Podręcznik wsparcia Electrolux Eal6140wow

Podręcznik wsparcia Electrolux Eal6140wow jest oficjalnym źródłem informacji dotyczącym urządzenia Electrolux Eal6140wow. Zawiera wskazówki dotyczące wszystkich funkcji urządzenia, w tym zakresu zastosowania, instrukcji instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw. Podręcznik może być używany jako źródło informacji do bieżącego użytkowania urządzenia lub w celu uzyskania szerszej wiedzy o jego działaniu. Wskazówki w podręczniku są szczegółowe i przejrzyste, a także można znaleźć informacje na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wsparcia Electrolux Eal6140wow

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy

uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent

nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane

nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję

wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach

ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku

życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensory-

cznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i

doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruow-

ane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia, a także

będą świadome związanych z tym zagrożeń.

• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.

• Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez

nadzoru dorosłych.

• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym

oraz do podobnych zastosowań, tj. w takich miejscach, jak:

– Gospodarstwa; kuchnie dla personelu w obiektach sklepowych,

biurowych oraz innych placówkach pracowniczych.

– Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i

innych obiektach mieszkalnych.

• Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie

mogą być zakryte ani zanieczyszczone.

• Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do przyspieszania

odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.

• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu

chłodniczego.

• Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych urządzeń elektry-

cznych za wyjątkiem tych, które zaleca producent.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem

ani pary wodnej.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Używać wyłącznie

neutralnych detergentów. Nie stosować produktów ściernych, myjek

do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

EAL6xxxXOX_FR-PL_150529. indd 147

POLSKI

147

6/8/2015 1:37:26 PM

 • W Electrolux wierzymy, że odpowiednio dbając o urządzenia, a także naprawiając je w razie potrzeby, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, oszczędzając przy tym energię i zasoby. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi odpowiedniej troski o sprzęt, aby służył Ci jak najdłużej!

  Dowiedz się więcej

 • Jeśli masz problemy z urządzeniami, może być to łatwe do naprawienia. Nieustannie aktualizujemy nasz zbiór artykułów dotyczących rozwiązywania problemów i napraw, aby umożliwić Ci samodzielne rozwiązanie problemu i poprowadzimy przez możliwe rozwiązania. Jeśli nie, nasi technicy zawsze służą pomocą.

Akcesoria dopasowane do Twojego produktu

Wykorzystaj w pełni swój produkt dzięki odpowiednim akcesoriom. Naczynia, filtry, produkty czyszczące – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Kup akcesoria

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, odezwij się do nas – chętnie pomożemy!

 • Wyślij e-mailZadzwoń

  Dokumenty do pobrania

  Dokumenty związane z realizacją projektów

  Wzór oświadczenia dotyczący zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów

  Oświadczenie w zakresie spełnienia kryteriów określonych w dokumentacji przetargowej

  Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art. 189

  Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art. 207

  Program Polska Cyfrowa 2014-2020

  Program Polska Cyfrowa – dokument główny z dnia 15 lutego 2017

  Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

  Opis zmian od ostatniej wersji (obowiązuje od 15. 02. 2017r. )

  Załączniki:

  Diagnoza dla Programu Polska Cyfrowa 2014-2020a (obowiązuje od 05. 12. 2014r. )

  Podsumowanie POPC (obowiązuje od 05. pl/attachment/f8a2475e-9960-4d46-9366-af2c6dddb733" target="_blank">Raport z ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego (obowiązuje od 05. pl/attachment/8dc75c2fa-9414-4471-af13-c8d6a1792da2" target="_blank">Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania (obowiązuje od 05. pl/attachment/9095fb65-c437-492f-84de-fa9f72747c50" target="_blank">Warunki ogólne ex-ante (obowiązuje od 05. pl/attachment/b3939210-062f-4c3f-9b0a-6433d68496c9" target="_blank">Synteza prognozy oddziaływania na środowisko (obowiązuje od 05. pl/attachment/f834b34f-d708-49fe-93d1-383d7928fd1f" target="_blank">Prognoza oddziaływania na środowisko (obowiązuje od 05. )

  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska

  Dokument zawiera w szczególności informacje o rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami, typach projektów i beneficjentów, planie finansowym i formach wsparcia oraz poziomach dofinansowania, a także kwestiach dotyczących pomocy publicznej. pl/attachment/1fef30fd-6b02-47f5-ba85-0277fe2545c1" target="_blank">Opis zmian od ostatniej wersji

  Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (obowiązuje od 30. 10. pl/attachment/9b9dbcad-4523-46ec-82c0-d226077be588" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 12. 03. 2018r. pl/attachment/5aaf0076-cbe0-49eb-b25f-0e4505342377" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 23. 01. pl/attachment/35376c27-01be-410e-9094-80c9c46260f9" target="_blank">Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (obowiązuje od 12. pl/attachment/ad4993db-b84f-44ed-a5f5-8a8051773aab" target="_blank">Metodyka wyboru projektów w działaniu 3. 3 E-pionier (obowiązuje od 23. 2016r. )

  Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - Aktualizacja z 8 czerwca 2021r.

  Karta wizualizacyjna dla Programu Polska Cyfrowa

  Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

  W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zaprasza do zapoznania się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco. pl/attachment/7c294558-8573-4351-a96e-5be106164d8b" target="_blank">Instrukcja wypełniania wekseli własnych In Blanco

  Wzór weksla wraz z deklaracją - spółka cywilna

  Wzór weksla wraz z deklaracją - podmiot prawny

  Wzór weksla wraz z deklaracja - osoba fizyczna

  Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania

  Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim

  Dokumenty związane z obsługą centralnego systemu teleinformatycznego

  Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

  Multimedialna instrukcja SL2014

  Podręcznik Beneficjenta POPC SL2014 wersja 2. 7 (PDF)

  Podręcznik Beneficjenta POPC SL2014 wersja 2. 7 (DOCX)

  KM. POPC 2. 1 monitorowanie

  Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczony dla sygnalistów (tzw. whistleblower)

  Ww. formularz znajduje się na stronie internetowej POPC w zakładce Kontakt: http://www. pl/strony/kontakt/.

  Formularz zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

  ¹ Sygnalista (ang. whistleblower) – osoba, która działając w dobrej wierze, zgłasza lub ujawnia informacje o nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy, a zachodzących w miejscu pracy – definicja ze strony internetowej Fundacji Batorego (http://www. pl/)

  Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

  Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 (obowiązuje od 23. )

  Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

  Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  Wersja standardowa dokumentu

  Wersja kontrastowa dokumentu

  Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020 

  Baza konkurencyjności

  Narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta została omówiona w sekcji 6. 5. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  Baza konkurencyjności

  Publikowanie zapytań ofertowych, w których zastosowanie ma zasada konkurencyjności w Bazie jest obowiązkowe dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa i są realizowane od 4 stycznia 2016 roku.

  W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane odpowiednie instrukcje (pn. : Jak dodać ogłoszenie? ; Jak znaleźć ogłoszenie? ) – zawierające niezbędne zalecenia i wskazówki.

  link do instrukcji bazy konkurencyjności funduszy europejskich

  W przypadku:

  • zamówienia o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielonego przez Beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, co do którego zastosowanie ma zasada konkurencyjności

  oraz

 • w przypadku zamówienia co do którego zastosowanie ma rozeznanie rynku (dotyczące zamówień od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto),
  Beneficjent może złożyć oświadczenie (wg wzoru) wybierając odpowiedni jego wariant.
 • Wzór oświadczenia dotyczącego zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku

 • Podręcznik wsparcia Electrolux Eal6140wow

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wsparcia Electrolux Eal6140wow

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik wsparcia Electrolux Eal6140wow