Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Bosch 4242002993874

Ważne instrukcje bezpieczeństwa są niezwykle istotne w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia Bosch 4242002993874. Przed użyciem sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera informacje na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Instrukcja powinna zawierać informacje, w jaki sposób używać sprzętu, jakie są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz jakie są wymagania dotyczące przechowywania i konserwacji urządzenia. Ważne jest, aby czytać instrukcję obsługi i stosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Bosch 4242002993874

1 POLSKI Instalacja Strona 2 Instrukcja obsługi Strona WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać. Ten symbol informuje o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich. Wszystkie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami: NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń. Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń. Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego ryzyka oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać następujących instrukcji: - Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego. - Instalacja lub konserwacja powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsługi. - Urządzenie musi być uziemione. - Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci elektrycznej. - Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy o minimalnym odstępie styków wynoszącym 3 mm. - Nie wolno stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy. - Nie ciągnąć kabla zasilającego urządzenia. - Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia. - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego do przygotowywania żywności. Nie dopuszcza się żadnych innych zastosowań (np. do ogrzewania pomieszczeń). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień. - Urządzenie oraz jego dostępne elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność i nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia jeśli nie znajdują się pod stałą opieką. - Dostępne części mogą się bardzo rozgrzać podczas pracy urządzenia. Należy pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia i nie bawiły się nim. - Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek. Nie dopuszczać do kontaktu ze ściereczkami lub innym łatwopalnym materiałem, dopóki wszystkie komponenty urządzenia nie wystygły wystarczająco. - Nie wolno wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani przechowywać ich w jego pobliżu. - Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy nadzorować pieczenie potraw z dużą ilością tłuszczu lub oleju. - Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie nie powinno być czyszczone ani konserwowane przez dzieci bez nadzoru. PL107

2 - Nie kłaść na polu grzejnym przedmiotów metalowych, np. przyrządów kuchennych (noży, widelców, łyżek, ), pokrywek ani innych podobnych, ponieważ mogą się one rozgrzać do wysokiej temperatury. - We wnęce pod urządzeniem należy zainstalować panel oddzielający, który nie został dostarczony w komplecie. - Jeśli na powierzchni pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym. - Urządzenia nie można włączać przy pomocy zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania. - Pozostawienie urządzenia bez nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie oraz może prowadzić do pożaru. Pożaru NIGDY nie wolno gasić wodą! Należy wyłączyć urządzenie i przykryć ogień np. pokrywką lub kocem gaśniczym. Ryzyko pożaru: nie przechowywać żadnych rzeczy na powierzchniach gotowania. - Nie stosować urządzeń czyszczących parą! - Na powierzchni płyty nie wolno kłaść sztućców ani pokrywek do garnków, gdyż mogą się one rozgrzać do wysokiej temperatury. - Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć pole grzejne za pomocą pokrętła a nie polegać na układzie wykrywania obecności naczynia. PL108

3 PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Utylizacja opakowania Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem (). Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze. Utylizacja urządzenia Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi. Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oszczędzanie energii Aby uzyskać najlepsze wyniki pracy urządzenia, należy: Używać garnków i patelni, których średnica dna jest równa średnicy pola grzejnego. Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie. Jeśli to możliwe, garnki powinny być nakryte w czasie gotowania. Dzięki naczyniom ciśnieniowym można zmniejszyć zużycie energii i skrócić długość gotowania. Naczynia należy stawiać na środku pola grzejnego oznaczonego na płycie. DEKLARACJA ZGODNOŚCI - Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktów z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu () Nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła Dyrektywę 73/2 3/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w Dyrektywie 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY WAŻNE: Jeśli naczynia nie mają prawidłowych rozmiarów, pola grzejne nie włączą się. Stosować wyłącznie naczynia opatrzone napisem "INDUCTION SYSTEM" (Rysunek obok). Naczynie należy postawić na żądane pole grzejne przed włączeniem płyty kuchennej. ISTNIEJĄCE NACZYNIA OK NIE Aby sprawdzić, czy naczynie nadaje się do stosowania na indukcyjnych płytach kuchennych, posłużyć się magnesem: garnki się nadają, jeśli reaguje na nie magnes. - Sprawdzić, czy spód naczynia nie jest chropowaty, aby nie doszło do porysowania powierzchni płyty kuchennej. Sprawdzić naczynia. - Nie opierać gorących garnków i patelni o powierzchnię panelu sterowania. Może to prowadzić do jego uszkodzenia. ZALECANE ŚREDNICE DNA NACZYŃ XL 28 cm 17 cm min. 28 cm max. M 18 cm 12 cm min. 18 cm max. L 21 cm 15 cm min. 21 cm max. S 14, 5 cm 10 cm min. 14, 5 cm max Maks. Min. Flexi cook 23 cm 39 cm 12 cm PL109

4 INSTALACJA Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono uszkodzone w czasie transportu. W razie problemów skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Wymiary do zabudowy oraz instrukcja instalacji patrz rysunki na stronie 2. PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY - Zainstalować panel oddzielający OSTRZEŻENIE pod płytą kuchenną. - Po zainstalowaniu dolna część urządzenia nie powinna być już dostępna. - W razie instalacji piekarnika pod płytą nie instalować panelu oddzielającego. min. 20 mm min. 5 mm Odległość między spodem urządzenia a panelem oddzielającym powinna być zgodna z wymiarami podanymi na rysunku. Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną częścią blatu mebla (min. 5 mm). Jeśli pod płytą kuchenną jest instalowany piekarnik, sprawdzić, czy posiada on system chłodzenia. Nie instalować płyty kuchennej na zmywarkach bądź pralkach, aby zapobiec kontaktowi obwodów elektronicznych z parą lub wilgocią, która może je uszkodzić. W przypadku montażu płyty równo z blatem skontaktować się z serwisem w celu montażu zestawu śrub Aby zdjąć płytę, należy zwolnić śrubokrętem (nie jest dostarczony w komplecie) sprężyny znajdujące się w dolnej części urządzenia. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE OSTRZEŻENIE - Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. - Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika, znającego obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i właściwego instalowania. - Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za obrażenia cielesne osób lub zwierząt, ani za szkody materialne wynikłe w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń podanych w niniejszym rozdziale. - Długość przewodu zasilającego powinna umożliwiać wyjęcie płyty kuchennej z blatu. - Napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na dnie urządzenia musi odpowiadać napięciu w Państwa mieszkaniu. Przyłączenie do płytki zaciskowej Do podłączenia elektrycznego należy użyć przewodu typu HO5RR-F, jak pokazano w poniższej tabeli. Przewody Liczba x rozmiar V ~ + 3 x 4 mm V ~ + 3 x 4 mm 2 (tylko Australia) V 3 ~ + 4 x 1, 5 mm V 3N ~ + 5 x 1, 5 mm V 2N ~ + 4 x 1, 5 mm 2 min. 5 mm V 3N ~ V ~ V ~ (tylko Australia) V ~ (tylko Wlk. Brytania) A B V 2N ~ V 3 ~ (tylko Belgia) V 2N ~ (tylko Holandia) C Ważne: - Zachować lub zdjąć metalowe mostki między śrubami skrzynki zaciskowej L1-L2 i N1-N2 zgodnie ze schematem połączeń (patrz rysunek). - Jeśli w komplecie dostarczono przewód, należy przestrzegać instrukcji podłączenia do niego dołączonej. - Upewnić się, że wszystkie sześć śrub skrzynki zaciskowej zostało dokręconych po podłączeniu przewodów. Przykład mostka obecnego (po lewej stronie) i zdjętego (po prawej stronie). Sprawdzić szczegóły na schemacie połączeń (mostki mogą być pomiędzy L1-L2 i pomiędzy N1-N2). PL110

5 Podłączyć kabel uziemiający (żółto-zielony) do zacisku oznaczonego symbolem. Ten kabel powinien być dłuższy od pozostałych. 1. Odkręcić śrubę, aby wyjąć pokrywę płytki zaciskowej (A) i włożyć pokrywę w zawias (B) płytki zaciskowej. 2. Włożyć przewód zasilający do dławika i podłączyć żyły do płytki zaciskowej zgodnie ze schematem połączeń znajdującym się w pobliżu płytki. 3. Zamocować przewód zasilający dławikiem. 4. Zamknąć pokrywę (C) i przykręcić ją do płytki zaciskowej uprzednio odkręconą śrubą. Po każdym podłączeniu do zasilania sieciowego płyta przeprowadza automatyczną kontrolę trwającą kilka sekund. Jeśli płyta już posiada przewód zasilający, należy wykonać polecenia podane na tabliczce do niego dołączonej. Stałe podłączenie urządzenia do sieci zasilającej wymaga zastosowania wyłącznika wielobiegunowego z minimalnym rozwarciem styków wynoszącym 3 mm. INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis panelu sterowania Panel sterowania Włączenie/Wyłączenie Szybki dostęp "Model Flexicook" (tam, gdzie jest dostępny) Blokada panelu sterowania Suwak Przyciski regulacji pól grzejnych i wyświetlacz Włączenie/wyłączenie płyty kuchennej Aby włączyć płytę, wcisnąć przycisk na ok. 2 sekundy i przytrzymać, dopóki nie zapalą się wyświetlacze pól grzewczych. Aby wyłączyć płytę, dotknąć tego samego przyciski i przytrzymać do czasu wyłączenia wyświetlaczy. Wszystkie pola grzejne zostaną wyłączone. Gdy płyta już pracowała, wskaźnik ciepła resztkowego "H" świeci, dopóki płyta kuchenna nie wystygnie. Jeśli w ciągu 10 sekund od włączenia płyty kuchennej nie wybierze się żadnej funkcji, płyta wyłączy się automatycznie. Włączenie i regulacja pól grzejnych Wyświetlacz wskaźnika mocy Wskazanie wybranego pola grzejnego Działanie suwaka Zwiększanie poziomu mocy Położenie pola grzejnego Zmniejszanie poziomu mocy Po włączeniu płyty należy włączyć żądane pole grzejne, naciskając w tym celu odpowiedni okrągły przycisk i umieszczając na polu naczynie. Dzięki suwakowi można ustawić żądany poziom mocy w zakresie od minimum 0 do maksimum 9 lub poziomu booster "P" tam, gdzie jest on dostępny. W celu zwiększenia poziomu mocy należy przejechać palcem po suwaku kilka razy od lewej do prawej, natomiast w celu jego zmniejszenia należy przejechać palcem po suwaku w odwrotnym kierunku. Innym rozwiązaniem jest użycie przycisków szybkiego dostępu "+" i "-". Wyłączenie pola grzejnego W celu wyłączenia pola grzejnego należy nacisnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać go przez ponad 3 sekundy. Pole grzejne wyłączy się; jeżeli pole grzejne jest jeszcze nagrzane, na odpowiadającym mu wyświetlaczu pojawi się litera "H". PL111

6 Blokada panelu sterowania Funkcja blokuje przyciski, aby nie dopuścić do przypadkowego włączenia płyty kuchennej. Aby włączyć blokadę panelu sterowania, należy włączyć płytę kuchenną i nacisnąć na 3 sekundy przycisk timera; sygnał dźwiękowy oraz wskaźnik świetlny w pobliżu symbolu kłódki informują o włączeniu funkcji. Panel sterowania jest zablokowany za wyjątkiem funkcji wyłączania. Aby wyłączyć blokadę, należy wykonać tę samą procedurę, co przy włączaniu. Wyłączy się wskaźnik świetlny i płyta będzie ponownie aktywna. Obecność wody, płynu, jaki wydostał się z naczynia na płycie, a także innych przedmiotów na przycisku pod symbolem może być powodem przypadkowego i niepożądanego włączenia się lub wyłączenia blokady panelu sterowania. Timer Timer może służyć do ustawiania czasu gotowania dla wszystkich pól grzejnych do maksymalnie 99 minut (1 godzina i 39 minut). Wybrać pole grzejne, dla którego chce się ustawić czas gotowania przy pomocy timera, po czym nacisnąć timer; rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o uruchomieniu funkcji (patrz ilustracja). Na wyświetlaczu pojawi się symbol "00" i włączy się kontrolka LED. W celu zmniejszenia lub zwiększenia wartości timera należy trzymać wciśnięte przyciski "+" i "-" funkcji suwaka. Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy, a pole grzejne samoczynnie się wyłącza. W celu wyłączenia timera należy trzymać przycisk timera wciśnięty przez co najmniej 3 sekundy. Aby ustawić timer dla innego pola, należy powtórzyć powyższe punkty. Na wyświetlaczu timera widnieją zawsze informacje dotyczące timera ustawionego dla wybranego pola lub timera z najkrótszym ustawionym czasem. W celu modyfikacji lub wyłączenia timera należy nacisnąć przycisk wyboru pola grzejnego dla danego timera. Informacje dotyczące panelu sterowania Wskaźniki ciepła resztkowego. Płyta jest wyposażona we wskaźnik ciepła resztkowego dla każdego pola grzejnego. Wskaźnik taki sygnalizuje, które pola grzejne mają jeszcze wysoką temperaturę. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się, pole grzejne jest nadal gorące. Jeśli przy danym polu świeci się ten symbol, pole można jeszcze wykorzystać aby, na przykład, roztopić masło lub utrzymać temperaturę potrawy. Po wystygnięciu pola grzejnego wyświetlacz gaśnie. Wskaźnik nieprawidłowego naczynia lub braku naczynia. Jeśli naczynie nie jest przystosowane do pracy z płytą indukcyjną, jest nieprawidłowo ustawione lub ma niewłaściwe wymiary, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Brak naczynia" (patrz rysunek obok). Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykryte żadne naczynie, płyta kuchenna się wyłączy. Funkcja szybkiego gotowania (Booster) Funkcja jest dostępna jedynie dla określonych pól grzejnych. Pozwala ona na wykorzystanie maksymalnej mocy płyty (np. w celu szybkiego doprowadzenia wody do wrzenia). Aby włączyć tę funkcję, naciskać przycisk "+" aż do pojawienia się na wyświetlaczu "P". Po 10 minutach działania funkcji booster urządzenie automatycznie ustawia dla danego pola poziom 9. Flexi cook Tam, gdzie funkcja ta jest dostępna, umożliwia ona korzystanie z pola grzejnego jak z dwóch oddzielnych pól lub jak z jednego pola o bardzo dużej powierzchni. Doskonale sprawdza się w przypadku naczyń o owalnym, prostokątnym i wydłużonym kształcie (o wymiarach podstawy wynoszących maksymalnie 38 x 23 cm) lub równoczesnego korzystania z więcej niż jednego standardowego naczynia. W celu uruchomienia funkcji flexicook należy włączyć płytę kuchenną i nacisnąć równocześnie przyciski dla obu pól grzejnych, tak jak pokazano na poniższej ilustracji: wskazany zostanie poziom "5"; obie kropki obok numeru poziomu będą podświetlone, sygnalizując włączenie funkcji Flexi cook. W celu zmiany poziomu mocy (z 1 do wartości maksymalnej 9 lub P) należy nacisnąć przyciski -/+ lub przesunąć poziomo palcem po suwaku. W celu wyłączenia funkcji Flexi cook należy równocześnie nacisnąć przyciski obu pól grzejnych. W celu natychmiastowego wyłączenia pól należy przytrzymać przycisk wyboru pola przez 3 sekundy. i Jeżeli pole grzejne nie wykryje żadnego naczynia, na jego wyświetlaczu pojawi się komunikat "Brak naczynia" (z powodu braku naczynia, umieszczenia go w niewłaściwej pozycji lub użycia naczynia nieprzeznaczonego do płyt indukcyjnych). Komunikat pozostanie aktywny przez 60 sekund: w tym czasie można dodawać lub przesuwać naczynia w obrębie pola "flexicook" zgodnie z własnymi preferencjami. Po upływie 60 sekund, jeżeli na polu grzejnym nie zostanie umieszczone żadne naczynie, system zakończy "poszukiwanie" naczynia na danym polu, symbol pozostanie widoczny na wyświetlaczu, przypominając, że pole grzejne jest wyłączone. PL112

7 W celu ponownego włączenia funkcji Flexicook należy nacisnąć jeden z 2 przycisków. Funkcja Flexi cook może również wykryć przemieszczenie naczynia z jednego pola na drugie w obrębie obszaru flexi cook, zachowując ten sam poziom mocy ustawiony na polu grzejnym, na którym początkowo umieszczono naczynie (patrz przykład na poniższej ilustracji: jeżeli naczynie zostanie przesunięte z pola przedniego na tylne, na wyświetlaczu wskazywany będzie poziom mocy odpowiadający polu grzejnemu, na którym umieszczono naczynie). Istnieje również możliwość korzystania z obszaru Flexi cook jak z dwóch niezależnych pól grzejnych - w tym celu należy użyć przycisku odpowiadającego danemu polu. Umieścić naczynie na środku pojedynczego pola grzejnego i ustawić poziom mocy za pomocą suwaka na ekranie dotykowym. i Ważne: upewnić się, że naczynia są umieszczone na środku pola grzejnego w taki sposób, aby zakrywały logo znajdujące się na środku danego pola grzejnego. W przypadku dużych garnków, owalnych, prostokątnych i wydłużonych patelni należy się upewnić, że naczynia są umieszczone na środku pola grzejnego i zakrywają oba loga. Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń: CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE - Unikać stosowania czyścików parowych. - Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, czy wszystkie pola grzejne są wyłączone oraz czy nie świeci się wskaźnik ciepła resztkowego ("H"). WAŻNE: nie stosować gąbek ani myjek ściernych. Jeśli będą stosowane, mogą z czasem uszkodzić szkło. Po każdym użyciu odczekać, aż płyta ostygnie, a następnie wyczyścić ją, aby zapobiec powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia. Cukier lub artykuły o dużej zawartości cukru uszkadzają płytę kuchenną i należy je natychmiast usuwać. Sól, cukier i piasek mogą zarysować szklaną powierzchnię. Stosować miękkie ściereczki, ręczniki papierowe lub specjalne produkty do czyszczenia płyt (przestrzegać wskazówek producenta). PL113

8 INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK Proszę uważnie przeczytać i wykonać instrukcje podane w rozdziale "Instrukcja obsługi". Sprawdzić, czy nie doszło do przerw w zasilaniu elektrycznym. Dobrze wytrzeć powierzchnię płyty po jej umyciu. Jeśli po włączeniu płyty na wyświetlaczu pojawiają się kody alfanumeryczne, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w poniższej tabeli. Jeśli po zakończeniu pracy nie można wyłączyć płyty kuchennej, należy ją odłączyć od zasilania elektrycznego. KOD BŁĘDU C81, C82 F42 lub F43 OPIS Panel sterowania wyłącza się w związku ze zbyt wysoką temperaturą Nieprawidłowe napięcie doprowadzane do płyty kuchennej PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA Temperatura wewnętrzna części elektronicznych jest zbyt wysoka Czujnik wykrywa napięcie inne niż wymagane F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60 Skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem i podać kod błędu HAŁAS GENEROWANY PRZEZ PŁYTĘ KUCHENNĄ USUNIĘCIE BŁĘDU Odczekać, aż płyta się ochłodzi i dopiero wtedy włączyć ją ponownie Indukcyjne płyty kuchenne mogą wydawać odgłosy syczenia lub trzaskania podczas normalnego działania. Są one powodowane przez garnki w związku z charakterystyką budowy ich spodów (np. różne warstwy materiału z których dno jest zbudowane, nierówne dno). Odgłosy te zmieniają się w zależności od rodzaju naczynia oraz ilości zawartej w nich potrawy. Nie sygnalizują jednak żadnej awarii. Ponadto, indukcyjna płyta kuchenna jest wyposażona w wewnętrzny system chłodzenia, którego zadaniem jest utrzymywanie kontrolowanej temperatury komponentów elektronicznych. W związku z tym podczas działania płyty oraz przez kilka minut po jej wyłączeniu słyszalny może być hałas wentylatora. Zjawisko to jest zupełnie normalne oraz konieczne do zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia. SERWIS TECHNICZNY Odłączyć płytę od sieci zasilającej i sprawdzić podłączenie Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym 1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z punktami opisanymi w "Instrukcji wyszukiwania usterek". Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli po przeprowadzeniu powyższych kontroli usterka nie znikła, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym. Należy podać: krótki opis usterki; typ i dokładny model płyty grzejnej; numer serwisowy (numer po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej) znajdujący się pod urządzeniem (na metalowej płytce). Państwa dokładny adres; numer telefonu. Jeżeli konieczne jest dokonanie naprawy, prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem Technicznym (zapewnia to użycie oryginalnych części zamiennych oraz prawidłowe wykonanie naprawy). Części zamienne są dostępne przez 10 lat. PL114

9 TABELA MOCY Poziom mocy Rodzaj gotowania Użycie poziomu (wskazanie należy skorygować wg własnego doświadczenia oraz nawyków gotowania) Moc maksymalna Duża moc Średnia moc Mała moc Boost Szybkie podgrzewanie Idealne do podniesienia temperatury potrawy w krótkim czasie, szybkiego zagotowania wody lub podgrzania płynów 8-9 Smażenie - gotowanie Do przyrumieniania, rozpoczynania gotowania, smażenia mrożonych produktów, szybkiego gotowania Przyrumienianie - podsmażanie - gotowanie - grillowanie Przyrumienianie - gotowanie - duszenie - podsmażanie - grillowanie Gotowanie - duszenie - podsmażanie - grillowanie 3-4 Gotowanie - utrzymywanie na ogniu - zagęszczanie kremowanie Roztapianie - rozmrażanie - utrzymywanie w cieple - kremowanie OFF Moc zero Powierzchnia podparcia Idealne do podsmażania, gotowania na wolnym ogniu, gotowania lub grillowania (krótkie gotowanie, 5-10 minut) Idealne do podsmażania, gotowania na wolnym ogniu, gotowania lub grillowania (średniej długości gotowanie, minut), podgrzewania akcesoriów Idealne do duszenia, delikatnego gotowania na wolnym ogniu, gotowania (długi czas gotowania). Gotowanie makaronu al dente Idealne do długiego gotowania (ryż, sosy, pieczenie, ryby) z dodatkiem płynów (np. wody, wina, bulionu, mleka), gotowania makaronu al dente Idealne do długiego gotowania (poniżej jednego litra objętości: ryż, sosy, pieczenie, ryby) z dodatkiem płynów (np. wody, wina, bulionu, mleka) Idealne do zmiękczania masła, delikatnego roztapiania czekolady, rozmrażania małych artykułów spożywczych oraz utrzymywania w cieple świeżo ugotowanych potraw (np. sosy, zupy) Idealne do utrzymywania w cieple świeżo ugotowanych potraw, gotowania risotto oraz utrzymywania temperatury talerzy, na których będą podawane dania (z wykorzystaniem specjalnych akcesoriów do płyt indukcyjnych) Płyta kuchenna w położeniu czuwania lub wyłączona (możliwa obecność ciepła resztkowego pozostałego po zakończeniu gotowania, sygnalizowana przez symbol H) UWAGA: W razie krótkiego gotowania, które wymaga jednakże idealnego rozłożenia ciepła (np. naleśniki) na podwójnym polu o średnicy 28 cm (w zależności od modelu), zaleca się stosowanie naczyń, których średnica nie przekracza 24 cm. Do potraw wymagających delikatnej obróbki cieplnej (na przykład topienie czekolady czy masła) zaleca się używanie pojedynczych pól grzewczych o mniejszej średnicy. PL115

  3 bd2. 5 ba2, 191 sqft

  : $387, 900: $2, 650

  • Home value

   $387, 900

   $361, 000 - $415, 000

   Last 30-day change

   - $1, 700 (-0. 4%)
   $177

   Zestimate history & details

  (1)

  Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcja

  instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia

  (2)

  POLSKI... 3

  (3)

  POLSKI

  INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I MONTAŻU

  DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

  Aby uzyskać kompleksową pomoc,

  prosimy zarejestrować urządzenie na stroniewww. whirlpool. eu/register

  Indeks

  Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4

  WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4

  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO... 7

  DEKLARACJA ZGODNOŚCI... 8

  Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeniaOPIS PRODUKTU... 9

  URZĄDZENIE... 9

  PANEL STEROWANIA... 10

  PARAMETRY TECHNICZNE... 10

  DRZWICZKI... 11

  OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI... 11

  PÓŁKI... 11

  WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY... 11

  KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST... 11

  KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST... 12

  AKCESORIA... 12

  OBSŁUGA URZĄDZENIA... 13

  PIERWSZE UŻYCIE... 13

  INSTALACJA... 13

  CODZIENNA EKSPLOATACJA... 14

  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH... 16

  ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA... 20

  CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... 21

  INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW I SERWISTECHNICZNY... 22

  ODGŁOSY PRACY... 22

  INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW... 23

  SERWIS TECHNICZNY... 25

  Instrukcja instalacji.... 26

  (4)

  ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

  WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

  BEZPIECZEŃSTWO UŻYT-KOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE.

  Niniejsza instrukcja zawieraważne informacje dotyczącebezpieczeństwa, z któryminależy się zapoznać i ściśleprzestrzegać.

  To jest znak ostrzegawczy.

  Ten znak ostrzega przed po-tencjalnym zagrożeniem, któremoże spowodować obrażeniaciała lub śmierć użytkownika,lub osób postronnych.

  Wszystkie informacje dotyczą-ce bezpieczeństwa są poprze-dzane znakiem ostrzegawczymi komunikatem NIEBEZPIE-CZEŃSTWO lub OSTRZEŻE-NIE. Taki znak i komunikat:

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Oznacza niebezpieczną sytu-ację, której ewentualne zaist-nienie prowadzi do poważnychobrażeń.

  OSTRZEŻENIE

  nienie mogłoby prowadzić dopoważnych obrażeń.

  czące bezpieczeństwa określa-ją rodzaj potencjalnego zagro-żenia oraz informują, w jakisposób zmniejszyć ryzykourazów, szkód oraz porażeniaprądem wskutek nieprawidło-wej obsługi urządzenia. Należyściśle przestrzegać poniższychinstrukcji.

  Nieprzestrzeganie tych instruk-cji może prowadzić do powsta-nia zagrożenia.

  Producent nie ponosi odpo-wiedzialności za jakiekolwiekuszkodzenia wynikające znieprzestrzegania niniejszej

  W przypadku nieprzestrzega-nia powyższych zaleceń i środ-ków ostrożności, producent nieponosi odpowiedzialności zaobrażenia ciała osób lub zwie-rząt, ani za straty materialne.

  Instrukcję należy przechowy-wać w dostępnym miejscu, wcelu ewentualnego użyciaw przyszłości.

  W pobliżu urządzenia nieprzechowywać materiałówwybuchowych takich, jakpuszki aerozolowe i nie składo-wać, ani nie używać benzynylub innych materiałów łatwo-palnych.

  Należy uniemożliwić dalszeużytkowanie urządzenia prze-znaczonego do utylizacjipoprzez odcięcie przewodu

  nie drzwiczek i półek (w sto-sownych przypadkach), cozapobiegnie dostępowi iewentualnemu uwięzieniudzieci we wnętrzu urządzenia.

  To urządzenie nie zawierachlorofl uorowęglowodorów(CFC). W układzie chłodniczymwykorzystywany jest R600a(HC).

  Urządzenia zawierające izobu-tan (R600a): izobutan jestgazem naturalnym i nieszkodli-wym dla środowiska, ale jestłatwopalny. Dlatego należyuważać, aby przewody ruroweobwodu chłodzenia nie uległyuszkodzeniu. W przypadkuuszkodzonych przewodówrurowych, należy zachowaćszczególną ostrożność podczasopróżniania obwodu chłodze-nia.

  C-pentan jest stosowany jakoczynnik porotwórczy w pianceizolacyjnej i jest gazem pal-nym.

  Nie uszkodzić przewodówobwodu chłodniczego urzą-dzenia.

  W celu przyspieszenia procesuodszraniania nie stosowaćśrodków mechanicznych,elektrycznych lub chemicz-Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  (5)

  producenta.

  Nie używać ani nie umi

  eszczać urządzeń elektrycz-nych w komorach urządzenia,jeżeli nie zostały one wyraźniedopuszczone do tego celuprzez producenta.

  Kostkarki do lodu i/lub dystry-butory wody, które nie sąbezpośrednio podłączone dosieci wodociągowej, powinnybyć napełniane wyłączniewodą pitną.

  Nie zatykać otworów wentyla-cyjnych znajdujących się we-wnątrz urządzenia lub w jegoobudowie.butory wody powinny byćpodłączone wyłącznie dodoprowadzenia wody pitnej, ociśnieniu od 0, 17 do 0, 81 MPa(od 1, 7 do 8, 1 bar).

  Aby zapewnić odpowiedniąwentylację, należy pozostawićtrochę miejsca po obu stro-nach urządzenia i nad nim.

  Odległość pomiędzy tylnąścianką urządzenia a ścianąpowinna wynosić co najmniej50 mm.

  Zmniejszenie tej odległościspowoduje zwiększenie zuży-cia energii przez produkt.

  PRZEZNACZENIE PRODUKTU

  Niniejsze urządzenie przezna-czone jest wyłącznie do użytkudomowego. Wykorzystywanietego urządzenia w celachkomercyjnych jest zabronione.

  Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności za uszko-

  niewłaściwym użyciem lubnieprawidłową konfi guracjąustawień.

  Urządzenie nie jest przezna-czone do użytkowania z wyko-rzystaniem zewnętrznegoprogramatora czasowego lubodrębnego systemu zdalnegosterowania.

  Nie należy korzystać z urządze-nia na zewnątrz budynku.

  To urządzenie jest przeznaczo-ne do użytku w gospodar-stwach domowych i miejscach,gdzie można wykorzystać je wpodobny sposób, takich jak:

  - kuchnie dla pracownikóww sklepach, biurach i innychśrodowiskach pracy;

  - budynki gospodarcze orazpokoje hotelowe, motelowei inne środowiska mieszkalne;

  - obiekty typu "bed and break-fast”;

  - obiekty cateringowe i podob-ne obiekty nieprzeznaczonedo sprzedaży.

  Żarówka stosowana w urzą-dzeniu jest przeznaczona dourządzeń domowych i nie jestodpowiednia do ogólnegooświetlenia pomieszczeńw gospodarstwie domowym(dyrektywa WE 244/2009).

  INSTALACJA

  Urządzenie można włączyćdopiero po zakończeniu proce-dury instalacji.

  Instalacja i naprawy powinnybyć wykonywane przez wy-kwalifi kowany personel zgod-nie z instrukcjami producentaoraz obowiązującymi miejsco-wymi przepisami dotyczącymibezpieczeństwa. Nie należysamodzielnie naprawiać aniwymieniać żadnej części urzą-

  dozwolone w instrukcji obsłu-gi.

  Podczas rozpakowywania iinstalacji należy używać ręka-wic ochronnych.

  Przed przystąpieniem dojakiejkolwiek czynności związa-nej z instalacją urządzenia,należy je odłączyć od zasilaniaelektrycznego.

  Po rozpakowaniu urządzenianależy sprawdzić, czy nieuległo uszkodzeniu podczastransportu. W przypadkuproblemów należy się skontak-tować z najbliższym serwisemtechnicznym.

  Podczas instalacji sprawdzić,czy urządzenie nie możeprzypadkiem uszkodzić kablazasilania.

  Przenoszenie i instalacja urzą-dzenia powinny być wykony-wane przez co najmniej dwieosoby.

  Podczas instalacji upewnić się,czy urządzenie stoi stabilnie napodłodze, na wszystkich czte-rech nóżkach i sprawdzić zapomocą poziomnicy, czy jestdokładnie wypoziomowane.

  Przed włączeniem urządzenianależy odczekać co najmniejdwie godziny, aby obwódchłodzenia był w pełni efek-tywny.

  Upewnić się, że urządzenie niestoi w pobliżu źródła ciepła.

  ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZ-NEGO

  Upewnić się, że napięcie poda-ne na tabliczce znamionowejjest zgodne z tym, jakie wystę-

  (6)

  Zakresy zasilania są podane natabliczce znamionowej.

  Zgodnie z obowiązującymiprzepisami urządzenie musibyć uziemione. Aby instalacjabyła zgodna z wymaganiamiodpowiednich przepisów BHP,należy użyć rozłącznika wielo-biegunowego o minimalnymodstępie pomiędzy stykamiwynoszącym 3 mm.

  Jeżeli przewód zasilający

  zostanie uszkodzony, należy gowymienić na identyczny. Wy-mianę przewodu zasilającegomoże wykonać tylko wykwalifi -kowany personel, zgodnie zinstrukcjami producenta iobowiązującymi przepisamilokalnymi. Należy zwrócić siędo autoryzowanego serwisu.

  Po zakończeniu instalacjiużytkownik nie powinien miećdostępu do elektrycznychczęści urządzenia.

  Przewód zasilający powinienmieć wystarczającą długość,aby umożliwić podłączeniezabudowanego urządzenia dosieci. Nie używać przedłużaczy.

  Nie ciągnąć za przewód zasila-nia. Jeśli urządzenie jest wypo-sażone we wtyczkę, nie uży-wać rozgałęziaczy.

  W przypadku urządzeń wypo-sażonych we wtyczkę, któranie pasuje do danego gniazd-ka, skontaktować się z wykwa-lifi kowanym pracownikiemserwisu.

  Należy unikać dotykania urzą-dzenia wilgotnymi częściamiciała i nie obsługiwać go stojącboso.

  Nie należy uruchamiać urzą-dzenia, jeśli kabel zasilający lubwtyczka są uszkodzone, jeślinie działa ono prawidłowo lub,

  spadło. Nie zanurzać przewoduzasilającego ani wtyczki wwodzie. Nie zbliżać przewoduzasilającego do gorącychpowierzchni.

  W przypadku zastosowaniawyłącznika różnicowo-prądo-wego (RCCB) należy używaćwyłącznie modeli z oznacze-

  niem.

  Urządzenie zostało zaprojekto-wane do pracy w miejscach otemperaturze zgodnej z poda-nymi poniżej zakresami, zależ-nie od klasy klimatycznejpodanej na tabliczce znamio-nowej.

  Urządzenie może nie działaćprawidłowo, jeśli przez dłuższyczas będzie pozostawało wpomieszczeniu o temperaturzewykraczającej poza podanyzakres.

  Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)

  SN od 10 do 32N od 16 do 32ST od 16 do 38T od 16 do 43

  PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE - DOTYCZY WYŁĄCZNIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLAN-DII

  Wymiana bezpiecznika.

  Jeśli przewód zasilający niniej-szego urządzenia jest zaopa-trzony we wtyczkę z bezpiecz-nikiem BS 1363A 13 A, w raziepotrzeby bezpiecznik wymie-nić na nowy zatwierdzonyprzez ASTA dla wtyczek BS1362. W tym celu należy:

  1. Wysunąć osłonę bezpieczni-ka (A) i bezpiecznik (B).

  2. Włożyć nowy bezpiecznik 13A do osłony bezpiecznika.

  3. Zamontować ponownie wewtyczce.

  Ważne:

  Po wymianie bezpiecznikaosłonę należy ponownie zało-żyć na miejsce. Jeśli osłonazostanie zgubiona, nie wolnoużywać wtyczki do momentuzałożenia właściwej częścizamiennej.

  Prawidłowy element zamiennymożna zidentyfi kować napodstawie wkładki kolorowejlub koloru liter na korpusiewtyczki.

  Zamienne osłony do bezpiecz-ników można nabyć w sklepieelektrycznym.

  Dotyczy tylko Republiki Irlandii

  Obowiązuje większość infor-macji podanych dla użytkowni-ków w Wielkiej Brytanii, leczstosowany jest także trzeci typwtyczek i gniazd – z 2 bolcamistykowymi i bocznymi stykamiuziemienia.

  Gniazdo sieciowe/wtyczka (dotyczy obu krajów)

  Jeśli zamontowana wtyczkanie pasuje do gniazda siecio-wego w miejscu użytkowaniaurządzenia, należy skontakto-wać się z serwisem technicz-nym w celu uzyskania dalszychinstrukcji. Nie należy podejmo-wać samodzielnych próbwymiany wtyczki. Procedura tamusi zostać wykonana przezwykwalifi kowanego technikafi rmy według instrukcji produ-centa i zgodnie z lokalnymiprzepisami dotyczącymi bez-pieczeństwa.

  (7)

  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  UTYLIZACJA OPAKOWANIAMateriał opakowania w 100%

  nadaje się do recyklingu i jestoznaczony odpowiednimsymbolem:

  Należy w odpowiedzialnysposób pozbywać się częściopakowania, przestrzegając

  dotyczących utylizacjiodpadów.

  UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

  Urządzenie zostało wykonanez materiałów nadających się dorecyklingu. Urządzenie należyutylizować zgodnie z

  miejscowymi przepisamidotyczącymi gospodarki

  Aby uzyskać więcej informacjina temat utylizacji,

  odzyskiwania oraz recyklinguurządzeń AGD, należy

  skontaktować się zodpowiednim lokalnymurzędem, punktem zbiórkiodpadów lub sklepem, wktórym zakupiono urządzenie.

  PRAWIDŁOWA EKSPLOATA-CJA

  Komora chłodziarki powinnabyć używana wyłącznie doprzechowywania świeżychproduktów żywnościowych,natomiast komora zamrażarkiwyłącznie do przechowywaniamrożonek, zamrażania świe-żych produktów oraz przygo-towywania kostek lodu.

  Unikać przechowywania nie-opakowanej żywności w bez-pośrednim kontakcie z po-wierzchniami wewnętrznymikomór chłodziarki lub zamra-żarki.

  Urządzenie może posiadaćspecjalne komory przeznaczo-ne do przechowywania okre-ślonych produktów.

  Jeśli nie określono inaczejw broszurze danego produktu,można je usunąć, zachowującrównoważne poziomy wydaj-ności.

  Płyn (nietoksyczny) znajdującysię we wkładach chłodzących(w niektórych modelach) nienadaje się do picia.

  Nie spożywać kostek lodu anilizaków lodowych zaraz powyjęciu z zamrażarki, gdyż

  może to spowodować odmro-żenia.

  W przypadku produktów, wktórych fi ltr znajduje się we-wnątrz pokrywy wentylatora,musi on być zawsze na swoimmiejscu podczas pracy chło-dziarki.

  Nie przechowywać szklanychpojemników z płynami w ko-morze zamrażarki, ponieważmogą one pęknąć.

  Nie zasłaniać wentylatora (jeślijest w wyposażeniu) produkta-mi spożywczymi.

  Po włożeniu żywności spraw-dzić, czy drzwi komór, w szcze-gólności zamrażarki, zamykająsię prawidłowo.

  Uszkodzoną uszczelkę należyjak najszybciej wymienić.

  BEZPIECZEŃSTWO DZIECINiemowlęta (w wieku 0-3 lat) imałe dzieci (w wieku 3-8 lat)nie powinny zbliżać się dourządzenia bez nadzoru osóbdorosłych.

  Dzieci w wieku 8 lat i starsze,osoby o ograniczonej spraw-ności fi zycznej, sensorycznejlub umysłowej oraz osoby bez

  odpowiedniego doświadcze-nia i wiedzy mogą korzystać zurządzenia wyłącznie podnadzorem lub przy odpowied-nich instrukcjach dotyczącychbezpiecznego użytkowaniaurządzenia i pod warunkiem,że rozumieją zagrożenia zwią-zane z obsługą urządzenia.

  Dzieci nie mogą bawić sięurządzeniem. Dzieci nie mogąbez nadzoru czyścić ani kon-serwować urządzenia.

  Materiały z opakowania, którestanowią potencjalne zagroże-nie (worki plastikowe, styro-pian, itp. ), należy przechowy-wać w miejscach

  niedostępnych dla dzieci.

  CZYSZCZENIE I KONSERWACJAnej z czyszczeniem lub konser-wacją urządzenia, należyodłączyć je od zasilania elek-trycznego.

  Nigdy nie należy stosowaćurządzeń czyszczących parą

  (8)

  DEKLARACJA ZGODNOŚCI

  Urządzenie przeznaczone jestdo przechowywania żywności izostało wyprodukowane

  zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1935/2004.

  Niniejsze urządzenie zostałozaprojektowane,

  wyprodukowane i jestsprzedawane zgodnie znastępującymi przepisami:

  - zasady bezpieczeństwa

  zawarte w Dyrektywie

  niskonapięciowej 2006/95/WE(która zastępuje Dyrektywę73/23/EWG z późniejszymizmianami);

  › wymagania bezpieczeństwazawarte w Dyrektywie wsprawie kompatybilnościelektromagnetycznej (EMC)2004/108/WE. Urządzenie jestbezpieczne jedynie wtedy, gdy

  zostało prawidłowo

  podłączone do uziemieniazgodnego z normami.

  To urządzenie zostałooznaczone jako zgodne zDyrektywą Europejską

  2012/19/WE (WEEE) o zużytymsprzęcie elektrycznym i

  elektronicznym.

  Prawidłowa utylizacja tegoproduktu przyczyni się doograniczenia ryzyka jegonegatywnego wpływu naśrodowisko i zdrowie ludzi,które mogłoby zaistnieć wprzypadku niewłaściwejutylizacji urządzenia.

  Symbol na urządzeniulub w dokumentacji doniego dołączonejoznacza, że urządzenia nienależy traktować jak zwykłegoodpadu domowego. Należyoddać je do punktu

  zajmującego się utylizacją irecyklingiem urządzeńelektrycznych i

  elektronicznych.

  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGIIZainstalować urządzenie wsuchym, dobrze

  wentylowanym

  pomieszczeniu, z dala odźródeł ciepła (takich jak

  grzejnik, kuchenka itp. ) oraz wmiejscu nienarażonym nabezpośrednie światło

  słoneczne. Jeśli to konieczne,użyć płyty izolacyjnej.wentylację, postępowaćzgodnie z instrukcją instalacji.

  Niedostateczna wentylacja ztyłu produktu zwiększa zużycieenergii i zmniejsza

  efektywność chłodzenia.

  Temperatury wewnątrzurządzenia zależą odtemperatury otoczenia,

  częstotliwości otwierania drzwioraz od miejsca, w którym stoiurządzenie. Czynniki te należyuwzględnić podczas

  ustawiania temperatury.

  Ograniczyć otwieranie drzwido minimum.

  Rozmrażane potrawyumieszczać w chłodziarce.

  Zamrożone produkty dziękiswojej niskiej temperaturzebędą chłodzić potrawy wchłodziarce.

  Potrawy i napoje należy

  pozostawić do ostygnięciaprzed umieszczeniem ich wurządzeniu.

  Rozmieszczenie półek wchłodziarce nie ma wpływu naefektywność wykorzystaniaenergii. Pożywienie powinnobyć umieszczone na półkach wtaki sposób, aby zapewnićodpowiednią cyrkulacjępowietrza: potrawy niepowinny dotykać sięnawzajem, należy równieżpozostawić trochę miejscamiędzy produktami

  spożywczymi a tylną ścianką.

  Pojemność przechowywaniazamrożonej żywności możnazwiększyć usuwając kosze i,jeśli jest w wyposażeniu, półkęStop Frost, przy zbliżonymzużyciu energii.

  Produkty klasy

  wysokoenergetycznej sąwyposażone w wydajne silniki,które działają dłużej, ale

  zużywają mniejszą ilośćenergii. Nie należy sięniepokoić jeśli silnik pracujeprzez dłuższy czas.

  (9)

  Komora chłodziarki1. Wentylator

  2. Obszar pokrywy wentylatora i fi ltra antybakteryjnego

  3. Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie

  4. Półki

  5. Tryb Multi-fl ow – strefa zimnego powietrza6. Osłona czujnika

  7. Komora chłodząca (najlepsza do przechowywania mięsa i ryb)8. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia9. Pojemnik na owoce i warzywa10. Zestaw do zmiany mocowania drzwi

  11. Pojemnik na jajka12. Półki drzwiowe

  13. Przegródka do butelek14. Półka na butelki15. Uszczelka drzwiKomora zamrażarki15. Uszczelki drzwi

  16. Górna szufl ada: strefa najzimniejsza, najlepsza dozamrażania świeżych produktów17. Tacka na lód

  18. Półki

  19. Szufl ady zamrażarki

  OPIS

  PRODUKTU

  URZĄDZENIE

  Instrukcja obsługi i konserwacji

  3

  4 5

  7

  10

  18 16 15 1

  6

  19 9

  17

  2 12

  11

  13

  8 14

  (10)

  PARAMETRY TECHNICZNE

  WYMIARY URZĄDZENIA

  Wysokość 1885 mm

  Szerokość 595 mm

  Głębokość 655 mm

  POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI NETTO (L) 222 l

  POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI NETTO (L) 97 l

  SYSTEM ODSZRANIANIA

  Chłodziarka Automatyczne

  Zamrażarka Automatyczne

  CZAS PRZYWRACANIA NORMALNEJ PRACY URZĄDZENIA (GODZ. )

  16 godz.

  WYDAJNOŚĆ ZAMRAŻANIA (KG/24H) 4, 0 kg/24h

  POBÓR ENERGII (KWH/24H) 0, 85 kWh/24 godz

  POZIOM HAŁASU (DBA) 42 dB(A)

  KLASA ENERGETYCZNA A+

  PANEL STEROWANIA

  1. Wskaźniki LED (wyświetlają bieżącą wartość temperatury lubinformują o funkcji Szybkiegochłodzenia)

  2. Przycisk Wł. /Trybu czuwania / przycisk Temperatury

  2

  1

  (11)

  DRZWI

  ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić.

  Wykonanie tej czynności przez serwis technicznynie jest objęte gwarancją.

  Zaleca się, aby zamocowanie drzwi w celu zmianykierunku ich otwierania było wykonywane przezdwie osoby.

  Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji urządzenia.

  Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze możnawyjmować.

  Wentylator poprawia rozkład temperatur wurządzeniu, co pozwala lepiej chronićprzechowywaną żywność.

  Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza produktami spożywczymi.

  Jeśli urządzenie posiada wentylator, można gowyposażyć w fi ltr antybakteryjny.

  Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w

  szufl adzie na owoce iwarzywa i umieścić wpokrywie wentylatora - jakpokazano na ilustracji.

  Sposób wymiany opisano winstrukcji dołączonej wopakowaniu fi ltra.

  Odszranianie komory chłodziarki przebiegacałkowicie automatycznie.

  Skropliny automatycznie spływają do otworuspustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza(Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd

  wyparowują.

  PÓŁKI

  WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

  KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

  OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

  W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarkizastosowano diody LED, które zapewniają lepsząwidoczność przy jednoczesnym niskim zużyciuenergii.

  Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jegowymiany należy skontaktować się z serwisem.

  Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu jej drzwi. Jeśli drzwi

  pozostają otwarte przez ponad 4 minut, oświetleniejest automatycznie wyłączane.

  (12)

  AKCESORIA

  POJEMNIK NA JAJKA PRZEGRÓDKA DO BUTELEK TACA DO LODUW zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego

  powietrza wokół przechowywanej żywnościzapobiega osadzaniu się lodu i tym samym

  całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.

  Mrożona żywność nie przywiera do ścianek,etykiety pozostają czytelne, a przestrzeńprzechowywania pozostaje czysta iuporządkowana.

  KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

  PÓŁKA NA BUTELKI

  (13)

  PIERWSZE UŻYCIE

  INSTALACJA

  OBSŁUGA URZĄDZENIA

  Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna onodziałać automatycznie.

  Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać conajmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności dośrodka.

  Urządzenie jest zazwyczaj ustawiane fabrycznie dopracy w zalecanej średniej temperaturze.

  Szczegółowe informacje dotyczące ustawianiatemperatury można znaleźć w Instrukcji codziennejeksploatacji.

  Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej chłodziarce

  Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlaczzostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne sąwszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne(fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

  URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

  INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIAAby zapewnić odpowiednią wentylację, należypozostawić trochę miejsca po obu stronachurządzenia i nad nim.

  Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia aścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm.

  Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększeniezużycia energii przez produkt.

  INSTALOWANIE PRZEKŁADEK

  Zamontować rozpórki na górnej i dolnej częściskraplacza (zgodnie z rysunkiem) znajdującego się ztyłu urządzenia.

  USTAWIANIA TEMPERATURY

  50mm

  (14)

  CODZIENNA EKSPLOATACJA

  JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI • wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywaniedużych produktów.

  • umieścić produkty spożywcze bezpośrednio napółkach zamrażarki.

  • wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.

  • Nie blokować produktami żywnościowymiobszaru wylotu powietrza (na tylnej ściance i nadole wewnątrz urządzenia).

  • Wszystkie półki i wysuwane kosze można

  • Temperatury wewnątrz urządzenia zależą odtemperatury otoczenia, częstotliwości otwieraniadrzwi oraz od miejsca, w którym stoi urządzenie.

  Czynniki te należy uwzględnić podczasustawiania temperatury.

  • O ile nie zostało określone inaczej, akcesoriaurządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

  FUNKCJE

  Ta funkcja umożliwia włączenie lubprzełączenie chłodziarki: Wł. /Trybczuwania. Aby włączyć Tryb czuwaniaurządzenia, należy nacisnąć i

  przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł. /Trybu czuwania.

  Wszystkie kontrolki temperaturyzgasną.

  Gdy urządzenie jest w Trybieczuwania,

  nie działa oświetlenie w komorzechłodziarki.

  Należy pamiętać, że ta czynność niepowoduje odłączenia urządzenia odzasilania elektrycznego.

  Aby włączyć urządzenie, należyponownie nacisnąć przycisk Wł. /Trybczuwania.

  Funkcja ta umożliwia szybkieuzyskanie optymalnych warunków(temperatury i wilgotności)

  przechowywania żywności wewnątrzurządzenia.

  Funkcja 6th Sense Fresh Control działaautomatycznie.

  Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy dokomór chłodziarki i zamrażarki

  zostanie włożona bardzo duża ilośćżywności.

  Za pomocą funkcji Szybkiegochłodzenia można zwiększyćwydajność chłodzenia w komorachchłodziarki i zamrażarki.

  Uwaga: Funkcja szybkiego chłodzenia powinna być również WŁĄCZONAprzed włożeniem świeżej żywności dozamrożenia w zamrażarce, aby

  zwiększyć moc zamrażania.

  WŁ. /TRYB CZUWANIA

  6TH SENSE FRESHCONTROL

  SZYBKIE CHŁODZENIE (FUNKCJA FAST

  COOLING)

  (15)

  Miga ikona alarmu i emitowany jestsygnał dźwiękowy. Alarm uruchamiasię, gdy drzwi pozostają otwarte przezponad 2 minuty.

  Aby wyłączyć Alarm otwartych drzwi,należy zamknąć drzwi lub nacisnąćprzycisk Wyłączenia alarmu, abywyłączyć sygnał dźwiękowy.

  ALARMU OTWARTYCH DRZWI

  (16)

  KOMORA CHŁODZIARKI

  Chłodziarka służy do przechowywania potrawgotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów

  spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,warzyw i napojów.

  WENTYLACJA POWIETRZA

  Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze

  chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnychtemperaturach. Najzimniej jest bezpośrednio nadpojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnejściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i zprzodu komory.

  Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększeniezużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.

  Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnychpowietrza - zapewniają one optymalną cyrkulacjępowietrza i warunki przechowywania żywności.

  WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

  PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

  PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

  • Używać pojemników wielokrotnego użytku- plastikowych, metalowych, aluminiowych iszklanych lub folii samoprzylegającej.

  › Żywność i napoje, które mogą wydzielać lubwchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać wzamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

  › Produkty żywnościowe wydzielające duże ilościgazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz,takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należyzawsze umieszczać lub opakowywać osobno, abyzapobiec skracaniu ich terminu przydatności dospożycia; na przykład nie przechowywać

  pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

  › Nie należy przechowywać artykułów spożywczychzbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną

  cyrkulację powietrza.

  › Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nieprzewracały.

  › Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielkailość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nadpojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest tonajzimniejszy obszar w komorze.

  › Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworówwentylacyjnych.

  › Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owocetropikalne, sery, produkty delikatesowe.

  › W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na

  › W pojemniku na owoce i warzywa: owoce,surówki, warzywa.

  › Na drzwiach: masło, dżemy, sosy, marynaty,

  (17)

  STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owocówtropikalnych, puszek, napojów,jajek, sosów, marynat, masła,dżemu.

  STREFA NISKIEJ

  TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka,produktów do spożycia w danymdniu, produktów delikatesowych,jogurtów.

  STREFA NAJZIMNIEJSZA Zalecana do przechowywaniawędlin i deserów.

  SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

  SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ

  TEMPERATURY) Zalecana dozamrażania świeżej / gotowanej

  SZUFLADY ZAMRAŻARKI

  Uwaga

  Odcienie szarości kolejnychpozycji legendy nie odpowiadająkolorom szufl ad

  Legenda

  (18)

  PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI

  › Zaleca się oznaczanie i datowanie żywnościmrożonej. Etykieta pomoże w identyfi kowaniuartykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty,by nie stracił wartości odżywczych. Nie należyponownie mrozić rozmrożonej żywności.

  › Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżążywność, używając: folii aluminiowej, folii

  kuchennej, szczelnych worków plastikowych,pojemników plastikowych z pokrywkami lubspecjalnych pojemników, o ile są odpowiednie dozamrażania żywności.

  › Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywnośćmusi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.

  › Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażanejak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne

  wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.

  Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna,powinny przez pewien czas wisieć przedzamrożeniem.

  › Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przedumieszczeniem w zamrażarce.

  › Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywnośćnależy jak najszybciej spożyć.

  Rozmrożonej żywności nie należy ponowniezamrażać, chyba że zostanie ugotowana.

  Rozmrożoną żywność po ugotowaniu możnazamrozić ponownie.

  › Nie należy zamrażać butelek z płynami.

  › Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia wcelu przyspieszenia procesu schładzania lub

  zamrażania (patrz Instrukcja codziennejeksploatacji).

  ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA

  Kupowanie produktów mrożonych:

  › Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jestuszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonymopakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśliopakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,prawdopodobnie produkt nie był przechowywanyw optymalnych warunkach i doszło do jego

  rozmrożenia.

  › Robiąc zakupy, należy kupować produktymrożone pod koniec wizyty w sklepie i

  przechowywać je w izolacyjnej torbie chłodniczej.

  › Po powrocie do domu należy jak najszybciejumieścić mrożoną żywność w zamrażarce.

  › Jeśli żywność została rozmrożona, nawetczęściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.

  Spożyć przed upływem 24 godzin.

  › Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmianytemperatury. Należy przestrzegać daty przydatnoścido spożycia podanej na opakowaniu.

  › Zawsze przestrzegać informacji dotyczącychprzechowywania podanych na opakowaniu.

  KOMORA ZAMRAŻARKI

  Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem doprzechowywania mrożonej żywności,

  przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej

  Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić

  w ciągu doby przedstawiono na tabliczceznamionowej (…kg/24 godz. ).

  Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana

  niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenieich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki,tzn. w jej środkowej części.

  (19)

  MIĘSO miesiące POTRAWY DUSZONE miesiące OWOCE miesiące

  Wołowina 8 - 12 Mięso, drób 2 - 3 Jabłka 12

  Wołowina, cielęcina 6 - 9 NABIAŁ Morele 8

  Jagnięcina 6 - 8 Masło 6 Jeżyny 8 - 12

  Królik 4 - 6 Sery 3 Czarne i czerwone

  porzeczki

  8 - 12Mięso mielone/

  podroby

  2 - 3 Śmietanka kremówka 1 - 2 Wiśnie 10

  Kiełbaski 1 - 2 Lody 2 - 3 Brzoskwinie 10

  DRÓB Jajka 8 Gruszki 8 - 12

  Kurczak 5 - 7 ZUPY I SOSY Śliwki 10

  Indyk 6 Zupa 2 - 3 Maliny 8 - 12

  Podroby drobiowe 2 - 3 Sos mięsny 2 - 3 Truskawki 10

  SKORUPIAKI Pasztet 1 Rabarbar 10

  Mięczaki, homary 1 - 2 Ratatouille 8 Soki owocowe

  (pomarańczowy,cytrynowy,grejpfrutowy)

  4 - 6

  Kraby, homary 1 - 2 CIASTO I CHLEB WARZYWA

  MAŁŻE Chleb 1 - 2 Szparagi 8 - 10

  Ostrygi, bez muszli 1 - 2 Ciasta zwykłe 4 Bazylia 6 - 8

  RYBY Torty 2 - 3 Fasola 12

  "tłuste" (łosoś, śledź,makrela)

  2 - 3 Naleśniki 1 - 2 Karczochy 8 - 10

  “chude” (dorsz, sola) 3 - 4 Ciasta na zimno 2 - 3 Brokuły 8 - 10

  Tarta 1 - 2 Brukselka 8 - 10

  Pizza 1 - 2 Kalafi or 8 - 10

  Marchew 10 - 12

  Seler 6 - 8

  Grzyby 8

  Pietruszka 6 - 8

  Papryka 10 - 12

  Groszek 12

  Fasola szparagowa 12

  Szpinak 12

  Pomidory 8 - 10

  CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI

  (20)

  NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE W przypadku dłuższej nieobecności, zalecane jestwykorzystanie całej żywności i odłączenie

  urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.

  PRZENOSZENIE

  AWARIA ZASILANIA

  W przypadku przerwy w dopływie prądu należyzadzwonić do Zakładu Energetycznego i

  dowiedzieć się jak długo będzie trwała przerwa wdostawie energii elektrycznej.

  Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.

  Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształkilodu to można ją ponownie zamrozić, lecz jej smakoraz aromat może ulec zmianie.

  Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy jąwyrzucić.

  W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.

  Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli tona maksymalnie długie utrzymanie niskiej

  temperatury produktów.

  W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.

  Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywnośćdo zamrażarki przenośnej. W przypadku brakuzamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,można spróbować wykorzystać te produkty, któresą najbardziej podatne na zepsucie.

  Opróżnić tackę na lód.

  ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA

  1.

  Wyjąć wszystkie częściwewnętrzne.

  4.

  Zamknąć i unieruchomić drzwi przy użyciutaśmy klejącej, a następnie przymocować kabelzasilania również przy użyciu taśmy klejącej.

  2.

  Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocytaśmy samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczałysię lub nie zgubiły.

  3.

  Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykałypowierzchni podparcia.

  (21)

  CZYSZCZENIE I KONSERWA- CJA

  › Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocąszmatki zwilżonej roztworem letniej wody ineutralnego detergentu przeznaczonego doczyszczenia wnętrz chłodziarek.

  › Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz

  uszczelkę drzwi należy oczyścić wilgotną szmatką, anastępnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.

  › Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należyregularnie czyścić za pomocą odkurzacza.

  › Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nienależy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków nabazie alkoholu. Należy używać do tego celu

  wyłącznie suchej szmatki.

  › Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują sięw pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnienagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocąodkurzacza.

  Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynnościkonserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilanialub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.

  Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nieczyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnychpłynów.

  Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

  Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie

  (22)

  INSTRUKCJA ROZWIĄZYWA- NIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY

  PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU TECHNICZNEGO...

  Problemy z działaniem urządzenia często wynikają zdrobnych problemów, które można rozwiązaćsamodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

  Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiemnormalnym, ponieważ zostało ono wyposażone wkilka wentylatorów i silników służących do regulacji

  wydajności, które są automatycznie włączane iwyłączane.

  NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ PRZEZ:

  › Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie gona równej powierzchni.

  › Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętównp. mebli.

  › Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostałyprawidłowo umieszczone.

  › Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają sięze sobą.

  NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA:

  Syczenie po włączeniu urządzeniapo raz pierwszy lub po dłuższejprzerwie.

  Bulgotanie, gdy ciecz chłodzącaprzechodzi do przewodówrurowych.

  Odgłos "BRRR" wydawany przezpracującą sprężarkę chłodziarki.

  ODGŁOSY PRACY

  Brzęczenie, gdy zaczynapracować zawór wody lubwentylator.

  Trzaskanie, gdy zaczyna działaćsprężarka.

  Odgłos KLIKNIĘCIA wydawanyprzez termostat, który włącza sięza każdym uruchomieniemsprężarki.

  (23)

  OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA:

  WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK WŁĄCZA SIĘ ZBYT CZĘSTO

  INSTRUKCJA

  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

  URZĄDZENIE NIE DZIAŁA Być może wystąpił problem zzasilaniem elektrycznym

  Jest to normalne zjawiskopodczas wysokich temperatur idużej wilgotności. Ociekacz możebyć nawet w połowie zapełniony.

  Być może konieczna jestwymiana żarówki.

  Urządzenie może być modelem zopcją Wł. /Tryb czuwania

  Czas pracy silnika zależy odróżnych czynników:

  częstotliwości otwierania drzwi,ilości przechowywanej żywności,temperatury pomieszczenia,ustawienia temperatury.

  To nie jest usterka.podczas pracy sprężarki.

  › Sprawdzić, czy wtyczkaprzewodu zasilania zostaławłożona do gniazdka owłaściwym napięciu.

  › Skontrolować urządzeniazabezpieczające i bezpiecznikidomowej instalacji elektrycznej

  › Upewnić się, czy urządzeniezostało tak wypoziomowane, abyz ociekacza nie wypływała woda.domowej instalacji elektrycznej.właściwym napięciu

  › Jeśli diody LED są uszkodzone,należy skontaktować się zserwisem w celu wymiany nadiody tego samego typu,dostępne jedynie w punktachserwisowych i u autoryzowanychsprzedawców.

  › Sprawdzić, czy parametryurządzenia są prawidłowoustawione.

  › Sprawdzić, czy do urządzenianie włożono zbyt dużej ilości

  › Sprawdzić, czy drzwi nie są zbytczęsto otwierane.

  › Sprawdzić, czy drzwi domykają

  W OCIEKACZU SKROPLIN ZNAJDUJE SIĘ WODA

  KRAWĘDZIE OBUDOWY URZĄDZENIA MAJĄCE STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ DRZWI SĄ CIEPŁE W DOTYKU

  Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

  (24)

  DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO

  Przyczyn może być wiele (patrz

  "Rozwiązania")

  › Sprawdzić, czy opakowaniażywności nie blokują drzwi.

  › Sprawdzić, czy wewnętrzneczęści lub automatyczna

  kostkarka do lodu są prawidłowoumieszczone.

  › Sprawdzić, czy uszczelki drzwinie są brudne lub lepkie.

  › Upewnić się, że urządzenie jestwypoziomowane.

  TEMPERATURA URZĄDZENIA JEST ZBYT WYSOKA

  › Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłuurządzenia) nie jest zakurzony izabrudzony.

  › Sprawdzić, czy drzwi sąprawidłowo zamknięte.dobrze przylegają.

  › W gorące dni lub w ciepłympomieszczeniu silnik zazwyczajpracuje dłużej.

  › Jeśli drzwi urządzenia były przezpewien czas otwarte lub

  przechowywana jest duża ilośćżywności, silnik pracuje dłużej,aby ochłodzić wnętrze

  urządzenia.

  (25)

  SERWIS TECHNICZNY

  PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM

  JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM

  1.

  Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnierozwiązanie problemu z pomocą sugestii podanychw INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.

  W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numerznajdujący się na karcie gwarancyjnej lub

  postępować zgodnie z instrukcjami ze stronyinternetowej www. eu

  Należy podać:

  • krótki opis usterki;

  • typ i dokładny model urządzenia;

  • numer serwisowy (numer po słowie Service natabliczce znamionowej). Numer serwisowy jestrównież podany w karcie gwarancyjnej;

  • pełny adres;

  • numer telefonu.

  Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić siędo autoryzowanego serwisu technicznego (co jestgwarancją użycia oryginalnych części zamiennychoraz właściwej naprawy).

  2.

  Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, abysprawdzić, czy usterka nadal występuje

  Producent:

  Whirlpool Europe s. r. l. - Socio UnicoViale Guido Borghi 27

  21025 Comerio (VA)

  (26)

  SERVIC E

  7

  Instrukcja instalacji.

  (27)

  2. 3.

  min.

  A

  4x

  B

  1x

  C

  D

  1.

  50 mm

  (28)

  (29)

  (30)

  (31)

  (32)

  (33)

  n

  Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Whirlpool, USA.

  400010821407

  Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Bosch 4242002993874

  Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Bosch 4242002993874

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Bosch 4242002993874