Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge Jkp30smss

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge Jkp30smss jest niezbędne, aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać funkcjonalność tego modelu piekarnika. Instrukcja zawiera informacje na temat podłączania i konfigurowania urządzenia, a także szczegółowe instrukcje dotyczące eksploatacji i przechowywania. Tłumaczenie powinno być wykonane przez profesjonalnego tłumacza, aby upewnić się, że wszystkie informacje są odpowiednio przekazane. Przetłumaczona instrukcja jest pomocna, gdyż użytkownicy mogą lepiej zrozumieć funkcje i możliwości piekarnika.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge Jkp30smss

Kupując nowy sprzęt musimy mieć pewność, że wiemy jak prawidłowo z niego korzystać. W dokumentacji zakupu powinna się znaleźć instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. Jej brak to poważne uchybienie ze strony sprzedawcy.

Podczas zakupów zwłaszcza maszyn czy sprzętów trzeba zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii, aby zakup był udany. Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy towar nie jest uszkodzony i czy działa prawidłowo, a także czy podlega gwarancji i co jest nią objęte. Warto dokładnie zapoznać się też z możliwościami technicznymi urządzenia, aby upewnić się, czy dokładnie takiego sprzętu szukamy. Kolejna bardzo istotna rzecz to instrukcja obsługi w języku polskim. Kupujący musi mieć pewność, że będzie miał możliwość zapoznania się ze wszystkimi informacjami na temat użytkowania sprzętu. Warto pamiętać, że przepisy wymagają od producentów, by zapewnić klientom instrukcję obsługi zakupionego towaru. Jeśli sprzęt takiej instrukcji w języku polskim nie zawiera to klient ma prawo się jej domagać.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić dokumentację techniczną oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Sprzedawca zobowiązany jest więc udzielić kupującemu wszelkich informacji na temat prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru. Ważne jest, aby instrukcja była jasna i w pełni zrozumiała dla konsumenta. Wobec tego wszystkie informacje muszą być przekazane w języku polskim. Dopuszczalne są znaki graficzne na instrukcji, pod warunkiem, że będą one zrozumiałe dla odbiorców. Ponad to przedsiębiorca ma obowiązek podać dokładną nazwę towaru, określenie producenta lub importera i kraj pochodzenia towaru, tzw. znak bezpieczeństwa i znak zgodności, a także informację o dopuszczeniu towaru do obrotu na terytorium Polski. Podczas opracowywania instrukcji producent powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsument ma prawo poprosić o doprecyzowanie znaczenia poszczególnych postanowień umowy czy niejasnych fragmentów instrukcji. Co ciekawe, brak polskiej instrukcji obsługi jest również niezgodny art. 15 ustawy o języku polskim, która mówi, że kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym (... ) instrukcje obsługi, podlega karze grzywny.

Co w sytuacji, gdy instrukcja w języku polskim dla danego sprzętu nie istnieje? To do sprzedawcy należy stworzenie takiej instrukcji i przekazanie jej konsumentowi. Najlepszym rozwiązaniem będzie w takim przypadku opłacenie tłumacza. Warto tutaj pamiętać, że powinna to być osoba posiadająca doświadczenie w tłumaczeniach technicznych. Umiejętności techniczne tłumacza są w takiej sytuacji równie istotne, co jego zdolności lingwistyczne. Ważny będzie nie tylko przekład, ale też łatwe zrozumienie instrukcji przez odbiorcę. Tłumaczenia techniczne muszą być możliwie jak najlepsze i jak najbardziej precyzyjne.

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia technicznego lub fachowego tłumaczenia instrukcji obsługi, możesz je zamówić na stronie Biura Tłumaczeń 123tlumacz. pl -> https://123tlumacz. pl/techniczne/

Co zrobić w przypadku braku instrukcji w języku polskim?

Często zdarza się, że wśród bogatej dokumentacji nie otrzymamy polskiej wersji instrukcji obsługi, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt zagraniczny. W takiej sytuacji warto sprzęt reklamować, gdyż jest to działanie przeciw ustawie. Konsument powinien zwrócić się więc do sprzedawcy z prośbą o wydanie polskiej instrukcji. Sprzedawca musi wtedy podjąć wszelkie wysiłki, aby dostarczyć ją konsumentowi. Jeśli pomimo żądania otrzymania instrukcji, polska wersja wciąż nie zostanie zapewniona to stanowi to podstawę do odstąpienia od umowy zakupu towaru i konsument ma wówczas prawo oddać sprzęt nieposiadający instrukcji, gdyż kupiony produkt nie spełnia wymogów niezbędnych do sprzedaży na terenie Polski. Warto też powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może on nałożyć na producenta karę grzywny od 2 tys. zł za brak odpowiedniej instrukcji.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja obsługi maszyny i innych urządzeń użytkowanych na terenie zakładu powinna być w polskiej wersji językowej. Przepisy szczegółowo określają obowiązki producenta lub jego przedstawiciela przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Zgodnie z przepisami wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku. Instrukcja ta musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”. W takim przypadku oryginał musi być dołączony do tłumaczenia (załącznik I, poz. : 1. 7. 4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Oznacza to, że w Polsce każda maszyna powinna być wyposażona w instrukcję, a instrukcja musi być w języku polskim.

Jeżeli „Oryginalna instrukcja” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych kraju, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki musi zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela lub przez osobę wprowadzającą tę maszynę na dany obszar językowy. Tłumaczenie musi być opatrzone zwrotem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

Obowiązki producenta

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu;
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji;
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127;
 • sporządza deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
 • umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Od producenta lub jego przedstawiciela należy żądać dostarczenia „Instrukcji oryginalnej” lub „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej”, która zawiera elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Zobacz też:

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka. pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017. 1219 t. j. );
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge Jkp30smss

  Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge Jkp30smss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Ge Jkp30smss