Przypadki użycia Hitachi Le42ec06au

Hitachi Le42ec06au jest to przenośny, 42-calowy, wyświetlacz LED LCD, który został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w różnych środowiskach. Jego największą zaletą jest jasny i wyraźny obraz wyświetlany na ekranie. Używany jest w wielu przypadkach użycia, takich jak prezentacje produktów, wyświetlanie reklam, wyświetlanie informacji publicznych i wiele innych. Wyświetlacz posiada wiele funkcji, w tym wbudowany odbiornik radiowy, adapter HDMI i szereg innych. Dzięki zaawansowanym funkcjom i niskiej cenie, Hitachi Le42ec06au jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych wyświetlaczy LED LCD na rynku.

Ostatnia aktualizacja: Przypadki użycia Hitachi Le42ec06au

Kolejne szkolenie i kolejna walka z mitami, szkodliwymi mitami. Przypadki użycia to jedno z chyba najbardziej nadużywanych pojęć w branży IT. Do tego literatura przedmiotu jest nafaszerowana przykładami stosowania tego pojęcia w bardzo wielu kontekstach i znaczeniach, niestety nie raz z błędami. I nie chodzi o to, że tak jest a o to, że jedną z wielu metod dokumentowania systemów jest UML, który ma bardzo ścisłe sformalizowane definicje pojęć, i warto nie zapominać, że UML jest unified” czyli ujednolicony (a nie uniwersalny! ). Poza UML są inne podejścia” do przypadków użycia, np. Alistair Cocbourn’a a także wiele intuicyjnych, nie mających z UML nic wspólnego.

Potoczne pojmowanie przypadku użycia czegoś” to każdy przypadek interakcji z tym czymś” i to jest dokładnie to czym nie jest przypadek użycia w UML. Skupiam się w tym artykule na notacji UML, gdyż jest to notacja sformalizowana, zawiera ona to pojęcie w kontekście diagramu przypadków użycia”, a liczba mitów i nieprawidłowych konstrukcji w książkach i sieci jest ogromna. Autorzy wielu z nich szermują pojęciem przypadek użycia”, rzadko jednak podają (powołują się na) jego oryginalną definicję. Tak więc, jak już wpisujemy we wstępie tworzonej dokumentacji, że zastosowano notację UML to stosujmy ją.

Na początek semantyka diagramu przypadków użycia i to czym one nie są, a nie są kontekstem pracy aktora (specyfikacja UML 2. 5. formal-15 – 03-01. pdf):

Przypadek użycia reprezentuje zachowanie się systemu (przedmiot opisywany). Opisuje zachowanie się systemu będące reakcją na żądanie aktora: wygenerowanie obserwowalnego efektu dla aktora. Efektu będącego celem aktora (aktor używa systemu by ten skutek osiągnąć). Opis ten nie odnosi się do wewnętrznej budowy systemu, określony uzyskany (oczekiwany) efekt może być osiągniętym różnymi wariantami zachowania systemu (chodzi o alternatywne scenariusze). Młotek ma jeden przypadek użycia, jest nim uderzenie w gwoździa (albo nawet ogólnie uderzenie w coś). Jest wykorzystywany przez aktora w wielu kontekstach, ale to aktor je zna i rozumie.

Kluczowy błąd wielu tworzonych diagramów UML”: przypadek użycia nie jest tym po co (powód) aktor użył systemu, przypadek użycia jest tym co robi ten system w odpowiedzi na żądanie aktora. Przede wszystkim Przypadki użycia opisują zachowanie i reakcje systemu a nie aktora i jego cele. Aktor z definicji jest poza systemem”. Tragedią pewnego dużego projektu jaki przyszło mi ratować” było to, że oprogramowanie, które miało tylko przyjmować dane z pomocą jednego z 52 formularzy, zostało opisane z pomocą 421 przypadków użycia!

Kolejna ważna rzecz: przypadki użycia opisują zachowanie (reakcję) systemu ale nie opisują (nie odwołują się) do jego wewnętrznej struktury. Nie ma w UML czegoś takiego jak systemowe przypadki użycia”, nie jest przypadkiem użycia to, że system ma automatycznie powiadamiać użytkownika z pomocą SMS” i masa innych podobnych rzeczy”. To cecha mechanizmu, który w nim zaimplementowano (wymagano go), są to elementy mechanizmu działania systemu (scenariusze czyli diagramy sekwencji oraz struktura czyli diagramy klas, komponentów i rozlokowania).

Trzeba też pamiętać, że akurat ten diagram UML (przypadków użycia), może służyć metodom innym, opartym na strukturalnych opisach i autorzy specyfikacji UML mają to na uwadze:

The behaviors of a UseCase can be described by a set of Behaviors (through its ownedBehavior relationship), such as Interactions, Activities, and StateMachines, as well as by pre-conditions, post-conditions and natural language text where appropriate. It may also be described indirectly through a Collaboration that uses the UseCase and its Actors as the Classifiers that type its parts. Which of these techniques to use depends on the nature of the UseCase behavior as well as on the intended reader.

Dlatego, jeżeli model ma zawierać konstrukcje nietypowe dla UML należy to zadeklarować. Standardową konstrukcją strukturalną (nie obiektową) pozostawioną przy diagramach przypadków użycia w UML są wydzielone warunkowe i wspólne elementy kodu: «extend» i «include». Ale należy pamiętać, że to reliktowe narzędzia” bo specyfikacja jasno mówi, że Przypadki Użycia (generalne) w UML to nazwane zachowania Systemu nie odnoszące się wewnętrznej architektury:

18. 1. 3. 1 Use Cases and Actors […] UseCases define the offered Behaviors of the subject without reference to its internal structure.

Trzeba pamiętać, że wyłączanie fragmentów scenariuszy (związki include i extend) to wyłącznie strukturalizacja scenariuszy (kodu) przypadków użycia i opisywanie wewnętrznej struktury kodu” a nie tworzenie nowych niezależnych przypadków użycia”, konstrukcje mająca sens jeżeli stosujemy rozbudowane metody tekstowe (język naturalny) lub tabelaryczne dokumentowania wymagań (wtedy te opisy lub tabele są kojarzone z tymi wydzielonymi przypadkami użycia). Warto pamiętać, że organizacja OMG musi trzymać” kompatybilność wstecz (masa dokumentacji jaka powstała i nadal istnieje) oraz nadal uznaje, że ten diagram nadaje się” do użycia w metodykach nieobiektowych, zorientowanych także na opisy (to chyba najbardziej uniwersalny i otwarty diagram). Nie zmienia to faktu, że używając tego diagramu w kontekście metod obiektowych należy trzymać się” paradygmatu obiektowego.

Bardzo ważne jest zrozumienie, że przypadki użycia to abstrakcja opisująca to czego oczekujemy od narzędzia (oprogramowanie) a nie to jak to będzie faktycznie realizowane, bo to opisują scenariusze i storyboardy. Aktor ma swoje cele, używa narzędzia dla określonego efektu, całość pracy jaką ma wykonać aktor ma swój kontekst np. w procesach biznesowych. Z perspektywy modeli MDA (modele CIM, PIM, PSM), diagram przypadków użycia to łącznik pomiędzy CIM a PIM (kontrakt określający wymagane usługi zamawianego oprogramowania).

Autor modelu przypadków użycia powinien się więc skupić się na kontrakcie na wykonanie aplikacji oraz na tym, że opisuje na tym etapie wyłącznie usługi tej aplikacji a nie intencje aktora. Jak już wspomniano w samej specyfikacji UML, diagram przypadków użycia nie służy do ujawniania (planowania) struktury (architektury) aplikacji, od tego w UML są inne diagramy. Nie służy także do pokazywania różnych sposobów realizowania wymagań jakościowych (poza-funkcjonalnych). Logowanie nie jest powodem zakupu oprogramowania, logowanie to jedna z możliwych implementacji cechy tylko autoryzowany użytkownik może korzystać z aplikacji”, co nie przeszkadza większości amatorów używania tych diagramów (i autorów książek) potraktowania logowania jako przypadku użycia aplikacji. Dobrym testem sensu umieszczania takich rzeczy na diagramach przypadków użycia jest zadawanie sobie pytania: czy kupił byś tę aplikację tylko dla tego jednego przypadku użycia? ”

Należy zrozumieć, że związek pomiędzy abstrakcją aplikacji a jej architekturą wygląda np. tak:

Typowe aplikacje projektowane i realizowane obecnie w duchu obiektowego paradygmatu, mają architekturę zgodną z wzorcem MVC. Komponenty Obsługa GUI (View w MVC) oraz Kontroler (Control w MVC) odpowiadają za poza-funkcjonalne cechy. To do czego (a nie jak) aplikacja zostanie faktycznie użyta realizuje Model (dziedziny systemu), tu jest 100% logiki biznesowej rozumianej jako wywoływane usługi oraz logika biznesowa ich realizacji.

Tak więc przypadkami użycia opisujemy abstrakcję jaką jest Model Dziedziny Systemu. Są one wtedy proste, zawierają scenariusz, który w skrócie ma postać: aktor inicjuje usługę, system prezentuje formularz do wypełnienia, aktor wypełnia go i potwierdza, system potwierdza odebranie danych i pokazuje wynik swojej pracy (lub komunikaty o błędach). Tu skupiamy się na opisie tego jakie usługi są wymagane od systemu. Kolejny etap to? komplikowanie? każdego scenariusza w postaci projektowania, dla każdego przypadku użycia, który tego wymaga, różnego rodzaju wizardów lub wprowadzamy ograniczenia związane z uprawnieniami użytkowników. Ten etap to praca projektantów UX i grafików, specjalistów od ergonomii itp. (Źródło: Panowanie nad złożonością czyli gdzie są Przypadki Użycia czyli MVVM-MVC | | Jarosław Żeliński IT-Consulting).

Owe bajery GUI a także bezpieczne, szyfrowane” itp., są w pozostałych dwóch komponentach (View i Control).

Owszem specyfikacja UML nie zawiera recepty na dobry model” bo to tylko opis języka a nie metody projektowania. Jednak niewątpliwie stosowanie tego języka jest tam opisane, a paradygmaty narzucają” pewne konwencje, znaczenie pojęć i logikę tworzenia modeli z użyciem UML. Tworzenie takich diagramów jak ten poniżej nie ma żadnego sensu:

(źr. http://mirlew1. webd. pl/PSI/Projektowanie%20Systemów%20Informatycznych. htm)

UML, podobnie jak np. język polski, to znaczenia pojęć (słownik języka) i syntaktyka (zasady ich łączenia). Podobnie jak w języku polskim tak i w UML, można pisać zdania bezsensowne i zarazem poprawne gramatycznie. Poprawność diagramu to nie tylko poprawne użycie poszczególnych symboli, to przede wszystkim sensowność tego co wyraża cały diagram (który jest odpowiednikiem zdania w języku tradycyjnym, zdanie myśl patrzy na kota” jest poprawnym gramatycznie zdaniem i pozbawionym sensu).

I tak, jeżeli diagram przypadków użycia jest częścią metod opartych na języku naturalnym i tabelach (np. metody proponowane przez Alistaira Cocbourn, a) można (ma sens) korzystanie ze struktury budowanej przez związek include” czy exclude”. W metodach obiektowych, w zasadzie wykluczających współdzielenie czegokolwiek między komponentami (hermetyzacja komponentów to kluczowa cecha obiektywności), ich stosowanie jest poważnym błędem (podobnie jak używanie tych związków do modelowanie kolejności czynności” jako procesu, to jest gorszy błąd).

Kolejnym częstym błędem jest stosowanie (używanie/nadużywanie) na diagramach przypadków użycia związków generalizacji/specjalizacji i dziedziczenia. Są to pojęciowo różne związki oznaczane takim samym symbolem (strzałka z pustym grotem).

9. 2. 2 Generalization
Generalizations define generalization/specialization relationships between Classifiers. Each Generalization relates a specific Classifier to a more general Classifier. Given a Classifier, the transitive closure of its general Classifiers is often called its generalizations, and the transitive closure of its specific Classifiers is called its specializations. The immediate generalizations are also called the Classifier? s parents, and where the Classifier is a Class, its superClasses (see 11. 4).
NOTE. The concept of parent (a generalization relationship between Classifiers) is unrelated to the concept of owner (a composition relationship between instances).

Specyfikacja UML (v. 5) zawiera bogatszy opis (polecam) jednak istotne jest to, że symbol ten oznacza:

  • związek pojęciowy (słownikowy) pomiędzy pojęciem ogólniejszym i jego szczególnym przypadkiem (np. ssak jest uogólnieniem psa),
  • dziedziczenie to związek strukturalny pomiędzy strukturą ogólną (abstrakcyjnym szkieletem) a jej konkretną postacią np. implementacją (struktura dziedzicząca jest budowana na bazie szkieletu struktury od której dziedziczy swoją budowę), tak się korzysta np. z bibliotek w tworzeniu implementacji.

Warto też pamiętać, że element ogólny z zasady nie ma swoich implementacji bo jest abstrakcją (jeden z typowych i poważnych błędów w projektach obiektowych to tak zwane wołanie przodka” czyli wywoływanie klas abstrakcyjnych, ten i inne antywzorce: http://​kurs​. asp​net​mvc​. pl/​W​z​o​r​c​e​/​A​n​t​y​w​z​o​r​c​e​_​w​_​p​r​o​g​r​a​m​o​w​a​niu).

Spotykam się także z tezami jakoby związek realizacji był szczególnym przypadkiem dziedziczenia – to już kompletne niezrozumienie znaczenia tych symboli i nieczytanie specyfikacji UML. Realizacja to specyficzna (abstrakcyjna) forma związku zależności” (dependency), pokazująca związek (zależność) pomiędzy opisem a implementacją wykonaną na jego podstawie.

7. 7. 4 Realization
Realization is a specialized Abstraction dependency between two sets of NamedElements, one representing a specification (the supplier) and the other representing an implementation of that specification (the client). Realization can be used to model stepwise refinement, optimizations, transformations, templates, model synthesis, framework composition, etc.

Jeżeli uznać, że ciasto na naszym stole jest realizacją przepisu na to ciasto z książki kucharskiej, to jest to taki właśnie związek: realizacja to związek pomiędzy opisem (specyfikacją) a przedmiotem, który powstał na podstawie tego opisu.

Jaki sens (znaczenie) mają związki uogólnienia/dziedziczenia na diagramie przypadków użycia i czy w ogóle mają? Przypadek użycia to konkretna usługa systemu. Dwa przypadki użycia połączone takim związkiem można więc interpretować tylko jako sytuację, w której mamy szkielet przypadku użycia i kilka – zgodnych z tym szkieletem – konkretnych przypadków użycia. Ten ogólny z zasady jest abstrakcyjny i nie można (nie ma sensu) łączyć go z jakimkolwiek aktorem. Można sobie wyobrazić sensowną konstrukcję zawierającą abstrakcyjnego aktora połączonego z abstrakcyjnym przypadkiem użycia, jako pewien szablon dla aktorów konkretnych i powiązanych z nimi konkretnymi przypadkami użycia, ale należy pamiętać, że będzie problem bo asocjacja także musiałaby mieć postać szablonu”… (pamiętajmy, że dziedziczenie to przejęcie wszystkich cech, związków także).

Spotykam często diagramy nazywane diagramami aktorów, drzewiaste struktury aktorów, ich obrona jako czegoś sensownego będzie bardzo trudna… Tym bardziej, że ludzie (role, stanowiska) nie dziedziczą po sobie niczego. Związek pomiędzy np. szefem działu a jego podwładnym (a takie czasem widuję, modelowane jako dziedziczenie/specjalizacja) nie ma absolutnie żadnego sensu: podwładny ma inne umiejętności i uprawnienia niż przełożony. Owo dziedziczenie nie działa w żadną stronę: podwładny nie raz może robić to czego nie wolno przełożonemu (menedżer bardzo rzadko może w pełni zastąpić podwładnego i odwrotnie). Uznanie, że taki diagram modeluje (opisuje) uprawnienia w systemie” jest z podobnego powodu nie do obrony: uprawnienia są przydzielane osobom a nie strukturom”.

Tak więc przeciętny (nietrywialny) system ma raczej kilka do kilkunastu (a nie kilkadziesiąt czy kilkaset) przypadków użycia i złożony wewnętrzny mechanizm działania. Mechanizm działania systemu jest dokładnie tym czego nie modelujemy na diagramie przypadków użycia, bo ten jest z zasady tak zwaną czarną skrzynką”. Z tego samego powodu nie ma sensu szacowanie kosztów wytworzenia oprogramowania na podstawie jego przypadków użycia. Rysowanie diagramów przypadków użycia bez kluczowego jego elementu jakim jest subject” (system) też nie bardzo ma sens…

Nie raz spotykam się z oczekiwaniami, że to duży system, spodziewam się dużo use casów”… nic bardziej błędnego… To także powód, by nie stosować metod wyceny opartych na przypadkach użycia w metodach obiektowych bo tu są nieskuteczne… 

Trzy lata temu pisałem, że dokumentowanie przypadków użycia to opis logiki systemu a nie mnożenie jajaczek”:

Analizy biznesowe wymagają oderwania się od technokracji, nie ma czegoś takiego jak dziesiątki przypadków użycia dla jednej faktury, nie ma systemowych przypadków użycia (nawet w specyfikacji UML ich nie znajdziecie), są kompletne (dające jako efekt przydatne produkty) usługi aplikacyjne i korzystający z tych usług aktorzy, w tym inne aplikacje lub komponenty. Dokumentacje zawierające setki przypadków użycia to nieporozumienie, technokratyczni zabójcy projektów. Warto się zastanowić zanim powierzycie analizę i projekt logiki systemu technokratycznemu developerowi? Zapraszam do lektury kolejnego artykułu o zarządzaniu szczegółowością analizy.. pl//2014/10/02/wzorzez-crud-dla-przypadkow-uzycia-i-mikroserwisy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wzorzec CRUD dla przypadków użycia i mikroserwisy | | Jarosław Żeliński IT-Consulting)

Po szczegóły zapraszam na moje szkolenia z analizy obiektowej z użyciem notacji UML”.

Na zakończenie:

Gorąco polecam programistom, by w ogóle zaczęli korzystać z UML a analitykom, by wyleczyli się z wielu mitów o UML rozpowszechnianych niestety na wielu, nie zawsze tanich, szkoleniach i w wielu kiepskich​„poradnikach UML” (pisanych nie raz nawet przez uczelnianych doktorów i nie tylko). …. Może wtedy przestaną tworzyć nieprzydatne developerom dokumentacje.

Source: UML for Java programmers – Jarosław Żeliński IT-Consulting

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2023. 202 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 30 stycznia 2023 r.

Art. 45.  [Warunki użycia broni palnej]

Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków:

1)

konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:

a)

życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

b)

ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

c)

mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

d)

nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

e)

bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia;

2)

konieczność przeciwstawienia się osobie:

a)

niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,

b)

która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

3)

bezpośredni pościg za osobą, wobec której:

a)

użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a-d i pkt 2,

4)

konieczność:

a)

ujęcia osoby:

wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a-d i pkt 2,

dokonującej zamachu, o którym mowa w pkt 1 lit. d lub e,

jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

b)

ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności lub osoby, wobec której zarządzono zatrzymanie i doprowadzenie celem odbycia kary pozbawienia wolności, jeżeli:

ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby,

istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

c)

ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia lub przygotowania do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w:

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185),

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. 1900),

art. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. z 2023 r. 81);

5)

konieczność udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności z aresztu śledczego lub zakładu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej, a także pościg za tą osobą.

PRI - PROJEKTOWANIE SYSTEM�W INFORMACYJNYCH EWA STEMPOSZ, JACEK P�ODZIE�Niestety, Twoja przegl�darka nie obs�uguje ramek.

Przypadki użycia Hitachi Le42ec06au

Bezpośredni link do pobrania Przypadki użycia Hitachi Le42ec06au

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przypadki użycia Hitachi Le42ec06au