Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Ac282febha

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier AC282FEBHA zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów dotyczących urządzenia Haier AC282FEBHA. Podręcznik zawiera informacje na temat instalacji i konserwacji urządzenia, a także informacje o tym, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z urządzenia. Podręcznik zawiera również informacje na temat wszelkich zalecanych i obowiązkowych procedur dotyczących bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzenia, a także informacje o tym, jak dbać o urządzenie, aby utrzymać jego bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Ac282febha

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

dotycząca przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim

(2014/C 96/01)

(Dz. U. UE C z dnia 1 kwietnia 2014 r. )

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając art. 23 ust. 12 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

MAJĄC NA UWADZE, ŻE

(1) W świetle porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską 1 podpisanego dnia 20 października 2010 r. (porozumienie ramowe) oraz porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 2, podpisanego w dniu 12 marca 2014 r. (porozumienie międzyinstytucjonalne), konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim.

(2) Traktat z Lizbony wyznacza Parlamentowi Europejskiemu nowe zadania, a w celu rozwinięcia działań Parlamentu w tych obszarach, które wymagają pewnego stopnia poufności, konieczne jest określenie podstawowych reguł, minimalnych standardów bezpieczeństwa i odpowiednich procedur postępowania przez Parlament Europejski z informacjami poufnymi, w tym niejawnymi.

(3) Przepisy decyzji mają na celu zapewnienie równoważnych standardów ochrony i zgodności z przepisami przyjętymi przez inne instytucje, organy, urzędy i agencje powołane na mocy lub na podstawie traktatów lub też przez państwa członkowskie, tak aby ułatwić sprawne funkcjonowanie procesu decyzyjnego Unii Europejskiej.

(4) Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o dostępie do dokumentów, przyjętych zgodnie z art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(5) Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o ochronie danych osobowych, przyjętych zgodnie z art. 16 TFUE

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1 Dz. L 304 z 20. 11. 2010, s. 47.

2 Dz. C 95, 1. 4. 2014, s. 1.

3 Art. 2 lit. d zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz. UE. C. 2014. 267. 29).

4 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

5 Art. 5 zmieniony przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

6 Art. 5 ust. 1 lit. a zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

7 Art. b zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

8 Dz. L 43 z 15. 2. 1983, s.

9 Dz. L 56 z 4. 3. 1968, s. 1

Książka Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B - Wiśniewski Krzysztof - Wydawnictwa WKŁ

 • Księgarnia WKŁ
 • podręczniki szkolne

Autor: Wiśniewski Krzysztof

ISBN: 978-83-206-2022-1

Wydanie: 2 uaktualnione / 2021
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 318
Liczba ilustracji: 580
Liczba tabel: 10
Oprawa: miękka

Polecam: 57

Opis

obowiązywania międzynarodowych i krajowych przepisów o ruchu drogowym, zasadyruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki techniczne i rejestracjępojazdów, wymagania w stosunku do kierujących i zasady kontroli ruchudrogowego, technikę kierowania i obsługę pojazdu oraz zasady udzielaniapierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Po każdym rozdzialezamieszczono pytania kontrolne mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdówsamochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdówsamochodowych, uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M. 18 i M. 12oraz MG. 18 i MG. 12, jak również wszyscy zainteresowani uzyskaniem prawa jazdykategorii B.
W niniejszym drugim uaktualnionym wydaniu podręcznika uwzględniono najnowsze przepisy obowiązujące od 2021 roku.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 30/2014.


Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT. 02, MOT. 05 i MOT. 06.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.


  Spis treści

  Do Czytelnika 6
  Część I Wprowadzenie
  1. Źródła i zakres obowiązywania przepisów ruchu drogowego 7
  1. 1. Źródła przepisów 7
  1. Międzynarodowe przepisy ruchu drogowego 7
  1. 2. Polskie przepisy ruchu drogowego 11
  1. Zakres obowiązywania przepisów prawa o ruchu drogowym 12
  1. 3. Sprawdzenie wiadomości 13
  2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym 14
  2. Wypadki drogowe i ich główne przyczyny 14
  2. Alkohol i inne środki farmakologiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego 16
  2. Sprawdzenie wiadomości 21
  Część II Zasady ruchu drogowego
  3. Podstawowe pojęcia prawa o ruchu drogowym 23
  4. Ogólne zasady ruchu drogowego 31
  4. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 31
  4. Nadrzędność stosowania się do poleceń i sygnałów 32
  4. Osoby uprawnione do dawania poleceń i sygnałów 33
  4. 4. Znaki i sygnały drogowe 35
  4. 5. Przepisy porządkowe 35
  4. 6. Sprawdzenie wiadomości 36
  5. Przepisy o ruchu pojazdów 37
  5. Zasady ogólne 37
  5. Podstawowe zasady ruchu prawostronnego 37
  5. Postępowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym 39
  5. Podstawowe manewry 41
  5. Włączanie się do ruchu 41
  5. Cofanie 43
  5. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 44
  5. Zawracanie 49
  5. Omijanie 51
  5. Wymijanie 53
  5. 7. Wyprzedzanie 54
  5. 8. Hamowanie 58
  5. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i pieszych na drodze 61
  5. Zasady korzystania z dróg przez pieszych 61
  5. Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych 62
  5. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i rowerzystów na drodze 66
  5. 1 Zasady korzystania z dróg przez rowerzystów 66
  5. Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów 67
  5. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu 68
  5. Ruch pojazdów na przejazdach kolejowych i tramwajowych 81
  5. Zatrzymanie i postój pojazdu 83
  5. Prędkość jazdy 88
  5. 9. Używanie świateł zewnętrznych 92
  5. 10. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych 94
  5. 11. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 94
  5. 12. Ruch pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych 95
  5. 13. Ruch pojazdów w strefach zamieszkania 96
  5. 14. Ruch pojazdów na drogach wewnętrznych 97
  5. 15. Holowanie pojazdu silnikowego 98
  5. 16. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym 100
  5. 17. Pojazdy przewożące dzieci lub młodzież oraz autobusy szkolne 102
  5. 18. Pojazdy do nauki jazdy 104
  5. 19. Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne 104
  5. 20. Pojazdy używane do wykonywania prac na drodze 106
  5. 21. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne 107
  5. 22. Sygnalizowanie obecności pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 107
  5. 23. Jazda pojazdów w zorganizowanych kolumnach 108
  5. 24. Używanie pojazdów w ruchu drogowym 108
  5. 25. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep 111
  5. 26. Przewóz osób 115
  5. 27. Sprawdzenie wiadomości 116
  6. Znaki i sygnały drogowe 121
  6. Znaczenie i podział 121
  6. Znaki drogowe pionowe 121
  6. Znaki ostrzegawcze 122
  6. Znaki zakazu 131
  6. Znaki nakazu 142
  6. Znaki informacyjne 145
  6. Znaki kierunku i miejscowości 157
  6. Znaki uzupełniające 160
  6. Znaki drogowe poziome 163
  6. Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 169
  6. Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem 176
  6. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze 178
  6. Sprawdzenie wiadomości 178
  7. Warunki techniczne i rejestracja pojazdów 180
  7. Warunki podstawowe 180
  7. Wyposażenie pojazdów 182
  7. Badania techniczne pojazdów 189
  7. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu 191
  7. Zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego 195
  7. Sprawdzenie wiadomości 197
  8. Kierujący i kontrola ruchu drogowego 198
  8. Warunki uzyskania uprawnień do kierowania 199
  8. Prawa jazdy kategorii B oraz B+E 201
  8. Zatrzymywanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy 204
  8. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami 209
  8. Kontrola ruchu drogowego 211
  8. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 221
  8. Usuwanie, przemieszczanie i blokowanie pojazdów 224
  8. Sprawdzenie wiadomości 226
  Część III Technika kierowania i obsługa pojazdu
  9. Wstęp do kierowania samochodem 227
  9. Urządzenia do sterowania i kontroli samochodu 227
  9. Przygotowanie do jazdy 240
  9. Uruchamianie silnika 244
  9. Sprawdzenie wiadomości 247
  10. Podstawowe manewry 248
  10. Ruszanie do przodu na jezdni poziomej i na wzniesieniu 248
  10. Jazda do tyłu 249
  10. Zatrzymywanie i postój 251
  10. Parkowanie równoległe, prostopadłe i skośne 251
  10. Wyprzedzanie 255
  10. Zawracanie 257
  10. Sprawdzenie wiadomości 258
  11. Technika jazdy samochodem 260
  11. Przejeżdżanie zakrętów 260
  11. Pokonywanie wzniesień i spadków drogi 262
  11. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych 263
  11. Jazda z przyczepą 267
  11. Jazda ekonomiczna 268
  11. Sprawdzenie wiadomości 270
  12. Bieżąca obsługa samochodu 271
  12. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi samochodu 271
  12. Zakres obsługi codziennej 272
  12. Opis czynności obsługi codziennej 273
  12. Codzienna obsługa silnika 273
  12. Codzienna obsługa podwozia 278
  12. Codzienna obsługa nadwozia 287
  12. Sprawdzenie wiadomości 288
  Część IV Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadku drogowym
  13. Udzielanie pomocy na miejscu wypadku 289
  13. Przebieg udzielania pomocy 289
  13. Sprawdzenie wiadomości 290
  14. Czynności pierwszej pomocy 291
  14. Podstawowe czynności ratownicze 291
  14. Sprawdzenie wiadomości 301
  Dodatek. Egzamin na prawo jazdy kategorii B 303
  Źródła przepisów 309
  Słowniczek podstawowych pojęć ruchu drogowego 311

  Errata

  Errata 1 (pdf) - Errata do książki

   Poinformuj znajomego o książce

    Duża okładka do pobrania

    Liczbaszt.

    Cena:69. 00 zł

    Produkt dostępny
    Wysyłamy w ciągu 24h

    Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

    Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
    Ilustracje dla nauczycieli

    Wróblewski Piotr, Kupiec Jerzy

    Podstawy elektrotechniki i elektroniki

    Doległo Marian

    Silniki pojazdów samochodowych
    Ilustracje dla nauczycieli

    Zając Piotr

    Język angielski w branży samochodowej
    English in the Automotive Industry

    Jarocka Janina

    Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnozowanie i naprawa
    Ilustracje dla nauczycieli

    Gabryelewicz Marek

    Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

    Jastrzębska Urszula

    Leksykon skrótów. Motoryzacja

    Wiśniewski Krzysztof

    Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B

    Samochody osobowe. Opisy techniczne i dane regulacyjne. Część 11

    Książki z zakresu BHP - Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

    BHP, czyli Bezpieczeństwo i higiena pracy to katalog norm, zasad i wskazówek mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wykonywania zawodu. To także dziedzina wiedzy odpowiadająca za kształtowanie odpowiednich warunków pracy. Stanowi ją szereg szczegółowych zagadnień takich jak medycyna i psychologia pracy, ergonomia czy rzeczywiste bezpieczeństwo stanowiska pracy.

    Obowiązek dostosowywania się i spełniania wymogów BHP ciąży na każdym pracodawcy bez względu na branżę, w której funkcjonuje. Oczywiście szczegółowe wymagania będą różnić się np. pomiędzy firmą usługową a przemysłową, niemniej jednak przepisy są obligatoryjne dla każdego.

    W Polsce, organem ustanowionym w celu kontroli prawidłowego przestrzegania zasad BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy. Urząd ten ma do swojej dyspozycji narzędzia takie jak kontrole w zakładach pracy oraz działania prewencyjne, które mają ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń.

    Najważniejszymi zbiorami zasad dotyczących BHP jest Dział X Kodeksu pracy oraz szereg rozporządzeń - w tym w szczególności Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Ac282febha

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Ac282febha

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Haier Ac282febha