Procedura instalacji Craftsman Professional 137 212210

Instalacja produktu Craftsman Professional 137 212210 jest szybka i łatwa. Przed rozpoczęciem należy oczyścić powierzchnię, na której będzie ona zamontowana, aby zapewnić trwałe i bezpieczne mocowanie. Następnie należy zamontować płytę podstawową, a następnie wszystkie pozostałe części, włączając w to podstawę, uchwyty, przewody i akcesoria. Następnie należy podłączyć zasilanie i zainstalować oprogramowanie. Po zakończeniu instalacji należy zainicjować i skonfigurować produkt, aby móc z niego korzystać. W ten sposób można szybko i łatwo zainstalować produkt Craftsman Professional 137 212210.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji Craftsman Professional 137 212210

Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik MP Drivers i sterownik drukarki XPS dla posiadanego modelu.

Procedura instalowania pobranych sterowników MP Drivers jest następująca:

 1. Wyłącz urządzenie.
 2. Uruchom instalator. Dwukrotnie kliknij ikonę pobranego pliku.
  Zostanie uruchomiony program instalacyjny.

  Ważne

  • W systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania programu może pojawić się okno potwierdzenia/ostrzeżenia.
   To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
   Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Tak (Yes) (albo Kontynuuj (Continue) lub Zezwól (Allow)), aby kontynuować.
   W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta administratora. Jeśli zalogowano się na koncie standardowym, należy zalogować się na koncie administratora i rozpocząć procedurę od nowa.
 3. Zainstaluj sterowniki MP Drivers. Należy wykonać odpowiednie czynności, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 4. Zakończ instalację. Kliknij przycisk Zakończ (Complete).
W przypadku korzystania z połączenia USB procedura instalacji sterowników MP Drivers zostaje właśnie zakończona. W zależności od używanego środowiska może zostać wyświetlony komunikat nakazujący ponowne uruchomienie komputera. Aby poprawnie zakończyć instalację, uruchom ponownie komputer. Sterownik drukarki XPS można zainstalować według tej samej procedury, jaka obowiązuje w przypadku sterowników MP Drivers. Jednak w celu zainstalowania sterownika drukarki XPS należy najpierw dokończyć instalację sterowników MP Drivers. Sterowniki MP Drivers i sterownik drukarki XPS można pobrać bezpłatnie, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu spoczywa na użytkowniku. Przed instalacją najnowszych sterowników MP Drivers usuń poprzednio zainstalowaną wersję.

System Windows

REFERENCE

 • Zamieszczone poniżej ekrany odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). W przypadku innych systemów operacyjnych zawartość tych ekranów może być odmienna.
 • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie i kliknij przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu, w którym została przerwana w celu ponownego uruchomienia komputera.
 • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.

2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

IMPORTANT
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). W systemie Windows Vista ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.

 • W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4.
 • W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

REFERENCE
Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM lub ikonę aplikacji MSETUP4. EXE znajdującą się na instalacyjnym dysku CD-ROM.

4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

REFERENCE
Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij przycisk Custom Install (Instalacja niestandardowa) i zastosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

REFERENCE
Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.

ATTENTION
Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

IMPORTANT
Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego kroku procedury, należy zapoznać się z częścią [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

10. Gdy pojawi się ekran Print Head Alignment Recommended (Zalecane wyrównanie głowic drukujących), kliknij przycisk Next (Dalej).

11. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

12. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

REFERENCE

 • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
 • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się wewnątrz drukarki.


13. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA)
zatwierdź komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

14. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

REFERENCE
Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

15. Instalacja oprogramowania została zakończona.

System Mac OS

REFERENCE

 • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
 • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x. Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
 • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki. pl/media/G0009064_tcm125-588437. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

  REFERENCE
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

  4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

  6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  8. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

  10.

  REFERENCE

  • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 11. pl/media/G0009596_tcm125-588441. pl/media/G0009068_tcm125-588442. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   11. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
   System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie. pl/media/G0010795_tcm125-588443. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE
   Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

   12.

   Jak naprawić RENAULT: wystarczy wybrać swój model lub część samochodową

   Kategoria części samochodowych

   RENAULT instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

   • LATITUDE

   • SUPER 5

   • 5

   • 21

   • AVANTIME

   • 11

   • 9

   • WIND

   • LOGAN

   • SANDERO / STEPWAY

   • FUEGO

   • DUSTER

   • 18

   • RAPID

   • EXPRESS

   • 25

   • 6

   • 30

   • 20

   • ALASKAN

   • 10

   • 8

   • 12

   • ESTAFETTE

   • 17

   • 15

   • DAUPHINE

   • 16

   • 14

   • RODEO

   • SPORT SPIDER

   • LODGY

   • DOKKER

   • OROCH

   • SCALA

   RENAULT - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku

   Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?

   Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.

   Filmy do naprawy RENAULT - lista odtwarzania od AUTODOC CLUB

   • Play all playlists

    RENAULT instrukcja naprawy samochodu | Lekcje wideo krok po kroku

   • RENAULT MEGANE SCENIC (JA) instrukcja naprawy samochodu | Lekcje wideo krok po kroku

   Wskazówki i triki do RENAULT

   Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

   Aby pobrać aplikację:

   • - zeskanuj kod QR
   • - pobierz z App Store
   • - pobierz z Google Play

   Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

   Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

   Samodzielna wymiana części w RENAULT

   Samodzielna naprawa Renault: najczęściej spotykane usterki

Procedura instalacji Craftsman Professional 137 212210

Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji Craftsman Professional 137 212210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji Craftsman Professional 137 212210