Wskazówki dotyczące użytkowania Bosch 3 601 K63 U

Aby uzyskać optymalne wyniki podczas użytkowania Bosch 3 601 K63 U, należy przestrzegać kilku prostych wskazówek. Po pierwsze, upewnij się, że masz odpowiednią ilość paliwa w zbiorniku. Upewnij się także, że pasek i inne części są w dobrym stanie i są wystarczająco napięte. Przed użyciem upewnij się, że cały osprzęt jest czysty i nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych. Jeśli to możliwe, przed użyciem odpowiednio nasmaruj wszystkie części. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wszystkie elementy są właściwie zamontowane i zainstalowane. Wszystkie czynności związane z użytkowaniem Boscha 3 601 K63 U powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Bosch 3 601 K63 U

21

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku

przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć

instrukcję obsługi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do użytku w gospodar-

stwie domowym i nie nadaje się do celów przemysło-

wych. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie

ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji

obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za

ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania

niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej

obsługi.

Z tego względu należy koniecznie przestrzegać

następujących zaleceń!

Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:

oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnymi

akcesoriami lub oryginalnym wyposażeniem dodatko-

wym

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń,

odkurzacza nie należy używać do:

odkurzania ludzi i zwierząt,

zasysania:

-

mikroorganizmów (np. much, pająków itp. ),

substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych kra-

wędziach, gorących lub żarzących się,

substancji wilgotnych lub płynnych,

łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i

gazów,

popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cen-

tralnego ogrzewania,

pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz

przepisy bezpieczeństwa.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w

wieku powyżej 8 lat oraz osoby z

ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

sensorycznymi lub umysłowymi, a także

osoby nie posiadające wystarczającego

doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli

pozostają pod nadzorem lub zostały

pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać

urządzenie i są świadome związanego z

tym niebezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

pl

Czyszczenie i czynności konserwacyjne

nie mogą być wykonywane przez dzieci

bez nadzoru dorosłych.

Opakowania foliowe należy

przechowywać w miejscu niedostępnym

dla małych dzieci lub wyrzucić.

=> Istnieje niebezpieczeństwo

uduszenia!

Odpowiednie użytkowanie

Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie

zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce zna-

mionowej.

Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na pył,

filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu

powietrza.

=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!

Nie odkurzać szczotką ani rurą w pobliżu głowy.

=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

Podczas odkurzania schodów urządzenie musi znaj-

dować się niżej niż użytkownik.

Nie używać przewodu zasilającego ani węża do prze-

noszenia/transportowania odkurzacza.

Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszko-

dzony, musi zostać wymieniony przez producenta

lub serwis producenta lub inną osobę z podobnymi

kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożeń.

W przypadku wielogodzinnej pracy w trybie ciągłym

należy całkowicie wyciągnąć z odkurzacza przewód

zasilający.

W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za

wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po

ostrych krawędziach ani zaciskać.

Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą

lub konser wacją odkurzacza należy wyciągnąć

wtyczkę z gniazda sieciowego.

Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku

zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć

W celu uniknięcia zagrożeń naprawy urządzenia oraz

wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywa-

ne wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników

atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.

Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr zabez-

pieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp. ) z mate-

riałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.

Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach

budowy.

=> Odsysanie gruzu budowlanego może prowadzić

do uszkodzenia urządzenia.

Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.

Zużyte urządzenia należy bezzwłocznie doprowadzać

do stanu nieprzydatności, a następnie przekazać je

do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GA 9000 883 910_GL35 04. 03. 2013 12:02 Seite 21

OBJ_BUCH-1702-004. book Page 97 Friday, September 15, 2017 2:17 PM

Üstündağ Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9

Tekirdağ

Tel. : +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma. com

Marmara Elektrik

Tersane cd. Zencefil Sok. No:6 Karaköy

İstanbul

Tel. : +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps. com

Bağrıaçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 Selçuklu

Konya

Tel. : +90 332 2354576

Tel. : +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail. com

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan,

Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, Satış Sonrası Servis

Rayimbek Cad., 169/1

050050, Almatı, Kazakistan

Servis E-posta: service. pt. ka@bosch. com

Resmi İnternet Sitesi: www. bosch. com, www. bosch-pt. com

Tasfiye

Elektrik süpürgesi, aksesuar ve ambalaj malzemesi geri dönü-

şüm merkezine gönderilmelidir.

Elektrik süpürgesini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin

2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek

tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım öm-

rünü tamamlamış elektrikli süpürgeler ayrı ayrı toplanmak ve

çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kaza-

nım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przeczytać wszystkie wskazówki i

przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych

wskazówek mogą spowodować porażenie

prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

Bosch Power Tools

Niniejszy odkurzacz nie może być

obsługiwany przez dzieci lub osoby

ograniczone fizycznie, emocjonal-

nie, lub psychicznie, a także przez

osoby z niewystarczającym do-

świadczeniem i/lub niedostateczną

wiedzą. W przeciwnym wypadku ist-

nieje niebezpieczeństwo niewłaści-

wego zastosowania, a także możli-

wość doznania urazów.

Dzieci powinny znajdować się pod

nadzorem. Tylko w ten sposób moż-

na zagwarantować, że dzieci nie będą

się bawiły odkurzaczem.

 Nie wolno odsysać pyłów buczyny lub drewna dębu, py-

łu kamiennego czy azbestu. Materiały te uznawane są za

rakotwórcze.

Odkurzacz wolno stosować tylko

OSTRZEZENIE

jeżeli posiada się wystarczające

informacje dotyczące używania odkurzacza, własności

odsysanych materiałów i sposobu ich utylizacji. Właściwe

przeszkolenie zmniejsza ryzyko niewłaściwego zastosowania

urządzenia lub doznania obrażeń.

Odkurzacz dostosowany jest do

odsysania suchych elementów, a

po podjęciu stosownych kroków także do odsysania cie-

czy. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko

porażenia prądem elektrycznym.

 Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy łatwo-

palnych lub wybuchowych, takich jak na przykład ben-

zyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać

gorących lub tlących się pyłów. Nie wolno używać od-

kurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Pyły, gazy lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.

Gniazdo wtykowe należy stoso-

wać wyłącznie do celów określo-

nych w instrukcji użytkowania.

Po zauważeniu wycieku wody lub

piany, odkurzacz należy natych-

miast wyłączyć, albo opróżnić pojemnik. W przeciwnym

wypadku może dojść do uszkodzeń odkurzacza.

Odkurzacz wolno przechowywać wyłącz-

nie w pomieszczeniach zamkniętych.

Należy regularnie czyścić filtry czujniki

poziomu płynów i kontrolować ich stan

techniczny. W przeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń

w ich funkcjonowaniu.

 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania odkurzacza w

wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochron-

nego różnicowoprądowego. Zastosowanie wyłącznika

Polski | 97

1 609 92A 3WO | (15. 9. 17)

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

recommendations for use

recommendations for the use

Każdy zestaw zawiera szczegółowe instrukcje opisujące zasady i zalecenia dotyczące użytkowania.

Each set comes with detailed instructions that describe the rules and recommendations for use. Główne właściwości techniczne bloków ściennych i zalecenia dotyczące użytkowania są określone w odpowiednich dokumentach i przepisach prawnych. The main technical characteristics of the wall blocks and recommendations for use are defined in the relevant regulatory documents and regulations. zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji tego produktu. EN-PL_34835616">Zalecenia dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji produktu:Pokój termometru: rodzaje, klasyfikacja, ogólne zalecenia dotyczące użytkowaniaRzeczywiste zalecenia dotyczące użytkowania Forte Love całkowicie proste:Piechurzy: zalecenia dotyczące użytkowania Z uwagi na fakt, że wciąż istnieje wiele kontrowersji związanych z tym cudownym urządzeniem o jego szkodliwości i korzyściach, nie ma jasnego zrozumienia, ile lat dziecko może używać chodzika. Walkers: recommendations for use Due to the fact that there is still a lot of controversy surrounding this miracle device about its harm and benefits, there is no clear understanding of how old a child can use a walkerWskazówki i zalecenia dotyczące użytkowaniaInformacje zwrotne i zalecenia dotyczące użytkowaniaZasady bezpieczeństwa, Uwaga dla klientów w europie, Zalecenia dotyczące użytkowania | Nikon Zasady bezpieczeństwa, Uwaga dla klientów w europie, Zalecenia dotyczące użytkowania - Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User ManualMulti-Power Battery Pack MB-D12 Manual Tartalomjegyzék, Mb-d12 multi power elemtartó markolat, Használati útmutató - Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 39 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Wskazówki dotyczące użytkowania Bosch 3 601 K63 U

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Bosch 3 601 K63 U

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Bosch 3 601 K63 U