Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Ge Appliances Ghwp1000m1ww

Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Ge Appliances GHWP1000M1WW pozwala użytkownikom na całym świecie lepiej zrozumieć produkt i jego funkcje. Instrukcja zawiera informacje o instalacji, konserwacji, bezpieczeństwie, ustawieniach, czyszczeniu i innych ważnych informacjach dotyczących danego urządzenia. Dołączone do instrukcji obrazki i wskazówki są przydatne do zrozumienia, jak urządzenie działa. Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Ge Appliances GHWP1000M1WW jest ważnym narzędziem, które pomaga użytkownikom wykorzystać w pełni produkt.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Ge Appliances Ghwp1000m1ww

1 Instrukcja obsługi Tłumaczenie Instrukcji oryginalnej AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EU10i 3MZT3624 KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, Przęsocin (koło Szczecina) tel. : (91), tel. : (91) www:

2 Znak e-spec symbolizuje technologie odpowiedzialne środowiskowo zastosowane przez firmę Honda w urządzeniach, które wyrażają nasze pragnienie zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. 2

3 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup agregatu prądotwórczego HONDA Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące obsługi i konserwacji agregatu EU10i. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na najświeższych danych dostępnych w momencie jej drukowania. Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek zmian bez wcześniejszego powiadomienia i bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Żadna z części niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Aries Power Equipment Sp. z o. o. Instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią generatora i w przypadku odsprzedaży musi być do niego dołączona. Bardzo dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zwróć szczególną uwagę na informacje poprzedzone następującymi słowami: Niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem stwarza wysokie prawdopodobieństwo poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym znakiem stwarza prawdopodobieństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Tak oznaczono informacje przydatne w trakcie użytkowania agregatu. Jeśli masz problem lub pytania dotyczące AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO - skontaktuj się z autoryzowanym dilerem lub najbliższym autoryzowanym serwisem Hondy. Agregaty Honda zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę po warunkiem, że ich obsługa jest zgodna z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi, zanim rozpoczniesz użytkowanie generatora. Zaniechanie tego może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Zawarte w instrukcji ilustracje przedstawiają głównie: typ EU Ilustracje mogą się różnić w zależności od typu agregatu. 1

4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UMIEJSCOWIENIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH... 7 UMIEJSCOWIENIE ZNAKU CE I OZNACZENIA GŁOŚNOŚCI OPIS ELEMENTÓW GENERATORA SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM URUCHAMIANIE SILNIKA MODYFIKACJA GAŹNIKA DO PRACY NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH UŻYTKOWANIE GENERATORA ZATRZYMYWANIE SILNIKA KONSERWACJA TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE USUWANIE USTEREK DANE TECHNICZNE SCHEMATY ELEKTRYCZNE GNIAZDA LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (TŁUMACZENIE ZAWARTOŚCI)

5 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ważne informacje bezpieczeństwa Agregaty prądotwórcze Honda zostały zaprojektowane do użytkowania z urządzeniami posiadającymi odpowiednie zapotrzebowanie na moc. Użycie agregatu w innym celu może być przyczyną obrażeń ciała operatora lub uszkodzenia agregatu i innego mienia. Większości wypadków można zapobiec, postępując według wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz umieszczonych na agregacie. Większość najbardziej prawdopodobnych zagrożeń opisana jest poniżej wraz z przedstawieniem najlepszych metod postępowania w celu ochrony bezpieczeństwa własnego i innych. Nigdy nie wykonuj na własną rękę modyfikacji agregatu. Może to doprowadzić zarówno do wypadku jak i do uszkodzenia samego agregatu i urządzeń do niego podłączonych. Nie podłączaj żadnych przewodów przedłużających do tłumika. Nie modyfikuj układu wlotowego powietrza. Nie zmieniaj ustawień regulatora obrotów. Nie zdejmuj panelu sterowania ani nie dokonuj zmian w przewodach panelu sterowania. Odpowiedzialność operatora Upewnij się, że wiesz jak szybko wyłączyć agregat w przypadku awarii. Zapoznaj się z działaniem wszystkich elementów sterujących, gniazd i połączeń. Upewnij się, że każdy, kto obsługuje agregat został wcześniej odpowiednio poinstruowany. Nie pozwalaj dzieciom na obsługę agregatu bez nadzoru rodziców. Dokładnie i uważnie zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania oraz serwisowania agregatu. Zignorowanie lub niewłaściwe stosowanie się do wskazówek, może doprowadzić do wypadku, porażenia prądem, a także do pogorszenia parametrów gazów spalinowych. Przestrzegaj wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących na terenie, gdzie użytkowany jest agregat. Benzyna i olej silnikowy są toksyczne. Ściśle przestrzegaj instrukcji producenta przed ich zastosowaniem. Przed uruchomieniem ustaw agregat na płaskim, równym podłożu. Nie uruchamiaj agregatu, jeśli którakolwiek z osłon jest zdjęta. Podczas pracy przy zdjętych osłonach ręka lub stopa może zostać wciągnięta w agregat, co doprowadzi do wypadku. W sprawach operacji i czynności nieujętych w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Honda. 3

6 Zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla Spaliny zawierają trujący tlenek węgla, bezbarwny, bezwonny gaz. Wdychanie spalin może spowodować utratę przytomności, a nawet doprowadzić do śmierci. Jeśli uruchamiasz agregat w osłoniętej lub częściowo zamkniętej przestrzeni, wdychane powietrze może zawierać niebezpieczne stężenie spalin. Nigdy nie uruchamiaj agregatu w garażu, domu, w pobliżu otwartych okien lub drzwi. Zagrożenie porażenia prądem Agregat wytwarza wystarczająco dużo mocy elektrycznej, aby spowodować poważne porażenie prądem, nawet śmiertelne w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Użytkowanie agregatu lub elektronarzędzi w mokrych warunkach, takich jak deszcz, śnieg czy w pobliżu basenu lub systemu zraszającego, a także, gdy masz mokre ręce może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem. Uważaj, aby agregat był zawsze suchy. Jeśli agregat jest przechowywany na zewnątrz, niezabezpieczony przed warunkami pogodowymi, przed każdym użyciem sprawdzaj wszystkie elementy elektryczne na panelu sterowania. Wilgoć lub lód mogą spowodować uszkodzenia lub doprowadzić do zwarcia w panelu, co z kolei może skutkować porażeniem prądem. Jeśli doznałeś porażenia prądem, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. 4

7 Zagrożenie pożarem i poparzeniem Nie używaj agregatu w miejscach o wysokim ryzyku wystąpienia pożaru. Układ wydechowy nagrzewa się podczas pracy silnika do temperatury wystarczającej by spowodować zapalenie niektórych materiałów. - Ustawiaj pracujący agregat w odległości co najmniej 1 m (3 stóp) od ścian budynku lub innych urządzeń. - W żaden sposób nie zabudowuj agregatu. - Utrzymuj materiały łatwopalne z dala od agregatu. Niektóre elementy układu spalania w silniku rozgrzewają się do wysokiej temperatury i mogą powodować poparzenie. Zwracaj szczególną uwagę na naklejki ostrzegawcze na agregacie. Podczas pracy tłumik nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i pozostaje gorący jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika. Uważaj, aby nie dotykać tłumika dopóki jest gorący. Przed umieszczeniem generatora w zamkniętym pomieszczeniu pozwól silnikowi wystygnąć. W przypadku zapalenia agregatu nie wylewaj bezpośrednio na niego wody, aby ugasić pożar. Użyj specjalnej gaśnicy przeznaczonej do gaszenia urządzeń elektrycznych i pożarów olejów. Jeśli wdychałeś opary powstające podczas pożaru agregatu, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Ostrożne tankowanie Benzyna jest wysoce łatwopalna, a opary benzyny są w pewnych warunkach wybuchowe. Po zatrzymaniu agregatu pozwól silnikowi wystygnąć. Tankuj wyłącznie na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu i przy wyłączonym silniku. Nie tankuj podczas gdy silnik agregatu jest uruchomiony. Nie przepełniaj zbiornika paliwa. Nie pal w pobliżu benzyny, utrzymuj źródła płomieni i iskrzenia z dala od paliwa. Przechowuj paliwo wyłącznie w kanistrach specjalnie do tego przeznaczonych. Upewnij się, że wszelkie rozlane paliwo zostało wytarte do sucha przed uruchomieniem silnika. 5

8 Praca w miejscu zagrożonym wybuchem Agregat ten nie spełnia wymogów pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Utylizacja agregatu W celu ochrony środowiska naturalnego, nie pozbywaj się zużytego agregatu, akumulatora, oleju silnikowego itp. wyrzucając je po prostu do śmieci. Przestrzegaj lokalnych l przepisów lub skontaktuj się z autoryzowanym dilerem Hondy. Prosimy, pozbywaj się zużytego oleju silnikowego w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. Zalecamy zabranie oleju w szczelnym pojemniku do lokalnej stacji serwisowej. Nie wyrzucaj oleju do śmieci, nie wylewaj do kanalizacji czy do gruntu. Niewłaściwie zutylizowany akumulator może zaszkodzić środowisku naturalnemu. Sprawdź lokalne przepisy regulujące sposób pozbywania się zużytego akumulatora. Skontaktuj się z lokalnym dilerem Hondy. 6

9 2. UMIEJSCOWIENIE NAKLEJEK OSTRZEGAWCZYCH Naklejki te informują Cię o potencjalnych zagrożeniach mogących spowodować poważne obrażenia ciała. Przeczytaj dokładnie informacje związane z tymi naklejkami umieszczone w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli naklejki odpadną lub staną się nieczytelne, skontaktuj się z najbliższym dilerem Hondy w celu nabycia nowych naklejek na wymianę. Modele europejskie: typy G, GP3, GW, B, F, W UWAGA GNIAZDO UWAGA GORĄCE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI UWAGA NA SPALINY OSTROŻNIE Z PALIWEM UWAGA NA PODŁĄCZENIE GENERATORA 7

10 Agregaty Honda zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę po warunkiem, że ich obsługa jest zgodna z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji. Spaliny zawierają tlenek węgla, gaz bezbarwny i bezzapachowy. Wdychanie tlenku węgla może powodować utratę przytomności, a nawet prowadzić do śmierci. Jeśli uruchamiasz agregat w zamkniętej lub nawet częściowo ograniczonej przestrzeni, wdychane powietrze może zawierać niebezpieczne ilości tlenku węgla. Nigdy nie uruchamiaj agregatu w garażu, domu lub w pobliżu otwartego okna czy drzwi. Źle wykonane połączenia do sieci elektrycznej budynku mogą spowodować zwrotny przepływ prądu z generatora do sieci użytkowych. Taki zwrotny przepływ prądu naraża na groźbę śmiertelnego porażenia pracowników elektrowni lub innych, którzy w czasie przerwy w zasilaniu będą pracować na sieci, bądź też na zniszczenie generatora przez jego eksplozję lub spalenie się w czasie przywrócenia zasilania sieciowego, albo też na zapalenie się sieci w budynku. Podłączenie agregatu do sieci zasilania budynku może wykonać jedynie wykwalifikowany elektryk lub posiadający odpowiednie uprawnienia pracownik elektrowni. 8

11 Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych wypadkach wybuchowa. Napełniania zbiornika dokonuj w dobrze wentylowanym miejscu i przy zatrzymanym silniku. Skrzynkę z gniazdami do pracy równoległej podłączaj i odłączaj zawsze przy zatrzymanym silniku. Jeśli agregat pracuje samodzielnie (bez podłączonego równolegle drugiego agregatu) skrzynka z gniazdami musi zostać odłączona. Gorący układ wydechowy może spowodować poważne poparzenia. Jeśli dopiero co zatrzymałeś silnik uważaj, aby nie dotknąć rozgrzanego tłumika. 9

12 Typ U 10

13 Umiejscowienie znaku CE i oznaczenia głośności typy G, GP3, GW, B, F, W NAKLEJKA GŁOŚNOŚCI ZNAK CE Rok produkcji Klasa wydajności Klasa jakości Kod IP Sucha masa (Ciężar) Nazwa i adres producenta Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela 11

14 3. OPIS ELEMENTÓW GENERATORA Korek odpowietrzacza Dźwigienka ssania Korek wlewu paliwa Panel sterowania Lewa, boczna osłona Rączka linki rozrusznika Włącznik zapłonu Numer seryjny generatora Osłona świecy zapłonowej Tłumik Zapisz poniżej numer seryjny generatora. Numer ten będzie potrzebny podczas zamawiania części zamiennych. Numer seryjny generatora: 12

15 Panel kontrolny Typ G, GP3, GW, B, F, W Gniazdo prądu zmiennego Gniazda równoległego podłączenia dwóch agregatów Włącznik trybu ECO Zacisk uziemienia Lampka kontrolna alarmu olejowego Lampka ostrzegawcza przeciążenia Lampka kontrolna zasilania Gniazdo prądu stałego Bezpiecznik prądu stałego 13

16 Typ U Gniazdo prądu zmiennego 14

17 Przełącznik trybu pracy ECO ECO: Jeśli z generatora nie jest pobierany prąd, obroty silnika są automatycznie redukowane do obrotów biegu jałowego. Jeśli podłączone do generatora urządzenie zostanie włączone i z generatora zacznie być pobierany prąd, obroty silnika automatycznie powrócą na wymagany poziom. Takie ustawienie przełącznika pozwala na zminimalizowanie zużycia paliwa podczas pracy. Przełącznik trybu ECO nie pracuje poprawnie, jeśli odbiornik elektryczny potrzebuje wyłącznie chwilowego poboru prądu. Jeśli do generatora podłączone są odbiorniki wymagające ciągłego zasilania, przestaw wyłącznik w pozycję wyłączony. Jeśli korzystasz z wyjścia prądu stałego, przestaw wyłącznik w pozycję wyłączony. OFF: Tryb pracy ECO jest wyłączony. Obroty silnika są utrzymywane w zakresie podanej prędkości silnika (z przełącznikiem ECO wyłączonym) w patrz strona DANYMI TECHNICZNYMI. PRZEŁĄCZNIK TRYBU ECO 15

18 4. SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM Upewnij się, że sprawdzanie generatora przed uruchomieniem wykonywane jest na płaskiej, równej powierzchni i przy zatrzymanym silniku. 1. Sprawdź poziom oleju silnikowego Używanie oleju bez-detergentowego lub oleju do silników dwusuwowych może spowodować skrócenie żywotności silnika. Stosuj olej do 4-suwowych silników benzynowych, spełniający lub przewyższający wymagania klasyfikacji API w kategorii SE lub wyższej (lub równoważnej). Zawsze sprawdzaj oznaczenie klasyfikacji oleju na pojemniku, aby upewnić się, że zawiera litery SE lub wyższe (lub równoważne). Przed zastosowaniem przeczytaj instrukcję zamieszczoną na pojemniku z olejem. Temperatura otoczenia Olej SAE 10W30 jest zalecany do powszechnego użytku. Pokazane na wykresie oleje o innej lepkości mogą być stosowane, jeśli średnia temperatura otoczenia na danym terenie mieści się we wskazanym zakresie. 16

19 Poluzuj śrubę mocującą i zdejmij lewą osłonę generatora (patrz str. 40). Odkręć korek wlewu oleju silnikowego, wyjmij go i wytrzyj bagnet kontroli poziomu. Włóż bagnet do otworu kontrolnego (bez wkręcania go), a następnie wyjmij go i sprawdź poziom oleju silnikowego. Jeśli poziom oleju jest bliski minimalnemu, dolej zalecanego oleju do górnej krawędzi szyjki wlewu. Używanie generatora z niewłaściwym poziomem oleju silnikowego może spowodować bardzo poważne uszkodzenie silnika. Czujnik niskiego poziomu oleju wyłączy zapłon silnika zanim poziom oleju spadnie poniżej bezpiecznej granicy. Jednakże, w celu ustrzeżenia się przed niespodziewanym wyłączeniem silnika, zalecane jest sprawdzanie poziomu przed każdym uruchomieniem. KOREK WLEWU OLEJU GÓRNY POZIOM BAGNET OTWÓR WLEWU OLEJU 17

20 2. Sprawdź poziom paliwa Jeśli poziom paliwa w zbiorniku jest niski uzupełnij paliwo, zanim poziom spadnie poniżej dopuszczalne minimum. Po zatankowaniu dokładnie dokręć korek wlewu paliwa. Używaj benzyny o liczbie oktanowej nie niższej niż 91 (Pump Octane Rating 86 lub wyższa). Nigdy nie używaj starej lub zabrudzonej benzyny lub mieszanki paliwa z olejem. Nie dopuść, aby do benzyny dostały się zanieczyszczenia lub woda. Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych warunkach wybuchowa. Tankowania zbiornika dokonuj w dobrze wentylowanym miejscu i przy zatrzymanym silniku. Nie pal papierosów oraz nie dopuszczaj otwartego ognia i źródeł iskier w miejsce tankowania lub przechowywania paliwa. Nie przepełniaj zbiornika paliwa (paliwo nie powinno sięgać powyżej oznaczenia górnego dopuszczalnego poziomu). po zatankowaniu paliwa dokładnie dokręć korek wlewu. Uważaj, aby nie rozlać paliwa. Rozlane paliwo może ulec zapaleniu. Od razu wycieraj rozlane paliwo i upewnij się, że miejsce to jest suche zanim uruchomisz silnik. Unikaj powtarzającego się lub długotrwałego kontaktu paliwa ze skórą lub wdychania oparów benzyny. PRZECHOWUJ PALIWO POZA ZASIĘGIEM DZIECI. KOREK WLEWU PALIWA OZNACZENIE MAKSYMALNEGO POZIOMU OTWÓRZ 18

21 Jakość benzyny bardzo szybko ulega pogorszeniu pod wpływem takich czynników jak ekspozycja na światło słoneczne, temperatura czy upływ czasu. W najgorszym przypadku benzyna może nie nadawać się do użycia już po upływie 30 dni. Stosowanie niewłaściwej jakości benzyny może poważnie uszkodzić silnik (zatkany gaźnik, zakleszczone zawory). Naprawy uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem niewłaściwej benzyny nie są rozpatrywane jako bezpłatne naprawy w okresie gwarancyjnym. Aby uniknąć tego typu problemów ściśle stosuj się do poniższych zaleceń: - używaj tylko zalecanej benzyny (patrz str. 18), - używaj świeżej i czystej benzyny, - aby spowolnić proces pogarszania się jakości paliwa przechowuj je w certyfikowanym karnistrze, - jeśli zamierzasz przechowywać agregat przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik (patrz str. 45). Paliwo zawierające alkohol Jeśli zdecydujesz się stosować benzynę zawierającą alkohol (gazohol), upewnij się, czy liczba oktanowa jest przynajmniej tak wysoka, jak zaleca Honda. Istnieją dwa rodzaje mieszanek benzynowoalkoholowych; jedna zawiera etanol, druga metanol. Nie stosuj mieszanek zawierających więcej niż 10% etanolu. Nie stosuj mieszanek zawierających metanol (alkohol metylowy lub alkohol drzewny), jeśli nie zawierają jednocześnie inhibitora dla metanolu. Nigdy nie stosuj mieszanki paliwowej zawierającej więcej niż 5% metanolu nawet, jeśli zawiera inhibitory korozji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń układu paliwowego lub spadku mocy silnika na skutek stosowania benzyn zawierających większą ilość alkoholu, niż zalecana. Przed zakupieniem paliwa na nieznanej stacji benzynowej, spróbuj ustalić czy benzyna ta nie zawiera domieszek alkoholu. Jeśli tak, potwierdź typ i zawartość procentową zastosowanego alkoholu. Jeśli zauważyłeś niepożądane symptomy przy stosowaniu benzyny zawierającej alkohol lub takiej, co do której podejrzewasz, że go zawiera, zacznij używać benzynę, o której wiesz, że na pewno nie zawiera alkoholu. 19

22 3. Sprawdź filtr powietrza Sprawdź filtr powietrza, czy jest w dobrym stanie i czy jest czysty. Poluzuj śrubę mocującą i zdejmij lewą osłonę generatora. Naciśnij zatrzask znajdujący się w górnej części pokrywy filtra powietrza i zdejmij ją. Wyjmij i sprawdź wkład filtra. Wyczyść lub jeśli to konieczne - wymień wkład filtra na nowy (patrz str. 41). Nigdy nie uruchamiaj generatora bez zamontowanego filtra powietrza. Doprowadzi to nagłego zużycia silnika, spowodowanego przez zanieczyszczenia, takie jak brud i kurz, przedostające się przez gaźnik do wnętrza silnika. Śruba mocująca Lewa boczna osłona agregatu Obudowa filtra powietrza Wkład filtra powietrza Zatrzask Pokrywa filtra powietrza Dolny zatrzask 20

23 5. URUCHAMIANIE SILNIKA Przed uruchomieniem silnika odłącz od generatora wszystkie podłączone do gniazd odbiorniki prądu. Przekręć odpowietrznik zbiornika paliwa całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w pozycję otwarty (ON). Podczas transportowania generatora zawsze pamiętaj, aby zamknąć (OFF) odpowietrznik. 2. Ustaw wyłącznik zapłonu w pozycję włączony - ON. 21

24 3. Przestaw dźwignię ssania w pozycję zamknięte. Nie używaj ssania, gdy silnik jest ciepły lub temperatura otoczenia jest wysoka. 4. Pociągnij lekko linkę rozrusznika do wyczucia oporu, a następnie szarpnij energicznie w kierunku wskazanym przez strzałkę. Rączka startera może odbić zanim zdążysz ją zwolnić. Może to spowodować silne pociągnięcie twojej ręki w stronę silnika, powodując obrażenia. Nie pozwól, aby rączka rozrusznika uderzyła w obudowę silnika. Powoli odwiedź linkę, przytrzymując za rączkę. Kierunek ciągnięcia Rączka startera 22

25 5. Po nagrzaniu się silnika, przestaw dźwignię ssania w pozycję otwarte. Otwarte Jeśli silnik zatrzyma się niespodziewanie, najpierw sprawdź poziom oleju silnikowego (patrz str. 16 i 17), zanim zaczniesz szukać innych przyczyn. 23

26 Modyfikacja gaźnika do pracy na dużych wysokościach Na dużych wysokościach przy standardowym ustawieniu dyszy głównej gaźnika mieszanka paliwowo powietrzna będzie zbyt bogata. Spowoduje to obniżenie wydajności pracy generatora i zwiększy zużycie paliwa. Właściwy stosunek mieszanki na dużych wysokościach można osiągnąć poprzez wykonanie odpowiedniej modyfikacji gaźnika. Jeśli stale używasz generatora na wysokościach powyżej 1500m nad poziomem morza, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Hondy w celu wykonania odpowiedniej przeróbki w ustawieniach dyszy gaźnika. Nawet przy właściwym doborze dyszy, moc silnika ulegnie zmniejszeniu o około 3, 5% na każde 300 m zwiększenia wysokości. Utrata mocy będzie jeszcze większa, jeśli powyższa modyfikacja nie zostanie wykonana. Używanie agregatu na wysokości mniejszej niż ta, do której jest przystosowany gaźnik spowoduje utratę sprawności, przegrzanie i poważne uszkodzenie silnika, wywołane zbyt ubogą mieszanką paliwowo-powietrzną na niższych wysokościach. 24

27 6. UŻYTKOWANIE GENERATORA Agregat wytwarza wystarczająco dużo prądu, aby spowodować porażenie, jeśli nie będzie właściwie użytkowany. Upewnij się, że uziemiłeś agregat, jeśli podłączony odbiornik prądu jest uziemiony. Aby uziemić generator, użyj miedzianego przewodu o tej samej lub większej średnicy, niż kabel podłączanego odbiornika prądu. OZNAKOWANIE UZIEMIENIA ZACISK UZIEMIENIA Użyj zestawu kabla przedłużającego z przewodem uziemiającym, gdy podłączasz do agregatu odbiornik z kablem uziemiającym. Aby zidentyfikować bolec uziemiający we wtyczce, przeczytaj podrozdział GNIAZDO na stronie 52. Jeśli podłączasz dwa lub więcej odbiorników do agregatu, podłącz RCBO (wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowo-prądowym) z wykrywaniem 30mA przebicia prądu i z czasem odcięcia zasilania krótszym niż 0, 4 sekundy w przypadku przeciążenia agregatu prądem większym niż 30A. Przed zastosowaniem postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez każdego producenta RCBO. ODBIORNIKI PRĄDU AGREGAT ODBIORNIKI PRĄDU AGREGAT Podłączenie do jednego RCBO Podłączenie do dwóch RCBO Niewłaściwe podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią. Taki zwrotny przepływ prądu do sieci użytkowej może spowodować porażenie prądem, a nawet śmierć ludzi pracujących na linii przesyłowej lub mających z nią w danej chwili kontakt, również może doprowadzić do pożaru lub wybuchu zarówno generatora, jak i w sieci w momencie, gdy przywrócone zostanie zasilanie. Skontaktuj się z miejscowym zakładem energetycznym lub wykwalifikowanym elektrykiem w celu wykonania prawidłowych połączeń elektrycznych. 25

28 Nie przekraczaj natężenia prądu określonego dla każdego z gniazd z osobna. Nie podłączaj generatora do domowej sieci energetycznej. Może to spowodować uszkodzenie agregatu lub urządzeń podłączonych do domowej sieci. Nie zmieniaj konstrukcji generatora i nie używaj go do celów innych niż te, do których został zaprojektowany. Nie podłączaj żadnych przedłużeń do rury wydechowej. Jeżeli musisz korzystać z przedłużaczy, staraj się, aby były to giętkie przedłużacze w otulinie gumowej (zgodne z normą IEC245 lub analogiczne). Ogranicz długość przedłużaczy: 60 metrów dla kabli o polu przekroju 1, 5 mm 2 i 100 metrów dla kabli o polu przekroju 2, 5 mm 2. Ustawiaj generator z dla od innych przewodów elektrycznych takich jak linie przesyłowe. Wyjście prądu stałego może być używane równolegle wraz wyjściem prądu zmiennego. Podczas używania obu gniazd równocześnie uważaj, aby nie przekroczyć mocy maksymalnej gniazda AC Maksymalna moc poboru z gniazda AC: 0, 8kVA. Większość silników elektrycznych pobiera podczas rozruchu moc większą niż podana znamionowa. Upewnij się, że moc pobierana przez odbiorniki podłączone do agregatu nie przekracza mocy agregatu. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej mocy agregatu. Moc mniejsza od maksymalnej, a większa od znamionowej może być pobierana nie dłużej niż 30 minut. Limit czasu poboru mocy maksymalnej to 30 minut. Moc maksymalna: 1, 0 kva. W przypadku pracy ciągłej, nie przekraczaj mocy znamionowej. Moc znamionowa: 0, 9 kva. W obu przypadkach należy brać pod uwagę całkowite zapotrzebowanie na moc (VA) wszystkich podłączonych odbiorników. 26

29 Odbiorniki prądu zmiennego (AC) 1. Uruchom silnik i upewnij się, że lampka kontrolna prądu zmiennego (zielona) zapali się. Upewnij się, że urządzenie, które masz podłączyć do generatora jest wyłączone i włóż wtyczkę w gniazdko. Lampka kontrolna zasilania (zielona) Lampka ostrzegawcza przeciążenia (czerwona) Wtyczka Znaczne przeciążenie generatora powodujące ciągłe palenie się czerwonej lampki ostrzegawczej może spowodować uszkodzenie generatora. Nieznaczne przeciążenie generatora powodujące czasowe zapalenie się lampki może spowodować skrócenie żywotności generatora. Upewnij się, że wszystkie odbiorniki są sprawne przed podłączeniem ich do generatora. Jeśli odbiornik zaczyna nienormalnie pracować, obniża się jego wydajność lub nagle zatrzymuje się, natychmiast wyłącz zapłon silnika. Następnie odłącz odbiornik i zbadaj przyczynę jego nieprawidłowego działania 27

30 Lampka kontrolna zasilania i ostrzegawcza przeciążenia Lampka kontrolna zasilania (zielona) świeci się podczas normalnej pracy generatora. Dodatkowo, lampka kontrolna zasilania posiada uproszczoną funkcję licznika godzin. Gdy uruchomisz silnik, lampka zacznie mrugać w zależności od przepracowanych przez generator godzin (łącznie) w następujący sposób: Lampka nie mruga: godzin 3 mrugnięcia: godzin 1 mrugnięcie: godzin 4 mrugnięcia: godzin 2 mrugnięcia: godzin 5 mrugnięć: 500 godzin i więcej Jeśli generator zostanie przeciążony (po przekroczeniu obciążenia 1, 0 kva) lub jeśli w odbiorniku prądu nastąpi zwarcie, zielona lampka zasilania zgaśnie, a zapali się czerwona lampka sygnalizująca przeciążenie. Jednocześnie nastąpi odłączenie zasilania do gniazda wyjściowego. W przypadku przeciążenia i zapalenia się czerwonej lampki ostrzegawczej, natychmiast zatrzymaj silnik generatora i sprawdź, co było przyczyną przeciążenia. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do generatora upewnij się, że są sprawne oraz że ich pobór mocy nie przekracza mocy dostarczanej przez generator. Następnie podłącz wtyczki odbiorników do gniazd agregatu i uruchom silnik. Lampka kontrolna zasilania (zielona) Lampka ostrzegawcza przeciążenia (czerwona) Podczas uruchamiania rozrusznika elektrycznego mogą zapalić się obie lampki (zielona kontrolna i czerwona sygnalizująca przeciążenie). Jest to normalne, jeśli po upływie 5 sekund czerwona lampka zgaśnie. Jeśli jednak lampka przeciążenia nie zgaśnie po upływie 5 sekund, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym HONDA. 28

31 Praca równoległa Przed podłączeniem jakichkolwiek odbiorników zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale pt. Użytkowanie generatora. Do połączenia używaj tylko i wyłącznie specjalnych przewodów do pracy równoległej (sprzedawanych oddzielnie). Gniazda do pracy równoległej Specjalny przewód do pracy równoległej (sprzedawany osobno) Upewnij się, że pobór mocy narzędzi lub innych odbiorników nie przekracza mocy agregatu. Moc z przedziału między maksymalną, a znamionową może być pobierana maksymalnie przez 30 minut. Limit czasowy pracy na pełnym obciążeniu to 30 minut. Moc maksymalna w równoległym połączeniu dwóch agregatów: 2. 0 kva Przy pracy ciągłej nie przekraczaj mocy znamionowej agregatu. W przypadku równoległego połączenia dwóch generatorów moc znamionowa: 1. 8 kva. W obu przypadkach należy brać pod uwagę zapotrzebowanie (VA) wszystkich podłączonych odbiorników. Znaczące przeciążenie generatora powodujące ciągłe palenie się czerwonej lampki ostrzegawczej (czerwonej) może spowodować uszkodzenie generatora. Nieznaczne przeciążenie generatora powodujące czasowe zapalenie się lampki (czerwonej) może spowodować skrócenie żywotności generatora. 29

32 Nigdy nie łącz różnych modeli generatorów lub generatorów różnych typów. Do łączenia generatorów używaj tylko specjalnego przewodu do pracy równoległej. Podłączaj i odłączaj przewód łączący generatory tylko przy zatrzymanym silniku. W przypadku używania pojedynczego generatora, przewód do pracy równoległej musi być zdjęty. W zależności od rodzaju odbiornika, może zostać spowodowane przeciążenie, zapalenie się czerwonej lampki ostrzegawczej i odcięcie zasilania gniazda wyjściowego prądu zmiennego. Podczas rozruchu, urządzenia zwykle potrzebują 2-3-krotnie większej mocy. Podłącz specjalny przewód do pracy równoległej do obydwu generatorów. AGREGAT (A) AGREGAT (B) Specjalny przewód do pracy równoległej (sprzedawany osobno) 30

33 2. Upewnij się, że uziemiłeś generator, jeśli podłączony do niego sprzęt jest uziemiony. ZACISK UZIEMIENIA ZACISK UZIEMIENIA 3. Uruchom silniki zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Uruchamianie silnika. Jeśli po uruchomieniu nie zapali się zielona lampka zasilania, natomiast zapali się czerwona lampka ostrzegawcza przeciążenia, wyłącz zapłon silnika generatora. Następnie uruchom ponownie generator. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz zasilać jest wyłączone, a następnie włóż wtyczkę do dowolnego gniazda prądu zmiennego, znajdującego się w którymkolwiek z generatorów. Lampka kontrolna zasilania (zielona) Lampka ostrzegawcza przeciążenia (czerwona) Wtyczka Upewnij się, że zasilane urządzenie jest wyłączone. Jeśli nie jest, zacznie niespodziewanie pracować, co może być przyczyną wypadku lub obrażeń ciała. 31

34 5. Włącz zasilane urządzenie. Zielona lampka kontrolna zasilania zaświeci się. Lampka kontrolna zasilania (zielona) Lampka ostrzegawcza przeciążenia (czerwona) W przypadku przeciążenia (patrz str. 29) lub awarii zasilanego urządzenia, zgaśnie zielona lampka kontrolna zasilania. Zapali się czerwona lampka ostrzegawcza przeciążenia i zostanie odcięte zasilanie gniazda wyjściowego prądu zmiennego. W takiej sytuacji silnik nie zatrzyma się automatycznie, dlatego też włącznik zapłonu silnika musi zostać ręcznie przestawiony w pozycję STOP. 32

35 Jeśli do uruchomienia zasilanego urządzenia (np. silnika elektrycznego) potrzebna jest większa moc, niż generatory mogą dostarczyć, może się zdarzyć, że jednocześnie będą się świecić zielona lampka kontrolna i czerwona lampka ostrzegawcza (przez około 4 sekundy). Nie jest to żaden nieprawidłowy objaw. Po uruchomieniu zasilanego urządzenia czerwona lampka ostrzegawcza powinna zgasnąć, a zielona kontrolna zasilania powinna świecić ciągle. Jeśli po uruchomieniu urządzenia jeden generator zostaje wyłączony, konieczne jest także odłączenie przewodu do pracy równoległej. 6. Jeśli ponownie masz zamiar pobierać zasilanie z generatora, wyłącz zasilane odbiorniki, wyciągnij wtyczkę odbiornika z gniazda generatora. Upewnij się, że odbiornik i kabel są w porządku oraz, że pobór mocy odbiorników nie przekracza mocy dostarczanej przez agregaty, następnie uruchom silnik. 33

36 Użytkowanie wyjścia prądu stałego DC Wyjście prądu stałego może być używane tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów typu samochodowego o napięciu 12V. W przypadku użytkowania gniazda prądu stałego, przestaw przełącznik trybu pracy ECO w pozycję OFF. Podłącz opcjonalny kabel do gniazda prądu stałego w generatorze, a następnie do zacisków akumulatora. Typ G, B, F, W Aby zapobiec możliwości wytworzenia iskier w pobliżu akumulatora, najpierw podłącz kabel do generatora, a dopiero potem do akumulatora. Po zakończeniu pracy odłączaj kabel najpierw od akumulatora. Przed podłączeniem kabla do akumulatora zamontowanego w samochodzie, najpierw odłącz od akumulatora kabel uziemiający (ujemny). Podłącz go z powrotem po zakończeniu ładowania akumulatora. Dzięki temu zapobiegniesz możliwości zwarcia i wytworzenia iskier, gdy przypadkiem zetkniesz kabel dodatni z masą pojazdu. Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy do akumulatora podłączony jest generator. Może to spowodować uszkodzenie generatora. Zawsze podłączaj zacisk dodatni do dodatniej klemy akumulatora oznaczonej znakiem (+). Nigdy nie zamieniaj kabli i nie podłączaj do niewłaściwych biegunów, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie akumulatora lub/i generatora. 34

37 Akumulator wytwarza wybuchowe opary: jeśli opary ulegną zapaleniu, eksplozja może spowodować poważne obrażenia ciała lub utratę wzroku. Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ładowania akumulatora. ZAGROŻENIE CHEMICZNE: Elektrolit akumulatora zawiera silnie żrący kwas siarkowy. Kontakt elektrolitu ze skórą, nawet przez ubranie, może spowodować poważne poparzenia. Zawsze podczas ładowania noś ubranie ochronne i maskę chroniącą twarz i oczy. Źródła płomieni i iskier trzymaj z dala od akumulatora, nie pal w pobliżu. ATIDOTUM: Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, przepłukuj dużą ilością ciepłej wody przez co najmniej 15 minut i natychmiast skontaktuj się z lekarzem. ZATRUCIE: Elektrolit jest trucizną: ANTIDOTUM - Zewnętrzne: przepłucz szybko dużą ilością wody, - Wewnętrzne: wypij dużą ilość mleka lub wody. Następnie zażyj mleczko magnezjowe lub olej roślinny i natychmiast skontaktuj się z lekarzem. TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI 2. Uruchom silnik generatora. Gniazdo prądu stałego może być używane wspólnie z gniazdem prądu zmiennego. Jeśli wyjście prądu stałego zostanie przeciążone, wyskoczy przycisk bezpiecznika przeciążeniowego. Jeśli bezpiecznik wyskoczy, odczekaj kilka minut przed jego ponownym wciśnięciem. BEZPIECZNIK OBWODU PRĄDU STAŁEGO 35

38 System alarmu olejowego System alarmu olejowego został zaprojektowany w celu zabezpieczenia silnika przed poważnym uszkodzeniem spowodowanym niskim poziomem oleju silnikowego w skrzyni korbowej. Zanim poziom oleju spadnie poniżej bezpiecznej granicy, czujnik alarmu olejowego automatycznie wyłączy silnik (włącznik zapłonu pozostanie w pozycji ON - włączony). Jeśli system alarmu olejowego spowoduje zatrzymanie silnika, podczas uruchamiania silnika za pomocą rozrusznika zapalać się będzie czerwona lampka ostrzegawcza alarmu olejowego. W takim przypadku sprawdź poziom oleju silnikowego (patrz str. 16 i 17). LAMPKA KONTROLNA ALARMU OLEJOWEGO 36

39 7. ZATRZYMYWANIE SILNIKA Aby natychmiast wyłączyć silnik w sytuacji awaryjnej, przestaw wyłącznik zapłonu w pozycję wyłączony (OFF). W przypadku normalnego użytkowania: 1. Odłącz od gniazda prądu zmiennego podłączone odbiorniki. WTYCZKA 2. Przestaw wyłącznik zapłonu w pozycje wyłączony. WŁĄCZNIK ZAPŁONU SILNIKA 37

40 3. Przekręć odpowietrznik zbiornika paliwa całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję zamknięty (OFF). Po zatrzymaniu silnika lub przed transportowaniem lub magazynowaniem generatora upewnij się, że korek odpowietrznika jest ustawiony w pozycji zamknięty (OFF), a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji wyłączony (OFF). W przypadku pracy równoległej dwóch agregatów, po ich wyłączeniu koniecznie odłącz specjalny przewód do pracy równoległej. PRZEWÓD DO PRACY RÓWNOLEGŁEJ (SPRZEDAWANY OSOBNO) 38

41 8. KONSERWACJA Okresowe przeglądy i regulacje są konieczne, aby utrzymać agregat w jak najlepszym stanie technicznym. Dokonuj przeglądów i regulacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w poniższej tabeli przeglądów. Aby wyeliminować potencjalne zagrożenia, upewnij się, że silnik jest wyłączony zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działania przeglądowe czy naprawcze. Tlenek węgla będący składnikiem gazów spalinowych jest trucizną. Upewnij się, że w miejscu uruchamiania silnika zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Gorące elementy urządzenia mogą być przyczyną poparzeń. Pozwól silnikowi i układowi wydechowemu ostygnąć zanim ich dotkniesz. Kontakt z elementami ruchomymi może spowodować obrażenia. Nie uruchamiaj silnika wcześniej niż wskazuje instrukcja. Tłumik nagrzewa się podczas pracy silnika do bardzo wysokich temperatur i pozostaje gorący jeszcze przez jakiś czas po zatrzymaniu silnika. Uważaj, aby nie dotknąć tłumika, gdy jest gorący. Przed przeglądem pozwól silnikowi ostygnąć. Do przeglądów używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Niewłaściwej jakości części mogą spowodować poważne uszkodzenie silnika. Tabela przeglądów REGULARNY OKRES SERWISOWANIA (3) CZYNNOŚĆ Przeprowadzaj co wskazaną ilość miesięcy lub liczbę przepracowanych godzin, w zależności co nastąpi pierwsze. Olej silnikowy Filtr powietrza Świeca zapłonowa Luz zaworowy Sprawdź poziom Każde uruchomienie n Pierwszy miesiąc lub 10 godz. Co 3 miesiące lub 50 godz. Co 6 miesięcy lub 100 godz. Wymień n n Sprawdź n Oczyść n (1) Sprawdź - wyreguluj Wymień Sprawdź - wyreguluj Komora spalania Oczyść Po każdych 300 godzinach (2) Zbiornik paliwa i filtr Oczyść Co rok (2) Przewody paliwowe Sprawdź Co 2 lata (W razie potrzeby wymień) (2) n Co 2 lata lub 300 godz. n n(2) (1) Tę czynność należy wykonywać częściej, jeśli generator pracuje w zapylonym środowisku. (2) Te czynności powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie Hondy, jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi i nie jesteś biegłym mechanikiem. Należy odnieść się do instrukcji serwisowej Hondy. (3) W przypadku użytkowania komercyjnego zapisuj motogodziny pracy w celu dokładnego określenia terminu wykonania przeglądu. 39

42 1. Wymiana oleju silnikowego Olej silnikowy zlewaj, gdy silnik jest jeszcze ciepły. Zapewni to dokładne osuszenie miski olejowej. Upewnij się, że włącznik zapłonu silnika znajduje się w pozycji OFF, a odpowietrznik zbiornika paliwa jest zamknięty przed zlewaniem zużytego oleju. Poluzuj śrubę osłony i zdejmij lewą osłonę generatora. Odkręć korek wlewu oleju silnikowego. 3. Zlej zużyty olej do przygotowanego wcześniej, odpowiedniego pojemnika. Wlej zalecany olej (patrz str. 16) i sprawdź jego poziom po uzupełnieniu. 5. Wytrzyj z agregatu wszelkie ślady rozlanego oleju. Zakręć korek wlewu oleju silnikowego, załóż i dokręć osłonę boczną generatora. ŚRUBA MOCUJĄCA OSŁONĘ BOCZNĄ BOCZNA OSŁONA GENERATORA Umyj ręce w ciepłej wodzie z mydłem po zakończeniu czynności związanych ze zużytym olejem silnikowym. Prosimy - ze zużytym olejem silnikowym postępuj w sposób, który nie zagraża środowisku naturalnemu. Zanieś go w szczelnym pojemniku do najbliższej stacji serwisowej lub zakładu utylizacji odpadów. Nie wyrzucaj zużytego oleju do śmieci ani nie wylewaj do gruntu czy do kanalizacji. 40

43 2. Serwisowanie filtra powietrza Zanieczyszczony filtr powietrza ogranicza dopływ powietrza do gaźnika. Aby zapobiec awariom gaźnika, regularnie serwisuj filtr powietrza. Jeżeli używasz generatora w bardzo zapylonym środowisku, sprawdzaj stan i czystość filtra powietrza częściej niż jest to wskazane w tabeli przeglądów. Nie używaj do czyszczenia wkładu filtra benzyny lub rozpuszczalników o niskim punkcie zapłonu. Są one łatwopalne, a w pewnych warunkach wybuchowe. Nigdy nie użytkuj generatora bez filtra powietrza. W przeciwnym razie może dojść do nagłego, przedwczesnego zużycia silnika. Poluzuj śrubę mocującą i zdejmij lewą boczną osłonę generatora. Naciśnij zatrzask w górnej części pokrywy i zdejmij pokrywę filtra. Umyj wkład filtra w niepalnym rozpuszczalniku (lub rozpuszczalniku o wysokim punkcie zapłonu), a następnie dokładnie osusz. Po wyschnięciu nasącz wkład filtra powietrza w czystym oleju silnikowym i wyciśnij w celu pozbycia się nadmiaru oleju. Zamontuj wkład filtra powietrza i pokrywę filtra powietrza. Zakładając pokrywę filtra powietrza najpierw włóż dolny zaczep, a następnie dociśnij górny zatrzask. 7. Załóż lewą boczną pokrywę generatora i dokręć śrubą mocującą. Pokrywa filtra powietrza 41

44 3. Serwisowanie świecy zapłonowej Zalecane świeca zapłonowa: LR4C-E (NGK) Aby zapewnić właściwe działanie silnika odległość między elektrodami świecy zapłonowej musi być prawidłowo ustawiona, a same elektrody muszą być wolne od wszelkich nalotów czy nagaru. Zdejmij pokrywę osłaniającą świecę zapłonową. Pokrywa świecy zapłonowej 2. Zdejmij fajkę świecy. Dokładnie oczyść gniazdo świecy zapłonowej z wszelkich zanieczyszczeń. Za pomocą klucza do świec wykręć świecę zapłonową. 42

45 5. Wizualnie sprawdź stan świecy zapłonowej. Wymień świecę na nową, jeśli izolator jest pęknięty, odłupany lub zniszczony. Jeśli świeca ma być ponownie użyta, oczyść ją za pomocą drucianej szczotki. Przy pomocy szczelinomierza sprawdź odległość pomiędzy elektrodami świecy. Jeśli wymagana jest regulacja odstępu, ostrożnie dognij lub odegnij boczną elektrodę. Prawidłowa odległość powinna wynosić: 0, 6-0, 7 mm Boczna elektroda 7. Wkręć świecę ręcznie w gniazdo, uważając, aby nie przekręcić gwintu. 8. Po ręcznym wkręceniu nowej świecy dokręć jeszcze za pomocą klucza o 1/2 obrotu w celu dociśnięcia podkładki. Jeśli montujesz używaną świecę, powinna być dokręcona kluczem tylko o 1/8 do 1/4 obrotu. 9. Załóż fajkę świecy zapłonowej na świecę. 10. Załóż pokrywę osłaniającą świecę zapłonową. Świeca zapłonowa musi być dokładnie dokręcona. Niedokładnie wkręcona świeca nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i może spowodować uszkodzenie silnika. Nigdy nie używaj świecy zapłonowej o niewłaściwej pojemności cieplnej. 43

46 9. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE Aby uniknąć rozlania paliwa podczas transportu lub czasowego przechowywania, generator powinien być ustawiony i zabezpieczony w normalnej pozycji pracy z włącznikiem zapłonu silnika ustawionym w pozycji wyłączony (OFF). Odpowietrznik korka wlewu paliwa całkowicie przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji zamknięty (OFF). Podczas transportowania generatora: Nie przepełniaj zbiornika paliwa (paliwo nie powinno znajdować się w szyjce wlewu). Nie używaj generatora zamkniętego w pojeździe. Przed uruchomieniem generatora wyjmij go z pojazdu i uruchom w dobrze wentylowanym miejscu. Nie pozostawiaj generatora w zamkniętym pojeździe wystawionym na bezpośrednie działanie silnego promieniowania słonecznego. Silne promieniowanie słoneczne działające przez wiele godzin spowoduje znaczny wzrost temperatury wewnątrz pojazdu i tym samym parowanie benzyny, co może być przyczyną eksplozji. Nie transportuj generatora po wyboistej drodze przez długi okres czasu. Jeśli jednak musisz przetransportować generator po trudnej nawierzchni, najpierw zlej paliwo. Aby przenieść agregat złap za uchwyt do przenoszenia (zakreskowany obszar na rysunku poniżej). Uchwyt do przenoszenia 44

47 Przed magazynowaniem generatora przez dłuższy czas: 1. Upewnij się, że miejsce, w którym będziesz magazynował agregat jest wolne od zanieczyszczenia i nadmiernej wilgoci. Zlej paliwo. Wykonuj poniższe czynności w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, przy wyłączonym silniku. Nie pal i nie dopuszczaj źródeł otwartego ognia lub iskier do miejsca, w którym zlewasz paliwo. a. Odkręć korek wlewu paliwa i wyjmij filtr paliwa. b. Zlej paliwo ze zbiornika do odpowiedniego w tym celu pojemnika. Zalecamy użycie dostępnej w zakupie ręcznej pompki. Nie używaj pompek elektrycznych. c. Ustaw włącznik zapłonu silnika w pozycję włączony (ON) i odkręć śrubę spustową paliwa z gaźnika, następnie zlej paliwo do odpowiedniego pojemnika. d. Gdy śruba jest odkręcona, zdejmij fajkę ze świecy zapłonowej i 3-4 razy pociągnij za linkę rozrusznika ręcznego, aby zlać paliwo z pompy paliwowej. e. Przestaw włącznik zapłonu silnika w pozycję wyłączony (OFF) i dokładnie dokręć śrubę spustową paliwa z gaźnika. f. Załóż fajkę świecy zapłonowej z powrotem na świecę. ŚRUBOKRĘT PŁASKI 45

48 3. Dokonaj wymiany oleju silnikowego. Wykręć świecę zapłonową i wlej do cylindra ok. łyżkę czystego oleju silnikowego. Przekręć kilkukrotnie wałem korbowym silnika w celu rozprowadzenia oleju po ściankach cylindra. Wkręć świecę zapłonową. Powoli pociągnij linkę rozrusznika ręcznego do wyczucia oporu. W tym położeniu tłok znajduje się w górnym położeniu i oba zawory ssący i wydechowy znajdują się w pozycji zamkniętej. Magazynowanie silnika w taki sposób zabezpieczy go od wewnątrz przed działaniem korozji. RĄCZKA STARTERA RĘCZNEGO 46

49 10. USUWANIE USTEREK Silnika nie można uruchomić: Czy w zbiorniku jest paliwo? NIE Zatankuj zbiornik paliwa. TAK Czy włącznik zapłonu ustawiony jest w pozycji ON? NIE Przestaw włącznik zapłonu silnika w pozycję ON. TAK Czy w silniku jest wystarczająca ilość oleju? NIE Dolej zalecanego oleju (patrz str. TAK Czy świeca zapłonowa jest w dobrym stanie? TAK NIE Oczyść, wyreguluj szczelinę i osusz świecę. Jeśli to konieczne, wymień ją na nową (patrz str. 42 i 43). Jeśli silnika nadal nie można uruchomić, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Hondy. 47

50 Nie działa urządzenie podłączone do agregatu: Czy zielona lampka kontrolna zasilania świeci się? TAK NIE Czy świeci się czerwona lampka przeciążenia? NIE Dostarcz agregat do serwisu Hondy. TAK Sprawdź poprawność działania podłączonego odbiornika prądu. URZĄDZENIE SPRAWNE Dostarcz agregat do serwisu Hondy. URZĄDZENIE NIESPRAWNE Wymień odbiornik elektryczny. Zanieś uszkodzony odbiornik elektryczny do naprawy. Zatrzymaj i ponownie uruchom silnik. Brak napięcia w gnieździe prądu stałego: Czy bezpiecznik obwodu jest w pozycji ON (włączony)? NIE Ustaw bezpiecznik obwodu w pozycji ON (włączony). TAK Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Hondy. 48

51 11. DANE TECHNICZNE WYMIARY I WAGA Model Kod opisowy Długość Szerokość Wysokość Waga [ sucha] EU10i EZGA 451 mm 242 mm 379 mm 13 kg SILNIK Model GXH50 Typ 4-suwowy, górno-zaworowy, 1-cylindrowy Pojemność 49, 4 cm 3 Średnica x skok 41, 8 x 36, 0 mm Sprężanie 8, 0:1 Obroty silnika obr/min obr/min (przy wyłączonym trybie ECO) Układ chłodzenia Wymuszony obieg powietrza System zapłonu Ilość oleju w silniku Pojemność zbiornika paliwa Świeca zapłonowa GENERATOR Model Tranzystorowy 0, 25 l 2, 1 l LR4C-E (NGK) EU10i Typ G, GP3, GW, B, F, W U Napięcie znamionowe 230V 240V Częstotliwość znamionowa 50Hz 50Hz Natężenie znamionowe 3, 9 A 3, 8 A Moc znamionowa Moc maksymalna Wyjście prądu stałego 0, 9 kva 1, 0 kva Tylko ładowanie 12V akumulatorów typu samochodowego. 12V, 8 A 49

52 HAŁAS Model EU 10i Typ G, GP3, GW, B, F, W U Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy (2006/42/EC) Nie przekracza 70 db (A) - Niepewność - - Zmierzony poziom mocy akustycznej (2000/14/EC, 2005/88/EC) 84 db (A) - Niepewność - Gwarantowany poziom mocy akustycznej (2000/14/EC, 2005/88/EC) 87 db (A) - Wielkości podane są poziomami emisji i niekoniecznie są bezpiecznymi poziomami na stanowisku pracy. Ponieważ istnieje zależność pomiędzy emisją, a poziomem ekspozycji, wartości te nie mogą stanowić podstawy do określenia, czy dalsze środki ostrożności są potrzebne czy też nie. Czynniki wpływające na rzeczywisty poziom ekspozycji pracownika na poziom hałasu to: charakterystyka pomieszczenia, inne źródła hałasu, itp. tj. liczba pracujących jednocześnie urządzeń, inne procesy przebiegające w sąsiedztwie oraz czas pracy, podczas którego pracownik jest narażony na hałas. Także dopuszczalny poziom ekspozycji może się różnić w zależności od przepisów w danym kraju. Jednakże, powyższa informacja umożliwi użytkownikowi agregatu lepszą ocenę zagrożeń i ryzyka. Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 50

53 12. SCHEMATY ELEKTRYCZNE Typy G, GP3, GW, B, F, W... W-1 Typ U... W-2 Skróty Kolory Symbol Nazwa części Bl czarny ACOR gniazda wyjściowe prądu zmiennego Y żółty Cot gniazda połączeniowe generatorów Bu niebieski CPB blok panelu sterowania G zielony DC, D dioda prądu stałego R czerwony DCOR gniazdo wyjściowe prądu stałego W biały DC, W uzwojenie obwodu prądu stałego Br brązowy EcoSw włącznik ekonomicznego trybu pracy Lg jasno zielony EgB blok silnika Gr szary EgG uziemienie silnika Lb jasno niebieski ESw włącznik zapłonu silnika O pomarańczowy ExW uzwojenie wzbudnika P różowy FrB rama generatora FrG uziemienie generatora GeB blok generatora GT zacisk uziemienia IgC cewka zapłonowa IU jednostka inwertera MW uzwojenie główne Połączenia przełączników OAL wskaźnik alarmu olejowego OI lampka ostrzegawcza przeciążenia WŁĄCZNIK ZAPŁONU SILNIKA OLSw czujnik niskiego poziomu oleju PC cewka pulsacyjna PL lampka kontrolna zasilania SP świeca zapłonowa SpU jednostka świecy zapłonowej StpM silnik krokowy SW uzwojenie pośrednie PRZEŁĄCZNIK TRYBU ECO 51

54 GNIAZDA TYP KSZTAŁT WTYCZKA Bolec uziemiający Bolec uziemiający Bolec uziemiający Bolec uziemiający Bolec uziemiający 52

55 W-1 53

56 W-2 54

57 KLIMASKLEP, ul. : (91) www:

Instrukcja obsługi maszyny i innych urządzeń użytkowanych na terenie zakładu powinna być w polskiej wersji językowej. Przepisy szczegółowo określają obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z przepisami wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja ta musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”. W takim przypadku oryginał musi być dołączony do tłumaczenia (załącznik I, poz. : 1. 7. 4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.

Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Obowiązki producenta

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
 • sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Od producenta lub jego przedstawiciela należy żądać dostarczenia „Instrukcji oryginalnej” lub „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”, która zawiera elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka. pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 t. j. );
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 1 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL KW750

  2 2

  3 3

  4 POLSKI Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Strug elektryczny Black & Decker jest przeznaczony do heblowania drewna, materiałów drzewnych i tworzyw sztucznych. Urządzenie to jest przystosowane do obsługi ręcznej i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych. Przepisy bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie elektronarzędzie oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego). 1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem. b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji. c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem. 2. Bezpieczeństwo elektryczne a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. f. W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo- -prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 3. Bezpieczeństwo osobiste a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu. Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku. Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała. Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia. g. Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem. 4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. 4

  5 d. Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne. 5. Serwis a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy strugów elektrycznych. W razie niebezpieczeństwa przetarcia własnego przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami struga, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafi enia na będący pod napięciem przewód. Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad strugiem. Przed odłożeniem struga odczekaj, aż noże całkowicie się zatrzymają. Obracające się noże mogą zawadzić o podłoże, co grozi utratą panowania nad elektronarzędziem i doznaniem poważnego urazu. Dbaj o to, by noże zawsze były ostre. Tępe lub uszkodzone może mogą spowodować odrzut lub utknięcie wału nożowego pod naciskiem. Używaj tylko noży przeznaczonych do tego struga. Bezpośrednio po użyciu struga nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani noży, gdyż mogą być bardzo gorące. Przed rozpoczęciem strugania wyjmij wszystkie gwoździe i inne metalowe przedmioty z obrabianej powierzchni. Strug trzymaj obiema rękami za obydwie rękojeści. W razie uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego natychmiast wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów powstających podczas strugania niektórych materiałów zagraża zdrowiu. Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed pyłem i parami, a ponadto dbaj o bezpieczeństwo innych osób przebywających w miejscu pracy. Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Bezpieczeństwo innych osób Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. Pozostałe zagrożenia Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia. Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich: Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów. Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów. Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy. Pogorszenie słuchu. Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF). Wibracje Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi elektronarzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej. 5

  6 Ostrzeżenie! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się wykluczyć jej przekroczenia. Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym. Tabliczki na strugu Na strugu umieszczono następujące symbole: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo elektryczne Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo. Elementy struga Strug ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów: 1. Wyłącznik 2. Przycisk blokujący 3. Wyrzutnik wiórów 4. Przełącznik kierunku wyrzucania wiórów 5. Pokrętło ustawcze głębokości strugania 6. Skala głębokości strugania Montaż Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy strug jest wyłączony, a wtyczka kabla zasilającego wyjęta z gniazda sieciowego. Wymiana noży skrawających (rys. A) Noże zamontowane w strugu są dwustronne. Noże zamienne można nabyć w handlu detalicznym. Zdejmowanie Poluzuj śruby (7) dostarczonym kluczem maszynowym płaskim. Wysuń nóż (8) z uchwytu. Obróć nóż, by teraz strugał materiał swoją drugą stroną. Po zużyciu obydwu ostrzy noże trzeba wymienić. Mocowanie Wsuń nóż w uchwyt do oporu. 6 Dostarczonym kluczem maszynowym płaskim mocno dokręć śruby. Ostrzeżenie! Zawsze wymieniaj obydwa noże. Regulacja głębokości strugania (rys. B) Głębokość strugania jest wskazywana wskaźnikiem (9) na skali (6). Tak obróć pokrętło nastawcze głębokości strugania (5), by uzyskać żądaną grubość wióra. Gdy strug nie jest używany, obróć pokrętło do pozycji P. Zakładanie i zdejmowanie prowadnicy dystansowej (rys. C) Prowadnica dystansowa ułatwia obróbkę wąskich przedmiotów. Wkręć pokrętło (11) w otwór z boku struga i mocno je dokręć. Poluzuj pokrętło ustalające prowadnicy dystansowej (10). Przesuń prowadnicę do żądanej pozycji. Mocno dokręć pokrętło ustalające. Wskazówka: Przy prawidłowym zamocowaniu prowadnica dystansowa znajduje się poniżej powierzchni roboczej struga. By zdjąć prowadnicę dystansową, wykonaj opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności. Przyłączanie odkurzacza do struga (rys. D) By przyłączyć odkurzacz lub odpylacz ssący do struga, jest potrzebny specjalny adapter. Można go nabyć w sklepie ze sprzętem Black & Decker. Nasuń adapter (12) na wyrzutnik wiórów (3). Połącz wąż odkurzacza (13) z adapterem. Montaż pojemnika na wióry (rys. E) Pojemnik na wióry jest szczególnie przydatny, gdy pracuje się w ciasnych pomieszczeniach. Nasuń pojemnik (14) na wyrzutnik wiórów (3) z boku struga. Tak ustaw przełącznik kierunku wyrzucania wiórów (4), by wpadały one do pojemnika. Opróżnianie pojemnika z wiórów By nie doszło do zatkania wyrzutnika w trakcie strugania, pojemnik na wióry trzeba regularnie opróżniać. Przed kontynuowaniem pracy zdejmij i opróżnij pojemnik. Zastosowanie Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążenia struga. Nastaw odpowiednią głębokość strugania. Ewentualnie załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową. Załączanie i wyłączanie Załączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący (2), a następnie naciśnij wyłącznik (1).

  7 Zwolnij przycisk blokujący. Wyłączanie Zwolnij wyłącznik. Struganie Przednią część stopy struga oprzyj o powierzchnię przedmiotu obrabianego. Załącz strug. Równomiernie przemieszczaj strug do przodu, by zebrać pierwszą warstwę. Po zakończeniu strugania wyłącz strug. Wręgowanie (rys. F) Załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową. Dalej postępuj jak przy struganiu. Fazowanie krawędzi (rys. G) Rowki klinowe na spodzie stopy struga umożliwiają fazowanie krawędzi pod kątami 45, 30 i 15. Przyłóż odpowiedni rowek (20) do krawędzi przedmiotu obrabianego i sfazuj ją. Podpórka (rys. H) Strug elektryczny zawiera podpórkę (21), która wysuwa się automatycznie w chwili uniesienia wału nożowego znad przedmiotu obrabianego. W chwili przyłożenia struga podpórka się chowa. Przy wysuniętej podpórce strug można odłożyć na obrabianej powierzchni, nieobawiając się, że zawadzą o nią noże. Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy Prowadź strug wzdłuż słojów drewna. Gdy słoje się krzyżują lub przebiegają faliście bądź też drewno jest twarde, nastaw taką głębokość strugania, by strug ścinał tylko bardzo cienką warstwę materiału przy każdym przejściu. Potrzeba wtedy wiele operacji, by osiągnąć zadowalający wynik. By strug poruszał się idealnie w jednej płaszczyźnie, na początku operacji strugania dociskaj do materiału przednią część stopy, a na końcu - tylną część. Wyposażenie dodatkowe Sprawność struga zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria fi rmy Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia. W handlu detalicznym można nabyć następujące noże zamienne: - Dwustronne noże ze spiekami węglikowymi (numer katalogowy X35007, dostępne parami). - Dwustronne noże ze stali szybkotnącej (numer katalogowy X24192-XJ11, dostępne parami). Konserwacja Strug odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jego regularne czyszczenie. Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu. Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki. Wymiana paska napędowego (rys. I) Wykręć wkręty (15) i zdejmij osłonę (16). Zdejmij zużyty pasek napędowy. Załóż nowy pasek (17) na koła pasowe. Najpierw załóż go na duże koło pasowe (18), a następnie na małe (19), równomiernie obracając przy tym pasek ręką. Ponownie umieść osłonę na swoim miejscu i przykręć ją wkrętami. Kontrola i wymiana szczotek węglowych (rys. J) Szczotki należy regularnie sprawdzać pod względem zużycia. Zdejmij zaślepkę (22). Szczotki powinny się swobodnie przesuwać w szczotkotrzymaczach. W przypadku zużycia do 8 mm trzeba je wymienić. Włóż nową szczotkę w szzczotkotrzymacz. Musi ona być zwrócona w tę samą stronę co uprzednio wyjęta szczotka. Ponownie załóż zaślepkę, ale nie wciskaj jej zbyt mocno. Ochrona środowiska Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych. Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów. Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu. Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu. 7

  8 W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: Dane techniczne KW750 (typ 4) Napięcie wejściowe V AC 230 Pobór mocy W 750 Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min Szerokość strugania mm 82 Głębokość strugania mm 2 Głębokość wręgu mm 12 Masa kg 2, 9 Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745: Wartość skuteczna: < 2, 5 m/s 2, Niepewność pomiaru: 1, 5 m/s 2 Poziom hałasu według normy EN 60745: Poziom ciśnienia akustycznego: 83, 9 db(a), niepewność pomiaru: 3 db(a), Poziom mocy akustycznej: 94, 9 db(a), niepewność pomiaru: 3 db(a) Deklaracja zgodności z normami UE DYREKTYWA MASZYNOWA KW750 Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat. kw750 opisany w Danych technicznych został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/EG, 2004/108/EG, EN, EN By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi. Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker. Kevin Hewitt Wiceprezes Global Engineering Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough Berkshire, SL1 3YD Wielka Brytania 11/11/2010 8

  9 Black & Decker WARUNKI GWARANCJI: Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie: a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Produkt reklamowany musi być: a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata. 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie: a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny; zst b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych. 7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe; b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy. 8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach. 9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną. 10. Gwarancją nie są objęte: a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji; b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black & Decker; c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady; d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych; e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób; f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu. 11. Centralny Serwis Gwarancyjny, fi rmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu. 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH ul. Obozowa 61, Warszawa tel. : (22), faks: (22)

  10 10

  11 CZ ZÁRUČNÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRUČNÝ LIST CZ H měsíců hónap 24 PL SK miesiące mesiacov CZ Výrobní kód Datum prodeje H Gyári szám A vásárlás napja PL Numer seryjny Data sprzedaży SK Číslo série Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Stempel Podpis Pečiatka predajne Podpis

  12 CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel. : Fax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa Warszawa Tel. : Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel. :, 1 Fax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel. : Fax: H Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel. : Fax: CZ Dokumentace záruční opravy PL Przebieg napraw gwarancyjnych H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záručných opravách CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási Jótállás új határideje munkalapszám Hiba jelleg oka PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg naprawy SK Číslo dodávky Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo objednávky Popis poruchy Pecsét Aláírás Stempel Podpis Pečiatka Podpis 01/11

  Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Ge Appliances Ghwp1000m1ww

  Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Ge Appliances Ghwp1000m1ww

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej szybkiej instrukcji obsługi Ge Appliances Ghwp1000m1ww