Wnioski i planowanie Podręcznik Black And Decker Bd12ps

Podręcznik Black And Decker BD12PS zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące wniosków i planowania. Przewodnik jest świetnym narzędziem dla osób, które chcą przygotować się do wykonania projektu w sposób wydajny, ale też wykonać go w jak najkrótszym czasie. Zawiera on podstawowe informacje na temat planowania projektu, wybierania materiałów i narzędzi, których będziesz potrzebować, a także omawia ważne wnioski, które możesz wyciągnąć po wykonaniu projektu. Ponadto, podręcznik zawiera wskazówki dotyczące tego, jak dobrze przygotować się do pracy, jak zarządzać czasem i energią, aby zapewnić najlepsze wyniki prac. Dzięki kompleksowemu podejściu do planowania i wniosków podręcznik Black And Decker BD12PS zapewnia użytkownikowi niezbędne informacje i narzędzia do wykonania projektu w sposób wydajny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Wnioski i planowanie Podręcznik Black And Decker Bd12ps

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker BD12S1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker BD12S1, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker BD12S1. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker BD12S1 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker BD12S1

Strona: 1

75POLSKI(Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim)PrzeznaczenieOpisywana wiertarka BLACK+DECKER BD12S1 przeznaczo-na jest do wkręcania wkrętów i wiercenia w drewnie, metalu itworzywach sztucznych. Opisywane urządzenie przeznaczonejest wyłącznie do użytku amatorskiego.Zasady bezpiecznej pracyOgólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracyelektronarzędziami@Ostrzeżenie! Zapoznać się ze wszystkimiostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznejpracy oraz z instrukcją obsługi. Niestoso-wanie się do ostrzeżeń i zaleceń zawartychw tej instrukcji obsługi może być przyczynąporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lubpoważnego zranienia.Zachować wszystkie instrukcje i informacje dotyczącebezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich w przyszło-ści. Pojęcie „elektronarzędzie” używane w niniejszej instrukcji,oznacza narzędzie zasilane z sieci elektrycznej (przewodemzasilającym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).1. Bezpieczeństwo w miejscu pracya. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,stwarzają ryzyko wypadku.b. Nie wolno używać elektronarzędzi w strefachzagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,gazów, czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyćiskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać naprzebywanie w pobliżu dzieci i innych osóbpostronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratękontroli nad narzędziem.2. Ochrona przeciwporażeniowaa. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczkielektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek. Nieużywać żadnych łączników lub rozdzielaczyelektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszająryzyko porażenia prądem elektrycznym.b. Należy unikać bezpośredniej styczności zuziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, takimijak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzykoporażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli Twoje ciałojest uziemione.c. Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lubzwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do wnętrzaelektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądemelektrycznym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie wolnociągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda,poprzez ciągnięcie za kabel zasilający narzędzia.Chronić kabel zasilający przed kontaktem z gorącymielementami, olejami, ostrymi krawędziami iruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanieprzewodu zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądeme. W czasie eksploatacji elektronarzędzi pozapomieszczeniami zamkniętymi należy używaćprzystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie zprzedłużaczy przystosowanych do użycia na zewnątrzbudynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem.f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia wwilgotnym otoczeniu, należy używać źródła zasilaniazabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym.Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych zmniejsza3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziem zachowaćczujność, patrzeć uważnie i kierować się zdrowymrozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w staniezmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lubleków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracyelektronarzędziem może doprowadzić do poważnychobrażeń ciała.b. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładaćokulary ochronne. Używanie, w miarę potrzeb, środkówochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, butyochronne z antypoślizgową podeszwą, kask czyochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko odniesieniauszczerbku na zdrowiu.c. Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Przedprzyłączeniem do zasilania i/lub włożeniemakumulatorów oraz przed podniesieniem iprzenoszeniem narzędzia, upewnić się, że wyłącznikznajduje się w pozycji „wyłączone”. Trzymanie palca nawyłączniku podczas przenoszenia lub podłączeniewłączonego narzędzia do zasilania łatwo staje sięprzyczyną wypadków.d. Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć wszelkieklucze lub narzędzia do regulacji. Pozostawienie kluczalub narzędzia do regulacji połączonego z częściamiwirującymi elektronarzędzia może spowodowaćuszkodzenie ciała.e. Nie wychylać się nadmiernie. Przez cały czaszachowywać solidne oparcie nóg i równowagę. Dziękitemu ma się lepszą kontrolę nad elektronarzędziem wnieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładać odpowiednią odzież. Nie nosić luźnychubrań ani biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i rękawicez dala od ruchomych elementów.

Strona: 2

76Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostaćpochwycone przez ruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączeniaurządzeń odprowadzających i zbierających pył,upewnić się, czy są one przyłączone i właściwieużytkowane. Używanie takich urządzeń możezmniejszać zagrożenia związane z obecnością pyłów.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążać elektronarzędzia. Używaćelektronarzędzi odpowiednich do rodzajuwykonywanej pracy. Dzięki odpowiednimelektronarzędziom wykona się pracę lepiej i w sposóbbezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostałozaprojektowane.b. Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutymwyłącznikiem, który nie pozwala na sprawnewłączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie możnakontrolować za pomocą włącznika, nie może być używanei musi zostać naprawione.c. Przed przystąpieniem do regulacji, wymianyakcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia,należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lubodłączyć akumulator od urządzenia. Takie środkizapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowegouruchomienia elektronarzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowywać pozazasięgiem dzieci i nie dopuszczać osób nie znającychelektronarzędzia lub tej instrukcji do posługiwania sięelektronarzędziem. Elektronarzędzia są niebezpieczne wrękach niewprawnego użytkownika.e. Regularnie dokonywać konserwacji elektronarzędzi.Sprawdzić, czy ruchome części są właściwiepołączone i zamocowane, czy części nie sąuszkodzone oraz skontrolować wszelkie inneelementy mogące mieć wpływ na pracęelektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należynaprawić przed rozpoczęciem użytkowania. Wielewypadków jest spowodowanych źle utrzymanymielektronarzędziami.f. Dbać o czystość narzędzi i ostrość elementówtnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do cięcia oostrych krawędziach tnących rzadziej się zakleszczają i sąłatwiejsze do kontrolowania.g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp., należyużywać zgodnie z instrukcją obsługi, uwzględniającwarunki i rodzaj wykonywanej pracy. Użycieelektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może byćbardzo niebezpieczne.5. Użytkowanie i konserwacja narzędzi zasilanychakumulatorowoa. Używać wyłącznie ładowarki zalecanej przezproducenta. Użycie ładowarki przeznaczonej doładowania jednego typu akumulatora do ładowania innegotypu akumulatora może stać się przyczyną pożaru.b. Do zasilania elektronarzędzi należy używaćwłaściwych rodzajów akumulatorów. Użycie innychakumulatorów stwarza ryzyko zranienia i pożaru.c. Nie używane akumulatory należy przechowywać zdala od metalowych przedmiotów, takich jak spinaczebiurowe, monety, klucze, gwoździe, wkręty, itp., któremogłyby doprowadzić do zwarcia biegunów. Zwarciestyków może być przyczyną oparzenia lub pożaru.d. W przypadku zniszczenia płyn może wypłynąć zakumulatora; unikać kontaktu z tą substancją. W raziestyczności, obficie przemywać wodą. W przypadkudostania się płynu do oczu, dodatkowo należy zgłosićsię do lekarza. Płyn wydostający się z akumulatorówmoże powodować podrażnienia lub oparzenia.e. Nie używać uszkodzonego lub zmodyfikowanegoakumulatora lub narzędzia.Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogądziałać w sposób nieprzewidywalny, co może prowadzićdo pożaru, wybuchu lub ryzyka obrażeń ciała.f. Nie narażać akumulatora lub narzędzia na działaniepłomienia lub zbyt wysokiej temperatury. Narażenieproduktu na płomień lub temperaturę powyżej 130 °Cmoże spowodować wybuch. UWAGA Temperaturę „130°C“ można zastąpić temperaturą „265 °F“.g. Postępować zgodnie z wszystkimi zaleceniamidotyczącymi ładowania i nie ładować akumulatora lubnarzędzia poza zakresem temperatury podanym winstrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie wtemperaturze poza podanym zakresem możespowodować uszkodzenia akumulatora i zwiększa ryzykopożaru.6. Naprawya. Powierzać naprawy elektronarzędzi wyłącznie osobomwykwalifikowanym, używającym identycznych częścizamiennych. Zagwarantuje to bezpieczeństwoelektronarzędzia.b. Nigdy nie serwisować uszkodzonych akumulatorów.Akumulatory serwisować może wyłącznie producent lubjego autoryzowany punkt serwisowy.Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi - wska-zówki dodatkoweOstrzeżenie! Dodatkowe wskazówki doty-czące bezpiecznego użytkowania wiertarek1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla wszystkichczynności

Strona: 3

77u W czasie wiercenia udarowego korzystać z ochron-ników słuchu. Ekspozycja na hałas może powodowaćutratę słuchu.u Przed użyciem prawidłowo chwycić narzędzie.Narzędzie wytwarza wysoki moment obrotowy i bez jegoprawidłowego trzymania podczas pracy może dojść doutraty panowania nad narzędziem i obrażeń ciała.2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy zdługimi wiertłamiu Nigdy nie używać z prędkością wyższą niż maksymal-na znamionowa prędkość wiertła. Przy wyższych pręd-kościach wiertło prawdopodobnie się zegnie, jeśli pozwolimu się swobodnie obracać bez dotykania obrabianegoprzedmiotu, co doprowadzi do obrażeń ciała.u Zawsze rozpoczynać wiercenie z niską prędkością, zkońcówką wiertła dotykającą obrabianego przedmio-tu. Przy wyższych prędkościach wiertło prawdopodobniesię zegnie, jeśli pozwoli mu się swobodnie obracać bezdotykania obrabianego przedmiotu, co doprowadzi dou Wywierać nacisk wyłącznie bezpośrednio w osi wiertłai nie wywierać nadmiernego nacisku. W przeciwnymrazie wiertło może się zgiąć, powodując pęknięcie wiertłalub utratę panowania nad narzędziem, prowadząc dou Używać dostarczonych razem z narzędziem dodatko-wych uchwytów. Utrata kontroli nad narzędziem możespowodować uszkodzenie ciała.u Trzymać elektronarzędzie tylko za izolowane uchwyty,jeśli wykonuje się pracę w miejscu, gdzie może dojśćdo zetknięcia elementu tnącego z ukrytymi przewo-dami. Zetknięcie akcesorium tnącego z przewodem podnapięciem może spowodować pojawienie się napięciana metalowych częściach obudowy i porażenie prądemoperatora.do zetknięcia elementu złącznego z ukrytymi przewo-dami. Zetknięcie elementu złącznego z przewodem podnapięciem może spowodować pojawienie się napięcia naodsłoniętych metalowych częściach obudowy i porażenieprądem operatora.u Używać zacisków lub innego wygodnego sposobuzamocowania obrabianego elementu do stabilnegopodłoża. Trzymanie obrabianego elementu w rękach luboparcie go o ciało nie daje dostatecznej stabilizacji i możespowodować utratę kontroli nad narzędziem.u Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłodze czysuficie, ustalić położenie przewodów i rur.u Nie dotykać końcówki wiertła bezpośrednio po zakończe-niu wiercenia, ponieważ może być ona bardzo rozgrzana.u Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszejinstrukcji obsługi.Używanie jakichkolwiek akcesoriów lub wykonywanie pracniezgodnych z przeznaczeniem opisywanym w instrukcjiobsługi, może powodować niebezpieczeństwo uszkodze-nia ciała i/lub uszkodzenia mienia.Bezpieczeństwo osób postronnychu Opisywane narzędzie nie może być używane przez osoby(dot. także dzieci), które mają ograniczone możliwościruchowe, percepcji lub pojmowania lub brakuje imdoświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem przypadku, gdypozostają one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej zaich bezpieczeństwo lub zostały przez nią przeszkolone wzakresie obsługi urządzenia.u Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.Pozostałe zagrożeniaW czasie pracy narzędziem mogą powstać zagrożenia, którenie zostały uwzględnione w załączonej instrukcji dotyczącejbezpiecznego użytkowania.Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracyi stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe uniknięciepewnych zagrożeń. Należą do nich:u Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomychelementów.u Obrażenia ciała w czasie wymiany części, ostrzy lubakcesoriów.u Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniemnarzędzia. Pracując przez dłuższy czas jakimkolwieknarzędziem, należy robić regularne przerwy.u Uszkodzenie słuchu.u Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłuwytwarzanego podczas użytkowania urządzenia (np. : pod-czas pracy w drewnie, szczególnie dębowym, bukowymoraz MDF).DrganiaPodawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracjizgodności z normami wartość drgań została zmierzonazgodnie ze standardową procedurą zawartą w normie EN60745. Informacja ta może służyć do porównywania tegonarzędzia z innymi. Deklarowana wartość emitowanych drgańmoże również służyć do przewidywania stopnia narażeniaużytkownika na wibracje.Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występująca w czasiepracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanychwartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.Poziom drgań może przekroczyć podawaną wartość.Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęciaśrodków ochrony osób zawodowo użytkujących elektronarzę-dzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należy uwzględnićrzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy.

Strona: 4

78Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.Symbole na urządzeniuNastępujące piktogramy są umieszczone na urządzeniu wrazz kodem daty::Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzykozranienia, użytkownik musi zapoznać się zinstrukcją obsługi.Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dotycząceakumulatorów i ładowarek (nie dołączone donarzędzia)Akumulatory (nie dołączone)u Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatorów.u Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wody.u Nie wolno przechowywać w miejscach, w których tempe-ratura może przekroczyć 40°C.u Ładować tylko w zakresie temperatur od 10°C do 40°C.u Do ładowania używać wyłącznie fabrycznie dołączonejładowarki.u Utylizację akumulatorów należy przeprowadzić zgodnie zinstrukcją podaną w rozdziale „Ochrona środowiska”.pNie wolno ładować uszkodzonych akumula-torów.Ładowarki (nie dołączone)u Ładowarka BLACK+DECKER służy wyłącznie doładowania akumulatorów w narzędziu, z którym zostaładostarczona. Ładowanie innych akumulatorów możespowodować ich rozsadzenie i być przyczyną zranieniaoraz innych szkód.u Nie wolno ładować baterii jednorazowego użytku, nieprzeznaczonych do wielokrotnego ładowania.u Wadliwe kable zasilające należy natychmiast wymieniać.u Nie wystawiać ładowarki na działanie wody.u Nie otwierać ładowarki.u Nie podłączać do ładowarki mierników.$Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie doużycia wewnątrz pomieszczeń.+Przed użyciem należy przeczytać instrukcjęobsługi.Ochrona przeciwporażeniowa#Ładowarka ma podwójną izolację, dlatego teżprzewód uziemiający nie jest potrzebny. Należyzawsze upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada napię-ciu podanemu na tabliczce znamionowej. Nigdy nie próbowaćzastępować ładowarki zwykłą wtyczką zasilania sieciowego.u Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonegokabla zasilającego należy powierzyć producentowi lub au-toryzowanemu centrum serwisowemu BLACK+DECKER.FunkcjeOpisywane urządzenie wyposażone jest w kilka lub wszystkiez poniższych elementów.1. Włącznik z regulacją obrotów2. Przełącznik kierunku obrotów3. Pierścień regulacji momentu obrotowego4. Uchwyt bezkluczykowy5. Oświetlenie LED6. Akumulator7. Przycisk zwalniania akumulatoraMontażEksploatacjaOstrzeżenie! Uwzględniać tempo pracy urządzenia. Nieprzeciążać narzędzia.Ładowanie akumulatora (nie dołączony) (rys. A)Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem orazzawsze wtedy, gdy jego moc spada i jest niewystarczającado wykonywania przeciętnych zadań. W trakcie ładowaniatemperatura akumulatora może wzrastać; jest to normalne zja-wisko i nie wskazuje na wystąpienie jakiegokolwiek problemu.Ostrzeżenie! Nie wolno ładować akumulatorów przy tempe-raturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C. Zalecanatemperatura ładowania to około 24 °C.Uwaga: Ładowarka nie będzie ładować akumulatora,jeśli temperatura ogniw wynosi poniżej około 10 °C lubpowyżej 40°C.Akumulator należy pozostawić w ładowarce, a ładowarkarozpocznie ładowania automatycznie, gdy temperaturaogniw odpowiednio wzrośnie lub spadnie.u Aby naładować akumulator, włożyć końcówkę kablaładowarki USB (8) do gniazda w akumulatorze.u Podłączyć ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania iwłączyć.u Rozładowane akumulatory naładować w przeciągu jedne-go tygodnia. Przechowywanie rozładowanych akumulato-rów przez dłuższy okres znacznie skraca ich żywotność.Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru. W przypadku odłączaniaładowarki od urządzenia pamiętać, aby najpierw odłączyćładowarkę od gniazdka, a następnie odłączyć przewódładowarki od narzędzia.Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (nie dołączo-ny) (rys. B)u W celu zamontowania akumulatora ustawić go w gnieź-dzie narzędzia. Wsunąć akumulator w gniazdo i wciskaćdo góry, aż do zablokowania akumulatora w zatrzasku.

Strona: 5

79u W celu wyjęcia akumulatora nacisnąć przycisk zwalniający(7), wyciągając jednocześnie akumulator z gniazda.Instrukcja obsługiRegulator momentu obrotowego (Rys. CD)To narzędzie jest wyposażone w pierścień regulacji momentuobrotowego (3) służący do wyboru trybu pracy oraz doustawienia momentu dokręcania śrub. Duże śruby orazobrabiane elementy o dużej twardości wymagają zastosowa-nia wyższego momentu niż mniejsze śruby oraz elementy zmiękkiego materiału.u W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywachsztucznych, ustawić pierścień na położenie oznaczonesymbolem wierceniau W przypadku wkręcania śrub ustawić pierścień wżądanym położeniu. Jeżeli prawidłowe ustawienie nie jestznane, zastosować następującą procedurę:u Ustawić pierścień w położeniu najniższego momentu.u Dokręcić pierwszą śrubę.u Jeżeli przed całkowitym dokręceniem śruby sprzęgłozacznie grzechotać, zwiększyć moment przez odpowied-nie ustawienie pierścienia i dokręcić śrubę. Powtarzaćten krok, aż do uzyskania odpowiedniego ustawienia.Wykorzystać tak ustalone ustawienie do dokręceniapozostałych śrub.Uchwyt bezkluczykowy (Rys. D)Ostrzeżenie! Dopilnować, aby przycisk blokady był wciśnięty,aby zapobiec włączeniu narzędzia podczas wyjmowania lubwkładania akcesoriów.Aby włożyć wiertło lub inną końcówkę:u Chwycić tylną połowę uchwytu (4a) jedną ręką, a drugąręką obracać przednią połową uchwytu (4) przeciwnie dowskazówek zegara, patrząc od końca uchwytu.u Włożyć wiertło lub inne narzędzie do oporu w uchwyti mocno dokręcić uchwyt, trzymając za tylną połowęuchwytu i obracając przednią połową uchwytu zgodnie zewskazówkami zegara, patrząc od końca uchwytu.Ostrzeżenie! Nie podejmować prób dokręcenia wierteł (lubinnych akcesoriów) poprzez chwytanie za przednią częśćuchwytu i włączanie narzędzia. Może dojść do uszkodzeniauchwytu i obrażeń ciała podczas wymiany akcesoriów.Wiercenie/wkręcanieu Wybrać kierunek obrotów za pomocą przełącznika kierun-ku obrotów (2).u Aby włączyć narzędzie, nacisnąć włącznik (1). Prędkośćobrotowa narzędzia zależy od głębokości wciśnięciawłącznika.u Aby wyłączyć narzędzie, zwolnić przełącznik.Wskazówki praktyczneWiercenieu Używać jedynie ostrych wierteł.u Podeprzeć i zabezpieczyć odpowiednio obrabianyelement, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeń-stwa.u Używać odpowiedniego i wymaganego wyposażeniazabezpieczającego, zgodnie z instrukcjami dotyczącymibezpieczeństwa.u Zabezpieczyć i oczyścić odpowiednio obszar pracy,zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.u Rozpocząć wiercenie bardzo powoli, używając lekkiegonacisku, aż do powstania otworu o rozmiarze pozwalają-cym na to, aby wiertło się z niego nie wyślizgiwało i niewyskakiwało.u W czasie wiercenia naciskać wiertarkę prosto w osi wier-tła. Naciskać z siłą wystarczającą, aby wiertło wgryzało sięw materiał, ale nie naciskać wiertarki na tyle, aby docho-dziło do utykania silnika lub ześlizgiwania się wiertła.u Trzymać narzędzie mocno dwiema rękami, aby panowaćnad jego obrotami wokół własnej osi.u NIE NACISKAĆ RAZ ZA RAZEM WŁĄCZNIKA SPUSTO-WEGO WIERTARKI, KTÓREJ SILNIK UTKNĄŁ, PRÓ-BUJĄC JĄ URUCHOMIĆ. MOŻE TO SPOWODOWAĆUSZKODZENIE WIERTARKI.u Minimalizować utykanie w momencie przewiercenia,zmniejszając nacisk i powoli wiercąc ostatni odcinekotworu.u Wycofując wiertło z wywierconego utworu, utrzymywaćwłączony silnik. Pomoże to zredukować utykanie wiertła.u Sprawdzić, czy włączanie i wyłączenie wiertarki jestmożliwe.Wiercenie w drewnieOtwory w drewnie można wykonać przy użyciu tych samychwierteł krętych, jakich używa się do metalu, lub wiertełpiórkowych. Takie wiertła muszą być ostre i należy je częstowyjmować podczas wiercenia w celu usuwania wiórów zpiórek lub rowków.Wiercenie w metaluPodczas wiercenia w metalu korzystać ze specjalnych płynówobróbkowych. Wyjątkiem jest wiercenie w żeliwie i mosiądzu,w których należy wiercić na sucho. W roli płynu obróbkowegonajlepiej stosować olej siarkowany lub olej smalcowy.Wkręcanie wkrętówu Zawsze używać właściwego typu i rozmiaru końcówek.u Jeśli występują trudności z dokręceniem wkrętów, możnaspróbować nałożyć małą ilość płynu do zmywania lubmydła jako smaru.

Strona: 6

80u Dbać o ustawienie narzędzia i końcówki wkręcającej wjednej linii prostej ze śrubą lub wkrętemRozwiązywanie problemówProblem PrawdopodobnaprzyczynaPropozycja rozwiązaniaUrządzenie nieuruchamia się.Akumulator nienaładowany.Sprawdzić wymogidotyczące ładowaniaakumulatora.ładuje się.Ładowarka niepodłączona.Temperaturaotoczenia za wysokalub za niska.Podłączyć ładowarkę dosprawnego gniazdka.Przenieść ładowarkę iakumulator w miejsce ztemperaturą powietrzapowyżej 4, 5ºC lub poniżej40, 5ºC.Urządzenie nagle sięwyłącza.Akumulator osiągnąłlimit termiczny.Rozładowany akumu-lator. (Aby wydłużyćtrwałość akumulatora,wyłącza się on nagle,gdy jest rozładowanyPoczekać, aż akumulatorostygnie:Położyć na ładowarce ipoczekać na naładowanie.KonserwacjaTo narzędzie BLACK+DECKER zostało zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową, pracęurządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia,należy odpowiednio o nie dbać i regularnie je czyścić.Ładowarka nie wymaga, oprócz okresowego czyszczenia,żadnej dodatkowej konserwacji.Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do konserwacji wyjąćakumulator z narzędzia. Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkęładowarki z gniazda zasilającego.u Otwory wentylacyjne w narzędziu i ładowarce należyokresowo czyścić przy użyciu miękkiej szczoteczki lubsuchej szmatki.u Regularnie czyścić obudowę silnika wilgotną ściereczką.Nie używać środków czyszczących ściernych ani zawiera-jących rozpuszczalniki.u Okresowo rozkręcać szczęki zaciskowe aby usunąćzebrane wewnątrz zanieczyszczenia.Ochrona środowiskaZSelektywna zbiórka odpadów. Produktów iakumulatorów oznaczonych tym symbolemnie wolno usuwać ze zwykłymi odpadami zgospodarstw domowych.Produkty i akumulatory zawierają materiały, które możnaodzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszając zapotrzebo-wania na surowce.Oddawać produkty elektryczne i akumulatory do recyklinguzgodnie z krajowymi przepisami. Więcej danych na stroniewww. 2helpU. com.Dane techniczneBD12S1Napięcie Vprądu stałego12Obroty bez obciążenia min-10 - 550 obr. /minMaks. moment obrotowy Nm 12, 5/26Rozmiar uchwytu mm 1‒10Maksymalna średnicawierceniaStal/drewno mm 10/25Masa kg 0, 79 (1, 04 z akumulatorem)Akumulator (nie dołączony) BDB12napięcie Vprądu stałegoPojemność Ah 1, 5Typ Litowo-jonowePoziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:Ciśnienie akustyczne (LpA) 62. 8 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A)Moc akustyczna (LWA) 73. 8 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A)Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi) zgodnie z normąEN 60745:Wiercenie w metalu (ah, D) < 2, 5 m/s2, niepewność (K) 1, 5 m/s2Wkręcanie wkrętów bez udaru (ah) <2, 5 m/s2, niepewność (K) 1, 5 m/s2Deklaracja zgodności WEDYREKTYWA MASZYNOWA%BD12S1 - WiertarkaFirma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane pod„dane techniczne” są zgodne z następującymi przepisami:2006/42/WE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010and EN60745-2-2:2010.Produkty te są również zgodne z zapisami dyrektyw 2014/30/UE oraz 2011/65/UE.Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się zfirmą Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub nakońcu instrukcji.

31 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716).

UWAGA - Załączniki nr 1, 2, 4 i 5 - w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. z 2022 r. poz. 885).


Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego o finansowaniu zadań oświatowych (art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ). Zakłada ono coroczne wydawanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia przewidzianego w tym przepisie.

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z konieczności przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (zgodnie z harmonogramem udzielania tej dotacji):

 1. w podręczniki i materiały edukacyjne – w przypadku klas III i VI;
 2. w materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. albo 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w latach ubiegłych oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do wskazanego rozporządzenia wprowadzono zmianę brzmienia poszczególnych pozycji i odnośników, tj. zmieniono:

 • w części I w wyszczególnieniu pozycję 2 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5;
 • odnośnik 4 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 5 w załącznikach nr 2 i 5;
 • odnośnik 5 w załącznikach nr 1 i 4 oraz odnośnik 6 w załącznikach nr 2 i 5.
 • Powyższe zmiany dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych pozycji w załącznikach mają zapobiec wnioskowaniu przez szkoły o komplety podręczników lub materiałów edukacyjnych, które już w odpowiedniej ilości znajdują się w szkole, zatem zmiana pozwala uwzględnić fakt posiadania przez szkołę niewykorzystanych kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych. Zmiana służy właściwemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

  W pozostałym zakresie rozporządzenie nie wprowadza zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
  i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.
  określa:

 • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w tym kwot refundacji;
 • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej;
 • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej;
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
 • W rozporządzeniu zostały ustalone terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę. Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w terminie do:

 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r.  kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

 • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – w przypadku klas I–III
  wynosi po weryfikacji 90 zł na jednego ucznia;
 • podręczniki lub materiały edukacyjne:
 • w przypadku klasy IV – wynosi po weryfikacji 168 zł na jednego ucznia;
 • w przypadku klasy V i VI – wynosi po weryfikacji 216 zł na jednego ucznia;
 • w przypadku klasy VII i VIII – wynosi po weryfikacji 300 zł na jednego ucznia.
 • Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe:

 • w przypadku klas I-III – wynosi 50 zł na jednego ucznia;
 • w przypadku klas IV-VIII – wynosi 25 zł na jednego ucznia.
 • W przypadku podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwoty dotacji są powiększane poprzez pomnożenie ich o wskaźniki, których wysokość uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności danego ucznia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. z 2018 r. 611).

  Zmianie nie ulega – w stosunku do roku ubiegłego – struktura formularzy, sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sposób rozliczania dotacji, a także sposób obliczania kosztów obsługi zadania, która stanowi 1% przekazanej kwoty dotacji celowej wynikająca z art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

  Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r. Zaproponowany termin umożliwi zawnioskowanie i zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023.

  Kwota przewidziana na dotację celową w 2022 r. wynosi 273 mln zł.

  W roku 2022 możliwe jest przygotowanie załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej
  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. 716) za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjepodreczniki. pl/.

  Załączniki zgodnie z rozporządzeniem mogą być przekazywane w postaci:

 • elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP;
 • papierowej (tradycyjnej – umieszczając stosowną pieczęć i własnoręczny podpis, przesłane pocztą tradycyjną) i elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

  Czas na aktualizację!

  Od września 2022 r. w szkołach rozpoczną naukę uczniowie klas 3 oraz 6. Przygotowaliśmy dla Państwa Nowości i Nowe Edycje 2022–2024 podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Liczne konsultacje pozwoliły na przygotowanie publikacji dostosowanych do potrzeb współczesnego ucznia i nauczyciela.

  Kompleksową ofertę Nowej Ery rozszerzają propozycje innych czołowych wydawców. W skompletowaniu zestawu publikacji zawsze pomoże sprawdzony i wiarygodny partner.

  W ramach zestawu dotacyjnego dla szkoły zapewniamy:

  Wnioski dotacyjne 2022

  Wypełnij wniosek dotacyjny w wersji tradycyjnej lub elektronicznej.

  Czytaj więcej

  Jak złożyć zamówienie dotacyjne

  Złóż zamówienie w siedmiu prostych krokach.

  Wyszukiwarka oferty dotacyjnej

  Wybierz publikacje z najpopularniejszej oferty dotacyjnej 2022/2023 dla szkoły podstawowej kl. 1–8.

  Procedura doręczenia i rozliczenia...

  W Nowej Erze dbamy o jakość obsługi na każdym etapie. Dlatego przygotowaliśmy wskazówki, które pomogą Państwu w sprawnym odbiorze i rozliczeniu zamówień dotacyjnych. pl/dla-dyrektora/doreczenie-publikacji-dotacyjnych" title="">

  Nowości i Nowe edycje 2022–2024

  Aktualizacja podręczników dla klas 3 i 6 w Twojej szkole

  Zadbajmy, aby środki przyznane w ramach dotacji celowej przeznaczyć na najlepsze zestawy podręczników i zeszytów ćwiczeń dostosowanych do potrzeb współczesnych uczniów oraz oczekiwań nauczycieli. pl/data/a/4/3/a/scalecrop/770x630/a43af62032a28c634e9f252f3912cfd0. jpg"/>  E-book – cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika

  Podręcznik na ekranie

  Cyfrowe odzwierciedlenia podręczników wydawnictwa Nowa Era, a także Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i wydawnictwa Macmillan są dostępne na jednej wygodnej multiplatformie. Nauczyciele mogą uzyskać do nich dostęp po zalogowaniu przez konto Moja Nowa Era, a uczniowie szkoły podstawowej mogą je wypożyczyć poprzez system biblioteczny Mol Net+.

  przejdź do e-booków


  Mol Net+

  Szybkie wprowadzenie i przekazanie publikacji uczniom

  System biblioteczny Mol Net+ został wzbogacony o dwie nowe funkcjonalności. Pierwsza z nich umożliwia szybką ewidencję podręczników zamawianych w wydawnictwie Nowa Era. Druga zaś pozwala uczniom wypożyczyć publikacje papierowe i elektroniczne (e-booki) w nowym roku szkolnym.

  przejdź

  Generator testów i sprawdzianów

  Wygoda korzystania

  Wygodna i przyjazna aplikacja do tworzenia materiałów sprawdzających wiedzę z obszerną bazą gotowych zadań i testów. Stale aktualizowane zadania ułatwią systematyczną kontrolę postępów uczniów. Wykorzystanie generatora pozwala zindywidualizować materiał dla uczniów i skrócić czas potrzebny na przygotowanie testów i sprawdzianów.

  przejdź

  System diagnoz Nowej Ery

  Profesjonalizm w badaniu postępów uczniów

  Zdobywanie wiedzy i umiejętności to ciągły proces, który warto cyklicznie monitorować. System diagnoz Nowej Ery to zestaw miarodajnych narzędzi do badania postępów uczniów (z wykorzystaniem diagnoz przedmiotowych) oraz do przeprowadzania próbnych egzaminów (w postaci próbnego egzaminu ósmoklasisty).

  przejdź

  Portal dlanauczyciela. pl

  Pomoc w planowaniu, wsparcie w nauczaniu

  Portal dlanauczyciela. pl to elastyczne wsparcie zapewniające komfort na wszystkich etapach pracy dydaktycznej. Wszystkie narzędzia i materiały są dostępne w jednym miejscu – w dowolnej sytuacji i na różnych urządzeniach.

  Multibooki dla klas 4–8

  Elektroniczne wersje podręczników, wzbogacone materiałami prezentacyjnymi dla klas 1–8

  Wśród interaktywnych zasobów znalazły się m. in. : filmy, animacje i symulacje. Są one dostosowane do wieku i percepcji uczniów oraz uwzględniają przemyślane metody nauczania. Wykorzystanie ich podczas lekcji pozwoli łatwiej wytłumaczyć złożone zagadnienia, pobudzi wyobraźnię uczniów, a także wspomoże proces zapamiętywania nowych treści. 

  przejdź

  Najbogatszy zestaw publikacji uzupełniających

  Pracownie przedmiotowe dla uczniów kl. 4-8

  Najszersza oferta materiałów edukacyjnych, dostosowanych do wieloletniości, jest nieustannie poszerzana o nowe pozycje do wielu przedmiotów, wzbogacające pracę z uczniami, tj. atlasy, zbiory zadań, Karta rowerowa, tablice oraz wiele innych.


  Teraz egzamin ósmoklasisty

  Repetytoria i arkusze Nowej Ery – realna pomoc od ekspertów

  Repetytoria zawierają niezbędną teorię, wskazówki i zadania typu egzaminacyjnego. Pomagają krok po kroku wyćwiczyć umiejętności sprawdzane na egzaminie. Arkusze pozwolą oswoić się z formą egzaminu, sprawdzić poziom przygotowania i wypracować skuteczne strategie egzaminacyjne.

  przejdź


  Wirtualne laboratorium

  Niezwykła pracownia dydaktyczna

  Dobrze wyposażona pracownia chemiczna to ważna przestrzeń szkolna. Cyfrowe odwzorowanie laboratorium chemicznego zaopatrzone w stale dostępne odczynniki, szkło laboratoryjne i sprzęt pozwoli na prowadzenie angażujących i bezpiecznych lekcji chemii. Uczniowie będą mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia zalecane w podstawie programowej. pl/wirtualne-laboratorium" target="_self">przejdź

  Wnioski i planowanie Podręcznik Black And Decker Bd12ps

  Bezpośredni link do pobrania Wnioski i planowanie Podręcznik Black And Decker Bd12ps

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wnioski i planowanie Podręcznik Black And Decker Bd12ps