Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Craftsman 917 204030

Aby maksymalnie wykorzystać swoją traktorki Craftsman 917 204030, należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek i instrukcji. Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć wszystkie polecenia dotyczące użytkowania, konserwacji i naprawy. Należy zawsze używać odpowiednich narzędzi do naprawy i konserwacji traktorka, aby uniknąć uszkodzenia lub uszkodzenia. Pamiętaj, aby regularnie wymieniać olej w silniku, aby zapewnić maksymalną wydajność. Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw lub konserwacji należy zawsze wyłączyć zapłon i odłączyć akumulator. Ponadto należy zawsze stosować się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów, zwłaszcza podczas użytkowania traktorka.

Ostatnia aktualizacja: Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Craftsman 917 204030

20

1. Instrukcja obsługi

dla Użytkownika i Instalatora

1. 1 Opis urządzenia

Pojemnościowe bezciśnieniowe ogrzewacze
wody użytkowej utrzymują temperaturę wody
na stałym, nastawionym poziomie.
Przy nagrzewaniu z armatury kapie nadmiar
wody.
Do ogrzewaczy SN 5 SL | SN 5 SLi, SN 10 SL |
SN 10 SLi, SN 15 SL | SN 15 SLi comfort mogą
być stosowane wyłącznie armatury bezciś-
nieniowe. Zalecane jest stosowanie armatur
oferowanych przez Stiebel Eltron (patrz pkt.
1. 7 „Osprzęt dodatkowy”).

1. 2 Ważne wskazówki w

skrócie

• Żądaną temperaturę ciepłej wody użyt-

kowej wypływającej z urządzenia należy
nastawić pokrętłem regulatora tempera-
tury (

1).

• Woda jest ogrzewana, gdy świeci się

lampka kontrolna (

2).

35

°C

85

55

65

Eco

comfort

1

C26_02_06_0053

2

1. 3 Obsługa

Dobór temperatury
°C
= zimna. W pozycji tej ogrzewacz wody

zabezpieczony jest przed zamarzaniem.
Nie jest natomiast zabezpieczona
armatura, ani instalacja wodna.

Eco = Zalecana pozycja ekonomiczna (ok.

60 °C). Minimalne tworzenie się osadu
wapiennego.

85 = maksymalna, nastawialna temperatura.

Wskazówka:
Na życzenie Użytkownika Instalator / Serwisant
może nastawić ograniczenie temperatury wody
w urządzeniu, zapewniając bezstopniową re-
gulację do wartości temperatury ograniczonej,
(patrz pkt. 2. 8 „Pierwsze uruchomienie”).
Czas nagrzewania:
Jeżeli zużyta zostanie cała pojemność zbiorni-
ka ponowne nagrzewanie przebiegać będzie
zgodnie z poniższym wykresem.

35 °C

55 °C E 65 °C

85 °C

[min]

SN 15 SL | SLi
2 kW

SN 10 SL | SLi
2 kW
SN 15 SL | SLi
3, 3 kW

SN 5 SL | SLi
2 kW

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Przykład SN 5 SL | SN 5 SLi:
Nastawa temperatury

65 °C

Czas nagrzewania

ok.

9, 5 min

Ilość wody podmieszanej:
Ilość wody podmieszanej zależna jest od na-
stawy temperatury. Przykład: wybieramy wodę
podmieszaną o temperaturze 40 °C.

[ l]

SN 15 SL | SLi

SN 10 SL | SLi

SN 5 SL | SLi

45

40

35

30

25

20

15

10

5

40 °C

Przykład SN 5 SL | SN 5 SLi:
Nastawa temperatury

65 °C

Temperatura zimnej wody

15 °C

doprowadzonej do ogrzewacza
Ilość wody podmieszanej

ok.

10 litrów

1. 4 Ważna wskazówka

Urządzenia nie wolno poddawać

działaniu ciśnienia. Nie należy zamy-

kać wypływu wody z armatury, nie używać
perlatora, ani węża z regulatorem strumie-
nia.

Przy doborze temperatury powyżej 45 °C

może natychmiast wypływać gorąca woda.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Z tego względu należy zwrócić szczególną

uwagę na dzieci i osoby o ograniczonych
funkcjach ruchowych i umysłowych i zapew-
nić im stały nadzór osoby znającej zasady
użytkowania urządzenia.

W celu uniknięcia przestawienia urządze-

nia na wyższą temperaturę należy uniemoż-
liwić dostęp bawiących się dzieci do urzą-
dzenia - niebezpieczeństwo poparzenia!

Jeśli nie jest to jednak możliwe Producent

zaleca nastawienie przez Instalatora / Serwi-
santa ograniczenia temperatury.

Wersja o mocy 2 kW: w celu wykluczenia

prawdopodobieństwa samoistnego odblo-
kowania ogranicznika temperatury bezpie-
czeństwa w przypadku wystąpienia usterki
ogrzewacza nie wolno zasilać poprzez pro-
gramator czasowy.

Osad wapienny może spowodować zamknięcie
odpływu przez co urządzenie znajdzie się pod
ciśnieniem.
Oznaką zakamienienia są odgłosy wrzenia
oraz zmniejszony strumień wody wypływającej
z urządzenia. W takim przypadku konieczne
jest fachowe usunięcie osadu z elementu
grzejnego i armatury.
W przypadku zastosowania armatury pryszni-
cowej (patrz 1. 7 Osprzęt dodatkowy) konieczne
jest regularne usuwanie kamienia z głowicy
prysznicowej.

Zdjęcia pokrętła regulatora temperatury może
dokonać jedynie Instalator lub Serwisant.
Należy przestrzegać wszystkich informacji
niniejszej instrukcji ponieważ zawierają one
ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa,
prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia. 5 Konserwacja i czyszczenie

Prace konserwacyjne dotyczące np.
sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycz-

nego mogą być wykonane jedynie przez upraw-
nionego Instalatora lub Serwisanta!
Regularne przeglądy zwiększają bezpieczeństwo
eksploatacji urządzenia. Wszelkie zaistniałe
usterki urządzenia należy usuwać niezwłocznie,
niezależnie od corocznych przeglądów.

Prawie każda woda przy wysokich tempe-
raturach powoduje powstawanie kamienia.
Osadza się on w urządzeniu i ogranicza jego
funkcjonowanie oraz żywotność. W związku
z tym należy dokonywać okresowego odka-
mieniania grzałki ogrzewacza. Częstotliwość
określi Instalator lub Serwisant.
Do utrzymania w czystości elementów obudo-
wy urządzenia wystarczy wilgotna ściereczka,
zamoczona w roztworze mydła. Nie należy
stosować żadnych szorujących lub rozpuszcza-
jących środków czystości!

1. 6 Co robić, gdy...?

... brak ciepłej wody
Sprawdzić ustawienie pokrętła regulatora
temperatury. Sprawdzić bezpieczniki domowej
instalacji elektrycznej oraz wtyczkę przewodu
zasilającego.
... słyszalne są odgłosy wrzenia w zbiorniku
zlecić odkamienianie urządzenia Instalatorowi
lub Serwisantowi
… patrz także pkt 3 „usuwanie usterek przez
Użytkownika i Instalatora / Serwisanta
Jeżeli do usunięcia zaistniałej usterki niezbęd-
na jest pomoc Serwisanta, dla przyspieszenia
pomocy należy przy zgłoszeniu przekazać mu
następujące dane z tabliczki znamionowej (

8):

Typ: SN.. SL

Nr. :...... -.... -......

..............

C26_02_06_0054

1. 7 Osprzęt dodatkowy

Numery katalogowe Stiebel Eltron
• armatury dwuzaworowe
- do zlewozmywaków

WKM

22 24 34

- dprysznicowe

WDM

22 24 35

• armatury jednouchwytowe mieszające
- do zlewozmywaków

MEK

22 24 43

MED

22 24 44

20

1. Instrukcja obsługi

dla Użytkownika i Instalatora

1. 1 Opis urządzenia

• Pojemnościowe ciśnieniowe ogrzewacze

wody użytkowej utrzymują temperaturę
wody na stałym, nastawionym poziomie.

• Do ogrzewaczy SHU 5/10 SLi mogą być

stosowane wyłącznie armatury ciśnieniowe
w połączeniu z grupą bezpieczeństwa lub
zaworem bezpieczeństwa.

1. 2 Ważne wskazówki w

skrócie

• Żądaną temperaturę ciepłej wody użyt-

kowej wypływającej z urządzenia należy
nastawić pokrętłem regulatora tempera-
tury (

1).

• Woda jest ogrzewana, gdy świeci się

lampka kontrolna (

2).

2

1

C26_02_06_0095

82

°C

35

55

65 Eco

comfort

1. 3 Obsługa

Dobór temperatury
°C
= zimna. W pozycji tej ogrzewacz wody

zabezpieczony jest przed zamarzaniem.
Nie jest natomiast zabezpieczona
armatura, ani instalacja wodna.

Eco = Zalecana pozycja ekonomiczna (ok.

60 °C). Minimalne tworzenie się osadu
wapiennego.

82 = maksymalna, nastawialna temperatura.

Wskazówka:
Na życzenie Użytkownika Instalator / Serwisant
może nastawić ograniczenie temperatury wody
w urządzeniu, zapewniając bezstopniową re-
gulację do wartości temperatury ograniczonej,
(patrz pkt. 2. 8 „Pierwsze uruchomienie”).
Czas nagrzewania:
Jeżeli zużyta zostanie cała pojemność zbiorni-
ka ponowne nagrzewanie przebiegać będzie
zgodnie z poniższym wykresem.

35 °C

55 °C E 65 °C

82 °C

[min]

25

20

15

10

5

0

SHU 10 SLi

SHU 5 SLi

Przykład SHU 5 SLi:
Nastawa temperatury

65 °C

Czas nagrzewania

ok.

9, 5 min

Ilość wody podmieszanej:
Ilość wody podmieszanej zależna jest od
nastawy temperatury. Przykład: wybieramy
wodę podmieszaną o temperaturze 40 °C.

[ l]
30

25

20

15

10

5

40 °C

65 °C

Temperatura zimnej wody

15 °C

doprowadzonej do ogrzewacza
Ilość wody podmieszanej

ok.

10 litrów

1. 4 Ważna wskazówka

• Urządzenie znajduje się pod ciśnie-
niem instalacji wodnej.

• Podczas ogrzewania wody z zaworu bez-
pieczeństwa kapie woda. Jeżeli po zakoń-
czeniu ogrzewania woda kapie nadal należy
odłączyć zasilanie elektryczne oraz ciśnienie
wody i zawiadomić Zakład Serwisowy.
• Nie należy zamykać wypływu wody z za-
woru bezpieczeństwa.
• Przy doborze temperatury powyżej 45 °C
może natychmiast wypływać gorąca woda.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
• Z tego względu należy zwrócić szczególną
uwagę na dzieci i osoby o ograniczonych
funkcjach ruchowych i umysłowych i zapew-
nić im stały nadzór osoby znającej zasady
użytkowania urządzenia - niebezpieczeń-
stwo poparzenia!

Jeśli nie jest to jednak możliwe Producent

zaleca nastawienie przez Instalatora / Serwi-
santa ograniczenia temperatury.

Osad wapienny może spowodować zamknięcie
odpływu przez co urządzenie znajdzie się pod
ciśnieniem.
Oznaką zakamienienia są odgłosy wrzenia
oraz zmniejszony strumień wody wypływającej
z urządzenia. W takim przypadku konieczne
jest fachowe usunięcie osadu z elementu
grzejnego i armatury.
Zdjęcia pokrętła regulatora temperatury może
dokonać jedynie Instalator lub Serwisant.
Należy przestrzegać wszystkich informacji
niniejszej instrukcji ponieważ zawierają one
ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa,
prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia. 5 Konserwacja i czyszczenie

Prace konserwacyjne dotyczące np.
sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycz-

nego mogą być wykonane jedynie przez upraw-
nionego Instalatora lub Serwisanta!
Regularne przeglądy zwiększają bezpieczeństwo
eksploatacji urządzenia. Wszelkie zaistniałe
usterki urządzenia należy usuwać niezwłocznie,
niezależnie od corocznych przeglądów.

Prawie każda woda przy wysokich tempe-
raturach powoduje powstawanie kamienia.
Osadza się on w urządzeniu i ogranicza jego
funkcjonowanie oraz żywotność. W związku
z tym należy dokonywać okresowego odka-
mieniania grzałki ogrzewacza. Częstotliwość
określi Instalator lub Serwisant.
Do utrzymania w czystości elementów obudo-
wy urządzenia wystarczy wilgotna ściereczka,
zamoczona w roztworze mydła. Nie należy
stosować żadnych szorujących lub rozpuszcza-
jących środków czystości!

1. 6 Co robić, gdy...?

... brak ciepłej wody
Sprawdzić ustawienie pokrętła regulatora
temperatury. Sprawdzić bezpieczniki domowej
instalacji elektrycznej oraz wtyczkę przewodu
zasilającego.
... słyszalne są odgłosy wrzenia w zbiorniku
zlecić odkamienianie urządzenia Instalatorowi
lub Serwisantowi
… patrz także pkt 3 „usuwanie usterek przez
Użytkownika i Instalatora / Serwisanta
Jeżeli do usunięcia zaistniałej usterki niezbęd-
na jest pomoc Serwisanta, dla przyspieszenia
pomocy należy przy zgłoszeniu przekazać mu
następujące dane z tabliczki znamionowej (

8):

Typ:

SNU 5 SL

Nr. :...... -.... -......

..............

C26_02_06_0010

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

  1. zna zasady konstruowania instrukcji;

  2. analizuje pod kątem językowym instrukcje różnego typu;

  3. gromadzi słownictwo potrzebne do napisania instrukcji;

  4. rozwija umiejętność tworzenia tekstu użytkowego z zachowaniem właściwego stylu języka.

md63013121491dfd6_1502093859156_0
  1. Jak poprawnie napisać instrukcję?

  2. Przykłady instrukcji

  3. Tulipan origami

1

Notatka dla prowadzącego

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak włączyć materiały multimedialne w tok lekcji.

R1MLXSAxyvefp1
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.

Źródło: Eduexpert Sp. z o. o. / Evaco Sp. o., licencja: CC BY 3. 0.

Wskazówka

Usłyszysz i przeczytasz teksty dotyczące instrukcji jako formy użytkowej. Zwróć uwagę na jej język i formę. Wiadomości te przydadzą ci się do samodzielnego napisania instrukcji.

RFf3dZ9VVB8kw1
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.

Wersja tekstowa z wyróżnieniem pojęć

Wskazówka, zalecenie, instrukcja, jak to napisać?

Rozdział 1 
Jak poprawnie napisać instrukcję?

W nagraniu zostaną przedstawione zasady pisania instrukcji oraz przykłady kilku instrukcji.

Słowo instrukcja pochodzi od łacińskiego słowa instructio, znaczącego tyle co uporządkować. To ulotka, broszura zawierająca zasady działania i obsługi np. jakiegoś urządzenia. Zawiera opis kolejnych etapów postępowania w drodze do osiągnięcia jakiegoś celu. Sporządza się ją po to, aby ułatwić uruchomienie czegoś lub wykonanie jakiejś czynności. Zawiera ostrzeżenia i przeciwwskazania.
Na co dzień spotykamy się z instrukcjami obsługi urządzenia, alarmowymi, przeciwpożarowymi.
Instrukcja do instrukcji:
1. Nazwij czego będzie dotyczyć instrukcja, czyli stwórz nagłówek.
2. Zastosuj przejrzysty układ graficzny, nadaj nagłówki poszczególnym etapom wykonywania instrukcji, zastosuj punkty, odstępy, możesz wstawić rysunki.
3. W punktach jasno i precyzyjnie sformułuj kolejne wykonywane przez odbiorcę czynności, możesz zastosować formę bezokolicznika np. odkręcić, wylać lub czasowniki w trybie rozkazującym np. odkręć, wylej.
4. Czynności podawaj w porządku chronologicznym.
5. Pamiętaj o przysłówkach typu: precyzyjnie, wolno, dokładnie.
6. Wyróżnij ważne elementy, np. użyj podkreśleń, kursywy lub pogrubienia.
7. W razie potrzeby dodaj uwagi lub zasady bezpieczeństwa.
8. Dbaj o poprawny język i estetykę zapisu.

Rozdział 2 
Przykłady instrukcji

W nagraniu umieszczone są proste oraz bardziej skomplikowane przykłady instrukcji, na podstawie strony internetowej Komunikacji Miejskiej w Płocku – www. kmplock. eu oraz innych ogólnodostępnych tekstów internetowych.

Instrukcja pierwsza.
Zakup biletu jednoprzejazdowego lub czasowego.
1. Wybierz na ekranie dotykowym odpowiedni rodzaj biletu. Na pierwszym ekranie dostępne są najpopularniejsze bilety. Wybór biletu odbywa się poprzez naciśniecie znaku „+” znajdującego się przy nazwie biletu. Dodanie kolejnego biletu do koszyka odbywa się poprzez naciśniecie znaku „+” przy odpowiednim bilecie. Wycofanie biletu z koszyka odbywa się poprzez naciśnięcie znaku „-” przy bilecie, który chcemy usunąć. 1. Pełna oferta biletów papierowych dostępna jest po kliknięciu opcji „pełna oferta biletów papierowych”. 2. Następnie należy wybrać strefę obowiązywania biletu. Cofnięcie się o jeden ekran odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku z symbolem strzałki w lewo. W przypadku wybrania strefy a w kolejnym kroku należy wybrać rodzaj biletu – dostępne są bilety jednoprzejazdowe, 60‑minutowe oraz 24‑godzinne. Po wyborze rodzaju biletu należy dodać interesujący nas bilet do koszyka poprzez naciśnięcie znaku „+” przy nazwie biletu. Lista biletów dodanych do koszyka znajduje się z prawej strony ekranu (biletomat stacjonarny) lub na dole ekranu (biletomat mobilny). Napis „kwota do zapłaty” znajduje się przy przycisku „kupuję”. Zatwierdzenie listy biletów do kupienia odbywa się poprzez naciśniecie przycisku „kupuję”. Naciśnięcie przycisku „kupuję” powoduje brak możliwości dodawania kolejnych rodzajów biletów i przenosi kupującego do ekranu płatności. Kolejnym krokiem jest wybranie sposobu płatności. Lista biletów, które zostały wybrane do kupienia, jak i kwota do zapłaty cały czas znajdują się na ekranie. W przypadku zaakceptowania do zakupu nieprawidłowych biletów, kupujący ma możliwość anulowania operacji poprzez wciśnięcie przycisku „x”. Istnieją dwa sposoby płatności – płatność gotówką i płatność kartą płatniczą. Płacę gotówką – po wyborze tego typu płatności na ekranie pojawi się ekran płatności. Wyświetlone są na nim informacje o kwocie do zapłaty, ilości wpłaconej gotówki, pozostałej kwocie do zapłaty oraz o ewentualnej reszcie do zwrotu. Informacje te aktualizują się na bieżąco po każdej wrzuconej monecie lub wsuniętym banknocie. Biletomat mobilny umożliwia płatność tylko i wyłącznie bilonem. Obsługiwane nominały wyświetlone są na ekranie w postaci grafik. Płatność odbywa się poprzez wrzucanie kolejno po sobie monet do szczeliny wrzutowej (biletomat mobilny i stacjonarny) lub wsuwanie kolejno po sobie banknotów do szczeliny na banknoty (tylko biletomat stacjonarny). 3. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty nastąpi wydruk biletów oraz ewentualne wydanie reszty. Bilety wraz z resztą (bilonem) należy wyjąć z dolnej szalki. W biletomatach stacjonarnych w przypadku wydawania reszty w banknotach zostaną one wysunięte z dolnej kieszeni wydawania.

Instrukcja druga.
Instrukcja montażurouteraroutera Wi‑Fi. Podłącz modem zewnętrzny ODU‑200 do routera Wi‑Fi IDU‑200 za pomocą kabla koncentrycznegokoncentrycznego zakończonego złączem typu F. Upewnij się, czy kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda IDU w modemie zewnętrznym. Podłącz modem zewnętrzny ODU‑200 do konwertera LNB za pomocą kabla koncentrycznego zakończonego złączem typu F. Upewnij się, czy kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda LNB w modemie zewnętrznym. Zabezpiecz wkręcone złącza gumowymi osłonami złącz antenowych, dołączonymi do zestawu, tak jak pokazano na rysunku poniżej. Osłony powinny być nałożone na kabel koncentryczny przed zamocowaniem złącz typu F.
Instrukcja trzecia.
Fragment instrukcji przeciwpożarowej.
W razie zaistnienia pożaru należy:
1. Natychmiast zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz otworzyć wyjścia ewakuacyjne. Zawiadomić o zdarzeniu Państwową Straż Pożarną (numer telefonu 998) podając według kolejności:
— co się pali,
— dokładny adres miejsca pożaru,
— rodzaj obiektu, wysokość na której występuje pożar,
— występujące zagrożenie ludzi (czy są poszkodowani),
— nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonuje się zgłoszenia.
Uwaga! Po skończeniu zgłoszenia i odłożeniu słuchawki, należy pozostać przez chwilę przy telefonie, ponieważ dyżurny Straży Pożarnej sprawdza, czy z danego numeru telefonu dokonano zgłoszenia. Powiadomić o zaistniałym pożarze w zależności od możliwości: kierownictwo obiektu oraz pozostały personel. Przystąpić do akcji ewakuacyjnej osób zagrożonych, zachowując przy tym opanowanie i spokój oraz równocześnie prowadzić akcję gaśniczą (jeżeli pozwala na to wielkość pożaru) dostępnymi środkami będącymi na wyposażeniu budynku tj. gaśnic i hydrantów. Ewakuację należy prowadzić poziomymi ciągami komunikacji ogólnej budynku; potem również ciągami pionowymi, czyli klatkami schodowymi, wyznaczonymi jako ewakuacyjne.

Rozdział 3 
Tulipan origamiorigami

Nagranie zawiera instrukcję składania papieru. Tekst jest opracowaniem blogerki Zakochana w sztuce.
Podążaj za wskazówkami:
1. Z kolorowej kartki wycinamy kwadrat. Składamy go na pół po przekątnej (tak żeby powstał trójkąt), rozkładamy, znów składamy po przekątnej, ale w drugą stronę, rozkładamy. Składamy na pół wzdłuż jednego boku, rozkładamy, składamy wzdłuż drugiego boku, rozkładamy. Powinna powstać siatka zagięć. Składamy w trójkąt wzdłuż linii od rogu do środka kwadratu. Środkowe linie składamy do środka. Powinny powstać dwa trójkąty łączące się w wierzchołku. Każdy z trójkątów składamy tak, żeby jego dolne rogi połączyły się z wierzchołkiem trójkąta. Otrzymujemy kształt rombu złożonego z dwóch zaginających się trójkątów. Przekładamy boki (trójkąty) tak, by z obu stron mieć romb z całej kartki, bez zagięć. Kolejno zginamy cztery boki do środka. Wkładamy powstałe płatki do siebie. Wdmuchujemy powietrze przez dziurkę, która powstała na jednym z wierzchołków. Wywijamy płatki. Wycinamy z zielonego papieru pasek i przyklejamy go do wykałaczki. Wycinamy listek i przyklejamy. Wkładamy wykałaczkę do kwiatka. Tulipan gotowy.

Polecenie 1

Komu ma służyć instrukcja i w jakich sytuacjach jest pomocna?

Polecenie 2

Która z instrukcji jest najbardziej skomplikowana i dlaczego?

Polecenie 3

Skorzystaj z instrukcji i wykonaj tulipana. Udało się?

md63013121491dfd6_1502093867461_0

Pisząc INSTRUKCJĘ, pamiętaj o:
- używaniu prostych, precyzyjnych sformułowań;
- wymienianiu czynności w porządku chronologicznym;
- stosowaniu odpowiedniego słownictwa (bezokoliczniki lub czasowniki w trybie rozkazującym, przysłówki);
- poprawności językowej i graficznych wyróżnikach.

Pisanie dobrych instrukcji z pewnością przyda Ci się w dalszym życiu, także zawodowym.

RPIlPiUrn1RCA1

Źródło: Eduexpert Sp.

R3YaytuJoOZaC1

Praca domowa

Polecenie 4. 1

Napisz instrukcję obsługi książki. Twoja instrukcja może być zabawna, ale musi być jasna i precyzyjna.

md63013121491dfd6_1503905579466_0

Wskazówka

W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności z odczytem przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania.

classicmobile

Ćwiczenie 1

RczbC8bBlb5uD1
Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 1. zatytułowane „Porządkowanie informacji”. Poniżej znajduje się polecenie „W poniższej instrukcji zamieniono kolejność czynności. Podaj poprawną kolejność i uzupełnij brakujące wyrazy (użyj trybu rozkazującego, bezokoliczników oraz przysłówków)”. Pod poleceniem znajduje się osiem zdań z lukami. Na dole ćwiczenia znajdują się rozsypane brakujące wyrazy do uzupełnienia. Poniżej po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania odpowiedzi.

W poniższej instrukcji zamieniono kolejność czynności.

3, 5, Przygotuj, 8, dokładnie, precyzyjnie, 4, 7, 1, 6, zażywaj, 2, wsyp

...................... Resztę granulatu włóż do pudełka i...................... zamknij.
...................... Ostrożnie odmierz 3 łyżeczki granulatu i...................... do przygotowanej szklanki z wodą. Lek w opakowaniu występuje w postaci granulatu.
............................................ łyżeczkę do herbaty oraz pół szklanki przegotowanej wody (około 100ml). Wyjmij torebkę z granulatem z pudełka. Wymieszaj...................... miksturę aż do powstania jednorodnej zawiesiny. Na zakończenie włóż pudełko z granulatem do lodówki. Tak przygotowany lek...................... wyłącznie po posiłku i nie popijaj innym płynem.

Źródło: Eduexpert Sp.

static

Inna wersja zadania

R1Oe9YcpBPkJJ1

Ćwiczenie 2

Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania pierwszego. Ćwiczenie ma tytuł: „Porządkowanie informacji”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „W poniższej instrukcji zamieniono kolejność czynności. Poniżej znajduje się osiem zdań. Nad każdym zdaniem znajduje się rozwijana lista. Na liście należy zaznaczyć cyfrę oznaczającą kolejność danego zdania w instrukcji. Oprócz tego pięć z podanych zdań zawiera luki, które trzeba uzupełnić odpowiednimi wyrazami. W miejscu tych luk znajdują się rozwijane listy, na których trzeba znaczyć odpowiednie słowo. W prawym dolnym rogu znajdują się klawisze „Zapisz odpowiedź” i „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania odpowiedzi. " data-editor-no-parse="">zażywaj, 2, 7, 3, Przygotuj, 1, 4, wsyp, 3, 6, 2, zażywaj, 7, 2, dokładnie, precyzyjnie, 1, precyzyjnie, 8, 1, zażywaj, wsyp, 5, Przygotuj, 8, 3, 2, Przygotuj, 1, 8, 4, precyzyjnie, 3, 5, 1, 8, 6, 8, 2, 4, 7, 7, 3, 1, 2, 2, 8, 4, 6, 5, 1, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 5, 3, 7, 6, 7, precyzyjnie, precyzyjnie, zażywaj, wsyp, 1, 3, 5, 6, zażywaj, dokładnie, wsyp, 4, 3, 7, 8, 6, dokładnie, 4, dokładnie, 4, Przygotuj, 6, 2, Przygotuj, 4, wsyp, dokładnie

......................
Resztę granulatu włóż do pudełka i......................

......................
Ostrożnie odmierz 3 łyżeczki granulatu i......................

Lek w opakowaniu występuje w postaci granulatu.

Wyjmij torebkę z granulatem z pudełka.
Wymieszaj......................

Na zakończenie włóż pudełko z granulatem do lodówki.
Tak przygotowany lek...................... wyłącznie po posiłku i nie popijaj innym płynem.

Źródło: Eduexpert Sp.

classicmobile

Ćwiczenie 3

R19sYi49ZwQyH1
Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 2. zatytułowane „Rozpoznawanie typu instrukcji”. Poniżej znajduje się polecenie: „Na podstawie podanych fragmentów określ, czego dotyczą instrukcje. Podaj słowa, które naprowadziły Cię na odpowiedź, którą wybrałeś”. Poniżej znajdują się treści dwóch instrukcji. Pod każdą z nich widnieją puste pola-luki do wypełnienia.

Na podstawie podanych fragmentów określ, czego dotyczą instrukcje.

INSTRUKCJA 1. Ostrożnie rozsuń drzwiczki kabiny. Wejdź do brodzika. Podnieś słuchawkę. 4. Powoli włączaj baterię aż do momentu, gdy woda będzie miała odpowiednią temperaturę. 5. Po zakończeniu czynności wyłącz baterię i rozsuń drzwiczki. 6. Bardzo ostrożnie wyjdź z brodzika. Odp. : Instrukcja......................................................... Słowa:............,............,............,.............
INSTRUKCJA 2. Gracze dzielą się na dwie drużyny o takiej samej lub zbliżonej liczbie graczy, co najmniej dwóch. Po uzgodnieniu składów drużyn należy rozłożyć pośrodku stołu Planszę. Dwie karty, opisujące kategorie haseł (powiedzenie/tytuł, osoba/zwierzę, czynność, przedmiot należy wyjąć z talii i położyć w widocznym dla wszystkich miejscu, obok planszy. W pobliżu należy postawić też klepsydrę i ustalić odmierzany nią maksymalny czas na prezentację hasła (jedno, czy więcej przesypań piasku). Następnie trzeba położyć potasowaną talię kart „haseł” i przygotować czyste kartki oraz długopisy, potrzebne do rysowania haseł, a także kartkę z rubrykami do prowadzenia punktacji. : Instrukcja............. Słowa:............,............,............,.............

Źródło: Eduexpert Sp.

static

Inna wersja zadania

REX31sVxNOEVc1

Ćwiczenie 4

Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania drugiego. Ćwiczenie ma tytuł: „Rozpoznawanie typu instrukcji”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „Na podstawie podanych fragmentów określ, czego dotyczą instrukcje. Poniżej znajdują się dwie instrukcje. Instrukcja pierwsza składa się z sześciu punktów. Pod instrukcją pierwszą zamieszczonych jest pięć rozwijanych list. Instrukcja druga składa się z pięciu punktów. Pod drugą instrukcją również znajduje się pięć rozwijanych list. Na pierwszej rozwijanej liście należy zaznaczyć, jakiego urządzenia dotyczy zaprezentowana instrukcja. Na kolejnych rozwijanych listach należy zaznaczyć słowa, które stanowią wskazówki umożliwiające rozpoznanie urządzenia, którego dotyczy instrukcja. Wskaż słowa, które naprowadziły Cię na odpowiedź, którą wybrałeś.

kabiny prysznicowej, gracze, obsługi kabiny prysznicowej, kartki, bateria, kategorie, wyłącz, kabina, prysznica, czynność, plansza, ostrożnie, gry, włączaj,, przedmiot, obsługi kabiny prysznicowej, do gry, czynność, do gry

INSTRUKCJA 1.

Odp. Słowa:........................................................,.........................................................
INSTRUKCJA 2. <div style='font-size: 18px; display: inline-block;' tabindex='0'' tabindex='0'>Słowa:........................................................,.........................................................

Źródło: Eduexpert Sp.

classicmobile

Ćwiczenie 5

R1RTCSwFVpff11
Na ekranie wyświetla się w ramce Zadanie 3. zatytułowane „Uzupełnienie”. Poniżej znajduje się polecenie o treści „Wstaw w luki brakujące słowa, które uzupełnią instrukcję. Pamiętaj, że Twoja instrukcja ma precyzyjnie poprowadzić odbiorcę do celu”. Pod spodem mieści się siedem zdań zawierających luki, które należy uzupełnić. Pod zdaniami zamieszczone są brakujące słowa do wyboru.

Wstaw w luki brakujące słowa, które uzupełnią instrukcję.

maksymalnie, ostrożnie, Precyzyjnie, Urządzenie, zatrzymać, uważaj, WłóżINSTRUKCJA1....................... wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania i włącz zasilanie.
2. Włóż w szczeliny na pieczywo...................... dwie kromki chleba.
3....................... wybierz żądane ustawienie do pieczenia pokrętłem elektronicznej regulacji poziomu do pieczenia. Naciskaj dźwignię regulacji do chwili zatrzymania się w miejscu. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie.
5....................... wyłączy się po uzyskaniu żądanego koloru tostów, a tost automatycznie wyskoczy w górę.
6. Proces opiekania można...................... w każdej chwili, naciskając przycisk STOP.
7. Wyjmij...................... tosty z urządzenia,...................... mogą być gorące. SMACZNEGO!

Źródło: Eduexpert Sp.

static

Inna wersja zadania

Rp4iLjOngUIVp1

Ćwiczenie 6

Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania trzeciego. Ćwiczenie ma tytuł: „Uzupełnianie”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „Wstaw w luki brakujące słowa, które uzupełnią instrukcję. Poniżej znajduje się instrukcja tostera składająca się z siedmiu zdań. Instrukcja zawiera siedem luk, a w miejscu każdej z nich znajduje się rozwijana lista. Na listach należy zaznaczyć słowo, które powinno uzupełniać dany fragment instrukcji. " data-editor-no-parse="">uważaj, zatrzymać, zatrzymać, Włóż, Włóż, ostrożnie, Włóż, maksymalnie, zatrzymać, zatrzymać, Precyzyjnie, maksymalnie, Precyzyjnie, uważaj, zatrzymać, maksymalnie, Urządzenie, ostrożnie, Urządzenie, uważaj, Włóż, zatrzymać, maksymalnie, maksymalnie, Precyzyjnie, Urządzenie, uważaj, uważaj, Urządzenie, Precyzyjnie, Precyzyjnie, ostrożnie, Włóż, maksymalnie, ostrożnie, Precyzyjnie, ostrożnie, uważaj, Urządzenie, Urządzenie, Włóż, zatrzymać, maksymalnie, Precyzyjnie, Urządzenie, Włóż, ostrożnie, ostrożnie, uważajINSTRUKCJA

1.......................

4. mogą być gorące.

Źródło: Eduexpert Sp.

md63013121491dfd6_1502358147126_0
Koncentryczny

Koncentryczny

(łac. con – razem, centrum – środek) skierowany ku środkowi.

Origami

Origami

(jap. ori- składać, gami – papier) wywodząca się z Chin, ale z racji, że rozwinęła się w Japonii uważana za japońską sztukę składania kunsztownych papierowych figurek bez pomocy nożyczek i kleju; też: taka figurka.

Teksty użytkowe

Teksty użytkowe

to teksty, którymi posługujemy się w codziennych, typowych sytuacjach, np. notatki, ulotki, instrukcje, schematy.

Router

Router

(ang. route – trasa, droga) aktywne urządzenie w sieci komputerowej, decydujące, jaką drogą mają być przesyłane dane.

md63013121491dfd6_1522759004116_0

E‑podręcznik „Kultura odmienia”

http://www. pl/reader/c/131144/v/latest/t/student-canon

2. Piszemy instrukcję

http://www. pl/reader/c/131144/v/latest/t/student-canon/m/j0000007VBB1v50

Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Craftsman 917 204030

Bezpośredni link do pobrania Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Craftsman 917 204030

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Craftsman 917 204030