Podręcznik informacyjny Bosch Athlet Bch732kau 08

Podręcznik informacyjny Bosch Athlet Bch732kau 08 jest profesjonalnym narzędziem do czyszczenia w domu. Jest wyposażony w silnik o mocy 500 W, który zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie. Wyposażony jest w system czyszczenia jednokrotnego kierunku i system czyszczenia podwójnego kierunku, dzięki czemu można precyzyjnie usuwać zabrudzenia. Urządzenie jest również wyposażone w wiele funkcji, w tym wyłącznik czasowy, cyfrowy wyświetlacz i regulację mocy czyszczenia oraz poziomu hałasu. Podręcznik informacyjny Bosch Athlet Bch732kau 08 zapewnia wygodne czyszczenie i jest idealnym narzędziem do sprzątania w domu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik informacyjny Bosch Athlet Bch732kau 08

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Athlet BCH732KAU. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Bosch
Produkt:
Odkurzacze
Model/nazwa:
Athlet BCH732KAU
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski, Ukraiński, Arabski, Bułgarski

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Strona: 1

22PillerCihazınız, güvenlik koşullarından dolayı sadece profesyo-nel onarım uzmanları tarafından ulaşılabilen lityum iyonaküyle donatılmıştır.Akülerin değişimi için lütfen en yakın Müşteri HizmetleriMerkezi veya yetkili satıcı ile iletişim kurun.Taşımaya ilişkin notlarCihaz içindeki lityum iyon aküler, tehlikeli mallaryasasının hükümlerine tabidir. Aküler kullanıcı tarafındanbaşka bir ambalaja gerek olmadan traiğe açık yollardataşınabilir. Üçüncü taralar üzerinden nakledildiğinde(örneğin havayolu kargosu veya nakliyeci) ambalajla-mada ve işaretlemede uyulması gereken özel hü-kümler mevcuttur. Bunun için, sevk edilecek parçayıhazırlamadan önce bir tehlikeli madde uzmanındanyardım alınmalıdır.İmhaya ilişkin notlarToz emiciler, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevredostu bir yeniden değerleme sürecine tabi tutulmalıdır.Toz emiciyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imhaetmeyiniz!„ AmbalajAmbalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında za-rar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar ver-meyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrargeri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayanambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyanyeniden değerlendirme sisteminin toplama merkez-lerine gönderiniz.„ Eski cihazBu cihaz tekrar şarj edilebilir lityum-iyon akü içer-mektedir. Bu nedenle cihaz sadece yetkili MüşteriHizmetleri ve yetkili satıcı tarafından giderilmelidir.„ Aküler / pillerTaşımaya ilişkin notlara lütfen dikkat ediniz.Entegre aküler, imha etme amacıyla sadece uz-man personel tarafından çıkartılmalıdır. Gövdemuhafazasının açılması durumunda toz emici zarargörebilir.Aküleri toz emiciden çıkartmak için, akü tamamendeşarj olana kadar açma/kapama şalterini(resim 10) basılı tutunuz. Gövdedeki vidayı çıkarınızve aküleri dışarı çıkarmak için gövde muhafazasınısökünüz.Kısa devre oluşmasını önlemek için, aküdekibağlantıları sırayla ayırınız ve ardından kutuplarınıhemen izole ediniz.Tamamen deşarj olması halinde bile aküde bir kısadevre durumunda açığa çıkabilecek kapasite mevcutolarak kalır.plInstrukcję obsługi należy zachować.W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trze-cim należy dołączyć również instrukcję obsługi.Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniemOdkurzacz przeznaczony jest do użytku w gospodarst-wie domowym i nie nadaje się do celów przemysłowych.Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze ws-kazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, od-kurzacza nie należy używać do:„ odkurzania ludzi i zwierząt,„ zasysania:− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrychkrawędziach, gorących lub żarzących się,− wilgotnych lub płynnych substancji,− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów igazów,− popiołu, sadzy z pieców kalowych i instalacji cen-tralnego ogrzewania,− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.Części zamienne, wyposażenie dodat-kowe, worki na pyłNasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodat-kowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalneworki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myśląo korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowanedo ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamyużywanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażeniaspecjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko wten sposób możemy zagwarantować zarówno długi ok-res użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysokąskuteczność czyszczenia.! Wskazówka:Stosowanie niedopasowanych lub odznaczającychsię niższą jakością części zamiennych, elementówwyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz wor-ków na pył może spowodować uszkodzenie odkurz-acza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeliprzyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tegotypu produktów.Wskazówki dotyczącebezpieczeństwaOdkurzacz spełnia obowiązujące wymogitechniczne oraz przepisy bezpieczeństwa.„ Urządzenie mogą obsługiwać dzieci wwieku powyżej 8 lat oraz osoby z ogra-niczonymi zdolnościami izycznymi, sen-sorycznymi lub umysłowymi, a także

Strona: 2

23osoby nie posiadające wystarczającegodoświadczenia i/lub wiedzy, jeślipozostają pod nadzorem lub zostałypouczone, jak bezpiecznie obsługiwaćurządzenie i są świadome związanego ztym niebezpieczeństwa.„ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.„ Dzieciom bez nadzoru nie wolnoprzeprowadzać czyszczenia ani konser-wacji.„ Plastikowe torby i folie przechowywaćpoza zasięgiem dzieci i usunąć w bezpi-eczny sposób.>= Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!Prawidłowe użytkowanie„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu doładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiaćwyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tab-liczce znamionowej.„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłączniew pomieszczeniach.„ Nie narażać urządzenia na działanie temperaturponiżej 0°C oraz powyżej 40°C.„ Nigdy nie odkurzać bez worka iltrującego lub pojem-nika na pył, iltra zabezpieczającego silnik i iltra wy-lotu powietrza.= Urządzenie może ulec uszkodzeniu!„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotkiani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki iwymienić go na nowy, oryginalny przewód.„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieciciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrychkrawędziach ani zaciskać.„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyodkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyćprzewód ładowarki od sieci.„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenielub odłączyć przewód ładowarki od sieci.„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia orazwymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywanewyłącznie przez autoryzowany serwis.„ W następujących przypadkach należy natychmiastodłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktowaćsię z serwisem:− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płynprzedostał się do wnętrza urządzenia.− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynnikówatmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.„ Unikać kontaktu iltrów (worek iltrujący, iltrzabezpieczający silnik, iltr wylotu powietrza itp. ) zmateriałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placachbudowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego możeprowadzić do uszkodzenia urządzenia.„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniempodczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanieoryginalnego opakowania do celów transportowych.AkumulatoryUrządzenie jest wyposażone w akumulatory litowo-jonowe, które ze względów bezpieczeństwa są dostępnewyłącznie dla pracowników profesjonalnego serwisunaprawczego.W celu wymiany akumulatorów należy zwrócić się donajbliższego serwisu lub autoryzowanego przedstawicie-la handlowego.Wskazówki dotyczące transportuZastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegająprzepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.Użytkownik może transportować akumulatory podrogach publicznych bez konieczności spełnieniadodatkowych warunków. W przypadku wysyłki zapośrednictwem osób trzecich (np. : transport lotniczylub spedycja) należy uwzględnić szczególne wyma-gania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opiniieksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.Wskazówki dotyczące utylizacjiOdkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia iopakowania należy przekazać do punktu zbiórki surow-ców wtórnych.Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii dopojemnika z odpadami komunalnymi!„ OpakowanieOpakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniempodczas transportu. Składa się ono z materiałówbezpiecznych dla środowiska naturalnego i nadajesię do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebnemateriały opakowaniowe należy oddać do punktówzbiórki surowców wtórnych.„ Wysłużone urządzenieUrządzenie zawiera akumulatory litowo-jonowe,które można ponownie naładować. Dlatego utyli-zacji urządzenia można dokonać wyłącznie poprzezautoryzowany serwis lub specjalistyczny punktsprzedaży.„ Akumulatory/baterieNależy przestrzegać wskazówek dotyczących trans-portu.Wbudowane akumulatory mogą być wyjmowane wcelu utylizacji wyłącznie przez fachowy personel.Otwieranie pokrywy obudowy może spowodowaćuszkodzenie odkurzacza.W celu wyjęcia akumulatora z odkurzacza naciskaćwłącznik/wyłącznik (rys. 10) tak długo, aż akumu-lator zostanie całkowicie rozładowany. Wykręcićśruby z obudowy i zdjąć pokrywę obudowy, abywyjąć akumulator.Aby uniknąć zwarcia, odłączyć kolejno złącza aku-mulatora i od razu zaizolować zaciski.Nawet w przypadku pełnego rozładowania pozosta-je w akumulatorze resztkowa pojemność, któramoże się uwolnić w przypadku zwarcia.

Strona: 3

71Dziękujemy za zakup odkurzacza Athlet irmy Bosch.W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostałyróżne modelu odkurzacza Athlet. Dlatego możesię zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcjenie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celuosiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzanianależy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria irmyBosch, które zostały zaprojektowane specjalnie dotego modelu odkurzacza.Należy rozłożyć strony z rysunkami!1 Ssawka do podłóg z elektroszczotką2 Pojemnik na pył3 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz4 Wskaźnik stanu naładowania baterii5 Wskaźnik Sensor Control6 Pojemnik na pył7 Zewnętrzny moduł iltrujący8 Wkład iltra z iltrem zabezpieczającym silnik iiltrem piankowym9 Uchwyt10 Przełącznik WŁ. /WYŁ.11 Przewód ładowarki12 Szczotka do tapicerki*13 Ssawka do szczelin*14 Profesjonalna szczotka do tapicerki*15 Profesjonalna ssawka do szczelin*16 Pas do przenoszenia*17 Wyposażenie dodatkowe adaptera*18 Wąż ssący z uchwytem*Przed pierwszym użyciemRysunek 1• Uchwyt nasadzić ostrożnie na cokół i zatrzasnąć.• W celu rozłączenia uchwytu nacisnąć przyciskodblokowujący i ostrożnie zdjąć uchwyt do góry.Rysunek 2• Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg izatrzasnąć.• Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przyciskodblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.Ładowanie! Uwaga: Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumu-latory należy ładować przez co najmniej 6 godzin.Rysunek 3• W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżugniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecz-nie ustawić w dowolnym miejscu. Rysunek 7• Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłuurządzenia.• Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda.• Podczas ładowania miga wskaźnik naładowania.• W przypadku całkowitego naładowania akumulato-ra, wskaźnik naładowania świeci się na niebiesko iprzestaje migać.• Nagrzewanie się przewodu ładowarki i odkurzaczaręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma nega-tywnego wpływu na ich działanie.Wskaźnik stanu naładowania bateriiRysunek 4*Diody LED wskaźnika wskazują stan naładowania akumu-latora.„ Akumulator jest całkowicie naładowany„ Średni poziom naładowania„ Niski poziom naładowania• Miganie ostatniej diody LED oznacza koniecznośćponownego naładowania akumulatora.OdkurzanieRysunek 5• Nacisnąć przełącznik WŁ. /WYŁ. w kierunku strzałki.Regulacja siły ssaniaRysunek 6Przesunąć przełącznik WŁ. w żądaną pozycję,aby ustawić siłę ssania:• Stopień mocy 1 1Odkurzanie bez włączonej elektroszczotki.Do prostych czynności czyszczących ma gładkichpodłogach, wyjątkowo cicha praca.Maksymalny czas użytkowania urządzenia.• Stopień mocy 2 2Odkurzanie z normalną mocą i włączonąelektroszczotką.Do normalnych czynności czyszczących na wszys-tkich rodzajach podłóg, średni czas użytkowania* w zależności od wyposażenia

Strona: 4

72• Stopień mocy 3 3Odkurzanie z maksymalną mocą i włączonąDo szczególnie wymagających czynnościczyszczących na wszystkich powierzchniach, sz-czególnie na dywanach, przy użyciu opcjonalnegowyposażenia. Krótszy czas użytkowania urządzenia.Rysunek 7• W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomiesz-czeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylićdo przodu w kierunku ssawki.! Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględniewyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoiw miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzićpokrycie podłogi.Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatko-wegoRysunek 8*a) Adapter wyposażenia dodatkowego nasadzić na od-kurzacz ręczny i zatrzasnąć.W celu rozłączenia adaptera wyposażenia dodatko-wego nacisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć adap-ter.b) Przymocować pas do noszenia do uchwytu. Urządzenienależy przy tym położyć, nie stawiać go na adapterzeani na wężu.Rysunek 9*Ssawki, zależnie od potrzeby, nasadzić na wąż ssący zapomocą uchwytu adaptera wyposażenia dodatkowego:• Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapi-cerskich, zasłon itp.• Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogówitp.Po pracyRysunek 10• Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.Opróżnianie pojemnika na pyłRysunek 11W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciuurządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w po-jemniku osiągnie zaznaczony poziom.Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonegow pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo sil-ne zanieczyszczenie iltra.Podczas opróżniania pojemnika na pył kontrolowaćrównież stopień zabrudzenia zewnętrznego modułuiltrującego i w razie potrzeby wyczyścić go zgodnie zewskazówkami podanymi w instrukcji "Czyszczeniezewnętrznego modułu iltrującego". Rysunek 16! Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdyurządzenie jest wyłączone.Nigdy nie odkurzać bez zewnętrznego modułuiltrującego z wkładem iltra.Rysunek 12• Pojemnik na pył odblokować za pomocą przyciskuodblokowującego i wyjąć z urządzenia.Rysunek 13• Wyjąć moduł iltrujący z pojemnika na pył• Opróżnić pojemnik na pył.Rysunek 14• Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wy-lotowego.• Włożyć moduł iltrujący do pojemnika na pył, przytym koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowepołożenie.• Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąćw słyszalny sposób.! Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczaswkładania pojemnika na pył należy sprawdzić, czy il-tr jest kompletny oraz czy moduł iltrujący i pojemnikna pył są prawidłowo włożone.Konserwacja iltraCzyszczenie iltra lamelowegoUrządzenie posiada tzw. funkcję „Sensor Control“.Funkcja ta stale kontroluje, czy odkurzacz osiągnąłoptymalny poziom mocy. Wskaźnik świetlny sygnalizu-je, czy konieczne jest czyszczenie iltra lamelowego,aby ponownie osiągnąć optymalny poziom mocy.Rysunek 15 Sensor ControlWskaźnik świeci się na niebiesko lub jest wyłączony,jeśli urządzenie działa z optymalną mocą. Miganiewskaźnika na czerwono oznacza, że konieczne jestczyszczenie zewnętrznego modułu iltrującego iwkładu iltra.Urządzenie automatycznie przestawia się na poziommocy 1.

Strona: 5

96pteltrhubgruroukarEste aparelho está marcado em conformidade com aDirectiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical andelectronic equipment - WEEE).A directiva estabelece o quadro para a criação de umsistema de recolha e valorização dos equipamentosusados válido em todos os Estados Membros da UniãoEuropeia.Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-ment - WEEE).Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρσηκαι αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη τηνΕΕ.Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve ElektronikEkipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusalyönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:22. 05. 2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünleringeri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyıbelirtir.To urządzenie jest oznaczone zgodnie z DyrektywąEuropejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-tronicznym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takieoznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jegoużytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwadomowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddaniago prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, wtym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminnejednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiającyoddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznymprzyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowialudzi i środowiska naturalnego konsekwencji,wynikających z obecności składników niebezpiecznychoraz niewłaściwego składowania i przetwarzaniatakiego sprzętu.Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikaikészülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelőjelölést kapott.Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteithatározza meg.Този уред е обозначен в съответствие с европейска-та директива 2012/19/ECза стари електрически и електронни уреди (wasteelectrical and electronic equipment - WEEE).Тази директива регламентира валидните в рамкитена ЕС правила за приемане и използване на стариуредиДанный прибор имеет отметку о соответствии евро-пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-ских и электронных приборов (waste electrical andДанные нормы определяют действующие на терри-тории Евросоюза правила возврата и утилизациистарых приборов.Acest aparat este marcat corespunzător directiveieuropene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electriceşi electronice vechi (waste electrical and electronicequipment – WEEE).Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.Цей прилад маркіровано згідно положень європей-ської Директиви 2012/19/EU стосовно електроннихта електроприладів, що були у використанні (wasteДирективою визначаються можливості, які є дійсни-ми у межах Європейського союзу, щодо прийняттяназад та утилізації бувших у використанні приладів.‫نيا‬ ‫هاگتسد‬ ‫قباطم‬ ‫طباوض‬ ‫یئاپورا‬ 2012/19/EU ‫رد‬‫هراب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬ ‫هنهک‬ ‫یقرب‬ ‫و‬ ‫یکينورتکلا‬((waste electrical and electronic equipment - WEEE‫صخشم‬ ‫هدش‬ ‫تسا‬.‫نیا‬ ‫طباوض‬ ‫هک‬ ‫رد‬ ‫رسارس‬ ‫اپوا‬ ‫ربتعم‬ ‫تسا‬، ‫راهچ‬ ‫بوچ‬‫یلک‬ ‫هويش‬ ‫سپزاب‬ ‫نتفرگ‬ ‫و‬ ‫تفايزاب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬‫هنهک‬ ‫ار‬ ‫نييعت‬ ‫یم‬ ‫دنک‬.

Podręcznik informacyjny Bosch Athlet Bch732kau 08

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik informacyjny Bosch Athlet Bch732kau 08

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik informacyjny Bosch Athlet Bch732kau 08