Podręcznik dla pracowników Emerson Fisher 4195kbf

Podręcznik dla pracowników Emerson Fisher 4195kbf to kompleksowe i szczegółowe wytyczne dotyczące wykonywania obowiązków pracowników Emerson Fisher. Podręcznik zawiera informacje na temat wszystkich procedur i wytycznych, jakie pracownicy muszą stosować w swojej pracy. Znajdują się tam również informacje na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytyczne dotyczące korzystania z maszyn i narzędzi. Podręcznik ma na celu pomóc pracownikom w prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków i wypełnianiu wymagań pracodawcy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników Emerson Fisher 4195kbf

Podręcznik pracownik, czasami znany również jako podręcznika dla pracowników, kadry podręcznika lub firmy instrukcji polityki, to książka podane pracownikom przez pracodawcę.

Podręcznik pracownika może być wykorzystany do zebrania informacji o zatrudnieniu i pracy, które pracownicy muszą znać. Zazwyczaj zawiera trzy rodzaje treści:

 1. Kultura: powitalne oświadczenie, misja lub cel firmy, wartości firmy i inne.
 2. Informacje ogólne: ustalenia dotyczące urlopów, korzyści firmowe, polisy niewymagane przez prawo, podsumowania polis i inne.
 3. Specyficzne dla przypadku: polityki firmy, zasady, procedury dyscyplinarne i procedury składania skarg oraz inne informacje wzorowane na przepisach lub regulacjach dotyczących zatrudnienia.

Podręcznik pracownika, jeśli taki istnieje, jest prawie zawsze częścią procesu wdrażania lub wprowadzania nowych pracowników do firmy. Pisemny podręcznik dla pracowników zawiera jasne porady dla pracowników i tworzy kulturę, w której problemy są rozwiązywane uczciwie i konsekwentnie.

Zawartość

Chociaż często różni się to w zależności od firmy, konkretne obszary, które może dotyczyć podręcznik dla pracowników, obejmują:

 • Powitalna wypowiedź, która może również pokrótce opisać historię firmy, przyczyny jej sukcesu oraz sposób, w jaki pracownik może przyczynić się do przyszłych sukcesów.
 • Informacje kulturowe, takie jak misja, wizja lub deklaracja celu, informacje o wartościach organizacyjnych, informacje historyczne o firmie i/lub oświadczenie o celach biznesowych.
 • Procedury orientacyjne. Zwykle wiąże się to z dostarczeniem kierownikowi działu kadr lub innemu wyznaczonemu pracownikowi wypełnionych formularzy potrącania podatku dochodowego, przedstawieniem dowodu tożsamości i uprawnień do zatrudnienia (zgodnie z amerykańską ustawą o reformie i kontroli imigracyjnej z 1986 r. ), dowodu ukończenia testu narkotykowego (przez wyznaczone centrum medyczne) i inne wymagane formularze.
 • Definicje zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz świadczenia, które otrzymuje każda klasyfikacja. Ponadto obszar ten opisuje również procedury pomiaru czasu (takie jak definiowanie „tygodnia pracy”). Obszar ten może również zawierać informacje o codziennych przerwach (na obiad i odpoczynek).
 • Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach pracowników (takich jak urlop i ubezpieczenie). Zazwyczaj nowi pracownicy otrzymują pewne świadczenia plus dodatkowe nagrody (takie jak przystąpienie do programu 401K kont emerytalnych, dodatkowe urlopy i podwyżki) po przepracowaniu określonego czasu w firmie. Zostały one opisane w tej sekcji.
 • Wytyczne i procedury dotyczące podróży i wydatków (T&E).
 • Informacje o różnych rodzajach urlopów, w tym urlopach, płatnym urlopie (POT), chorobowym, osobistym, wojskowym, śmierci bliskiej, urlopie wyborczym. Jeśli pracodawca jest objęty amerykańską ustawą o urlopie rodzinnym i medycznym z 1993 r. – na ogół 50 lub więcej pracowników – podręcznik zazwyczaj zawiera informacje na temat FMLA i często zawiera szczegółowe zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu medycznego.
 • Oczekiwania dotyczące postępowania i polityki dyscypliny. Te sekcje zawierają zasady postępowania dotyczące takich obszarów, jak molestowanie seksualne, używanie alkoholu i narkotyków oraz obecność; plus, podstawy do zwolnienia (tj. zwolnienie, zwolnienie) i należyty proces. Obszar ten może również zawierać informacje na temat składania skarg do przełożonych i/lub współpracowników oraz komunikowania kwestii związanych z pracą z przełożonymi i/lub kierownikami firmy.
 • Wytyczne dotyczące przeglądów wydajności pracowników (np. jak i kiedy są przeprowadzane).
 • Zasady awansu, przeniesienia lub degradacji na określone stanowisko.
 • Zasady dotyczące poczty; korzystanie z telefonu, sprzętu firmowego, Internetu i poczty elektronicznej; oraz korzystanie przez pracowników z pojazdów silnikowych do wykonywania zadań.
 • Procedury postępowania z wypadkami przy pracy, na przykład z obrażeniami.
 • Jak pracownik może dobrowolnie zakończyć pracę (przejście na emeryturę lub rezygnację) oraz rozmowy kwalifikacyjne.
 • Wymóg, aby pracownicy zachowali poufność niektórych informacji biznesowych. Obszar ten zwykle zawiera informacje o udostępnianiu akt i informacji o pracownikach, a także o tym, kto może pobierać i sprawdzać te informacje.

Wersje podręcznika dla pracowników różnią się w zależności od firmy. W wielu większych firmach zaktualizowany podręcznik ukazuje się co roku lub w innych regularnych odstępach czasu. Zaleca się regularne aktualizowanie podręczników w miarę zmian przepisów i regulacji.

Formularz potwierdzenia odbioru

Nowi pracownicy są często zobowiązani do podpisania formularza potwierdzenia otrzymania, przeczytania i zrozumienia informacji zawartych w podręczniku pracownika oraz zaakceptowania jego warunków.

Formularze potwierdzeń mają zazwyczaj dodatkową treść:

 • Zastrzeżenie, że podręcznik nie jest umową ani inną umową o pracę.
 • Oświadczenie, że podręcznik może z czasem ulec zmianie z powiadomieniem lub bez, a pracownik wyraża zgodę na te zmiany. Jest to próba zabezpieczenia się przez pracodawców przed odpowiedzialnością, jeśli polisa ulegnie zmianie, a pracownik nie zostanie wyraźnie powiadomiony o zmianie.
 • W Stanach Zjednoczonych pracodawcy dobrowolni zazwyczaj również stwierdzają, że zatrudnienie jest dobrowolne, a stosunek pracy może zostać rozwiązany w dowolnym momencie z dowolnego powodu, z podaniem lub bez podania przyczyny.
 • Niepodpisanie przez pracownika formularza potwierdzenia w terminie może uniemożliwić mu zatrudnienie lub może skutkować wypowiedzeniem.

  Poradniki pracownicze z myślą o kulturze

  W 2009 roku Netflix opublikował publicznie prezentację zatytułowaną Netflix Culture: Freedom & Responsibility, w której opisano ich odejście od kultury firmy opartej na dowodzeniu i kontroli w kierunku kultury skoncentrowanej na wolności i odpowiedzialności. Prezentacja stała się popularna i do marca 2018 roku miała ponad 17 milionów wyświetleń.

  Ponieważ prezentacja omawia również inne wspólne zasady firmy, często określa się ją mianem podręcznika pracownika Netflix. Był bardzo wpływowy, ponieważ wiele firm kopiowało ich „nieograniczoną” politykę urlopową i prostą politykę wydatków „Działaj w najlepszym interesie Netflixa”.

  Oprócz Podręcznika Valve dla nowych pracowników i Zappos Culture Book, prezentacja wpłynęła na wiele firm, które stworzyły podręczniki dla pracowników zorientowane na kulturę, które podkreślają kulturę ich firmy zamiast lub przed zasadami, które można znaleźć w tradycyjnym podręczniku dla pracowników. Nawet zasady są przepisywane w zupełnie inny sposób, niż nakazywałaby tradycja, lub zawierają nieformalne streszczenia lub wstępy w prostym języku.

  Potrzebujesz podręcznika dla pracowników

  Prawo federalne i stanowe oraz rosnąca liczba spraw sądowych dotyczących pracowników przeciwko kierownictwu zdecydowanie sugeruje, że pisemne oświadczenie o polityce firmy jest koniecznością biznesową dla firm dowolnej wielkości.

  Na przykład amerykańska Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia poinformowała, że ​​w 2005 r. firmy wypłaciły ponad 378 mln USD w ramach niespornych ugód dotyczących dyskryminacji. W 2014 r. EEOC otrzymało łącznie 88 778 zarzutów dyskryminacji wniesionych przeciwko prywatnym firmom.

  Inne przykłady sporów sądowych przeciwko firmie wynikających z działań pracowników to ujawnienie prywatnych informacji klienta i oczywiście działania jednego pracownika przeciwko drugiemu; molestowanie seksualne jest jednym z rodzajów obraźliwego zachowania pracowników.

  Mimo to niektórzy radcy prawni zalecają bardzo małym firmom (mniej niż 10 lub 15 pracowników), aby w ogóle nie posiadały podręcznika, ponieważ większości bardzo małych firm trudno jest poświęcić czas lub zasoby na prowadzenie aktualnego podręcznika pracownika. W przypadku bardzo małych firm może być mniej ryzykowne, jeśli w ogóle nie mają udokumentowanych zasad, niż mają zasady wprowadzające w błąd, nieaktualne lub niekompletne. Jednak inni utrzymywali, że małe organizacje, takie jak niektóre organizacje pozarządowe, czerpią korzyści z utrzymywania podręcznika polityki jakości dla personelu.

  Jednym z najważniejszych aspektów każdego podręcznika pracownika jest to, że podręcznik jest aktualizowany wraz ze zmianami przepisów. Jeśli firma zdecyduje się opublikować swój podręcznik w wielu językach, każda wersja powinna być aktualizowana jednocześnie.

  Poradniki dla pracowników są bardzo potrzebne w prowadzeniu biznesu, pomagają pracodawcom zarządzać ich biznesem bez komplikacji i konfliktów interesów, a także pomagają pracownikom zrozumieć, czego się od nich oczekuje w czasie zatrudnienia.

  Podręczniki dla pracowników powinny być sprawdzane przez prawnika pod kątem spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi lub prowincjonalnymi. Na przykład w wielu stanach USA obowiązują szczegółowe przepisy, które wykraczają poza przepisy federalne. Z tego powodu podręcznik dla pracowników z Nowego Meksyku nie powinien być używany w Kalifornii. W Stanach Zjednoczonych Kalifornia jest stanem o największej liczbie przepisów wykraczających poza prawo federalne. Firmy tam działające zazwyczaj mają specjalne treści dla pracowników Kalifornii. Inne stany, które zazwyczaj wymagają specjalnej zawartości, to Nowy Jork, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Waszyngton i Teksas.

  W Wielkiej Brytanii podręcznik pracownika może również stanowić część warunków zatrudnienia pracownika. Jeśli zatrudnionych jest pięć lub więcej osób, ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy wymaga posiadania pisemnego oświadczenia o polityce bezpieczeństwa i higieny pracy firmy.

  Bibliografia

  Zobacz też

 • Ład korporacyjny
 • Polityka zasobów ludzkich

 • Reading Time: 4 minutes

  Wielu z Was z pewnością ma świetnie przygotowany proces onboardingu. Od progu wejścia do firmy, pracownik jest zaopiekowany, czeka na niego seria spotkań przedstawiających firmę, jej kulturę i zwyczaje, benefity, nowych ludzi… Nawet jeśli tak to nie wygląda, z pewnością ktoś w inny sposób przekazuje pracownikowi wskazówki, jak odnaleźć się w nowym miejscu pracy. Masz wrażenie, że wszystko zostało powiedziane i od teraz nowa osoba wie jak poruszać się po firmie. Często jednak w natłoku informacji pracownik później zapomina dokąd ma się zgłosić po kartę Multisport lub w jaki sposób zgłosić home office. Tu z pomocą przychodzi podręcznik onboardingowy.

  Czym jest podręcznik onboardingowy?

  Podręcznik onboardingowy jest zbiorem informacji na temat firmy takich jak jej historia, kultura, przyjęte wartości, zwyczaje panujące na co dzień oraz inne wskazówki pomocne we wdrożeniu się w nowe miejsce pracy. Jednym słowem, zawiera wszystko, co ważne i z czym trzeba się zapoznać w pierwszych dniach pracy.

  Dlaczego warto przygotować podręcznik onboardingowy?

  Podręcznik onboardingowy nie jest wyłącznie miłym dodatkiem na start. Taki dokument zbiera i porządkuje wszystkie informacje w jednym miejscu, co jest genialnym ułatwieniem komunikacyjnym na początek pracy. Każda nowa osoba wie gdzie, w razie potrzeby, szukać informacji.

  Dodatkowo, stanowi swego rodzaju manifest promujący kulturę firmową, którym można się dzielić z nowo zatrudnionymi pracownikami jeszcze przed pierwszym dniem pracy. Będzie również pomocny np. w sytuacji, gdy nowy pracownik zaczyna pracę w innej lokalizacji lub gdy nie może uczestniczyć we wszystkich spotkaniach onboardingowych.

  Co powinien zawierać?

  Przyjmijmy ogólną zasadę, że podręcznik onboardingowy powinien zawierać wszystkie informacje, których potrzebują Twoi nowi pracownicy, aby odnieść sukces w pracy. Są jednak pewne podstawy, które, moim zdaniem, powinny się znaleźć w każdym podręczniku.

  Dla mnie najważniejsze są:

  • Wiedza o firmie: jej historia, misja i wizja, wartości, które panują w organizacji, biura, ważne fakty, social media, przydatne linki
  • Ludzie: struktura firmy, informacje o założycielach
  • Zasady pracy: godziny pracy, przerwy, polityka pracy zdalnej, logowanie godzin, zgłaszanie nieobecności, dress code
  • Sposób pracy: projekty, metodologia, wyznaczanie celów, sposób rozliczenia pracy, cykliczne spotkania
  • Komunikacja: narzędzia do komunikacji, dobre praktyki
  • Sprzęt: zasady korzystania ze sprzętu, zgłaszanie potrzeb, zgłaszanie problemów
  • Biuro: plan biura, zgłaszanie potrzeb biurowych, polityka zgubionej karty 🙂
  • Benefity: wszystko o zasadach korzystania z benefitów
  • Rozwój: ścieżki kariery, szkolenia, awanse, rozmowy rozwojowe
  • Polityki i procesy obowiązujące w firmie

  Wskazówka: Podręcznik ma służyć pomocą, więc nie ma sensu pisać ogólników w postaci “jeśli zgubisz kartę, nie przejmuj się, damy Ci nową”. Dodaj osobę kontaktową do każdego procesu np. jeśli zgubienie karty należy zgłosić do administracji, napisz to. Polecam używanie samej nazwy stanowiska zamiast podawania konkretnej osoby, aby uniknąć niepotrzebnych aktualizacji w razie jej odejścia lub zmiany roli.

  Jak przygotować podręcznik onboardingowy?

  Wiesz już, co powinien zawierać Twój podręcznik, więc skupmy się na tym jak go przygotować. Kilka moich wskazówek:

  1. Zbierz wszystkie informacje

  Przede wszystkim zastanów się, które informacje chcesz przekazać nowym pracownikom. Powyżej spisałam propozycje tego, co warto w takim podręczniku zawrzeć, ale to są moje must-have. Sam powinieneś zadecydować o tym, co się w nim znajdzie. Po drugie, zapytaj swoich współpracowników, jakich informacji szukaliby w takim dokumencie oraz czego im brakowało, kiedy to oni zaczynali pracę. Dopytaj również o różne tradycje, które istnieją w zespołach. Może o niektórych nie wiesz, a warto o nich wspomnieć!

  2. Napisz podręcznik w języku Twojej firmy

  Wyobraź sobie, że Twoja firma to osoba, która ma pewne cechy. Są firmy poważne, wyluzowane, prostolinijne i szczere w komunikacji – sam na pewno wiesz, jak najlepiej opisać swoją 🙂 Zachowaj ten ton komunikacji i napisz podręcznik tak, jakby pisała go taka osoba. Jeśli używacie w swojej firmie specyficznego slangu, możesz przygotować Wasz własny słowniczek i przy okazji dołączyć go do podręcznika.

  3. Bądź kreatywny

  Nie każdy podręcznik musi być taki sam. Spróbuj opowiedzieć w nim historię lub dodać inny element, który sprawi, że będzie wyjątkowy. Potrzebujesz inspiracji? Zobacz co przygotowali w Memoria Visual lub Valve.

  4. Oddaj go do recenzji

  Kolejny raz zaangażuj kilku współpracowników w swój projekt i poproś o ich szczerą opinię odnośnie tego, co przygotowałeś. Może okazać się, że coś jest niezrozumiale napisane, coś jednak funkcjonuje inaczej, coś się w międzyczasie zmieniło… Dobrze dostać taki feedback jeszcze przed zaangażowaniem grafików 🙂

  5. Zadbaj o stronę wizualną

  Po przygotowaniu tekstu, zaangażuj grafików w design podręcznika. Atrakcyjny wizualnie dokument z pewnością będzie chętniej czytany niż suchy tekst spisany w Wordzie.

  6. Nie drukuj podręcznika

  Polecam zostać przy wersji online i nie oddawać podręcznika do druku. Poza oczywistą ekologią, w ten sposób będzie Ci łatwiej go aktualizować.

  7. Wyślij każdemu kopię

  Może Cię to zdziwić, ale z doświadczenia wiem, że każdemu pracownikowi się taki podręcznik przyda, nawet jeśli pracuje w firmie kilka lat. Zaufaj mi. Dodatkowo, w ten sposób możesz zdobyć cenne informacje o tym, jak jeszcze można go ulepszyć oraz pokażesz, że feedback z pierwszego punktu się na coś przydał 🙂

  Dwie dobre praktyki na później

  Na koniec chciałabym wspomnieć o dwóch rzeczach, o których często się zapomina już po przygotowaniu podręcznika. Po pierwsze – nie traktuj podręcznika jako zamiennika dla całego onboardingu. Onboarding to proces, a przekazanie podręcznika powinno być jedynie jego częścią.

  Po drugie – nie osiadaj na laurach i rób aktualizacje. Raz na kwartał przejrzyj treść podręcznika i upewnij się, że informacje są aktualne. Dodatkowo zbieraj feedback od nowych pracowników i uzupełniaj go na bieżąco o istotne kwestie. W końcu ma on pomagać, a nie wprawiać w większe zakłopotanie.

  Pamiętaj, podręcznik onboardingowy to najbardziej wszechstronny przewodnik opisujący Twoją firmę, jaki do tej pory powstał i jaki Twój zespół przeczyta. Włóż w niego dużo serca i przekaż w nim ducha organizacji 🙂

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w IT na No Fluff Jobs:


  Wydajemy podręcznik dla nowych pracowników

  Jednym z przydatnych narzędzi wspierających proces onboardingu może być przygotowanie podręcznika dla nowych pracowników.

  Podstawowym celem przygotowania takiego podręcznika dla nowych pracowników jest przede wszystkim informowanie i przekazywanie wiedzy. To tu możemy zebrać niezbędne informacje o naszej firmie, wszystko to, co jest rozszerzeniem wiedzy przekazanej nowej osobie podczas szkolenia czy spotkania onboardingowego. Ale podręcznik dla pracowników ma także inne zadania oprócz porządkowania nowo otrzymanej dawki wiedzy. Dobrze zaprojektowany podręcznik i ciekawie wydany ma szansę wspierać budowanie pozytywnego wizerunku (employer branding) firmy w oczach pracownika. Ma pokazać, że od pierwszego dnia firma dba o swój zespół i komfort pracy pracowników, wspiera ich w stawianiu pierwszych kroków w nowej organizacji. To także kolejny element budowania zapoczątkowanej podczas procesu rekrutacji więzi pracownika z firmą. „Poznanie” nowych kolegów na łamach takiego podręcznika pomaga rozpocząć proces integracji pracownika z nowym zespołem. Pokazanie w podręczniku najważniejszych sukcesów firmy, jej osiągnięć i pozycji na rynku może motywować do pracy i dawać poczucie dumy z przynależności do nowej organizacji.

  Kiedy warto przygotować podręcznik dla pracowników?

  Taki podręcznik może być przydatny w kilku sytuacjach. Sprawdzi się podczas przejmowania nowych firm wraz z ich zespołami (nowi pracownicy) czy podczas otwierania nowych oddziałów i zatrudniania tam kolejnych osób (to także nowi pracownicy). Warto również rozważyć wdrożenie takiego narzędzia komunikacji (z odpowiednio dopasowaną treścią) dla nowo awansowanych osób, dla których zmienia się położenie w strukturze firmy, co z kolei zazwyczaj generuje konieczność dostępu do nowych informacji, konieczność poszerzenia wiedzy potrzebnej do pełnienia nowych funkcji i pogłębiania zakresu informacji. Taki podręcznik może być także szerszym uzupełnieniem informacji zawartych w innych narzędziach komunikacji podczas wprowadzania dużych zmian w firmie. Jeśli są one kluczowe i powodują szerokie zmiany dla całego zespołu, uporządkowanie zmian i szczegółowe ich omówienie można zawrzeć w takim podręczniku. Pamiętajmy jednak, że podręcznik taki nie powinien być jedynym narzędziem komunikowania tak dużych zmian.

  Jaką formę może mieć podręcznik dla nowych pracowników? Może być w wersji klasycznej, tradycyjnej, czyli papierowej w postaci książki, kartek uporządkowanych w segregatorze czy włożonych do teczki. Może być opublikowany online np. w intranecie do pobrania w pliku i poczytania, co jednak przy obszerności treści może być uciążliwe w odbiorze.

  Warto zastanowić się, czy treści, które chcemy przekazać nie mogłyby zostać przeniesione do intranetu np. na platformę e-learnigową. Przez taki kurs np. z kilkoma poziomami wtajemniczenia powinien wtedy przejść każdy nowy pracownik. Rozwiązanie to daje możliwość kontroli przyswajanych treści – możemy np. zakończyć kurs pytaniami kontrolnymi. Całość może mieć również postać ciekawej gry.

  Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, co może zawierać przewodnik dla nowego pracownika?

  • informacje ogólne o firmie, zarządzie,
  • historia firmy (np. w formie storytellingowej),
  • misja, wizja, strategia,
  • informacje o produktach,
  • struktura organizacyjna i ogólny podział obowiązków,
  • regulaminy,
  • podstawowe numery telefony, inne dane kontaktowe,
  • zasady pracy np. dress code, język organizacji,
  • opis narzędzi komunikacji wewnętrznej,
  • informacje, gdzie można znaleźć informacje o firmie (zarówno za pośrednictwem instrumentów wewnętrznych np. intranet jak i zewnętrznych np. social media),
  • plany budynków,
  • i wiele, wiele innych rzeczy, które uznacie za pomocne nowemu pracownikowi w sprawnym zaadaptowaniu się w nowym środowisku pracy.

  Jeśli dysponujecie takim podręcznikiem i chcielibyście pochwalić się nim, zachęcam do kontaktu.

  Zapraszam także na Facebooka bloga.

  Fot. MB/ Dharamsala/Indie

  Podręcznik dla pracowników Emerson Fisher 4195kbf

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników Emerson Fisher 4195kbf

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników Emerson Fisher 4195kbf