Rozpoczęcie pracy z Honeywell Dc1020

Honeywell DC1020 to zaawansowane urządzenie do sterowania i zarządzania systemami HVAC. Jest to elastyczne narzędzie, które może być wykorzystywane do tworzenia i konfigurowania sterowników, monitorowania statusu systemu i wykonywania innych zadań. Użytkownicy mogą korzystać z Honeywell DC1020, aby tworzyć i edytować wszystkie rodzaje sterowników, włączając w to sterowniki do wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji. Można również konfigurować systemy HVAC, monitorować stan systemu i wykonywać inne zadania za pomocą Honeywell DC1020. Zaletą tego narzędzia jest to, że można go łatwo skonfigurować, aby dopasować się do różnych rodzajów systemów HVAC.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z Honeywell Dc1020

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na swoim
XPPen Artist 16 (2. generacja)

Krok 1:

Podłącz kable.

Krok 2:

Krok 3:

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować
wyświetlacz graficznym Artist 16 (2. generacji).

Podłącz kable.

Połączenie USB-C

Podłącz ekran piórkowy do komputera za pomocą kabla USB-C do USB-C.

Połączenie kablowe 3 w 1

a. Podłącz kabel USB do wyświetlacza, a następnie podłącz kabel HDMI oraz czarny i czerwony kabel USB do komputera. com/Uploads/images/product/detail/20170828/Artist12_2nd/Getting/Con2-2-pic1. jpg" alt=""/>

b. Podłącz kabel USB do wyświetlacza i podłącz kabel HDMI i czarny USB do komputera, a następnie podłącz czerwony kabel USB do przedłużacza i adaptera USB i podłącz go do gniazdka elektrycznego. com/Uploads/images/product/detail/20170828/Artist12_2nd/Getting/Con2-2-pic2. jpg" alt=""/>

Połączenie ze smartfonem

Podłącz wyświetlacz graficzny do smartfona za pomocą kabla USB-C do USB-C. Podłącz kabel USB do wyświetlacza, a następnie podłącz czerwony przewód USB do przedłużacza i adaptera USB i podłącz go do gniazdka elektrycznego. com/Uploads/images/product/detail/20170828/Artist12_2nd/Getting/Con2-3-pic1. jpg" alt=""/>

Wst�p do Oracle Designera


Czym jest Oracle Designer?

Oracle Designer jest programem narz�dziowym do analizowania wymaga� przedsi�wzi�cia i do projektowania i generowaniasystem�w klient serwer, kt�re by te wymagania spe�nia�y.Dostarczony jest wraz z repozytorium dla wielu u�ytkownik�w i blisko zintegrowanyz Oracle Developer b�d�cym zestawem narz�dzi do rozwijania aplikacji client/server.

Repozytorium

Aby u�atwi� prac� zespo��w wielosobowych oraz umo�liwi� dost�p do wsp�lnychdanych wielu narz�dziom wszystkie dane przechowywane sa w bazie danych, gdzie stworzonezosta�y do tego celu specjalne tabele i widoki. Dzieki temu jest mo�liwo�� zarz�dzaniadost�pem do wszystkich danych na podstawie uprawnie� przydzielanych u�ytkownikom bazy.

Przegl�d komponent�w Oracle Designera

Narz�dzi w Oracle Designerze zosta�y pogrupowane dla rozr�nienia potrzeb r�negorodzaju u�ytkownik�w:

 • Modeling System Requirements
  Narz�dzi pomocne projektantowi przy modelowaniu procesu; przejrzeniu metod wykorzystywanych przez firm�;tworzeniu przejrzystych diagram�w reprezentuj�cych procesy; zapisywanie szczeg�y ich dotycz�ce;opisywanie szczeg�owych wymaga�; tworzenie diagram�w encji, funkcji i przep�ywu danych.
 • Transforming Preliminary Designs
  Narz�dzie generuj�ce wst�pne projekty na podstawie modelu zdefiniowanego wcze�niej.
 • Designing and Generating
  Design Editor wykorzystywany do zaprojektowania systemu, kt�ry spe�nia wymagania firmy;zapewnia �rodowisko rozwojowe dla in�ynier�w oprogramowania i projektant�w; generuje komponentystrony serwera i aplikacje strony klienta na podstawie definicji zawartych w Repozytorium.
 • Repository Tools
  Narz�dzie s�u��ce do wprowadzania i zamieniania informacji z Repozytorium; pokazuje ich zale�no�ci;generuje predefiniowane i dopasowywalne raporty o zawarto�ci Repozytorium; umo�liwia administrowanie Repozytoriami.

Uruchamianie poszczeg�lnych komponent�w Oracle Designera

Ro�ne sposoby uruchamiania

S� dwie metody uruchomienia poszczeg�lnych narz�dzi:

 • za po�rednictwem menu Tools/Utilities aktualnie u�ywanego narz�dzie
 • przy pomocy odpowiedniego przycisku w oknie g��wnym Oracle Designera.

  ��czenie si� z baz� danych

  Domy�lnym zachowaniem po instalacji jest rozpocz�cie pracy z dialogiem Connect.

  Wprowadzamy tu nazw� u�ytkownika jego has�o, a w pole Connect String nazw� bazy danych, z kt�r� b�dziemy pracowa�.Po zaakceptowaniu poprawnych danych pojawia si� dialog Workarea, umo�liwiaj�c wyb�r obszaru pracy.

  Po��czenie z baz� oraz obszar pracy mo�emy zmienia� za pomoc� menu ekranu g��wnego oraz menu ka�dego z narz�dzi.

  Okno g��wne Oracle Designera

  Interfejs wiersza polecenia platformy Azure to zestaw poleceń służących do tworzenia zasobów platformy Azure i zarządzania nimi.Interfejs wiersza polecenia platformy Azure jest dostępny w wielu usługach platformy Azure i został zaprojektowany tak, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie pracy z platformą Azure, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji.

 • Rozpoczęcie pracy z Honeywell Dc1020

  Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z Honeywell Dc1020

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z Honeywell Dc1020