Podręcznik programisty sterowników Hitachi R M700agpnd4x

Podręcznik programisty sterowników Hitachi R M700agpnd4x jest idealnym narzędziem do tworzenia aplikacji dla sterowników Hitachi R M700agpnd4x. Dostarcza przystępnych i wyczerpujących informacji na temat programowania sterowników, a także przedstawia wyjaśnienia, procedury i przykłady kodu, które pomogą programiście tworzyć aplikacje dla sterowników. Podręcznik programisty umożliwia wygodny dostęp do wszystkich informacji na temat sterowników, w tym instrukcji obsługi, opisu funkcji i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zawiera również szczegółowe informacje o wszystkich językach programowania, które są obsługiwane przez sterownik.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programisty sterowników Hitachi R M700agpnd4x

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

IDZ DO

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

SPIS TRE CI

KATALOG KSI¥¯EK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Asembler. Podrêcznik

programisty

Autor: Vlad Pirogow

T³umaczenie: Wojciech Moch

ISBN: 83-7361-797-3

Tytu³ orygina³u:

The Assembly Programming Master Book

Format: B5, stron: 640

Tajniki tworzenia programów dla systemu Windows w asemblerze

• Poznaj narzêdzia programistyczne

• Napisz programy wykorzystuj¹ce Windows API

• Wykryj i usuñ b³êdy z programów asemblerowych

Pisanie programów w asemblerze przez d³ugi czas kojarzy³o siê z systemem MS-DOS.

Teraz asembler powoli odzyskuje stracon¹ pozycjê jêzyka programowania dla systemu

Windows. W ród wielu zalet asemblera mo¿na wymieniæ: bezpo redni dostêp do

procesora, zwarty i niewielki kod wynikowy oraz mo¿liwo ci trudne do uzyskania

za pomoc¹ jêzyków wysokiego poziomu. Asembler jest niezbêdny przy tworzeniu

sterowników dla urz¹dzeñ zewnêtrznych, a korzystanie z niego uczy my lenia

algorytmicznego, od którego jêzyki obiektowe stopniowo odzwyczajaj¹ programistów.

Ksi¹¿ka „Asembler. Podrêcznik programisty” to kompendium wiedzy dotycz¹cej pisania

programów dla systemu Windows w jêzyku asemblera. Znajdziesz w niej opisy narzêdzi

programistycznych i sposoby korzystania z procedur Windows API. Nauczysz siê

tworzyæ programy dla Windows — od najprostszych, wykorzystuj¹cych konsolê,

a¿ do skomplikowanych aplikacji z interfejsem graficznym. Dowiesz siê, jak korzystaæ

z narzêdzi do wykrywania i usuwania b³êdów, a tak¿e poznasz zasady stosowania

asemblera w po³¹czeniu z jêzykami wysokiego poziomu.

• Narzêdzia programistyczne dla systemu Windows

• Wywo³ywanie funkcji Windows API

• Programy dzia³aj¹ce w trybie tekstowym

• Tworzenie i wykorzystywanie zasobów

• Praca z systemem plików

• Tworzenie bibliotek DLL

• Programowanie sieciowe

• Wykorzystywanie asemblera w jêzykach wysokiego poziomu

• Turbo Debugger

• Tworzenie sterowników

Odkryj nieznane obszary programowania -- poznaj jêzyk asemblera

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE

O NOWO CIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

Wydawnictwo Helion

ul. Chopina 6

44-100 Gliwice

tel. (32)230-98-63

e-mail: helion@helion. pl

Spis treści

Wstęp.............................................................................................. 9

Część I

Podstawy programowania 32-bitowego

w systemach Windows.................................................. 13

Pierwszy program w asemblerze i jego przekształcenia................................................. 15

Moduły obiektowe.......................................................................................................... 20

Dyrektywa INVOKE...................................................................................................... 22

Dane w module obiektowym.......................................................................................... 24

Asemblacja programem TASM...................................................................................... 25

Uproszczony tryb segmentacji........................................................................................ 26

Inne narzędzia u ywane do pracy z asemblerem............................................................ 27

Edytory..................................................................................................................... 28

Programy uruchomieniowe...................................................................................... 28

Deasemblery............................................................................................................. 29

Edytory szesnastkowe.............................................................................................. 31

Kompilatory zasobów.............................................................................................. 31

Edytory zasobów...................................................................................................... 31

Rozdział 1. Narzędzia programistyczne dla systemu Windows............................ 15

Rozdział 2. Podstawy programowania w systemie Windows............................... 33

Wywoływanie funkcji API............................................................................................. 34

Struktura programu......................................................................................................... 37

Rejestracja klasy okna.............................................................................................. 37

Tworzenie okna........................................................................................................ 37

Pętla obsługi komunikatów...................................................................................... 37

Procedura okna głównego........................................................................................ 38

Przykłady prostych programów okienkowych................................................................ 39

Jak to zrobić w asemblerze TASM32?........................................................................... 45

Przekazywanie parametrów poprzez stos....................................................................... 49

Rozdział 3. Proste programy w języku asemblera............................................... 53

Zasady budowania aplikacji w systemie Windows......................................................... 53

Okno z przyciskiem........................................................................................................ 55

Okno z polem edycyjnym............................................................................................... 59

Okno z listą.................................................................................................................... 65

Okna potomne i okna posiadane..................................................................................... 72

4

Asembler. Podręcznik programisty

Rozdział 4. Przegląd programowania 16-bitowego.............................................. 81

Zasady programowania 16-bitowego w systemie Windows........................................... 81

Przykład aplikacji 16-bitowej................................................................................... 83

Rozdział 5. Asemblery MASM i TASM............................................................... 89

Opcje wiersza poleceń asemblerów ml. exe i tasm32. exe............................................... 89

Opcje wiersza poleceń konsolidatorów link. exe i tlink32. exe........................................ 92

Dołączanie do plików wykonywalnych informacji dla programu uruchomieniowego... 97

Tworzenie aplikacji konsolowych i aplikacji z interfejsem GUI.................................... 99

Konsolidacja automatyczna............................................................................................ 99

Programy same tłumaczące się na kod wynikowy................................................... 99

Część II

Programowanie w systemie Windows........................... 101

Kodowanie informacji tekstowych............................................................................... 103

OEM i ANSI................................................................................................................ 104

Unikod.......................................................................................................................... 105

Rozdział 6. Kodowanie tekstu w systemie Windows........................................ 103

Rozdział 7. Przykłady prostych programów...................................................... 109

Wypisywanie tekstu w oknie........................................................................................ 109

Wybieranie czcionki..................................................................................................... 122

Grafika.......................................................................................................................... 128

Rozdział 8. Aplikacje konsolowe..................................................................... 139

Tworzenie konsoli........................................................................................................ 143

Przetwarzanie zdarzeń klawiatury i myszy................................................................... 147

Czasomierz w aplikacji konsolowej............................................................................. 154

Rozdział 9. Idea zasobów — edytory i kompilatory zasobów............................. 161

Język opisu zasobów.................................................................................................... 161

Ikony...................................................................................................................... 162

Kursory.................................................................................................................. 164

Bitmapy.................................................................................................................. 165

Ciągi znaków.......................................................................................................... 165

Dialogi................................................................................................................... 165

Menu...................................................................................................................... 170

Klawisze skrótów................................................................................................... 175

Niemodalne okna dialogowe........................................................................................ 177

Kompilowanie zasobów i konsolidowanie plików obiektowych

w pakiecie TASM32............................................................................................ 182

Rozdział 10. Przykłady programów korzystających z zasobów............................. 185

Dynamiczne menu........................................................................................................ 185

Klawisze szybkiego dostępu......................................................................................... 195

Zarządzanie listami....................................................................................................... 201

Programowanie w stylu Windows XP.......................................................................... 207

Rozdział 11. Praca z plikami............................................................................. 213

Charakterystyki plików................................................................................................ 213

Atrybuty plików..................................................................................................... 214

System plików FAT32.................................................................................................. 217

System plików NTFS................................................................................................... 220

Katalogi w systemie plików NTFS......................................................................... 223

Kompresja plików w systemie NTFS..................................................................... 224

5

Punkty dołączania.................................................................................................. 224

Wyszukiwanie plików............................................................................................ 225

Asemblacja programu za pomocą asemblera TASM............................................. 240

Techniki pracy z plikami binarnymi............................................................................. 240

Jak pobrać atrybuty pliku?..................................................................................... 251

Część III Bardziej skomplikowane przykłady programów

dla systemu Windows.................................................. 255

Rozdział 12. Dyrektywy i makroinstrukcje języka asemblera.............................. 257

Etykiety........................................................................................................................ 257

Struktury....................................................................................................................... 259

Unie.............................................................................................................................. 260

Wygodna metoda pracy ze strukturami........................................................................ 260

Asemblacja warunkowa................................................................................................ 261

Wywołania procedur.................................................................................................... 262

Makroinstrukcje powtórzeń.......................................................................................... 263

Makroinstrukcja definiowana....................................................................................... 264

Kilka innych dyrektyw i operatorów asemblera........................................................... 266

Konstrukcje typu HLL.................................................................................................. 267

Konstrukcje warunkowe......................................................................................... 267

Pętla WHILE.......................................................................................................... 268

Tworzenie programów asemblowanych zarówno przez asembler MASM,

jak i asembler TASM................................................................................................. 269

Rozdział 13. Więcej o zarządzaniu plikami......................................................... 271

Dokładny opis funkcji CreateFile................................................................................. 271

Inne mo liwości funkcji CreateFile.............................................................................. 275

Skrytki pocztowe.................................................................................................... 276

Potoki..................................................................................................................... 281

Napędy dyskowe.................................................................................................... 282

Przegląd funkcji API zajmujących się zarządzaniem plikami...................................... 286

Asynchroniczne wejście i wyjście................................................................................ 287

Rozdział 14. Przykłady programów korzystających z czasomierza....................... 293

Najprostszy przykład u ycia czasomierza.................................................................... 295

Interakcja między czasomierzami................................................................................. 299

Okna dymków pomocy................................................................................................. 305

Rozdział 15. Wielozadaniowość........................................................................ 317

Tworzenie procesu....................................................................................................... 317

Wątki............................................................................................................................ 327

Komunikacja między wątkami..................................................................................... 333

Semafory...................................................................................................................... 334

Zdarzenia...................................................................................................................... 336

Sekcje krytyczne.......................................................................................................... 336

Wzajemne wykluczenie................................................................................................ 346

Rozdział 16. Tworzenie bibliotek dynamicznych (DLL)........................................ 347

Koncepcje ogólne......................................................................................................... 347

Tworzenie biblioteki dynamicznej............................................................................... 349

Konsolidacja niejawna................................................................................................. 354

Korzystanie ze wspólnej przestrzeni adresowej........................................................... 356

Współdzielenie pamięci przez kilka procesów............................................................. 364

6

Rozdział 17. Programowanie sieciowe............................................................... 369

Urządzenia sieciowe..................................................................................................... 369

Wyszukiwanie i podłączanie dysków sieciowych........................................................ 374

Słowo o protokołach sieciowych TCP/IP..................................................................... 387

Model OSI.............................................................................................................. 387

Rodzina protokołów TCP/IP.................................................................................. 387

Adresowanie w protokole IP.................................................................................. 389

Maski adresów....................................................................................................... 391

Adresy fizyczne i adresy protokołu IP................................................................... 391

Usługa systemu nazw domen................................................................................. 391

Automatyczne przypisywanie adresów protokołu IP............................................. 392

Routing................................................................................................................... 392

Zarządzanie gniazdami................................................................................................. 393

Przykład aplikacji najprostszego serwera i klienta....................................................... 397

Rozdział 18. Rozwiązywanie problemów związanych z programowaniem

w systemie Windows.................................................................... 411

Umieszczanie ikony na tacce systemowej.................................................................... 411

Przetwarzanie plików................................................................................................... 417

Kontrolowanie danych w polu edycyjnym................................................................... 419

Wymiana danych pomiędzy aplikacjami...................................................................... 427

Zabezpieczenie przed wielokrotnym uruchomieniem aplikacji.................................... 433

Operacje na grupach plików i katalogów..................................................................... 434

Drukowanie.................................................................................................................. 436

Korzystanie z listy zadań.............................................................................................. 436

Część IV Debugowanie, analiza kodu

i przygotowywanie sterowników................................... 443

Rozdział 19. Programowanie systemowe........................................................... 445

Adresowanie stron i segmentów................................................................................... 445

Przestrzeń adresowa procesu........................................................................................ 450

Zarządzanie pamięcią................................................................................................... 452

Haki.............................................................................................................................. 458

Rozdział 20. Wykorzystywanie asemblera w językach wysokiego poziomu.......... 467

Koordynacja wywołań.................................................................................................. 467

Koordynacja nazw........................................................................................................ 468

Koordynacja parametrów............................................................................................. 469

Prosty przykład wykorzystania asemblera w językach wysokiego poziomu................ 470

Borland C++ 5. 0..................................................................................................... 470

Visual C++ 7. 0....................................................................................................... 471

Delphi 7. 0............................................................................................................... 473

Przekazywanie parametrów przez rejestry.................................................................... 474

Wywołania funkcji API i zasoby w modułach asemblera............................................ 475

Połączenie języka C z kodem asemblerowym.............................................................. 480

Asembler wbudowany.................................................................................................. 486

Przykład wykorzystania biblioteki dynamicznej.......................................................... 488

Rozdział 21. Programowanie usług.................................................................... 493

Podstawowe koncepcje i funkcje kontrolne.................................................................. 493

Struktura usługi............................................................................................................ 495

Przykładowa usługa...................................................................................................... 501

Podręcznik programisty sterowników Hitachi R M700agpnd4x

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programisty sterowników Hitachi R M700agpnd4x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik programisty sterowników Hitachi R M700agpnd4x