Podręcznik szkoleniowy Haier Ad362fibha

Podręcznik szkoleniowy Haier Ad362fibha jest przeznaczony dla personelu szkoleniowego i technicznego firmy Haier. Zawiera wyczerpujące instrukcje dotyczące wszystkich funkcji, które oferuje urządzenie Ad362fibha, a także zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z urządzenia. Podręcznik szkoleniowy zawiera również szczegółowe informacje na temat instalowania, konfigurowania, przeglądania i konserwacji urządzenia, dzięki czemu można zapoznać się z jego wszystkimi funkcjami i uzyskać optymalne wyniki. Podręcznik szkoleniowy Haier Ad362fibha jest przeznaczony do użytku wewnątrz firmy, a jego treść może się zmieniać wraz z aktualizacjami produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szkoleniowy Haier Ad362fibha

1BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCHZESPÓŁ DO SPRAW SZKOLENIAKOMPENDIUMWIEDZY DO SZKOLENIA PROOBRONNEGOWARSZAWA201923„Kompendium wiedzy do szkolenia proobronnego” zostało opracowane przez zespółautorski oficerów Zespołu do Spraw Szkolenia Biura do Spraw Proobronnychna podstawie treści zawartych w:„Poradniku dowódcy drużyny (równorzędnego)” - sygn. Dow. Gen. Wewn. 3/2014;„Poradniku szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił Rezerwowych”- sygn. DWLąd. 191/2011.Na podstawie zgody Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnychpismo nr 45116/DG/2/18 z dnia 10. 08. 2018Niniejsze kompendium, zalecam do użytkowania w ramach szkolenia prowadzonegow organizacjach proobronnych i klasach mundurowych o profilu wojskowymoraz jako podręcznik pomocniczy do nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowaw Certyfikowanych Wojskowych Klasach MundurowychDYREKTORBIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH/-/ Waldemar ZUBEK4Konsultacja merytorycznaZespół do Spraw Szkolenia Biura do Spraw ProobronnychOpracowanie graficzne rysunków i schematówppłk Dariusz KRUKOWSKIZdjęcia i rysunki pochodzą z:„Poradnika dowódcy drużyny (równorzędnego)” - sygn. 3/2014;„Poradnika szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił Rezerwowych”- sygn. 191/2011;„Regulaminu Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” sygn. Szt. 1664/2014;„Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” sygn. 1427/94.oraz zasobów własnych:płk. Mariusza MIODUSZEWSKIEGOppłk. Dariusza KRUKOWSKIEGOPublikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży5Spis1. Rozdział - Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego 71. 1. Kształcenie obywatelskie 71. Historia i dziedzictwo tradycji 71. Symbole państwa polskiego 81. 2. Święta państwowe i wojskowe 111. 3. Przysięga wojskowa 151. Profilaktyka i dyscyplina wojskowa 151. Pojęcie dyscypliny wojskowej 151. Obowiązki żołnierza w zakresie przestrzegania dyscypliny wojskowej 161. Sankcje dyscyplinarne wobec żołnierzy naruszających zasadydyscypliny wojskowej201. 4. Zasady wyróżniania żołnierzy. Rodzaje wyróżnień 201. Regulaminy wojskowe i musztra 211. Regulamin ogólny 211. Zasady zależności żołnierzy 211. Zasady żołnierskiego zachowania 231. Musztra 331. Zasady ogólne 331. Musztra indywidualna 372. Rozdział - Szkolenie bojowe 452. Taktyka 452. Pojęcia i definicje 452. Charakterystyka współczesnej walki 452. Działania taktyczne 452. Manewr 452. 5. Działania żołnierza w czasie realizacji działań bojowych 472. Obserwator 472. Łącznik 492. Amunicyjny 492. Sanitariusz 502. 6. Ogólne zasady zachowania się żołnierza na polu walki 512. Wykorzystanie terenu i maskowanie się 512. Poruszanie się na polu walki 532. Wybór stanowisk ogniowych 552. 7. Działanie żołnierza w walce 562. Natarcie 562. Obrona 572. Rozpoznanie 582. Marsz 592. Działanie żołnierza jako element ubezpieczenia bezpośredniego 602. Współdziałanie żołnierzy w walce 632. Współdziałanie wewnątrz drużyny 632. 8. Współdziałanie z artylerią 642. 9. Współdziałanie ze śmigłowcem 642. Sprzęt wojskowy i zasady jego wykorzystania 642. Wojska Lądowe 642. Siły Powietrzne 672. Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej 682. Indywidualne wyposażenie żołnierza 682. Uzbrojenie i wyposażenie 682. Szkolenie strzeleckie 712. Budowa i użytkowanie karabinka 712. Amunicja 7462. Granaty ręczne 752. Rozpoznanie wojskowe 762. Sposoby działania elementów rozpoznawczych 772. Zabezpieczenie inżynieryjne 792. Rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu 802. Rozbudowa fortyfikacyjna terenu 812. Maskowanie 832. Maskowanie pojedynczego żołnierza 832. Podstawowe wiadomości o środkach minowania 852. Miny przeciwpancerne 862. Miny przeciwpiechotne 892. OPBMR 902. Charakterystyka BMR i podstawowych TŚP 902. Obrona przed Bronią Masowego Rażenia 942. Zasady działania żołnierza w warunkach zagrożenia BMR i skażeń 942. Zasady działania (zachowania) żołnierza po uderzeniach BMR 952. Zasady działania w terenie skażonym 96Zasady działania po wyjściu z terenu skażonego2. (sposób przeprowadzania natychmiastowej likwidacji skażeń, kontrolachemiczna i radiologiczna, zdejmowanie ISOPS)972. Sprzęt i środki OPBMR 982. Powszechna obrona przeciwlotnicza 1032. Organizacja powszechnej obrony przeciwlotniczej w miejscustałej dyslokacji1042. Zasady posługiwania się i wykorzystania radiowych środkówłączności1052. Ogólna charakterystyka radiowych środków łączności 1052. Ogólna charakterystyka radiostacji R-3501 1062. Przepisy korespondencji radiowej 1062. Charakterystyka środków przewodowych 1102. Charakterystyka wybranego sprzętu przewodowego(kabel polowy PKL-2, aparat telefoniczny)1102. Zasady prowadzenia korespondencji 1122. Nawigacja i terenoznawstwo 1132. Sposoby orientowania się w terenie bez mapy 1132. Pojęcie mapy topograficznej 1202. Orientowanie topograficzne 1222. Szkolenie medyczne 1232. Zasady i sposoby udzielania samopomocy 1232. Pierwsza pomoc w przypadku urazów 1242. Pomoc przedmedyczna w warunkach taktycznych 1283. Rozdział - Szkolenie logistyczne 1293. Organizacja eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego 1293. Organizacja obsługiwań technicznych i remontów 1303. Użytkowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego 1323. Zabezpieczenie logistyczne 1333. Podstawy ochrony środowiska 1343. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska 1343. Ochrona przyrody. Co podlega ochronie? 1363. Zasady zapobiegania skażeniu w działalności wojskowej 1363. BHP 1433. Obowiązki żołnierzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1433. Postępowanie w razie wypadku 144Literatura 14471. ROZDZIAŁ - PODSTAWY WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO I WOJSKOWEGO1. Kształcenie obywatelskie1. Historia i dziedzictwo tradycji,, (…) Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”.Marszałek Józef PiłsudskiTradycje oręża polskiego są źródłem głębokich patriotycznych treści.Dziedziczenie i kultywowanie ich, kształtuje obywatelskie postawy i ducha bojowego żołnierzy,pogłębia procesy integracyjne i zwartość Sił Zbrojnych, pobudza do wzmożonego wysiłkuszkoleniowego oraz umacnia więzi wojska ze społeczeństwem.Ciągłość tradycji czynów orężnych Polaków, od bitwy pod Cedynią po współczesność,upamiętniają tablice z nazwami pól bitewnych i wydarzeń wojennych, a także urny z ziemiąz pobojowisk, na których przelewali krew polscy żołnierze, walcząc o Niepodległą.Symbolem przywiązania do ponad tysiącletnich tradycji oręża polskiegojest Grób Nieznanego Żołnierza, wzniesiony w Warszawie ku Czci tysięcy polskich żołnierzy –bezimiennych bohaterów, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.Przez stulecia siły lądowe stanowiły obronny trzon Rzeczypospolitej i zapisałyna historycznych kartach dowody honoru, odwagi oraz najwyższej chwały.Wojska Lądowe dziedziczą tradycje oręża Polski Piastów i Jagiellonów, I Rzeczypospoliteji epoki napoleońskiej, okresu powstań narodowych i II Rzeczypospolitej oraz walko niepodległość w latach I i II wojny światowej.Patroni jednostek wojskowych Wojsk Lądowych są wzorcami postaw żołnierzaw służbie, która jest sprawą honoru i konstytucyjną powinnością wobec Ojczyzny.Tradycje oręża polskiego i edukacja obywatelska stały się niezwykle istotnymikomponentami działalności wychowawczej urzeczywistnianej w Siłach Zbrojnych.W nich upatruje się istotnego źródła motywacji skłaniających żołnierzy do patriotyzmui wzorowej służby Ojczyźnie.Proces kultywowania tradycji orężnych opiera się na dwóch obszarach obejmującychsymbolikę wojskową oraz dziedzictwo tradycji jednostek i instytucji wojskowych.81. Symbole państwa polskiegoOd najdawniejszych czasów godło, barwy i hymn, a także żołnierskie symboleoraz znaki związane były z tradycją historyczną naszych dziejów.Ukształtowane i utrwalone przez pokolenia, symbole narodu i państwa polskiego,orzeł biały, biało - czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego – symbolizują niepodległośći suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowią o naszej tożsamości narodowej.Godło, barwy i hymn łączyły i łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą,są trwałymi znamionami tożsamości, dumy i godności Narodu.Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdegoobywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych instytucjii organizacji. Używanie tych symboli nie służy dekorowaniu miejsci uświetnianiu uroczystości. Prezentując je z powagą i oddając im należną cześćzaświadczamy o naszym szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest RzeczypospolitaPolska. Jednocześnie podkreślamy więzy łączące nas z przodkami – twórcami historiii tradycji naszego Narodu, państwa i Wojska Polskiego.Symbole narodowe, a także żołnierskie symbole i znaki stanowią oprawę poszczególnychceremonii, podnoszą ich rangę i znaczenie, potęgują uczucia patriotyczne, wzbogacają treściwychowawcze i walory emocjonalne.W Siłach Zbrojnych RP w powiązaniu z godłem, hymnem i barwami narodowymi,wzbogacono symbole, emblematy i znaki poszczególnych rodzajów wojsk.Barwy narodowe występują w wojsku na sztandarach przysługujących poszczególnymjednostkom wojskowym, lotnictwu i oddziałom nabrzeżnym Marynarki Wojennej RP.Na okrętach barwy narodowe reprezentowane są przez banderę, proporce, flagi i znakidowódców.W Siłach Powietrznych barwy biało-czerwone umieszczone są fladze lotnictwawojskowego i szachownicy lotniczej.Godło państwoweGodło – jest najstarszym z polskich symboli narodowych,nierozerwalnie związanych z dziejami naszej Ojczyzny.Było i jest synonimem łączności narodowej, głęboko wrastającw świadomość narodową Polaków, jako symbol siły, męstwa, władzyi majestatu Rzeczypospolitej Polskiej.9Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowiezwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dwiema srebrnymi gwiazdami umieszczonymina skrzydłach, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.Heraldyczny znak orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w 1. połowie XIII wieku,za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa.Po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za herb państwa.Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RPz dnia 13 grudnia 1927r., oparty na projekcie prof. Zygmunta Kamińskiego, wzorowanyna godle z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującymobecnie.Po 1945 roku, godłem został orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony(potwierdzony dekretem z 1955). Od 1990 roku godłem Rzeczypospolitej Polskiejjest orzeł biały z koroną.Barwy narodoweBarwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory białyi czerwony, ułożone w dwóch poziomach, równoległych pasach otej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolnykoloru czerwonego.Flaga państwowaFlagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jestprostokątny płat tkaniny o barwach RzeczypospolitejPolskiej, umieszczony na maszcie.także flaga umieszczonym pośrodku pasa godłemRzeczypospolitej Polskiej. Polskie barwy narodowe bieli czerwień stanowią obok godła zewnętrzną oznakęniepodległego państwa, otaczane są czcią i należnymszacunkiem narodu.10Na podstawie ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004r. został ustanowiony2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, eksponuje się codziennie w jednostkachwojskowych Sił Zbrojnych RP przez podniesienie na maszt, w sposóbi w okolicznościach zapewniających jej należną cześć i szacunek.Hymn państwowyHymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącaodbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażająca uczuciazbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji danego narodu.Oficjalnie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w czasie uroczystościoraz świąt i rocznic państwowych, wojskowych, samorządowych, szkolnych,sportowych i innych pod warunkiem zapewnienia mu należytej czci i szacunku.Polski Hymn Narodowy jest to "Pieśń legionów polskich we Włoszech", zwany z czasem"Mazurkiem Dąbrowskiego", która została napisana przez Józefa Wybickiego w Reggio(Włochy) między 16 a 19 lipca 1797r. dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzącychz miasta legionistów.Swoją karierę od okolicznościowej piosenki żołnierskiej do hymnu narodowego zawdzięcza"Mazurek Dąbrowskiego" przede wszystkim zawartej w celnej formule wstępnego dwuwierszamyśli o trwaniu narodu mimo utraty bytu państwowego.Myśl ta stała się fundamentem świadomości narodowej czasu niewoli.Pieśń Legionów szybko przeniknęła do kraju. Jej popularność wzrosła po wkroczeniu armiinapoleońskiej, a w 1806r. ukazał się w Warszawie jej pierwodruk.W pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości żadnaz pieśni patriotycznych nie została oficjalnie uznana za hymn państwowy.Po dojściu do władzy ekslegionistów, uważających się za spadkobierców idei i czynówżołnierzy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, "Mazurek Dąbrowskiego" został zatwierdzony,jako hymn państwowy w 1927 roku.Po II Wojnie Światowej w 1948 r. "Mazurek Dąbrowskiego" uznano ponownie,ale już urzędowo jako hymn państwowy. W 1978 r. otwarto w Bedominie pod Kościerzyną,w miejscu gdzie urodził się Józef Wybicki – Muzeum Hymnu Narodowego.11Obowiązujący tekst hymnu i jego zapis nutowy zawiera Ustawa Sejmowaz 31 stycznia 1980r.1. Święta państwowe i wojskoweŚwięto Konstytucji 3 Maja3 maja 1791 roku została uchwalona KonstytucjaRzeczypospolitej Obojga Narodów i była doniosłym dziełemmyśli polskiego Oświecenia. Była pierwszą konstytucjąw nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiejna świecie.Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Czteroletni zw. Wielkim (1788-1792)dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długiczas zawieszone.Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowejw roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacjibyły tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.Jeszcze Polska nie zginęła.Kiedy my żyjemy.Co nam obca przemoc wzięła.Szablą odbierzemy.Marsz, marsz Dąbrowski.Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodem.Złączym się z narodemPrzejdziem Wisłę, przejdziem Wartę.Będziem Polakami.Dał nam przykład BonaparteJak zwyciężać ma...

Oferujemy Tobie Podręcznik szkoleniowy dla CITROEN XSARA: plik PDF 1. 36 Mb, 228 stron.

Na tej stronie możesz pobrać to Podręcznik szkoleniowy i przeczytać w internecie. Będziesz także mieć możliwość zadania pytania o CITROEN XSARA.

Pobierz CITROEN XSARA Podręcznik szkoleniowy

 Rozmiar pliku: 1. 36 Mb

Policz strony: 228 strońPolicz wyświetlenia: 31180 wyświetleńRodzaj pliku: Portable Document Format (PDF)

Czy jesteś robotem?

60

Pobierz Podręcznik szkoleniowy:citroen-xsara-training-manual. pdf

Przeczytaj w internecie CITROEN XSARA Podręcznik szkoleniowy

*/? >

1/228

Strona informacyjna

  1. Strona główna
  2. Urządzenia do zabudowy

5-gwiazkowe dania z Twojej kuchni!

  • INTELIGENTNA KUCHNIAINTELIGENTNA KUCHNIA
  • PIEKARNIKIPIEKARNIKI
  • PŁYTY KUCHENNEPŁYTY KUCHENNE
  • OKAPYOKAPY
  • CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKICHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
  • ZMYWARKIZMYWARKI
  • MIKROFALOWEMIKROFALOWE

Innowacyjne urządzenia AGD do zabudowy

Aby odpowiedzieć na potrzeby najbardziej wymagających Klientów, zaprojektowaliśmy urządzenia do zabudowy kuchennej, które idealnie wpasowują się we współczesne trendy, a jednocześnie mają element ponadczasowości. Niczym wykwintne danie szefa kuchni – cechują je wysokiej jakości produkty, nowatorskie rozwiązania i wysmakowane detale.

Odkryj całą gamę produktów do zabudowy i poczuj się jak prawdziwy szef kuchni

Wykorzystanie najnowszych technologii opartych na sztucznej inteligencji gwarantuje unikalne przeżycia kulinarne niczym w 5-gwiazdkowej restauracji. Gotowy, aby przyrządzić małe dzieło sztuki we własnej kuchni?

Gotuj jak szef kuchni z technologiami Cook With Me

Panel dotykowy z książką kucharską, aplikacja do zdalnego sterowania, czy zaawansowane systemy samooczyszczenia – to tylko przykłady praktycznych rozwiązań, które ułatwią Ci gotowanie i skrócą czas spędzony w kuchni.

Książka kucharska

Wybierz jeden z ponad 350 przepisów najlepszych szefów kuchni, przygotuj składniki i przejdź przez proces gotowania krok po kroku.

Termosonda

Kontroluj temperaturę podczas pieczenia korzystając z termosondy, która wskazuje poziom nagrzania potraw i komunikuje się z piekarnikiem.

Funkcja pary

Przyrządzaj zdrowsze potrawy, dzięki funkcji pary. Piekarnik sam dozuje jej ilość, aby potrawa była przyjemnie miękka w środku i chrupiąca na zewnątrz.

Piekarniki

14 Produkty

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Typ piekarnika

Pobór energii

Zintegrowany system czyszczenia

Kolor obudowy

Klasa efektywności energetycznej - komora 1

Typ piekarnika

Wielopoziomowy

Zintegrowany system czyszczenia

Hydrolityczny + katalityczny

Klasa efektywności energetycznej - komora 1

A+

Typ piekarnika

Wielopoziomowy

Zintegrowany system czyszczenia

Pyroliza

Klasa efektywności energetycznej - komora 1

A+

Typ piekarnika

Wielopoziomowy

Zintegrowany system czyszczenia

Hydrolityczny + katalityczny

Klasa efektywności energetycznej - komora 1

A+

Technologie znane i cenione przez profesjonalnych szefów kuchni

Płyty indukcyjne Haier posiadają nowoczesne funkcje (m. in. tryb przyspieszonego gotowania i inteligentne rozpoznawanie obecności naczyń), a ich minimalistyczny design doskonale współgra z solidnym wykonaniem z hartowanego szkła.

Vary Cook

Dobór idealnej temperatury gotowania jest niezwykle prosty i intuicyjny. Aby ustawić wyższy lub niższy poziom grzania – wystarczy przesunąć garnek.

Utrzymanie ciepła

Zachowaj optymalną temperaturę dzięki inteligentnej kontroli ciepła. Ta funkcja uchroni Cię przed przypaleniem gotujących się potraw.

Pole łączone Bridge

Wyjątkowo duży obszar pola grzewczego pozwala na wygodne gotowanie w większych naczyniach lub w takich o niestandardowych kształtach.

Gotuj po mistrzowsku! Szybciej, smaczniej, bezpieczniej

Płyty gazowe Haier charakteryzują się solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Stylowe pokrętła i ciemne szkło dopełniają ich wyrafinowany wygląd. Używając ich poczujesz się jak prawdziwy szef kuchni!

Szeroki rozstaw palników

Duża przestrzeń grzewcza i szeroki rozstaw palników to ogromna wygoda. Możesz bez problemu przygotować danie jednogarnkowe lub całą ucztę.

Precyzyjny dobór mocy

System Preci Flame pozwala na wybór spośród aż 9 poziomów mocy, aby ułatwić precyzyjne ustawienie temperatury gotowania.

Żeliwne ruszty

Mocna konstrukcja to gwarancja bezpiecznego gotowania i trwałości na lata. Żeliwne ruszty bez problemu utrzymają nawet najcięższe naczynia.

Płyty kuchenne

11 Produkty

Płyty kuchenne

11 Produkty

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Rodzaj płyty grzewczej

Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

Rodzaj powierzchni

Rodzaj rusztów

Wymiar wnęki do instalacji (mm)

Szerokość produktu (mm)

Rodzaj płyty grzewczej

Indukcja

Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

6

Rodzaj powierzchni

Vetroceramic

Wymiar wnęki do instalacji (mm)

760 x 480 x 52

Szerokość produktu (mm)

800

Rodzaj płyty grzewczej

Indukcja

Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

-

Rodzaj powierzchni

Vetroceramic

Wymiar wnęki do instalacji (mm)

560 x 490 x 56

Szerokość produktu (mm)

590

Rodzaj płyty grzewczej

Indukcja

Całkowita liczba pozycji w tym samym czasie

4

Rodzaj powierzchni

Vetroceramic

Wymiar wnęki do instalacji (mm)

560x490x52

Szerokość produktu (mm)

590

Zachwyć się nowoczesną technologią w najpiękniejszej formie

Ciche, a jednocześnie bardzo wydajne okapy oczyszczą powietrze w kuchni otwartej na salon o wielkości 55 m2 w zaledwie 10 minut. Skoncentruj się na przyjemności przygotowywania potraw, bez zapachu smażenia i rozpraszającego dźwięku.

Cicha praca

Maksymalne rezultaty przy minimalnej energii. Gotuj w ciszy i spokoju dzięki bezgłośnemu silnikowi okapu (poziom hałasu 62 dB).

Akcesoria Premium

Wśród nich znajdziesz m. filtry węglowe, zawór zwrotny i deflektor powietrza. Wszystko po to, by Twoja kuchnia pachniała świeżością.

Funkcja Boost

Wybierz jeden z 4 dostępnych trybów neutralizacji zapachów. Funkcja Boost to najszybsze oczyszczanie, które filtruje powietrze z prędkością nawet 789 M3/h.

Okapy

8 Produkty

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Zachowaj świeże produkty i chrupiące warzywa na dłużej

Chłodziarko-zamrażarki Haier są w pełni napędzane przez sztuczną inteligencję i energooszczędne (klasa F). Ciesz się wysoką jakością wykonania i aż 15-letnią gwarancją na kompresor inwerterowy.

Rozprowadzanie powietrza

Funkcja Fresher Techs zapobiega wysychaniu i zamarzaniu produktów, dzięki czemu zachowuje do 99% ich smaku i soczystości.

Technologia MyZone

Zaawansowana technologicznie szuflada MyZone pozwala dostosować temperaturę od -3°C do 3°C w zależności od rodzaju przechowywanej żywności.

Trwałość na lata

Dokładamy wszelkich starań, by nasz sprzęt służył Ci przez lata i oferujemy aż 15 lat gwarancji na kompresor inwerterowy – serce lodówki.

Lodówki

1 Produkt

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Łączność bezprzewodowa

Panel sterowania

Kolor urządzenia

Klasa efektywności energetycznej

Poziom emisji dźwięku dB(A)

Całkowita pojemność (l)

Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020)

Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020)

Łączność bezprzewodowa

Brak

Panel sterowania

Electronic

Klasa efektywności energetycznej

F

Poziom emisji dźwięku dB(A)

41

Całkowita pojemność (l)

241

Całkowite wymiary (wysokość) (NEL 2020)

1769

Całkowite wymiary (szerokość) (NEL 2020)

540

Usuwają do 100% bakterii, dzięki filtrowi ABT

Zmywarki zachowują minimalistyczny design, są energooszczędne oraz posiadają ponad 30 programów zmywania. Nie wiesz, który z nich będzie odpowiedni? Spokojnie, sztuczna inteligencja sama podpowie Ci idealne ustawienia.

Filtr antybakteryjny (ABT®)

Filtr ABT® po 24 godzinach redukuje poziom bakterii o prawie 100%, co zapewnia zawsze czyste i higieniczne wnętrze Twojej zmywarki.

Inteligentny dobór parametrów

Automatyczne dobieranie temperatury i programu do poziomu zabrudzenia i ilości naczyń, co ogranicza zużycia wody i energii.

Klasa energetyczna B

Wydajny silnik inwerterowy zapewnia najwyższy poziom oszczędności energii na rynku zmywarek. Niższe zużycie prądu to realne oszczędności.

Zmywarki do naczyń

4 Produkty

Zmywarki do naczyń

4 Produkty

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Zabudowa / wolnostojące

Ilość kompletów naczyń

Uchwyty Maxi Plates

Łączność bezprzewodowa

Ilość programów

Klasa efektywności energetycznej

Wysokość z blatem (mm)

Szerokość produktu (mm)

Zabudowa / wolnostojące

Do zabudowy

Łączność bezprzewodowa

Zaawansowane zdalne sterowanie i zawartość (Wi-Fi + Bluetooth Low Energy)

Klasa efektywności energetycznej

B

Szerokość produktu (mm)

598

Zabudowa / wolnostojące

Do zabudowy

Łączność bezprzewodowa

Zaawansowane zdalne sterowanie i zawartość (Wi-Fi + Bluetooth Low Energy)

Klasa efektywności energetycznej

B

Szerokość produktu (mm)

598

Zabudowa / wolnostojące

Do zabudowy

Łączność bezprzewodowa

Zaawansowane zdalne sterowanie i zawartość (Wi-Fi + Bluetooth Low Energy)

Klasa efektywności energetycznej

B

Szerokość produktu (mm)

598

Kuchenki mikrofalowe z funkcją piekarnika

Gotuj szybko i wygodnie!

Poznaj ogromną moc ukrytą w surowej, minimalistycznej formie. Odtwarzaj najlepsze przepisy perfekcyjnie i błyskawicznie w kuchence mikrofalowej z funkcją piekarnika.

Ekran dotykowy

Intuicyjny wyświetlacz pozwala na łatwe poruszanie się po opcjach gotowania i programach. Możesz też szybko wrócić do ustawień ulubionych przepisów.

Inteligentne rozmrażanie

Czas i poziom mocy ustawi się automatycznie w zależności od wagi i typu produktu. W ten sposób możesz wygodnie rozmrozić i gotować posiłki.

Tryb łączony grill i mikrofala

Mistrzowskie danie w kilka minut? Używając funkcji grilla będziesz mógł przyrządzić potrawę miękką w środku z chrupiącą skórką na zewnątrz.

Kuchenki mikrofalowe

3 Produkty

Kuchenki mikrofalowe

3 Produkty

Porównaj produkty i wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

Nazwa produktu / Kod handlowy

Rodzaj kuchenki mikrofalowej

Pojemność (l)

Rodzaj sterowania

Kolor

Maksymalna moc mikrofal (W)

Nazwa produktu / Kod handlowy

HOR45C5FT

Rodzaj kuchenki mikrofalowej

Kuchenka mikrofalowa Combi

Maksymalna moc mikrofal (W)

900

Nazwa produktu / Kod handlowy

HOR38G5FT

Rodzaj kuchenki mikrofalowej

Kuchenka mikrofalowa z grillem

Maksymalna moc mikrofal (W)

900

Nazwa produktu / Kod handlowy

HWO45NB4T0B1

Rodzaj kuchenki mikrofalowej

Kuchenka mikrofalowa Combi

Maksymalna moc mikrofal (W)

900

Technologia, która wspiera Cię na co dzień

Skorzystaj z dedykowanej aplikacji hOn, aby kontrolować i zdalnie zarządzać urządzeniami w swojej kuchni. To Twój osobisty asystent, który będzie Ci towarzyszył w gotowaniu w mądry i spersonalizowany sposób.

Zdalne sterowanie

Zmieniaj ustawienia urządzeń leżąc wygodnie na kanapie! Możesz korzystać z telefonu jako pilota do śledzenia i kontrolowania cyklu gotowania.

Ponad 350 przepisów

Przygotowanie pysznego dania nigdy nie było tak proste. Wybierz przepis, przygotuj składniki i podążaj za wskazówkami na ekranie.

Termosonda

Kontroluj temperaturę dzięki termosondzie połączonej z aplikacją. Otrzymasz powiadomienie od razu, gdy potrawa będzie gotowa.

Podręcznik szkoleniowy Haier Ad362fibha

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szkoleniowy Haier Ad362fibha

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szkoleniowy Haier Ad362fibha