Techniki informacyjne Caen A 1735

Technika informacyjna Caen A 1735 to jedna z najstarszych technik informacyjnych, która polega na użyciu kilku szlachetnych metali – miedzi, srebra i złota – do tworzenia tekstu. W tej technice szlachetne metale były używane do tworzenia liter, które tworzyły tekst. Technika ta powstała w 1735 roku w Caen w Normandii i stanowiła ważny krok na drodze do tworzenia stabilnych drukowanych tekstów. Technika ta jest wciąż używana do dziś do tworzenia ręcznych tekstów, które są trwałe i trudne do zmieniania bez użycia szlachetnych metali.

Ostatnia aktualizacja: Techniki informacyjne Caen A 1735

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor

WSTĘP

Zachowania ludzi, istotne dla życia zbiorowego, regulowane - w imię ładu społecznego -

w sposób zorientowany na demokratycznie uzgodnione wartości.

Rozwój technologii informacyjnych wielorako wpływa na stosunki społeczne:

więcej przetwarzania informacji i nowe dobra

więcej kontaktów międzyludzkich i nowe ich wymiary

więcej problemów i nowe zagrożenia

W konsekwencji tradycyjne gałęzie prawa rozrastają się uwzględniając rozwój technologii

informacyjnych.

Wyróżnia się trzy metody regulacji stosunków społecznych. Metoda cywilnoprawna odnosi

się do fundamentów ludzkiej aktywności (być, mieć, umawiać się, naprawić szkody). Metoda

administracyjnoprawna wyznacza zasady urzędniczej interwencji w ludzką aktywność.

Metoda karnoprawna wyznacza granice ludzkiej aktywności (przestępstwo, proces, wyrok,

kara). Zmianą istotną dla wszystkich tych metod regulacji jest pojawienie się dokumentu

elektronicznego i podpisu elektronicznego. Komunikacja elektroniczna utrudnia też ochronę

własności intelektualnej, której regulacja jest wciąż rozbudowywana. Nowym wyzwaniem w

zakresie prawa administracyjnego jest dostęp do informacji publicznej i jej ponowne

wykorzystanie - w warunkach informatyzacji zasobów informacyjnych i elektronicznych usług

publicznych. Rozwój technologii informacyjnych przynosi obok korzyści także zagrożenia,

skłaniając do wprowadzania do prawa karnego nowych kategorii przestępstw przeciwko

informacji i innych „przestępstw komputerowych”.

Poznawanie prawa drogą elektroniczną, posługiwanie się dokumentami elektronicznymi,

poszanowanie cudzych praw autorskich, uzyskiwanie dostępu do informacji publicznej,

korzystanie z elektronicznych usług publicznych oraz świadomość zagrożeń ze strony

cyberprzestępców - potrzebne także w czasie studiów. Dlatego właśnie, na ich początku

przedstawiamy sześć zagadnień:

1. Technologie informacyjne a poznanie prawa

2. Dokumenty elektroniczne

3. Ochrona własności intelektualnej w Internecie

4. Informacja publiczna

5. Infrastruktura informacyjna

6. Cyberprzestępczość

1. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE A POZNANIE PRAWA

1. 1. Informacja, informatyka, technologie informacyjne

1. Pojęcie informacji jest istotne dla prawników, bo pojawia się w licznych aktach

normatywnych w wielu określeniach złożonych (np. informacja publiczna, informacja

niejawna, system informacyjny) oraz w definicjach różnych pojęć (np. dane osobowe to

każda informacja…). Ponieważ w Polsce nie ma definicji legalnej informacji, to podejmowane

od dawna liczne próby interpretacji, w których informacja jest różnie objaśniana w

zależności od kontekstu.

Zaproponowano już wiele różnych definicji informacji o charakterze „dziedzinowym”. W

naukach ścisłych akcentuje się, że informacja nie jest materią ani energią - co każe odrębnie

traktować treści, nośniki danych i przekaz. Informatycy przyjmują, że wiadomość (dany

sygnał) niesie informację, jeżeli usuwa niepewność (redukuje entropię), a jeśli tak nie jest, to

dane (znaki nadające się do przetwarzania na nośnikach fizycznych) mają zerową wartość

informacyjną - a więc każda informacja to wiadomość, ale nie każda wiadomość niesie

informację. Informacja jako „to, czego wszelkie byty pożądają”, mieści się w filozoficznej

1

TECHNOLOGIEINFORMACYJE

WNAUCZANIU ZINTEGROWANYM

Zadaniaszko�y.

���� Przemiany jakie zachodz� wwielu dziedzinach �ycia ukazuj� nowe zadania i kierunkiedukacji szkolnej. Edukacja powinna uwzgl�dnia� warunki,w kt�rych si� odbywa, w tym tak�e techniczne warunki�ycia spo�ecze�stwa.
���� Wsp�czesna technologia informacyjna, maolbrzymi wp�yw na �ycie cz�owieka. Winno to znale��wyraz w procesie nauczania i wychowania, by odpowiednioprzygotowa� nast�pne pokolenia dzieci na �wiadomychodbiorc�w i u�ytkownik�w tej technologii.
���� Technologia informacyjna s�u�y wszechstronnemupos�ugiwaniu si� informacj� i komunikowaniu si�.Dotyczy to zar�wno zakresu, z kt�rego pochodziinformacja, w jakim celu z niej korzystamy oraz sposob�wpos�ugiwania si� ni�.
���� Nowa koncepcja kszta�cenia m�wi, �e edukacjaszkolna powinna wspomaga� i ukierunkowywa� wielostronnyrozw�j cz�owieka, a nie jedynie koncentrowa� si� naprzekazywaniu jak najwi�kszej ilo�ci gotowych fakt�w.Nowoczesne nauczanie powinno by� nastawione napobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie dzia�alno�cipoznawczej.
���� Z technologi� informacyjn� zwi�zana jestjedna z g��wnych umiej�tno�ci kszta�conych w szkole,polegaj�ca na poszukiwaniu, porz�dkowaniu iwykorzystywaniu informacji pochodz�cych z r�nych�r�de�.
���� Zadaniem szko�y jest stworzenie odpowiednichwarunk�w do rozwijania aktywno�ci ucznia.
���� Dziecko ma uczy� si� dostrzega�, formu�owa�i prze�ywa� w rzeczywistych, czy te� naturalnie ispontanicznie organizowanych sytuacjach w procesieedukacyjnym w szkole, jak i poza murami szko�y.
���� Technologia informacyjna wspomaga zdobywaniekolejnych etap�w kszta�cenia, poznania i zrozumienie�wiata poprzez umo�liwienie i u�atwienie docierania dorzeczywistych zasob�w informacji. Wzmacnia tym samymtw�rcz� aktywno�� uczni�w, pomaga w odkrywaniu irozwijaniu zainteresowa� oraz u�atwia prac� nadw�asnym rozwojem.
���� Wprowadzanie uczni�w stopniowo do pos�ugiwaniasi� technologiami informacyjnymi u�atwi realizacj�zada� szko�y, a jednocze�nie pomo�e w rozwijaniuzainteresowa� i uzdolnie�.
���� Technologia informacyjna wzbogaca sposoby iwspomaga mo�liwo�ci zdobywania wiedzy i umiej�tno�ci,pomaga w rozwi�zywaniu problem�w i podejmowaniu decyzji,w znacznym zakresie usprawnia r�wnie� proces uczeniasi�.
Korzystanie z technologii informacyjnych u�atwiaradzenie sobie z niepewno�ci� dzia�ania i z�o�onymiproblemami, umo�liwia ca�o�ciowe postrzeganie,wspomaga prac� tw�rcz�.
���� Usprawnia jednocze�nie organizacj� pracy iu�atwia pos�ugiwanie si� wieloma technikami inarz�dziami pracy. Dostarcza �rodk�w do indywidualnychi grupowych prezentacji oraz do skutecznego komunikowaniasi�, u�atwiaj�c prac� w grupie.
W szkole uczniowie winni kszta�ci� swoje umiej�tno�ciwykorzystywania zdobytej wiedzy, jednak bardzo istotnejest przygotowanie dziecka do �wiadomego i m�dregokorzystania z komputer�w i technologii informacyjnej.
���� Powinni�my kszta�towa� cz�owieka otwartegona �wiat, umiej�cego si� w nim porusza� i korzysta�z tego co nam ofiaruje, nie gubi�c jednocze�nie tego cow cz�owieku najpi�kniejsze.
���� Nauczyciel powinien podejmowa� takie dzia�ania,kt�re wykorzystuj� naturaln� ciekawo�� dziecka, jegoaktywno�� i pomys�owo��.
Zaj�cia nie mog� polega� na wype�nianiu polece�nauczyciela i kopiowaniu jego poczyna�. Ucze� powinienby� stawiany w sytuacji problemowej, kt�ra b�dziezmusza�a go do my�lenia, do wyboru najlepszegorozwi�zania.
���� Edukacja wczesnoszkolna stanowi wa�ny i trudnyokres w �yciu cz�owieka. Nale�y stworzy� dzieckutakie warunki aby zach�ci� je do aktywnego uczestnictwaw procesie dydaktyczno-wychowawczym, u�atwi�wszechstronny rozw�j intelektualny i emocjonalny.

Analiza stanuwykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniuzintegrowanym.

���� W ostatnich latach mo�nazauwa�y� rosn�ce zainteresowanie problematyk�wykorzystania komputer�w w procesie dydaktycznym.
���� Powstanie nowych technologii informacyjnychpowoduje prze�om w dotychczasowych metodach i �rodkachkszta�cenia, gdy� komputer stwarza nowe mo�liwo�ciwspomagania edukacji, w tym tak�e wczesnoszkolnej.
���� Podj�cie tego wyzwania jest niezwykle korzystne,bowiem wychodz�c naprzeciw zainteresowaniom uczni�wmo�na r�wnocze�nie podwy�szy� efektywno�� procesudydaktycznego. Wykorzystanie komputer�w w edukacjiwczesnoszkolnej stanowi dla dzieci du�� atrakcj�.Kszta�cenie wspomagane komputerem staje si� bardziejskuteczne, poniewa� dzieci ucz� si� formu�owaniaproblemu i analizowania mo�liwo�ci uzyskania jegonajlepszego rozwi�zania.
���� Wypracowane przez nie konkluzje wyrabiaj� wnich nawyki my�lenia poj�ciowego i tw�rczego. Zatemosi�gany jest cel procesu nauczania i uczenia si�poprzez przyswajanie wiadomo�ci, umiej�tno�ci iwarto�ci oraz monitorowany jest proces dydaktyczno-wychowawczy.
���� W wyniku korzystania ze sprz�tu informatycznegowyrabiany jest te� nawyk do skoncentrowania si� idobrego organizowania swojej pracy.
���� Z komputerowego wspomagania nauczania wynikaj�korzy�ci pedagogiczne. Wiele szk� unowocze�nia swemetody nauczania poprzez wprowadzanie nowych �rodk�wdydaktycznych, w�r�d kt�rych dominuje komputer wraz zuk�adami multimedialnymi.
���� �rodki te ��cz� wiele r�norodnychsposob�w prezentowania informacji. Nadaj� onewiadomo�ciom bardzo atrakcyjn� i urozmaicon� form�,dzi�ki czemu uczniowie z wi�kszym zaanga�owaniemuczestnicz� w lekcjach.
���� Oprogramowanie edukacyjne przeznaczone dozastosowania w klasach I-III jest do�� bogate i nadalsi� zwi�ksza. Dost�pne s� programy multimedialne nakr��kach CD, kt�re zgodnie z za�o�eniami nauczaniazintegrowanego, ��cz� w sobie tre�ci z r�nychdziedzin edukacji.
���� Komputerowy program dydaktyczny nigdy nie jestzawieszony w pr�ni. Dlatego te� nale�y mie� nauwadze konieczno�� po��czenia wiadomo�ci nowych zdotychczas poznanymi.
���� Nale�y jednak zdawa� sobie spraw�, �e pe�nysukces mo�na osi�gn��, wykorzystuj�c staranniedobrany program edukacyjny, �ci�le zwi�zany ztre�ciami nauczania, kt�rych realizacja jest celemzaj��. Innym czynnikiem maj�cym wp�yw na jaknajlepsze wykorzystanie programu, jest umiej�tno��obs�ugi komputera przez ucznia ze szczeg�lnymuwzgl�dnieniem jego manualnych umiej�tno�ci. Jest tobardzo wa�ne ze wzgl�du na zsynchronizowanie czynno�ciw momencie, gdy ucze� zna rozwi�zanie i ma jewykorzysta� w programie.
���� W pocz�tkowym etapie komputerowego wspomaganianauczania nale�y stosowa� te programy, kt�rychobs�uga jest zwi�zana z prostymi dzia�aniami np.klawiszy strza�ek. Kolejnym etapem powinno by�wprowadzenie myszki, kt�rej precyzyjne u�ywaniepocz�tkowo sprawia k�opoty niekt�rym uczniom.
���� W przypadku wyboru w�a�ciwego programuedukacyjnego nie ma potrzeby aktywizowania uczni�w,poniewa� wsp�czesne programy potrafi� znacznied�u�ej ni� inne �rodki dydaktyczne przyci�gn��uwag� dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
���� Dzieje si� tak dzi�ki bliskiej mu tematyce,atrakcyjno�ci graficznej i d�wi�kowej, zawarto�ciciekawych i zr�nicowanych pod wzgl�dem trudno�cizada� z elementami zabawy, czy te� stosowaniu r�nychform nagradzania za dobrze wykonan� prac�.
���� Wykorzystanie �rodk�w informatyki w edukacjiwczesnoszkolnej powinno zwi�kszy� efektywno��dzia�a� edukacyjnych nauczyciela i zapewni�maksymaln� indywidualizacj� nauczania, bo przecie�ka�de dziecko ma inn� osobowo�� i pracuje w innymtempie.
���� Praca uczni�w z komputerem oznacza nie tylkokorzystanie z gotowych program�w. Dzieci mog� r�wnie�tworzy� w�asne prace i dokumenty, kt�re nast�pniedrukowane i powielane mog� by� wykorzystywane wdalszych etapach procesu dydaktycznego, a nawet w �yciucodziennym. Ponadto mo�liwo�� wykonania pracy przykomputerze, a nast�pnie jej wydrukowanie jest �r�d�emogromnego zaanga�owania podczas zaj�� i dostarczauczniom wiele rado�ci i dumy z samodzielnego wykonaniapracy.
���� R�wnie przydatne, a zarazem interesuj�ce dlauczni�w jest korzystanie z program�w malarskich (graficznych).Komputer wspaniale zast�puje kartk� papieru, kredki ifarby, a projektowanie rysunku stwarza siln� motywacj�do pracy. Doskona�e efekty daje kolorowanie gotowychrysunk�w prezentowanych na stronach Internetu np. www. pl.
Tym wi�ksza jest rado�� dziecka, �e mo�e spokojniezmienia� kolor wcze�niej wype�niony, a jego pomy�kanie ma wp�ywu na efekt ko�cowy.
���� Edytory graficzne stanowi� �r�d�o ciekawych�wicze� usprawniaj�cych percepcj� wzrokow�,orientacj� przestrzenn� i sprawno�� manualn�. Dziecikorzystaj�c z pomocy nauczyciela ��cz� wykonane wedytorze graficznym ilustracje z napisanymi w edytorzetekstowym w�asnymi tekstami.
���� W ramach szkolnej poligrafii za pomoc�komputera uczniowie mog� redagowa� szkoln� gazetk�,integruj�c w ten spos�b swe �rodowisko iumo�liwiaj�c prezentowanie zainteresowa� uczni�w najej �amach.
���� Komputerowa edukacja ma perspektyw� w nauczaniuwszystkich tre�ci, zgodnie z za�o�eniami nauczaniazintegrowanego.
Proces edukacji wsparty komputerem obejmuje r�ne formyczynno�ci, np. : �wiczenia wspomagane przez komputer,symulacj� z modelami sytuacyjnymi oraz gry dydaktyczneindywidualne i zespo�owe.
���� Komputer nie tylko wspiera, ale tak�erejestruje efekty uczenia si�, wskazuje trudno�ci, dajedodatkowe wyja�nienia.
Poza tym komputer mo�e sprawdza� poziom przygotowania iosi�gni�cia ucz�cych si�, przekazywa� tre�ciprogramowe wspieraj�c je ilustracjami, eksponowa��wiczenia do samodzielnego wykonania oraz przechowywa�w pami�ci osi�gni�cia i poprzednie etapy uczenia si�.
���� Kolejnym sposobem wykorzystania komputera doprzygotowywania si� do zaj�� i przeprowadzania procesudydaktycznego jest korzystanie z Internetu, kt�ry stajesi� coraz bardziej dost�pny i powszechny.
���� Jest to bowiem kolejny �rodek s�u��cywymianie informacji. Poprzez Internet u�ytkownicykomputer�w uzyskuj� wszelkiego rodzaju informacje,mog� odbiera� i wysy�a� mi�dzy sob� poczt�elektroniczn� - ale nie tylko.
���� W Internecie mo�na znale�� informacje naka�dy temat, jaki nam przyjdzie do g�owy.
���� Sie� sieci to niewyczerpane �r�d�o wiedzy,nieustannie aktualizowanej i poszerzanej. Wa�ne jestr�wnie� to, i� wszystkie informacje jakie znajdziemy wInternecie mo�emy wydrukowa�.
���� Doskona�e efekty daje korzystanie zewspomnianych ju� stron , gdzie dziecko szybko iobiektywnie zostaje ocenione za prawid�owe wykonaniepolecenia.
���� Aby w�a�ciwie wykorzysta� Internet w procesiedydaktycznym, powinni�my zacz�� od przetestowaniawszelkich praktycznych aspekt�w tzn. szybko�cipo��czenia, ewentualne trudno�ci, umiej�tno��pos�ugiwania si� programami do przegl�dania zasob�wInternetu (najpopularniejsze to Internet Explorer iNetscape Navigator). Na podstawie pr�b stwierdzam, �eprzeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu "na�ywo" jest zwykle k�opotliwe ze wzgl�du naproblemy z po��czeniem.
���� Warto przypomnie�, �e korzystanie z Internetupodczas zaj�� powinno przebiega� zawsze pod kontrol�nauczyciela.

materia� opracowa�a

mgrLidia Czy�ewskaPowr�t do Top Secret

Ankieta CAWI (z angielskiego Computer Assisted Web Interview) jest częścią metodologii opartej na ankiecie dostarczonej respondentowi za pomocą linka w panelu lub na stronie internetowej. Metoda CAWI jest uważana za jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów zbierania danych ankietowych, ponieważ nie wymaga ankieterów, urządzeń, ani dodatkowych narzędzi.

Z tych wszystkich powodów ankiety CAWI, zwane również kwestionariuszami internetowymi, są jedną z najbardziej powszechnych metod zbierania informacji. Kiedy decydujesz się na metodę badawczą CAWI cała uwaga jest skupiona na konstrukcji kwestionariusza, ponieważ wskaźnik odpowiedzi jest bezpośrednio związany z jakością samego kwestionariusza.

Główne zalety ankiet CAWI

Metodologia badawcza CAWI może być korzystna z kilku powodów, oto ich lista:

 • Dostosowany kwestionariusz: jeśli kwestionariusz jest dobrze zaprojektowany, automatycznie zarządza ścieżką pytań za pomocą przejść logicznych, takich jak wyświetlanie lub pomijanie poszczególnych pytań; Polegają na tym, że jeśli respondent odpowie na dane pytanie tak, że będzie się ona wykluczała z kolejnym zaplanowanym pytaniem to ono się nie ukaże i zostanie pominięte. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na koncentrację osób wypełniających badanie CAWI, a także na jakość zbieranych informacji. W tym przypadku respondenci nie będą zdezorientowani pytaniami, które ich nie dotyczą;
 • większa przejrzystość: ankieta może być skonstruowana, aby ułatwić jej zrozumienie i zwiększyć odsetek odpowiedzi. Warto w badaniach CAWI formułować ankietę tak, aby poszczególne pytania wynikały z poprzednich. Każda osoba przeprowadzająca ankietę internetową powinna umieścić pytania w kolejności logicznej w ankiecie;
 • przewodniki: można wstawić instrukcje na początku badania, która pomoże respondentowi zrozumieć i wypełnić ankietę CAWI.  Jest to niepodważalny atut badań online, gdyż są one pośrednią metodą badawczą. Respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie, więc w razie wątpliwości nie będzie mógł zadać pytań. Warto we wstępie poinformować osoby wypełniające ankietę internetową czego będzie dotyczyć oraz o zawartych w niej rodzajach pytań i sposobach udzielania odpowiedzi;
 • redukcja kosztów: nie ma kosztów związanych z zakupem urządzeń elektronicznych. Ponadto osoba przeprowadzająca badanie CAWI nie musi ponosić kosztów związanych z papierowymi kwestionariuszami, tak jak odbywa się to w metodzie badawczej PAPI;
 • skrócony czas: czas potrzebny na analizę danych jest skrócony, ponieważ dane te są dostępne w czasie rzeczywistym w bazie danych administratora. Niektóre programy, takie jak SurvGo™, pozwalają na tworzenie raportów z badań w czasie rzeczywistym. Pozwala to zaoszczędzić badaczom wiele czasu, który mogą poświęcić na przeprowadzenie kolejnej ankiety internetowe. Skorzystanie z narzędzi do projektowania badań online także wiąże się z niewielką opłatą.

Główne wady ankiet CAWI

Obniżając koszty ankiety musisz liczyć się z pewnymi nieuniknionymi wadami, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na przeprowadzane przez Ciebie badanie CAWI. Warto, więc mieć świadomość istniejących wad ankiety przeprowadzanej metodą CAWI:

 • brak ankietera, jako przewodnika dla respondentów. Warto jednak zauważyć, że istnieje możliwość napisania wstępu do badania online, aby wyjaśnić wszystko respondentom. Jeśli napiszemy dobry wstęp do ankiety osoby wypełniające badanie z pewnością nie będą mieli żadnych wątpliwości w trakcie wypełniania badania online;
 • nie każdy ma połączenie internetowe, więc cel będzie szeroki, ale nie uniwersalny. Niestety część osób w niektórych krajach nie ma stałego łącza internetowego, lecz istnieje wiele miejsc, w których dostęp do Internetu jest bezpłatny;
 • dzięki badaniu CAWI możesz stracić uwagę respondenta, gdyż respondent może nie wypełnić ankiety w całości i nie odesłać uzupełnionego kwestionariusza. Dlatego warto tworzyć ciekawe kwestionariusze, które zaciekawią respondentów i sprawią, że wypełnią badanie do końca. Warto skorzystać z pytań warunkowych, bądź zastosować różne rodzaje pytań.
 • Doskonały kwestionariusz ankiety CAWI

  Najważniejszym etapem badania CAWI jest zaprojektowanie kwestionariusza. Należy go dokładnie zbadać i przetestować przed wysłaniem do respondentów. W tym paragrafie możemy poznać kilka praktycznych wskazówek, jak zaprojektować idealny kwestionariusz:

  1. Zbieranie danych i priorytet: musisz ściśle określić swój cel badawczy.
  2. Format kwestionariusza: kwestionariusz powinien zaczynać się od krótkiego wprowadzenia, aby poinformować respondenta o celach badania. Czysty i angażujący układ oraz wykorzystanie multimediów może zwiększyć liczbę zrealizowanych wywiadów.
  3. Długość kwestionariusza: kwestionariusz nie powinien być długi i czasochłonny.
  4. Test: ważne jest, aby uzyskać informację zwrotną na temat kwestionariusza, aby uczynić go lepszym, łatwiejszym lub bardziej rozbudowanym.
  5. Typy pytań: ważne jest, aby wybrać najlepszy typ odpowiedzi. Istnieje wiele opcji, z których możesz wybierać: pytania pojedyncze, pytania wielokrotnego wyboru i wiele innych.

  Jakość danych uzyskanych z ankiet CAWI

  W badaniach CAWI kluczowe znaczenie ma monitorowanie jakości i wiarygodności danych. W trakcie trwania badania zaleca się sprawdzanie wywiadów pełnych i częściowych. W ten sposób można sprawdzić, czy złożone, a także długie pytania powodują wyższy poziom rezygnacji z badania lub mogą prowadzić do przypadkowych i pośpiesznych odpowiedzi respondenta. Jakość kwestionariusza może być oceniana również w trakcie analizy danych: badając czas sondażu będziesz mógł wykluczyć dane, które wpłyną negatywnie na wynik ankiety. Inną ważną informacją jest poziom zadowolenia respondentów. Pod koniec wywiadu można umieścić pytanie oceniające, bądź porównać liczbę wypełnionych kwestionariuszy z liczbą osób, które nie dokończyły ankiety online. Monitorowanie i usuwanie braków w kwestionariuszu ma decydujące znaczenie dla uzyskania wiarygodnych danych do analizy wysokiej jakości.

  Podsumowując, aby stworzyć skuteczną ankietę CAWI musisz przestrzegać określonych zasad, które pomogą Ci uzyskać rzetelne wyniki przy bardzo niskich kosztach.

  Co mogę zrobić jeśli nie zebrałem odpowiedniej liczby ankiet?

  Dla klientów, którzy napotkali problem z zebraniem ankiet stworzyliśmy rozwiązanie pozwalające na dokupienie respondentów z panelu. W celu złożenia zamówienia należy w zakładce “ankietowani” skorzystać z opcji “Zakup respondentów”.

  Czy mogę pobrać wyniki badania?

  Wyniki badania można pobrać w formacie Excel w zakładce “Przegląd odpowiedzi”, dodatkowo możesz tam pobrać wyniki w formacie PDF każdego respondenta z osobna

  Techniki informacyjne Caen A 1735

  Bezpośredni link do pobrania Techniki informacyjne Caen A 1735

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Techniki informacyjne Caen A 1735