Podręcznik wyposażenia dodatkowego Caimi Brevetti Diesis

Podręcznik wyposażenia dodatkowego Caimi Brevetti Diesis to idealne rozwiązanie do zaplanowania, zarządzania i wytwarzania elementów wyposażenia dodatkowego. Podręcznik zawiera wszystkie informacje, które musisz wiedzieć, aby w pełni wykorzystać swoje wyposażenie dodatkowe Caimi Brevetti Diesis. Zawiera również wyczerpujący opis jego działania, wszystkich funkcji i możliwości, a także instrukcję obsługi. Z Podręcznikiem wyposażenia dodatkowego Caimi Brevetti Diesis będziesz mógł w pełni wykorzystać zalety swojego wyposażenia, aby zwiększyć wydajność i zoptymalizować pracę.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyposażenia dodatkowego Caimi Brevetti Diesis

19. 09. 2014

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji definicji „rzeczywista liczba uczniów” w odniesieniu do uczniów, którym szkoła zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej, uprzejmie wyjaśniamy:

Przez rzeczywistą liczbę uczniów, którym szkoła ze środków dotacji celowej zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, należy rozumieć liczbę uczniów, którzy rozpoczną edukację w roku szkolnym, za który naliczana jest dotacja (w przypadku klas pierwszych – w roku szkolnym 2014/2015).

Dotacja obejmuje tę grupę osób, co do których szkoła, w momencie składania zamówienia, ma wszelkie podstawy sądzić, iż będą uczniami danej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek dotacyjny. W przypadku klas pierwszych liczba uczniów powinna wynikać z aktualnego stanu postępowania rekrutacyjnego na dzień składania zamówienia.

Jeśli po złożeniu zamówienia szkoła stwierdzi, że liczba uczniów zmniejszyła się, a zamówienie nie może być skorygowane w dół bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zakupiony dodatkowy zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych należy traktować jako dodatkową rezerwę na wypadek pojawienia się kolejnego ucznia w klasie.

Ponadto, od przyszłego roku, od którego wypłacana będzie dotacja w cyklu wieloletnim, podręczniki i materiały zakupione z dotacji można wykorzystać w przypadku zwiększenia liczby uczniów w latach, w których nie będzie udzielana dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów dla wszystkich uczniów w klasie.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 22ae ust. 10 ustawy o systemie oświaty, jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, szkoła dokonuje odpowiedniego zakupu, którego koszt jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

Zdjęcia (1)

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:
17. 12. 2020 14:44 administrator gov. pl

Pierwsza publikacja:
17. pl

Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Minister określił sposób przekazywania informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji oraz wzory formularzy zawierające te informacje - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 716

Rozporządzenie zawiera 9 załączników niezbędnych w procesie skorzystania z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki

Dotacje celowe dla szkół na wyposażenie

Podstawą otrzymania przez szkoły dotacji jest art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis wprowadza m. in. następujące zasady:

Art. 55. 1. Wyposażenie:

1) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III,

2) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VIII

– jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego będące dla tych szkół organem rejestrującym.

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

4. Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tej szkoły organem rejestrującym.

(…)

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania dotacji celowej na podręczniki

Załącznik nr 1: Wzór - informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 2: Wzór – informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_2. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 3: Wzór – wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_3. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 4: Wzór – wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_4. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 5: Wzór – wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_5. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 6: Wzór – rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_6. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 7: Wzór – rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_7. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 8: Wzór – rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_8. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik nr 9: Wzór – rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2022 r. pl/dap/000/624/231/DZU_2022-0716_9. pdf" target="_blank" rel="nofollow">treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 716

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Podręcznik wyposażenia dodatkowego Caimi Brevetti Diesis

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyposażenia dodatkowego Caimi Brevetti Diesis

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyposażenia dodatkowego Caimi Brevetti Diesis