Właściwości i specyfikacja Podręcznik Caliber Hcg 008q

Caliber Hcg 008q jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnych urządzeń. Jest to specjalnie zaprojektowany podręcznik, który zawiera wiele właściwości i specyfikacji, które pomagają w dostarczaniu użytkownikom najlepszych wrażeń. Właściwości te obejmują wsparcie dla najnowszych technologii, zaawansowane funkcje użytkowe i zaawansowane techniki kontroli. Podręcznik Caliber Hcg 008q oferuje również wsparcie dla wielu języków, w tym angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i rosyjski. Jest to skuteczne narzędzie do zarządzania urządzeniami, które oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak automatyczne aktualizacje, monitorowanie stanu oraz kontrola dostępu.

Ostatnia aktualizacja: Właściwości i specyfikacja Podręcznik Caliber Hcg 008q

INSTRUKCJA

Środki ostrożności

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem

k orzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.

Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nie

ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się

do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

W przypadku napotkania problemu

należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia

ciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-

zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.

Czyszczenie produktu.

Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchej

s zmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę

należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować

rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.

Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przed

włączeniem urządzenia.

Poniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HCG 008Q. Liczby w „(...)" odnoszą się do przycisków i złączy na urządzeniu i/

lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.

Podłączanie i ustawianie zegara

• Podłącz zasilacz do sieci prądu przemiennego 100~240 V, a drugi koniec do gniazda DC IN (21).

• Zegar elektroniczny włączy się i pokaże czas „0:00".

• Naciśnij przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik godziny zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić godzinę.

• Naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik minut zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić minuty.

• Naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3), aby wybrać tryb 12- lub 24-godzinny, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić.

• Naciśnij jeszcze raz przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik sekund zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7).

• Po ustawieniu żądanego czasu, naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3) lub poczekaj 5 sekund.

• A by zmienić bieżący czas, radio musi być wyłączone – aby je wyłączyć, wciśnij na 2 sekundy przycisk [MODE] (1) i wykonaj

powyższe kroki, aby ustawić czas.

Ustawianie alarmu

Produkt oferuje wygodną funkcję podwójnego alarmu. Każdą funkcję alarmu można ustawić niezależnie, wybierając budzenie

radiem, brzęczykiem lub dźwiękiem z wejścia AUX-in. W przypadku wybrania budzenia radiem należy pamiętać, aby przed

wyłączeniem radia wybrać żądaną stację i ustawić głośność. W przypadku wybrania budzenia dźwiękiem z wejścia liniowego

(AUX-in), należy pamiętać o podłączeniu źródła (odtwarzania).

Aby ustawić alarm, radio musi być wyłączone. Aby wyłączyć radio, wciśnij na 2 sekundy przycisk [MODE] (1).

• N aciśnij przycisk [ALARM] (2) i wskaźnik AL1 (10) + wskaźnik godzin zaczną migać. Użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby

ustawić godzinę.

• Naciśnij ponownie przycisk [ALARM] (2) i zacznie migać wskaźnik minut. Użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić minuty.

• Ponownie naciśnij przycisk [ALARM] (2) i za pomocą przycisków [DOWN/UP] (6/7) wybierz źródło budzenia:

O N > budzenie brzęczykiem / ON + wskaźnik FM (15) > budzenie radiem FM / ON + wskaźnik AUX (16) > budzenie dźwiękiem

z wejścia liniowego / OFF

• P o dokonaniu wyboru odczekaj 5 sekund, aby urządzenie przeszło do wyświetlania bieżącego czasu. Po ustawieniu zaświeci

się wskaźnik AL1 (10).

Aby użyć drugiego alarmu, należy najpierw wykonać procedurę ustawiania pierwszego alarmu. Po wykonaniu ostatniego kroku

(patrz wyżej) naciśnij ponownie przycisk [ALARM] (2), aby włączyć ustawianie drugiego alarmu i spowodować, że zacznie migać

wskaźnik AL2 (11).

Użyj tych samych powyższych kroków, aby ustawić drugi alarm.

Kiedy zabrzmi alarm, można:

• N acisnąć przycisk [MODE] (1) jeden raz, aby wyłączyć alarm. Wskaźnik alarmu wciąż będzie się świecić informując, że alarm

wciąż jest włączony i zabrzmi następnego dnia.

• Nacisnąć przycisk [SNOOZE] (4), aby wyłączyć alarm na około 9 minut.

• Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy ustawić alarm na OFF (patrz akapit „Ustawianie alarmu").

Konserwacja.

W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-

nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazać

a utoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV

celem wykonania prac serwisowych.

Umieszczanie.

Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą

przestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.

Ciepło.

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni

grzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

Durch die oben genannten,

DFRC jest systemem po-wywozowym, umożliwiającym uzupełnienie,

czyli bezcłowy wwóz składników produkcyjnych o takich samych

właściwościach

technicznych, jakości i specyfikacjach jak składniki produkcyjne stosowane w produktach wywożonych.

Das

DFRC ist eine Regelung auf Nachausfuhrbasis,

die die

Beschaffung, d. h.

die

zollfreie Einfuhr, von Vorleistungen ermöglicht,

die die

gleichen technischen Eigenschaften,

die

gleiche Qualität

und die gleichen Spezifikationen aufweisen wie

die

Vorleistungen,

die

zur Herstellung

der

ausgeführten Ware verwendet wurden.

Tom 3 i Tom 6 Specyfikacji KNX, pierwszy podaje narzędzia

i 

właściwości protokołu KNX a drugi wymienia dozwolone profile stosu

KNX w oparciu o pierwszy.

auf, basierend auf

der

zuvor genannten Toolbox.

Pro: Direct może w każdej chwili, tymczasowo lub trwale dodać, zmienić, zaprzestać, usunąć lub zawiesić każdą treść zawartą na stronie, łącznie ze specyfikacją i informacjami o właściwościach produktów

oraz serwisów opisanych czy przedstawiaonych na stronie bez uprzedniego powiadomienia

i

bez odpowiedzialności prawej.

Pro: Direct behält sich das Recht vor, Inhalte der Webseite einschließlich Funktionen und technische Angaben von abgebildeten oder beschriebenen Produkten

und

Dienstleistungen temporär oder endgültig,

ohne Ankündigung

und

ohne Haftbarkeit hinzuzufügen, abzuändern, einzustellen oder herauszunehmen.

Specyfikacja stoły do

właściwości

akordów, momentu oporu i bezwładność.

Duży asortyment linoleum z różnych specyfikacji i

właściwości

użytkowe.

Bezpieczne obchodzenie się z substancjami chemicznymi oznacza również znajomość wszystkich specyfikacji pojemników, właściwości fizycznych rozpuszczalników, zgodności rozpuszczalników z

tworzywami sztucznymi, mieszalności rozpuszczalników itp.

Sichere Handhabung von Chemikalien bedeutet auch, dass Sie alle Spezifikationen von Behältern, die physikalischen Eigenschaften von Lösungsmitteln,

die

Verträglichkeit

der

Lösungsmittel mit Kunststoff,

die

Mischbarkeit

der

Lösungsmittel usw. kennen.

Przypomina się, że utrwaloną praktyką WE jest ułatwianie porównywalności między produktem objętym postępowaniem a podobnym produktem przy pomocy PCN,

które umożliwia podział produktu na rodzaje/modele według określonych właściwości lub specyfikacji technicznych.

Bekanntlich ist es seit langem gängige Praxis der Gemeinschaft, die Vergleichbarkeit zwischen der betroffenen Wahre und der gleichartigen Ware durch die Verwendung von PCN zu erleichtern,

bei denen die Ware nach bestimmten Merkmalen oder technischen Spezifikationen in Typen/Modelle untergliedert werden.

Powyższe właściwości są ustalane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w rozporządzeniu Komisji dotyczącym metod badawczych,

o którym mowa w art. 13 ust. 3, lub każdą inną porównywalną metodą.

Verordnung

der

Kommission über Prüfmethoden oder nach einer anderen vergleichbaren Methode bestimmt.

Specyfikacje techniczne uwzględniające charakterystykę działania będą prawdopodobnie mieć mniej ograniczający skutek dla

konkurencji niż szczegółowe specyfikacje dotyczące technicznych właściwości zamawianych towarów.

Technische Spezifikationen in Form von Leistungsanforderungen dürften

den

Wettbewerb weniger stark einschränken als

Że właściwości zdefiniowane według różnych

specyfikacji

mogą mieć różne znacznie.

Eigenschaften die entsprechend verschiedener Spezifikationen definiert werden können sich erheblich unterscheiden.

Dla niektórych materiałów, właściwości fizyczne są przedstawione w

specyfikacji

opublikowanej przez odpowiednie organizacje normalizacyjne SDO.

Für einige Werkstoffe werden Informationen zu physikalischen Eigenschaften als Materialspezifikation durch die entsprechenden Normungsorganisationen(SDOs) veröffentlicht.

Pokazane

właściwości

fizyczne

i właściwości

użytkowe to średnie i nie powinny być używane do celów

specyfikacji.

Die gezeigten Systemtest- und Leistungseigenschaften sind Durchschnitte und sollten nicht verwendet werden, um Spezifikationszwecke zu sein.

Deklaracja

właściwości

użytkowych wykaz, poziomy lub klasy i odniesienie do odpowiedniej zharmonizowanej

specyfikacji

technicznej/ specjalnej dokumentacji technicznej stosowanej

w celu oceny

właściwości

użytkowych dla określenia deklarowanych zasadniczych charakterystyk.

Leistungserklärung Liste, Stufen oder Klassen sowie Verweis auf die entsprechende harmonisierte technische Spezifikation/Spezifische Technische Dokumentation, die zur Bewertung der

Leistung in Bezug auf die einzelnen wesentlichen Merkmale verwendet wurde.

Właściwości — Przewodnik programowania w języku C# | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

Właściwość to element członkowski, który zapewnia elastyczny mechanizm odczytu, zapisu lub obliczania wartości pola prywatnego. Właściwości mogą być używane tak, jakby były elementami członkowskimi danych publicznych, ale są to specjalne metody nazywane metodami dostępu. Ta funkcja umożliwia łatwy dostęp do danych i nadal pomaga promować bezpieczeństwo i elastyczność metod.

Przegląd właściwości

 • Właściwości umożliwiają klasie uwidocznienie publicznego sposobu uzyskiwania i ustawiania wartości, ukrywając implementację lub kod weryfikacyjny.
 • Metody dostępu do właściwości get są używane do zwracania wartości właściwości, a element dostępu do właściwości zestawu służy do przypisywania nowej wartości. W języku C# 9 lub nowszym element dostępu właściwości init jest używany do przypisywania nowej wartości tylko podczas budowy obiektów. Te metody dostępu mogą mieć różne poziomy dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczanie ułatwień dostępu dostępu dostępu.
 • Słowo kluczowe wartości służy do definiowania wartości przypisanej przez metodę set lub init.
 • Właściwości mogą być do odczytu i zapisu (mają zarówno metodę dostępu, jak get i set metodę dostępu), tylko do odczytu (mają metodę get dostępu, ale nie set mają dostępu) lub tylko do zapisu (mają metodę set dostępu, ale bez get dostępu). Właściwości tylko do zapisu są rzadkie i najczęściej używane do ograniczania dostępu do poufnych danych.
 • Proste właściwości, które nie wymagają niestandardowego kodu dostępu, można zaimplementować jako definicje treści wyrażenia lub jako właściwości zaimplementowane automatycznie.
 • Właściwości z polami kopii zapasowej

  Jeden podstawowy wzorzec implementacji właściwości obejmuje użycie prywatnego pola tworzenia kopii zapasowej do ustawiania i pobierania wartości właściwości. Metoda get dostępu zwraca wartość pola prywatnego, a set metoda dostępu może przeprowadzić weryfikację danych przed przypisaniem wartości do pola prywatnego. Obie metody dostępu mogą również wykonać konwersję lub obliczenia na danych, zanim będą przechowywane lub zwracane.

  Poniższy przykład ilustruje ten wzorzec. W tym przykładzie TimePeriod klasa reprezentuje interwał czasu. Wewnętrznie klasa przechowuje interwał czasu w sekundach w polu prywatnym o nazwie _seconds. Właściwość read-write o nazwie Hours umożliwia klientowi określenie interwału czasu w godzinach. get Metody i set metody dostępu wykonują niezbędną konwersję między godzinami i sekundami. Ponadto set metoda dostępu weryfikuje ArgumentOutOfRangeException dane i zgłasza błąd, jeśli liczba godzin jest nieprawidłowa.

  public class TimePeriod{private double _seconds;public double Hoursget { return _seconds / 3600;}setif (value < 0 || value > 24)throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(value),"The valid range is between 0 and 24. ");_seconds = value * 3600;}}}

  Możesz uzyskać dostęp do właściwości w celu pobrania i ustawienia wartości, jak pokazano w poniższym przykładzie:

  TimePeriod t = new TimePeriod();// The property assignment causes the 'set' accessor to be called.t. Hours = 24;// Retrieving the property causes the 'get' accessor to be called.Console. WriteLine($"Time in hours: {t. Hours}");// The example displays the following output:// Time in hours: 24

  Definicje treści wyrażeń

  Metody dostępu do właściwości często składają się z instrukcji jednowierszowych, które po prostu przypisują lub zwracają wynik wyrażenia. Te właściwości można zaimplementować jako elementy członkowskie wyrażeń. Definicje treści wyrażeń składają się z symbolu =>, po którym następuje wyrażenie, które ma zostać przypisane do właściwości lub pobrane z niej.

  Właściwości tylko do odczytu mogą implementować metodę get dostępu jako element członkowski wyrażenia. W takim przypadku ani get słowo kluczowe dostępu, ani słowo kluczowe nie return jest używane. Poniższy przykład implementuje właściwość tylko do Name odczytu jako element członkowski wyrażenia.

  public class Personprivate string _firstName;private string _lastName;public Person(string first, string last)_firstName = first;_lastName = last;}public string Name => $"{_firstName} {_lastName}";}

  Zarówno metodę, jak i set metodę get dostępu można zaimplementować jako elementy członkowskie wyrażeń. W takim przypadku get słowa kluczowe i set muszą być obecne. Poniższy przykład ilustruje użycie definicji treści wyrażeń dla obu metod dostępu. Słowo return kluczowe nie jest używane z akcesorem get.

  public class SaleItemstring _name;decimal _cost;public SaleItem(string name, decimal cost)_name = name;_cost = cost;}public string Nameget => _name;set => _name = value;}public decimal Priceget => _cost;set => _cost = value;}}

  Właściwości zaimplementowane automatycznie

  W niektórych przypadkach właściwość get i set metody dostępu przypisują wartość do pola zaplecza lub pobierają wartość bez uwzględniania dodatkowej logiki. Korzystając z właściwości zaimplementowanych automatycznie, można uprościć kod, gdy kompilator języka C# w przezroczysty sposób udostępnia pole tworzenia kopii zapasowej.

  Jeśli właściwość ma zarówno metodę dostępu a get, jak i set (lub get i init), oba muszą zostać zaimplementowane automatycznie. Właściwość implementowana automatycznie jest definiowana przy użyciu get słów kluczowych i set bez podawania żadnej implementacji. Poniższy przykład powtarza poprzedni, z tą różnicą, że Name i Price są automatycznie implementowane właściwości. W przykładzie usunięto również sparametryzowany konstruktor, aby SaleItem obiekty zostały zainicjowane za pomocą wywołania konstruktora bez parametrów i inicjatora obiektu.

  { get; set;}{ get; set;}}

  Właściwości zaimplementowane automatycznie mogą deklarować różne możliwości dostępu dla get metod i set. Powszechnie deklarujesz publiczne get akcesorium i prywatne set akcesorium. Więcej informacji można dowiedzieć się w artykule dotyczącym ograniczania ułatwień dostępu dostępu dostępu.

  Wymagane właściwości

  Począwszy od języka C# 11, można dodać required element członkowski, aby wymusić zainicjowanie dowolnej właściwości lub pola klienta:

  public required string Namepublic required decimal Price

  Aby utworzyć obiekt SaleItem, należy ustawić właściwości Name i Price przy użyciu inicjatorów obiektów, jak pokazano w poniższym kodzie:

  var item = new SaleItem { Name = "Shoes", Price = 19. 95m};Console. WriteLine($"{item. Name}: sells for {item. Price:C2}");
 • Używanie właściwości
 • Właściwości interfejsu
 • Porównanie właściwości i indeksatorów
 • Ograniczanie dostępności metody dostępu
 • Właściwości zaimplementowane automatycznie
 • Specyfikacja języka C#

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwości w specyfikacji języka C#. Specyfikacja języka jest ostatecznym źródłem informacji o składni i użyciu języka C#.

  Zobacz też

 • Indexers (Indeksatory)
 • pobierz słowo kluczowe
 • ustaw słowo kluczowe

Dodatkowe zasoby

Właściwości i specyfikacja Podręcznik Caliber Hcg 008q

Bezpośredni link do pobrania Właściwości i specyfikacja Podręcznik Caliber Hcg 008q

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Właściwości i specyfikacja Podręcznik Caliber Hcg 008q