Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cae Soundcam Ultra

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cae Soundcam Ultra to najważniejszy element, aby cieszyć się pełnią korzyści z urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z Cae Soundcam Ultra należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, upewniając się, że wszystkie ustawienia i funkcje są właściwie skonfigurowane. Należy także zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w środowisku zamkniętym lub na zewnątrz. Następnie należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kabel, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie. Ponadto, należy stosować się do wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec jakimkolwiek obrażeniom lub uszkodzeniom.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cae Soundcam Ultra

W

s

k

a

z

ó

w

i

d

o

t

y

W

Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami w

celu zabezpieczenia siebie i innych przed możliwymi

obrażeniami.

W celu ochrony siebie samego i innych przed ewentualnymi

obrażeniami, przed włączeniem niniejszego pro-duktu

należy przeczytać i stosować się do następujących

wskazówek i przepisów o zapobieganiu wypadkom,

opracowanych przez Wasze zrzeszenia branżowe lub do

obowiązujących

lokalnie

dotyczących bezpieczeństwa.

Należy przekazać niniejsze wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa wszystkim osobom, które użytkują

maszynę.

Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa należy

starannie przechowywać.

Naprawy

wyłącznika

wykonywane wyłącznie przez producenta lub firmy

posiadające jego autoryzację.

 Przy pomocy niniejszej instrukcji należy zapoznać się z

urządzeniem przed rozpoczęciem użytkowania.

 Nie wolno stosować urządzenia do celów, do których nie jest

ono

przeznaczone

(patrz

przeznaczeniem").

 Proszę pracować z rozwagą. Zwracać uwagę na to, co się

robi. Podczas pracy należy postępować z rozwagą. Nie

używać narzędzia w przypadku zmęczenia lub pod wpływem

środków odurzających, alkoholu lub leków. Moment

nieuwagi podczas używania urządzenia może doprowadzić

do poważnych obrażeń.

 Urządzenia nie mają prawa obsługiwać dzieci i młodzież

poniżej 18 lat oraz osoby niezapoznane z instrukcją.

S

p

r

ę

c

h

n

 Nie wolno pracować bez odpowiedniego sprzętu

ochronnego:

Nie nosić zbyt luźnej odzieży ani ozdób, ponieważ mogą

się zaczepić o ruchome elementy urządzenia

Długie włosy zakryć siatką

Sprawdzony kask ochronny w sytuacjach, w których

musimy się liczyć ze zranieniami

ochrona twarzy

ochrona słuchu

antypoślizgowe buty (obuwie bezpieczeństwa) z

zabezpieczeniem przed przecięciem i osłoną na palce

gaśnica i łopata (możliwe iskrzenie podczas pracy)

środki pierwszej pomocy

ewent. telefon komórkowy

B

e

ń

P

Przed uruchomieniem i regularnie podczas pracy należy

sprawdzać: Należy stosować się do zaleceń podanych w

odpowiednich punktach instrukcji obsługi:

 Czy urządzenie jest kompletnie i prawidłowo zamontowana?

140

ą

b

danym

kraju

bezpieczeństwa

mogą

Użytkowanie

zgodne

u

l

j

m

 Czy urządzenie znajduje się w dobrym i bezpiecznym

stanie?

 Czy uchwyty są czyste i suche?

 Upewnić się przed rozpoczęciem pracy, czy:

 w obszarze roboczym nie znajdują się inne osoby, dzieci

lub zwierzęta

 jest zapewniona możliwość cofnięcia się bez przeszkód

 obszar przy nogach jest wolny od ciał obcych, zarośli i

gałęzi.

 jest zagwarantowana statyczna pozycja.

 Czy miejsce pracy jest wolne od przedmiotów, o które się

regulacji

można potknąć? Na stanowisku pracy należy utrzymywać

porządek! Następstwem nieporządku mogą być wypadki.

wskutek potknięcia!

 Należy zwracać uwagę na warunki panujące w otoczeniu.

 Nie należy pracować w warunkach złego oświetlenia (np.

podczas mgły, deszczu, zamieci śnieżnej czy zmroku)

 Nie należy używać urządzenia w pobliżu palnych cieczy

być

lub gazów. Zagrożenie pożarem. Zagrożenie pożarem!

 Użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub

niebezpieczeństwa, które pojawią się względem innych

osób lub ich własności.

 Nigdy nie należy pracować jedną ręką. Należy zawsze

trzymać dobrze urządzenie oburącz.

 Nigdy nie należy pracować

 z rozciągniętymi ramionami

 w ciężko osiągalnych miejscach

 powyżej poziomu ramion

 na drabinie, na rusztowaniu roboczym lub stojąc na

drzewie.

 Pracować na nieślizgającym się i równym podłożu.

Należy unikać nienormalnych postaw ciała. Przyjąć

bezpieczną postawę i stale utrzymywać równowagę.

 Przed przerwą w pracy urządzenie wyłączyć i bezpiecznie

odłożyć. Zabezpieczyć urządzenie przed nieupoważnionym

dostępem.

 Nie pracować samotnie. Utrzymywać stale kontakt

głosowy lub wizualny z innymi osobami, aby w razie

potrzeby mogły pospieszyć z pomocą.

 W razie zagrożenia natychmiast wyłączyć silnik.

 Nigdy nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

 Urządzenie emituje szkodliwe substancje!

Nie wolno włączać go w zamkniętych lub słabo

wietrzonych pomieszczeniach. Podczas pracy w obniżonym

terenie, rowach i ciasnych przestrzeniach zapewnić

odpowiednią wymianę powietrza. Niebezpieczeństwo

zatrucia tlenkiem węgla lub uduszenia!

 W razie jakichkolwiek dolegliwości natychmiast zakończyć

pracę (np. bóle głowy, nudności itp. ). Występuje wtedy

zwiększone niebezpieczeństwo wypadku!

 Nie należy przeciążać urządzenia! Praca w podanym

zakresie

bezpieczniejsza.

O

ł

g

Podczas pracy

wykorzystania

mocy

jest

łatwiejsza

i

Materiały na temat bezpieczeństwa w USA

Czy jesteś gościem, czy gospodarzem, warto przed rezerwacją uzyskać niezbędne informacje. Poniżej wskazujemy wybrane miejsca, organizacje lu…

To urządzenie jest przeznaczone nanastępujące rynki: PL

2. 1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie możezainstalować wyłączniewykwalifikowana osoba.

• Usunąć wszystkie elementyopakowania.

• Nie instalować ani nie używaćuszkodzonego urządzenia.

• Postępować zgodnie z instrukcjąinstalacji załączoną do urządzenia.

• Zachować ostrożność podczasprzenoszenia urządzenia, ponieważjest ono ciężkie. Zawsze używaćrękawic ochronnych.

• Nigdy nie ciągnąć urządzenia zauchwyt.

• Szafka kuchenna i wnęka naurządzenie muszą mieć odpowiedniewymiary.

• Zachować minimalne odstępy odinnych urządzeń i mebli.

• Należy zadbać o to, aby meble itp.

znajdujące się obok urządzenia i nadnim spełniały odpowiednie wymogibezpieczeństwa.

• Niektóre elementy urządzeniaprzewodzą prąd. Należy zabudowaćurządzenie, aby zakryć części,których dotknięcie mogłoby byćniebezpieczne.

• Boki urządzenia powinny sąsiadowaćz urządzeniami lub meblami o tejsamej wysokości.

• Nie instalować urządzenia naplatformie.

• Nie instalować urządzenia przydrzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie

to możliwości strącenia gorącegonaczynia z urządzenia przy otwieraniuokna lub drzwi.

2. 2 Podłączenie do sieci elektrycznej

Występuje zagrożeniepożarem i porażeniemprądem elektrycznym.

• Wszystkie połączenia elektrycznepowinien wykonać wykwalifikowanyelektryk.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Należy upewnić się, że informacje opodłączeniu elektrycznym podane natabliczce znamionowej są zgodne zparametrami instalacji zasilającej. Wprzeciwnym razie należy

skontaktować się z elektrykiem.

• Należy używać wyłącznie prawidłowozamontowanego gniazda

elektrycznego z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników aniprzedłużaczy.

• Przewody zasilające nie mogądotykać drzwi urządzenia, zwłaszczagdy drzwi są mocno rozgrzane.

• Zarówno dla elementów znajdującychsię pod napięciem, jak i

zaizolowanych części,

zabezpieczenie przed porażeniemprądem należy zamocować w takisposób, aby nie można go byłoodłączyć bez użycia narzędzi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego dopiero po

zakończeniu instalacji. Należy zadbaćo to, aby w zainstalowanym

urządzeniu wtyczka przewoduzasilającego była łatwo dostępna.

• Jeśli gniazdo elektryczne jestobluzowane, nie wolno podłączać doniego wtyczki.

• Odłączając urządzenie, nie ciągnąćza przewód zasilający. Zawszeciągnąć za wtyczkę.

• Konieczne jest zastosowanieodpowiednich wyłączników obwoduzasilania: wyłączników

automatycznych, bezpiecznikówtopikowych (typu wykręcanego –wyjmowanych z oprawki),

wyłączników różnicowo-prądowych(RCD) oraz styczników.

• W instalacji elektrycznej należyzastosować wyłącznik obwoduumożliwiający odłączenie urządzeniaod zasilania na wszystkich biegunach.

Wyłącznik obwodu musi miećrozwarcie styków wynosząceminimum 3 mm.

• Przed podłączeniem wtyczkiprzewodu zasilającego do gniazdaelektrycznego należy całkowiciezamknąć drzwi urządzenia.

2. 3 Podłączenie do instalacji gazowej

• Wszystkie połączenia instalacjigazowej powinna wykonać

• Przed przystąpieniem do instalacjinależy upewnić się, że urządzeniezostało dostosowane do miejscowychwarunków zasilania (typu gazu orazjego ciśnienia).

• Zapewnić cyrkulację powietrza wokółurządzenia.

• Informacje dotyczące dopływu gazuznajdują się na tabliczce

znamionowej.

• Omawiane urządzenie nie jestpodłączone do wyciągu gazówspalinowych. Urządzenie należypodłączyć zgodnie z aktualnieobowiązującymi przepisami

dotyczącymi instalacji. Zwrócić uwagęna wymagania dotyczące

odpowiedniej wentylacji.

2. 4 Przeznaczenie

Zagrożenie obrażeniamiciała i poparzeniem.

Niebezpieczeństwoporażenia prądem.

• Urządzenie należy używać wyłączniew warunkach domowych.

• Nie zmieniać parametrówtechnicznych urządzenia.

• Należy upewnić się, że otworywentylacyjne są drożne.

• Nie pozostawiać włączonegourządzenia bez nadzoru.

• Wyłączać urządzenie po każdymużyciu.

• Podczas pracy urządzenia należyzachować ostrożność przy otwieraniujego drzwi. Może dojść do uwolnieniagorącego powietrza.

• Nie obsługiwać urządzenia mokrymirękami lub jeśli ma ono kontakt zwodą.

• Nie używać urządzenia jakopowierzchni roboczej ani miejsca doprzechowywania przedmiotów.

Zagrożenie pożaremi wybuchem

• Pod wpływem wysokiej temperaturytłuszcze i olej mogą uwalniaćłatwopalne opary. Podczaspodgrzewania tłuszczów i oleju niewolno zbliżać do nich źródeł ognia anirozgrzanych przedmiotów.

• Opary uwalniane przez gorący olejmogą ulec samoczynnemu zapłonowi.

• Zużyty olej zawierający pozostałościproduktów spożywczych ma niższątemperaturę zapłonu niż świeży olej.

• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnychsubstancji ani przedmiotównasączonych łatwopalnymisubstancjami.

• Podczas otwierania drzwi urządzenianie wolno zbliżać do niego iskrzącychprzedmiotów ani otwartego płomienia.

• Należy ostrożnie otwierać drzwiurządzenia. Stosowanie składnikówzawierających alkohol może

spowodować powstanie mieszankialkoholu i powietrza.uszkodzenia urządzenia.

• Aby zapobiec uszkodzeniu lubodbarwieniu się emalii:

– Nie należy kłaść naczyń aniinnych przedmiotów bezpośredniona dnie urządzenia.

– Nie należy wlewać wodybezpośrednio do rozgrzanego

– Nie należy pozostawiaćwilgotnych naczyń ani potraw wurządzeniu po zakończeniupieczenia.

– Należy zachować ostrożnośćpodczas wyjmowania i wkładaniaakcesoriów.

• Odbarwienie emalii nie ma wpływu nadziałanie urządzenia. Nie stanowi towady w rozumieniu warunkówgwarancji.

• Do pieczenia wilgotnych ciast należyużywać głębokiej blachy. Sok zowoców może trwale zaplamićemalię.

• Nie stawiać gorących naczyń napanelu sterowania.

• Nie dopuszczać do wygotowania siępotrawy.

• Nie dopuszczać do upadku naczyńlub innych przedmiotów napowierzchnię urządzenia. Może tospowodować jej uszkodzenie.

• Nie włączać pól grzejnych bez naczyńani z pustymi naczyniami.

• Nie kłaść folii aluminiowej naurządzeniu ani bezpośrednio naspodzie urządzenia.

• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub zezniszczonym spodem mogąspowodować zarysowania. Dlategonie należy przesuwać ich popowierzchni gotowania.

• Zapewnić odpowiednią wentylację wpomieszczeniu, w którym

zainstalowane jest urządzenie.

• Stosować wyłącznie stabilne naczyniao prawidłowym kształcie i średnicywiększej od średnicy palników.

• Należy uważać, aby płomień nie zgasłpodczas szybkiego obracania pokrętła

z położenia płomienia maksymalnegodo minimalnego.

• Używać wyłącznie akcesoriówdostarczonych z urządzeniem.

• Nie instalować na palniku dyfuzorapłomienia.

• Urządzenie jest przeznaczonewyłącznie do przyrządzania potraw.

Nie wolno go używać do innychcelów, takich jak np. ogrzewaniepomieszczeń.

2. 5 Konserwacja i czyszczenie

odniesieniem obrażeń,pożarem lub uszkodzeniem

• Przed przystąpieniem do konserwacjiwyłączyć urządzenie.

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającegoz gniazda elektrycznego.

• Upewnić się, że urządzenie ostygło.

Występuje zagrożenie pęknięciemszyb w drzwiach urządzenia.

• Jeśli szyba pęknie, należy jąniezwłocznie wymienić. Należyskontaktować się z autoryzowanymcentrum serwisowym.

• Pozostałości tłuszczu lub potraw wurządzeniu mogą stać się przyczynąpożaru.

• Aby zapobiec uszkodzeniupowierzchni urządzenia, należyregularnie ją czyścić.

• Czyścić urządzenie za pomocąwilgotnej szmatki. Używać wyłącznieneutralnych detergentów. Niestosować produktów ściernych, myjekdo szorowania, rozpuszczalników animetalowych przedmiotów.

• Podczas stosowania aerozolu dopiekarników należy przestrzegaćwskazówek dotyczących

bezpieczeństwa umieszczonych naopakowaniu.

• Nie używać do czyszczenia emaliikatalitycznej (jeśli dotyczy) żadnychdetergentów.

• Nie myć palników w zmywarce.

2. 6 Pokrywa

• Nie modyfikować pokrywy.

• Regularnie czyścić pokrywę.

• Nie otwierać pokrywy, jeśli na jejpowierzchni rozlał się płyn.

• Przed zamknięciem pokrywy należywyłączyć wszystkie palniki.

• Nie zamykać pokrywy do czasucałkowitego ostygnięcia płyty grzejneji piekarnika.

• Szklana pokrywa może pęknąć podwpływem wysokiej temperatury (jeślidotyczy).

2. 7 Wewnętrzne oświetlenie

• Żarówka zwykła lub halogenowazastosowana w tym urządzeniu jestprzeznaczona wyłącznie do urządzeńdomowych. Nie należy używać jej dooświetlania pomieszczeń.

• Przed przystąpieniem do wymianyżarówki należy odłączyć urządzenieod źródła zasilania.

• Używać wyłącznie żarówek tegosamego typu.

2. 8 Grill gazowy

Zagrożenie pożarem,wybuchem i poparzeniem.

• Włączonego urządzenia nie wolnopozostawiać bez nadzoru. Łatwodostępne elementy urządzenia mocnosię nagrzewają.

• Podczas korzystania z grilla dziecipowinny znajdować się w bezpiecznejodległości.

• Nigdy nie używać grilla z zamkniętymidrzwiami piekarnika. Zostawić otwartedrzwi. Występuje zagrożenie pożaremlub emisją tlenku węgla.

• Nie umieszczać rusztu piekarnika zżywnością na najwyższym poziomie.

2. 9 Utylizacja

odniesieniem obrażeń ciałalub uduszeniem.

• Aby uzyskać informacje dotycząceprawidłowej utylizacji urządzenia,należy skontaktować się z lokalnymiwładzami.

• Odłączyć urządzenie od źródłazasilania.

• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.

• Wymontować zatrzask drzwi, abyuniemożliwić zamknięcie się dzieci lubzwierząt w urządzeniu.

• Spłaszczyć zewnętrzne rury gazowe.

2. 10 Serwis

• Należy skontaktować się zautoryzowanym punktemserwisowym, który naprawiurządzenie.

• Należy stosować wyłącznieoryginalne części zamienne.

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cae Soundcam Ultra

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cae Soundcam Ultra

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cae Soundcam Ultra