Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 3dconnexion 3dx 700056

Podręcznik użytkownika 3dconnexion 3DX 700056 jest przydatnym narzędziem, które może pomóc użytkownikom zrozumieć i korzystać z 3DConnexion 3DX 700056. Podręcznik użytkownika zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konfiguracji urządzenia 3DX 700056 oraz jego cech i funkcji. Podręcznik użytkownika zawiera również informacje o obsłudze i konserwacji urządzenia oraz porady dotyczące korzystania z jego funkcji. Podręcznik użytkownika może pomóc użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości 3DX 700056 i zapewnić użytkownikom możliwość szybkiego i efektywnego korzystania z jego funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 3dconnexion 3dx 700056

1 Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers. toshiba-europe. com

2 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia Wprowadzenie Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Przewodnik po systemie Przód komputera z zamkniętym wyświetlaczem Lewy bok komputera Prawy bok komputera Wstecz Spód komputera Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza Wskaźniki Napędy dysków optycznych Zasilacz sieciowy Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne Sprzęt Funkcje specjalne Pakiet dodatkowy firmy TOSHIBA Programy narzędziowe i aplikacje Urządzenia opcjonalne Akcesoria opcjonalne Podręcznik użytkownika ii

3 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Podstawowe funkcje produktu Używanie tabliczki dotykowej Korzystanie z czytnika linii papilarnych Kamera internetowa Korzystanie z programu TOSHIBA Face Recognition Korzystanie z napędów dysków optycznych Zapisywanie dysków CD/DVD w napędach DVD Super Multi TOSHIBA DVD PLAYER Ochrona nośnika System dźwiękowy Modem Komunikacja bezprzewodowa Sieć LAN Obchodzenie się z komputerem Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego Korzystanie z programu TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility Rozpraszanie ciepła Klawiatura Klawisze standardowe w układzie maszyny do pisania Klawisze funkcyjne: F1... F Klawisze programowalne: kombinacje klawisza funkcyjnego Fn Klawisze skrótu Klawisze specjalne systemu Windows Mapowanie klawiatury numerycznej Generowanie znaków ASCII Tryby zasilania Warunki zasilania Monitorowanie stanu zasilania Akumulator Program TOSHIBA Password Utility Tryby włączania zasilania Funkcja włączania/wyłączania zasilania przy użyciu panelu Automatyczne przełączanie do stanu wstrzymania/hibernacji Program do konfiguracji systemu HW Uruchamianie programu HW Setup Okno programu HW Setup Podręcznik użytkownika iii

4 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Rozdział 8 Załącznik A Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E Załącznik F Załącznik G Załącznik H Załącznik I Rozwiązywanie problemów Proces rozwiązywania problemu Lista kontrolna sprzętu i systemu Wsparcie firmy TOSHIBA Dane techniczne Wymagania środowiskowe A-1 Sterownik wyświetlacza i tryby wideo Karta graficzna B-1 Tryb wideo B-1 Bezprzewodowa sieć LAN Dane techniczne karty C-1 Charakterystyka radiowa C-1 Obsługiwane podzakresy częstotliwości C-2 Współdziałanie bezprzewodowe w technice Bluetooth Przepisy D-2 Korzystanie z modułu Bluetooth Adaptor firmy TOSHIBA w Japonii D-4 Przewody zasilające Instytucje wystawiające certyfikaty E-1 Licznik ochrony przed kradzieżą firmy TOSHIBA TOSHIBA PC Health Monitor Zastrzeżenia Niemające zastosowania ikony* H-1 CPU (Procesor)* H-1 Pamięć (system główny)* H-2 Żywotność akumulatora* H-3 Pojemność dysku twardego (HDD)* H-3 LCD* H-3 Procesor grafiki ( GPU)* H-3 Bezprzewodowa sieć LAN* H-4 Funkcja wstrzymania i ładowania USB* H-4 Ochrona przed kopiowaniem* H-4 Jeżeli komputer zostanie skradziony Glosariusz Indeks Podręcznik użytkownika iv

5 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Copyright Zastrzeżenie Znaki towarowe 2008 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawem autorskim, tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA. Korzystanie z informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami patentowymi. Podręcznik użytkownika przenośnego komputera osobistego TOSHIBA PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Wydanie pierwsze wrzesień 2008 Prawa autorskie do utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych, baz danych oraz innych własności intelektualnych chronionych prawami autorskimi należą do autora lub właściciela praw autorskich. Materiał chroniony prawami autorskimi może być reprodukowany wyłącznie na użytek własny lub domowy. Każde inne użytkowanie oprócz wymienionego powyżej (w tym konwersja do formatu cyfrowego, zmiana, przesyłanie skopiowanych materiałów i dystrybucja w sieci) bez zezwolenia posiadacza prawa autorskiego stanowi naruszenie prawa autorskiego i praw autora i podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Podczas kopiowania tego podręcznika należy przestrzegać praw autorskich. Ten podręcznik został zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem należytej staranności. Oznacza to, że zawarte w nim instrukcje oraz opisy przenośnego komputera osobistego TOSHIBA były aktualne w czasie opracowywania podręcznika. PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Komputer i podręcznik mogą ulec modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć i niezgodności dostarczonego komputera z informacjami zamieszczonymi w tym podręczniku. IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a IBM PC jest znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation. Windows, Microsoft i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym właściciela i używany jest przez firmę TOSHIBA na podstawie licencji. Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak. ConfigFree jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. ExpressCard jest znakiem towarowym firmy PCMCIA. Secure Digital i SD są znakami towarowymi firmy SD Card Association. W tym podręczniku mogą być również wykorzystane inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe nie wymienione powyżej. Podręcznik użytkownika v

6 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Deklaracja zgodności ze standardami europejskimi Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Hammfelddamm 8, Neuss, Niemcy. Pełna, oficjalna treść Deklaracji zgodności z normami Unii Europejskiej znajduje się na stronie internetowej firmy TOSHIBA GOST Zgodność ze standardem CE Ten produkt został oznaczony symbolem CE zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi, w szczególności dyrektywą dotyczącą zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC (komputer przenośny i akcesoria elektroniczne włącznie z dostarczonym zasilaczem), dyrektywą dotyczącą wyposażenia radiowego i wyposażenia terminali telekomunikacyjnych 1999/5/EC (stosowane akcesoria telekomunikacyjne) oraz dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/23/EEC (dostarczony zasilacz). Ten produkt oraz oryginalne urządzenia opcjonalne zostały zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z normami EMC (zgodność elektromagnetyczna) oraz standardami bezpieczeństwa. Firma TOSHIBA nie gwarantuje jednak zachowania zgodności z powyższymi normami, jeżeli w komputerze zostaną zastosowane urządzenia dodatkowe lub kable nie wyprodukowane przez firmę TOSHIBA. W przypadku podłączenia takich urządzeń dodatkowych/kabli należy zagwarantować, że system (komputer oraz urządzenia dodatkowe/kable) nadal spełnia wymagane standardy. Przestrzeganie poniższych reguł pozwoli uniknąć problemów związanych ze zgodnością elektromagnetyczną: Do komputera należy podłączać wyłącznie urządzenia opcjonalne oznaczone symbolem CE. Należy stosować wyłącznie ekranowane przewody najlepszej jakości. Podręcznik użytkownika vi

7 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Uwaga dotycząca modemu Te informajce dotyczą modeli wyposażonych we wbudowany modem. Deklaracja zgodności Urządzenie zostało dopuszczone do użytku na podstawie decyzji komisji CTR 21 dotyczącej jednoterminalowych połączeń z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Uwzględniając różnice między sieciami tego typu w poszczególnych krajach/regionach, zezwolenie to nie jest jednak związane z bezwarunkową gwarancją prawidłowego działania urządzenia po podłączeniu do publicznej komutowanej sieci telefonicznej. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu. Stwierdzenie zgodności z sieciami Ten produkt jest przystosowany do współpracy z następującymi sieciami. Został sprawdzony pod względem zgodności z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie EG Niemcy ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 i DE03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17 Grecja ATAAB AN005, AN006 oraz GR01, 02, 03, 04 Portugalia ATAAB AN001, 005, 006, 007, 011 i P03, 04, 08, 10 Hiszpania ATAAB AN005, 007, 012, oraz ES01 Szwajcaria ATAAB AN002 Pozostałe kraje/regiony ATAAB AN003, 004 Każda sieć wymaga określonych ustawień przełączników oraz konfiguracji oprogramowania. Szczegółowe informacje zamieszczono w odpowiednich sekcjach w podręczniku użytkownika. Funkcja Hookflash (wywołanie rejestru o ściśle określonym czasie) jest przedmiotem oddzielnego krajowego zatwierdzenia. Nie została ona sprawdzona pod względem zgodności z krajowymi przepisami i nie można zagwarantować prawidłowego działania tej funkcji w określonych sieciach krajowych. Podręcznik użytkownika vii

8 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE: Utylizacja zużytych produktów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i utylizować zużytych produktów razem z odpadami komunalnymi. Zintegrowane akumulatory można utylizować razem ze zużytym produktem. Zostaną wyodrębnione w centrum recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych produktów i baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji dotyczących programów segregacji i utylizacji obowiązujących w danym kraju, należy odwiedź naszą stronę internetową ( albo skontaktować się z lokalnym biurem miejskim lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Utylizacja zużytych baterii i/lub akumulatorów Przekreślona ikona kosza w okręgu oznacza, że nie wolno gromadzić i utylizować zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Jeżeli bateria lub akumulator zawiera ołów (Pb), rtęć (Hg) i/lub kadm (Cd) w ilości większej niż określona przez dyrektywę dotyczącą baterii (2006/66/EC), symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) są umieszczane poniżej ikony przekreślonego kosza. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii/akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów i baterii/akumulatorów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Te symbole nie zawsze są umieszczane na urządzaniu. Zależy to od kraju i regionu, w którym dokonano zakupu. Podręcznik użytkownika viii

9 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Utylizacja komputera i akumulatorów Komputer należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami izarządzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Komputer jest wyposażony w akumulator. W przypadku częstego używania akumulator po pewnym czasie utraci zdolność ładowania i konieczna będzie jego wymiana. Przepisy w niektórych krajach zabraniają utylizacji zużytych baterii i akumulatorów przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi. Należy chronić nasze wspólne środowisko naturalne. Szczegółowe informacje na temat miejsca recyklingu lub właściwego sposobu utylizacji baterii i akumulatorów uzyskasz u lokalnych władz. Ze względu na szkodliwość dla środowiska naturalnego utylizacja tego materiału może być uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych władz. Program ENERGY STAR Model Twojego komputera może być zgodny ze standardem Energy Star. Jeżeli zakupiony model jest zgodny z tym programem, jest na nim umieszczone logo ENERGY STAR i obowiązują następujące informacje. Firma TOSHIBA jest partnerem w ramach programu ENERGY STAR agencji Environmental Protection Agency (EPA) i zaprojektowała komputer tak, aby spełniał najnowsze zalecenia standardu ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej. Komputer jest dostarczany z ustawieniami zarządzania energią zapewniającymi najstabilniejsze środowisko pracy i optymalną wydajność systemu, zarówno w trybie zasilania prądem zmiennym, jak i w trybie zasilania z akumulatora. Aby oszczędnie korzystać z energii, komputer jest przełączany do stanu wstrzymania, w którym system jest zamykany, a wyświetlacz jest wyłączany po 15 minutach braku aktywności w trybie zasilania sieciowego. Firma TOSHIBA zaleca uaktywnienie tej konfiguracji oraz innych funkcji oszczędzania energii, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii przez komputer. Aby zakończyć stan wstrzymania, należy nacisnąć przycisk zasilania. Produkty ze znakiem ENERGY STAR przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ponieważ spełniają surowe zalecenia dotyczące efektywności energetycznej ustalone przez amerykańską agencję EPA i Komisję Europejską. Według agencji EPA komputer spełniający nowe wymagania standardu ENERGY STAR zużywa od 20 do 50% mniej energii zależnie od tego, w jaki sposób jest używany. Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR znajduje się pod adresami lub Odwiedź witrynę lub management, aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu ENERGY STAR. Podręcznik użytkownika ix

10 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Standardy napędów optycznych Komputer PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 firmy TOSHIBA jest wyposażony w jeden z następujących napędów: DVD Super Multi (+-R DL) lub DVD Super Multi. W napędzie zastosowano system laserowy. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z tego produktu, należy dokładnie przeczytać i zachować ten podręcznik. Jeżeli konieczna jest konserwacja urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Obsługa, regulacja lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z procedurami opisanymi w podręczniku może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z promieniem lasera, nie należy otwierać obudowy urządzenia. Napęd posiada jedną z następujących etykiet: CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUKT LASEROWY KLASY 1) LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE1 KLASS 1 LASER APPARAT Przed sprzedażą, laser klasy 1 uzyskuje certyfikat standardu US rozdział 21 Departamentu zdrowia (DHHS 21 CFR). W innych krajach, napęd posiada certyfikat zgodności z klasą 1 IEC825 i EN Ten komputer jest wyposażony w jeden z następujących napędów dysków optycznych: Producent Panasonic Communications Panasonic Communications Typ Napęd DVD Super Multi UJ844 DVD Super Multi (±R Double Layer) UJ862 Podręcznik użytkownika x

11 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Ważna uwaga Dzieła chronione prawem autorskim obejmują m. in. muzykę, klipy wideo, programy komputerowe i bazy danych. Bez wyraźnego upoważnienia zgodnie z odpowiednim prawem autorskim, dziel tych nie można kopiować, zmieniać, przekazywać, przesyłać ani dysponować nimi w inny sposób bez zgody właściciela praw autorskich. Należy pamiętać, ze nieupoważnione kopiowanie, zmienianie, przekazywanie, przesyłanie lub dysponowanie nimi może być przyczyna roszczeń odszkodowawczych oraz grzywny. Unikaj korzystania z telefonu (z wyjątkiem telefonu bezprzewodowego) podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Należy uwzględnić nieznaczne ryzyko porażenia przez wyładowania atmosferyczne. Nie korzystaj z telefonu w celu zgłoszenia ulatniania się gazu w bezpośredniej bliskości usterki. Używaj tylko przewodu zasilającego zalecanego w tym podręczniku. Należy stosować tylko akumulatory zalecane przez producenta lub ich odpowiedniki. Akumulatory należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta. Należy stosować wyłącznie akumulator dostarczany z komputerem lub akumulator opcjonalny. Korzystanie z niewłaściwego akumulatora może spowodować uszkodzenie komputera. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w takich okolicznościach. Podręcznik użytkownika xi

12 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Wstęp Gratulujemy zakupu komputera PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600. Ten nowoczesny notebook wyposażono w wiele opcji umożliwiających rozszerzanie systemu (również o urządzenia multimedialne). Został on zaprojektowany w sposób gwarantujący niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat. W tym podręczniku wyjaśniono, jak należy skonfigurować i rozpocząć korzystanie z PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 komputera. Zamieszczono w nim również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, podstawowych operacji, prawidłowej eksploatacji sprzętu, korzystania z urządzeń opcjonalnych oraz rozwiązywania problemów. Początkujący użytkownicy komputerów stacjonarnych lub przenośnych powinni w pierwszej kolejności przeczytać rozdziały 1 (Wprowadzenie) i 3(Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), aby zapoznać się z funkcjami, składnikami i akcesoriami komputera. Następnie należy przeczytać rozdział 1 (Wprowadzenie), w którym zamieszczono instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania komputera. Doświadczeni użytkownicy komputerów powinni przeczytać niniejszą przedmowę w celu zaznajomienia się z układem podręcznika oraz pokrótce zapoznać się z jego treścią. Należy przeczytać sekcję Funkcje specjalne w rozdziale 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), w której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera, i sekcję w rozdziale 7 (Program do konfiguracji systemu HW), aby dowiedzieć się, jak należy instalować i konfigurować te funkcje. Należy przeczytać rozdział 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne) w przypadku podłączania opcjonalnych produktów lub urządzeń zewnętrznych. Podręcznik użytkownika xii

13 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Stosowane konwencje Skróty Symbole Przy opisywaniu, określaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur zastosowano w podręczniku następujące konwencje. Po terminie pojawiającym się w tekście po raz pierwszy i zawsze wówczas, gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelności tekstu, w nawiasie podawany jest skrót. Na przykład: Read Only Memory (ROM). Skróty uwzględniono również w glosariuszu. Ikony/symbole służą do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz innych elementów komputera. Są również stosowane na panelu wskaźników w celu określenia elementów, których dotyczą przedstawiane informacje. Klawisze Symbole klawiszy stosowane w tekście podręcznika służą do opisu wykonywanych operacji. Zostały one przedstawione w sposób, w jaki są widoczne na klawiaturze, oraz wyróżnione specjalną czcionką. Na przykład ENTER odnosi się do klawisza ENTER. Korzystanie z klawiszy Niektóre operacje wymagają jednoczesnego użycia dwóch lub więcej klawiszy. Operacje takie zostały oznaczone symbolami klawiszy oddzielonymi znakiem plus (+). Na przykład CTRL + C oznacza, że należy jednocześnie nacisnąć klawisz CTRL oraz klawisz C. W przypadku trzech klawiszy należy przytrzymać dwa pierwsze i nacisnąć trzeci ABC Jeśli procedura wymaga operacji, np. kliknięcia ikony lub wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst są przedstawione czcionką widoczną po lewej stronie. Wyświetlacz S ABC Tytuły okienek, ikon, tekst wyświetlany przez komputer przedstawiono czcionką widoczną po lewej. Komunikaty Celem komunikatów używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi użytkownika na ważne informacje. Każdy rodzaj komunikatu jest oznaczony w sposób przedstawiony poniżej. Podręcznik użytkownika xiii

14 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Ostrzeżenie! Ostrzeżenie informuje użytkownika, że korzystanie ze sprzętu w niewłaściwy sposób lub postępowanie niezgodne z przedstawionymi instrukcjami może spowodować utratę danych lub uszkodzenie komputera. Informacja. Uwaga zawiera wskazówkę lub poradę ułatwiającą optymalne korzystanie z wyposażenia. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą doprowadzić do śmierci lub poważnego kalectwa, jeśli nie będą przestrzegane poniższe zalecenia. Terminologia Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w następujący sposób: Start Słowo Start odnosi się do przycisku w systemie operacyjnym Microsoft Windows Vista. HDD (dysk twardy) Ilustracja Niektóre modele są wyposażone w półprzewodnikowy dysk twardy (SSD) zamiast magnetycznego dysku twardego. W tym podręczniku określenie HDD lub dysk twardy dotyczy również dysku półprzewodnikowego (SSD), jeżeli nie zaznaczono inaczej. W niniejszym podręczniku identyczne położenie portów i złącz modeli PORTÉGÉ R600 i PORTÉGÉ A600 przedstawiono na ilustracjach dotyczących modelu PORTÉGÉ R600. Podręcznik użytkownika xiv

15 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Informacje ogólne Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa, minimum zmęczenia podczas pracy oraz całkowitą zgodność z wymaganiami określonymi dla komputerów przenośnych. Aby jednak ograniczyć do minimum ryzyko zranienia użytkownika lub uszkodzenia komputera, należy uwzględnić określone zalecenia. Należy zapoznać się przedstawionymi poniżej ogólnymi zaleceniami dotyczącymi pracy z komputerem, zwracając równocześnie uwagę na zawarte w tekście ostrzeżenia. Zapewnij właściwą wentylację Jeżeli zasilanie jest włączone i zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego (nawet po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania) należy zawsze upewnić się, że komputer i zasilacz mają zapewnioną właściwą wentylację i są chronione przed przegrzaniem. W takiej sytuacji należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie należy przykrywać komputera lub zasilacza żadnymi przedmiotami. Nie należy umieszczać komputera lub zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak koce elektryczne i grzejniki. Nie wolno przykrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych, takich jak szczeliny znajdujące się na podstawie komputera. Komputer powinien zawsze być używany na twardym podłożu. Używanie komputera na dywanie lub innym miękkim podłożu może powodować blokowanie szczelin wentylacyjnych. Należy zawsze zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół komputera. Przegrzanie komputera lub zasilacza sieciowego może być przyczyną awarii systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo pożaru i poważnego zranienia. Podręcznik użytkownika xv

16 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Stworzenie przyjaznego dla komputera środowiska Umieść komputer na płaskiej powierzchni, wystarczająco dużej, aby zmieścił się komputer i wszelkie inne urządzenia, których potrzebujesz, np. drukarka. Zostaw wystarczająco dużo miejsca wokół komputera i sprzętu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku może nastąpić przegrzanie tych elementów. Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce pracy przed następującymi czynnikami: Kurz, wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne. Sprzęt, który generuje silne pole elektromagnetyczne, taki jak głośniki (inne niż głośniki podłączone do komputera) lub telefon głośnomówiący. Gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności oraz źródła zmian temperatury, takie jak wyloty urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. Ekstremalne gorąco, zimno lub wilgotność. Ciecze i żrące chemikalia. Nadwerężenia spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze Zaleca się szczególnie dokładne zapoznanie z Podręcznikiem bezpiecznego i wygodnego użytkowania. Zamieszczono w nim informacje dotyczące zapobiegania zmęczeniu i drętwieniu rąk na skutek długotrwałego korzystania z klawiatury. W Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera zamieszczono również informacje dotyczące organizacji środowiska pracy, pozycji ciała przy pracy i oświetlenia, które mogą ułatwić zapobieganie nadwerężeniu mięśni i stawów. Oparzenia Należy unikać długotrwałego kontaktu fizycznego z komputerem. Jeżeli komputer pozostaje włączony przez dłuższy czas, powierzchnia obudowy może ulec nagrzaniu. Chociaż temperatura sprawdzana dotykowo może nie wydawać się wysoka, to jednak długotrwały kontakt fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) może spowodować powstanie na skórze lekkiego oparzenia. W przypadku długotrwałego korzystania z komputera zaleca się również unikanie kontaktu z metalową płytką portów interfejsu, która także może się silnie nagrzewać. Obudowa zasilacza sieciowego może nagrzewać się podczas pracy, jednak jest to zjawisko naturalne i nie świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu. W razie konieczności transportu zasilacza należy go wyłączyć i poczekać aż ostygnie. Nie należy umieszczać zasilacza sieciowego na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę, ponieważ mogą ulec zniszczeniu. Podręcznik użytkownika xvi

17 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem Nie należy poddawać komputera silnemu naciskowi lub narażać go na jakiekolwiek uderzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementów komputera lub w inny sposób spowodować niewłaściwe funkcjonowanie. Telefony komórkowe Korzystanie z telefonów komórkowych może powodować zakłócenia dźwięku w komputerze. Nie wpływa to na funkcjonowanie komputera, jednak zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm między komputerem iużywanym telefonem komórkowym. Podręcznik bezpieczeństwa i wygody użytkowania Wszystkie ważne informacje na temat bezpieczeństwa i właściwego użytkowania komputera znajdują się w załączonym Podręczniku bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z komputera. Podręcznik użytkownika xvii

18 Wprowadzenie Rozdział 1 Wprowadzenie W tym rozdziale zamieszczono listę kontrolną wyposażenia oraz podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z komputerem. Niektóre z funkcji opisanych w podręczniku mogą działać nieprawidłowo, jeżeli używany jest inny system operacyjny niż zainstalowany fabrycznie przez firmę TOSHIBA. Lista kontrolna wyposażenia Należy ostrożnie rozpakować komputer i zachować pudełko kartonowe i elementy opakowania w celu ponownego wykorzystania. Sprzęt Sprawdź, czy dostarczono wszystkie następujące elementy: PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Przenośny komputer osobisty Zasilacz sieciowy i przewód zasilający (wtyczka 2-bolcowa lub 3-bolcowa) Akumulator (preinstalowany w niektórych komputerach) Oprogramowanie Następujący system operacyjny Windows i programy narzędziowe są preinstalowane. Microsoft Windows Vista Pakiet dodatkowy firmy TOSHIBA TOSHIBA Recovery Disc Creator TOSHIBA DVD Player TOSHIBA SD Memory Utilities TOSHIBA SD Memory Boot Utility CD/DVD Drive Acoustic Silencer Pomoc TOSHIBA TOSHIBA ConfigFree Funkcja ochrony dysku twardego Podręcznik użytkownika 1-1

19 Wprowadzenie Program TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Face Recognition* Program TOSHIBA USB Sleep and Charge Utility* Program Bluetooth Stack for Windows firmy Toshiba* Fingerprint Utility Centrum mobilności Windows Podręcznik online * Oznacza oprogramowanie preinstalowane w przypadku niektórych modeli Dokumentacja Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Szybki start Podręcznik bezpieczeństwa i wygody użytkowania Informacje dotyczące gwarancji Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Wprowadzenie Wszyscy użytkownicy powinni zapoznać się z treścią części Uruchamianie komputera po raz pierwszy. Należy uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z tego komputera, zamieszczone w Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem. Te informacje ułatwią wygodne i produktywne korzystanie z komputera przenośnego. Postępując zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tym podręczniku, można ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości związanych z bólem dłoni, ramion, barków lub karku. W tej sekcji zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputerem. Omówiono następujące zagadnienia: Podłączanie zasilacza sieciowego Otwieranie wyświetlacza Włączanie zasilania Uruchamianie komputera po raz pierwszy Wyłączanie zasilania Ponowne uruchamianie komputera Opcje odzyskiwania systemu i przywracanie wstępnie zainstalowanego oprogramowania Podręcznik użytkownika 1-2

20 Wprowadzenie Należy używać programu antywirusowego i dbać o jego regularne aktualizacje. Nośnika danych nie należy nigdy formatować bez sprawdzenia jego zawartości (formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nośniku). Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych wewnętrznego dysku twardego lub innego głównego urządzenia pamięciowego na zewnętrznym nośniku danych. Przeciętne nośniki danych nie są trwałe lub stabilne przez dłuższy okres czasu i w pewnych okolicznościach może dojść do utraty danych. Przed instalacją urządzeń lub aplikacji, dane w pamięci należy zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do utraty danych. Podłączanie zasilacza sieciowego Zasilacz sieciowy należy podłączyć, aby naładować akumulator lub korzystać z zasilania sieciowego. Jest to również najszybszy sposób pierwszego uruchomienia komputera, ponieważ akumulator należy wcześniej naładować. Zasilacz sieciowy można podłączyć do źródła prądu zmiennego o napięciu od 100 do 240 V (50 lub 60 Hz). Więcej informacji na temat używania zasilacza sieciowego w celu naładowania akumulatora znajduje się w rozdziale 6, Tryby zasilania. Podręcznik użytkownika 1-3

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
   22. Narzędzia w programie Illustrator
    1. Przegląd narzędzi
    2. Zaznaczanie narzędzi
     1. Zaznaczenie
     2. Zaznaczanie bezpośrednie
     3. Zaznaczanie grupowe
     4. Różdżka
     5. Lasso
     6. Obszar ilustracji
     7. Narzędzia do nawigacji
      1. Rączka
      2. Obracanie widoku
      3. Lupka
      4. Narzędzia do malowania
       1. Gradient
       2. Siatka
       3. Generator kształtów
       4. Narzędzia tekstowe
        1. Tekst
        2. Tekst na ścieżce
        3. Tekst pionowy
        4. Narzędzia do rysowania
         1. Pióro
         2. Dodaj punkt kontrolny
         3. Usuń punkt kontrolny
         4. Punkt kontrolny
         5. Krzywizna
         6. Linia
         7. Prostokąt
         8. Prostokąt zaokrąglony
         9. Elipsa
         10. Wielokąt
         11. Gwiazda
         12. Pędzel malarski
         13. Kropla
         14. Ołówek
         15. Shaper
         16. Plasterek
         17. Narzędzia do modyfikacji
          1. Obróć
          2. Odbij
          3. Skaluj
          4. Ścinanie
          5. Szerokość
          6. Przekształcanie swobodne
          7. Kroplomierz
          8. Mieszanie
          9. Gumka
          10. Nożyczki
          11. Szybkie operacje
           1. Tekst retro
           2. Tekst z blaskiem neonu
           3. Oldschool tekst
           4. Zmień kolory
           5. Konwertowanie szkicu na wektory
           6. Illustrator na iPadzie
            1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
             1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
             2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
             3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
             4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
             5. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
             6. Gesty i skróty dotykowe
             7. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
             8. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
             9. Dokumenty
              1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
              2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
              3. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
               1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
               2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
               3. Rysowanie
                1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
                2. Rysowanie i edytowanie kształtów
                3. Tekst
                 1. Praca z tekstem i czcionkami
                 2. Tworzenie napisów na ścieżce
                 3. Dodawanie własnych czcionek
                 4. Praca z obrazami
                  1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
                  2. Kolory
                   1. Stosowanie kolorów i gradientów
                   2. Pliki w chmurze
                    1. Podstawy
                     1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
                     2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
                     3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
                     4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
                     5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
                     6. Rozwiązywanie problemów
                      1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
                      2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
                      3. Dodawanie i edytowanie treści
                       1. Podstawy rysowania
                       2. Edycja ścieżek
                       3. Rysowanie idealnych kompozycji
                       4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
                       5. Rysowanie prostych linii i kształtów
                       6. Obrys obrazu
                       7. Upraszczanie ścieżki
                       8. Definiowanie siatki perspektywy
                       9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
                       10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
                       11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
                       12. Rysowanie perspektywiczne
                       13. Symbole
                       14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
                       15. Obiekty 3D i materiały
                        1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
                        2. Tworzenie grafiki 3D
                        3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
                        4. Tworzenie tekstu 3D
                        5. Kolor
                         1. Informacje o kolorze
                         2. Wybieranie kolorów
                         3. Używanie i tworzenie próbek
                         4. Dopasowywanie kolorów
                         5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
                         6. Grupy kolorów (harmonie)
                         7. Panel Motywy Color
                         8. Zmiana kolorów kompozycji
                         9. Malowanie
                          1. Informacje o malowaniu
                          2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
                          3. Grupy aktywnego malowania
                          4. Gradienty
                          5. Pędzle
                          6. Przezroczystość i tryby mieszania
                          7. Stosowanie obrysów do obiektu
                          8. Tworzenie i edycja wzorków
                          9. Siatki
                          10. Wzorki
                          11. Zaznaczanie obiektów
                          12. Warstwy
                          13. Grupowanie i rozwijanie obiektów
                          14. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
                          15. Układanie obiektów w stos
                          16. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
                          17. Kopiowanie i powielanie obiektów
                          18. Obracanie i odbijanie obiektów
                          19. Tworzenie splotu obiektów
                          20. Przekształcanie obiektów
                           1. Kadrowanie obrazów
                           2. Przekształcanie obiektów
                           3. Łączenie obiektów
                           4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
                           5. Wypaczenie marionetkowe
                           6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
                           7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
                           8. Zmiana kształtu za pomocą form
                           9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
                           10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
                           11. Praca z aktywnymi narożnikami
                           12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
                           13. Edytowanie maski przycinającej
                           14. Aktywne kształty
                           15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
                           16. Edycja globalna
                           17. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
                           18. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
                           19. Zarządzanie obszarem tekstu
                           20. Czcionki i typografia
                           21. Formatowanie tekstu
                           22. Importowanie i eksportowanie tekstu
                           23. Formatowanie akapitów
                           24. Znaki specjalne
                           25. Tworzenie tekstu na ścieżce
                           26. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
                           27. Karty
                           28. Tekst i pismo
                           29. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
                           30. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
                           31. Tekst arabski i hebrajski
                           32. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
                           33. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
                           34. Kreatywne projekty typograficzne
                           35. Skalowanie i obracanie tekstu
                           36. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
                           37. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
                           38. Udoskonalenia dotyczące tekstu
                           39. Słowniki ortograficzne i językowe
                           40. Formatowanie znaków azjatyckich
                           41. Kompozytory języków azjatyckich
                           42. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
                           43. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
                           44. Tworzenie efektów specjalnych
                            1. Praca z efektami
                            2. Style grafiki
                            3. Tworzenie cienia
                            4. Atrybuty wyglądu
                            5. Tworzenie szkiców i mozaik
                            6. Cienie, blaski i wtapianie
                            7. Podsumowanie efektów
                            8. Grafika WWW
                             1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
                             2. Wykresy
                             3. SVG 
                             4. Tworzenie animacji
                             5. Plasterki i mapy obrazów
                             6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
                              1. Importowanie
                               1. Umieszczanie wielu plików
                               2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
                               3. Informacje o łączach
                               4. Cofanie osadzenia obrazów
                               5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
                               6. Importowanie obrazów bitmapowych
                               7. Importowanie plików Adobe PDF
                               8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
                               9. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
                                1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
                                2. Zapisywanie
                                 1. Zapisywanie kompozycji
                                 2. Eksportowanie
                                  1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
                                  2. Eksportowanie kompozycji
                                  3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
                                  4. Pliki pakietów
                                  5. Tworzenie plików Adobe PDF
                                  6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
                                  7. Opcje Adobe PDF
                                  8. Informacje o pliku i metadane
                                  9. Drukowanie
                                   1. Przygotowanie do drukowania
                                    1. Przygotowywanie dokumentów do druku
                                    2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
                                    3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
                                    4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
                                    5. Nadruk
                                    6. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
                                    7. Drukowanie w trybie PostScript
                                    8. Ustawienia predefiniowane drukowania
                                    9. Znaczniki drukarskie i spady
                                    10. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
                                    11. Zalewkowanie
                                    12. Drukowanie rozbarwień
                                    13. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
                                    14. Nadruk bieli
                                    15. Automatyzacja zadań
                                     1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
                                     2. Automatyzacja za pomocą skryptów
                                     3. Automatyzacja za pomocą operacji
                                     4. Rozwiązywanie problemów 
                                      1. Problemy związane z awarią
                                      2. Odzyskiwanie plików po awarii
                                      3. Problemy z plikami
                                      4. Obsługiwane formaty plików
                                      5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
                                      6. Problemy z urządzeniem Wacom
                                      7. Problemy z plikami DLL
                                      8. Problemy z pamięcią
                                      9. Problemy z plikiem preferencji
                                      10. Problemy z czcionkami
                                      11. Problemy z drukarką
                                      12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
                                      13. Poprawianie wydajności programu Illustrator
                                      14. Skorzystaj z tego przewodnika, aby poznać funkcje programu Illustrator i dowiedzieć się, jak tworzyć piękne grafiki wektorowe i ilustracje na komputerze oraz iPadzie.

                                       Co nowego w programie Illustrator

                                       Wymagania systemowe programu Illustrator

                                       Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

                                       Domyślne skróty klawiaturowe | Illustrator

                                       Zacznij od tych projektów

                                       Tworzenie i edytowanie kształtów

                                       Przekształcanie i edytowanie grafiki

                                       Zaloguj się na swoje konto

                                       • samba - podręcznik użytkownika

                                        Samba to pakiet narzędzi umożliwiających współdzielenie zasobów, ta kich jak drukarki i pliki, w sieci. Być może jest to pewne uproszczenie, ale Sambe na prawdę opracowano po to, aby ułatwić ci życie.Sam ba korzysta z protokołu SerwerMessageBlock (SMB), wspólnego produktu Microsoftu i IBM-u, w celu...

                                        Sieci, Internet 22 Mar 2005 11:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2294

                                       • DSC 510 podręcznik użytkownika lub instrukcja obslugi....

                                        Poszukuję pilnie instrukcji obslugi do takiej centralki lub podobnej.... pozdrawiam

                                        Zabezpieczenia Stacjonarne 23 Mar 2005 19:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1510

                                        Baterie litowo-jonowe i -polimerowe - podręcznik użytkownika

                                        Chciałbym aby zgromadzić tu podstawowe wiadomości teoretyczne na temat powszechnie dostępnych baterii litowo-jonowych i polimerowych.chodzi mi o takie rzeczy jak:- charakterystyki elektryczne ( niekoniecznie związane z danym typem barerii czy producenta)- sposoby formowania, ładowania, wymagania...

                                        Smartfony Serwis 17 Cze 2005 14:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2156

                                        Szukam podręcznika użytkownika do drukarki CANON S200

                                        Witam. Poszukuje podręcznika użytkownika drukarki CANON S200 z kodami błędów ponieważ przy próbie drukowania mam taki monit. Błąd serwisowy 5200.Anuluj drukowanie i wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.Jeśli ta operacja nie spowoduje usunięcia błędu, poszukaj szczegółowych informacji w...

                                        Schematu/instrukcji/artykułu 08 Lut 2006 12:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1070

                                        WF MAG - Podręcznik użytkownika

                                        WitamMoże ktoś z grupowiczów posiada w pliku lub innej formie "Podręcznik użytkownika programu WF-MAG DOS" i zechce mi ją udostępnić.Za wszelką pomoc z góry dziękuję.

                                        Software serwis 31 Paź 2011 12:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2552

                                        DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika (PL)

                                        DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika (PL)

                                        Komputery Instrukcje Obsługi 27 Maj 2009 06:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3357

                                        DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika. html (EN)

                                        DELL Latitude D830 Podręcznik użytkownika. html (EN)

                                        27 Maj 2009 06:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2398

                                        Dell Latitude D820 Podręcznik użytkownika (PL)

                                        Dell Latitude D820 Podręcznik użytkownika (PL)

                                        27 Maj 2009 07:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2468

                                        Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika wersja pdf (PL)

                                        Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika wersja pdf (PL)

                                        27 Maj 2009 16:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1208

                                        Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika versja html (PL)

                                        Dell Latitude D631 Podręcznik użytkownika versja html (PL)

                                        27 Maj 2009 16:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 990

                                        Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wer html (PL)

                                        Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wer html (PL)

                                        27 Maj 2009 16:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1806

                                        Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wer pdf (PL)

                                        Dell Latitude ATG D630 Podręcznik użytkownika wersja pdf (PL)

                                        27 Maj 2009 16:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1447

                                        Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                        Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                        27 Maj 2009 17:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2556

                                        Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                        Dell Latitude D630/D630c Podręcznik użytkownika (pl)

                                        27 Maj 2009 17:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3111

                                        Dell Latitude ATG D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                        Dell Latitude ATG D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                        27 Maj 2009 17:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1349

                                        Dell Latitude D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                        Dell Latitude D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                        29 Maj 2009 22:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4677

                                        Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownika pdf (pl)

                                        Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownika (pl)plik pdf

                                        29 Maj 2009 22:33Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2061

                                        Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownika html (pl)

                                        Dell Latitude D531 Podręcznik użytkownikapliki html

                                        29 Maj 2009 22:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1814

                                        Dell Latitude D530 Podręcznik użytkownika (pl)

                                        Dell Latitude D530 Podręcznik użytkownika (pl) 29 Maj 2009 22:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1738

                                        Dell Latitude D530 Podręcznik użytkownika (pl)

                                        plik html

                                        29 Maj 2009 22:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1164

                                        Dell Latitude D520 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                        Dell Latitude D520 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

                                        29 Maj 2009 22:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1902

                                        Podręcznik użytkownika sony h50

                                        Witam, zamieszczam kompletny podręcznik użytkownika w języku polskim do aparatu sony h50, pozdrawiam

                                        Aparaty fotograficzne Instrukcje obsługi 03 Lip 2009 15:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 585

                                        Podręcznik użytkownika IBM ThinkPad R40

                                        Instrukcja obsługi do R40Format pliku pdf, język angielski.

                                        18 Lip 2009 10:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1202

                                        Asus X61SL - notebook - podręcznik użytkownika PL

                                        Producent: AsusModel: X61SLJęzyk: PolskiStron: 88

                                        25 Wrz 2009 12:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1250

                                        Podręcznik użytkownika komputer IBM PC 300PL model 6565 (PL)

                                        Instrukcja w języku polskim do komputera IBM PC 300PL, model: 6565 (jak również 6563, 6564, 6574). Do komputerów wyglądających jak ten na zdjęciu poniżej.

                                        25 Gru 2009 23:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2154

                                        Dell OptiPlex 330 Podręcznik użytkownika (PL)

                                        Dell OptiPlex 330Podręcznik użytkownika 294 str w formacie pdf (PL)

                                        27 Lut 2010 17:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1122

                                        ASUS VK222H Podręcznik użytkownika [PL]

                                        Podręcznik użytkownika monitora ASUS VK222H po polsku

                                        Monitory Instrukcje Obsługi 30 Kwi 2010 22:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2107

                                        SAMSUNG ES70/71 Podręcznik użytkownika PL

                                        SAMSUNG ES70/71 Podręcznik użytkownika PL

                                        01 Maj 2010 20:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 797

                                        Samsung T240HD Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung T240HD Podręcznik użytkownika PL

                                        02 Maj 2010 10:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2753

                                        Samsung 211MP Podręcznik użytkownika EN

                                        Samsung 211MP Podręcznik użytkownika EN

                                        02 Maj 2010 11:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2451

                                        Samsung IT100 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung IT100 Podręcznik użytkownika PL

                                        02 Maj 2010 19:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 603

                                        Samsung NV100hd Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung NV100hd Podręcznik użytkownika PL

                                        02 Maj 2010 19:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 658

                                        Samsung NX10 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung NX10 Podręcznik użytkownika PL

                                        02 Maj 2010 19:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1092

                                        Samsung ES60 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ES60 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 20:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 753

                                        Samsung S860 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung S860 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 20:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 869

                                        Samsung ES73 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ES73 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 20:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1024

                                        Samsung ES15 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ES15 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 21:39

                                        Samsung ES20 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ES20 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 21:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 786

                                        Samsung WB500 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung WB500 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 21:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 606

                                        Samsung WB550 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung WB550 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 21:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 985

                                        Samsung WP10 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung WP10 Podręcznik użytkownika PL

                                        03 Maj 2010 22:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 780

                                        Samsung WB600/610 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung WB600/610 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 13:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1819

                                        Samsung WB650/660 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung WB650/660 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 13:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 717

                                        Samsung WB1000 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung WB1000 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 13:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 618

                                        Samsung WB5000 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung WB5000 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 13:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1109

                                        Samsung ST60/61 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ST60/61 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 13:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 703

                                        Samsung ST45 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ST45 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 14:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 572

                                        Samsung ST50 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ST50 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 14:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 660

                                        Samsung ST500/510 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ST500/510 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 14:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 738

                                        Samsung ST1000 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ST1000 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 15:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 762

                                        Samsung ST550/560 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung ST550/560 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 15:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 930

                                        Samsung PL50 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL50 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 20:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 710

                                        Samsung PL51 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL51 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 20:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 594

                                        Samsung PL55 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL55 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 20:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 558

                                        Samsung PL60 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL60 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 21:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 647

                                        Samsung PL65 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL65 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 21:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 687

                                        Samsung PL70 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL70 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 21:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 741

                                        Samsung PL80/71 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL80/71 Podręcznik użytkownika PL

                                        Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 744

                                        Samsung PL100/101 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL100/101 Podręcznik użytkownika PL

                                        04 Maj 2010 21:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 904

                                        Samsung PL150/151 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung PL150/151 Podręcznik użytkownika PL

                                        Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 857

                                        Samsung DVD-C450K/450/360/350k/350 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung DVD-C450K/450/360/350k/350 Podręcznik użytkownika PL

                                        DVD/VCR/Kamery i Blu-Ray Instrukcje Obsługi 05 Maj 2010 09:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1065

                                        Samsung DVD-C510/550/550K Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung DVD-C510/550/550K Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 09:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1578

                                        Samsung DVD-HD745 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung DVD-HD745 Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 10:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1041

                                        Samsung DVD-HD860 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung DVD-HD860 Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 10:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 987

                                        Samsung DVD-HD935 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung DVD-HD935 Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 10:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1059

                                        Samsung DVD-HD945 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung DVD-HD945 Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 10:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 945

                                        Samsung DVD-HD950 Podręcznik użytkownika PL

                                        Samsung DVD-HD950 Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 10:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1346

                                        Samsung DMB58AHC Podręcznik użytkownika PL

                                        Instrukcja obsługi zmywarki Samsung DMB58AHC PL

                                        AGD Instrukcje Obsługi 05 Maj 2010 14:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1026

                                        Zmywarka Samsung DM-M59AHC Podręcznik użytkownika PL

                                        Zmywarka Samsung DM-M59AHC Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 14:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1089

                                        CANON EOS-1ds Mark III Podręcznik użytkownika PL

                                        CANON EOS-1ds Mark III Podręcznik użytkownika PL

                                        05 Maj 2010 14:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 975

                                        Samsung BD-P1580 Podręcznik Użytkownika POL

                                        Samsung BD-P1580 Podręcznik Użytkownika POL

                                        05 Maj 2010 14:51

                                        Samsung BD-P1600/1650 Podręcznik Użytkownika POL

                                        Samsung BD-P1600/1650 Podręcznik Użytkownika POL

                                        05 Maj 2010 14:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1032

                                        Samsung BD-P3600 Podręcznik Użytkownika POL

                                        Samsung BD-P3600 Podręcznik Użytkownika POL

                                        05 Maj 2010 14:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 750

                                        Samsung BD-P4600 Podręcznik Użytkownika POL

                                        Samsung BD-P4600 Podręcznik Użytkownika POL

                                        05 Maj 2010 14:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 759

                                        Samsung BD-P1500 Podręcznik Użytkownika POL

                                        Samsung BD-P1500 Podręcznik Użytkownika POL

                                        Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 681

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-DG35I\DG36I Podręcznik użytkownika pl

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-DG35I\DG36I pl

                                        Audio Instrukcje obsługi 10 Maj 2010 20:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1363

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-DG25 Podręcznik użytkownika pl

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-DG25 Podręcznik użytkownika pl

                                        10 Maj 2010 20:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2202

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-G25 Podręcznik użytkownika pl

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-G25 Podręcznik użytkownika pl

                                        10 Maj 2010 20:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2021

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-DA25 Podręcznik użytkownika pl

                                        Miniwieża SAMSUNG MM-DA25 Podręcznik użytkownika pl

                                        10 Maj 2010 20:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1759

                                        Podręcznik użytkownika Lenovo IdeaPad S9/S10 (EN)

                                        Instrukcja w języku angielskim do laptopów z serii Lenovo IdeaPad S9/S10.

                                        23 Maj 2010 22:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 861

                                        FAX Canon B180C, B160 - Podręcznik użytkownika

                                        Podręcznik użytkownika do faksu Canon B180C i B160

                                        Telefony Stacjonarne, Faxy Instrukcje obsługi 28 Sie 2010 18:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1191

                                        Fax Canon L380S, L390 PL - Podręcznik użytkownika

                                        Podręcznik użytkownika do faksu Canon L380S i L390 w jęz. polskim

                                        13 Paź 2018 14:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2250

                                        Kamera Toshiba Camileo S10 - podręcznik użytkownika PL

                                        Podręcznik użytkownika kamery Toshiba Camileo S10 w języku polskim w formacie pdf.

                                        05 Wrz 2010 21:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5783

                                        Monitory FP71G/FP71G+/FP71G+u- podręcznik użytkownika PL

                                        FP71G/FP71G+/FP71G+uKolorowy monitor LCD17. 0" Rozmiar panelu LCDPodręcznik użytkownika PL

                                        17 Paź 2010 16:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2913

                                        Benq FP71G+S- podręcznik użytkownika PL

                                        FP71G+SPodręcznik użytkownika

                                        17 Paź 2010 16:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2862

                                        Benq FP71GX- podręcznik użytkownika PL

                                        Monitor FP71GX 17 Paź 2010 16:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3672

                                        HP Officejet 4500 (G510) podręcznik użytkownika PL

                                        Marka: Hewlett-PackardModel: Officejet 4500 (G510)Język: polskiInformacje dodatkowe: instrukcja w formacie pdf

                                        Drukarki, Ksero Instrukcje obsługi 03 Lis 2010 18:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3288

                                        HP Officejet 6500 (E709) podręcznik użytkownika PL

                                        Model: Officejet 6500 (E709) 03 Lis 2010 18:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2647

                                        HP Photosmart Plus B210-podręcznik użytkownika PL

                                        Model: Photosmart Plus B210 03 Lis 2010 19:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2752

                                        HP Photosmart Premium C310-podręcznik użytkownika PL

                                        Model: Photosmart Premium C310 03 Lis 2010 19:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2230

                                        HP Photosmart Premium Fax C410-podręcznik użytkownika PL

                                        Model: Photosmart Premium Fax C410 03 Lis 2010 19:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2080

                                        OCE VL3622/VL4222/VL5022 podręcznik użytkownika PL

                                        OCE VL3622/VL4222/VL5022podręcznik użytkownika 271 str w formacie PDF jezyk polski

                                        31 Sty 2011 20:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2911

                                        Palmtop Acer N35 - Podręcznik użytkownika-ma ktoś?

                                        Pantikos czytaj posty ze zrozumieniem.Przeczytaj dokładnie pierwszy post użytkownika.Sam szukałem w google i nie znalazłem takiej instrukcji, a ten link co podałeś tez nie znalazł.

                                        Urządzenia Mobilne Co kupić 11 Lut 2012 17:15Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1978

                                        HTC One S (PL) (EN) Podręcznik użytkownika

                                        Instrukcja obsługi HTC One S (PL) - 201 str.Instrukcja obsługi HTC One S (EN) - 187 str.

                                        Smartfony Instrukcje Obsługi 07 Cze 2012 00:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2349

                                        BROTHER DCP-7010 i pochodne - Podręcznik użytkownika (PL)

                                        Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER: DCP-7010, DCP7025, MFC-7420, MFC-7820N

                                        29 Cze 2012 11:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3730

                                        Router Asus RT-N16 Podręcznik użytkownika

                                        Router Asus RT-N16 Podręcznik użytkownika

                                        13 Lis 2012 09:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1524

                                        BenQ MS510/MS511 podręcznik użytkownika(pol)

                                        Instrukcja obsługi w formacie PDF w jęzku polskim do pojektorów BenQ MS510/MX511

                                        TV Instrukcje obsługi 17 Lis 2012 12:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3510

                                        Instrukcja obslugi, Podręcznik użytkownika do drukarek Lexmark C530, C532 i C534

                                        Instrukcja obslugi, Podręcznik użytkownika do drukarek Lexmark / Optra C530, C532 i C534 / C53x, po polskuW szczególności m. in. do modeli drukarek:C530C530DNC532DNC532N... C 530Optra C 530 DNOptra C 532 DNOptra C 532 NOptra C 534 DNOptra C 534 DTNOptra...

                                        11 Sty 2013 21:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6342

                                        Elwro 801AT - Podręcznik użytkownika

                                        Elwro 801AT - Podręcznik użytkownika. [PL]

                                        20 Mar 2013 16:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1284

                                        Lenovo IdeaPad Z500 / P500 - podręcznik użytkownika PL

                                        Lenovo IdeaPad Z500 / P500 - podręcznik użytkownika PL

                                        21 Wrz 2013 20:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 918

                                        Telefon kom. Siemens C30 - Podręcznik użytkownika (PL)

                                        Telefon GSM900 i GSM1800Masa: 110 gramówNapięcie zasilania: 3, 6VPobór prądu: max. 400mACzas trwania w gotowości: max. 250godz, min. 100 godz.Czas trwania rozmów: max. 4, 8 godz, min 2, 1 godz.Format instrukcji: 31 plików. jpg (61 stron)Jakość: dobra

                                        14 Lis 2013 18:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1038

                                        Podręcznik użytkownika Kenwood KDC-3027-4027 (PL, RUS)

                                        Podręcznik użytkownika Kenwood KDC-3027-4027

                                        Radia Samochodowe Instrukcje obsługi 08 Gru 2013 19:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5253

                                        Podręcznik użytkownika Samsung RC 510

                                        Podręcznik użytkownika Samsung RC 510

                                        30 Gru 2013 12:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2013

                                        Podręcznik użytkownika monitora telewizyjnego M1962D M2062D M2262D M2362D M2762D

                                        PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKAMODELE MONITORA TELEWIZYJNEGOM1962DM2062DM2262DM...

                                        02 Mar 2014 00:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6822

                                        AVAYA IP Office, 9608, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                        Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9608 (język polski)

                                        27 Cze 2014 09:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6924

                                        AVAYA IP Office, 9620, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                        Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9620 (język polski)

                                        27 Cze 2014 09:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5757

                                        AVAYA IP Office, 9630, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                        Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9630 (język polski)

                                        27 Cze 2014 09:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5346

                                        AVAYA IP Office, 9640, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                        Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9640 (język polski)

                                        27 Cze 2014 09:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5715

                                        AVAYA IP Office, 9650, skrócony podręcznik użytkownika (pl)

                                        Skrócony podręcznik użytkownika telefonu AVAYA IP Office 9650 (język polski)

                                        27 Cze 2014 09:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5946

                                        Notebook Samsung Seria 3 NP350E7C-S0APL NP350E7C podręcznik użytkownika PL

                                        Notebook Samsung Seria 3 NP350E7C-S0APL NP350E7C, instrukcja

                                        19 Lis 2014 09:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1560

                                        Projektor Acer - podręcznik użytkownika PL

                                        Seria P1183/M403/PE-S42/X1183A/D603P/EV-S62T...

                                        Inne Instrukcje obsługi 29 Maj 2015 13:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 735

                                        Toshiba Satellite S1900_PL - Podręcznik użytkownika

                                        Podręcznik użytkownika Toshiba Satellite S1900 PL

                                        21 Gru 2017 19:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 699

                                        Silnik Loncin 1P88F-1, 1P90F-1, 1P92F-1 Podręcznik użytkownika (PL)

                                        Bardzo popularne od jakiegoś czasu silniki Loncin:1P88F-1,1P90F-1,1P92F-1,... użytkownika (PL)

                                        Motocykle Instrukcje Obsługi 05 Paź 2022 00:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1632

                                        Szukam podręcznika do Qcad

                                        Tu jest np. dostępny:"Opis Techniczny:Kod Producenta OOPL-QC9-BOX-DVDZastosowanie Biuro, EdukacjaWersja 2009Pakiet zawiera Nośnik CD, kod rejestracyjny, podręcznik użytkownika pdf, wsparcie techniczne 12 - miesięcy"Każde inne miejsce pobrania instrukcji, nie połączone z zakupem,...

                                        19 Cze 2010 22:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3214

                                        Podręcznik dla Renault Preminum 420dci

                                        Hello. Można proszę kogoś dostarczyć kompletny podręcznik użytkownika do Renault Premium 420dci? Ewentualnie, proszę wysyłać na NW, gdzie znaleziono. Dzięki.

                                        Samochody Ciężarowe 19 Sie 2011 19:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1017

                                        KONICA FAX 9830 - podręcznik, ulotka (ENG)

                                        W załączonych plikach zamieszczona dokumentacja wyszperana w necie.Podręcznik Użytkownika:KONICA_FAX_9830_UserManual... Produktowa:KONICA_FAX_9830_flyer. PDF

                                        14 Wrz 2013 14:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1302

                                        DELL C600 - parę pytań od nowego użytkownika

                                        Mimo wszystko nalegam, aby kolega pobrał i zapoznał się z "podręcznikiem użytkownika... ", "instrukcją serwisową.. ", oraz sterowniki i oprogramowanie użytkowe do tego sprzętu. Koniecznie proszę skorzystać z dedykowanego programu diagnostycznego. Dodatkowe zadanie to zapoznanie się ze specyfikacją...

                                        Laptopy Hardware 14 Cze 2009 18:35Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 6911

                                        Scan Dyna 2000 - poszukuję instrukcji użytkownika

                                        Witam, Poszukuję ksero kopii instrukcji obsługi (podręcznik użytkownika) duńskiego odbiornika radiowego ScanDyna 2000 Niestety są to rzadko spotykane radia (a w zasadzie amplitunery) więc i zdobycie literatury graniczy z cudem. Ale może ktoś posiada w swoich zbiorach i mógłby udostępnić?

                                        Audio Szukam 09 Lip 2022 17:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 261

                                        Linux - Podręcznik interpretacji logów systemowych i usług

                                        Jasne, może to być dowolny użytkownik z prawami sudo, ale nazwy użytkowników są zmienne i trzeba je znać/odgadnąć, więc to dodatkowy utrudniacz w siłowym zgadywaniu pary użytkownik:hasło. Root zawsze ma tą samą nazwę więc najczęściej na niego lecą próby z automatu.lastb pokazuje listę ostatnio...

                                        Linux 17 Gru 2021 11:54Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 618

                                        [Kupię] Podręcznik do Altium Designer

                                        Proponuję jednak zadzwonić i zapytać. Cytat ze strony: Podręcznik otrzymają bezpłatnie wszyscy posiadacze i przyszli nabywcy programu Altium Designer Summer 08; po jednej sztuce do każdej licencji. Dodatkowe egzemplarze można nabyć w cenie 122 zł brutto.Zatem ci co wydali ponad 14k PLN dostają...

                                        Ogłoszenia Elektronika 29 Cze 2009 18:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1149

                                        Szukam podręcznika do Mandrivy.

                                        Miałby ktoś może jakiś dobry przewodnik po Mandriva 2011 One może być w formacie pdf, bo w necie nic ciekawego nie znalazłem. Chodziło by mi o taki przewodnik który pokazuje podstawy tego systemu bo jestem dopiero poczatkującym użytkownikiem Linuxa. Dzięki z góry za pomoc. :D

                                        17 Sty 2012 22:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1021

                                        Zorin OS 6 Linux podręcznik

                                        Witam!Miałby ktoś może jakiś dobry przewodnik po Zorin Os 6 może być w formacie pdf, bo w necie nic ciekawego nie znalazłem. :D

                                        10 Sty 2013 20:42Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 4071

                                        Multimedialny podręcznik, czyli jak krok po kroku zostać elektrykiem.

                                        Witam kolegówMuszę powiedzieć, że idea kursu multimedialnego bardzo mi się podoba. Oczywiście, kursu, który pokazywałby poprawne wykonanie instalacji. Czy TEN kurs - to spełnia? Po wypowiedziach kolegów, którzy uważniej przejrzeli obrazki - mam co do tego duże wątpliwości. Natomiast bardzo bym chciał,...

                                        Elektryka Instalacje i Sieci 19 Kwi 2013 10:40Odpowiedzi: 80 Wyświetleń: 24861

                                        W 2022 roku nadal poleca się HDD Degradator, i to jeszcze w podręcznikach...

                                        I tak to wygląda, że z roku na rok cofamy się w rozwoju.Dawniej książki to była prawdziwa skarbnica wiedzy.Dzisiaj w książkach są nawet takie brednie, że jedynie zapełniają puste miejsca na kartkach papieru.Tą książkę do dezinformatyki pisał chyba jakiś dawny czytelnik Komputer Świata i użytkownik...

                                        Naprawa nośników i odzysk danych 21 Mar 2022 23:44Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 1833

                                        Photoshop - początkujący użytkownik. Szukam kursów.

                                        Jeśli mogę coś doradzić jako użytkownik Adobe Photoshop 5. 0 do CS2.Na początek liźnij jedynie kursy z zakresu podstawowej obsługi samej aplikacji. Daruj Sobie obszerne kligi traktujące o wszystkim i o niczym zarazem bo nauka grafiki w taki sposób to kretynizm.Jeśli znać będziesz podstawy popróbuj...

                                        11 Kwi 2006 01:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 944

                                        Podział łącza na 10 użytkowników

                                        po pierwszeAP bedzie tobie potrzebny do podłączenia ludzi skoro chcesz zrobic WLANpo drugieKonfiguracja routera jest rożna w różnych rodzajach systemów ty wspominasz o Backtrack nie znam tego systemu ale myśle że jesli masz jakies pojecie o sieciach i tym systemie to majac podręcznik sobie poradziszpo...

                                        11 Cze 2006 16:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1066

                                        Sieć bezprzewodowa- kilkuset użytkowników

                                        zgadza sie, po za tym linksys z softem tomato jest rewelacyjnym AP w tej cenie!!!Ilu dasz klientów na antene to zalezy tylko i wyłacznie od ruchu sieciowego klientów, oczywiscie Mikrotik, oveslink mają mozliwosc zablokowania forwardowania miedzy userami, aby nie wymieniali miedzy sobą plików i przeciązali...

                                        04 Lut 2008 18:41Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 4851

                                        ---=== SPIS INSTRUKCJI KOMPUTERY ===---

                                        ACERAcer Aspire 5110/5100/3100 Instrukcja obsługi (en)Acer Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Instrukcja obsługi (pl)Acer Aspire 7720G/7720/7320 Instrukcja obsługi (en)AMBIRAmbir DS485 scanner Instrukcja obsługi (en)APPLEApple...

                                        23 Cze 2009 16:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 15235

                                        Kopiowanie i tworzenie katalogów w katalogu głównym MANDRIVY

                                        Na pocieszenie dodam, że u mnie ten sposób zadziałał po którejś kolejnej próbie. Początkowo też mi nie działało - nie miałem odpowiednich uprawnień do katalogu /usr/local/. Ewentualnie w tym drugim okienku zaznacz więcej opcji w kategorii Prawa dostępu. Wchodząc w Centrum Sterowania Mandriva Linux 2008. 0...

                                        25 Wrz 2008 16:10Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6185

                                        Jaki Laptop 13, 3 kupić do 2500 zł?

                                        Dell Latitude 3340Dell Vostro 5470Dell Latitude 3440

                                        Komputery Co kupić? 21 Paź 2014 13:21Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1050

                                        Brother dcp-135c - Po wyczyszczeniu głowicy i wydrukowaniu 55 arkusz

                                        Dostałem od zięcia (chyba za karę) starą drukarkę DCP-135C Brother. Usprawniłem ją na tyle(na tuszach nieoryginalnych), że wydrukowałem bez problemu 55 arkuszy Podręcznika Użytkownika. I stop. Brak tuszu czarnego, a czarnego conajmnij 50% w pojemniku. Założyłem po kolei 2 nowe nieoryginalne kasety i...

                                        Drukarki, ksero Początkujący 12 Gru 2022 22:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 300

                                        Nowe Raspberry Pi 4 już dostępne, szczegółowy opis

                                        "Mamy dla Was dzisiaj niespodziankę: Raspberry Pi 4 wchodzi do sprzedaży. Ceny zaczynają się od 35 dolarów" napisał dzisiaj rano na oficjalnym blogu Raspberry Pi Eben Upton, CEO spółki Raspberry Pi Trading, odpowiedzialnej za powstanie ostatnich modeli tego minikomputera.Jest to kompleksowa aktualizacja,...

                                        Newsy 17 Sie 2019 11:26Odpowiedzi: 43 Wyświetleń: 6813

                                        WINDOWS 95 problem

                                        przypomne:1. CD2. książeczka + naklejka3. fakturaCytat ze strony:Pyt. Jakie dokumenty potwierdzają legalność posiadanego oprogramowania Microsoft?Odp. Elementami świadczącymi o legalności oprogramowania są:1. Umowa licencyjna2. Certyfikat autentyczności3. Legalny nośnik4. Podręcznik...

                                        07 Lis 2005 17:59Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1184

                                        Xerox WorkCentre M940. Po włączeniu pojawia się - Błąd systemu F952.

                                        Posiadam drukarkę Xerox WorkCentre M940, w której po podłączeniu po podłączeniu ukazuje sie błąd,, Błąd systemu F952, patrz podręcznik użytkownika", a drukarka nie reaguje. Włożyłem do niej nowy pojemnik tuszu z czarnym tuszem i wychodzi mi że brak tuszu. Sterowniki pobrałem z sieci i nie mam...

                                        Drukarki, ksero Profesjonalne 05 Sty 2007 17:19Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2615

                                        Pilot do Philips FA 291+FT291+CD230?

                                        Hello, first of all sorry for my bad english/polish.I buy the same system (FA/FT291, FC291), its a really impresive stereo sound system, but I dont have the user manual. There are severals funcions that I unknow.I really apreciated if someone can send me the users manual of these sound system.Please...

                                        Audio Nagłośnienie Domowe 29 Sty 2009 02:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5998

                                        Lenovo 3000 N200 - wzmocnienie

                                        Nie wiem oczywiście który konkretnie model N200 posiadasz, ale podręcznik użytkownika na stronie Lenovo sugeruje, że możesz zainstalować 2 x 2 GB pamięci RAM (albo ja źle interpretuję to co jest tam napisane).Myślę, że warto przemyśleć takie rozwiązanie, zwłaszcza, że na Allegro pojawiają się okazje...

                                        14 Sty 2011 20:27Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 8072

                                        Canon LBP5050n - podwójne drukowanie w kolorze.

                                        Skan będę mógł wrzucić dopiero w poniedziałek. Wczoraj drukowałem na próbę kwadrat koloru pomarańczowego to mi wydrukował ten kwadrat jakoś tak przekręcony trochę, jego krawędzie były ciemnogranatowe a takowych nie rysowałem, w ogóle nie miał on żadnych krawędzi no i wnętrze kwadratu było w takie pasy,...

                                        01 Paź 2012 20:41Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 7567

                                        Pomocy - nowy komputer się nie włącza

                                        Zwykle jeżeli nie ma systemu na dysku twardym to komputer automatycznie przechodzi do prób odczytania systemu z CD. Płyta ma UEFI - może to i nie nazywa się Bios ale działa tak samo - zmienia ustawienia płyty. Po starcie systemu jak się pojawi pierwszy obraz na monitorze (zgłosi się ten UEFI) to zgodnie...

                                        Komputery Hardware 14 Sie 2012 14:29Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 3932

                                        Intouch, ifix - intouch, ifix wizualizacja pomiarów z odczytywanych port com

                                        Proszę o podstawowy opis od czego zacząć. Czy po instalacji Intouch'a będę miał możliwość bezpośredniej komunikacji z danymi czy też należy zainstalować program komunikacyjny? Dalej w jaki sposób stworzyć bazę danych i jak do niej zapisywać?Musisz użyć serwera komunikacyjnego DASMBSERIAL (trzeba...

                                        Automatyka Przemysłowa 29 Gru 2014 19:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1341

                                        Brother, mfc-j470dw - Zmiana języka niemieckiego na polski

                                        Istnieje polska strona firmy Brother. Wyszukujesz tam swój model, a następnie ściągasz Rozszerzony Podręcznik Użytkownika i na stronie 3 znajdujesz odpowiedź. Istnieje również Podstawowy Podręcznik Użytkownika, w którym masz na stronie 102 wstępną informację.Pytanie retoryczne, czy umiesz korzystać...

                                        Drukarki, ksero Szukam 23 Lis 2017 01:42Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2478

                                        Prezentacja modułu Qseven i zestawu deweloperskiego i. MX8 QuadMax

                                        IWave zaprezentowało SoM Qseven, który wykorzystuje Linuksa lub Androida na układzie i. MX8 QuadPlus lub sześciordzeniowym QuadMax z maksymalnie do 8 GB LPDDR4, 256 GB eMMC i 802. 11ax oraz BT 5. 0. Moduł jest dostępny w zestawie deweloperskim Qseven.Firma IWave Systems wprowadziła właśnie na...

                                        16 Sty 2021 11:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 456

                                        CN-0508 - 75-watowy zasilacz warsztatowy z Raspberry Pi od Analog Devices

                                        Zasilacz laboratoryjny jest jednym z kluczowych elementów wyposażenia każdego warsztatu elektronicznego. Na rynku dostępnych jest wiele aparatów różniących się możliwościami, zakresem parametrów i ceną. Firma Analog Devices przedstawiła swoje alternatywne rozwiązanie w postaci płytki rozwojowej, będącej...

                                        Artykuły 07 Cze 2021 15:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1926

                                        Canon iP4000 bł. serw 6A00

                                        Pisałem, że w podręcznik patrzyłemEdit:tomek1970 - nie działa. Przełącznik podawania arkusza mam ustawiony na dół (kaseta), a z niej nie ciągnieDodano po 8Kopia z podręcznika użytkownika -" Jedenaście mignięć: Nie powiodło się automatyczne wyrównywanie głowic drukującychMożliwe...

                                        17 Mar 2009 09:42Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 17205

                                        Laptop VAIO problem z wifi

                                        Te skurczybyki nie dają w stanach żadnych płyt CD ze sterami do komputera.Bo sterowniki są najprawdopodobniej wgrane na dysk twardy (do jakiegoś katalogu bądź do wydzielonej partycji). Czy podręcznik użytkownika nie zawiera żadnej informacji na ten temat?bo brak sterów do płyty.A serwis producenta...

                                        24 Lis 2006 08:51Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 6339

                                        HP 2550L - nie drukuje po zainstalowaniu w komputerze

                                        To może zacznij od podręcznika użytkownika[url=]link do podręcznika

                                        Początkujący Serwisanci 21 Maj 2007 07:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1325

                                        Acer Aspire 1520 kreski na ekranie

                                        Takie powtarzalne mruganie zawsze stanowi informację o kodzie błędu. Informację o tym czego ten kod dotyczy prawie zawsze zawarta jest w podręczniku użytkownika. W razie czego podręczniki można znaleźć na stronach producentów sprzętu. Mam wrażenie, że nie wszyscy piszący na forum o tym wiedzą.Gdyby...

                                        28 Sty 2009 15:17Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 5379

                                        Taktowanie procesora spadło z 1, 8GHz do 1, 1GHz

                                        jak wejść do biosuTak jak jest to opisane w podręczniku użytkownika dołączanym do płyty głównej. W tymże manualu jest również na pewno podane w jaki sposób się FSB ustawia.Dlaczego do podręcznika cię odsyłam? - Ano dlatego, że nikt poza Tobą nie wie... co to za płyta główna.

                                        08 Cze 2009 19:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 947

                                        Brother DCP-195C nie moż. inic A7

                                        nie moż. inic A7 zajrzyj do podręcznika użytkownika w rozdziale usuwanie błędówno i zobaczyłem do tego podręcznika ale mi nic nie utknęło w drukarce, a papier nigdy mi się nie zaciął proszę o pomoc bo od kiedy zaczął mi się pokazywać ten komunikat nie mogę skanować i kopiować dokumentówBardzo...

                                        20 Maj 2010 21:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2088

                                        Kurs lub dobra książka do MPLAB IDE

                                        AVE...Tobie chodzi o podręcznik użytkownika środowiska programistycznego czy o podręcznik języka C dla mikrokontrolerów PIC? Bo mi się wydaje, że mieszasz trochę pojęcia...

                                        Mikrokontrolery PIC 28 Lip 2010 08:26Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3362

                                        Brother dcp 7030 Błąd skanera

                                        Kupiłem dziś nowiutką drukarkę jak w temacie. Włożyłem poprawnie będen z tonerem, czyste kartki do podajnika podączyłem ją do prądu i włączyłem. Na wyświetlaczu LCD wybrałem język polski i zaczęły się problemy. Pojawił się komunikat: "nie moż. skan af" oraz "zajrzyj do podręcznika użytkowanika...

                                        19 Wrz 2011 17:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6606

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 3dconnexion 3dx 700056

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 3dconnexion 3dx 700056

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 3dconnexion 3dx 700056