Wskazówka dotycząca instalacji Epson C11cj81202

Instalowanie drukarki Epson C11cj81202 jest łatwe, ale ważne jest, aby pamiętać o kilku ważnych wskazówkach. Przede wszystkim należy upewnić się, że posiadasz wszystkie potrzebne elementy, takie jak sterowniki i oprogramowanie. Po wybraniu odpowiedniego miejsca do umieszczenia drukarki, należy ją podłączyć do komputera. Następnie należy zainstalować sterowniki i oprogramowanie drukarki. Po zakończeniu instalacji należy wykonać test drukowania, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo. Przestrzeganie tych prostych wskazówek może pomóc uniknąć problemów podczas instalacji i korzystania z drukarki Epson C11cj81202.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca instalacji Epson C11cj81202

Przestrzeń pakunkowa

  • Wysokość pakunkowa określa objętość modułów uszczelniających, które zostaną wykorzystane w otworze w ramie. Prawidłowe wykorzystanie całej wysokości pakunkowej ma kluczowe znaczenie dla jakości certyfikowanego produktu.
  • Podana w tabeli wysokość pakunkowa (h) jest równa wewnętrznej wysokości ramy (H) pomniejszonej o wyrażoną w milimetrach przestrzeń wymaganą na klin rozporowy.
  • Łączna wysokość wybranych modułów uszczelniających musi zawsze odpowiadać wysokości pakunkowej (h).
  • Przed wybraniem modułów uszczelniających oblicz prawidłową wysokość pakunkową zgodnie z instrukcjami instalacji.

Zestawy modułów

Dzięki naszym standardowym zestawom modułów łatwo jest dopasować odpowiednią liczbę modułów do przestrzeni pakunkowej. Jeden standardowy zestaw z modułami odpowiada przestrzeni pakunkowej dla ramy o rozmiarze 4, a dwa zestawy odpowiadają przestrzeni pakunkowej dla ramy o rozmiarze 8.

Gotowe zestawy uszczelnień

Zalecamy korzystanie z naszych gotowych zestawów (dostępnych dla ram o rozmiarze 6) zawierających moduły uszczelniające, przekładki oraz klin rozporowy Roxtec. Dzięki wykorzystaniu gotowych zestawów możesz zawsze mieć pewność, że dla danego otworu w ramie używana jest właściwa liczba modułów. 

Dobór wielkości modułów

W czasie doboru rozmiarów modułów uszczelniających można zdecydować się na mniejszą liczbę modułów o większym rozmiarze, oszczędzając w ten sposób pewną ilość czasu podczas instalacji, albo na większą liczbę mniejszych modułów, uzyskując dzięki temu więcej zapasowej przestrzeni uszczelniającej na przyszłość. 

Po lewej stronie przedstawiono 12 kabli uszczelnionych przy użyciu największych modułów uszczelniających. Po prawej przedstawiono 12 kabli uszczelnionych przy użyciu najmniejszych modułów, dzięki czemu uzyskano zapasową przestrzeń. Zainstalowano 15 dodatkowych modułów zapewniających zapasową przestrzeń pakunkową w przyszłości.

Przygotowania 

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych przygotuj obszar roboczy. W razie potrzeby oczyść obszar instalacji i upewnij się, że otwór, który będzie uszczelniany, jest łatwo dostępny. Upewnij się, że masz pod ręką wszystkie niezbędne elementy. 

Układanie kabli

Upewnij się, że kable (i rury) przechodzą przez ramę na wprost, a nie pod kątem. W razie potrzeby poluzuj kable we wspornikach, aby umożliwić ruch. Podczas instalacji ciężkie kable powinny być podparte. 

Pamiętaj, że jeśli kable muszą przechodzić przez przepust pod ostrym kątem, Roxtec oferuje ramy, które można spawać z nachyleniem.

Rozgrzej smar

Podczas instalacji w niskich temperaturach rozgrzej środek smarny w ręce lub w kieszeni, aby zmiękł. Smar jest ważnym elementem całego systemu.

Określenie umiejscowienia podzespołów

Jeśli w przyszłości zamierzasz dodawać kolejne kable, możesz sobie ułatwić pracę, umieszczając moduły z przestrzenią zapasową w pobliżu klina rozporowego. Umieszczenie kabli w dolnej części uszczelnienia jest korzystne dla zapewnienia szczelności. 

W celu rozdzielenia kabli użyj przekładek. 

Użyj przekładek, aby oddzielić od siebie kable podczas prac instalacyjnych. Ułatwi to wkładanie modułów uszczelniających. Nasze narzędzie instalacyjne, uchwyt do modułów, pomaga utrzymać kable i przekładki w miejscu podczas instalacji. 

Wstępny docisk

Gdy nie ma miejsca na klin rozporowy Roxtec lub ostatni rząd modułów, wymagany jest wstępny docisk. Aby zrobić miejsce i zapewnić prawidłowe wypełnienie całego obszaru pakunkowego, użyj narzędzia Roxtec do wstępnego docisku. Utrzymuj nacisk przez kilka minut, a następnie włóż klin. Przed ściśnięciem sprawdź, czy kable nie są nigdzie zakleszczone. 

Instalacja częściowa lub przerwana 

Podczas montażu użyj uchwytu modułów Roxtec, aby odsunąć przeszkadzające elementy i utrzymać kable z dala od obszaru roboczego. -images/installation/module_holder500px. png" alt="module_holder500px. png"/>

Jeśli musisz przerwać pracę i pozostawić bieżące zadanie, użyj uchwytu modułów w celu utrzymania wszystkich elementów na swoich miejscach do czasu, gdy będzie możliwe wznowienie prac.

Częściowo zainstalowane systemy uszczelniające powinny być ściśnięte, jeśli pozostają bez nadzoru przez dłuższy czas. Narzędzie Roxtec do wstępnego docisku jest bardzo przydatne. 

Zakończ montaż całego zestawu przed dokręceniem elementów dociskowych

Aby ułatwić włożenie klina rozporowego Roxtec w ramach kombinowanych, należy dokręcać kliny po wypełnieniu wszystkich otworów. Dzieje się tak, ponieważ docisk spowoduje lekkie wybrzuszenie wewnętrznych ścian ramy. 

Należy zwrócić uwagę, że na tej ilustracji zjawisko to jest mocno wyolbrzymione.

Sterownik drukarki pozwala na wybór wielu ustawień, umożliwiając uzyskanie najlepszych wyników drukowania. Program Status Monitor i programy narzędziowe drukarki pozwalają na sprawdzanie drukarki i zachowanie jej w jak najlepszym stanie.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

Najnowsza wersja sterownika drukarki jest automatycznie pobierana ze strony internetowej firmy Epson i instalowana przez sterownik drukarki. Kliknij przycisk Driver Update (Aktualizacja sterownika) w oknie Utility (Program narzędziowy) sterownika drukarki i wykonuj wyświetlane na ekranie polecenia. Jeśli w oknie Utility (Program narzędziowy) nie widać tego przycisku, otwórz menu Start systemu Windows, a następnie folder All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) i sprawdź w folderze EPSON.

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

Dostęp do sterownika drukarki można uzyskać z poziomu większości aplikacji w systemie Windows, z menu Start systemu Windows oraz z paska zadań.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie tylko do używanej aplikacji, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu danej aplikacji.

Aby określić ustawienia, które będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji w systemie Windows, należy uzyskać dostęp do sterownika drukarki z poziomu menu Start lub paska zadań.

Informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do sterownika drukarki można znaleźć w następujących sekcjach. gif"/>Uwaga:

Zrzuty ekranu z oknami sterownika drukarki, znajdujące się w tym podręczniku, wykonano w systemie Windows Vista.

Z aplikacji systemu Windows

W menu File (Plik) kliknij polecenie Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku).

W wyświetlonym oknie kliknij opcję Printer (Drukarka), Setup (Konfiguracja), Options (Opcje), Preferences (Preferencje) lub Properties (Właściwości). W przypadku niektórych programów konieczne może być kliknięcie jednego przycisku lub kombinacji przycisków.

Z menu Start

Windows Vista:
Kliknij przycisk Start, wybierz Control Panel (Panel sterowania), a następnie wybierz Printer (Drukarka) w kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). (Jeśli Panel sterowania ustawiony jest na widok klasyczny, kliknij Printers (Drukarki)).

Windows XP:
Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij opcję Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Jeśli Panel sterowania jest w widoku kategorii, kliknij opcję Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzet), a następnie kliknij ikonę Printers and Faxes (Drukarki i faksy).

W systemie Windows 2000:
Kliknij przycisk Start wybierz pozycję Settings (Ustawienia), a następnie kliknij opcję Printers (Drukarki).


Wybierz drukarkę i kliknij Select printing preferences (Wybierz preferencje drukowania).

Windows XP i 2000:
Wybierz drukarkę, a następnie z menu File (Plik) wybierz opcję Printing Preferences (Preferencje drukowania).

Za pomocą ikony skrótu na pasku zadań

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Printer Settings (Ustawienia drukarki).

Aby dodać ikonę skrótu na pasku zadań systemu Windows, należy najpierw uruchomić sterownik drukarki z poziomu menu Start w sposób opisany powyżej. Następnie kliknij kartę Utility (Program narzędziowy), a potem przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). W oknie Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) zaznacz pole wyboru Select Shortcut Icon (Zaznacz ikonę skrótu).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Dostęp do pomocy online dotyczącej elementów sterownika drukarki można uzyskać z poziomu aplikacji lub z menu Start systemu Windows.
Patrz sekcja Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Windows

W oknie sterownika drukarki spróbuj wykonać jedną z poniższych procedur.

Kliknij element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Help (Pomoc).

Kliknij przycisk , znajdujący się w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij element (tylko w systemach Windows XP i 2000).

Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki w systemie Mac OS X

W poniższej tabeli opisano sposób uzyskiwania dostępu do okien dialogowych sterownika drukarki.

Page Setup (Konfiguracja strony)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Page Setup (Konfiguracja strony).

Wskazówka dotycząca OS X 10. 5:
W zależności od aplikacji, w menu File (Plik) może nie występować menu Page Setup (Konfiguracja strony)

Print (Drukuj)

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj).

EPSON Printer Utility3

Dostęp do tego programu jest możliwy na trzy sposoby:

Kliknij dwukrotnie ikonę EPSON Printer Utility3 znajdującą się w folderze Applications (Programy) na dysku twardym komputera Macintosh. Z listy Printer List (Lista drukarek) wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK.

W menu File (Plik) aplikacji kliknij polecenie Print (Drukuj), wybierz polecenie Print Settings (Ustawienia drukowania) w wyświetlonym oknie Print (Drukuj), a następnie kliknij ikonę Utility (Program narzędziowy). Ta ikona Utility (Program narzędziowy) nie pojawia się, gdy drukarka jest udostępniona w sieci.

Tylko dla OS X 10. 3 i 10. 4
Otwórz folder Applications (Programy) na dysku twardym, a następnie otwórz teczkę Utilities (Narzędzia) i kliknij dwukrotnie ikonę Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie instalacji drukarki). Wybierz odpowiednią drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk Configure (Konfiguruj) lub Utility (Program narzędziowy).

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem pomocy elektronicznej

Kliknij przycisk Help (Pomoc), jeśli w oknie dialogowym Print (Drukuj) wybrano takie elementy, jak Print Settings (Ustawienia drukowania) lub Color Management (Zarządzanie kolorami).

Product Setup

Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)

wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

. exe

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

Pobierz

Epson Product Setup (v1. 1)wer. 1. 1

22-Mar-2016

8. 25 MB

Epson Product Setup contains everything you need to use your Epson product. The installer downloads and installs the latest driver software for your Epson product which may include (where applicable) printer drivers, network Wi-Fi drivers, scanner drivers and software. Please Note: To use this software your computer must have Internet access. Depending on the speed of your internet connection, this process may take a while. Once the software is downloaded, it will automatically begin to install. You will be guided (on-screen) through the process.

SterownikiEPSON Scan Updater (v1. 0)wer. 0

13-Jul-2018

0. 72 MB

Dodatkowe informacje:

Issue:

Since updating to the new version of Window 10 (April update) Epson Scan will not launch or will freeze indefinitely after launching, using Preview or pressing the scan button.

Solution:

To resolve this issue we have released an updated driver or patch dependent on your Epson product.

Driver (v2. 52)wer. 2. 52

01-Sep-2015

29. 82 MB

EPSON Scan (v4. 0. 1

26. 87 MB

Program EPSON Scan bezposrednio steruje wszystkim funkcjami skanera firmy EPSON. Korzystajac z tego oprogramowania, mozna skanowac obrazy w kolorze, skali szarosci lub czerni i bieli, uzyskujac profesjonalne rezultaty. Program ten to niezalezny od platformy interfejs miedzy skanerem a wiekszoscia aplikacji. Mozna go uruchomic z dowolnej aplikacji obslugujacej standard TWAIN. com/pub/download/5136/epson513640eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EPSON Scan","asset_id": "513640"}">Oprogramowanie dla twórcówEPSON Easy Photo Print (v2. 83. 00)wer. 00

04-Feb-2016

57. 92 MB

EPSON Easy Photo Print is a software application that allows you to easily layout and print digital images on various kinds of paper. com/pub/download/6302/epson630288eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EPSON Easy Photo Print","asset_id": "630288"}">Narzędzia siecioweEpson Device Admin (v4. 19. 1

17-Oct-2022

156. 30 MB

. zip

Easily manage an entire fleet of printers and scanners remotely, with full control including the ability to install, configure, monitor, maintain and troubleshoot your devices for increased productivity and cost savings

This version includes
- Feature improvements
- Compatibility with new models

Epson Device AdminEasily manage an entire fleet of printers and scanners1 remotely, with full control including the ability to install, configure, monitor, maintain and troubleshoot your devices for increased productivity and cost savings.

WyświetlInne oprogramowanieEvent Manager (v3. 11. 53)wer. 3. 53

14-Sep-2020

18. 10 MB

Dodatkowe informacje:

Event Manager launches File Manager or PageManager for EPSON automatically when you press the B&W Start or Color Start button on the control panel in Scan mode. You can select an application to be launched when pressing the B&W Start or Color Start button. com/pub/download/6364/epson636445eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Event Manager","asset_id": "636445"}">Easy Photo Scan (v1. 00. 08)wer. 08

27-Jun-2016

10. 61 MB

Aftre scanning an image and checking the file, Easy Photo Scan allows a user to perform various tasks such as editing the image, saving the image, sending it by email, or uploading to a cloud service. com/pub/download/6030/epson603076eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Easy Photo Scan","asset_id": "603076"}">

Wskazówka dotycząca instalacji Epson C11cj81202

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca instalacji Epson C11cj81202

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca instalacji Epson C11cj81202

Okno dialogowe

Jak uzyskać do niego dostęp