Korzystanie z instrukcji Frigidaire 318203860

Korzystanie z instrukcji Frigidaire 318203860 pomoże Ci zapoznać się z funkcjami i ustawieniami Twojego urządzenia. Instrukcja zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, konserwacji i naprawy urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje na temat działania poszczególnych funkcji, takich jak ustawienia temperatury, ustawienia urządzenia i więcej. Przeczytanie instrukcji Frigidaire 318203860 i postępowanie zgodnie z instrukcją pomoże Ci zapewnić, że urządzenie działa poprawnie i w sposób efektywny.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Frigidaire 318203860

APARAT CYFROWY

Dokumentacja aparatu

Wprowadzenie

Spis treści

ii
xiii

Elementy aparatu

1

Przygotowanie do fotografowania

9

Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania

16

Funkcje fotografowania

26

Funkcje ustawiane za pomocą przycisku d (menu)

49

Korzystanie z funkcji danych pozycji

59

Korzystanie z funkcji Wi-Fi (bezprzewodowej sieci LAN)

60

Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera

61

Dokumentacja

E1

Uwagi techniczne i indeks

F1

i

Wprowadzenie
Najpierw przeczytaj
Wprowadzenie

Aby optymalnie wykorzystać możliwości niniejszego produktu firmy Nikon, przeczytaj dokładnie
rozdziały,, Zasady bezpieczeństwa" (Avi-viii),,, & lt; Ważne & gt; Uwagi dotyczące funkcji danych pozycji
(GPS/GLONASS)" (Ax) oraz,, Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN)" (Axi), a także pozostałe rozdziały
instrukcji obsługi, którą należy przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników
tego aparatu.
o Aby od razu rozpocząć używanie aparatu, przejdź do rozdziałów,, Przygotowanie do
fotografowania" (A9) i,, Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania"
(A16).

Inne informacje
o Symbole stosowane w tej instrukcji
Symbol

Opis

B

Ta ikona oznacza ostrzeżenia i informacje, z którymi należy zapoznać się przed
rozpoczęciem użytkowania aparatu.

C

Ta ikona oznacza uwagi i informacje, z którymi należy zapoznać się przed
A/E/F

Te ikony oznaczają inne strony zawierające istotne informacje;
E:,, Dokumentacja", F:,, Uwagi techniczne i indeks".

o Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w niniejszej instrukcji określane wspólnie jako,, karty pamięci".
o Ustawienie wprowadzone fabrycznie w zakupionym aparacie jest nazywane,, ustawieniem
domyślnym".
o Nazwy pozycji menu wyświetlanych na monitorze oraz nazwy przycisków i komunikatów
wyświetlanych na monitorze komputera są wyróżnione pogrubioną czcionką.
o W niniejszej instrukcji w wielu miejscach pominięto zdjęcia na ilustracjach przedstawiających
monitor aparatu, aby wyświetlane na nim wskaźniki były lepiej widoczne.

ii

Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning

Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę w zakresie swoich produktów, firma Nikon
w ramach programu,, Life-Long Learning" udostępnia najnowsze informacje pod następującymi adresami
internetowymi:
o USA: http://www. nikonusa. com/
o Europa i Afryka: http://www. europe-nikon. com/support/
o Azja, Oceania i Bliski Wschód: http://www. nikon-asia. com/
W tych witrynach internetowych można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje dotyczące fotografii cyfrowej
i obróbki zdjęć. Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel firmy Nikon na danym obszarze. Dane
kontaktowe można znaleźć, odwiedzając poniższą witrynę internetową.
http://imaging. nikon. com/

Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych firmy Nikon
Aparaty cyfrowe Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone
układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki, akumulatory,
zasilacze sieciowe i kable USB) certyfikowane przez tę firmę jako odpowiednie do stosowania w aparatach
cyfrowych firmy Nikon, zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem spełniania wszelkich wymagań
technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa układów elektronicznych stosowanych w
aparatach cyfrowych.
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH INNYCH NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ FIRMĘ
NIKON.
Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych producentów bez znaku holograficznego Nikon może
zakłócać prawidłową pracę aparatu lub spowodować ich przegrzanie, zapalenie, rozerwanie lub wycieki.
Znak holograficzny: identyfikuje urządzenie
jako autentyczny produkt firmy Nikon.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się
z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.

Przed wykonywaniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub wypraw) należy wykonać zdjęcie
próbne, aby mieć pewność, że aparat działa prawidłowo. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za
straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.

iii

Informacje dotyczące instrukcji obsługi

o Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana,
przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani tłumaczona na
jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
o Ilustracje przedstawiające informacje na monitorze oraz aparat mogą się różnić od rzeczywistego
wyglądu.
o Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
o Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem
aparatu.
o Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w przypadku
zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za poinformowanie o nich
lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).

Uwaga o zakazie kopiowania i powielania
Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą skanera, cyfrowego
aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być zabronione i podlegać odpowiedzialności
karnej.
o Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie jest zabronione i podlega
odpowiedzialności karnej
Nie wolno kopiować ani powielać banknotów, monet, papierów wartościowych, obligacji państwowych
ani samorządowych, nawet jeśli egzemplarze powstałe w wyniku skopiowania lub powielenia zostaną
oznaczone jako,, Przykład" lub,, Wzór". Zabronione jest kopiowanie i powielanie banknotów, monet
i papierów wartościowych znajdujących się w obiegu w innym kraju. Jeśli nie uzyskano wcześniej
pozwolenia ze strony właściwych władz, zabronione jest kopiowanie i powielanie nieużywanych znaczków
pocztowych i kart pocztowych wyemitowanych przez rząd.
Zabronione jest kopiowanie i powielanie znaczków emitowanych przez rząd oraz poświadczonych
dokumentów urzędowych.
o Ograniczenia dotyczące niektórych kopii i reprodukcji
Rząd wprowadził ograniczenia dotyczące kopiowania i powielania papierów wartościowych emitowanych
przez firmy prywatne (akcje, faktury, czeki, bony towarowe itp. ), biletów na dojazdy oraz talonów
i kuponów. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pewna minimalna liczba kopii jest wymagana w firmie do użytku
służbowego. Zabronione jest również kopiowanie i powielanie paszportów wydanych przez rząd,
zezwoleń wydanych przez organy publiczne i grupy prywatne, dowodów osobistych, biletów i bonów
żywnościowych.
o Uwagi dotyczące praw autorskich
Zasady dotyczące kopiowania i powielania utworów chronionych prawem autorskim, takich jak książki,
utwory muzyczne, obrazy, odbitki z drzeworytów, mapy, rysunki, filmy i fotografie, określone są
w krajowych i międzynarodowych przepisach o prawie autorskim. Urządzenia nie należy używać do
nielegalnego kopiowania utworów ani naruszania przepisów o prawie autorskim w inny sposób.

iv

Utylizacja urządzeń służących do przechowywania danych

Należy pamiętać, że usunięcie zdjęć lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do przechowywania
danych, takich jak karty pamięci, nie powoduje całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć.
Utylizując urządzenia do przechowywania danych, należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich
odzyskać za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym
wykorzystaniem osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za
zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.
Przed zutylizowaniem urządzenia do przechowywania danych lub przekazaniem go innej osobie należy
usunąć wszystkie dane przy użyciu komercyjnego oprogramowania do usuwania danych lub sformatować
urządzenie, wybrać w opcji Zapis danych pozycji ustawienie Wyłączony w menu Opcje danych
pozycji (E94), a następnie całkowicie wypełnić je zdjęciami niezawierającymi informacji osobistych
(np. zdjęciami pustego nieba). Podczas fizycznego niszczenia urządzeń do przechowywania danych należy
zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.
W przypadku aparatu COOLPIX P900 dane rejestru zapisane na karcie pamięci są obsługiwane w taki sam
sposób, jak inne dane. Aby usunąć dane rejestru, które nie są przechowywane na karcie pamięci, wybierz
opcje Utwórz rejestr? Zakończ rejestrację? Wymaż rejestr.
Ustawienia Wi-Fi można usunąć za pomocą opcji Przywróć ust. domyślne w menu opcji Wi-Fi (E92).

v

Zasady bezpieczeństwa

Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom produktu Nikon i obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem
użytkowania produktu należy w całości przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa.
Uwagi te powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu.
Możliwe skutki nieprzestrzegania zaleceń wymienionych w tej części instrukcji są oznaczone
poniższym symbolem:
Ta ikona oznacza ostrzeżenie, do którego należy się zastosować przed rozpoczęciem
użytkowania produktu firmy Nikon w celu uniknięcia obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIA
W razie nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz aparat
W przypadku stwierdzenia dymu lub nietypowego zapachu dochodzącego z aparatu albo
ładowarki, należy niezwłocznie odłączyć ładowarkę i wyjąć akumulator, unikając oparzeń. Dalsza
praca aparatu może doprowadzić do obrażeń ciała. Po usunięciu lub odłączeniu źródła zasilania
należy przekazać urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.
Nie demontuj aparatu
Dotknięcie wewnętrznych części aparatu lub zasilacza może spowodować obrażenia. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. Jeżeli aparat lub zasilacz
zostaną otwarte na skutek upadku lub innego zdarzenia, należy odłączyć produkt i/lub wyjąć
akumulator, a następnie przekazać go do autoryzowanego serwisu firmy Nikon w celu sprawdzenia.
Nie wolno używać aparatu ani ładowarki w atmosferze palnych gazów
Nie należy używać urządzeń elektronicznych w atmosferze łatwopalnego gazu, ponieważ istnieje
wówczas niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.
Uważaj na pasek aparatu
Nigdy nie owijaj paska aparatu wokół szyi dziecka.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby małe dzieci nie wkładały do ust akumulatora ani
innych małych elementów aparatu.
Nie trzymać długo aparatu, ładowarki lub zasilacza sieciowego, gdy urządzenia są
włączone lub używane
Części urządzeń nagrzewają się. Pozostawienie urządzeń w bezpośredniej styczności ze skórą przez
długi okres może spowodować poparzenia pierwszego stopnia.

vi

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu, w którym temperatura może być
bardzo wysoka, na przykład w zamkniętym samochodzie, lub narażonym na
bezpośrednie działanie światła słonecznego
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.

Podczas wymiany akumulatora należy zachować ostrożność
Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować wyciek, przegrzanie lub wybuch.
W celu właściwego użytkowania akumulatora należy stosować się do następujących zaleceń:
o Przed wymianą akumulatora należy wyłączyć produkt. W przypadku używania ładowarki/
zasilacza należy go odłączyć.
o Należy używać wyłącznie akumulatora jonowo-litowego EN-EL23 (dostarczanego w zestawie).
Pamiętaj, aby ładować akumulator przy użyciu aparatu, który obsługuje ładowanie. Aby
wykonać tę czynność, użyj ładowarki EH-71P (dostarczonej w zestawie) i kabla USB UC-E21
(dostarczonego w zestawie). Dostępna jest także ładowarka MH-67P (sprzedawana osobno),
która pozwala ładować akumulator bez aparatu.
o Podczas wkładania akumulatora należy uważać, aby nie włożyć go odwrotnie.
o Nie należy zwierać biegunów akumulatora, demontować go, zdejmować ani niszczyć jego
izolacji i obudowy.
o Nie wystawiać akumulatora na działanie płomieni ani nadmiernej temperatury.
o Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani wystawiać go na działanie wilgoci.
o Przenosząc akumulator, umieść go w torebce foliowej itp., aby go odizolować. Nie należy
transportować ani przechowywać akumulatora wraz z przedmiotami z metalu, takimi jak
naszyjniki czy spinki do włosów.
o Z całkowicie rozładowanego akumulatora może nastąpić wyciek. Aby uniknąć uszkodzenia
aparatu, należy wyjąć z niego rozładowany akumulator.
o Należy niezwłocznie zakończyć używanie akumulatora, w którym zauważono jakiekolwiek
zmiany, takie jak odbarwienie lub odkształcenie, i wyjąć go z aparatu.
o W razie kontaktu elektrolitu, który wyciekł z uszkodzonego akumulatora, z odzieżą lub skórą,
należy natychmiast spłukać zabrudzone miejsce dużą ilością wody.

Należy zwrócić uwagę, aby nie uchwycić w kadrze słońca
Podczas fotografowania obiektów fotografowanych pod światło, należy uważać, aby słońce nie
znalazło się w kadrze. Promienie słoneczne skupiające się w aparacie, gdy słońce jest w kadrze lub
niemal w kadrze, mogą spowodować pożar.

Podczas używania ładowarki należy przestrzegać poniższych zaleceń
o Nie należy wystawiać ładowarki na działanie wilgoci. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
o Kurz osadzający się na częściach metalowych lub w ich pobliżu należy usuwać suchą szmatką.
Dalsze używanie produktu w takim stanie może doprowadzić do pożaru.
o Nie trzymać wtyczki w pobliżu ładowarki w czasie burzy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

vii

Wprowadzenie

o Nie należy uszkadzać, modyfikować, wyciągać lub zginać kabla USB, stawiać na nim ciężkich
przedmiotów ani poddawać działaniu wysokiej temperatury lub płomieni. W razie uszkodzenia
izolacji, gdy przewody w kablu staną się widoczne, należy oddać kabel do kontroli
w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić
do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
o Nie dotykać wtyczki ani ładowarki mokrymi rękami.
o Nie należy używać adapterów konwertujących jeden standard napięcia na inny lub
konwerterów prądu stałego na przemienny. Niezastosowanie się do tego zalecenia może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub też spowodować przegrzanie lub pożar.
Używaj odpowiedniego źródła zasilania (akumulator, ładowarka, zasilacz
sieciowy, kabel USB)
Używanie źródła zasilania innego niż dostarczone lub sprzedawane przez firmę Nikon może
spowodować uszkodzenie lub awarię aparatu.
Używaj odpowiednich kabli
W celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi produktu do gniazd wejściowych oraz
wyjściowych należy podłączać wyłącznie kable dostarczane lub sprzedawane przez firmę Nikon
i przeznaczone do tego celu.
Nie wolno dotykać ruchomych części obiektywu
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała.
Zachowaj ostrożność podczas obsługi ruchomych części aparatu
Należy uważać, aby nie przyciąć palców ani innych obiektów osłoną obiektywu lub ruchomymi
częściami aparatu.
Błysk lampy błyskowej wyzwolony w niewielkiej odległości od oczu
fotografowanej osoby może spowodować chwilowe zaburzenia widzenia
Lampa błyskowa nie powinna być umieszczona bliżej niż 1 m od fotografowanego obiektu.
Podczas fotografowania niemowląt należy zachować szczególną ostrożność.
Nie należy wyzwalać błysku, gdy lampa dotyka osoby lub przedmiotu
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poparzenia lub pożaru.
Unikaj styczności z ciekłym kryształem
W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia
kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora kontakt ze skórą
i przedostanie się do oczu lub ust.
Postępuj zgodnie z instrukcjami personelu linii lotniczych i szpitali

viii

Uwagi
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
o Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw
domowych.
o Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i zapobiegać
negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które mogłyby
być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
o Dodatkowe informacje można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.

ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI JEŚLI AKUMULATOR ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.

Ten symbol umieszczony na akumulatorze wskazuje, że akumulator powinien być
wyrzucany do śmieci osobno.
o Wszelkie akumulatory, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym symbolem, czy
też nie, należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki
odpadów. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
ix

& lt; Ważne & gt; Uwagi dotyczące funkcji danych pozycji
(GPS/GLONASS)
bDane nazw pozycji w tym aparacie
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji danych pozycji należy zapoznać się z dokumentem
,, UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM DOTYCZĄCA DANYCH NAZW POZYCJI" (F22)
i zaakceptować postanowienia.
o Informacje o nazwach pozycji (interesujące miejsca: POI) były aktualne w kwietniu 2014 r.
Informacje o nazwach pozycji nie są aktualizowane.
o Informacji o nazwach pozycji należy używać wyłącznie jako wskazówek.
o Informacje o nazwach pozycji (interesujące miejsca: POI) w Chińskiej Republice Ludowej
(,, Chinach") oraz w Republice Korei nie zostały umieszczone w aparacie COOLPIX P900.
bUwagi dotyczące funkcji zapisu danych pozycji i rejestru
o Informacje przekazywane przez aparat należy traktować wyłącznie orientacyjnie.
Nie należy używać tych informacji do nawigacji, wyznaczania kierunku czy określania granic
obszaru.
o Po wybraniu w opcji Zapis danych pozycji w menu Opcje danych pozycji ustawienia
Włączony lub podczas zapisywania rejestru funkcje zapisu danych pozycji i zapisu rejestru
działają nawet po wyłączeniu aparatu (E40).
o W przypadku zdjęć i filmów rejestrowanych z funkcją danych pozycji jest możliwe
jednoznaczne rozpoznanie osoby. Podczas przesyłania do podmiotów trzecich albo
przekazywania do publicznie dostępnych sieci (np. do Internetu) plików dziennika oraz zdjęć
i filmów rejestrowanych z funkcją danych pozycji należy zachować ostrożność. Zapoznaj się
z rozdziałem,, Utylizacja urządzeń służących do przechowywania danych" (Av).
bUżywanie aparatu za granicą
o Przed udaniem się w podróż zagraniczną z aparatem z funkcjami danych pozycji skonsultuj się
z agencją podróżniczą lub ambasadą kraju docelowego w celu uzyskania informacji, czy istnieją
jakiekolwiek ograniczenia dotyczące użytkowania takiego aparatu.
Przykładowo rejestracja dzienników danych pozycji bez zezwolenia rządu nie jest możliwa na
terenie Chin.
Wybierz w opcji Zapis danych pozycji ustawienie Wyłączony.
o Funkcja danych pozycji może nie działać prawidłowo w Chinach oraz w pobliżu granicy Chin
z sąsiadującymi krajami (zgodnie ze stanem z grudnia 2014 r).

x

Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN)

Ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik zamontowany w tym produkcie spełnia wymogi prawne
dotyczące urządzeń bezprzewodowych obowiązujące w kraju sprzedaży i nie jest przeznaczony do
użytku w innych krajach (produkty nabyte w krajach UE i EFTA mogą być używane w dowolnym
kraju UE i EFTA). Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie w innych krajach.
Użytkownicy, którzy nie mają pewności co do oryginalnego kraju sprzedaży, powinni skontaktować
się z lokalnym centrum serwisowym firmy Nikon lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
Powyższe ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie do działania bezprzewodowego i nie dotyczą
żadnych innych sposobów wykorzystania produktu.

Ten produkt podlega przepisom dotyczącym eksportu, obowiązującym w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Przed wyeksportowaniem lub reeksportowaniem tego produktu do kraju objętego przez
Stany Zjednoczone embargiem na eksport produktów należy uzyskać zgodę od rządu Stanów
Zjednoczonych. Następujące kraje są objęte embargiem: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria.
Ponieważ wykaz tych krajów może ulegać zmianom, należy skontaktować się z Departamentem
Handlu Stanów Zjednoczonych w celu uzyskania aktualnych informacji.

Deklaracja zgodności (Europa)
Firma Nikon Corporation oświadcza niniejszym, że urządzenie COOLPIX P900 jest zgodne
z odpowiednimi wymogami i innymi obowiązującymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem
http://imaging. com/support/pdf/DoC_P900. pdf.

xi

Zalecenia dotyczące korzystania z transmisji radiowej
Należy zawsze pamiętać, że dane nadawane i odbierane drogą radiową mogą zostać
przechwycone przez stronę trzecią. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
wycieki danych bądź informacji zaistniałe podczas przesyłania danych.
xii

Zarządzanie informacjami osobistymi i zrzeczenie się odpowiedzialności
o Informacje dotyczące użytkownika, zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, włączając w to
ustawienia połączenia bezprzewodowej sieci LAN i inne informacje osobiste, mogą ulec
zmianie i utracie na skutek błędu w obsłudze, działania elektryczności statycznej, wypadku,
awarii, naprawy lub innych działań. Należy zawsze posiadać odrębne kopie ważnych informacji.
Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody
albo utracone zyski wynikające ze zmiany lub utraty zawartości niepochodzącej od firmy Nikon.
o Zaleca się, aby przed utylizacją tego produktu lub przekazaniem go innej osobie użyć opcji
Resetuj wszystko w menu ustawień (A57) w celu usunięcia wszystkich danych użytkownika
zapisanych i skonfigurowanych w produkcie, m. in. ustawień połączeń z sieciami
bezprzewodowymi i innych informacji osobistych.

Spis treści
Wprowadzenie................................................................................................................................................ ii

Najpierw przeczytaj.......................................................................................................................................................... ii
Inne informacje........................................................................................................................................................................................... ii
Informacje i zalecenia............................................................................................................................................................................ iii
Zasady bezpieczeństwa................................................................................................................................................. vi
OSTRZEŻENIA.............................................................................................................................................................................................. vi
Uwagi.................................................................................................................................................................................... ix
& lt; Ważne & gt; Uwagi dotyczące funkcji danych pozycji (GPS/GLONASS)............................................................ x
Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN)............................................................................................................................... xi

Elementy aparatu......................................................................................................................................... 1
Korpus aparatu.................................................................................................................................................................. 1
Monitor................................................................................................................................................................................ 3
Zmiana informacji wyświetlanych na monitorze (przycisk s)........................................................................... 3
Fotografowanie.......................................................................................................................................................................................... 4
Odtwarzanie.................................................................................................................................................................................................. 7

Przygotowanie do fotografowania........................................................................................................ 9
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu................................................................................................ 9
Wkładanie akumulatora i karty pamięci................................................................................................................ 10
Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci....................................................................................................................... 10
Wymiana akumulatora................................................................................................................................................. 11
Otwieranie i zmiana kąta nachylenia monitora.................................................................................................. 13
Włączanie aparatu oraz ustawianie języka, daty i czasu.................................................................................. 14

Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania.............................................. 16
Fotografowanie w trybie A (automatycznym)................................................................................................. 16
Używanie lampy błyskowej.............................................................................................................................................................. 18
Przełączanie między monitorem a wizjerem........................................................................................................................ 19
Używanie zoomu.................................................................................................................................................................................... 20
Spust migawki.......................................................................................................................................................................................... 21
Nagrywanie filmów....................................................................................................................................................... 21
Odtwarzanie zdjęć......................................................................................................................................................... 22
Usuwanie zdjęć............................................................................................................................................................... 23
Zmiana trybu fotografowania................................................................................................................................... 24
Funkcje, które można ustawić za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
(podczas fotografowania)........................................................................................................................................... 25

Funkcje fotografowania........................................................................................................................... 26

Tryb A (automatyczny)............................................................................................................................................. 26
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do sceny)................................................................... 27
Tryb Efekty specjalne (stosowanie efektów podczas fotografowania)...................................................... 28
Tryby j, k, l, m (ustawianie ekspozycji podczas fotografowania)..................................................... 30
Tryb M (Ust. user settings)......................................................................................................................................... 34
Zapisywanie ustawień w trybie M (Zap. ust. user settings)......................................................................................... 35
Tryb lampy błyskowej................................................................................................................................................... 36
Samowyzwalacz.............................................................................................................................................................. 38
Wyzw. uśmiechem (automatyczne fotografowanie uśmiechniętych twarzy)......................................... 39
Tryb ustawiania ostrości.............................................................................................................................................. 40
Używanie trybu ręcznego ustawiania ostrości..................................................................................................................... 42
Kompensacja ekspozycji (regulacja jasności)...................................................................................................... 44
Funkcje ustawiane za pomocą przycisku Fn (funkcji)....................................................................................... 45
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas wykonywania zdjęć.................................. 46

Funkcje ustawiane za pomocą przycisku d (menu)............................................................... 49
Menu fotografowania................................................................................................................................................... 51
Opcje wspólne......................................................................................................................................................................................... 51
Tryby j, k, l, m, M..................................................................................................................................................................... 51
Menu filmowania........................................................................................................................................................... 54
Menu odtwarzania......................................................................................................................................................... 55
Ekran wyboru zdjęć............................................................................................................................................................................... 56
Menu ustawień............................................................................................................................................................... 57

Korzystanie z funkcji danych pozycji................................................................................................... 59
Korzystanie z funkcji Wi-Fi (bezprzewodowej sieci LAN)............................................................. 60
Instalowanie oprogramowania na urządzeniu inteligentnym...................................................................... 60

Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera.................................................... 61

xiv

Dokumentacja...................................................................................................................................... E1

Wskazówki i uwagi dotyczące programów tematycznych...................................................................... E3
Fotografowanie z użyciem funkcji Łatwa panorama............................................................................................ E10
Odtwarzanie z użyciem funkcji Łatwa panorama.................................................................................................... E12
Nagrywanie filmów poklatkowych................................................................................................................................... E13
Ustawienia domyślne (lampa błyskowa, tryb ustawiania ostrości itp. )............................................. E15
Ustawianie ostrości............................................................................................................................................... E18
Korzystanie z funkcji AF z wyszukiw. celu..................................................................................................................... E18
Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy...................................................................................................................... E19
Korzystanie z funkcji Miękki odcień skóry..................................................................................................................... E20
Obiekty nieodpowiednie dla funkcji autofokusa..................................................................................................... E20
Blokada ostrości............................................................................................................................................................................ E21
Zakres ustawień czasu otwarcia migawki (tryby j, k, l, m)......................................................... E22
Powiększenie w trybie odtwarzania............................................................................................................... E23
Widok miniatur/widok kalendarza................................................................................................................. E24
Wyświetlanie i usuwanie zdjęć seryjnych (sekwencja)............................................................................ E25
Wyświetlanie zdjęć w sekwencji........................................................................................................................................ E25
Usuwanie zdjęć w sekwencji................................................................................................................................................ E26
Edycja zdjęć............................................................................................................................................................. E26
Przed rozpoczęciem edycji zdjęć....................................................................................................................................... E26
Szybki retusz: zwiększenie kontrastu i nasycenia..................................................................................................... E27
D-Lighting: zwiększenie jasności i kontrastu............................................................................................................. E27
Miękki odcień skóry: zmiękczenie odcieni skóry...................................................................................................... E28
Efekty filtra: stosowanie efektów filtra cyfrowego................................................................................................... E29
Miniatury zdjęć: zmniejszenie wielkości zdjęcia...................................................................................................... E30
Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii.......................................................................................................................... E31
Nagrywanie i odtwarzanie filmów.................................................................................................................. E32
Przechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów............................................................................. E35
Czynności podczas odtwarzania filmu.......................................................................................................... E36
Edycja filmów......................................................................................................................................................... E37
Wyodrębnianie tylko wybranego fragmentu filmu................................................................................................ E37
Zapisywanie kadru z filmu jako zdjęcia.......................................................................................................................... E38
Zapisywanie na zdjęciu danych pozycji........................................................................................................ E39
Zapisywanie rejestru informacji o ruchu...................................................................................................... E42
Kończenie zapisywania rejestru w celu zapisania go na karcie pamięci................................................... E44
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (Wi-Fi)...................................................................................... E45
Wstępne wybieranie zdjęć, które zostaną przesłane z aparatu do urządzenia
inteligentnego....................................................................................................................................................... E47
Podłączanie aparatu do telewizora (odtwarzanie na ekranie telewizora)........................................ E48

xv

Spis treści

xvi

Podłączanie aparatu do drukarki (wydruk bezpośredni)........................................................................ E49
Podłączanie aparatu do drukarki........................................................................................................................................ E49
Drukowanie zdjęć pojedynczo............................................................................................................................................ E50
Drukowanie wielu zdjęć.......................................................................................................................................................... E51
Korzystanie z programu ViewNX-i (przesyłanie zdjęć do komputera)............................................... E53
Instalowanie programu ViewNX-i..................................................................................................................................... E53
Przesyłanie zdjęć do komputera........................................................................................................................................ E53
Menu fotografowania (wspólne opcje fotografowania)......................................................................... E56
Jakość zdjęcia................................................................................................................................................................................. E56
Wielkość zdjęcia............................................................................................................................................................................ E57
Menu fotografowania (tryb j, k, l lub m)........................................................................................... E58
Picture Control (COOLPIX Picture Control).................................................................................................................. E58
Ind. Picture Control (Ind. COOLPIX Picture Control)............................................................................ E62
Balans bieli (regulacja odcienia)......................................................................................................................................... E63
Pomiar światła................................................................................................................................................................................ E66
Zdjęcia seryjne............................................................................................................................................................................... E67
Czułość ISO...................................................................................................................................................................................... E71
Braketing ekspozycji................................................................................................................................................................... E72
Tryb pól AF....................................................................................................................................................................................... E73
Tryb AF............................................................................................................................................................................................... E76
Kompensacja błysku................................................................................................................................................................. E76
Filtr redukcji szumów................................................................................................................................................................ E77
Akt. funk. D-Lighting................................................................................................................................................................. E77
Wielokrotna ekspozycja........................................................................................................................................................... E78
Pamięć zoomu............................................................................................................................................................................... E80
Początkowa poz. zoomu......................................................................................................................................................... E81
Tryb M, pod. ekspozycji.......................................................................................................................................................... E81
Menu filmowania.................................................................................................................................................. E82
Opcje filmów.................................................................................................................................................................................. E82
Tryb AF............................................................................................................................................................................................... E85
Elektronicz. reduk. drgań......................................................................................................................................................... E86
Redukcja szumu wiatru........................................................................................................................................................... E86
Zoom mikrofonu.......................................................................................................................................................................... E87
Liczba klatek na sekundę....................................................................................................................................................... E87
Menu odtwarzania................................................................................................................................................ E88
Zaz. do wys. przez Wi-Fi............................................................................................................................................................ E88
Pokaz slajdów................................................................................................................................................................................. E89
Zabezpiecz....................................................................................................................................................................................... E90
Obróć zdjęcie................................................................................................................................................................................ E90
Opcje wyświetl. sekwencji..................................................................................................................................................... E91
Wybierz kluczowe zdjęcie..................................................................................................................................................... E91

Menu opcji Wi-Fi.................................................................................................................................................... E92
Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu........................................................................................................... E93
Menu opcji danych pozycji................................................................................................................................ E94
Opcje danych pozycji................................................................................................................................................................ E94
Aktualizowanie pliku A-GPS.................................................................................................................................................. E95
Interes. miejsca (POI) (zapisywanie i wyświetlanie informacji o nazwie pozycji)................................. E96
Użyj satel. do ust. zeg................................................................................................................................................................ E97
Menu ustawień...................................................................................................................................................... E98
Strefa czasowa i data................................................................................................................................................................. E98
Bl. spus. przy braku karty...................................................................................................................................................... E100
Ustaw. monitora........................................................................................................................................................................ E101
Autom. przełączanie na EVF (automatyczne przełączanie między ekranem a wizjerem)........... E103
Datownik....................................................................................................................................................................................... E103
Redukcja drgań......................................................................................................................................................................... E104
Wspomaganie AF.................................................................................................................................................................... E105
Zoom cyfrowy........................................................................................................................................................................... E105
Funkc. bocz. dźw. zoomu.................................................................................................................................................... E106
Ustaw. dźwięków..................................................................................................................................................................... E106
Autowyłączanie........................................................................................................................................................................ E107
Formatuj kartę........................................................................................................................................................................... E107
Język/Language........................................................................................................................................................................ E107
Ładow. z komputera............................................................................................................................................................... E108
Zmiana wyboru Av/Tv........................................................................................................................................................... E109
Reset numer. plików.............................................................................................................................................................. E109
Podkreśl krawędzie.................................................................................................................................................................. E110
Resetuj wszystko...................................................................................................................................................................... E110
Wersja oprogramow.............................................................................................................................................................. E110
Komunikaty o błędach..................................................................................................................................... E111
Nazwy plików...................................................................................................................................................... E115
Akcesoria opcjonalne....................................................................................................................................... E116
Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem ML-L3.................................................................................. E117
Główne funkcje elementów sterujących................................................................................................... E119

xvii

Uwagi techniczne i indeks.................................................................................................................. F1

xviii

Konserwacja produktu............................................................................................................................................ F2
Aparat....................................................................................................................................................................................................... F2
Akumulator........................................................................................................................................................................................... F3
Ładowarka............................................................................................................................................................................................. F4
Karty pamięci....................................................................................................................................................................................... F5
Czyszczenie i przechowywanie............................................................................................................................ F6
Czyszczenie........................................................................................................................................................................................... F6
Przechowywanie............................................................................................................................................................................... F6
Rozwiązywanie problemów.................................................................................................................................. F7
Dane techniczne...................................................................................................................................................... F16
Zatwierdzone karty pamięci................................................................................................................................................... F20
UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM DOTYCZĄCA DANYCH NAZW POZYCJI...................... F22
Indeks.......................................................................................................................................................................... F28

Elementy aparatu
Korpus aparatu
Lampa błyskowa podniesiona
1 2 3 4

5

6
1
7

8 9
10
11
12

13 14 15 16

17

Zaczep paska................................................................ 9

11

Znak N (antena NFC)................................ E46

2

Włącznik zasilania/dioda zasilania
(dioda ładowania).................................. 11, 14, 18

Osłona złącza zasilania (do opcjonalnego
zasilacza sieciowego)............................ E116

3

Przycisk w (funkcji)..................... 45, E120

13

Spust migawki.................................... 17, E120

4

Pokrętło trybu pracy..................................... 16, 24
Mikrofon (stereo)................................. 54, E32

14

Odbiornik podczerwieni (do opcjonalnego
zdalnego sterowania ML-L3).............. E117

6

Lampa błyskowa..................................................... 36

Przycisk m (podnoszenia lampy błyskowej)
........................................................................................... 36

15

8

Złącze micro USB............................................ 11, 61

Złącze micro HDMI (typ D)............................... 61

Dźwignia zoomu.................................................... 20
f: szerokokątny.............................. 20, 22
g: teleobiektyw.............................. 20, 22
h: widok miniatur...................... E24
i: powiększenie w trybie
odtwarzania............................ E23

10

Pokrywka gniazda.......................................... 11, 61
Dioda samowyzwalacza.................................... 38
Lampa redukcji efektu czerwonych oczu
........................................................................................... 37
Dioda wspomagająca AF.................................. 57

Obiektyw

1

5 6 7 8 9 10

19

20

21

12 13 14 15 16 17 18

Przycisk p (zoomu krokowego)................. 21

Przycisk q (Wi-Fi)............................. 60, E45

Przycisk c (odtwarzania).............................. 22

Boczna dźwignia zoomu................................... 20
f: szerokokątny...................................... 20
g: teleobiektyw...................................... 20

Przycisk d (menu).......... 49, 51, 54, 55, 57

Przycisk usuwania l.......................................... 23

Przycisk zatwierdzania wyboru k
................................................ 50, E119, E122

18

Obrotowy wybierak wielofunkcyjny
(wybierak wielofunkcyjny)*
................................................ 25, E119, E121

Gniazdo mocowania statywu

Głośnik........................................................ 57, E36

Pokrywa komory akumulatora/
gniazda karty pamięci......................................... 10

Pokrętło korekcji dioptrażu.............................. 19

Antena pozycjonowania......................... E40

Wizjer elektroniczny.............................................. 19

Czujnik zbliżenia oka............................................ 19

Przycisk x (monitor)....................................... 19

Przycisk s (wyświetlania).......................... 3

Przycisk b (e nagrywania filmu)
........................................................................ 21, E32

Pokrętło sterowania
........................................ 30, 32, E120, E122

Monitor.................................................................... 4, 13

* Określany także jako,, wybierak wielofunkcyjny" w niniejszej instrukcji.

Monitor
Informacje wyświetlane na monitorze podczas fotografowania i odtwarzania mogą się różnić
w zależności od ustawień aparatu oraz stanu użytkowania.

Zmiana informacji wyświetlanych na monitorze
(przycisk s)
Przycisk s (wyświetlania) pozwala na
zmianę informacji wyświetlanych na
monitorze podczas fotografowania lub
odtwarzania.
Fotografowanie

1/250

F5. 6

25m 0s
840

Wyświetlanie informacji
Wyświetlanie zdjęcia i
informacji zdjęciowych.

Kadr filmu
Wyświetlanie zakresu filmu
w kadrze.

Ukrycie informacji
Wyświetlanie tylko zdjęcia.

Histogram, linie kadrowania i wirtualny horyzont do fotografowania

Każde ustawienie można określić za pomocą Ustaw. monitora w menu ustawień (A57).
o Aby wyświetlić histogram lub wirtualny horyzont w trybie fotografowania j, k, l lub m, ustaw
Tryb pól AF (A52) na jeden z trybów manualnych.
o Histogram i wirtualny horyzont nie są wyświetlane w trybie A (automatyczny) i w niektórych
programach tematycznych.

Odtwarzanie
4/132

100

+1. 0

0112. JPG
15/11/2015 15:30

Podgląd zdjęcia wraz z
informacjami o zdjęciu.

15/11/2015 15:30:59

Informacje o poziomie odcienia
(z wyjątkiem filmów)
Wyświetlanie histogramu,
informacji o poziomie odcienia oraz
informacji zdjęciowych (A8).

Fotografowanie
5
120

8
1000mm
1000 mm

13
+1. 0
3200 1/250

10m 0 s
9999

21 20

16
17
18
Redukcja szumu wiatru...................................... 54

Tryb lampy błyskowej......................................... 36

Tryb ustawiania ostrości.................................... 40

Ikona redukcji drgań............................................. 57
Ikona elektronicznej redukcji drgań........... 54

Wskaźnik zoomu............................................ 20, 41

Wskaźnik ekspozycji.............................................. 32

Wskaźnik ostrości................................................... 17

Kompensacja błysku............................................. 52

Pamięć zoomu......................................................... 53

Wartość kompensacji ekspozycji.................. 44

Opcje filmów (filmy o normalnej prędkości)
........................................................................................... 54

Pozostały czas nagrywania filmów
............................................................. E32, E33

Opcje filmów (filmy HS)..................................... 54

Wskaźnik gotowości............................................. 36

Jakość zdjęcia........................................................... 51

Liczba pozostałych zdjęć................ 16, E56

Wielkość zdjęcia...................................................... 51

Łatwa panorama.................................. 27, E10

Ikona działania spustu (gdy karta pamięci
nie jest włożona)................. 57, E100, F9

Tryb fotografowania............................................. 24

Filtr redukcji szumów.......................................... 52

43
40
39

1. 0
0. 3

42
41
0. 7

37

38
36

120
35

33
32

31

23

22

30
29

28

27 26

34

24

25

Wartość przysłony................................................. 30

Tryb zdjęć seryjnych............................. 52, E8

Czas otwarcia migawki....................................... 30

Zdjęcia pod światło (HDR)................ 27, E7

Czułość ISO................................................................ 52

38

Wskaźnik podłączenia ładowarki

Red. szumów z poł. zdjęć/jedno zdjęcie
................................................................... E4, E5

Wskaźnik stanu akumulatora.......................... 16

Film poklatkowy................................... 27, E13

27

Wskaźnik,, Brak ustawienia daty".... 57, F8

40

Braketing ekspozycji........................................... 52

Datownik..................................................................... 57

41

Z ręki/na statywie........................................... E3

Ikona celu podróży............................................... 57

42

Wielokrotna ekspozycja..................................... 52

30

Odbiór danych pozycji....................................... 59

Wyświetlanie rejestru............................... E42

Wskaźnik komunikacji Wi-Fi.......... 60, E45

33

Balans bieli................................................................. 51

COOLPIX Picture Control................................... 51

Akt. D-Lighting............................................ 52

Wskaźnik samowyzwalacza............................. 38
43

Zdalne sterowanie................................... E117
Wyzwalanie uśmiechem.................................... 39
Wyzwalanie automatyczne.............. 38, E8

1/250

7
Wyświetlanie/ukrycie histogramów
........................................................................ 3, E101

Pole ostrości (środek/wybór ręczny)
................................................. 27, 28, 45, 52, E21

Pole ostrości (wykrywanie twarzy,
wykrywanie zwierzaka)
......................................... 39, 45, 52, E8, E19

Ramka kadrowania (program tematyczny
Księżyc lub Obserwacja ptaków albo
zoom krokowy)........................................ 21, E9

Wyświetlanie/ukrycie linii kadrowania
........................................................................ 3, E101

Pole ostrości (śledzenie obiektów w ruchu)
................................................................. 45, 52, E75

Wirtualny horyzont....... 3, E101, E102

4
Obszar pomiaru punktowego....................... 52

Informacje o nazwie pozycji (informacje
POI)............................................................... 59, E41

Pole ostrości (AF z wyszukiwaniem celu)
................................................................. 45, 52, E18

Obszar pomiaru centralnie ważonego..... 52

Odtwarzanie
1 2 3 45 6 7
9999/9999

9999/9999
1m 0s

24
Tryb demo

14
15
19 18

Ikona ochrony.......................................................... 55

14 Opcje filmów............................................................ 54

Wyświetlanie sekwencji (jeśli wybrano
opcję Pojedyncze zdjęcia)........ 56, E91

15 Wskaźnik łatwej panoramy.................... E12

Ikona miękkiego odcienia skóry................... 55

17 Ikona przycinania......................................... E23

Ikona efektów filtra................................................ 55

D-Lighting Ikona..................................................... 55

Ikona szybkiego retuszu.................................... 55

Ikona zaznaczenia do wysłania przez Wi-Fi
................................................................................ E88

Wskaźnik odtwarzania łatwej panoramy
........................................................... E12, E122
18 Wskaźnik odtwarzania sekwencji
........................................................... E25, E122
Wskaźnik odtwarzania filmu................. E32

Numer bieżącego zdjęcia/całkowita liczba
zdjęć

20 Data zapisu................................................................ 14

Długość filmu lub pozostały czas
odtwarzania

20
12 13

22 Wskaźnik stanu akumulatora.......................... 16

16 Ikona miniatur zdjęć............................................ 55

19 Godzina zapisu........................................................ 14
21 Wskaźnik podłączenia ładowarki

10 Wskaźnik głośności.................................... E36

23 Numer i typ pliku...................................... E115

11 nie jest włożona)............................... 57, E100

12 Jakość zdjęcia........................................................... 51

Informacje o nazwie pozycji
25 (informacje POI)............................................ E41

13 Wielkość zdjęcia...................................................... 51

Wskaźnik zapisanych danych pozycji
................................................................................. E94

Wyświetlanie informacji o poziomie odcienia
Utratę szczegółów w oświetlonych i zacienionych obszarach można sprawdzić na wyświetlonym
histogramie lub za pośrednictwem migających wskazań poszczególnych poziomów odcieni.
Stanowią one wskazówkę podczas regulacji jasności zdjęcia za pomocą funkcji, takich jak
kompensacja ekspozycji.
12
2
3
Data zapisu................................................................ 14

Histogram1

10 Numer i typ pliku...................................... E115

Poziom odcienia2

11 Wartość kompensacji ekspozycji................. 44

Czułość ISO................................................................. 52

12 Tryb fotografowania............................................. 24

13 Czas otwarcia migawki....................................... 30

Jakość zdjęcia/wielkość zdjęcia..................... 51

14 Wartość przysłony................................................. 30

Godzina zapisu........................................................ 14

Balans bieli.................................................................. 51

Histogram to wykres przedstawiający rozkład odcieni na zdjęciu. Oś pozioma przedstawia jasność
pikseli (ciemne odcienie znajdują się po lewej stronie, jasne odcienie - po prawej). Oś pionowa
przedstawia liczbę pikseli.
Poziom odcienia wskazuje poziom jasności. Po wybraniu funkcji sprawdzania poziomu odcienia
za pomocą przycisków JK wybieraka wielofunkcyjnego lub obracając wybierak, obszar zdjęcia
odpowiadający wybranemu poziomowi odcienia zacznie migać.

Przygotowanie do fotografowania
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu

Przymocuj pasek do aparatu w dwóch miejscach.

Pokrywka obiektywu

Podczas przerw w fotografowaniu należy założyć pokrywkę na obiektyw, aby go zabezpieczyć.

Wkładanie akumulatora i karty pamięci

Zatrzask akumulatora

Gniazdo karty pamięci

o Ustaw prawidłowo styki dodatni i ujemny akumulatora, a następnie przesuń pomarańczowy
zatrzask akumulatora (3) i włóż akumulator do końca (4).
o Wsuń kartę pamięci aż do jej zablokowania w gnieździe (5).
o Należy uważać, aby nie włożyć akumulatora lub karty pamięci odwrotnie, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie aparatu.

Formatowanie karty pamięci
Kartę pamięci używaną w innych urządzeniach, która została włożona po raz pierwszy do aparatu,
należy sformatować. Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk d, a następnie wybierz
w menu ustawień pozycję Formatuj kartę (A57).

Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania oraz monitor są wyłączone, a następnie otwórz
pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci.
o Przesuń zatrzask akumulatora, aby wysunąć akumulator.
o Delikatnie wciśnij kartę pamięci do aparatu, co spowoduje jej częściowe wysunięcie.
o Po zakończeniu użytkowania aparatu należy zachować ostrożność, ponieważ aparat,
akumulator i karta pamięci mogą być gorące.

Wymiana akumulatora

Po włożeniu akumulatora podłącz aparat do gniazda sieciowego.
Ładowarka
Gniazdo
sieciowe

Kabel USB (dostarczony w zestawie)

Jeśli w zestawie dołączony jest adapter wtyczki*, podłącz go do ładowarki. Próba wyjęcia na siłę
adaptera wtyczki po jego podłączeniu może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
* Kształt adaptera wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono aparat.
Tę czynność można pominąć, jeśli adapter wtyczki jest zintegrowany z ładowarką.
o Dioda zasilania (dioda ładowania) błyska powoli w kolorze zielonym, co oznacza ładowanie
akumulatora.
o Po zakończeniu ładowania dioda zasilania wyłącza się. Pełne naładowanie całkowicie
rozładowanego akumulatora trwa około 3 godz. i 40 minut.
o Gdy dioda zasilania szybko błyska w kolorze zielonym, nie można ładować akumulatora.
Ładowanie nie jest możliwe prawdopodobnie z jednej z opisanych poniżej przyczyn.
- Temperatura otoczenia jest nieodpowiednia do ładowania.
- Kabel USB lub ładowarka nie są prawidłowo podłączone.
- Akumulator jest uszkodzony.

Dioda zasilania (dioda ładowania)

Odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego, a następnie odłącz kabel USB.

B

Uwagi dotyczące kabla USB

o Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może spowodować
przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
o Sprawdź, czy wtyczki są odpowiednio ustawione. Podczas podłączania lub odłączania wtyczek nie
wkładaj ani nie wyjmuj ich pod kątem.

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu lub innej
marki niż ładowarka EH-71P. Nie wolno też używać dostępnych w handlu adapterów USB-AC ani
ładowarek do telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do
przegrzania lub uszkodzenia aparatu.

C
Ładowanie przy użyciu komputera lub ładowarki

o Akumulator można także ładować, podłączając aparat do komputera.
o Można użyć ładowarki MH-67P (dostępna osobno), aby naładować akumulator bez pośrednictwa
aparatu.

Otwieranie i zmiana kąta nachylenia monitora
Zmiana orientacji monitora jest przydatna podczas fotografowania aparatem trzymanym nisko lub
wysoko oraz podczas wykonywania autoportretów.
Podczas normalnego fotografowania należy złożyć monitor ekranem na zewnątrz aparatu (3).

Uwagi dotyczące monitora

Poruszając monitorem, nie należy używać nadmiernej siły. Należy obracać go powoli w zakresie regulacji,
aby nie uszkodzić przewodów połączeniowych.

Gdy aparat nie jest używany, lub podczas jego
transportu, należy złożyć monitor ekranem
skierowanym do aparatu, aby zapobiec jego
porysowaniu lub zabrudzeniu.

Włączanie aparatu oraz ustawianie języka, daty
i czasu
Po włączeniu aparatu po raz pierwszy zostanie wyświetlony ekran wyboru języka oraz ekran
ustawienia daty i czasu zegara aparatu.

Naciśnij włącznik zasilania, aby
włączyć aparat.
o Włączy się monitor.
o Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie
włącznik zasilania.

Przyciskami HI
wybieraka wielofunkcyjnego
wybierz żądany język,
a następnie naciśnij
przycisk k.

Język/Language

Norsk
Polski
Portugu? s (BR)
Portugu? s (PT)
???????
Română
Anuluj

Wybierz pozycję Tak, a następnie naciśnij przycisk k.

Wybierz macierzystą strefę
czasową i naciśnij
przycisk k.
o Naciśnij przycisk H, aby
wyświetlić W powyżej mapy
i włączyć czas letni. Naciśnij
przycisk I, aby go wyłączyć.

London, Casablanca

Wstecz

Za pomocą przycisków HI wybierz format daty, a następnie naciśnij
6

Ustaw datę i czas, a następnie naciśnij
o Przyciski J K służą do wybierania pozycji, natomiast
przyciski HI służą do ustawiania daty i czasu.
o Wybierz pole minut i naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić ustawienie.

Data i czas

D

M

R

h

m

2015

Edytuj

Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia wybierz za pomocą
przycisków HI pozycję Tak, a następnie naciśnij przycisk k.
o Po zakończeniu wprowadzania ustawień obiektyw wysunie się.

Zmiana ustawień języka lub daty i czasu

Akumulator zegara

o Zegar aparatu jest zasilany za pomocą wbudowanego akumulatora zapasowego.
Ładowanie akumulatora zapasowego rozpoczyna się po włożeniu do aparatu głównego akumulatora
lub po podłączeniu opcjonalnego zasilacza sieciowego i trwa około 10 godzin. Akumulator zapasowy
zapewnia podtrzymanie daty i godziny przez kilka dni.
o Jeśli akumulator zapasowy w aparacie rozładuje się, po włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania
daty i czasu. Należy ponownie ustawić datę i czas (A14).

o Ustawienia te można zmienić w pozycjach Język/Language i Strefa czasowa i data menu
ustawień z (A57).
o Funkcję czasu letniego można włączyć lub wyłączyć z poziomu menu ustawień z, wybierając pozycję
Strefa czasowa i data, a następnie pozycję Strefa czasowa. Włączenie funkcji czasu letniego
powoduje przestawienie zegara o godzinę do przodu, a wyłączenie - o godzinę do tyłu.

Podstawowe czynności podczas
fotografowania i odtwarzania
Fotografowanie w trybie A (automatycznym)

Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji A.

o Aparat przechodzi w tryb A (automatyczny) służący
do fotografowania bez konkretnych ustawień.
o Przycisk s (wyświetlania) pozwala na
przełączanie informacji wyświetlanych na monitorze
podczas fotografowania lub odtwarzania.
o Wskaźnik stanu akumulatora
b: poziom naładowania akumulatora jest wysoki.
B: poziom naładowania akumulatora jest niski.

Wskaźnik stanu
akumulatora

Liczba
pozostałych
Chwyć pewnie aparat.
o Trzymaj palce i inne obiekty z dala od obiektywu, lampy błyskowej, diody wspomagającej AF,
mikrofonu oraz głośnika.

3

Wykadruj zdjęcie.
o Przesuń dźwignię zoomu lub boczną dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję obiektywu ze
zmienną ogniskową.
o Jeśli obiekt nie jest widoczny w pozycji teleobiektywu zmiennoogniskowego, naciśnij
przycisk p (zoomu krokowego), aby tymczasowo zwiększyć kąt widzenia w celu łatwiejszego
wykadrowania obiektu.
Pomniejszenie/
oddalenie

Powiększenie/
przybliżenie

Przycisk p

przybliżenie
oddalenie
Naciśnij spust migawki do
połowy.
o Po ustawieniu ostrości na obiekcie pole
ostrości lub wskaźnik ostrości są
wyświetlane w kolorze zielonym.
o Gdy włączony jest zoom cyfrowy, aparat
ustawia ostrość na środku kadru, a pole
ostrości nie jest wyświetlane.
o Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości
migają, aparat nie może ustawić ostrości.
Zmień kompozycję ujęcia i spróbuj
ponownie nacisnąć spust migawki do
połowy.

Pole ostrości

Nie unosząc palca, naciśnij spust migawki
do końca.

Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów

Wskaźnik pokazujący liczbę pozostałych zdjęć lub wskaźnik pokazujący pozostały czas nagrywania migają
podczas zapisywania zdjęć lub filmów. Gdy wskaźnik miga, nie należy otwierać pokrywy komory
akumulatora/gniazda karty pamięci ani wyjmować akumulatora lub karty pamięci. Może to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu bądź karty pamięci.

Funkcja autowyłączania

o Po około minucie bezczynności monitor wyłącza się, aparat przechodzi w tryb czuwania, a dioda
zasilania błyska. Aparat wyłącza się po około trzech minutach w trybie czuwania.
o Aby włączyć monitor, gdy aparat jest w trybie czuwania, wykonaj dowolną czynność, np. naciśnij
włącznik zasilania lub spust migawki.

Używanie statywu

o Zalecamy używanie statywu w celu stabilizacji aparatu w następujących sytuacjach:
- Podczas fotografowania w słabym oświetleniu przy ustawieniu trybu lampy błyskowej
W (wyłączona)
- Gdy zoom jest w pozycji teleobiektywu
o W przypadku używania statywu do ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań
ustawienie Wyłączona w menu ustawień (A57), aby uniknąć błędów, które mogą być
spowodowane używaniem tej funkcji.

Używanie lampy błyskowej
W sytuacjach, w których światło lampy błyskowej jest
wymagane, na przykład w ciemnych pomieszczeniach lub
podczas fotografowania pod światło, należy podnieść lampę
błyskową, naciskając przycisk m (podnoszenia).
o Kiedy lampa błyskowa nie jest używana, zamknij ją przez
delikatne naciśnięcie aż do zablokowania.

Przełączanie między monitorem a wizjerem
Jeśli intensywne światło naturalne utrudnia
przeglądanie zawartości monitora, można użyć wizjera.
o Zbliżenie twarzy do wizjera wykrywa to czujnik
zbliżenia oka, powodując włączenie wizjera
i wyłączenie monitora (ustawienie domyślne).
o Między monitorem a wizjerem można również
przełączać za pomocą przycisku x.

Wizjer
Przycisk x

Korekcja dioptrażu wizjera

Pokrętło korekcji dioptrażu

Uwagi dotyczące sprawdzania i regulacji kolorów zdjęcia

Należy używać monitora z tyłu aparatu, ponieważ odzwierciedla on większą liczbę kolorów niż wizjer.

Jeśli obraz w wizjerze jest słabo widoczny, można go
skorygować, obracając pokrętło korekcji dioptrażu
i spoglądając w wizjer.
o Należy uważać, aby nie podrażnić oka palcem ani nie
zadrapać go paznokciem.

Używanie zoomu
Pozycja obiektywu o zmiennej ogniskowej zmienia się po użyciu
dźwigni zoomu.
o Aby powiększyć/przybliżyć: przesuń w kierunku g
o Aby pomniejszyć/oddalić: przesuń w kierunku f
o Całkowite przesunięcie dźwigni zoomu w dowolnym kierunku
powoduje szybką zmianę zoomu.
o Zoom można także dostosować, przesuwając boczną dźwignię
zoomu w kierunku g lub f.
Funkcję bocznej dźwigni zoomu można ustawić za pomocą
opcji Funkc. zooma w menu ustawień (A57).
o Podczas przesuwania dźwigni zoomu na ekranie fotografowania
jest wyświetlany wskaźnik zoomu.
o Zoom cyfrowy, który umożliwia większe powiększenie obiektu
(maksymalnie w przybliżeniu 4x współczynnik zoomu
optycznego), można włączyć, przesuwając dźwignię zoomu w
kierunku g i przytrzymując ją po osiągnięciu maksymalnej
wartości zoomu optycznego aparatu.
Pomniejszenie/ Powiększenie/
Zoom
optyczny

cyfrowy

Zoom cyfrowy

Wskaźnik zoomu zmienia kolor na niebieski po włączeniu zoomu cyfrowego, a na żółty, gdy powiększenie
zoomu zostanie jeszcze zwiększone.
o Niebieski wskaźnik zoomu: jakość zdjęcia nie jest zauważalnie pogorszona wskutek użycia funkcji
Dynamic Fine Zoom.
o Żółty wskaźnik zoomu: mogą wystąpić sytuacje, w których jakość zdjęcia wyraźnie pogorszy się.
o Wskaźnik pozostaje niebieski przy większym obszarze, gdy wielkość zdjęcia jest mniejsza.
o Podczas używania niektórych ustawień zdjęć seryjnych lub innych ustawień wskaźnik zoomu może nie
zmienić koloru na niebieski.

Za pomocą zoomu krokowego
Jeśli obiekt nie jest widoczny w pozycji teleobiektywu
zmiennoogniskowego, naciśnij przycisk p (zoomu
krokowego), aby tymczasowo zwiększyć kąt widzenia
w celu łatwiejszego wykadrowania obiektu.
o Naciskając przycisk p, ustaw obiekt w ramce
kadrowania na ekranie fotografowania. Aby zwiększyć
kąt widzenia, przesuń dźwignię zoomu w kierunku f,
naciskając przycisk p.
o Zwolnij przycisk p, aby przywrócić pierwotną pozycję
zoomu.
o Zoom krokowy nie jest dostępny podczas nagrywania
filmów.

25m 0 s
Ramka kadrowania

Naciśnij do połowy

W celu ustawienia ostrości i parametrów ekspozycji (czas
otwarcia migawki oraz wartość przysłony) wciśnij delikatnie
spust migawki aż do wyczucia oporu. Dopóki spust migawki
jest wciśnięty do połowy, ostrość i ekspozycja są zablokowane.

Naciśnij do końca

Wciśnij spust migawki do końca, aby zwolnić migawkę i zrobić
zdjęcie.
Podczas wciskania spustu migawki nie należy stosować zbyt
dużej siły, ponieważ może to spowodować poruszenie aparatu
i rozmazanie rejestrowanego zdjęcia. Spust należy wciskać
delikatnie.

Nagrywanie filmów
Wyświetl ekran fotografowania i naciśnij przycisk b (e
nagrywania filmu), aby rozpocząć nagrywanie filmu. Naciśnij
ponownie przycisk b (e), aby zakończyć nagrywanie.

Spust migawki

Odtwarzanie zdjęć

Naciśnij przycisk c
(odtwarzanie), aby przejść do
trybu odtwarzania.
o Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku c, gdy aparat jest wyłączony,
spowoduje włączenie aparatu w trybie
odtwarzania.

Wybierz zdjęcie do wyświetlenia za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

o Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków HIJK
umożliwia szybkie przewijanie zdjęć.
o Zdjęcia można również wybierać, obracając
wybierak wielofunkcyjny.
o Naciśnij przycisk s, aby wyświetlić lub ukryć
informacje o zdjęciu bądź dane dotyczące
fotografowania widoczne na monitorze.
o Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk k.
o Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij
przycisk c lub spust migawki.

Wyświetlanie następnego zdjęcia
o Przesuń dźwignię zoomu w kierunku
g (i) w trybie widoku
pełnoekranowego, aby powiększyć
zdjęcie.

o W trybie widoku pełnoekranowego
przesuń dźwignię zoomu w kierunku
f (h), aby wybrać tryb widoku
miniatur i wyświetlić wiele zdjęć na
ekranie.

Wyświetlanie poprzedniego zdjęcia

1/132

Usuwanie zdjęć

Naciśnij przycisk usuwania l,
aby usunąć zdjęcie wyświetlane
aktualnie na monitorze.

Za pomocą przycisków HI wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz odpowiedni
sposób usuwania i naciśnij przycisk k.
o Aby wyjść bez usuwania, naciśnij przycisk d.
o Jeśli wybrano opcję Usuń wybrane zdjęcia, patrz
,, Ekran wyboru zdjęć" (A56).

Wybierz pozycję Tak, a następnie naciśnij
o Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.

Usunąć 1 zdjęcie?

Tak
Nie

Usuwanie zdjęć seryjnych (sekwencji)

o Zdjęcia zarejestrowane seryjnie są zapisywane jako sekwencja
i tylko pierwsze zdjęcie w sekwencji (zdjęcie kluczowe) jest
wyświetlane w trybie odtwarzania (ustawienie domyślne).
o Po naciśnięciu przycisku l, gdy jest wyświetlane zdjęcie
kluczowe danej sekwencji zdjęć, usunięte zostaną wszystkie
zdjęcia w sekwencji.
o Aby usunąć pojedyncze zdjęcia w sekwencji, należy nacisnąć
przycisk k w celu wyświetlenia poszczególnych zdjęć,
a następnie nacisnąć przycisk l.

Usuń
Bieżące zdjęcie
Usuń wybrane zdjęcia
Wszystkie zdjęcia

0004. JPG
Usuwanie wykonanego zdjęcia w trybie fotografowania

Aby usunąć ostatnie wykonane zdjęcie w trybie fotografowania, naciśnij przycisk l.

Zmiana trybu fotografowania.
Poniższe tryby fotografowania można zmieniać, obracając pokrętło trybu pracy.

o Tryb A (automatyczny)
Służy do fotografowania bez konkretnych ustawień.
o Tryby y, X, s, c (program tematyczny)
Ustawienia aparatu są optymalizowane zgodnie z wybranym programem tematycznym.
- y: naciśnij przycisk d i wybierz program tematyczny. W trybie
Automatycz. wyb. prog. podczas kadrowania zdjęcia aparat automatycznie wybierze
optymalny program tematyczny, ułatwiając wykonywanie zdjęć za pomocą ustawienia, które
jest najlepiej dostosowane do danego ujęcia.
W trybie filmów poklatkowych aparat automatycznie rejestruje zdjęcia zgodnie z określonym
przedziałem, aby tworzyć filmy poklatkowe o długości około 10 sekund.
- X (krajobraz nocny): ten tryb służy do wykonywania nocnych zdjęć krajobrazu.
- s (portret nocny): tryb odpowiedni do portretów wykonywanych wieczorem oraz w nocy
ze scenerią w tle.
- c (krajobraz): ten tryb służy do fotografowania krajobrazu.
o Tryb u (Efekty specjalne)
Podczas fotografowania do zdjęć można zastosować efekty specjalne. Naciśnij przycisk d
i wybierz efekt.
o Tryby j, k, l, m
Tryby te zapewniają pełniejszą kontrolę nad czasem otwarcia migawki i wartością przysłony.
o Tryb M (Ust. user settings)
Istnieje możliwość zapisania kombinacji ustawień, które są często używane podczas
fotografowania. Zapisane ustawienia można natychmiast zastosować do fotografowania,
obracając pokrętło trybu pracy do pozycji M.

Funkcje, które można ustawić za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego (podczas fotografowania)
Po wyświetleniu ekranu fotografowania można nacisnąć przyciski H (m) J (n) I (p) K (o)
wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić opisane poniżej funkcje.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od trybu fotografowania.

o m Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, można dostosować jej tryb do warunków
fotografowania.
o n Samowyzwalacz/zdalne sterowanie/wyzwalanie uśmiechem
Istnieje możliwość wybrania ustawienia 10 s lub 2 s.
Jeśli wybrano opcję wyzwalania uśmiechem, aparat automatycznie zwolni migawkę po
wykryciu uśmiechniętej twarzy.
Po wybraniu jednej z opcji zdalnego sterowania migawkę można zwalniać za pomocą pilota
zdalnego sterowania ML-L3 (dostępnego osobno) (E117).
o p Tryb ustawiania ostrości
W zależności od odległości do obiektu można wybrać opcję A (autofokus), D (tryb makro)
lub B (nieskończoność). W trybach fotografowania j, k, l, m lub M można wybrać
funkcję u, programy tematyczne Sport, Sztuczne ognie, Obserwacja ptaków
i Film poklatkowy (nocne niebo, smugi gwiezdne) oraz tryb E (ręczne ustawianie ostrości).
o o Kompensacja ekspozycji
Istnieje możliwość dostosowania ogólnej jasności zdjęcia.

Funkcje fotografowania
Tryb A (automatyczny)
Używany do fotografowania bez konkretnych ustawień.
o Aparat wykryje główny obiekt i ustawi na nim ostrość
(AF z wyszukiwaniem celu). Po wykryciu twarzy aparat
automatycznie ustawi na niej priorytet ostrości.
o Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Ustawianie ostrości"
(E18).

Funkcje dostępne w trybie A (automatycznym)
o
o

Tryb lampy błyskowej (A36)
Samowyzwalacz (A38)
Wyzw. uśmiechem (A39)
Tryb ustawiania ostrości (A40)
Kompensacja ekspozycji (A44)
Menu fotografowania (A51)

Program tematyczny (fotografowanie dostosowane
do sceny)
Po wybraniu programu ustawienia aparatu zostaną automatycznie zoptymalizowane do
wybranego programu.
X Krajobraz nocny (E3)1, 2, s Portret nocny (E3),
c Krajobraz (E4)1, 2
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji X, s lub c i wykonaj
zdjęcia.

y (program tematyczny)
Automatycz.
Portret
Sport
Przyjęcie/wnętrza
Plaża
Śnieg
Zachód słońca

xAutomatycz. (ustawienie
domyślne) (E4)
b Portret
d Sport (E5)1
f Przyjęcie/wnętrza (E5)1
Z Plaża1
z Śnieg1
h Zachód słońca1, 2, 3
i Zmierzch/świt1, 2, 3
k Makro (E5)
u Żywność (E6)

l Muzeum (E6)1
m Sztuczne ognie (E6) 3
n Kopia czarno-biała (E6)1
o Zdjęcia pod światło (E7)1
p Łatwa panorama (E10)1
O Portret zwierzaka (E8)
g Księżyc (E9)1, 2, 3
L Obserwacja ptaków (E9)1
i Film poklatkowy (E13)3, 4

Naciśnij przycisk d, aby wyświetlić menu programu tematycznego, a następnie wybierz
jeden z poniższych programów tematycznych za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.

Aparat ustawi ostrość na obszar znajdujący się na środku kadru. Pozycji obszaru nie można przesunąć.
Aparat ustawi ostrość na nieskończoność.
Zaleca się używanie statywu. Podczas fotografowania z użyciem statywu w celu stabilizacji aparatu
wybierz w opcji Redukcja drgań wartość Wyłączona w menu ustawień (A57).
4 Aparat automatycznie rejestruje zdjęcia zgodnie z określonym interwałem, aby tworzyć filmy
poklatkowe o długości około 10 sekund.

Tryb Efekty specjalne (stosowanie efektów podczas
fotografowania)
Podczas fotografowania do zdjęć można zastosować efekty specjalne.
Jakość zdjęcia
Rozmiar zdjęcia
Efekty specjalne

Zmiękczenie
Nostalgiczna sepia
Monochr. wys. kontrast
High key
Low key
Kolor selektywny
Mono z wysokim ISO

Naciśnij przycisk d (menu), aby wyświetlić efekty specjalne, a następnie wybierz efekt za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
Opis
Pozwala zmiękczyć zdjęcie przez dodanie efektu delikatnego poruszenia na
całym jego obszarze.

Nostalgiczna sepia*

Pozwala dodać odcień sepii i zmniejszyć kontrast w celu symulacji jakości
starych fotografii.

Monochr. kontrast

Pozwala utworzyć czarno-białe zdjęcie o wyraźnym kontraście.

High key

Pozwala nadać całemu zdjęciu jasny odcień.

Low key

Pozwala nadać całemu zdjęciu ciemny odcień.

Kolor selektywny

Pozwala zachować tylko wybrane kolory i zmienić pozostałe na paletę
monochromatyczną.

Typ
Zmiękczenie*
(ustawienie domyślne)

Pozwala tworzyć monochromatyczne (czarno-białe) zdjęcia z celowym
zastosowaniem wysokiej czułości ISO. To ustawienie jest przydatne podczas
fotografowania w warunkach słabego oświetlenia.
o Wykonane zdjęcia mogą zawierać szumy (losowo rozmieszczone jasne
piksele, plamy lub linie).

Typ
Krosowanie

Pozwala tworzyć zdjęcia o niezwykłym odcieniu przez przetworzenie
kolorowego zdjęcia pozytywowego na negatywowe lub odwrotnie.

* Niektóre funkcje menu Opcje filmów (A54) są niedostępne.

o Aparat ustawi ostrość na obszar znajdujący się na środku kadru. Pozycji obszaru nie można
przesunąć.
o Po wybraniu efektu Kolor selektywny lub
Krosowanie wybierz kolor za pomocą pokrętła
sterowania, a następnie naciśnij przycisk k, aby
zastosować kolor. Aby zmienić wybrany kolor, naciśnij
ponownie przycisk k.
Zapisz

Funkcje dostępne w trybie Efekty specjalne
Tryby j, k, l, m (ustawianie ekspozycji podczas
Aby oprócz ręcznego ustawienia czasu otwarcia migawki lub
wartości przysłony na podstawie warunków fotografowania
i wymagań uzyskać jeszcze większą kontrolę nad parametrami
zdjęć, można użyć elementów menu fotografowania (A51).
o Pole ostrości autofokusa zależy od ustawienia opcji Tryb
pól AF (A52).
o Jeśli wybrano ustawienie AF z wyszukiw. celu
(ustawienie domyślne), aparat wykrywa główny obiekt i ustawia na nim ostrość. Po wykryciu
twarzy aparat automatycznie ustawi na niej priorytet ostrości.
Obróć pokrętło sterowania lub wybierak wielofunkcyjny, aby wybrać czas otwarcia migawki
i wartość przysłony.
Pokrętło
sterowania

Wybierak
wielofunkcyjny

Czas otwarcia migawki
Tryb ekspozycji

Czas otwarcia migawki

Wartość
przysłony

Wartość przysłony

j

Automatyka program.
(A32)

k

Aut. z preselekcją czasu Ustawianie za pomocą pokrętła
(A32)
sterowania.

Ustawianie automatyczne.

l

Aut. z presel. przysłony
Ustawianie za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego.

Manualny (A32)

Ustawianie za pomocą pokrętła
Więcej informacji

Ustawienie automatyczne (pokrętło sterowania pozwala używać
fleksji programu).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Zmiana wyboru Av/Tv" (A58).

Ekspozycja
Procedura wykonywania zdjęć o żądanej jasności (ekspozycji) przez ustawienie czasu otwarcia
migawki lub wartości przysłony jest nazywana,, określaniem ekspozycji".
Kombinacja czasu otwarcia migawki i wartości przysłony ma wpływ na stopień nieostrości tła
i wrażenie dynamiki wykonywanych zdjęć (nawet przy zachowaniu ekspozycji).

Regulacja czasu otwarcia migawki

Krótszy czas 1/1000 s

Dłuższy czas 1/30 s

Regulacja wartości przysłony

Mniejszy otwór przysłony (większa liczba f)
f/8

Większy otwór przysłony (mniejsza liczba f)
f/2, 8

Zakres ustawień czasu otwarcia migawki

Zakres ustawień czasu otwarcia migawki różni się w zależności od pozycji zoomu, wartości przysłony oraz
ustawienia czułości ISO.

Wartość przysłony (liczba f) i zoom

Duże otwory przysłony (wyrażane małą liczbą f) powodują wpadanie do aparatu większej ilości światła,
natomiast małe otwory przysłony (duże liczby f) - mniejszej ilości światła.
Wartość przysłony w tym aparacie zmienia się również odpowiednio do pozycji zoomu.

j (Automatyka program. )
Umożliwia automatyczne ustawianie ekspozycji przez aparat.
o Za pomocą pokrętła sterowania można wybierać różne
kombinacje czasu otwarcia migawki i wartości przysłony
(,, fleksja programu") bez zmiany ekspozycji. Po zmianie
parametrów ekspozycji przy użyciu fleksji programu
1/250 F5. 6
840
w lewym górnym narożniku monitora zostanie
wyświetlony wskaźnik fleksji programu (A) obok
wskaźnika trybu (j).
o Aby anulować fleksję programu, obróć pokrętło sterowania, aż zniknie wskaźnik fleksji
programu (A). Zmiana trybu fotografowania lub wyłączenie aparatu również powoduje
anulowanie fleksji programu.

k (Aut. z preselekcją czasu)
Tryb przydatny podczas fotografowania poruszających się
obiektów przy krótkim czasie otwarcia migawki lub do
podkreślenia ruchu obiektu przy długim czasie otwarcia
migawki.
o Czas otwarcia migawki można zmieniać, obracając
pokrętło sterowania.

l (Aut. przysłony)
Umożliwia wykonywanie zdjęć z wyraźnym pierwszym
planem i tłem lub też z rozmytym tłem obiektu.
o Wartość przysłony można zmieniać, obracając wybierak
wielofunkcyjny.

m (Manualny)
Umożliwia dopasowanie ekspozycji do warunków
o Podczas ustawiania wartości przysłony lub czasu otwarcia
migawki wskaźnik ekspozycji wyświetla na monitorze
stopień odchylenia od wartości ekspozycji zmierzonej
przez aparat. Stopień odchylenia na wskaźniku ekspozycji
jest przedstawiany jako EV (od -2 do +2 EV w krokach
Wskaźnik ekspozycji
co 1/3 EV).
o Czas otwarcia migawki można zmieniać, obracając pokrętło sterowania, natomiast wartość
przysłony można zmieniać, obracając wybierak wielofunkcyjny.

Uwagi dotyczące fotografowania

o W przypadku powiększania po ustawieniu ekspozycji wartości ekspozycji lub przysłony mogą ulec
zmianie.
o Jeśli obiekt jest zbyt słabo lub zbyt mocno oświetlony, uzyskanie odpowiedniej ekspozycji może nie być
możliwe. W takich przypadkach po naciśnięciu spustu migawki do połowy zacznie migać wskaźnik
czasu otwarcia migawki lub wskaźnik wartości przysłony (z wyjątkiem trybu m). Zmień ustawienie
czasu otwarcia migawki lub wartość przysłony.

Uwagi dotyczące funkcji Czułość ISO

Jeśli w opcji Czułość ISO (A52) wybrano ustawienie Automatyczna (ustawienie domyślne) lub
Autom. stały zakres, czułość ISO w trybie m przyjmuje na stałe wartość ISO 100.

Funkcje dostępne w trybach j, k, l, m
Menu fotografowania (A51)
Funkcje ustawiane za pomocą przycisku w (funkcji) (A45)
Tryb M (Ust. user settings)
Kombinacje ustawień często używanych podczas fotografowania (Ust. user settings) można zapisać
w pozycji M. Fotografowanie jest możliwe w trybie j (automatyka programowa), k (automatyka
z preselekcją czasu), l (automatyka z preselekcją przysłony) oraz w trybie m (ręczny).
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji M, aby wprowadzić
ustawienia zapisane za pomocą funkcji Zap. user
settings.
o Wykadruj obiekt i wykonaj zdjęcie z tymi ustawieniami lub
w razie potrzeby zmień ustawienia.
o Kombinacje ustawień wprowadzone po ustawieniu
pokrętła trybu pracy w pozycji M można w dowolnej
chwili zmienić za pomocą funkcji Zap. user settings.
Zapisać można poniższe ustawienia.
Ustawienia ogólne
o Tryb ustawiania ostrości (A40)

o Pozycja zoomu (A20)
o Tryby fotografowania j, k, l, m (A30)

o Kompensacja ekspozycji (A44)

o Tryb lampy błyskowej (A36)

o Przycisk Fn (A45)

o Samowyzwalacz (A38)
Menu fotografowania
o Tryb pól AF (A52)

o Rozmiar zdjęcia (A51)

o Tryb AF (A52)

o Picture Control (A51)

o Kompensacja błysku (A52)

o Ind. Picture Control (A51)

o Filtr redukcji szumów (A52)

o Balans bieli (A51)

o Akt. D-Lighting (A52)

o Pomiar światła (A52)

o Wielokrotna ekspozycja (A52)

o Zdjęcia seryjne (A52)

o Pamięć zoomu (A53)

o Czułość ISO (A52)

o Początkowa poz. zoomu (A53)

o Braketing ekspozycji (A52)

o Jakość zdjęcia (A51)

o Tryb M, pod. ekspozycji (A53)

Zapisywanie ustawień w trybie M (Zap. user settings)
Ustawienia często używana podczas fotografowania można zmienić i zapisać w trybie M.

Za pomocą pokrętła trybu pracy wybierz jeden z trybów fotografowania
j, k, l lub m, który ma zostać zapisany w trybie M.
o Ustawienia można także zapisać przez ustawienie pokrętła trybu w pozycji M (w momencie
zakupu są zapisane ustawienia domyślne trybu fotografowania j).

Wprowadź często używaną kombinację ustawień fotografowania.
o Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz A34.
o Zostaną zapisane także ustawienia fleksji programu (w przypadku wyboru opcji j), czasu
otwarcia migawki (w przypadku wyboru opcji k lub m) lub wartości przysłony (w przypadku
wyboru opcji l lub m).

Naciśnij przycisk d (menu), aby
wyświetlić menu fotografowania.

wielofunkcyjnego wybierz opcję Zap.
user settings, a następnie naciśnij
o Bieżące ustawienia zostaną zapisane.

Filtr redukcji szumów
Akt. D-Lighting
Wielokrotna ekspozycja
Zap. user settings
Reset ust. user settings

Pamięć zoomu

W przypadku rozładowania akumulatora zegara (A15) ustawienia zapisane w trybie M zostaną
skasowane. Zaleca się zanotowanie wszystkich istotnych ustawień.

Resetowanie trybu M (Ust. user settings)

W przypadku wybrania w menu fotografowania opcji Reset ust. user settings poniższe zapisane
ustawienia użytkownika zostaną zresetowane do wartości domyślnych. Zostanie ustawiony tryb
fotografowania j.

Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, można dostosować jej tryb do warunków fotografowania.

Naciśnij przycisk m (podnoszenia lampy
błyskowej), aby podnieść lampę błyskową.
o Gdy lampa błyskowa jest opuszczona, jest ona
wyłączona, a na ekranie jest wyświetlany symbol S.

Naciśnij przycisk H (m) wybieraka
Wybierz odpowiedni tryb lampy błyskowej
(A37), a następnie naciśnij przycisk k.

Automatyka

o Jeżeli ustawienie nie zostanie zastosowane przez
naciśnięcie przycisku k w ciągu kilku sekund, zostanie
ono anulowane.

Wskaźnik gotowości

Podczas ładowania lampy błyskowej wskaźnik q błyska. Aparat
nie może wykonywać zdjęć.
Jeśli ładowanie zostało zakończone, po naciśnięciu spustu
migawki do połowy wskaźnik q włączy się na stałe.

Dostępne tryby lampy błyskowej
U

Automatyka
Lampa emituje błysk, gdy jest to konieczne, na przykład w słabym oświetleniu.
o Wskaźnik trybu lampy błyskowej jest wyświetlany tylko bezpośrednio po wybraniu
ustawienia na ekranie fotografowania.
Aut. z red. efektu czerw. oczu/Red. oczu

V

Redukcja efektu czerwonych oczu spowodowanego przez błysk lampy na portretach (A37).
o Po wybraniu opcji Red. oczu lampa emituje błysk przy każdym
wykonywanym zdjęciu.
Błysk wypełniający/Standardowy błysk

X

Lampa emituje błysk przy każdym wykonywanym zdjęciu.
Y

Synchr. z dł. czasami eksp.
Odpowiedni do portretów wykonywanych wieczorem oraz w nocy ze scenerią w tle. Błysk
wypełniający zostaje wyzwolony w celu oświetlenia głównego obiektu; długie czasy otwarcia
migawki umożliwiają fotografowanie tła w nocy lub przy słabym oświetleniu.

Z

Syn. na tylną kurt. migawki
Błysk wypełniający zostaje wyzwolony tuż przed zamknięciem migawki, tworząc efekt
strumienia światła za poruszającymi się obiektami.

Ustawienia trybu lampy błyskowej

o Dostępne tryby lampy błyskowej zależą do wybranego trybu fotografowania. W niektórych trybach
fotografowania ustawienie może być niedostępne.
o W trybie fotografowania j, k, l, m lub M nie można wybrać trybu automatycznego.
o Ustawienie zastosowane w poniższych sytuacjach pozostaje zapisane w pamięci aparatu nawet po jego
wyłączeniu.
- W trybie fotografowania j, k, l lub m
- Gdy wybrano opcję V (automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu) w trybie
A (automatycznym)

Lampa redukcji efektu czerwonych oczu włącza się przed głównym błyskiem, aby ograniczyć efekt
czerwonych oczu. Jeśli podczas zapisywania zdjęcia aparat wykryje efekt czerwonych oczu, przed
zapisaniem zdjęcia odpowiedni obszar zostanie przetworzony w celu zmniejszenia intensywności efektu.
Podczas fotografowania należy uwzględnić następujące informacje:
o Z uwagi na działanie lampy redukcji efektu czerwonych oczu migawka zostaje zwolniona po dłuższym
czasie niż zwykle po naciśnięciu spustu migawki.
o Zapisywanie zdjęć trwa dłużej niż zwykle.
o Użycie funkcji redukcji efektu czerwonych oczu może nie umożliwić uzyskania odpowiednich
rezultatów w niektórych sytuacjach.
o W niektórych przypadkach funkcja redukcji efektu czerwonych oczu może zostać niepotrzebnie
zastosowana do obszarów zdjęcia. W takich przypadkach wybierz inny tryb lampy błyskowej i wykonaj
zdjęcie ponownie.

Samowyzwalacz
Aparat jest wyposażony w samowyzwalacz, który zwalnia migawkę po 10 sekundach lub po
2 sekundach od naciśnięcia spustu migawki. Podczas fotografowania z użyciem statywu w celu
stabilizacji aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań wartość Wyłączona w menu ustawień
(A57).

Naciśnij przycisk J (n) wybieraka
Wybierz odpowiedni tryb
samowyzwalacza, a następnie naciśnij
o n10s (10 sekund): używaj podczas ważnych
wydarzeń, na przykład ślubów.
o n2s (2 sekundy): używaj, aby uniknąć drgań aparatu.
o Z / Z 10s (10 sekund) / Z 2s (2 sekundy): użyj pilota
zdalnego sterowania ML-L3 (dostępny osobno), aby
zwolnić migawkę (E117).
o Jeżeli ustawienie nie zostanie zastosowane przez naciśnięcie przycisku k w ciągu kilku sekund,
zostanie ono anulowane.
o Po wybraniu programu tematycznego Portret zwierzaka będzie wyświetlany symbol
Y (wyzwalanie automatyczne) (E8). Nie można użyć samowyzwalacza.

Wykadruj zdjęcie i naciśnij spust migawki do połowy.
o Zostanie ustawiona ostrość i ekspozycja.

Samowyzwalacz

4

Naciśnij spust migawki do końca.
o Rozpocznie się odliczanie. Dioda
samowyzwalacza będzie migać,
a następnie świecić na około jedną
sekundę przed zwolnieniem migawki.
o Po zwolnieniu migawki zostanie wybrane
ustawienie OFF samowyzwalacza.
o Aby zatrzymać odliczanie, naciśnij
ponownie spust migawki.

Wyzw. uśmiechem (automatyczne fotografowanie
uśmiechniętych twarzy)

wielofunkcyjnego.
o Przed naciśnięciem przycisku J zmień tryb lampy
błyskowej, ekspozycję lub ustawienia w menu
fotografowania.

Wybierz opcję a (wyzwalanie
uśmiechem), a następnie naciśnij
Gdy aparat wykryje uśmiechniętą twarz, można wykonać zdjęcie automatycznie bez naciskania
spustu migawki.
o Funkcja jest dostępna w trybie fotografowania A (automatycznym), j, k, l, m, M, a także
w programie tematycznym Portret lub Portret nocny. uśmiechem

Wykadruj zdjęcie i poczekaj, nie naciskając
spustu migawki, aż fotografowana osoba
się uśmiechnie.
o Skieruj aparat na twarz.
o Jeśli aparat wykryje uśmiechniętą twarz osoby
otoczoną podwójną ramką, migawka zostanie
automatycznie zwolniona.
o Aparat zwalnia migawkę automatycznie po każdym
wykryciu uśmiechniętej twarzy.

Zakończ automatyczne fotografowanie.
o Aby zakończyć automatyczne fotografowanie z użyciem funkcji wyzwalania uśmiechem, wróć
do kroku 1 i wybierz opcję OFF.

Uwagi dotyczące funkcji Wyzw. uśmiechem

W niektórych warunkach fotografowania aparat może nie wykryć twarzy ani uśmiechów (E19). Do
fotografowania można także użyć spustu migawki.

Gdy błyska dioda samowyzwalacza

Podczas korzystania z funkcji wyzwalania uśmiechem dioda samowyzwalacza błyska, gdy aparat wykryje
twarz i błyska szybko dwa razy bezpośrednio po zwolnieniu migawki.
Tryb ustawiania ostrości
Wybór trybu ustawiania ostrości odpowiednio do odległości do obiektu.

Naciśnij przycisk I (p) wybieraka
Wybierz odpowiedni tryb ustawiania
ostrości, a następnie naciśnij przycisk k.
Autofokus

Dostępne tryby ustawiania ostrości
Autofokus
Aparat automatycznie ustawia ostrość w zależności od odległości do fotografowanego
obiektu. Użyj tego trybu, gdy odległość obiektu od obiektywu wynosi co najmniej 50 cm lub
co najmniej 5, 0 m w przypadku ustawienia maksymalnej ogniskowej.
o Ikona trybu ustawiania ostrości na ekranie fotografowania jest wyświetlana tylko
bezpośrednio po wybraniu ustawienia.

Tryb makro
Tego ustawienia można użyć podczas wykonywania zdjęć w dużym zbliżeniu.
Jeżeli współczynnik zoomu jest ustawiony w pozycji, przy której symbol F oraz wskaźnik
zoomu są wyświetlane w kolorze zielonym, aparat może ustawić ostrość na obiektach w
odległości około 10 cm od obiektywu. Jeżeli powiększenie jest ustawione w pozycji, przy której
jest wyświetlany symbol G, aparat może ustawić ostrość na obiektach w odległości około
1 cm od obiektywu.

Nieskończoność
Tego ustawienia można użyć podczas fotografowania widoku przez okno lub podczas
fotografowania krajobrazów.
Aparat automatycznie ustawi ostrość w pobliżu nieskończoności.
o Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości na bliskich obiektach.

Q

Tego ustawienia można użyć podczas fotografowania nieb lub pokazu sztucznych ogni.

E

Ręczne ustawianie ostrości
Ostrość można ustawić na dowolnym obiekcie w odległości od około 1 cm do
nieskończoności (? ) od obiektywu (A42). Najmniejsza odległość ustawienia ostrości zależy
od pozycji zoomu.

Uwagi dotyczące fotografowania z lampą błyskową

A

Lampa może nie oświetlić całego obiektu w odległości mniejszej niż 50 cm.

Ustawienia trybu ostrości

o W niektórych trybach fotografowania ustawienie może być niedostępne (E15).
o W trybach fotografowania j, k, l oraz m ustawienie pozostaje zapisane w pamięci aparatu nawet
po jego wyłączeniu.

Używanie trybu ręcznego ustawiania ostrości
Funkcja dostępna w trybach fotografowania j, k, l, m lub M, w trybie efektów specjalnych,
a także w programie tematycznym Sport, Sztuczne ognie, Obserwacja ptaków lub Film
poklatkowy (nocne niebo, smugi gwiezdne).

Naciśnij przycisk I (p)
wybieraka wielofunkcyjnego,
wybierz opcję E (ręczne
ustawianie ostrości), a
następnie naciśnij
Ustaw ostrość za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego, patrząc na powiększony
widok.

Ręczne ustawianie ostrości

o Zostanie wyświetlony powiększony widok środkowego
obszaru zdjęcia. Naciśnij przycisk J, aby przełączać
× 4 AF
×1
widok między powiększeniem 2× a 4×.
o Obróć wybierak wielofunkcyjny w prawo w celu
ustawienia ostrości na bliskich obiektach lub w lewo
Poziom podkreślenia krawędzi
w celu ustawienia ostrości na dalekich obiektach.
Ostrość można również ustawiać precyzyjnie, powoli
obracając wybierak wielofunkcyjny lub pokrętło
sterowania.
o Po naciśnięciu przycisku K aparat ustawi ostrość na obiekcie na środku kadru w ramach
autofokusa. Po ustawieniu ostrości w ramach autofokusa ostrość można dostosować ręcznie.
o Ustawianie ostrości jest wspomagane przez wyróżnianie na biało obszarów ostrości na zdjęciach
(podkreślanie krawędzi) (A43). Dostosuj poziom podkreślenia krawędzi za pomocą
przycisków HI.
o Naciśnij spust migawki do połowy, aby potwierdzić kompozycję zdjęcia. Naciśnij spust migawki
do końca, aby wykonać zdjęcie.

Naciśnij przycisk k.
o Ustawiona ostrość zostanie zablokowana.
o Naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.
o Aby ponownie ustawić ostrość, naciśnij przycisk k
w celu wyświetlenia ekranu przedstawionego w kroku 2.
C

E (ręczne ustawianie ostrości)

o Cyfry wyświetlane na wskaźniku po prawej stronie monitora w kroku 2 informują o odległości do
obiektu w obszarze ostrości, kiedy wskaźnik jest w pobliżu środka obszaru.
o Rzeczywista odległość ustawienia ostrości na obiekcie zależy od wartości przysłony i pozycji zoomu. Aby
sprawdzić, czy obiekt jest ostry, wyświetl zdjęcie po jego wykonaniu.
o Wybierz w opcji Funkc. zooma w menu ustawień (A57) wartość Ręczne ust. ostrości,
co umożliwi ustawianie ostrości w kroku 2 za pomocą bocznej dźwigni zoomu zamiast wybieraka
Podkreśl krawędzie

o Zakres poziomu kontrastu określanego jako znajdujący się w obszarze ostrości można zmieniać,
regulując stopień podkreślenia krawędzi. Efektywnym rozwiązaniem jest ustawienie niskiej wartości dla
obiektów o wysokim kontraście oraz wysokiej dla obiektów o niskim kontraście.
o Funkcja podkreślania krawędzi powoduje wyróżnienie obszarów o wysokim kontraście na zdjęciu
w kolorze białym. W zależności od warunków fotografowania funkcja może nie działać prawidłowo lub
powodować wyróżnienie obszarów, które nie znajdują się w zakresie ostrości.
o Widok z podkreśleniem krawędzi można wyłączyć za pomocą opcji Podkreśl krawędzie w menu
ustawień (A57).

Kompensacja ekspozycji (regulacja jasności)
Naciśnij przycisk K (o) wybieraka
Wybierz wartość kompensacji, a następnie
naciśnij przycisk k.

Kompensacja ekspozycji
+2. 0

o Aby rozjaśnić zdjęcie, ustaw wartość dodatnią (+).
o Aby przyciemnić zdjęcie, ustaw wartość ujemną (-).
o Wartość kompensacji zostanie zastosowana bez
konieczności naciskania przycisku k.

-0. 3

-2. 0

Histogram
Wskaźnik

Wartość kompensacji ekspozycji

o W przypadku zastosowania ustawienia w trybie j, k lub l ustawienie pozostaje zapisane w pamięci
aparatu nawet po jego wyłączeniu.
o Podczas fotografowania z użyciem programu tematycznego Sztuczne ognie (E6) lub w trybie m
(ręcznym) (A32) nie można używać funkcji kompensacji ekspozycji.
o Jeśli kompensacja ekspozycji została ustawiona podczas używania lampy błyskowej, kompensacja
zostanie zastosowana zarówno do ekspozycji tła, jak i do siły błysku.

Korzystanie z histogramu

Histogram to wykres przedstawiający rozkład odcieni na zdjęciu. Służy jako wskazówka podczas
korzystania z kompensacji ekspozycji i fotografowania bez lampy błyskowej.
o Oś pozioma przedstawia jasność pikseli (ciemne odcienie znajdują się po lewej stronie, jasne odcienie -
po prawej). Oś pionowa przedstawia liczbę pikseli.
o Zwiększenie wartości kompensacji ekspozycji powoduje przesunięcie rozkładu odcieni w prawo,
natomiast jej zmniejszenie powoduje przesunięcie rozkładu odcieni w lewo.

44

Funkcje ustawiane za pomocą przycisku Fn (funkcji)
Poniższe funkcje można także ustawić przez naciśnięcie przycisku funkcji w zamiast wyświetlania
odpowiedniego menu przez naciśnięcie przycisku d (menu).
o Funkcja jest dostępna w trybach fotografowania j, k, l, m oraz M.
Jakość zdjęcia (A51)
Rozmiar zdjęcia (A51)
Picture Control (A51)
Balans bieli (A51)
Pomiar światła (A52)

Zdjęcia seryjne (A52)
Czułość ISO (A52)
Tryb pól AF (A52)
Redukcja drgań (A57)

Naciśnij przycisk funkcji w podczas wyświetlania ekranu
o Umożliwia wybór menu funkcji U Przycisk Fn lub pozycji ustawień funkcji (ustawienie
domyślne: Zdjęcia seryjne), które były ostatnio przypisane do przycisku funkcji w.
Zdjęcie pojedyncze

Wybierz element menu za pomocą
wybieraka wielofunkcyjnego.
o Aby przypisać inną funkcję, wybierz menu funkcji
U Przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk k.
Następnie wybierz w wyświetlanym menu
odpowiednią funkcję.

Zatwierdzanie
wyboru

Po zakończeniu przypisywania funkcji naciśnij przycisk k lub
przycisk w.
o Aparat powróci do ekranu fotografowania.

45

Funkcje, których nie można używać jednocześnie
podczas wykonywania zdjęć
Niektórych funkcji nie można używać razem z innymi ustawieniami menu.
Niedostępna
funkcja

Ustawienie

Tryb ustawiania
ostrości (A40)
Zdjęcia seryjne
(A52)

Lampa błyskowa jest niedostępna (z wyjątkiem trybu
Interwalometr).

Braketing ekspozycji
Tryb lampy
błyskowej

Jeśli wybrano opcję B (nieskończoność) lub Q
(nieskończoność), lampa błyskowa jest niedostępna.

Lampa błyskowa jest niedostępna.

Samowyzwalacz/
Zdalne sterowanie/
Wyzw. uśmiechem Tryb pól AF (A52)

Jeśli wybrano ustawienie inne niż A (autofokus),
funkcja wyzwalania uśmiechem przyjmuje wartość OFF.
Jeśli wybrano opcję Śledz. ob. w ruchu, funkcja
samowyzwalacza/wyzwalania uśmiechem/zdalnego
sterowania jest niedostępna.

Rozmiar zdjęcia

Picture Control

Balans bieli

46

W przypadku wybrania funkcji wyzwalania uśmiechem
tryb ustawiania ostrości przyjmuje na stałe wartość A
(autofokus). w ruchu, funkcja E
(ręczne ustawianie ostrości) jest niedostępna.

Jeśli wybrano opcję Bufor zdj. wstępnych, ustawienie
Jakość zdjęcia przyjmuje na stałe wartość Normal.

Rozmiar zdjęcia przyjmuje przedstawioną poniżej
stałą wartość w zależności od ustawienia zdjęć
seryjnych:
o Bufor zdj. wstępnych:
A (wielkość zdjęcia: 1280 × 960 pikseli)
o Szybkie: 120 klatek/sek. :
f (wielkość zdjęcia: 640 × 480 pikseli)
o Szybkie: 60 klatek/sek. :
O (wielkość zdjęcia: 1920 × 1080 pikseli)
o Seria 16 zdjęć:
D (wielkość zdjęcia: 2560 × 1920 pikseli)

Tryb pól AF (A52)

Jakość zdjęcia

Wyzw. uśmiechem
(A39)
ostrości

Jeśli wybrano tryb Śledz. w ruchu, nie można
wybrać ustawienia Monochromatyczny.

W przypadku używania funkcji Akt. D-Lighting
nie można ręcznie ustawić opcji Kontrast.

Picture Control
(A51)

Jeśli wybrano opcję Monochromatyczny, ustawienie
Balans bieli przyjmuje na stałe wartość Autom.
(normalny).

Niedostępna
Zdjęcia seryjne/
Braketing
ekspozycji

(A52)
(A52)/Braketing
ekspozycji (A52)

Pomiar światła

Jeśli w funkcji Akt. D-Lighting ustawiono
dowolny tryb inny niż Wyłączona, opcja Pomiar
światła jest resetowana do ustawienia Matrycowy.
Zdjęcia seryjne i Braketing ekspozycji są
niedostępne jednocześnie.

o W przypadku używania samowyzwalacza/zdalnego
sterowania zostanie wykonane jedno zdjęcie, nawet
jeśli ustawiono funkcję Szybkie, Wolne, Bufor zdj.
Samowyzwalacz
wstępnych lub Najlepsze zdjęcie BSS. Jeśli została
(A38)/Zdalne
wybrana opcja Interwalometr, fotografowanie
sterowanie (E117)
zakończy się automatycznie po wykonaniu jednego
zdjęcia.
o Braketing ekspozycji jest niedostępny.
o Jeśli aparat wykryje uśmiechnięte twarze, po
zwolnieniu migawki zostanie wykonane tylko jedno
zdjęcie. Jeśli została wybrana opcja Interwalometr,
fotografowanie zakończy się automatycznie po
wykonaniu jednego zdjęcia.

Jeśli wybrano opcję Monochromatyczny, funkcja
Braketing ekspozycji jest niedostępna.

Wielokrotna
ekspozycja (A52)

Niedostępne jednocześnie.
Jeśli wybrano opcję Bufor zdj. wstępnych, Seria 16
zdjęć, Szybkie: 120 klatek/sek. lub Szybkie:
60 klatek/sek., ustawienie Czułość ISO przyjmuje na
stałe wartość Automatyczna.
Aparat rejestruje zdjęcia, używając funkcji wykrywania
twarzy bez względu na zastosowaną opcję Tryb pól AF.

Tryb pól AF

(A39)

Czułość ISO

o Jeśli wybrano ustawienie inne niż Śledz. w
ruchu oraz został wybrany tryb ustawiania ostrości
B (nieskończoność) podczas fotografowania,
aparat będzie ustawiał ostrość na nieskończoność
niezależnie od zastosowanej opcji Tryb pól AF.
o Jeśli wybrano ustawienie E (ręczne ustawianie
ostrości), nie można wybrać opcji Tryb pól AF.

Jeśli wybrano tryb Monochromatyczny, nie można
wybrać ustawienia Śledz. w ruchu.

Balans bieli
Jeśli wybrano opcję AF z wyszukiw. celu, a balans bieli
jest ustawiony na Pomiar manualny, Światło żarowe,
Światło jarzeniowe lub Wyb. temp. barwową, albo
wykonano precyzyjną regulację balansu bieli, aparat
ustawi ostrość na twarzy bądź wybierze co najmniej
jedno z 9 pól ostrości zawierających obiekt najbliżej
47

Czułość ISO
Po wybraniu w opcji Czułość ISO ustawienia 1600,
3200 lub 6400 Akt. D-Lighting jest
niedostępna.

Niedostępne jednocześnie.

Wirtualny horyzont nie jest wyświetlany po wybraniu
funkcji wyzwalania uśmiechem.
o Wirtualny horyzont nie jest wyświetlany, gdy została
wybrana funkcja Priorytet twarzy.
wybrana funkcja Śledz. Po
zarejestrowaniu obiektu (będącego w ruchu)
histogram nie jest wyświetlany.
o Wirtualny horyzont i histogram nie są wyświetlane,
gdy została wybrana funkcja AF z wyszukiw. celu. wstępnych, Szybkie:
120 klatek/sek. lub Szybkie: 60 klatek/sek., nie
można nanosić daty i czasu na zdjęcia.

Jeśli wybrano funkcję wyzwalania uśmiechem, zoom
cyfrowy jest niedostępny.

Jeśli wybrano opcję Seria 16 zdjęć, zoom cyfrowy jest
niedostępny.

Jeśli wybrano opcję Śledz. w ruchu, zoom cyfrowy
jest niedostępny.

Pamięć zoomu
(A53)

ekspozycja

Jeśli w trybie ustawiania ostrości wybrano ustawienie
B (nieskończoność), tryb AF działa z ustawieniem
Pojedynczy AF.

Akt.
D-Lighting

ostrości (A40)

Tryb AF

tryb AF działa z ustawieniem Pojedynczy AF.

Jeśli w opcji Pamięć zoomu wybrano ustawienie
Włączona, zoom cyfrowy jest niedostępny.

Jeśli wybrano opcję Szybkie, Wolne, Bufor zdj.
wstępnych, Szybkie: 120 klatek/sek., Szybkie:
60 klatek/sek., Najlepsze zdjęcie BSS lub Seria 16
zdjęć, dźwięk migawki jest wyłączony.

Ustaw. monitora

Datownik

Dźwięk migawki

Dźwięk migawki jest wyłączony.

Uwagi dotyczące opcji zoom cyfrowy

o W zależności od trybu fotografowania zoom cyfrowy może być niedostępny (E105).
o Włączenie zoomu cyfrowego ogranicza opcje dostępne w trybie pól AF oraz w trybie pomiaru
ekspozycji.

48

Funkcje ustawiane za pomocą przycisku
d (menu)
Naciskając przycisk d (menu), można konfigurować menu wymienione poniżej.

Naciśnij przycisk d (menu).
o Zostanie wyświetlone menu.

o A, y, X, s, c, u, j, k, l, m, M Menu fotografowania
Dostępne przez naciśnięcie przycisku d po wyświetleniu ekranu fotografowania.
Umożliwia zmianę ustawień fotografowania, takich jak wielkość i jakość zdjęcia.
Ikony menu i opcje dostępne do ustawienia różnią się w zależności od trybu fotografowania.
o c Menu odtwarzania
Dostępne przez naciśnięcie przycisku d podczas wyświetlania zdjęć w trybie widoku
pełnoekranowego lub trybie widoku miniatur.
Umożliwia edycję zdjęć, odtwarzanie pokazów slajdów itp.
o e Menu filmowania
Umożliwia zmianę ustawień nagrywania filmów.
o q Menu opcji Wi-Fi
Umożliwia skonfigurowanie ustawień Wi-Fi połączenia między aparatem a urządzeniem
inteligentnym.
o z Menu opcji danych pozycji
Umożliwia skonfigurowanie ustawień funkcji danych pozycji.
Po wybraniu w opcji Zapis danych pozycji w menu Opcje danych pozycji ustawienia
Włączony będą obierane sygnały z satelitów pozycjonujących i rozpocznie się
pozycjonowanie.
o z Menu ustawień
Umożliwia dostosowanie podstawowych funkcji aparatu, takich jak data i czas, język itp.

2

Naciśnij przycisk J
wybieraka wielofunkcyjnego.

Menu fotografowania

o Ikona bieżącego menu jest
wyświetlana w kolorze żółtym.

Ind. Picture Control
Ikony menu

Wybierz ikonę menu
i naciśnij przycisk k.

Strefa czasowa i data

o Umożliwi to wybranie opcji menu.

Ustawienia

Bl. przy braku karty

Autom. przełącz. na EVF
Datownik
Redukcja drgań

50

Wybierz opcję menu
i naciśnij przycisk k.
o W zależności od bieżącego trybu
fotografowania lub stanu aparatu
nie można ustawić niektórych opcji
menu.
o Pozycje można również wybierać,
obracając wybierak wielofunkcyjny.

Wybierz ustawienie i naciśnij
o Wybrane ustawienie zostanie
zastosowane.
o Po zakończeniu korzystania z menu
naciśnij przycisk d.
o Podczas wyświetlania menu można
przejść do trybu fotografowania,
naciskając spust migawki lub przycisk b (e).

Strefa czasowa i data
Bl. przy braku karty
Ustaw. monitora
Data
Data i czas
Wyłączone

Menu fotografowania
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d

Opcje wspólne
Opcja

Umożliwia ustawienie jakości (stopnia kompresji) zapisywanych
zdjęć.
o Ustawienie domyślne: Normal

E56

Umożliwia ustawienie wielkości zapisywanych zdjęć.
o Ustawienie domyślne: i 4608×3456

E57

Tryby j, k, l, m, M
Umożliwia zmianę ustawień rejestrowania zdjęć odpowiednio do
warunków fotografowania lub preferencji.
o Ustawienie domyślne: Standardowe

E58

Ind. Picture
Control (Ind.
COOLPIX Picture
Control)

Umożliwia dostosowanie ustawień funkcji COOLPIX Picture
Control i zarejestrowanie ich w pozycji Niestandardowe 1 lub
Niestandardowe 2 funkcji Picture Control.

E62

Umożliwia dostosowanie balansu bieli do warunków pogodowych
lub źródła światła, aby kolory na zdjęciach odpowiadały barwom
widocznym gołym okiem.
o Ustawienie domyślne: Autom. (normalny)

E63

(COOLPIX Picture
51

Opcja

Umożliwia wybór trybu zdjęć pojedynczych lub seryjnych.
o Ustawienie domyślne: Zdjęcie pojedyncze

E67

Umożliwia ustawienie czułości aparatu na światło.
o Ustawienie domyślne: Automatyczna
Jeśli wybrano ustawienie Automatyczna, po zwiększeniu
czułości ISO podczas fotografowania na monitorze pojawi się
symbol E.
o Jeśli w trybie m (ręcznym) wybrano ustawienie
Automatyczna lub Autom. stały zakres, czułość ISO
przyjmuje na stałe wartość ISO 100.

E71

Braketing ekspozycji

Podczas wykonywania zdjęć seryjnych wartość ekspozycji (jasność)
może być zmieniana automatycznie.
E72
o Ustawienie domyślne: Wyłączony

Umożliwia zmianę sposobu wyboru przez aparat pola ostrości na
potrzeby autofokusa.
o Ustawienie domyślne: AF z wyszukiw. celu

E73

Umożliwia wybranie opcji Pojedynczy AF powodującej
ustawianie ostrości tylko po naciśnięciu spustu migawki do
połowy lub opcji Ciągły AF powodującej ciągłe ustawianie
ostrości, nawet gdy nie naciśnięto spustu migawki do połowy.
o Ustawienie domyślne: Ciągły AF

E76

Kompensacja błysku

Umożliwia ustawienie siły błysku.
o Ustawienie domyślne: 0, 0

Filtr redukcji szumów

Umożliwia ustawienie poziomu funkcji redukcji szumów używanej
zwykle podczas zapisywania zdjęć.
o Ustawienie domyślne: Normalny

E77

Akt. D-Lighting

Umożliwia zapobieganie utracie szczegółów kontrastu w
oświetlonych i ciemnych obszarach, aby kontrast zdjęć
odpowiadał temu widocznemu gołym okiem.
o Ustawienie domyślne: Wyłączona

Umożliwia połączenie dwóch do trzech zdjęć i zapisanie ich w
postaci jednego zdjęcia.
o Ustawienie domyślne:
- Tryb wielokrotnej ekspozycji: Wyłącz
- Automatyczne wzmocnienie: Włącz

E78

Zap. user settings

52

E66

Zdjęcia seryjne

Umożliwia ustawienie sposobu używanego przez aparat do
pomiaru jasności obiektu.
o Ustawienie domyślne: Matrycowy

Umożliwia zapisanie bieżących ustawień pokrętła trybu pracy M
(A34).

Reset ust. user
settings

Umożliwia zresetowanie zapisanych ustawień pokrętła trybu
pracy M.

Po przesunięciu dźwigni zoomu pozycja zoomu (odpowiednik
ogniskowej/kąta widzenia w formacie małoobrazkowym (35 mm)
[135]) zostanie przełączona na pozycje, które zostały włączone
przez zaznaczenie pola wyboru w tej opcji menu.
E80

Początkowa poz.
zoomu

Umożliwia ustawienie pozycji zoomu (odpowiednika ogniskowej/
kąta widzenia w formacie małoobrazkowym (35 mm) [135]) po
włączeniu aparatu.
o Ustawienie domyślne: 24 mm

E81

Tryb M, pod.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji odzwierciedlania
jasności na ekranie fotografowania podczas zmiany ekspozycji w
trybie m (manualnym).
53

Menu filmowania
Włącz tryb fotografowania M przycisk d M ikona menu e M przycisk k

Opcje filmów
Tryb AF
Elektronicz. drgań
Redukcja szumu wiatru
Zoom mikrofonu
Liczba klatek na sekundę

Opcje filmów

Wybierz typ filmu.
Wybierz normalną prędkość, aby nagrywać zwykłe filmy, lub opcję
HS (zwiększona szybkość) w celu zarejestrowania filmów
odtwarzanych w zwolnionym lub przyśpieszonym tempie.
o Ustawienie domyślne: e 1080/30p lub p 1080/25p

E82

Wybierz opcję Pojedynczy AF, która blokuje ostrość po
rozpoczęciu nagrywania filmu, lub opcję Ciągły AF
umożliwiającą ciągłe ustawianie ostrości podczas nagrywania.
o Ustawienie domyślne: Pojedynczy AF

E85

Elektronicz.
drgań

Umożliwia określenie, czy podczas nagrywania filmów ma działać
funkcja elektronicznej redukcji drgań.
o Ustawienie domyślne: Włącz

E86

Redukcja szumu
wiatru

Określ, czy podczas nagrywania filmów ma być redukowany szum
wiatru.
Zoom mikrofonu

Odpowiednio do kąta widzenia aparat rejestruje dźwięk z
szerokiego obszaru przy pozycji obiektywu szerokokątnego
i z ograniczonego obszaru przy pozycji teleobiektywu
zmiennoogniskowego.
E87

Liczba klatek na
sekundę

Umożliwia określenie liczby klatek na sekundę rejestrowanych
podczas nagrywania filmów.

54

Menu odtwarzania
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d

Zaz. przez Wi-Fi
Szybki retusz
D-Lighting
Miękki odcień skóry
Efekty filtra
Pokaz slajdów

Umożliwia wybór zdjęć w aparacie przed wysłaniem ich do
urządzenia inteligentnego.

E88

Szybki retusz2

Pozwala utworzyć retuszowaną kopię zdjęcia z poprawionymi
kontrastem i nasyceniem.

E27

D-Lighting2

Pozwala utworzyć kopię zdjęcia ze zoptymalizowanymi
parametrami jasności i kontrastu, na której ciemne partie obrazu
są rozjaśnione.

Miękki odcień skóry2

Pozwala wykryć twarze na zdjęciach i utworzyć kopię o bardziej
miękkim odcieniu skóry.

E28

Efekty filtra2

Pozwala zastosować różne efekty, korzystając z filtrów cyfrowych.

E29

Pozwala wyświetlić zdjęcia w automatycznym pokazie slajdów.

E89

Zabezpiecz

Pozwala zabezpieczyć wybrane zdjęcia i filmy przed
przypadkowym usunięciem.

E90

Obróć zdjęcie1

Pozwala obrócić wyświetlane zdjęcie do orientacji pionowej lub
poziomej.

Pozwala utworzyć zmniejszone kopie zdjęć.

E30

Miniatury zdjęć

Zaz. przez
Wi-Fi1

55

Opcje wyświetl.
sekwencji

E91

Wybierz kluczowe
zdjęcie1
Pozwala wyświetlić tylko zdjęcie kluczowe sekwencji zdjęć
wykonanych w serii lub wyświetlić sekwencję w postaci
pojedynczych zdjęć.
o Gdy jest wyświetlane tylko zdjęcie kluczowe sekwencji,
naciśnij przycisk k, aby wyświetlić poszczególne zdjęcia w
sekwencji. Naciśnij przycisk H wybieraka wielofunkcyjnego,
aby powrócić do wyświetlania zdjęcia kluczowego.
Pozwala zmienić kluczowe zdjęcie w przypadku zdjęć
wykonanych w sekwencji.

Zdjęcie wybiera się na ekranie wyboru zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Ekran wyboru zdjęć"
(A56).
Edytowane zdjęcia są zapisywane jako osobne pliki. Niektórych zdjęć nie można edytować.

Ekran wyboru zdjęć
Gdy podczas używania aparatu zostanie wyświetlony ekran
wyboru zdjęć przedstawiony po prawej stronie, wykonaj
czynności opisane poniżej, aby wybrać zdjęcia.

Usuń wybrane zdjęcia

Użyj przycisków JK wybieraka
wielofunkcyjnego lub obróć go, aby wybrać
odpowiednie zdjęcie.
o Przesuń dźwignię zoomu (A1) w kierunku g (i) w
celu przełączenia na widok pełnoekranowy lub f (h)
w celu przełączenia na widok miniatur.
o W przypadku funkcji Obróć zdjęcie i Wybierz
kluczowe zdjęcie można wybrać tylko jedno zdjęcie.
Przejdź do kroku 3.

Za pomocą przycisków HI wybierz
opcję ON lub OFF.

o Po wybraniu opcji ON pod wybranym zdjęciem pojawi
się ikona. Aby wybrać kolejne zdjęcia, powtarzaj kroki
1 i 2.
Naciśnij przycisk k, aby potwierdzić wybór zdjęć.
o Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia wykonaj instrukcje widoczne na ekranie.

56

Menu ustawień
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M przycisk k

Umożliwia ustawienie zegara aparatu.

E98

Umożliwia wybranie sposobu działania spustu migawki, gdy
w aparacie nie ma karty pamięci.

E100

Umożliwia dostosowanie funkcji podglądu zdjęć po
zarejestrowaniu, a także jasności monitora oraz ustawień
wyświetlania informacji o zdjęciu.

E101

Autom. na EVF

Umożliwia określenie, czy obraz ma być automatycznie
wyświetlany w wizjerze po zbliżeniu do niego twarzy.

E103

Umożliwia naniesienie daty oraz godziny na zarejestrowane
Umożliwia wybór ustawienia redukcji drgań używanego
podczas fotografowania.

E104

Wspomaganie AF

Umożliwia włączenie lub wyłączenie diody wspomagającej AF.

E105

Umożliwia określenie, czy ma być używany zoom cyfrowy.

Umożliwia wybranie funkcji do uruchomienia podczas
Funkc. zooma
fotografowania po przesunięciu bocznej dźwigni zoomu.

E106

Ustaw. dźwięków

Umożliwia dostosowanie ustawień dźwięków.

Autowyłączanie

Umożliwia określenie czasu, po którym monitor zostanie
wyłączony w celu zaoszczędzenia energii.

E107

57

Formatuj kartę

Umożliwia zmianę języka wyświetlacza aparatu.

Ładow. z komputera

Umożliwia określenie, czy akumulator aparatu ma być
ładowany po podłączeniu aparatu do komputera.

E108

Zmiana wyboru Av/Tv

Umożliwia zmianę metody ustawiania fleksji programu, czasu
otwarcia migawki lub wartości przysłony.

E109

Reset numer. plików

Umożliwia zresetowanie numerowania plików po wybraniu
opcji Tak.

Umożliwia włączenie funkcji wyróżniania kolorem białym
obszarów ostrości na zdjęciach wyświetlanych na monitorze
podczas ręcznego ustawiania ostrości.

E110

Resetuj wszystko

Umożliwia zresetowanie ustawień aparatu do wartości
domyślnych.

Wersja oprogramow.

58

Umożliwia sformatowanie karty pamięci.

Umożliwia wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania
Korzystanie z funkcji danych pozycji
Po wybraniu w opcji Zapis danych pozycji w obszarze Opcje danych pozycji menu z (opcje
danych pozycji) (E94) ustawienia Włączony aparat będzie odbierał sygnały z satelitów
pozycjonujących.
Odbiór danych pozycji można sprawdzić na ekranie
o n lub o: sygnały są odbierane z co najmniej
czterech satelitów lub z trzech satelitów i funkcja
pozycjonowania działa.
o z: sygnały są odbierane, ale pozycjonowanie
nie jest możliwe.
o y: sygnały nie są odbierane.

o Podczas fotografowania przy włączonej funkcji pozycjonowania uzyskane dane pozycji
(długość i szerokość geograficzna) są zapisywane na wykonywanych zdjęciach.
o Po przesłaniu zdjęć do komputera zapisane na nich dane pozycji można sprawdzić na mapie
przy użyciu programu ViewNX-i (E53).

Zapisywanie rejestru
o Jeśli przy włączonej funkcji pozycjonowania w menu opcji danych pozycji wybrano w obszarze
Utwórz rejestr opcję Rejestruj, dane pozycji miejsc, w których aparat był używany, będą
zapisywane zgodnie z określonym przedziałem.
o Po zapisaniu rejestru na karcie pamięci za pomocą funkcji Zapisz rejestr w menu opcji danych
pozycji rejestr można wyświetlić przy użyciu oprogramowania do wyświetlania danych rejestru.
o Dane rejestru są zgodne z formatem NMEA. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie
programy i aparaty obsługujące format NMEA będą prawidłowo wyświetlały dane.

Zapisywanie na zdjęciu danych pozycji fotografowania

Wyświetlanie informacji POI
o Jeśli w opcji Osadź POI w obszarze Interes. miejsca (POI) menu opcji danych pozycji
wybrano ustawienie Włączone, na wykonywanych zdjęciach zostaną również zapisane
informacje o nazwie pozycji najbliższej bieżącego miejsca.
o Jeśli w opcji Wyświetl POI menu opcji danych pozycji
wybrano ustawienie Włączone, na ekranie
fotografowania będą wyświetlane informacje o nazwie
pozycji najbliższej bieżącego miejsca, a na ekranie
odtwarzania będą wyświetlane informacje o nazwie
pozycji zapisane na zdjęciu.
Korzystanie z funkcji Wi-Fi
(bezprzewodowej sieci LAN)
Po zainstalowaniu specjalnego oprogramowania,, Wireless Mobile Utility" na urządzeniu
inteligentnym z systemem Android OS lub iOS i podłączeniu urządzenia do aparatu będą dostępne
poniższe funkcje.

Take Photos (Wykonywanie zdjęć)

Obrazy można zapisać na urządzeniu inteligentnym, naciskając spust migawki w aparacie lub
zdalnie uruchamiając migawkę za pomocą urządzenia inteligentnego.
o Podczas zdalnego sterowania nie można sterować funkcjami aparatu. Aparat działa w trybie
fotografowania A (automatycznym), a pole ostrości jest ustawione na środku kadru,
niezależnie od ustawień aparatu.

View Photos (Wyświetlanie zdjęć)
Zdjęcia, które są zapisane na karcie pamięci aparatu mogą być przesyłane i wyświetlane na
urządzeniu inteligentnym. W aparacie można dokonać wstępnego wyboru zdjęć, które zostaną
przesłane do urządzenia inteligentnego.

Uwagi dotyczące ustawień zabezpieczeń

W momencie zakupu aparatu, ustawienia zabezpieczeń (np. hasło) nie są skonfigurowane. Przed
rozpoczęciem korzystania z funkcji Wi-Fi stanowczo zaleca się ustawienie wymaganych zabezpieczeń. Aby
ustawić zabezpieczenia, użyj opcji Opcje w menu opcji Wi-Fi (A49).

Instalowanie oprogramowania na urządzeniu
inteligentnym

Za pomocą urządzenia inteligentnego połącz się z Google Play Store,
App Store lub inną usługą pobierania aplikacji i wyszukaj
oprogramowanie,, Wireless Mobile Utility".
o Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia inteligentnego.

Zapoznaj się z opisem i innymi informacjami, a następnie zainstaluj
oprogramowanie.
Instrukcja obsługi oprogramowania Wireless Mobile Utility

Pobierz instrukcję obsługi z poniższej witryny internetowej.
o Android OS: http://nikonimglib. com/ManDL/WMAU/
o iOS: http://nikonimglib. com/ManDL/WMAU-ios/

Aby nawiązać połączenie z aparatem, naciśnij przycisk q (Wi-Fi) w aparacie, włącz funkcję Wi-Fi
w urządzeniu inteligentnym, a następnie po wyświetleniu na ekranie aparatu komunikatu
Negocjacja połączenia... Proszę czekać. uruchom oprogramowanie,, Wireless Mobile Utility".

Podłączanie aparatu do telewizora,
drukarki lub komputera
Zdjęcia i filmy można oglądać jeszcze wygodniej po podłączeniu aparatu do telewizora, drukarki
lub komputera.

Złącze micro USB
Złącze micro HDMI (typ D)
Otwórz pokrywę gniazda.

Wsuń wtyczkę prostopadle.
o Przed podłączeniem aparatu do urządzenia zewnętrznego upewnij się, że pozostały poziom
naładowania akumulatora jest wystarczający, a następnie wyłącz aparat. Przed odłączeniem
upewnij się, że aparat został wyłączony.
o W przypadku używania zasilacza sieciowego EH-67A (dostępnego oddzielnie) aparat można
zasilać z gniazda sieciowego. Nie należy używać zasilaczy sieciowych innych producentów,
bądź przeznaczonych do innych modeli, ponieważ może to spowodować przegrzanie i usterkę
o Informacje dotyczące sposobów podłączenia i dalszych czynności można znaleźć w niniejszym
dokumencie, a także w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
Zdjęcia i filmy zarejestrowane przy użyciu aparatu można wyświetlać na
ekranie telewizora.
Sposób podłączenia: podłącz dostępny w handlu kabel HDMI do złącza HDMI
telewizora.
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera
Podłączenie aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge pozwala
na drukowanie zdjęć bez potrzeby korzystania z komputera.
Sposób podłączenia: podłącz aparat bezpośrednio do gniazda USB drukarki
przy użyciu dołączonego kabla USB.
Wyświetlanie zdjęć na ekranie komputera

62

Zdjęcia i filmy można przesyłać do komputera w celu przeglądania.
Sposób podłączenia: podłącz aparat do gniazda USB komputera przy użyciu
kabla USB.
o Przed podłączeniem do komputera zainstaluj na nim program ViewNX-i.
o Jeżeli do komputera są podłączone zasilane przez niego urządzenia USB,
odłącz je od komputera przed podłączeniem do niego aparatu.
Podłączenie aparatu i innych urządzeń zasilanych z portu USB
jednocześnie do tego samego komputera może spowodować
nieprawidłowe działanie aparatu lub nadmierny pobór energii
z komputera, co może być przyczyną uszkodzenia aparatu lub karty
pamięci.

Dokumentacja
Część Dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące obsługi aparatu.

Fotografowanie
Wskazówki i uwagi dotyczące programów tematycznych............................... E3
Ustawienia domyślne (lampa błyskowa, tryb ustawiania ostrości itp. )...... E15
Ustawianie ostrości....................................................................................................... E18
Zakres ustawień czasu otwarcia migawki (tryby j, k, l, m).................. E22

Powiększenie w trybie odtwarzania........................................................................ E23
Widok miniatur/widok kalendarza.......................................................................... E24
Wyświetlanie i usuwanie zdjęć seryjnych (sekwencja)..................................... E25
Edycja zdjęć...................................................................................................................... E26

Film
Nagrywanie i odtwarzanie filmów........................................................................... E32
Przechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów...................................... E35
Czynności podczas odtwarzania filmu................................................................... E35
Edycja filmów.................................................................................................................. E37

Funkcje danych pozycji
Zapisywanie na zdjęciu danych pozycji................................................................. E39
Zapisywanie rejestru informacji o ruchu............................................................... E42

Połączenie
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (Wi-Fi)............................................... E45
Wstępne wybieranie zdjęć, które zostaną przesłane z aparatu do
urządzenia inteligentnego......................................................................................... E47
Podłączanie aparatu do telewizora (odtwarzanie na ekranie
telewizora)........................................................................................................................ E48
Podłączanie aparatu do drukarki (wydruk bezpośredni)................................ E49
Korzystanie z programu ViewNX-i (przesyłanie zdjęć do komputera)....... E53

Menu
Menu fotografowania (wspólne opcje fotografowania)................................. E56
Menu fotografowania (tryb j, k, l lub m)................................................... E58
Menu filmowania........................................................................................................... E82
Menu odtwarzania......................................................................................................... E88
Menu opcji Wi-Fi............................................................................................................ E92
Menu opcji danych pozycji......................................................................................... E94
Menu ustawień............................................................................................................... E98

Dodatkowe informacje
Komunikaty o błędach............................................................................................... E111
Nazwy plików................................................................................................................ E115
Akcesoria opcjonalne................................................................................................. E116
Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem ML-L3............................................ E117
Główne funkcje elementów sterujących............................................................. E119

E2

Wskazówki i uwagi dotyczące programów
tematycznych
X Krajobraz nocny
o Naciśnij przycisk d, aby wybrać pozycję u Z ręki lub w Na statywie w trybie Krajobraz
nocny.
o u Z ręki (ustawienie domyślne):
- Naciśnij spust migawki do końca, aby wykonać serię zdjęć, które zostaną połączone w jedno
zdjęcie i zapisane.
- Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki trzymaj aparat nieruchomo, aż do wyświetlenia zdjęcia.
Po wykonaniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu do momentu, gdy monitor przełączy się na ekran
- Kąt widzenia (tj. obszar widoczny w kadrze) widoczny na zapisanych zdjęciach jest węższy niż
obserwowany na monitorze w momencie fotografowania.
o w Na statywie:
- Po naciśnięciu spustu migawki do końca zostanie wykonane jedno zdjęcie przy długim czasie
otwarcia migawki.
- Redukcja drgań jest wyłączona niezależnie od ustawienia Redukcja drgań w menu ustawień
(A57).
s Portret nocny
o Naciśnij przycisk d, aby wybrać pozycję u Z ręki lub w Na statywie w trybie Portret nocny.
o Zostanie wykonane jedno zdjęcie z długim czasem otwarcia migawki. W porównaniu z ustawieniem
w Na statywie w przypadku wyboru opcji u Z ręki aparat ustawi nieco krótszy czas otwarcia
migawki na podstawie warunków fotografowania, aby zapobiec efektom drgań aparatu.
o W przypadku wybrania opcji w Na statywie redukcja drgań jest wyłączona niezależnie od
ustawienia Redukcja drgań w menu ustawień (A57).
o Lampa błyskowa zawsze emituje błysk. Przed fotografowaniem podnieś lampę błyskową.
E3

c Krajobraz
o Naciśnij przycisk d, aby wybrać pozycję Red. zdjęć lub Jedno zdjęcie w trybie
Krajobraz.
o Red. zdjęć: umożliwia fotografowanie wyraźnych krajobrazów z minimalnym
poziomem szumów.
- Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki trzymaj aparat nieruchomo, aż do wyświetlenia
zdjęcia. Po wykonaniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu do momentu, gdy monitor przełączy się na
ekran fotografowania.
o Jedno zdjęcie (ustawienie domyślne): zapisywanie zdjęć z podkreślonymi krawędziami i
zwiększonym kontrastem.
- Po naciśnięciu spustu migawki do końca zostanie wykonane jedno zdjęcie.
y M x Automatycz.
o Po skierowaniu na obiekt aparat automatycznie wybierze optymalny program tematyczny z
poniższej listy i odpowiednie ustawienia fotografowania.
Portret (wykonywanie portretów makro jednej lub dwóch osób)

b

Portret (wykonywanie portretów dużej liczby osób lub zdjęć, w których tło stanowi dużą
część kadru)

f

Krajobraz

Portret nocny (wykonywanie portretów makro jednej lub dwóch osób)

c

Portret nocny (wykonywanie portretów dużej liczby osób lub zdjęć, w których tło stanowi
dużą część kadru)

g

Krajobraz nocny
o Aparat rejestruje serię zdjęć, które zostaną połączone i zapisane jako jedno zdjęcie,
podobnie jak w przypadku wyboru opcji Z ręki w trybie X (krajobraz nocny) (E3).

Makro

Zdjęcia pod światło (fotografowanie obiektów innych niż ludzie)

d

Zdjęcia pod światło (wykonywanie portretów)

e

Inne fotografowane kadry

o W zależności od warunków fotografowania aparat może nie wybrać żądanego programu
tematycznego. W takim przypadku wybierz inny tryb fotografowania (A24).

E4

y M d Sport
o Po całkowitym wciśnięciu spustu migawki aparat wykona do 7 zdjęć w serii z szybkością około 7 kl. /s
(jeśli została ustawiona jakość zdjęcia Normal oraz wielkość zdjęcia i 4608×3456).
o Liczba klatek na sekundę w trybie zdjęć seryjnych może być mniejsza w zależności od bieżącego
ustawienia jakości zdjęcia, wielkości zdjęcia, używanej karty pamięci lub warunków fotografowania.
o Ostrość, ekspozycja i odcień mają stałe wartości określone na podstawie pierwszego zdjęcia.
y M f Przyjęcie/wnętrza
o Aby zapobiec efektom drgań aparatu, trzymaj go stabilnie. Podczas fotografowania z użyciem
statywu w celu stabilizacji aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań wartość Wyłączona w menu
ustawień (A57).
y M k Makro

Na ekranie wyświetlonym po wybraniu trybu k Makro wybierz opcję Red. zdjęć lub
Jedno zdjęcie. zdjęć: umożliwia wykonywanie wyraźnych zdjęć z minimalnym poziomem
szumów.
- Jeśli podczas wykonywania serii zdjęć obiekt porusza się lub występują drgania aparatu, zdjęcie
może być zniekształcone, rozmazane lub zawierać nakładające się fragmenty.
o Jedno zdjęcie (ustawienie domyślne): zapisywanie zdjęć z podkreślonymi krawędziami
i zwiększonym kontrastem.
o Ustawienie trybu ustawiania ostrości (A40) zostanie zmienione na D (tryb makro), a aparat
automatycznie ustawi zoom na najbliższą pozycję, przy jakiej może ustawić ostrość.
o Pole ostrości można przesunąć. Naciśnij przycisk k, użyj przycisków HIJK wybieraka
wielofunkcyjnego lub obróć go, aby przesunąć pole ostrości, a następnie naciśnij przycisk k, aby
zastosować ustawienie.

E5

y M u Żywność
o Ustawienie trybu ustawiania ostrości (A40) zostanie
zmienione na D (tryb makro), a aparat automatycznie ustawi
zoom na najbliższą pozycję, przy jakiej może ustawić ostrość.
o Odcień można ustawić za pomocą pokrętła sterowania.
Ustawienie odcienia pozostaje zapisane w pamięci aparatu
nawet po jego wyłączeniu. Naciśnij przycisk k, użyj
przycisków HIJK wybieraka wielofunkcyjnego lub
obróć go, aby przesunąć pole ostrości, a następnie naciśnij
przycisk k, aby zastosować ustawienie.

10m 0s
y M l Muzeum
o Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki aparat wykona serię do 10 zdjęć, a najostrzejsze zdjęcie
w serii zostanie automatycznie wybrane i zapisane (najlepsze zdjęcie BSS).
o Lampa błyskowa nie będzie działać.
y M m Sztuczne ognie
o Czas otwarcia migawki jest stały i wynosi około 4 s.
y M n Kopia czarno-biała
o Podczas fotografowania obiektów blisko aparatu wybierz również tryb ustawiania ostrości D (tryb
makro) (A40).

E6

y M o Zdjęcia pod światło
o W zależności od pożądanego efektu na wykonywanym zdjęciu na ekranie wyświetlanym po
wybraniu opcji o Zdjęcia pod światło wybierz ustawienie Włączony lub Wyłączony, aby
włączyć lub wyłączyć funkcję szerokiego zakresu dynamicznego (HDR).
o Wyłączony (ustawienie domyślne): aby zapobiec zacienieniu obiektu, lampa błyskowa jest
automatycznie wyzwalana. Wykonuj zdjęcia przy podniesionej lampie błyskowej.
o Włączony: wybierz w przypadku fotografowania bardzo jasnych i ciemnych obszarów w tym
samym kadrze.

Uwagi dotyczące funkcji HDR

o Zaleca się używanie statywu. Podczas używania statywu w celu stabilizacji aparatu wybierz w opcji
Redukcja drgań w menu ustawień (A57) wartość Wyłączona.
o Po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat wykonuje serię zdjęć i zapisuje dwa zdjęcia:
- Zwykłe zdjęcie
- Zdjęcie HDR, na którym zminimalizowano utratę szczegółów w oświetlonych lub zacienionych
obszarach
o Jeśli ilość wolnej pamięci pozwala na zapisanie tylko jednego zdjęcia, zapisane zostanie jedynie zdjęcie
przetworzone przez funkcję D-Lighting (A55) w momencie fotografowania, na którym ciemne
obszary są poprawione.
o Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki trzymaj aparat nieruchomo, aż do wyświetlenia zdjęcia.
o Kąt widzenia (tj. obszar widoczny w kadrze) widoczny na zapisanych zdjęciach jest węższy niż
o W zależności od warunków fotografowania wokół jasnych obiektów mogą pojawić się ciemne obszary,
natomiast wokół ciemnych obiektów mogą pojawić się jasne obszary.

E7

y M O Portret zwierzaka
o Po skierowaniu aparatu na psa lub kota aparat wykryje mordkę zwierzaka i ustawi na niej ostrość.
Domyślnie migawka jest zwalniana automatycznie po wykryciu mordki psa lub kota (wyzwalanie
automatyczne).
o Po wybraniu programu O Portret zwierzaka na wyświetlanym ekranie wybierz opcję
U Zdjęcie pojedyncze lub V Zdjęcia seryjne.
- U Zdjęcie pojedyncze: zawsze po wykryciu mordki psa lub kota aparat wykonuje 1 zdjęcie.
- V Zdjęcia seryjne: zawsze po wykryciu mordki psa lub kota aparat wykonuje serię 3 zdjęć.

Wyzwalanie automat.

o Naciśnij przycisk J (n) wybieraka wielofunkcyjnego, aby zmienić ustawienia opcji Wyzwalanie
automat..
- Y: aparat automatycznie zwolni migawkę po wykryciu mordki psa lub kota.
- Wyłączony: aparat nie wyzwala migawki automatycznie, nawet gdy wykryje mordkę psa lub kota.
Naciśnij spust migawki. Po wybraniu ustawienia Wyłączony aparat wykrywa także twarze.
o Wyzwalanie automat. zostanie ustawione na Wyłączony po wykonaniu serii 5 zdjęć.
o Fotografować można także, naciskając spust migawki, bez względu na ustawienie opcji Wyzwalanie
automat..

o Gdy aparat wykryje mordkę, zostanie ona wyświetlona w
żółtej ramce. Po ustawieniu ostrości na mordkę wyświetloną
w podwójnej ramce (pole ostrości) ramka zmieni kolor na
zielony. Jeśli nie zostanie wykryta żadna mordka, aparat
ustawi ostrość na obszarze na środku kadru.
o W niektórych warunkach fotografowania mordka zwierzaka
może nie zostać wykryta, a w ramce wyświetlane będą inne
obiekty.
E8

y M g Księżyc
o Odcień można ustawić za pomocą pokrętła sterowania. Ustawienie odcienia pozostaje zapisane w
pamięci aparatu nawet po jego wyłączeniu.
o Dostosuj jasność za pomocą funkcji kompensacji ekspozycji (A44) odpowiednio do warunków
fotografowania, np. księżyc ubywający i przybywający, oraz wymagań.
o W pozycji obiektywu szerokokątnego ramka kadrowania wskazuje kąt widzenia odpowiadający
ogniskowej 2000 mm (dla formatu małoobrazkowego (35 mm) [135]). Po naciśnięciu przycisku k
kąt widzenia odpowiada ogniskowej 2000 mm.
y M L Obserwacja ptaków
o Po wybraniu programu L Obserwacja ptaków na wyświetlanym ekranie wybierz opcję
o U Zdjęcie pojedyncze: każde naciśnięcie spustu migawki powoduje wykonanie jednego zdjęcia.
o V Zdjęcia seryjne: zdjęcia są rejestrowane seryjnie, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca.
- Liczba klatek na sekundę w przypadku zdjęć seryjnych to około 7 kl. /s, a maksymalna liczba zdjęć
seryjnych to około 7 (jeśli została ustawiona jakość zdjęcia Normal oraz wielkość zdjęcia
i 4608×3456).
ogniskowej 800 mm (dla formatu małoobrazkowego (35 mm) [135]). Po naciśnięciu przycisku k kąt
widzenia odpowiada ogniskowej 800 mm.

E9

Fotografowanie z użyciem funkcji Łatwa panorama
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji y M przycisk d M p Łatwa panorama
M przycisk k

Wybierz zakres fotografowania
W Normalna (180°) lub X Szeroka
(360°) i naciśnij przycisk k.
o Poniżej podano wielkość zdjęcia (szerokość ×
wysokość) po ustawieniu aparatu w pozycji poziomej.
- W Normalna (180°):
4800 × 920 przy przemieszczaniu w poziomie
1536 × 4800 przy przemieszczaniu w pionie
- X Szeroka (360°):
9600 × 920 przy przemieszczaniu w poziomie
1536 × 9600 przy przemieszczaniu w pionie

E10

Normalna (180°)
Szeroka (360°)

Wykadruj scenę panoramiczną do
pierwszej krawędzi, a następnie naciśnij
spust migawki do połowy, aby ustawić
ostrość.
o Zoom zostanie zablokowany w pozycji szerokokątnej.
o Aparat ustawia ostrość na środku kadru.

Łatwa panorama

Naciśnij spust migawki do końca, a
następnie puść go.
o Zostaną wyświetlone symbole KLJI wskazujące
kierunek ruchu aparatu.

Przesuń aparat w jednym z czterech
kierunków, aż wskaźnik dojdzie do końca.

o Gdy aparat wykryje kierunek ruchu, rozpocznie się
fotografowanie.
o Fotografowanie zostanie zakończone, gdy aparat
zarejestruje określony zakres widoku.
o Do zakończenia fotografowania ostrość i ekspozycja są
zablokowane.

Przykładowy ruch aparatu
o Zakładając, że użytkownik stanowi oś obrotu,
przesuwaj aparat powoli po łuku w kierunku
oznaczenia (KLJI).
o Fotografowanie zostanie zatrzymane, jeżeli
wskaźnik nie dojdzie do krawędzi w ciągu około
15 sekund (jeżeli wybrano opcję
W Normalna (180°)) lub w ciągu 30 sekund
(jeżeli wybrano opcję X Szeroka (360°))
od jego rozpoczęcia.

Uwagi dotyczące fotografowania z użyciem funkcji Łatwa panorama

o Zakres obrazu widoczny na zapisanych zdjęciach jest węższy niż obserwowany na monitorze
w momencie fotografowania.
o Jeżeli aparat będzie przesuwany zbyt szybko, zbyt silnie potrząsany, lub jeżeli obiekt będzie zbyt
jednolity (np. ściany lub ciemne tło), może wystąpić błąd.
o W przypadku zatrzymania fotografowania zanim aparat dojdzie do połowy zakresu, zdjęcie
panoramiczne nie zostanie zapisane.
o W przypadku zarejestrowania ponad połowy zakresu panoramy, gdy fotografowanie zakończy się przed
osiągnięciem końca zakresu, część niezarejestrowana zostanie wyświetlona w kolorze szarym.

E11

Odtwarzanie z użyciem funkcji Łatwa panorama
Włącz tryb odtwarzania (A22), wyświetl zdjęcie wykonane
za pomocą funkcji Łatwa panorama w widoku
pełnoekranowym, a następnie naciśnij przycisk k, aby
przewinąć zdjęcie w kierunku zastosowanym podczas
o Obróć wybierak wielofunkcyjny, aby szybko przewinąć do
przodu lub do tyłu.

4/132
2014/05/15 15:30
15/11/2015

Podczas odtwarzania na monitorze wyświetlone są przyciski
sterujące odtwarzaniem.
Za pomocą przycisków JK wybieraka wielofunkcyjnego
wybierz przycisk, a następnie naciśnij przycisk k, aby
wykonać operacje wymienione poniżej.

Funkcja

Ikona

Przewijanie
do tyłu

Przytrzymanie przycisku k powoduje szybkie przewijanie do tyłu. *

do przodu

Przytrzymanie przycisku k powoduje szybkie przewijanie do przodu. *
Wstrzymanie odtwarzania. Wymienione poniżej czynności można
przeprowadzić po wstrzymaniu odtwarzania.

Koniec

G

Przytrzymanie przycisku k powoduje przewijanie do tyłu. *
Przytrzymanie przycisku k powoduje przesuwanie. *

F

Wstrzymaj

Wznowienie automatycznego przesuwania.

Przełączenie do trybu widoku pełnoekranowego.

* Te operacje można również wykonać, obracając wybierak wielofunkcyjny.

o Na tym aparacie nie można edytować zdjęć.
o Ten aparat może nie obsługiwać przesuwania podczas odtwarzania ani powiększenia zdjęć
panoramicznych wykonanych za pomocą innego modelu lub innej marki aparatu cyfrowego.

Uwagi dotyczące drukowania zdjęć panoramicznych

W zależności od ustawień drukarki, wydrukowanie całego zdjęcia może być niemożliwe. Ponadto
drukowanie może być niemożliwe w zależności od modelu drukarki.

E12

Nagrywanie filmów poklatkowych
Aparat może automatycznie rejestrować zdjęcia zgodnie z określonym interwałem, aby tworzyć
filmy poklatkowe o długości około 10 sekund.
o Po wybraniu w opcji Liczba klatek na sekundę menu filmowania ustawienia
30 kl. /s (30p/60p) zostanie wykonanych i zapisanych 300 zdjęć w jakości e 1080/30p.
W przypadku wybrania ustawienia 25 kl. /s (25p/50p) zostanie zarejestrowanych i zapisanych
250 zdjęć w jakości p 1080/25p.
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji y M przycisk d M i Film poklatkowy
Typ (program tematyczny/wymagany czas
fotografowania)

Czas interwału
30 kl. /s (30p/60p)

U Pejzaż miejski (10 minut)1
(ustawienie domyślne)
V Krajobraz (25 minut)1

25 kl. /s (25p/50p)

2s

2, 4 s
6s

10 s

12 s

X Nocne niebo (150 minut)2

30 s

36 s

W Smugi gwiez. (150 minut)3
5s

Y Zachód słońca (50 minut)1

Aparat ustawi ostrość na obszarze na środku kadru.
Można nagrać ruch gwiazd.
Ruch gwiazd jest przedstawiony w postaci białych linii, które powstały na skutek przetwarzania obrazu.

Film poklatkowy

Pejzaż miejski (10 minut)
Krajobraz (25 minut)
Zachód słońca (50 minut)
Nocne niebo (150 minut)
Smugi gwiez. (150 minut)

Wybierz, czy ekspozycja (jasność) ma mieć
wartość stałą, a następnie naciśnij
przycisk k (z wyjątkiem programów
Nocne niebo i Smugi gwiezdne)

wielofunkcyjnego wybierz typ, a następnie
Krajobraz (25 minut)

Blokada AE włączona
Blokada AE wyłączona

o Po wybraniu ustawienia Blokada AE włączona
ekspozycja użyta dla pierwszego zdjęcia jest używana
dla wszystkich zdjęć. W przypadku gwałtownych zmian
jasności (np. podczas zmierzchu) zaleca się wybranie ustawienia Blokada AE wyłączona.

E13

Do stabilizacji aparatu należy używać odpowiednich narzędzi, np.
statywu.

Naciśnięcie spustu migawki spowoduje
zapisanie pierwszego obrazu.

25m 0s

o Ustaw kompensację ekspozycji (A44) przed
zwolnieniem migawki dla pierwszego obrazu. Nie
można zmienić kompensacji ekspozycji po zrobieniu
pierwszego zdjęcia. Ostrość i odcienie mają wartości
stałe po zrobieniu pierwszego zdjęcia.
o Migawka jest automatycznie zwalniana dla drugiego
i kolejnych zdjęć.
o Monitor może wyłączyć się, gdy aparat nie jest używany do przechwytywania obrazów.
o Fotografowanie kończy się automatycznie po wykonaniu 300 lub 250 zdjęć.
o Naciśnij przycisk k, aby zakończyć fotografowanie przed upływem wymaganego czasu
i utworzyć film poklatkowy.
o Nie można zapisać dźwięku ani zdjęć.

Uwagi dotyczące filmu poklatkowego

o Nie należy wymieniać karty pamięci na nową, jeśli nie zakończono fotografowania.
o Aby aparat nie wyłączył się nieoczekiwanie w trakcie edytowania, akumulator musi być w pełni
naładowany.
o Nie można nagrywać filmów poklatkowych za pomocą przycisku b (e).
o Nie wybieraj innego ustawienia za pomocą pokrętła trybu pracy aż do zakończenia fotografowania.
o Redukcja drgań jest wyłączona niezależnie od ustawienia Redukcja drgań w menu ustawień (A57).

E14

Ustawienia domyślne (lampa błyskowa, tryb
ustawiania ostrości itp. )
Poniżej opisano ustawienia domyślne poszczególnych trybów fotografowania.
błyskowej
(A36)

(A38)

Tryb
ustawiania
ostrości
(A40)

Kompensacja
ekspozycji
(A44)

A (automatyczny)

OFF1

A2

0. 0

u (efekty specjalne)

U3

OFF

j, k, l, m

M (Ust. user settings)

X (krajobraz nocny)

W4

B4

s (portret nocny)

V5

A4

c (krajobraz)

x (automatycz. ) U6

b (portret)

d (sport)

OFF4

A7

f (przyjęcie/wnętrza)

V8

Z (plaża)

A9

z (śnieg)

h (zachód słońca)

i (zmierzch/świt)

k (makro)

U10

D4

u (żywność)

l (muzeum)

m (sztuczne ognie)

Q11

0. 0 4

n (kopia czarno-biała)

o (zdjęcia pod światło)

X/W12

Program tematyczny

E15

Tryb lampy
p (łatwa panorama)

9
E16

n2s

A14

i (film poklatkowy)

Y13

L (obserwacja ptaków)

g (księżyc)

O (portret zwierzaka)

A/B/
Q15

Istnieje również możliwość wybrania funkcji wyzwalania uśmiechem.
Nie można wybrać opcji E (ręczne ustawianie ostrości).
Jeśli wybrano tryb monochromatyczny z wysokim ISO, ustawienie lampy błyskowej przyjmuje na stałe
wartość W (wyłączona).
Nie można zmienić. Ustawienie trybu lampy błyskowej przyjmuje na stałe wartość błysku
wypełniającego z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji oraz redukcją efektu czerwonych oczu. Aparat automatycznie wybierze odpowiedni tryb lampy błyskowej do wybranego
programu tematycznego.
Istnieje możliwość wybrania trybu A (autofokus) lub E (ręczne ustawianie ostrości).
Istnieje możliwość włączenia trybu synchronizacji z długimi czasami ekspozycji oraz redukcją efektu
czerwonych oczu.
Istnieje możliwość wybrania trybu A (autofokus) lub D (tryb makro).
Ustawienie lampy błyskowej przyjmuje na stałe wartość W (wyłączona) podczas korzystania z funkcji
Red. zdjęć.
Istnieje możliwość wybrania trybu Q (nieskończoność) lub E (ręczne ustawianie ostrości).
Gdy w opcji HDR wybrano ustawienie Wyłączony, tryb lampy błyskowej przyjmuje na stałe wartość
X (błysk wypełniający). Gdy w opcji HDR wybrano dowolne ustawienie inne niż Włączony, tryb lampy
błyskowej przyjmuje na stałe wartość W (wyłączona).
Wyzwalanie automatyczne (E8) może być włączone lub wyłączone. Nie można użyć funkcji
samowyzwalacza ani zdalnego sterowania.
Istnieje możliwość wybrania trybu A (autofokus), B (nieskończoność) lub E (ręczne ustawianie
ostrości).
Ustawienie ostrości przyjmuje na stałe wartość A (autofokus) po wybraniu opcji Pejzaż miejski
(10 minut) lub B (nieskończoność) po wybraniu opcji Krajobraz (25 minut) albo Zachód słońca
(50 minut).
Istnieje możliwość wybrania trybu Q (nieskończoność) lub E (ręczne ustawianie ostrości) po
wybraniu opcji Nocne niebo (150 minut) albo Smugi gwiez. (150 minut).

Dostępne tryby lampy błyskowej zależą do wybranego trybu fotografowania.
Tryb lampy błyskowej

y,
X, s, c

u2

U Automatyka

w

-

Aut.
V oczu
Red. oczu

Błysk wypełniający

Standardowy błysk

Y Synchr. w
Syn.
migawki

-
w
w w w w
w w w w

Dostępność zależy od ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Ustawienia domyślne (lampa
błyskowa, tryb ustawiania ostrości itp. )" (E15).
wartość W (wyłączona).

E17

Ustawianie ostrości
Pole ostrości zależy od trybu fotografowania.

Korzystanie z funkcji AF z wyszukiw. celu
Jeśli wybrano tryb A (automatyczny) lub gdy w opcji Tryb pól AF (A52) w trybie j, k, l, m
lub M wybrano ustawienie AF z wyszukiw. celu, po naciśnięciu spustu migawki do połowy aparat
ustawia ostrość w sposób opisany poniżej.
o Aparat wykryje główny obiekt i ustawi na nim ostrość.
Po ustawieniu ostrości na obiekcie pole ostrości jest
wyświetlane w kolorze zielonym. Po wykryciu twarzy
aparat automatycznie ustawi na niej priorytet ostrości.

Pola ostrości

o Jeśli żaden główny obiekt nie został wykryty, aparat
automatycznie wybierze co najmniej jedno z 9 pól
ostrości zawierających obiekt najbliżej aparatu. Po
ustawieniu ostrości na obiekcie pola ostrości są
Uwagi dotyczące funkcji AF z wyszukiw. celu

o W zależności od warunków fotografowania aparat może określić inny obiekt jako główny.
o W przypadku używania określonych ustawień opcji Balans bieli lub Picture Control główny obiekt
może nie zostać wykryty.
o Aparat może nie wykryć poprawnie głównego obiektu w następujących sytuacjach:
- Gdy obiekt jest bardzo ciemny lub jasny
- Gdy główny obiekt nie wyróżnia się wyrazistymi kolorami
- Ujęcie zostało wykadrowane taki w sposób, że główny obiekt znalazł się na krawędzi monitora
- Gdy główny obiekt składa się z powtarzalnych wzorów

E18

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy
Po wybraniu poniższych ustawień aparat korzysta z funkcji
wykrywania twarzy w celu automatycznego ustawiania
ostrości na twarzach fotografowanych osób.
o Tryb s (portret nocny), Automatycz. lub
Portret (A27)
o a (wyzwalanie uśmiechem) (A39)
o Gdy w opcji Tryb pól AF (A52) wybrano ustawienie
Priorytet twarzy
Jeśli aparat wykryje więcej niż jedną twarz, wokół twarzy, na której zostanie ustawiona ostrość,
pojawi się podwójna ramka, natomiast wokół pozostałych twarzy zostaną wyświetlone pojedyncze
ramki.
W przypadku naciśnięcia spustu migawki do połowy, jeśli nie wykryto żadnych twarzy:
o W przypadku wybrania opcji Automatycz. pole ostrości zmienia się w zależności od
programu.
o W trybach s (portret nocny) oraz Portret aparat ustawia ostrość na obszarze na środku kadru.
o Jeśli wybrano opcję a (wyzwalanie uśmiechem), aparat ustawi ostrość na obiekcie na środku
kadru.
o Gdy w opcji Tryb pól AF wybrano ustawienie Priorytet twarzy, aparat wybierze pole ostrości
zawierające obiekt najbliżej aparatu.

Uwagi dotyczące funkcji wykrywania twarzy

o Możliwość wykrycia twarzy przez aparat zależy od wielu czynników, w tym kierunku, w jakim zwrócone
są twarze.
o Aparat może nie wykryć twarzy w następujących sytuacjach:
- Jeśli twarze są częściowo przysłonięte okularami przeciwsłonecznymi lub innymi przedmiotami
- Jeśli twarze zajmują zbyt dużą lub zbyt małą część kadru

Wyświetlanie zdjęć wykonanych w trybie wykrywania twarzy

Podczas odtwarzania aparat automatycznie obraca zdjęcia na podstawie orientacji twarzy wykrytych
podczas fotografowania (z wyjątkiem zdjęć wykonanych w trybie Zdjęcia seryjne (A52) lub Braketing
ekspozycji (A52)).

E19

Korzystanie z funkcji Miękki odcień skóry
Po zwolnieniu migawki w przypadku korzystania z jednego z trybów fotografowania wymienionych
poniżej aparat wykryje twarze i przetworzy zdjęcie w celu zmiękczenia odcieni skóry (maksymalnie
3 twarze). lub Portret (A27)
Funkcję miękkiego odcienia skóry można także zastosować do zapisanych zdjęć (A55).

Uwagi dotyczące funkcji Miękki odcień skóry

o Po zakończeniu fotografowania zapisanie zdjęć może potrwać dłużej.
o W niektórych warunkach fotografowania nie można uzyskać żądanych efektów miękkiego odcienia
skóry lub też funkcja miękkiego odcienia skóry może być zastosowana do obszarów zdjęcia, na których
nie ma twarzy.

Obiekty nieodpowiednie dla funkcji autofokusa

W poniższych sytuacjach aparat może nie ustawić ostrości zgodnie z oczekiwaniami. W rzadkich
przypadkach nie jest możliwe ustawienie ostrości obiektu, mimo że pole ostrości lub wskaźnik
ostrości są wyświetlane w kolorze zielonym:
o Obiekt jest bardzo ciemny
o Fotografowana scena obejmuje obiekty o dużych różnicach jasności (np. obiekt jest
fotografowany pod słońce, co powoduje, że wydaje się bardzo ciemny)
o Brak kontrastu między obiektem a otoczeniem (np. kiedy fotografowana osoba ma na sobie
białą koszulę i stoi na tle białej ściany)
o Kilka obiektów znajduje się w różnych odległościach od aparatu (np. obiekt znajduje się w
klatce)
o Obiekty z powtarzającymi się wzorami (żaluzje, budynki z wieloma rzędami podobnych okien
itp. )
o Obiekt porusza się bardzo szybko
W powyższych sytuacjach naciśnij spust migawki do połowy, aby kilkukrotnie ponownie ustawić
ostrość, lub ustaw ostrość na innym obiekcie znajdującym się w takiej samej odległości od aparatu,
jak wymagany obiekt i użyj blokady ostrości (E21).
Ostrość aparatu można również ustawić ręcznie (A41, 42).

E20

Blokada ostrości
Jeśli pole ostrości jest ustawione na środku kadru, użyj funkcji blokady ostrości, aby rejestrować
kreatywne kompozycje.

Ustaw obiekt na środku kadru
i naciśnij spust migawki do
o Aparat ustawia ostrość na obiekcie, a pole
ostrości jest wyświetlane w kolorze
zielonym.
o Ekspozycja jest również zablokowana.

Zmień kadr, nie zwalniając spustu migawki.
o Utrzymaj tę samą odległość aparatu od obiektu.

Naciśnij spust migawki do końca, aby
wykonać zdjęcie.

Przesuwanie pola ostrości do żądanej pozycji
W trybie fotografowania j, k, l lub m pole ostrości można przesunąć za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego, wybierając w pozycji Tryb pól AF w menu fotografowania (A51) jedną z opcji
ręcznych.

E21

Zakres ustawień czasu otwarcia migawki (tryby j, k,
l, m)
Zakres ustawień czasu otwarcia migawki różni się w zależności od pozycji zoomu, wartości
przysłony oraz ustawienia czułości ISO. Ponadto zakres ustawień zmienia się w poniższych
ustawieniach zdjęć seryjnych.
Zakres ustawień

Automatyczna2,
Autom. stały zakres2
ISO 100

1/40003-2 s
1/40003-1 s
1/40003-1/2 s

Szybkie, Wolne, Najlepsze
zdjęcie BSS

1/40003-1/30 s

Bufor zdj. wstępnych,
Szybkie: 120 klatek/sek.

1/4000-1/125 s

Szybkie: 60 klatek/sek.

1/4000-1/60 s

Seria 16 zdjęć
1/40003-4 s

ISO 3200, 6400

1/4000-1/30 s

Interwalometr

E22

1/40003-4 s (tryby j, k, l)
1/40003-8 s (tryb m)

ISO 1600

ISO 200

ISO 800

Zdjęcia seryjne (A52)

1/40003-8 s (tryby j, k, l)
1/40003-15 s (tryb m)

ISO 400

Czułość ISO (A52)1

1/40003-1 s (tryby j, k, l)
Tak samo jak przy ustawieniu Zdjęcie
pojedyncze

Ustawienie czułości ISO jest ograniczone w zależności od ustawienia zdjęć seryjnych (A46).
W trybie m czułość ISO przyjmuje na stałe wartość ISO 100.
Minimalny czas otwarcia migawki wynosi 1/4000 s przy wartości przysłony f/8 (minimalna ogniskowa).
Czas otwarcia migawki wydłuża się wraz z wydłużaniem ogniskowej i zwiększaniem wartości przysłony.
Czas otwarcia migawki wynosi 1/2500 s przy maksymalnej wartości przysłony f/8 (maksymalna
ogniskowa).

Powiększenie w trybie odtwarzania
Przesunięcie dźwigni zoomu w kierunku g (i powiększenie
w trybie odtwarzania) w trybie widoku pełnoekranowego (A22)
powoduje powiększenie zdjęcia.

Widok pełnoekranowy

g (i)

g
(i)

f
(h)
Zdjęcie jest powiększone.

Wskaźnik
wyświetlanego
obszaru

Przycinanie zdjęć

o Współczynnik powiększenia można zmienić, przesuwając dźwignię zoomu w kierunku f (h) lub
g (i). Powiększenie można także zmienić, obracając pokrętło sterowania.
o Inny obszar zdjęcia można wyświetlić, naciskając przyciski HIJK wybieraka wielofunkcyjnego.
o W przypadku wyświetlania zdjęcia wykonanego w trybie wykrywania twarzy lub wykrywania zwierzaka
aparat powiększy twarz wykrytą w momencie fotografowania (z wyjątkiem zdjęć wykonanych w trybie
Zdjęcia seryjne lub Braketing ekspozycji). Aby powiększyć obszar zdjęcia, na którym nie ma twarzy,
zmień współczynnik powiększenia, a następnie naciskaj przyciski HIJK.
o Gdy jest wyświetlane powiększone zdjęcie, naciśnij przycisk k, aby powrócić do trybu widoku
pełnoekranowego.

Gdy jest wyświetlane powiększone zdjęcie, można nacisnąć przycisk d w celu skadrowania zdjęcia tak,
aby zawierało tylko widoczną część, i zapisania go w osobnym pliku (E31).

E23

Widok miniatur/widok kalendarza
Przesunięcie dźwigni zoomu w kierunku f (h widok miniatur)
w trybie widoku pełnoekranowego (A22) powoduje wyświetlenie
zdjęć w postaci miniatur.

(h)

f (h)

Sun

Mon

2015 11
Tue Wed Thu

Fri

Sat

(i)
Widok miniatur

Widok kalendarza

o Liczbę wyświetlanych miniatur można zmienić, przesuwając dźwignię zoomu w kierunku
f (h) lub g (i).
o W trybie widoku miniatur użyj przycisków HIJK wybieraka wielofunkcyjnego lub obróć
go w celu wybrania zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk k, aby wyświetlić to zdjęcie w trybie
widoku pełnoekranowego.
o W widoku kalendarza użyj przycisków HIJK wybieraka wielofunkcyjnego lub obróć go w
celu wybrania daty, a następnie naciśnij przycisk k, aby wyświetlić zdjęcia wykonane tego
dnia.

Uwagi dotyczące Widoku kalendarza

Jeśli data aparatu nie została ustawiona, wykonane zdjęcia będą opisane datą 1 stycznia 2015.

E24

Wyświetlanie i usuwanie zdjęć seryjnych (sekwencja)
Wyświetlanie zdjęć w sekwencji
Zdjęcia zarejestrowane seryjnie są zapisywane jako sekwencja.
Pierwsze zdjęcie w sekwencji służy jako kluczowe zdjęcie
przedstawiające sekwencję po wyświetleniu w widoku
pełnoekranowym lub w widoku miniatur (ustawienie
domyślne).
Aby wyświetlić poszczególne zdjęcia w sekwencji, naciśnij
Po naciśnięciu przycisku k są dostępne wymienione poniżej
czynności.
o Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie, obracaj
wybierak wielofunkcyjny lub naciskaj przyciski JK.
o Aby wyświetlić zdjęcia niezawarte w sekwencji, naciśnij
przycisk H w celu powrotu do wyświetlania zdjęcia
Wstecz
kluczowego.
15/11/2015 15:30
o Aby wyświetlić zdjęcia w sekwencji jako miniatury, lub
odtworzyć je w pokazie slajdów, wybierz w opcji Opcje wyświetl. sekwencji w menu
odtwarzania ustawienie Pojedyncze zdjęcia (E91).

1/5

Opcje wyświetl. sekwencji

Zdjęć zarejestrowanych w serii przy użyciu aparatów innych niż ten nie można wyświetlać w sekwencji.

Opcje menu odtwarzania dostępne podczas korzystania z sekwencji
o Gdy zdjęcia w sekwencji są wyświetlane w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk d, aby wybrać
funkcje w menu odtwarzania (A55).
o Po naciśnięciu przycisku d, gdy jest wyświetlane zdjęcie kluczowe, do wszystkich zdjęć w sekwencji
można zastosować następujące ustawienia:
- Zaz. przez Wi-Fi, Zabezpiecz

E25

Usuwanie zdjęć w sekwencji
Po naciśnięciu przycisku usuwania l w przypadku zdjęć w sekwencji ich usuwanie zależy od
sposobu wyświetlania sekwencji.
o Gdy jest wyświetlane zdjęcie kluczowe:
- Bieżące zdjęcie:
usunięcie wszystkich zdjęć w sekwencji.
- Usuń wybrane zdjęcia:
po wybraniu zdjęcia kluczowego na ekranie usuwania
wybranych zdjęć (A56) wszystkie zdjęcia w tej sekwencji
zostaną usunięte.
- Wszystkie zdjęcia:
usunięcie wszystkich zdjęć na karcie pamięci.
o Gdy zdjęcia w sekwencji są wyświetlane w trybie widoku pełnoekranowego:
usunięcie aktualnie wyświetlanego zdjęcia.
usunięcie zdjęć wybranych w sekwencji.
- Cała sekwencja:
usunięcie wszystkich zdjęć w sekwencji.

Edycja zdjęć
Przed rozpoczęciem edycji zdjęć
Ten aparat umożliwia edycję zdjęć. Edytowane kopie są zapisywane jako osobne pliki.
Kopie uzyskane w wyniku edycji są zapisywane z taką samą datą i czasem rejestracji, jak oryginał.

Ograniczenia dotyczące edycji zdjęć

o Zdjęcie można edytować maksymalnie 10 razy. Zdjęcia utworzone przy użyciu funkcji edycji filmu
można edytować maksymalnie 9 razy.
o Nie można edytować zdjęć o określonej wielkości lub za pomocą niektórych funkcji edycji.

E26

Szybki retusz: zwiększenie kontrastu i nasycenia
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz zdjęcie M przycisk d M Szybki
retusz M przycisk k

wielofunkcyjnego wybierz odpowiedni poziom
efektu, a następnie naciśnij przycisk k.

Szybki retusz

o Edytowana wersja zostanie wyświetlona po prawej stronie.
o Aby wyjść bez zapisywania kopii, naciśnij przycisk J.

Normalny
Ilość

D-Lighting: zwiększenie jasności i kontrastu
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz zdjęcie M przycisk d M D-Lighting
efektu, a następnie naciśnij przycisk k.
Normalny

Miękki odcień skóry: zmiękczenie odcieni skóry
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz zdjęcie M przycisk d M Miękki
odcień skóry M przycisk k

poziom efektu, a następnie naciśnij
Miękki odcień skóry

Sprawdź efekt i naciśnij przycisk k.
o Edytowana twarz jest powiększona.
o Jeśli edytowano więcej niż jedną twarz, wyświetlane
twarze można przełączać za pomocą przycisków JK.
o Aby zmienić poziom efektu, naciśnij przycisk d,
a następnie wróć do kroku 1.
o Zostanie utworzona edytowana kopia.

Podgląd

o Poprawić można maksymalnie 12 twarzy w kolejności odległości od środka kadru.
o W zależności od kierunku, w jakim zwrócone są twarze lub ich jasności, aparat może nie wykryć
prawidłowo twarzy lub działanie funkcji miękkiego odcienia skóry może być inne od oczekiwanego.
o W przypadku niewykrycia twarzy zostanie wyświetlone ostrzeżenie i ekran powróci do menu
Efekty filtra: stosowanie efektów filtra cyfrowego
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz zdjęcie M przycisk d M Efekty filtra
M przycisk k
Miękki portret

Rozmycie tła na zdjęciach ludzi. Gdy żadne osoby nie zostaną wykryte, ostrość
środka kadru zostanie zachowana, natomiast obszar wokół będzie rozmyty.

Zachowanie tylko wybranych kolorów zdjęcia i zamiana pozostałych na
paletę monochromatyczną.

Efekt rozbłysku

Tworzenie promieni światła wydobywających się z jasnych obiektów, takich
jak odbicia promieni słonecznych i świateł miasta. Odpowiednie do zdjęć
nocnych.

Rybie oko

Tworzenie zdjęć, które wyglądają podobnie do wykonanych obiektywem
typu,, rybie oko". Odpowiednie do zdjęć wykonanych w trybie makro.

Efekt miniatury

Tworzenie zdjęć, które wyglądają jak zbliżenia makiet. Odpowiednie do zdjęć
wykonanych z dużej wysokości aparatem skierowanym w dół, na których
główny obiekt znajduje się w pobliżu środka kadru.

Malowidło

Tworzenie zdjęć, które wyglądają jak malowane obrazy.

Winieta

Obniżenie jasności przy krawędziach w stosunku do środka zdjęcia.

Ilustracja

Podkreślenie krawędzi i ograniczenie liczby kolorów w celu utworzenia zdjęć
przypominających ilustracje.

Portret (kolor + cz-b)

Zmiana kolorów tła na zdjęciach ludzi na czarno-białe. Gdy żadne osoby nie
zostaną wykryte, kolory na środku kadru zostaną zachowane, natomiast
obszar wokół będzie czarno-biały.

efekt filtra, a następnie naciśnij
o Jeśli zostały wybrane efekty inne niż Kolor
selektywny, przejdź do kroku 3.

Efekty filtra

Miękki portret
Rybie oko
Efekt miniatury
kolor, który ma zostać zachowany,
a następnie naciśnij przycisk k.

Sprawdź efekt i naciśnij przycisk k.

o Zostanie utworzona edytowana kopia.
Miniatury zdjęć: zmniejszenie wielkości zdjęcia
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz zdjęcie M przycisk d M Miniatury
zdjęć M przycisk k

wielofunkcyjnego wybierz odpowiednią
wielkość kopii, a następnie naciśnij
640×480
320×240

160×120

o W przypadku współczynnika proporcji 16:9 wielkość
zdjęcia zostaje zmniejszona do 640 × 360. Naciśnij
przycisk k, aby przejść do kroku 2.

o Zostanie utworzona edytowana kopia (stopień
kompresji około 1:16).

Czy utworzyć plik
miniatury zdjęcia?
Uwagi dotyczące funkcji Miniatury zdjęć

W przypadku współczynnika proporcji 3:2 lub 1:1 nie można edytować zdjęcia.

Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii

Przesuń dźwignię zoomu, aby powiększyć zdjęcie (E23).
Dostosuj zdjęcie w taki sposób, aby
wyświetlany był tylko ten fragment, który
chcesz zatrzymać. Następnie naciśnij
przycisk d (menu).
o Przesuń dźwignię zoomu w kierunku g (i) lub
f (h), aby zmienić współczynnik powiększenia.
4. 0
Wybierz współczynnik powiększenia, przy którym jest
wyświetlany symbol u.
o Za pomocą przycisków HIJK wybieraka wielofunkcyjnego przesuń fragment obrazu,
który chcesz wyświetlić.

Sprawdź zdjęcie i naciśnij przycisk k.

Przycinanie

o W celu zmiany fragmentu, który ma zostać zachowany,
wróć do kroku 2, naciskając przycisk J.
o Aby wyjść bez zapisywania przyciętego zdjęcia,
Zapisać zdjęcie tak,
jak na wyświetlaczu?
Tak

Nie
Wielkość zdjęcia

o Współczynnik proporcji (rozmiaru w poziomie do rozmiaru w pionie) przyciętej kopii jest taki sam jak
w przypadku zdjęcia oryginalnego.
o Jeżeli rozmiar zdjęcia przyciętej kopii to 320 × 240 lub mniej, podczas odtwarzania zostanie wyświetlone
zdjęcie w mniejszym rozmiarze.

E31

Nagrywanie i odtwarzanie filmów

Wyświetl ekran fotografowania.
o Sprawdź pozostały czas nagrywania filmów.

Pozostały czas
nagrywania filmów

Naciśnij przycisk b (e nagrywania
filmu), aby rozpocząć nagrywanie filmu.
o Aparat ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się na
środku kadru.

o Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk k. Aby
wznowić nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk k
(z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano opcję filmu HS
w menu Opcje filmów). Wstrzymanie nagrywania na
około pięć minut spowoduje jego automatyczne
zakończenie.
7m23s

o Podczas nagrywania filmu można przechwycić obraz, naciskając spust migawki (E35).

Naciśnij ponownie przycisk b (e nagrywania filmu), aby zakończyć
nagrywanie.

Wybierz film w trybie widoku
pełnoekranowego, a następnie naciśnij
przycisk k, aby go odtworzyć.

22m16s

o Film jest oznaczony zdjęciem z ikoną opcji filmów.
004. MOV
2014/07/16 10:03

E32

Obszar rejestrowany w filmach
o Obszar rejestrowany w filmach zależy od ustawień Opcje filmów lub Elektronicz.
drgań w menu filmowania.
o Naciśnij przycisk s, aby wyświetlić kadr filmu (A3) w celu sprawdzenia zakresu filmu
w kadrze przed rozpoczęciem nagrywania.

Ustawianie ostrości podczas nagrywania filmów
o Podczas nagrywania filmów można ustawiać ostrość w przedstawiony poniżej sposób zgodnie
z ustawieniem Tryb AF (A54) w menu filmowania.
- A Pojedynczy AF (ustawienie domyślne): ostrość jest blokowana po rozpoczęciu nagrywania
filmu. Aby użyć funkcji autofokusa podczas nagrywania filmów, naciśnij przycisk J wybieraka
- B Ciągły AF: ostrość jest regulowana w sposób ciągły, nawet podczas nagrywania filmów.
o Jeśli wybrano ustawienie trybu ostrości (A40) E(ręczne ustawianie ostrości), ustaw ostrość ręcznie.
Ostrość podczas nagrywania filmu można ustawić, obracając wybierak wielofunkcyjny. Obrót w lewo
powoduje ustawienie ostrości na dalekich obiektach, natomiast obrót w prawo - na bliskich obiektach.

Blokada ekspozycji
o Naciśnięcie przycisku K wybieraka wielofunkcyjnego podczas nagrywania filmu powoduje
zablokowanie ekspozycji. Aby odblokować, należy ponownie nacisnąć przycisk K.

Maksymalny czas nagrywania filmu

Pojedyncze pliki filmów nie mogą przekroczyć rozmiaru 4 GB lub długości 29 minut, nawet jeśli wolne
miejsce na karcie pamięci pozwala na zarejestrowanie dłuższego materiału.
o Pozostały czas nagrywania pojedynczego filmu jest wyświetlany na ekranie fotografowania.
o W przypadku wzrostu temperatury aparatu rejestrowanie może zakończyć się przed osiągnięciem tych
limitów.
o Rzeczywisty pozostały czas nagrywania może się różnić w zależności od jego zawartości, ruchu obiektu
lub typu karty pamięci.
o Do nagrywania filmów zaleca się używanie kart pamięci SD o klasie prędkości 6 lub szybszych (F20).
W przypadku używania karty pamięci o niższej klasie prędkości nagrywanie może zostać nieoczekiwanie
przerwane.

Uwagi dotyczące temperatury aparatu

o Aparat może się rozgrzać podczas nagrywania filmów przed dłuższy czas lub gdy aparat jest używany
w gorącym miejscu.
o Jeśli temperatura wewnątrz aparatu znacznie wzrośnie podczas nagrywania filmów, działanie zostanie
automatycznie przerwane. Zostanie wyświetlona ilość czasu pozostałego do zatrzymania nagrywania
(B10 s).
Po zatrzymaniu nagrywania aparat samoczynnie się wyłączy.
Pozostaw aparat wyłączony, aż jego wnętrze ostygnie.

E33

Uwagi dotyczące nagrywania filmów

Uwagi dotyczące nagranych filmów

o Podczas nagrywania filmów wskaźnik zoomu nie jest wyświetlany.
o Korzystanie z zoomu cyfrowego wiąże się z pogorszeniem jakości obrazu. Podczas przybliżania obiektu
w trybie nagrywania filmu mechanizm zatrzymuje się na chwilę w pozycji, gdzie zoom optyczny
przełącza się na cyfrowy.
o Mogą także zostać nagrane dźwięki towarzyszące pracy dźwigni zoomu, ustawiania zoomu, pracy
mechanizmu autofokusa, redukcji drgań oraz regulacji przysłony podczas zmiany jasności.
o Podczas nagrywania filmu na monitorze mogą być widoczne poniższe zjawiska. Zostaną one zapisane
w nagranych filmach.
- Na obrazach zarejestrowanych w świetle jarzeniowym, w świetle próżniowej lampy rtęciowej lub
próżniowej lampy sodowej mogą pojawić się paski.
- Obiekty poruszające się szybko w obrębie kadru, takie jak jadący pociąg lub samochód, mogą być
zniekształcone.
- Gdy aparat jest przemieszczany, cały obraz filmu może być zniekształcony.
- Oświetlenie lub inne jasne obszary mogą pozostawić ślady na obrazie, gdy aparat jest przemieszczany.
o W zależności od odległości aparatu od obiektu lub wartości zoomu podczas nagrywania albo
odtwarzania filmu na obiektach o powtarzających się wzorach (włókna, okratowane okna itp. ) mogą być
widoczne kolorowe pasy.
Ten efekt pojawia się, gdy wzór obiektu jest niezgodny z układem matrycy; nie świadczy to o usterce.

Uwagi dotyczące autofokusa podczas nagrywania filmów

Autofokus może nie działać w oczekiwany sposób (E20). W takim przypadku należy ustawić ostrość
ręcznie (A41, 42) lub wykonać następujące czynności:
1. Przed rozpoczęciem nagrywania filmu wybierz w opcji Tryb AF w menu filmowania ustawienie
Pojedynczy AF (ustawienie domyślne).
2. Ustaw na środku kadru inny obiekt znajdujący się w takiej samej odległości od aparatu, jak
fotografowany obiekt, naciśnij przycisk b (e), aby rozpocząć nagrywanie filmu, a następnie zmień
kompozycję.

E34

Przechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów
Po naciśnięciu spustu migawki do końca podczas nagrywania
filmu jedna klatka zostanie zapisana jako zdjęcie. Podczas
zapisywania zdjęcia nagrywanie filmu będzie kontynuowane.
o Zdjęcie można wykonać po wyświetleniu na monitorze
symbolu Q. Po wyświetleniu symbolu f nie można
wykonywać zdjęć.
o Wielkość zapisywanych zdjęć jest określana przez rodzaj
(wielkość obrazu) (E82) oryginalnego filmu.

Uwagi dotyczące przechwytywania zdjęć podczas nagrywania filmu

o Podczas nagrywania filmu nie można zapisywać zdjęć w następujących sytuacjach:
- Po wstrzymaniu nagrywania filmu
- Gdy pozostały czas nagrywania filmu wynosi poniżej 5 sekund
- Jeśli w opcji Opcje filmów (A54) wybrano ustawienie g 480/30p, s 480/25p lub
film HS
o Odtwarzanie klatek filmu nagranych podczas wykonywania zdjęć może nie być płynne.
o Na nagranym filmie mogą być słyszalne dźwięki naciskania spustu migawki podczas zapisywania
o Jeżeli aparat poruszy się po naciśnięciu spustu migawki, zdjęcie może być nieostre.

E35

7m 42s

Czynności podczas odtwarzania filmu
Aby dostosować głośność podczas odtwarzania filmu,
przesuń dźwignię zoomu (A1).
Obracając wybierak wielofunkcyjny lub pokrętło sterowania,
można przewijać do przodu i do tyłu.

7m 42s

Wskaźnik głośności

Przyciski sterujące odtwarzaniem są wyświetlane na
monitorze.
Opisane poniżej czynności można przeprowadzić, za
pomocą przycisków JK wybieraka wielofunkcyjnego
w celu wybrania przycisku sterującego, a następnie
naciskając przycisk k.

Po
wstrzymaniu

Przytrzymanie przycisku k powoduje przewijanie filmu do tyłu.

Przytrzymanie przycisku k powoduje przewijanie filmu do przodu.
przeprowadzić po wstrzymaniu odtwarzania.
Wznowienie odtwarzania.

I

Wyodrębnienie żądanego fragmentu filmu i zapisanie go do
osobnego pliku.

H
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do przodu. Przytrzymanie
przycisku k powoduje ciągłe przewijanie do przodu. *

Przewinięcie filmu o jedną klatkę wstecz. Przytrzymanie
przycisku k powoduje ciągłe przewijanie do tyłu. *

Wyodrębnienie pojedynczego kadru z filmu i zapisanie go jako
Powrót do trybu widoku pełnoekranowego.

* Film można także przewijać po klatce do przodu lub do tyłu, obracając wybierak wielofunkcyjny albo
E36

Edycja filmów
Aby aparat nie wyłączył się podczas edytowania filmów, akumulator musi być wystarczająco
naładowany. Filmów nie można edytować, jeśli jest wyświetlany wskaźnik stanu akumulatora B.

Wyodrębnianie tylko wybranego fragmentu filmu
Wybrany fragment nagranego filmu można zapisać do osobnego pliku.

Włącz odtwarzanie filmu i wstrzymaj je w punkcie początkowym
fragmentu do wyodrębnienia (E36).

Za pomocą przycisków JK wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz opcję I,
opcję J (Wybierz początek).

7m42s

Wybierz początek

o Ustaw punkt początkowy filmu za pomocą przycisków
JK lub obracając pokrętło sterowania.
o Aby anulować edycję, wybierz opcję O (wstecz),
a następnie naciśnij przycisk k.
8m 48s

o Przejdź do punktu końcowego filmu za pomocą
przycisków JK lub obracając pokrętło sterowania.
o Aby wyświetlić podgląd wybranego fragmentu, za
pomocą przycisków HI wybierz opcję F,
a następnie naciśnij przycisk k. Naciśnij ponownie
przycisk k, aby zamknąć podgląd.

Wybierz koniec

opcję K (Wybierz koniec).

5m 52s

E37

5

Za pomocą przycisków HI wybierz opcję
m (Zapisz), a następnie naciśnij przycisk k.

o Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby zapisać film.

Uwagi dotyczące wyodrębniania filmów

o Filmu utworzonego za pomocą edycji nie można edytować ponownie.
o Rzeczywisty przycięty fragment filmu może nieznacznie różnić się od fragmentu określonego przez
punkty początkowy i końcowy.
o Długość przyciętych filmów nie może wynosić poniżej dwóch sekund.

Zapisywanie kadru z filmu jako zdjęcia
Istnieje możliwość wyodrębnienia wybranego kadru z nagranego filmu i zapisania go jako zdjęcia.
o Wstrzymaj odtwarzanie filmu i wyświetl kadr, który ma
7m42s
zostać wyodrębniony (E36).
o Za pomocą przycisków JK wybieraka wielofunkcyjnego
wybierz opcję H, a następnie naciśnij przycisk k.

o Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia
wybierz opcję Tak, a następnie naciśnij przycisk k, aby
zapisać zdjęcie.
o Zostanie zapisane zdjęcie o jakości Normal. Wielkość
zdjęcia jest określona przez rodzaj (wielkość obrazu)
(E82) oryginalnego filmu.

Skopiować tę klatkę jako
zdjęcie?
Ograniczenia dotyczące wyodrębniania zdjęć

Nie można wyodrębnić zdjęć z filmów nagranych z użyciem ustawień g 480/30p, s 480/25p
lub opcji filmu HS.

E38

Zapisywanie na zdjęciu danych pozycji
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Opcje danych pozycji M przycisk k
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji danych pozycji wprowadź prawidłowo ustawienia Strefa
czasowa i data (E98).

Wybierz w opcji Zapis danych pozycji
ustawienie Włączony.
o Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij
przycisk d lub spust migawki, aby wyjść z menu.
o Aby ułatwić odebranie sygnałów, czynności należy
wykonywać na otwartej przestrzeni.

Zapis danych pozycji

Włączony
Wyłączony

Sprawdź jakość odbioru danych
pozycji na ekranie fotografowania.
o n lub o: sygnały są odbierane z co
najmniej czterech satelitów lub z trzech
satelitów i funkcja pozycjonowania działa.
Dane pozycji są zapisywane na zdjęciach.
1/250
nie jest możliwe. Jeśli dane pozycji zostały
Odbiór danych pozycji
uzyskane w ciągu ostatniej minuty, zostaną
one zapisane na zdjęciu. Dane pozycji nie są zapisywane na zdjęciach.

Wykonaj zdjęcia w trakcie pozycjonowania.
o Dane pozycji zostaną zapisane na wykonanych zdjęciach.
E39

Uwagi dotyczące funkcji danych pozycji

o Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji danych pozycji zapoznaj się z informacjami w rozdziale
,, & lt; Ważne & gt; Uwagi dotyczące funkcji danych pozycji (GPS/GLONASS)" (Ax).
o Jeśli pozycjonowanie jest wykonywane po raz pierwszy lub jeśli przez dłuższy czas nie można było
przeprowadzić pozycjonowania, a także po wymianie akumulatora, uzyskanie danych pozycji może
potrwać kilka minut.
Korzystanie z najnowszego pliku A-GPS pozwala skrócić czas wymagany do uzyskania danych pozycji
(E94).
o Pozycje satelitów pozycjonujących nieustannie się zmieniają.
W zależności od pozycji i godziny określenie pozycji może być niemożliwe lub trwać dłuższy czas.
Aby skorzystać z funkcji danych pozycji, należy używać aparatu na otwartej przestrzeni, gdzie nie ma
zbyt wielu przeszkód zasłaniających niebo.
Odbiór sygnału jest lepszy, gdy antena pozycjonowania (A2) jest skierowana w stronę nieba.
o W poniższych miejscach, w których dochodzi do blokowania lub odbijania sygnałów, pozycjonowanie
może być niemożliwe lub niedokładne.
- Wewnątrz budynków lub pod ziemią
- Pomiędzy wysokimi budynkami
- Pod wiaduktami
- Wewnątrz tuneli
- W pobliżu linii wysokiego napięcia
- Pomiędzy kępami drzew
o Używanie w pobliżu aparatu telefonu komórkowego pracującego w paśmie 1, 5 GHz może zakłócić
o Podczas przenoszenia aparatu w trakcie pozycjonowania nie należy umieszczać go w metalowej
walizce. Jeśli aparat jest osłonięty materiałami metalicznymi, pozycjonowanie nie może być
wykonywane.
o W przypadku znacznych różnic w sygnałach odbieranych z satelitów pozycjonujących odchylenie może
wynosić nawet kilkaset metrów.
o W trakcie pozycjonowania należy zwracać uwagę na otoczenie.
o Data i godzina wykonania zdjęcia wyświetlane podczas odtwarzania zdjęć są ustawiane przez zegar
wewnętrzny aparatu w momencie fotografowania.
Czas uzyskania danych pozycji zostanie zapisany na zdjęciach, ale nie będzie wyświetlany na ekranie
o W serii zdjęć wykonanych w trybie zdjęć seryjnych zostaną zapisane dane pozycji dla pierwszego
Rozładowanie akumulatora podczas zapisywania danych pozycji i zapisywania
rejestru

o Jeśli w opcji Zapis danych pozycji wybrano wartość Włączony, funkcje zapisu danych pozycji będą
działać dalej przez około 6 godzin z określonym przedziałem czasowym, nawet po wyłączeniu aparatu.
Funkcje zapisu danych pozycji i zapisu rejestru działają dalej także podczas zapisu rejestru (E42),
nawet po wyłączeniu aparatu.
o Jeśli w opcji Zapis danych pozycji wybrano ustawienie Włączony, a także podczas zapisu rejestru,
akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.

E40

Informacje dotyczące interesujących miejsc (POI)

o Informacje POI obejmują informacje o nazwie pozycji
punktów orientacyjnych (obiektów) oraz inne szczegóły.
(informacje POI)
o Jeśli w opcji Wyświetl POI w obszarze Interes. miejsca
(POI) (E96) menu opcji danych pozycji wybrano
ustawienie Włączone, podczas fotografowania zostaną
wyświetlone informacje o nazwie pozycji najbliższej
bieżącego miejsca (tylko przy włączonej funkcji
pozycjonowania).
o Jeśli w opcji Osadź POI wybrano ustawienie Włączone,
informacje o nazwie pozycji mogą być zapisywane na
zdjęciach podczas fotografowania (tylko przy włączonej
funkcji pozycjonowania).
o Jeśli informacje o nazwie pozycji zostały zapisane na zdjęciu podczas fotografowania, a w opcji
Wyświetl POI wybrano ustawienie Włączone, te informacje będą wyświetlane podczas odtwarzania.
o W zależności od poziomu ustawienia określonego jako wartość Poziom szczegółów opcji Interes.
miejsca (POI) informacje o nazwie pozycji mogą nie być wyświetlane. Ponadto nazwy niektórych
punktów orientacyjnych mogą nie być rejestrowane lub mogą być inne.

Zdjęcia z zapisanymi danymi pozycji

o Podczas odtwarzania zdjęć, na których zostały zapisane dane pozycji, jest wyświetlana ikona z (A7).
o Po przesłaniu zdjęć do komputera zapisane na nich dane pozycji można sprawdzić na mapie przy użyciu
programu ViewNX-i (E53).
o W zależności od dokładności uzyskanych danych pozycji oraz używanego systemu geodezyjnego
rzeczywista lokalizacja może różnić się od danych pozycji zapisanych na zdjęciu.
o Dane pozycji oraz informacje POI zapisane na zdjęciach można usunąć za pomocą funkcji Usuń dane
pozycji w obszarze Opcje danych pozycji (E94). Usuniętych informacji nie można odzyskać.
E41

Zapisywanie rejestru informacji o ruchu
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Utwórz rejestr M przycisk k

wielofunkcyjnego wybierz pozycję Odstęp
rejestracji, a następnie naciśnij przycisk k.

Utwórz rejestr

Rejestruj
Odstęp rejestracji
Zakończ rejestrację

Wybierz przedziały czasowe zapisywania
rejestru, a następnie naciśnij przycisk k.
o Ustawienie domyślne to 15 s.

Odstęp rejestracji

5s
10 s
15 s
30 s
1 min

Wybierz pozycję Rejestruj, a następnie
Wybierz czas zapisywania rejestru,
Rejestruj

o Rozpocznie się zapisywanie rejestru. Naciśnij
Rejestruj przez nast. 6 g.
przycisk d, aby wyjść z menu.
Rejestruj przez nast. 12 g.
o Podczas zapisywania rejestru na ekranie
Rejestruj przez nast. 24 g.
fotografowania jest wyświetlany symbol D
(A5).
o Po upływie ustawionego czasu zapisywanie rejestru
zakończy się automatycznie, a dane zostaną tymczasowo zapisane w pamięci aparatu.
Po zakończeniu zapisywania rejestru należy skopiować go na kartę pamięci (E44).

E42

Uwagi dotyczące zapisywania rejestru

o Jeśli nie została ustawiona data i godzina, rejestru nie można zapisywać.
o Aby zapobiec wyłączeniu się aparatu w trakcie zapisywania rejestru, należy używać w pełni
naładowanego akumulatora. Gdy akumulator rozładuje się, zapisywanie rejestru zostanie zakończone.
o Dopóki nie minie określony czas zapisywania rejestru, zapisywanie będzie kontynuowane nawet po
wyłączeniu aparatu.
o Zapisywanie rejestru zostanie zakończone w wyniku poniższych czynności, nawet gdy nie minął jeszcze
czas zapisywania rejestru.
- Wyjęcie akumulatora
- Zapis danych pozycji w Opcje danych pozycji ustawiono na Wyłączony
- Wybrano Resetuj wszystko w menu ustawień
- Zmiana ustawień zegara wewnętrznego (strefy czasowej lub daty i godziny)
- Wybrano Zakończ rejestrację w opcji Utwórz rejestr menu opcji danych pozycji (E44)
o W trakcie poniższych czynności zapisywanie rejestru jest wstrzymywane.
- Podczas wykonywania zdjęć seryjnych
- Podczas nagrywania filmu
- Po podłączeniu kabla USB lub HDMI
Zapisywanie rejestru jest wznawiane po zakończeniu powyższych czynności.
o Danych rejestru nie można zapisać, jeśli podczas zapisywania rejestru nie można ustalić pozycji.
o Po zapisaniu danych rejestru należy skopiować je na kartę pamięci (E44). Jeśli dane pozostają w
pamięci aparatu, nie można zapisywać nowych rejestrów.

E43

Kończenie zapisywania rejestru w celu zapisania go na karcie
pamięci
Po zapisaniu rejestru na karcie pamięci za pomocą funkcji Zapisz rejestr w menu opcji danych
Po zakończeniu zapisywania rejestru
wybierz na ekranie opcję Zakończ
rejestrację, a następnie naciśnij
o Zakończenie rejestru można również wykonać przed
upływem określonego czasu.

Wybierz pozycję Zapisz rejestr,
o Dane rejestru zostaną zapisane na karcie pamięci.
o Aby sprawdzić, czy dane rejestru zostały zapisane na
karcie pamięci, wybierz opcję Pokaż rejestr w menu
opcji danych pozycji.
o Informacje dotyczące miejsca zapisu i nazwy pliku
danych rejestru znajdują się w części E115.

Zapisz rejestr
Wymaż rejestr

Usuwanie danych rejestru

o Aby usunąć dane rejestru, które zostały tymczasowo zapisane w pamięci aparatu, wybierz pozycję
Wymaż rejestr w kroku 2.
o Aby usunąć dane rejestru zapisane na karcie pamięci, wybierz funkcję, naciskając przycisk l w obszarze
Pokaż rejestr menu opcji danych pozycji.
- Wybrany rejestr: usunięcie wybranych danych rejestru.
- Wszystkie rejestry: usunięcie wszystkich danych rejestru zapisanych na karcie pamięci.

Rejestr danych pozycji

Dane rejestru są zgodne z formatem NMEA. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie programy
i aparaty obsługujące format NMEA będą prawidłowo wyświetlały dane.

E44

Połączenie z urządzeniem inteligentnym (Wi-Fi)

Naciśnij przycisk q (Wi-Fi) w aparacie.

o Zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej
stronie.
o Jeśli w ciągu 3 minut z urządzenia inteligentnego nie
zostanie odebrane potwierdzenie połączenia, zostaną
wyświetlone komunikat Brak dostępu. i ekran opcji
Wi-Fi.
o Aby wyświetlić ekran przedstawiony po prawej, można
również wybrać opcję Połącz z urz. intelig. w menu
opcji Wi-Fi.

Połącz z urz.

SSID:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hasło:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Włącz ustawienie Wi-Fi w urządzeniu inteligentnym.
o Po wyświetleniu nazw sieci (SSID), z których można korzystać na urządzeniu inteligentnym,
wybierz nazwę SSID wyświetloną na ekranie aparatu.
o Jeśli w opcji Uwierzytelnianie/kodowanie wybrano ustawienie WPA2-PSK-AES w menu
opcji Wi-Fi, wyświetlony zostaje monit o wprowadzenie hasła.
Wprowadź hasło wyświetlone na ekranie aparatu.
Uruchom oprogramowanie,, Wireless Mobile Utility" na urządzeniu
inteligentnym, gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany komunikat
Negocjacja połączenia... Proszę czekać..
o Zostanie wyświetlony ekran wyboru opcji,, Take photos (Wykonywanie zdjęć)" lub,, View photos
(Wyświetlanie zdjęć)".
o Po wyświetleniu komunikatu,, Cannot connect to camera. (Nie można nawiązać połączenia z
aparatem)" przejdź do kroku 1 i ponownie wykonaj procedurę.
o Patrz,, Instalowanie oprogramowania na urządzeniu inteligentnym" (A60).

Po wybraniu funkcji Take photos (Wykonywanie zdjęć)
Funkcja umożliwia wykonywanie zdjęć przy użyciu dwóch niżej opisanych metod.
o Zwolnienie migawki w aparacie i zapisanie przechwyconych zdjęć na urządzeniu inteligentnym.
o Użycie urządzenia inteligentnego w celu zdalnego zwolnienia migawki aparatu i zapisanie
zdjęcia na urządzeniu inteligentnym.

E45

Uwagi dotyczące fotografowania
o Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi nie można korzystać z funkcji Interwalometr w opcji Zdjęcia
seryjne.
Dotknięcie aparatu urządzeniem inteligentnym z funkcją NFC w celu nawiązania
połączenia Wi-Fi
Jeśli używane urządzenie inteligentne jest wyposażone w
funkcję NFC i system Android OS, dotykając anteną NFC
urządzenia inteligentnego pola Z (Znak N) na aparacie,
można nawiązać połączenie Wi-Fi i uruchomić program
,, Wireless Mobile Utility".

Kończenie połączenia Wi-Fi
Wykonaj jedną z niżej opisanych czynności.
o Wyłącz aparat.
o Wybierz opcję Wyłącz Wi-Fi w menu opcji Wi-Fi aparatu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy aparat jest
sterowany zdalnie).
o Wyłącz ustawienie Wi-Fi w urządzeniu inteligentnym.

Uwagi dotyczące połączenia Wi-Fi

o Połączenie Wi-Fi zostaje zakończone w następujących sytuacjach:
- W aparacie nie ma karty pamięci
- Aparat jest podłączony do telewizora, drukarki lub komputera
- Podczas nagrywania filmów
- Aparat jest podłączony do urządzenia inteligentnego
o Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, połączenie Wi-Fi zostaje zakończone.
o W miejscach, w których korzystanie z komunikacji radiowej jest zabronione, wybierz opcję
Wyłącz Wi-Fi.
o Nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi powoduje wyłączenie funkcji Autowyłączanie.
o Nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi powoduje szybsze rozładowywanie się akumulatora niż zwykle.

Ustawienia zabezpieczeń

Jeśli w aparacie zostanie włączona funkcja Wi-Fi bez odpowiednich ustawień zabezpieczeń (szyfrowanie
danych i hasło), do sieci mogą uzyskać dostęp nieupoważnione osoby i spowodować szkody.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Wi-Fi stanowczo zaleca się ustawienie wymaganych
zabezpieczeń.
Ustawienia zabezpieczeń można skonfigurować w obszarze Opcje w menu opcji Wi-Fi (E92).

E46

Wstępne wybieranie zdjęć, które zostaną przesłane z
aparatu do urządzenia inteligentnego
W aparacie można dokonać wstępnego wyboru zdjęć, które zostaną przesłane do urządzenia
inteligentnego. Nie można w ten sposób wybierać i przesyłać filmów.

Zaznacz zdjęcia, które mają zostać przesłane.
Zdjęcia, które mają zostać przesłane do urządzenia inteligentnego można wybrać w następujących
menu:
o Zaz. przez Wi-Fi w menu odtwarzania (E88)
o Prześlij z aparatu w menu opcji Wi-Fi (E92)
W przypadku korzystania z funkcji Prześlij z aparatu identyfikator SSID i hasło aparatu są
wyświetlane po wybraniu zdjęć.

Połącz aparat z urządzeniem inteligentnym (E45).
o Po dotknięciu opcji,, View photos (Wyświetlanie zdjęć)" w oprogramowaniu,, Wireless Mobile
Utility" zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie przesłania wybranych zdjęć do urządzenia
inteligentnego.

Wstępne wybieranie zdjęć, które zostaną przesłane podczas odtwarzania

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk q lub nawiąż połączenie Wi-Fi za pomocą funkcji NFC, a następnie
wybierz wstępnie zdjęcia, które zostaną przesłane.
o W trybie widoku pełnoekranowego zdjęcia można wybierać pojedynczo. Podczas wyświetlania zdjęcia
kluczowego sekwencji można wybrać wszystkie zdjęcia w sekwencji.
o W trybie widoku miniatur można wybrać zaznaczone zdjęcia. Jeżeli wyświetlane jest zdjęcie kluczowe
sekwencji, można wybrać wszystkie zdjęcia w sekwencji.
o W trybie odtwarzania z kalendarzem można wybrać wszystkie zdjęcia wykonane w wybranych dniach.
Jeżeli używana jest funkcja Połącz z urz. w menu opcji Wi-Fi w celu nawiązania połączenia Wi-Fi,
ta czynność jest niedostępna.

E47

Podłączanie aparatu do telewizora (odtwarzanie na
ekranie telewizora)

Wyłącz aparat i podłącz go do telewizora. Podczas podłączania lub odłączania wtyczek
nie wkładaj ani nie wyjmuj ich pod kątem.

do gniazda HDMI

Wybierz wejście zewnętrzne telewizora.
o Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji telewizora.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk c
(odtwarzania), aby włączyć aparat.
o Zdjęcia zostaną wyświetlone na ekranie telewizora.
o Monitor aparatu nie włączy się.

E48

Podłączanie aparatu do drukarki (wydruk
bezpośredni)
Użytkownicy drukarek zgodnych ze standardem PictBridge mogą podłączyć aparat bezpośrednio
do drukarki i drukować zdjęcia bez użycia komputera.

Podłączanie aparatu do drukarki

Włącz drukarkę.
Wyłącz aparat i podłącz go do drukarki za pomocą kabla USB.
Aparat zostanie automatycznie włączony.
o Na monitorze aparatu zostanie wyświetlony ekran startowy funkcji PictBridge (1), a
następnie ekran Wybór do wydruku (2).
Wybór do wydruku
No. 32

[ 32]

Jeżeli nie zostanie wyświetlony ekran startowy funkcji PictBridge
Jeżeli wybrano ustawienie Automatyczne opcji Ładow. z komputera (E108), można
drukować zdjęcia, korzystając z bezpośredniego połączenia aparatu z niektórymi drukarkami.
Jeśli ekran startowy funkcji PictBridge nie zostanie wyświetlony po włączeniu aparatu, wyłącz aparat
i odłącz kabel USB. Wybierz w opcji Ładow. z komputera ustawienie Wyłączone i podłącz
ponownie aparat do drukarki.

E49

Drukowanie zdjęć pojedynczo

wielofunkcyjnego wybierz odpowiednie
zdjęcie i naciśnij przycisk k.

o Przesuń dźwignię zoomu w kierunku f (h), aby
włączyć widok miniatur, lub g (i), aby włączyć widok
pełnoekranowy.

pozycję Kopie, a następnie naciśnij
o Za pomocą przycisków HI wybierz odpowiednią
liczbę kopii (do 9) i naciśnij przycisk k.

PictBridge

1 wydruków

Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony

Wybierz pozycję Rozmiar strony,
o Wybierz odpowiedni rozmiar strony i naciśnij
o Aby wydrukować zdjęcie zgodne z ustawieniem
rozmiaru strony skonfigurowanym na drukarce,
wybierz opcję Domyślne.
o Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie zależą od
używanej drukarki.

Wybierz pozycję Rozpocznij druk,
o Rozpocznie się drukowanie.

4 wydruków
E50

Drukowanie wielu zdjęć

Po wyświetleniu ekranu Wybór do
wydruku naciśnij przycisk d (menu).

wielofunkcyjnego wybierz opcję Rozmiar
strony, a następnie naciśnij przycisk k.

Menu drukowania

Drukuj wybrane
Drukuj wszystkie
o Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie zależą od używanej drukarki.
o Aby wyjść z menu drukowania, naciśnij przycisk d.

Wybierz opcję Drukuj wybrane lub
Drukuj wszystkie i naciśnij przycisk k.

E51

Drukuj wybrane
Wybierz zdjęcia (do 99) oraz liczbę kopii (do 9)
każdego z nich.
o Za pomocą przycisków JK wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz zdjęcia, a
następnie określ liczbę kopii do
wydrukowania za pomocą przycisków
HI.
o Zdjęcia wybrane do drukowania są
oznaczone symbolem a oraz liczbą kopii, jaka ma zostać wydrukowana. Aby
anulować wybór do wydruku, ustaw liczbę kopii na 0.
o Przesuń dźwignię zoomu w kierunku g (i), aby włączyć widok pełnoekranowy, lub
f (h), aby włączyć widok miniatur.
o Po wybraniu ustawień naciśnij przycisk k. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie
liczby drukowanych kopii wybierz opcję Rozpocznij druk i naciśnij przycisk k, aby
rozpocząć drukowanie.
Zostanie wydrukowana jedna kopia każdego zdjęcia zapisanego na karcie pamięci.
o Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie liczby drukowanych kopii wybierz opcję
Rozpocznij druk i naciśnij przycisk k, aby rozpocząć drukowanie.

E52

Korzystanie z programu ViewNX-i (przesyłanie zdjęć
do komputera)
Instalowanie programu ViewNX-i
ViewNX-i to bezpłatne oprogramowanie do przesyłania zdjęć i filmów na komputer w celu ich
przeglądania.
Aby zainstalować program ViewNX-i, należy pobrać najnowszą wersję instalatora z poniższej
witryny i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby ukończyć instalację.
ViewNX-i: http://nikonimglib. com/nvnxi/
Wymagania systemowe oraz inne informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Nikon
dla danego regionu.

Przesyłanie zdjęć do komputera

Przygotuj kartę pamięci, która zawiera zdjęcia.
Do przesłania zdjęć z karty pamięci do komputera można użyć dowolnej z poniższych metod.
o Gniazdo karty pamięci SD/czytnik kart: włóż kartę pamięci do gniazda karty w komputerze
lub podłączonego do komputera czytnika kart (dostępnego w sprzedaży).
o Bezpośrednie połączenie USB: wyłącz aparat i upewnij się, że do aparatu została włożona
karta pamięci. Połącz aparat z komputerem za pomocą kabla USB.

E53

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z monitem o wybór programu, wybierz pozycję
Nikon Transfer 2.
o W przypadku używania systemu
Windows 7
Jeśli zostanie wyświetlone okno
dialogowe przedstawione po prawej
stronie, wykonaj poniższe czynności,
aby wybrać pozycję Nikon Transfer 2.
1 W menu Import pictures and
videos (Importuj zdjęcia i
filmy) kliknij opcję Change
program (Zmień program). Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru programu.
Wybierz opcję Import File using Nikon Transfer 2 (Importuj plik przy użyciu
programu Nikon Transfer 2) i kliknij przycisk OK.
2 Kliknij dwukrotnie pozycję Import File (Importuj plik).
o W przypadku używania systemu Windows 8. 1
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie, kliknij je, a następnie
kliknij pozycję Import File/Nikon Transfer 2
(Importuj plik/Nikon Transfer 2).

Jeśli na karcie pamięci znajduje się duża liczba zdjęć, uruchomienie programu Nikon Transfer 2
może potrwać dłuższy czas. Poczekaj, aż program Nikon Transfer 2 uruchomi się.

Uwagi dotyczące podłączania kabla USB

Przeprowadzenie operacji nie jest gwarantowane w przypadku podłączenia aparatu do komputera za
pomocą koncentratora USB.

E54

Po uruchomieniu programu Nikon Transfer 2 kliknij Start Transfer
(Rozpocznij przesyłanie).

Start Transfer
(Rozpocznij
przesyłanie)
o Rozpocznie się przesyłanie zdjęć. Po zakończeniu przesyłania zdjęć zostanie uruchomiony
program ViewNX-i, a przesłane zdjęcia zostaną wyświetlone.
o Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi programu ViewNX-i, zapoznaj się
z pomocą online.

Zakończ połączenie.
o W przypadku używania czytnika kart lub gniazda kart wybierz odpowiednią opcję w systemie
operacyjnym komputera, aby wysunąć dysk wymienny odpowiadający karcie pamięci,
a następnie wyjmij kartę z czytnika kart lub gniazda kart.
o Jeśli aparat jest podłączony do komputera, wyłącz aparat, a następnie odłącz kabel USB.

E55

Menu fotografowania (wspólne opcje
o Rozdział,, Tryb M (Ust. user settings)" (A34) zawiera informacje dotyczące funkcji Zap.
user settings i Reset ust.

Przejdź do trybu fotografowania* M przycisk d M ikona menu trybu fotografowania M
Jakość zdjęcia M przycisk k
* Jakość zdjęcia można ustawić w dowolnym trybie fotografowania. To ustawienie jest również
stosowane do innych trybów fotografowania (z wyjątkiem trybu M oraz programu tematycznego
Łatwa panorama).

Umożliwia ustawienie jakości zdjęcia (stopnia kompresji) używanej podczas zapisywania zdjęć.
Niższy stopień kompresji sprawia, że zdjęcia mają wyższą jakość, jednak liczba możliwych do
zapisania zdjęć ulega zmniejszeniu.
Opcja
a

Fine

Normal
(ustawienie
domyślne)

Wyższa jakość zdjęcia niż w przypadku opcji Normal.
Stopień kompresji około 1:4
Normalna jakość zdjęcia, odpowiednia do większości zastosowań.
Stopień kompresji około 1:8

Uwagi dotyczące opcji Jakość obrazu

Ta funkcja może być niedostępna w połączeniu z innymi funkcjami (A46).
Liczba zdjęć, które można zapisać

o Przybliżona liczba zdjęć, które można zapisać, jest wyświetlana na monitorze podczas fotografowania
(A16).
o Z uwagi na zastosowanie kompresji JPEG liczba zdjęć, które można zapisać, może się różnić w zależności
od zawartości zdjęcia, nawet w przypadku używania kart pamięci o tej samej pojemności i przy tych
samych ustawieniach jakości oraz wielkości zdjęcia. Ponadto liczba zdjęć, które można zapisać, może się
różnić w zależności od producenta karty pamięci.
o Jeśli liczba pozostałych zdjęć wynosi co najmniej 10 000, jest wyświetlana wartość,, 9999".

Wielkość zdjęcia
Rozmiar zdjęcia M przycisk k
* Wielkość zdjęcia można ustawić w dowolnym trybie fotografowania. To ustawienie jest również
Ustawienie wielkości zdjęcia (liczby pikseli), które będzie stosowane podczas zapisywania zdjęć.
Im większy rozmiar zdjęcia, tym w większym rozmiarze można je wydrukować, jednak liczba
możliwych do zarejestrowania zdjęć ulega zmniejszeniu.
Opcja*

Współczynnik proporcji (rozmiaru w poziomie
do rozmiaru w pionie)

4608×3456 (ustawienie domyślne)

4:3

3264×2448

L

2272×1704

1600×1200

640×480

4608×2592

16:9

O

1920×1080

4608×3072

3:2

H

3456×3456

1:1

* Wartości liczbowe wskazuje liczbę pikseli, które są przechwytywane.
Przykład: i 4608×3456 = około 16 megapikseli, 4608 × 3456 pikseli

Uwagi dotyczące drukowania zdjęć o współczynniku proporcji 1:1

W przypadku drukowania zdjęć o współczynniku proporcji 1:1 skonfiguruj drukarkę do wydruku z
obramowaniem.
Niektóre drukarki mogą nie obsługiwać drukowania zdjęć o współczynniku proporcji 1:1.

Uwagi dotyczące ustawienia Wielkość obrazu

Ta funkcja może być niedostępna w połączeniu z innymi funkcjami (A46).

Menu fotografowania (tryb j, k, l lub m)
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji j, k, l, m lub M M przycisk d M ikona menu
j, k, l, m lub M M Picture Control M przycisk k
Zmień ustawienia rejestrowania zdjęć odpowiednio do warunków fotografowania lub własnych
preferencji. Ostrość, kontrast i nasycenie można precyzyjnie regulować.
Standardowe
Standardowe przetwarzanie zapewniające zrównoważone
rezultaty. Ustawienie zalecane w większości sytuacji.

Neutralne

Minimalne przetwarzanie zapewniające naturalne rezultaty. Wybierz
w przypadku zdjęć, które będą później przetwarzane lub
retuszowane.

Żywy

Zdjęcia są wzbogacane w celu uzyskania żywych odcieni odbitki.
Wybierz w przypadku zdjęć, które podkreślają kolory podstawowe,
takie jak niebieski, czerwony i zielony.

Monochromatyczny

Wykonywanie zdjęć monochromatycznych, na przykład czarnobiałych lub w sepii.

Niestandardowe 1*

Zmiana na ustawienie Niestandardowe 1 w funkcji Ind.
COOLPIX Picture Control.

Niestandardowe 2*

Zmiana na ustawienie Niestandardowe 2 w funkcji Ind.
* Wyświetlane tylko w przypadku zarejestrowania ustawienia spersonalizowanego w funkcji Ind.
Picture Control (E62).

COOLPIX Picture Control

o Funkcji COOLPIX Picture Control aparatu nie można używać z innymi modelami aparatów oraz z
funkcjami Picture Control oprogramowania, takiego jak Capture NX-D, Picture Control Utility 2 itd.
o Ta funkcja może być niedostępna w połączeniu z innymi funkcjami (A46).

Personalizacja istniejących ustawień funkcji COOLPIX Picture Control:
szybka korekta i ręczna korekta
Funkcję COOLPIX Picture Control można dostosować przy użyciu funkcji szybkiej korekty, która
umożliwia wprowadzenie optymalnych parametrów ostrości, kontrastu, nasycenia i innych. Funkcja
ręcznej korekty umożliwia szczegółową konfigurację każdego parametru.

wielofunkcyjnego wybierz żądany typ
funkcji COOLPIX Picture Control,
o Pozycje można również wybierać, obracając wybierak
Za pomocą przycisków HI wyróżnij
odpowiednią opcję (E60), a następnie
wybierz wartość za pomocą
przycisków JK.
o Naciśnij przycisk k, aby ustawić wartość.
o Aby przywrócić wartości domyślne ustawień, wybierz
opcję Resetuj, a następnie naciśnij przycisk k.

Neutralne
Żywy
Standardowe

Szybka korekta
Wyostrzanie zdjęć
Kontrast
Nasycenie

Resetuj
E59

Rodzaje funkcji szybkiej i ręcznej korekty
Szybka korekta 1

Automatyczna regulacja ostrości, kontrastu i poziomów nasycenia.
Ustawienie w kierunku - powoduje zmniejszenie efektu wybranej funkcji
COOLPIX Picture Control, natomiast w kierunku + powoduje jego
zwiększenie.
o Ustawienie domyślne: 0

Wyostrzanie zdjęć

Wybór stopnia wyostrzania konturów podczas fotografowania.
Im wyższa wartość, tym ostrzejsze zdjęcie; im niższa wartość, tym bardziej
,, miękkie" zdjęcie.
Wybór pozycji A (automatyczny) oznacza automatyczną regulację.
o Ustawienie domyślne: 3 w opcji Standardowe lub
Monochromatyczny, 2 w opcji Neutralne oraz 4 w opcji Żywy

Kontrast

Regulacja kontrastu.
Ustawienie w kierunku - nadaje zdjęciu bardziej,, miękki" wygląd, natomiast
w stronę + powoduje, że zdjęcie staje się bardziej,, szorstkie". Wybór niższych
wartości zapobiega utracie szczegółów w jasnych partiach fotografii
portretowych wykonywanych w bezpośrednim świetle słonecznym. Wyższe
wartości umożliwiają zachowanie szczegółów mglistych krajobrazów i
innych obiektów o niskim kontraście.
Efekty filtra 3

E60

Regulacja żywości barw.
Ustawienie w kierunku - powoduje zmniejszenie żywości, natomiast
w stronę + powoduje jej zwiększenie.
o Ustawienie domyślne: 0
Symulacja efektu filtrów barwnych na fotografiach czarno-białych.
o OFF: efekty filtra nie są stosowane.
o Y (żółty), O (pomarańczowy), R (czerwony):
Poprawienie kontrastu. Może służyć do stonowania jasności nieba na
zdjęciach krajobrazu. Kontrast jest zwiększany w kolejności Y? O? R.
o G (zielony):
Zmiękczenie odcieni skóry. Odpowiednie do portretów.
o Ustawienie domyślne: OFF

Zabarwienie 3

Umożliwia wybór zabarwienia zdjęć monochromatycznych: B & W (czarnobiałe), Sepia oraz Cyjanotypia (zabarwione na niebiesko zdjęcie
monochromatyczne).
Naciśnięcie przycisku I wybieraka wielofunkcyjnego przy wybranej opcji
Sepia lub Cyjanotypia umożliwia wybór stopnia nasycenia. Dostosuj
nasycenie za pomocą przycisków JK.
o Ustawienie domyślne: B & W (czarno-białe)

Funkcja szybkiej korekty jest niedostępna w trybach Neutralne, Monochromatyczny,
Niestandardowe 1 i Niestandardowe 2. Wartości ustawione ręcznie są wyłączone, jeśli funkcja
szybkiej korekty zostanie wybrana po ustawieniu ręcznym.
Opcja nie jest wyświetlana w przypadku funkcji Monochromatyczny.
Opcja wyświetlana tylko w przypadku funkcji Monochromatyczny.

Uwagi dotyczące funkcji Wyostrzanie zdjęć

Efektów funkcji Wyostrzanie zdjęć nie można zobaczyć na monitorze podczas fotografowania. Efekty
można sprawdzić w trybie odtwarzania.

Kontrast, Nasycenie i A (automatyczny)

Efekty regulacji kontrastu i nasycenia różnią się w zależności od parametrów ekspozycji oraz pozycji,
a także rozmiaru obiektu w kadrze.

E61

Ind. COOLPIX Picture Control)
j, k, l, m lub M M Ind. Picture Control M przycisk k
Dostosuj ustawienia COOLPIX Picture Control (E59) i zarejestruj je w pozycji Niestandardowe 1
lub Niestandardowe 2 funkcji Picture Control.

wielofunkcyjnego wybierz pozycję Edycja i
zapis, a następnie naciśnij przycisk k.
o Wybierz pozycję Usuń, aby usunąć zarejestrowane Ind.
ust. COOLPIX Picture Control. Picture Control

Edycja i zapis
Usuń

Wybierz oryginalne ustawienie COOLPIX Picture Control (E59), które
chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk k.

Za pomocą przycisków HI wyróżnij żądaną opcję, a następnie wybierz
wartość za pomocą przycisków JK (E59).
o Opcje są takie same, jak te przeznaczone do ustawień funkcji COOLPIX Picture Control.
o Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk k.
o Aby przywrócić wartości domyślne ustawień, wybierz opcję Resetuj, a następnie naciśnij
Wybierz pozycję rejestracji i naciśnij
o Niestandardowe 1 lub Niestandardowe 2 stanie się
dostępna w ramach funkcji Picture Control lub Ind. Picture Control.
o Aby zmienić dostosowane wartości, wybierz pozycję
Niestandardowe 1 lub Niestandardowe 2 w
obszarze Picture Control albo Ind. Picture
Control.

Zapisz jako

Niestandardowe 1
Niestandardowe 2

Balans bieli (regulacja odcienia)
j, k, l, m lub M M Balans bieli M przycisk k
Dostosuj balans bieli do warunków pogodowych lub źródła światła, aby kolory na zarejestrowanym
zdjęciu odpowiadały barwom widocznym gołym okiem.
a1

Autom. (normalny)
a2

Autom. (ciepłe
światło)

Pomiar manualny

Użyj tej opcji, jeśli nie osiągnięto odpowiednich efektów z
ustawieniami Autom. (normalny), Autom. (ciepłe światło),
Światło żarowe itp. (E65).

Światło dzienne*

Ustawienie odpowiednie do bezpośredniego światła słonecznego.

Światło żarowe*

Ustawienie odpowiednie do światła żarowego.

Światło jarzeniowe

Ustawienie odpowiednie do większości rodzajów światła
jarzeniowego. Dostępne ustawienia to 1 (chłodne białe
jarzeniowe), 2 (dzienne białe jarzeniowe) oraz 3 (dzienne
jarzeniowe).

Pochmurno*

Ustawienie odpowiednie przy zachmurzonym niebie.

Lampa błyskowa*

Ustawienie odpowiednie podczas fotografowania z lampą
błyskową.

Wyb.
barwową

Ustawienie umożliwiające bezpośrednie określenie temperatury
barwowej (E64).

Balans bieli jest dostosowywany automatycznie.
Jeśli ustawiono wartość Autom. (ciepłe światło), zdjęcia
wykonane przy świetle żarowym nie będą miały ciepłego
zabarwienia. W przypadku używania lampy błyskowej balans bieli
jest ustawiany odpowiednio do warunków oświetlenia błysku.

Uwagi dotyczące funkcji Balans bieli

* Dostępna jest precyzyjna regulacja w 7 stopniach. Wartość dodatnia (+) powoduje zwiększenie
niebieskiego odcienia, natomiast wartość ujemna (-) powoduje zwiększenie czerwonego odcienia.
o Jeśli wybrano dowolne ustawienie balansu bieli inne niż Autom. (ciepłe
światło) lub Lampa błyskowa (A18), należy opuścić lampę błyskową.
Temperatura barwowa

Temperatura barwowa to sposób obiektywnego pomiaru barwy danego źródła światła. Jest ona wyrażana
za pomocą jednostek temperatury bezwzględnej (K: Kelvin). Źródła światła o niższej temperaturze
barwowej mają czerwone zabarwienie, natomiast źródła o wyższej temperaturze - niebieskie.

Czerwone

Niebieskie

3000

4000

5000

6000

567 8

8000

10000 [K]

0 a

1 Próżniowe lampy sodowe: 2700 K

7 Lampa błyskowa: 5400 K

2 Żarowe/ciepłe białe jarzeniowe: 3000 K

8 Zachmurzenie: 6000 K

3 Białe jarzeniowe: 3700 K

9 Światło dzienne, jarzeniowe: 6500 K

4 Chłodne białe, jarzeniowe: 4200 K

Próżniowa lampa rtęciowa o wysokiej
0 temperaturze: 7200 K

5 Dzienne białe, jarzeniowe: 5000 K
6 Bezpośrednie światło słoneczne: 5200 K

E64

a Cień: 8000 K

Korzystanie z funkcji Pomiar manualny
Wykonaj czynności opisane w poniższej procedurze, aby dokonać pomiaru balansu bieli przy
świetle używanym podczas fotografowania.

Umieść biały lub szary przedmiot porównawczy w świetle, w którym będą
wykonywane zdjęcia.

wielofunkcyjnego wybierz pozycję Pomiar
manualny, a następnie naciśnij przycisk k.
o Obiektyw wysunie się do pozycji zoomu w celu
dokonania pomiaru.

Autom. (ciepłe światło)
Pomiar manualny
Światło dzienne
Światło żarowe
Światło jarzeniowe
Pochmurno

Wybierz pozycję Zmierz.

o Aby zastosować ostatnią zmierzoną wartość, wybierz
pozycję Anuluj.

Anuluj
Zmierz

Umieść w oknie pomiaru biały lub szary
przedmiot porównawczy, a następnie
naciśnij przycisk k w celu dokonania
pomiaru wartości.

Okno pomiaru

o Migawka zostanie zwolniona, kończąc procedurę
pomiaru (zdjęcie nie zostanie zapisane).

Uwagi dotyczące funkcji Pomiar manualny

Za pomocą funkcji Pomiar manualny nie można zmierzyć wartości balansu bieli w przypadku
oświetlenia lampą błyskową. Podczas fotografowania z lampą błyskową należy wybrać w opcji Balans
bieli ustawienie Autom. (ciepłe światło) lub Lampa błyskowa.

E65

Pomiar światła
j, k, l, m lub M M Pomiar światła M przycisk k
Proces pomiaru jasności obiektu w celu określenia parametrów ekspozycji jest określany jako pomiar
światła.
Użyj tej opcji, aby ustawić metodę pomiaru ekspozycji przez aparat.
Matrycowy
Aparat używa do pomiaru szerszego obszaru ekranu.
Ustawienie zalecane w typowych sytuacjach.

q Centralny

Aparat wykonuje pomiar całego kadru, ale nadaje priorytet obiektowi,
który znajduje się na jego środku. Jest to klasyczny sposób pomiaru
w przypadku zdjęć portretowych; zachowuje szczegółowość tła, ale o
parametrach ekspozycji decyduje natężenie światła na środku kadru. *

r Punktowy

Aparat dokonuje pomiaru na obszarze zaznaczonym kołem na środku
kadru. Tej opcji można użyć, gdy obiekt jest znacznie jaśniejszy lub
ciemniejszy niż tło. Podczas fotografowania upewnij się, że obiekt
znajduje się wewnątrz obszaru zaznaczonego kołem. *

* Aby ustawić ostrość i ekspozycję na obiektach poza środkiem kadru, zmień Tryb pól AF na manualny,
ustaw pole ostrości na środku kadru, a następnie użyj funkcji blokady ostrości (E21).

Uwagi dotyczące funkcji Pomiar światła

o Po włączeniu zoomu cyfrowego w zależności od powiększenia przybliżonego obrazu zostaje wybrana
opcja Centralny lub Punktowy.
Wyświetlanie na ekranie fotografowania

Jeśli wybrano ustawienie Centralny lub Punktowy, zostanie wyświetlony wskaźnik zakresu pomiaru
(A6) (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest używany zoom cyfrowy).

Zdjęcia seryjne
j, k, l, m lub M M Zdjęcia seryjne M przycisk k
Zdjęcie pojedyncze
Każde naciśnięcie spustu migawki powoduje wykonanie jednego
k Szybkie

Zdjęcia są rejestrowane seryjnie, gdy spust migawki jest wciśnięty do
końca.
o Liczba klatek na sekundę w przypadku zdjęć seryjnych to około
7 kl. /s, a maksymalna liczba zdjęć seryjnych to około 7 (jeśli została
ustawiona jakość zdjęcia Normal oraz wielkość zdjęcia
i 4608×3456).

m Wolne

2 kl. /s, a maksymalna liczba zdjęć seryjnych to około 200 (jeśli
została ustawiona jakość zdjęcia Normal oraz wielkość zdjęcia
q

Bufor zdj.
wstępnych

Po każdym naciśnięciu spustu migawki do końca zdjęcia są
rejestrowane ze zwiększoną szybkością.
o Zdjęcia seryjne są rejestrowane z szybkością około 120 kl. /s, a
maksymalna liczba zdjęć wynosi 60.
o Wielkość zdjęcia przyjmuje na stałe wartość f 640×480.

Szybkie:
n
120 klatek/sek.

Po naciśnięciu spustu migawki do połowy zostaje włączona funkcja
bufora zdjęć wstępnych. Po naciśnięciu spustu migawki do końca
aparat zapisze bieżące zdjęcie oraz zdjęcia zarejestrowane
bezpośrednio przed naciśnięciem przycisku (E69). Bufor zdjęć
wstępnych ułatwia uchwycenie najlepszego momentu.
o Liczba klatek na sekundę w przypadku zdjęć seryjnych wynosi około
15 kl. /s, natomiast maksymalna liczba zdjęć seryjnych wynosi 20
(w tym maksymalnie 5 zdjęć zarejestrowanych w trybie bufora zdjęć
wstępnych).
o Jakość zdjęcia przyjmuje na stałe wartość Normal, a wielkość
zdjęcia przyjmuje na stałe wartość A (1280 × 960 pikseli).

60 klatek/sek.

o Zdjęcia seryjne są rejestrowane z szybkością około 60 kl. /s,
a maksymalna liczba zdjęć wynosi 60.
o Wielkość zdjęcia przyjmuje na stałe wartość O 1920×1080.

D Najlepsze
Po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat zapisze serię do
10 zdjęć, a najostrzejsze zdjęcie w serii zostanie automatycznie
zapisane.
To przydatna funkcja podczas fotografowania nieruchomego obiektu
w miejscu, gdzie używanie lampy błyskowej jest niedozwolone i mogą
wystąpić drgania aparatu.

W

Seria 16 zdjęć

Po każdym naciśnięciu spustu migawki do
końca aparat rejestruje serię 16 zdjęć
i zapisuje je w postaci jednego zdjęcia.
o Zdjęcia seryjne są rejestrowane
z szybkością około 30 kl. /s.
o Wielkość zdjęcia przyjmuje na stałe
wartość D (2560 × 1920 pikseli).
o Zoom cyfrowy jest niedostępny.

Aparat rejestruje zdjęcia automatycznie zgodnie z ustawionym
przedziałem czasowym (E69).

Uwagi dotyczące fotografowania w trybie Zdjęcia seryjne

o Ostrość, ekspozycja i balans bieli przyjmują na stałe wartości określone na podstawie pierwszego
o Czas zapisu zdjęcia może się wydłużyć w poniższych sytuacjach.
o Po zwiększeniu czułości ISO na zarejestrowanych zdjęciach mogą pojawić się szumy.
o Szybkość rejestracji zdjęć może się zmniejszyć w zależności od jakości i wielkości zdjęć, typu karty
pamięci lub warunków fotografowania.
o W przypadku używania funkcji Seria 16 zdjęć, Szybkie: 120 klatek/sek. lub Szybkie: 60 klatek/sek.
na zdjęciach zarejestrowanych w migającym oświetleniu, np. w świetle jarzeniowym, w świetle
próżniowej lampy rtęciowej lub próżniowej lampy sodowej, mogą być widoczne pasy lub obszary
o odmiennej jasności bądź odcieniu.
E68

Bufor zdjęć wstępnych

Po naciśnięciu spustu migawki do połowy lub do końca zdjęcia zostaną zapisane w sposób opisany
poniżej.

Naciśnięcie do połowy

Naciśnięcie do końca

Zdjęcia zapisywane przed
naciśnięciem do końca

Zdjęcia zapisywane po
naciśnięciu do końca

o Po naciśnięciu spustu migawki do połowy ikona bufora zdjęć wstępnych (Q) na ekranie
fotografowania zmienia kolor na zielony.

Fotografowanie z interwalometrem
j, k, l, m lub M M Zdjęcia seryjne M przycisk k

wielofunkcyjnego wybierz pozycję
X Interwalometr, a następnie naciśnij
Najlepsze zdjęcie BSS
E69

Ustaw żądany przedział czasowy między
poszczególnymi zdjęciami.

s

00

o Przyciski JK służą do wybierania pozycji, natomiast
przyciski HI służą do ustawiania czasu.

Naciśnij przycisk d (menu), aby wyświetlić ekran fotografowania.
Naciśnij spust migawki, aby wykonać
pierwsze zdjęcie.
o Migawka jest automatycznie zwalniana zgodnie
z ustawionym przedziałem czasowym w celu
zarejestrowania kolejnych zdjęć.
o Pomiędzy kolejnymi przedziałami między zdjęciami
monitor jest wyłączany, a dioda zasilania błyska
(podczas używania akumulatora).

Po zarejestrowaniu odpowiedniej liczby zdjęć naciśnij spust migawki.
o Fotografowanie zakończy się.
o Fotografowanie kończy się automatycznie, gdy karta pamięci jest pełna.

Uwagi dotyczące funkcji fotografowania z interwalometrem

o Aby zapobiec niespodziewanemu wyłączeniu się aparatu w trakcie fotografowania, należy używać
w pełni naładowanego akumulatora.
o W przypadku używania zasilacza sieciowego EH-67A (dostępnego oddzielnie; E116) aparat można
zasilać z gniazda sieciowego. W żadnych okolicznościach nie wolno używać zasilacza sieciowego
innego niż EH-67A. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do przegrzania lub
uszkodzenia aparatu.
o Podczas fotografowania z interwalometrem nie wybieraj innego ustawienia za pomocą pokrętła trybu
pracy.
o Jeśli czas otwarcia migawki jest długi, a czas zapisywania zdjęcia jest podobny do ustawionego
przedziału czasowego, niektóre z ujęć podczas fotografowania z interwalometrem mogą zostać
anulowane.

E70

Czułość ISO
j, k, l, m lub M M Czułość ISO M przycisk k
Wyższa czułość ISO pozwala na zarejestrowanie słabiej oświetlonych obiektów. Ponadto nawet
w przypadku obiektów o podobnej jasności, zdjęcia można wykonywać przy krótkim czasie
otwarcia migawki, a rozmazanie spowodowane drganiami aparatu i ruchem obiektu zostanie
zredukowane.
o Przy ustawieniu wyższej czułości ISO zdjęcia mogą zawierać szumy.
o Automatyczna (ustawienie domyślne):
Czułość jest automatycznie wybierana z zakresu od ISO 100 do 1600.
o Autom. stały zakres:
Umożliwia wybór zakresu, w którym aparat ma automatycznie
dostosowywać czułość ISO: Y ISO 100-400 lub Z ISO 100-800.
o 100 do 6400:
Określona wartość czułości ISO zostanie ustawiona na stałe.

Najdłuższy czas
Umożliwia określenie czasu otwarcia migawki, przy którym rozpocznie się
automatyczna regulacja czułości ISO w trybie fotografowania j lub l.
Jeśli wartość ekspozycji jest niewystarczająca przy ustawionym czasie otwarcia
migawki, czułość ISO zostanie automatycznie zwiększona w celu uzyskania
odpowiedniej ekspozycji.
o Ustawienie jest aktywne, gdy w opcji Czułość ISO wybrano ustawienie
Automatyczna lub Autom. stały zakres.
o Jeśli po zwiększeniu czułości ISO ekspozycja jest nadal niewystarczająca,
czas otwarcia migawki zostaje wydłużony.
o Ustawienie domyślne: Brak
o Jeśli w trybie m (ręcznym) wybrano ustawienie Automatyczna, ISO 100-400 lub ISO 100-800,
czułość ISO przyjmuje na stałe wartość ISO 100.
Wyświetlanie wartości Czułość ISO na ekranie fotografowania
o Po wybraniu ustawienia Automatyczna symbol E będzie wyświetlany, gdy czułość ISO się
zwiększy.
o Jeśli wybrano ustawienie ISO 100-400 lub ISO 100-800, zostanie wyświetlona maksymalna
wartość czułości ISO.

Braketing ekspozycji
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji j, k lub l M przycisk d M ikona menu j,
k lub l M Braketing ekspozycji M przycisk k
Podczas wykonywania zdjęć seryjnych wartość ekspozycji (jasność) może być zmieniana
automatycznie. Jest to przydatne podczas fotografowania w warunkach utrudniających ustawienie
jasności zdjęcia.
Wyłączony
Braketing ekspozycji nie jest wykonywany.

? 0, 3

Po naciśnięciu spustu migawki do końca aparat wykona serię 3 zdjęć, zmieniając
wartość ekspozycji o 0, -0, 3 oraz +0, 3 między poszczególnymi zdjęciami.

? 0, 7

wartość ekspozycji o 0, -0, 7 oraz +0, 7 między poszczególnymi zdjęciami.

? 1, 0

wartość ekspozycji o 0, -1, 0 oraz +1, 0 między poszczególnymi zdjęciami.

Uwagi dotyczące funkcji Braketing ekspozycji

o Braketing ekspozycji nie jest dostępny w trybie m (ręcznym).
o Jeśli jednocześnie wybrano wartość kompensacji ekspozycji (A44) oraz ustawienie? 0, 3,? 0, 7 lub
? 1, 0 w opcji Braketing ekspozycji, zostaną zastosowane łączne wartości kompensacji ekspozycji.
E72

Tryb pól AF
j, k, l, m lub M M Tryb pól AF M przycisk k
Ustaw sposób wyboru przez aparat pola ostrości dla autofokusa.
Priorytet
twarzy

Przesuń pole ostrości w miejsce, na
którym ma zostać ustawiona ostrość
za pomocą przycisków HIJK
lub obracając wybierak
wielofunkcyjny.
Naciśnij przycisk k, a następnie za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
skonfiguruj tryb lampy błyskowej lub
inne ustawienia. Aby powrócić do
ekranu przesuwania pola ostrości,
naciśnij ponownie przycisk k.

Pole ostrości (środek)
Zakres przesunięcia
pola ostrości
Wybór ręczny
(punkt. )
x
(zwykłe)
(szerokie)
y

Gdy aparat wykryje twarz, ustawia na
niej ostrość. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz,, Korzystanie z funkcji
wykrywania twarzy" (E19).
W przypadku kadrowania
kompozycji, na której nie znajdują się
żadne osoby ani wykryte twarze,
aparat automatycznie wybiera co
najmniej jedno z 9 pól ostrości
Pole ostrości (przesunięte)

Śledz. w
ruchu

Ta funkcja jest przydatna w przypadku
fotografowania obiektów ruchomych.
Zarejestruj obiekt, na którym aparat
ma ustawić ostrość. Pole ostrości
automatycznie przesunie się, śledząc
obiekt. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz,, Korzystanie z funkcji Śledz.
w ruchu" (E75).

AF z wyszukiw.
celu
Gdy aparat wykryje główny obiekt,
ustawi na nim ostrość.
Patrz,, Korzystanie z funkcji AF
z wyszukiw. celu" (E18).

Uwagi dotyczące funkcji Tryb pól AF

o Podczas używania zoomu cyfrowego aparat ustawia ostrość na obszarze znajdującym się na środku
kadru, niezależnie od ustawienia Tryb pól AF.
E74

Korzystanie z funkcji Śledz. w ruchu
j, k, l, m lub M M Tryb pól AF M przycisk k M s Śledz. w ruchu M
przycisk k M przycisk d

Zarejestruj obiekt.
o Ustaw obiekt, który ma być śledzony, w ramce na
środku monitora, a następnie naciśnij przycisk k.
o Gdy obiekt zostanie zarejestrowany, wokół niego
pojawi się żółta ramka (pole ostrości), a aparat
rozpocznie jego śledzenie.
o Jeśli nie będzie można zarejestrować obiektu, ramka
zmieni kolor na czerwony. Zmień kompozycję zdjęcia
i spróbuj ponownie zarejestrować obiekt.
o Aby anulować rejestrowanie, naciśnij przycisk k.
o Jeśli aparat nie będzie mógł dalej śledzić
zarejestrowanego obiektu, pole ostrości zniknie.
Zarejestruj ponownie obiekt.

Start

Uwagi dotyczące funkcji Śledz. w ruchu

o Wykonanie czynności, takich jak przybliżanie, gdy aparat śledzi obiekt, spowoduje anulowanie
rejestracji.
o Śledzenie obiektu może nie być możliwe w niektórych sytuacjach.

o Jeśli spust migawki zostanie naciśnięty w sytuacji, gdy
pole ostrości nie jest wyświetlane, aparat ustawi
ostrość na obiekcie wyświetlanym w środku kadru.

E75

Tryb AF
j, k, l, m lub M M Tryb AF M przycisk k
Wybór sposobu ustawiania ostrości przez aparat podczas fotografowania.
A Pojedynczy AF

Aparat ustawia ostrość tylko po naciśnięciu spustu migawki do
Ciągły AF
B (ustawienie
Aparat stale ustawia ostrość, nawet jeśli spust migawki nie jest
naciśnięty do połowy. Podczas ustawiania ostrości będzie słyszalny
dźwięk pracy mechanizmu obiektywu.

Uwagi dotyczące funkcji Tryb AF

Tryb AF podczas nagrywania filmów

Tryb AF podczas nagrywania filmów można ustawić za pomocą opcji Tryb AF (E85) w menu
filmowania.

Kompensacja błysku
j, k, l, m lub M M Kompensacja błysku M przycisk k

Dostosowanie siły błysku.
Użyj tej opcji, gdy światło lampy błyskowej jest zbyt mocne lub zbyt słabe.
+0, 3 do +2, 0

Siła błysku zostanie zwiększona o wartość z zakresu od +0, 3 do +2, 0 EV
w krokach co 1/3 EV, powodując, że główny obiekt w kadrze wygląda jaśniej.

0, 0 (ustawienie
Siła błysku nie jest regulowana.

-0, 3 do -2, 0

Siła błysku zostanie obniżona o wartość z zakresu od -0, 3 do -2, 0 EV
w krokach co 1/3 EV, co pozwala zapobiegać niepożądanym odblaskom lub
odbiciom.

Filtr redukcji szumów
j, k, l, m lub M M Filtr redukcji szumów M przycisk k
Ustawienie intensywności funkcji redukcji szumów, która jest zwykle używana podczas zapisywania
e Zwiększony

Redukcja szumów o większej intensywności niż standardowa.

M (ustawienie
Redukcja szumów ze standardową intensywnością.

l Umiarkowany

Redukcja szumów o mniejszej intensywności niż standardowa.

j, k, l, m lub M M Akt. D-Lighting M przycisk k
Na zarejestrowanym zdjęciu zostaną zachowane szczegóły oświetlonych i zacienionych obszarów,
a naturalny kontrast widoczny gołym okiem będzie wiernie odwzorowany. Funkcja sprawdza się
szczególnie w przypadku fotografowania ujęć o dużym kontraście, takich jak jasno oświetlone
scenerie obserwowane z ciemniejszych wnętrz lub w przypadku fotografowania na słonecznej
plaży obiektów znajdujących się w cieniu.
Zwiększony
Umiarkowany

Określenie poziomu efektu.

Wyłączona
Akt. D-Lighting nie jest używana.

a
b
Uwagi dotyczące opcji Akt. D-Lighting

o Zapisywanie wykonanych zdjęć potrwa dłużej.
Porównanie opcji Akt. D-Lighting oraz D-Lighting

Wybranie opcji Akt. D-Lighting w menu fotografowania powoduje zmniejszenie parametrów
ekspozycji przed wykonaniem zdjęcia w celu optymalizacji zakresu dynamiki. Wybranie opcji D-Lighting
(E27) w menu odtwarzania powoduje ponowną optymalizację zakresu dynamiki zarejestrowanych
zdjęć.

Wielokrotna ekspozycja
j, k, l, m lub M M Wielokrotna ekspozycja M przycisk k
Aparat umożliwia połączenie dwóch do trzech zdjęć i zapisanie ich jako pojedynczego zdjęcia.
Tryb wielokr. ekspoz.

Po wybraniu ustawienia Włącz umożliwia wykonywanie zdjęć w trybie
wielokrotnej ekspozycji.
o Zapisywane są także indywidualne zdjęcia.
o Ustawienie domyślne: Wyłącz

Autom. wzmocnienie

Umożliwia włączenie automatycznego dostosowania jasności połączonych
Uwagi dotyczące funkcji Wielokrotna ekspozycja

o Łączenie zdjęć może chwilę potrwać.
o Funkcja wielokrotnej ekspozycji wyłączy się, jeśli podczas fotografowania aparat zostanie przełączony
w tryb czuwania przez opcję autowyłączania (A57). Podczas fotografowania z dłuższymi przedziałami
czasowymi między zdjęciami zaleca się ustawienie dłuższego czasu w opcji autowyłączania.
o Podczas fotografowania z długim czasem otwarcia migawki w trybie wielokrotnej ekspozycji na
zapisywanych zdjęciach mogą pojawić się szumy (jasne plamy).

Fotografowanie w trybie Wielokrotna ekspozycja
wielofunkcyjnego wybierz opcję Tryb
wielokr. ekspoz., a następnie naciśnij
Wielokrotna ekspozycja

Tryb wielokr.
Wybierz opcję Włącz, a następnie naciśnij
Tryb wielokrotnej ekspozycji

Włącz
Wyłącz

Naciśnij przycisk d (menu), aby wyświetlić ekran fotografowania.

pierwsze zdjęcie.

Naciśnij spust migawki, aby wykonać drugie
Naciśnij spust migawki, aby wykonać trzecie zdjęcie.
o Zostanie zapisane zdjęcie stanowiące połączenie trzech zdjęć, a następnie tryb wielokrotnej
ekspozycji zostanie wyłączony.
o Wykonanie trzeciego zdjęcia może chwilę potrwać.

o Wykadruj zdjęcie, patrząc na nałożone pierwsze zdjęcie.
o Po wykonaniu drugiego zdjęcia zostanie zapisane
i wyświetlone zdjęcie powstałe w wyniku nałożenia na
siebie obu zdjęć.
o Aby zakończyć fotografowanie w trybie wielokrotnej
ekspozycji po wykonaniu drugiego zdjęcia, wybierz
w opcji Tryb wielokrotnej ekspozycji wartość Wyłącz lub ustaw pokrętło trybu pracy
w dowolnej pozycji innej niż j, k, l, m lub M.

E79

Pamięć zoomu
j, k, l, m lub M M Pamięć zoomu M przycisk k
Włączona

ogniskowej/kąta widzenia w formacie małoobrazkowym (35 mm) [135])
zostanie przełączona na pozycje, które zostały włączone przez
zaznaczenie pola wyboru w tej opcji menu.
o Wybierz ogniskową za pomocą przycisków HI wybieraka
wielofunkcyjnego, a następnie naciśnij przycisk k, aby zaznaczyć lub
usunąć zaznaczenie pola wyboru [w].
Dostępne są następujące ustawienia: 24 mm, 28 mm, 35 mm,
50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm,
500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm,
1600 mm, 1800 mm i 2000 mm.
o Ustawienie domyślne: wszystkie pola wyboru są zaznaczone [w]
o Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk K
o Pozycja zoomu ustawiona w opcji Początkowa poz. zoomu jest
automatycznie włączona [w].
o Funkcji pamięci zoomu nie można obsługiwać przy użyciu bocznej
dźwigni zoomu.

Wyłączona (ustawienie
Pozycję zoomu można przesunąć do dowolnej pozycji, w tym do pozycji,
które można ustawić po wybraniu wartości Włączona.

Uwagi dotyczące działania zoomu

o Po ustawieniu więcej niż jednej ogniskowej przesuń dźwignię zoomu, aby ustawić ogniskową najbliższą
ustawieniu przed wykonaniem tej czynności. Aby ustawić inną ogniskową, zwolnij i przesuń ponownie
dźwignię zoomu.
o W przypadku używania zoomu cyfrowego wybierz w opcji Pamięć zoomu ustawienie Wyłączona.

Początkowa poz. zoomu
j, k, l, m lub M M Początkowa poz. zoomu M przycisk k
Umożliwia ustawienie pozycji zoomu (odpowiednik ogniskowej/kąta widzenia w formacie
małoobrazkowym (35 mm) [135]) dostępnej po włączeniu aparatu.
Dostępne są następujące ustawienia: 24 mm (ustawienie domyślne), 28 mm, 35 mm, 50 mm,
85 mm, 105 mm i 135 mm.

Tryb M, pod. ekspozycji
j, k, l, m lub M M Tryb M, pod. ekspozycji M przycisk k
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji odzwierciedlania jasności na ekranie fotografowania
podczas zmiany ekspozycji w trybie m (manualnym).
Włączony

Odzwierciedlanie jasności na ekranie fotografowania.

Brak odzwierciedlania jasności na ekranie fotografowania.

Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu e M Opcje filmów M
przycisk k
Wybierz żądaną opcję filmów, aby rozpocząć nagrywanie. Wybierz normalną prędkość, aby
nagrywać filmy ze standardową prędkością, lub opcję filmu HS (E83) w celu nagrywania filmów
w zwolnionym lub przyśpieszonym tempie. Dostępne opcje filmów różnią się w zależności od
ustawienia Liczba klatek na sekundę (E87).
o Do nagrywania filmów zaleca się używanie kart pamięci SD o klasie prędkości 6 lub szybszych
(F20).

Opcje filmów nagranych ze standardową prędkością
Opcja (wielkość zdjęcia/liczba klatek na
sekundę, format pliku)

Wielkość obrazu

Współczynnik proporcji
(rozmiaru w poziomie do
rozmiaru w pionie)

1920 × 1080

1080/30p
1080/25p

I
1080/60p
1080/50p

r

720/30p
720/25p

1280 × 720

i
e
p

720/60p
720/50p

480/30p
480/25p

640 × 480

Opcje filmów HS
Zarejestrowane filmy są odtwarzane w przyśpieszonym lub zwolnionym tempie.
Patrz,, Odtwarzanie filmów w zwolnionym i przyśpieszonym tempie" (E84).
Wielkość obrazu
h
HS 480/4×*
u

640 × 480
Filmy w zwolnionym tempie, 1/4 szybkości
o Maksymalny czas nagrywania:
7 min i 15 s)
(czas odtwarzania: 29 min)

1280 × 720
Filmy w zwolnionym tempie, 1/2 szybkości
14 min i 30 s)
1920 × 1080
Filmy przyśpieszone 2-krotnie
29 min (czas odtwarzania:
14 min 30 s)

HS 720/2×

j
HS 1080/0, 5×
* Ustawienie nie jest dostępne w przypadku używania niektórych efektów specjalnych.

Uwagi dotyczące filmów HS

o Dźwięk nie jest rejestrowany.
o Po rozpoczęciu nagrywania filmu pozycja zoomu, ostrość, ekspozycja i balans bieli zostają zablokowane.

E83

Odtwarzanie filmów w zwolnionym i przyśpieszonym tempie

Nagrywanie ze standardową prędkością:
Czas
nagrywania

Nagrywanie w trybie h HS 480/4× lub u HS 480/4×:
Filmy są nagrywane z 4-krotnie większą prędkością niż normalna.
Są one odtwarzane w 4-krotnie zwolnionym tempie.
40 s
Odtwarzanie w zwolnionym tempie

Nagrywanie w trybie j HS 1080/0, 5× lub x HS 1080/0, 5×:
Filmy są nagrywane z prędkością wynoszącą 1/2 normalnej prędkości.
Są one odtwarzane w 2-krotnie przyśpieszonym tempie.
nagrywania
Odtwarzanie w
przyśpieszonym tempie

E84

Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu e M Tryb AF M
Wybór sposobu ustawiania ostrości przez aparat podczas nagrywania filmów.
Pojedynczy AF
A (ustawienie
Ostrość jest blokowana po rozpoczęciu nagrywania filmu.
Wybierz tę opcję, jeśli odległość między aparatem a obiektem będzie
w przybliżeniu stała.

B Ciągły AF

Aparat stale ustawia ostrość.
się znacznie zmieniać podczas nagrywania. W nagranych filmach
może być słyszalny dźwięk regulowania ostrości. Aby zapobiec
nagrywaniu dźwięku regulowania ostrości, zaleca się korzystanie
z opcji Pojedynczy AF.

o Jeśli w menu Opcje filmów zostanie wybrana opcja filmu HS, ustawienie przyjmuje na stałe wartość
Pojedynczy AF.
o Ta funkcja może być niedostępna w połączeniu z innymi funkcjami.

Elektronicz. drgań
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu e M Elektronicz.
drgań M przycisk k
Umożliwia określenie, czy podczas nagrywania filmów ma działać funkcja elektronicznej redukcji
drgań.
Funkcja elektronicznej redukcji drgań działa. obszar widoczny w kadrze) jest węższy.
o Po wybraniu w opcji Redukcja drgań ustawienia Normalna lub
Aktywna w menu ustawień (A57) jednocześnie będzie
działała funkcja optycznej redukcji drgań.

Funkcja elektronicznej redukcji drgań nie działa.

Uwagi dotyczące funkcji Elektronicz. drgań

Jeśli w menu Opcje filmów zostanie wybrana opcja filmu HS, ustawienie przyjmuje na stałe wartość
Wyłącz.

Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu e M Redukcja szumu
wiatru M przycisk k
Zmniejsza natężenie szumu powstającego, gdy wiatr opływa
mikrofon podczas nagrywania filmów. Podczas odtwarzania inne
dźwięki mogą być słabo słyszalne.

Funkcja redukcji szumu wiatru jest wyłączona.

Uwagi dotyczące funkcji Redukcja szumu wiatru

Wyłączona.

Zoom mikrofonu
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu e M Zoom mikrofonu
Odpowiednio do kąta widzenia aparat rejestruje dźwięk z szerokiego
obszaru przy pozycji obiektywu szerokokątnego i z ograniczonego
obszaru przy pozycji teleobiektywu zmiennoogniskowego.

Zoom mikrofonu jest wyłączony.

Uwagi dotyczące funkcji Zoom mikrofonu

Liczba klatek na sekundę
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu e M Liczba klatek na
sekundę M przycisk k
Umożliwia określenie liczby klatek na sekundę rejestrowanych podczas nagrywania filmów.
W przypadku zmiany ustawienia liczby klatek na sekundę zmienią się dostępne opcje w menu
Opcje filmów (E82).
Można odtworzyć na telewizorze zgodnym ze standardem NTSC.

Można odtworzyć na telewizorze zgodnym ze standardem PAL.

Aby uzyskać informacje na temat funkcji edycji zdjęć, patrz,, Edycja zdjęć" (E26).

Naciśnij kolejno przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Zaz. przez Wi-Fi
Przed wysłaniem zdjęć wybierz w aparacie zdjęcia, które chcesz przesłać do urządzenia
inteligentnego. Nie można wybierać filmów.
Podczas używania funkcji Zaz. przez Wi-Fi zaznacz lub usuń zaznaczenie zdjęć na ekranie
wyboru zdjęć (A56).
Należy pamiętać, że po wybraniu opcji Resetuj wszystko (E110) w menu ustawień lub
Przywróć ust. domyślne (E92) w menu opcji Wi-Fi wybrane ustawienia funkcji Zaz. do
wys. przez Wi-Fi zostaną anulowane.

Pokaz slajdów
Naciśnij kolejno przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Pokaz slajdów M
Zdjęcia można automatycznie odtwarzać kolejno w,, pokazie slajdów". W przypadku odtwarzania w
pokazie slajdów plików filmowych są wyświetlane tylko pierwsze klatki poszczególnych filmów.

wielofunkcyjnego wybierz opcję Start,
Interwał
o Rozpocznie się pokaz slajdów.
W pętli
o Aby zmienić interwał między kolejnymi zdjęciami,
wybierz pozycję Interwał i naciśnij przycisk k,
Wstrzymaj
a następnie wybierz żądany czas interwału i wybierz
pozycję Start.
o Aby automatycznie powtórzyć pokaz slajdów, wybierz opcję W pętli, a następnie naciśnij
przycisk k i wybierz pozycję Start.
o Maksymalny czas odtwarzania wynosi około 30 minut, nawet przy włączonej funkcji W pętli.

Zakończ lub uruchom ponownie pokaz
slajdów.
o Po zakończeniu lub wstrzymaniu pokazu slajdów
zostanie wyświetlony ekran przedstawiony po prawej
stronie. Aby wyjść z pokazu, wybierz pozycję G,
a następnie naciśnij przycisk k. Aby wznowić pokaz
slajdów, wybierz pozycję F, a następnie naciśnij
o Za pomocą przycisków JK wybieraka wielofunkcyjnego wyświetl poprzednie/następne
zdjęcia. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu/do tyłu.
o Naciśnij przycisk k, aby wstrzymać odtwarzanie lub zakończyć pokaz slajdów.

Czynności podczas odtwarzania

Zabezpiecz
Naciśnij kolejno przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Zabezpiecz M
Aparat zabezpiecza wybrane zdjęcia przed przypadkowym usunięciem.
Wybierz zdjęcia, które mają zostać zabezpieczone, lub anuluj zabezpieczenia zdjęć na ekranie
Należy pamiętać, że sformatowanie karty pamięci trwale usuwa wszystkie dane, w tym
zabezpieczone pliki (E107).

Obróć zdjęcie
Naciśnij kolejno przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Obróć zdjęcie M
Umożliwia określenie orientacji, w jakiej zapisane zdjęcia mają być wyświetlane podczas
odtwarzania. Zdjęcia można obracać o 90 stopni w prawo lub 90 stopni w lewo.
Zdjęcia zapisane w orientacji pionowej można obrócić o maksymalnie 180 stopni w każdym
kierunku.
Wybierz zdjęcie na ekranie wyboru zdjęć (A56). Po wyświetleniu ekranu obracania użyj
przycisków JK wybieraka wielofunkcyjnego lub obróć go, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni.
Obróć zdjęcie

Obrót o 90 stopni
w lewo

Obróć

Naciśnij przycisk k, aby zakończyć określanie orientacji wyświetlania i zapisać informacje
o orientacji wraz ze zdjęciem.

w prawo

Opcje wyświetl. sekwencji
Naciśnij kolejno przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Opcje wyświetl.
sekwencji M przycisk k
Wybierz metodę stosowaną do wyświetlania zdjęć w sekwencji (E25).
Pojedyncze zdjęcia

Umożliwia pojedyncze wyświetlanie zdjęć w sekwencji. Na ekranie
odtwarzania jest wyświetlany symbol F.

Tylko kluczowe zdjęcie
Umożliwia wyświetlenie tylko kluczowego zdjęcia w sekwencji.

Ustawienia są stosowane do wszystkich sekwencji i zostaną zapisane w pamięci aparatu, nawet jeśli
aparat jest wyłączony.

Wybierz kluczowe zdjęcie
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wyświetl sekwencję, w której ma zostać
zmienione zdjęcie kluczowe M przycisk d M Wybierz kluczowe zdjęcie M przycisk k
Wybierz inne zdjęcie z sekwencji jako zdjęcie kluczowe.
o Po wyświetleniu ekranu wyboru zdjęcia kluczowego wybierz zdjęcie (A56).

Menu opcji Wi-Fi
Naciśnij kolejno przycisk d M ikona menu q M przycisk k
Skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi (bezprzewodowej sieci LAN) tak, aby było możliwe podłączenie
aparatu i urządzenia inteligentnego.
Prześlij z aparatu

Wyłącz Wi-Fi

Opcje

Bieżące ustawienia
Przywróć ust.
domyślne

E92

Wybierz, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe między aparatem
a urządzeniem inteligentnym.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Połączenie z urządzeniem inteligentnym
(Wi-Fi)" (E45).
Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Wstępne wybieranie zdjęć, które zostaną
przesłane z aparatu do urządzenia inteligentnego" (E47).
o Zdjęcia do przesłania można wybrać na ekranie wyboru zdjęć przed
nawiązaniem połączenia Wi-Fi (A56, E88). Po wybraniu zdjęć na
ekranie wyświetlane są identyfikator SSID i hasło aparatu.
Wybierz, aby przerwać połączenie bezprzewodowe między aparatem
Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Kończenie połączenia Wi-Fi" (E46).
SSID: zmień identyfikator SSID. Wprowadzony w tym miejscu identyfikator
SSID zostanie wyświetlony na urządzeniu inteligentnym. Wprowadź wartość
SSID składającą się z maks. 24 znaków alfanumerycznych.
Uwierzyt. /kodowanie: wybierz, czy komunikacja między aparatem
a inteligentnym urządzeniem ma być szyfrowana.
Po wybraniu opcji Otwarte (ustawienie domyślne) komunikacja nie będzie
szyfrowana.
o Po ustawieniu opcji WPA2-PSK-AES wyświetlony zostaje monit
o wprowadzenie hasła, gdy aparat jest podłączony do urządzenia
inteligentnego (E45).
Hasło: może mieć od 8 do 16 znaków alfanumerycznych.
Kanał: wybierz kanał używany do połączeń bezprzewodowych.
Maska podsieci: zwykle wystarczy użyć ustawienia domyślnego
(255. 255. 0).
Adres IP serwera DHCP: zwykle wystarczy użyć ustawienia domyślnego
(192. 168. 0. 10).
Wyświetl bieżące ustawienia.
Przywróć wartości domyślne ustawień Wi-Fi. W przypadku połączenia z siecią
Wi-Fi uruchomienie tej opcji spowoduje przerwanie połączenia
bezprzewodowego.

Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu
Wprowadzanie znaków w opcjach SSID i Hasło
o Do wyboru liter i cyfr użyj przycisków HIJK wybieraka
wielofunkcyjnego. Aby wprowadzić wybrany znak w polu
tekstowym i przesunąć kursor na następne miejsce, naciśnij
o Aby przesunąć kursor do następnego pola, wybierz na
klawiaturze N lub O, a następnie naciśnij przycisk k.
o Aby usunąć jeden znak, naciśnij przycisk l.
o Aby wprowadzić ustawienie, wybierz na klawiaturze P
Pole tekstowe
SSID

01 2 3 4 5 6 7 8 9A BCDEF
G H I J K L MNO P Q R
0
A
K
1 2
B C
LM
VW

D
N
E
O
5 6 7 8 9
F GH I J
P Q R S T
Klawiatura

Wprowadzanie znaków w opcjach Kanał, Maska podsieci i Adres IP serwera DHCP
o Wybierz cyfry przy użyciu przycisków HI wybieraka
wielofunkcyjnego. Aby przejść do następnej cyfry, naciśnij
przycisk K lub k. Aby wrócić do poprzedniej cyfry, naciśnij
przycisk J.
o Aby wprowadzić ustawienie, wybierz ostatnią cyfrę i naciśnij
Adres IP serwera DHCP

1 9 2. 1 6 8. 0 0 0. 0 1 0

E93

Menu opcji danych pozycji
Opcje danych pozycji
Po wybraniu ustawienia Włączony będą obierane sygnały z satelitów
pozycjonujących i rozpocznie się pozycjonowanie (E39).
Zaktualizuj plik A-GPS

Do aktualizacji pliku A-GPS (wspomaganie GPS) używa się karty pamięci.
Korzystanie z najnowszego pliku A-GPS pozwala skrócić czas wymagany
do uzyskania danych pozycji.
o Aby uzyskać więcej informacji, patrz,, Aktualizowanie pliku A-GPS"
(E95).

Usuń dane pozycji

Umożliwia usunięcie danych pozycji oraz informacji POI zapisanych na
zdjęciach.
o Usuniętych danych pozycji oraz informacji POI nie można odzyskać.
o Danych pozycji zdjęć wykonanych za pomocą innych aparatów nie
można usunąć.

E94

Aktualizowanie pliku A-GPS
Pobierz najnowszy plik A-GPS z poniższej witryny i użyj go do przeprowadzenia aktualizacji.
http://nikonimglib. com/agps3/
o Plik A-GPS przeznaczony do aparatu COOLPIX P900 jest dostępny tylko w powyższej witrynie.

Pobierz najnowszy plik A-GPS z witryny internetowej i zapisz go na
komputerze.

Przy użyciu czytnika kart lub innego urządzenia skopiuj pobrany plik do
folderu,, NCFL" na karcie pamięci.
o Folder,, NCFL" znajduje się w katalogu głównym karty pamięci. Jeśli karta pamięci nie zawiera
folderu,, NCFL", utwórz nowy folder.

Umieść w aparacie kartę pamięci zawierającą skopiowany plik.

Wybierz pozycję Zaktualizuj plik A-GPS, aby zaktualizować plik.

Włącz aparat.
Naciśnij przycisk d (menu), aby wyświetlić menu opcji danych pozycji,
a następnie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wybierz pozycję
Opcje danych pozycji.
o Aktualizacja pliku A-GPS trwa około 2 minut.

Uwagi dotyczące aktualizacji pliku A-GPS

o Plik A-GPS jest niedostępny, gdy pozycja jest określana po raz pierwszy po zakupie aparatu. Plik A-GPS
jest aktywny od drugiej operacji określania pozycji.
o Okres ważności pliku A-GPS można sprawdzić na ekranie aktualizacji. Po upływie okresu ważności jest
on wyświetlany w kolorze szarym.
o Po wygaśnięciu ważności pliku A-GPS uzyskiwanie danych pozycji nie będzie szybsze. Przed
rozpoczęciem korzystania z funkcji danych pozycji zaleca się aktualizację pliku A-GPS.

E95

Interes. miejsca (POI) (zapisywanie i wyświetlanie informacji
o nazwie pozycji)
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Interes. miejsca (POI) M przycisk k
Skonfiguruj ustawienia punktów POI (interesujące miejsca, informacje o nazwie pozycji).
Wyświetl POI

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania informacji o nazwie
pozycji na ekranie fotografowania lub na ekranie odtwarzania (A6, 7).
o Jeśli podczas wykonywania zdjęcia w opcji Osadź POI było wybrane
ustawienie Włączone, na ekranie odtwarzania zostaną wyświetlone
informacje o nazwie pozycji.
o Ustawienie domyślne: Wyłączone

Poziom szczegółów

Osadź POI

Umożliwia włączenie lub wyłączenie zapisywania na wykonywanych
zdjęciach informacji o nazwie pozycji.
o Ustawienie domyślne: Wyłączone
o Informacje o nazwie pozycji mogą być zapisywane na zdjęciach
i filmach.

Umożliwia ustawienie poziomu wyświetlania informacji o nazwie pozycji.
Im wyższy poziom wyświetlania, tym bardziej szczegółowe informacje
regionalne.
o Poziom 1: wyświetlane są nazwy krajów.
o Poziomy od 2 do 5: wyświetlane informacje mogą się różnić
w zależności od kraju.
o Poziom 6: wyświetlane są nazwy punktów orientacyjnych (obiektów).

Edytuj POI

Jeśli w trybie odtwarzania została wybrana opcja Aktualizuj POI,
informacje o nazwie pozycji zapisane na zdjęciach można zmieniać.
Przed naciśnięciem przycisku d wybierz zdjęcie, aby zmienić
o Jeśli został wybrany poziom 6, nazwę punktu orientacyjnego można
zmienić za pomocą przycisków JK wybieraka wielofunkcyjnego.
o Aby zmienić poziom informacji POI, użyj przycisków HI wybieraka
Jeśli została wybrana opcja Usuń POI, informacje o nazwie pozycji
zapisane na zdjęciach zostaną usunięte.

Wyświetlanie POI

Jeśli przy ustawionym poziomie wyświetlania nie ma żadnych informacji o nazwie pozycji, nie będą
wyświetlane żadne informacje o nazwie pozycji.

E96

Użyj satel. zeg.
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Użyj satel. M przycisk k
Sygnały z satelitów pozycjonujących są używane do ustawienia daty i godziny wewnętrznego
zegara aparatu. Przed rozpoczęciem ustawiania zegara przy użyciu tej opcji sprawdź stan
pozycjonowania.

Uwagi dotyczące funkcji Użyj satel.

o Aby ustawić wewnętrzny zegar aparatu, należy wcześniej pomyślnie przeprowadzić pozycjonowanie
(E39).
o Ustawienie daty i czasu za pomocą funkcji Użyj satel. jest dokonywane odpowiednio do
strefy czasowej ustawionej w opcji Strefa czasowa i data (A57, E98) menu ustawień. Przed
ustawieniem opcji Użyj satel. sprawdź strefę czasową.
o Ustawienie daty i godziny za pomocą funkcji Użyj satel. nie jest tak precyzyjne, jak w
przypadku zegara ustawianego radiowo. Ustaw godzinę przy użyciu opcji Strefa czasowa i data, jeśli
nie została ona precyzyjnie ustawiona przez funkcję Użyj satel. zeg..

E97

Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Strefa czasowa i data M przycisk k
Ustawianie zegara aparatu.
o Wybór pola: naciskaj przyciski JK
o Edycja daty i czasu: naciskaj przyciski
HI. Datę i czas można również
zmienić, obracając wybierak
wielofunkcyjny lub pokrętło
o Zastosowanie ustawienia: Wybierz
ustawienie pola minut i naciśnij
przycisk k lub K.

Format daty

Wybierz ustawienie Rok/miesiąc/dzień, Miesiąc/dzień/rok lub Dzień/
miesiąc/rok.

Strefa czasowa

Umożliwia ustawienie strefy czasowej i czasu letniego.
o Jeśli funkcja Cel podróży (x) została ustawiona po skonfigurowaniu
macierzystej strefy czasowej (w), różnica czasu między celem podróży
a ustawioną strefą zostanie automatycznie obliczona i zostaną zapisane data
oraz czas dla wybranego regionu.

Ustawianie funkcji Strefa czasowa
wielofunkcyjnego wybierz opcję Strefa
czasowa, a następnie naciśnij przycisk k.

Format daty
Strefa czasowa
London, Casablanca
Wybierz opcję w Macierz. strefa czas.
lub x Cel podróży i naciśnij przycisk k.
o Data i czas wyświetlane na monitorze zmieniają się
w zależności od wybranej macierzystej strefy czasowej
i celu podróży.

Macierz.
Cel podróży

Naciśnij przycisk K.

Za pomocą przycisków JK wybierz
strefę czasową.
o Naciśnij przycisk H, aby włączyć funkcję czasu
letniego. Zostanie wyświetlony symbol W. Aby
wyłączyć funkcję czasu letniego, naciśnij przycisk I.
o Naciśnij przycisk k, aby zastosować strefę czasową.
o Jeśli dla ustawienia strefy lub celu podróży nie jest
wyświetlana prawidłowa godzina, należy wprowadzić
odpowiednią wartość w pozycji Data i czas.

New York, Toronto, Lima
10:30

-5:00

E99

Bl. przy braku karty
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Bl. przy braku karty M przycisk k
Umożliwia określenie, czy migawka może być zwalniana, gdy w aparacie nie ma włożonej karty
pamięci.
Spust zablokowany
Gdy w aparacie nie ma włożonej karty pamięci, migawka nie może zostać
zwolniona.

Spust działa

Migawka może zostać zwolniona, nawet jeśli w aparacie nie ma włożonej
karty pamięci. Gdy karta pamięci nie jest włożona, na zarejestrowanym
zdjęciu jest wyświetlany komunikat Tryb demo i nie można go
wydrukować ani zapisać na karcie pamięci, mimo że zdjęcie jest
wyświetlane na monitorze.

Ustaw. monitora
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Ustaw. monitora M przycisk k
Opcje monitora

Umożliwia ustawienie jasności i odcienia monitora.
o Za pomocą przycisków HI wybieraka wielofunkcyjnego dostosuj
jasność, a za pomocą przycisków JK dostosuj odcień, a następnie
naciśnij przycisk k.
o Ustawienie domyślne: Jasność 3
Odcień 0
o W przypadku używania wizjera opcja jest niedostępna.

Opcje EVF

Umożliwia ustawienie jasności i odcienia wizjera.
o Ustawienie domyślne: Jasność 2
o W przypadku używania monitora opcja jest niedostępna.

Wyśw. /ukr. linie kadr.

Umożliwia określenie, czy na ekranie fotografowania mają być wyświetlane
linie kadrowania dzielące obraz na pola.
Wyśw.
histogramy

Umożliwia określenie, czy na ekranie fotografowania ma być wyświetlany
wykres przedstawiający rozkład poziomów jasności na zdjęciu (A44).
Wirtualny horyzont

wirtualny horyzont (E102).
Uwagi dotyczące funkcji Wyśw.

Podczas powiększania środka zdjęcia wyświetlanego w trybie E (ręczne ustawianie ostrości) linie
kadrowania nie są wyświetlane.

Podgląd zdjęć

Umożliwia określenie, czy wyświetlać zarejestrowane zdjęcie natychmiast po
jego wykonaniu.
o Ustawienie domyślne: Włączony

Uwagi dotyczące funkcji Wyśw. histogramy

Histogramy nie są wyświetlane w następujących sytuacjach:
o Podczas nagrywania filmu
o Podczas powiększania środka zdjęcia wyświetlanego w trybie E (ręczne ustawianie ostrości)
o Podczas fotografowania z użyciem funkcji łatwej panoramy
o Podczas wyświetlania trybu lampy błyskowej, menu samowyzwalacza lub menu trybu ustawiania
Wirtualny horyzont
Wirtualny horyzont, wskazujący położenie względem osi poziomej i pionowej, jest wyświetlany na
monitorze na podstawie danych z wbudowanego czujnika pochylenia.
Wirtualny horyzont może być wyświetlany, jeśli dla funkcji Tryb pól AF wybrano ustawienie
Wybór ręczny (punkt. ), Wybór ręczny (zwykłe) lub Wybór ręczny (szerokie) w trybie j, k,
l albo m, a także w niektórych programach tematycznych lub trybach efektów specjalnych
z polem ostrości ustawionym na środku kadru.
o Gdy aparat jest ustawiony w normalnym położeniu (bez nachylenia), linia odniesienia na
wirtualnym horyzoncie wskazująca położenie względem osi poziomej jest zielona. W przypadku
położenia względem osi pionowej symbol b na środku kadru zmienia się na zielony.
o Jedna podziałka wirtualnego horyzontu wskazuje 5 stopni na osi poziomej i 10 stopni na osi
pionowej.

Aparat jest w położeniu
normalnym względem osi
poziomej i pionowej.

Aparat jest przechylony
względem osi poziomej.

względem osi pionowej.

Uwagi dotyczące wirtualnego horyzontu

Wirtualny horyzont nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:
o Gdy wybrano program tematyczny s (portret nocny), Automatycz. prog., Portret, Żywność,
Łatwa panorama lub Portret zwierzaka
o Jeśli została wybrana funkcja wyzwalania uśmiechem

Dokładność wirtualnego horyzontu

Należy pamiętać, że znaczne odchylenie aparatu do przodu lub do tyłu powoduje zmniejszenie
dokładności. Jeśli aparat zostanie przechylony w zakresie niemierzalnym, podziałka wirtualnego horyzontu
wyłączy się.

E102

Autom. przełączanie na EVF (automatyczne przełączanie
między ekranem a wizjerem)
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Autom. na EVF M przycisk k
Po zbliżeniu twarzy do wizjera wykrywa to czujnik zbliżenia oka i ekran
zostaje automatycznie przełączony z monitora na wizjer.

Nawet po zbliżeniu twarzy do wizjera obraz nie będzie wyświetlany
w wizjerze.

Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Datownik M przycisk k
Podczas fotografowania na zdjęcia można nanieść datę i czas.

Na zdjęcia zostanie naniesiona data.

SData i czas

Na zdjęcia zostaną naniesione data i czas.

Wyłączone (ustawienie domyślne) Data i czas nie zostaną naniesione na zdjęcia.

fData

Uwagi dotyczące funkcji Datownik

o Naniesione daty stają się trwałą częścią danych zdjęcia i nie można ich usunąć. Nie można nanieść daty
i czasu na zdjęcia po ich zarejestrowaniu.
o Daty i czasu nie można nanieść w następujących sytuacjach:
- Wybrano program tematyczny Krajobraz nocny (w przypadku wybrania ustawienia Z ręki),
Portret nocny (w przypadku wybrania ustawienia Z ręki), Sport, Muzeum, Zdjęcia pod światło
(gdy w opcji HDR wybrano ustawienie Włączony), Łatwa panorama, Portret zwierzaka (gdy
w opcji wybrano ustawienie Zdjęcia seryjne) lub Obserwacja ptaków (w przypadku wybrania
ustawienia Zdjęcia seryjne)
- Jeśli zostało wybrane ustawienie Bufor zdj. wstępnych, Szybkie: 120 klatek/sek. lub
Szybkie: 60 klatek/sek. w opcji Zdjęcia seryjne (E67)
- Podczas zapisywania zdjęć w trakcie nagrywania filmów
- Podczas wyodrębniania zdjęć z filmu podczas odtwarzania
o W przypadku niewielkiej wielkości zdjęcia naniesione data i czas mogą być nieczytelne.

Redukcja drgań
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Redukcja drgań M przycisk k
Wybierz ustawienie redukcji drgań używane podczas fotografowania.
Wybierz ustawienie Wyłączona, używając statywu w celu stabilizacji aparatu w trakcie
Normalna
Pozwala kompensować efekty drgań aparatu występujące zwykle
podczas fotografowania przy długich ogniskowych lub długich czasach
otwarcia migawki. Aparat automatycznie wykrywa kierunek przesuwania
i kompensuje tylko drgania wynikające z poruszenia aparatu.
Gdy na przykład aparat jest przemieszczany poziomo, mechanizm
redukcji drgań eliminuje tylko drgania w pionie. Jeśli aparat jest
przemieszczany pionowo, mechanizm redukcji drgań kompensuje tylko
drgania w poziomie.

Aktywna

Pozwala automatycznie kompensować stosunkowo silne drgania
aparatu występujące na przykład podczas fotografowania z samochodu
lub w warunkach słabej stabilności aparatu.

Wyłączona

Kompensacja nie jest wykonywana.

Uwagi dotyczące funkcji Redukcja drgań

o Po włączeniu aparatu lub przełączeniu z trybu odtwarzania na tryb fotografowania należy poczekać na
wyświetlenie ekranu trybu fotografowania i dopiero wtedy wykonać zdjęcie.
o Zdjęcia wyświetlone na monitorze aparatu po zarejestrowaniu mogą być rozmazane.
o W niektórych sytuacjach całkowite wyeliminowanie drgań aparatu przez funkcję redukcji drgań jest
niemożliwe.

Wspomaganie AF
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Wspomaganie AF M przycisk k
Automatyczne
Dioda wspomagająca AF będzie automatycznie włączana po
naciśnięciu spustu migawki przy słabym oświetleniu. Dioda
wspomagająca ma zasięg około 5, 0 m przy minimalnej ogniskowej
i około 5, 0 m przy maksymalnej ogniskowej.
o Należy pamiętać, że w niektórych programach tematycznych lub
polach ostrości dioda wspomagająca AF może nie działać.

Dioda wspomagająca AF nie świeci.

Zoom cyfrowy
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Zoom cyfrowy M przycisk k
Zoom cyfrowy jest włączony.

Zoom cyfrowy jest wyłączony.

Uwagi dotyczące opcji Zoom cyfrowy

o Zoomu cyfrowego nie można używać w poniższych programach tematycznych.
- Automatycz. prog., Portret, Portret nocny, Łatwa panorama, Portret zwierzaka
o Zoomu cyfrowego nie można używać w innych trybach fotografowania w przypadku korzystania z
niektórych ustawień (A48).

Funkc. zoomu
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Funkc. zooma M przycisk k
Umożliwia wybranie funkcji, która ma zostać wykonana podczas fotografowania po przesunięciu
bocznej dźwigni zoomu.
Zoom (ustawienie
Podczas fotografowania boczna dźwignia zoomu (A20) umożliwia
ustawienie zoomu.

Ręczne ust. ostrości

Jeśli wybrano ustawienie trybu ostrości E (ręczne ustawianie
ostrości), boczna dźwignia zoomu umożliwia ustawienie ostrości
(A42).
o Przesuń boczną dźwignię zoomu w kierunku g, aby ustawić ostrość
na odległych obiektach.
o Przesuń boczną dźwignię zoomu w kierunku f, aby ustawić
ostrość na bliskich obiektach. dźwięków
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Ustaw. dźwięków M przycisk k
Po wybraniu ustawienia Włączony (ustawienie domyślne) dźwięk
migawki zostanie wyemitowany po zwolnieniu migawki.
o Dźwięk migawki nie jest emitowany w trybie zdjęć seryjnych,
podczas nagrywania filmów lub w przypadku korzystania
z programu tematycznego Łatwa panorama, Portret
zwierzaka albo Obserwacja ptaków.

Dźwięk przycisków

W przypadku wybrania ustawienia Włączony (ustawienie domyślne)
aparat emituje pojedynczy sygnał po wykonaniu czynności, dwa
sygnały po ustawieniu ostrości na obiekcie oraz trzy sygnały
w przypadku wystąpienia błędu.
o Podczas używania programu tematycznego Portret zwierzaka
lub Obserwacja ptaków dźwięki są wyłączone.

Autowyłączanie
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Autowyłączanie M przycisk k
Ustawienie czasu, po upływie którego aparat przechodzi w tryb czuwania (A18).
Można wybrać ustawienie 30 s, 1 min (ustawienie domyślne), 5 min lub 30 min.

Ustawianie funkcji autowyłączania

Czas, po upływie którego aparat przechodzi w tryb czuwania jest stały w następujących sytuacjach:
o Podczas wyświetlania pozycji menu: 3 minuty (gdy wybrano ustawienie autowyłączania 30 s lub 1 min)
o Po podłączeniu zasilacza sieciowego: 30 minut

Formatuj kartę
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Formatuj kartę M przycisk k
Ta opcja umożliwia sformatowanie karty pamięci.
Formatowanie karty pamięci powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich danych.
Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Przed przystąpieniem do formatowania należy zapisać
wszystkie ważne zdjęcia na komputerze.
Aby rozpocząć formatowanie, wybierz opcję Formatuj na wyświetlanym ekranie, a następnie
o Podczas formatowania nie wyłączaj aparatu ani nie otwieraj pokrywy komory akumulatora/
gniazda karty pamięci.

Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Język/Language M przycisk k

Wybierz język wyświetlania menu i komunikatów aparatu.

Ładow. z komputera
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Ładow. z komputera M przycisk k
a Automatyczne
Po podłączeniu aparatu do uruchomionego komputera (A61)
akumulator w aparacie będzie automatycznie ładowany przez komputer.

Akumulator w aparacie nie będzie ładowany po podłączeniu aparatu do
komputera.

Uwagi dotyczące ładowania z komputera

o Aparat po podłączeniu do komputera włącza się i rozpoczyna ładowanie. Po wyłączeniu aparatu
ładowanie zostanie zatrzymane.
o Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora trwa około 6 godz. i 10 min. Czas ładowania
akumulatora wydłuża się, jeśli jednocześnie są przesyłane zdjęcia.
o Aparat wyłącza się automatycznie po 30 minutach braku komunikacji z komputerem od zakończenia
ładowania akumulatora.

Gdy dioda zasilania (dioda ładowania) szybko błyska w kolorze zielonym

o Temperatura otoczenia jest nieodpowiednia do ładowania. Ładowanie powinno odbywać się
w pomieszczeniu zamkniętym w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
o Kabel USB jest podłączony nieprawidłowo lub akumulator jest uszkodzony. Upewnij się, że kabel USB
jest podłączony prawidłowo lub w razie potrzeby wymień akumulator.
o Komputer jest w trybie uśpienia i nie dostarcza zasilania. Wznów działanie komputera.
o Nie można ładować akumulatora, ponieważ komputer nie dostarcza zasilania do aparatu ze względu na
ustawienia lub specyfikacje komputera.
Zmiana wyboru Av/Tv
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Zmiana wyboru Av/Tv M przycisk k
Pozwala określić metodę ustawiania fleksji programu, czasu otwarcia migawki lub wartości
przysłony w trybach fotografowania j, k, l, m oraz M.
Nie zmieniaj wyboru
Pokrętło sterowania służy do ustawiania fleksji programu lub czasu
otwarcia migawki, natomiast wybierak wielofunkcyjny służy do
ustawiania wartości przysłony.

Zmień wybór

Wybierak wielofunkcyjny służy do ustawiania fleksji programu lub
czasu otwarcia migawki, natomiast pokrętło sterowania służy do
Reset numer. plików
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Reset numer. plików M przycisk k
Po wybraniu pozycji Tak zostanie zresetowane numerowanie plików (E115). Po resetowaniu
zostaną utworzone nowy folder i numeracja plików dla następnych wykonywanych zdjęć
rozpocznie się od,, 0001".

Uwagi dotyczące funkcji Reset numer. plików

Reset numer. plików nie można wykonać, kiedy numeracja folderów osiągnie 999, a w folderze znajdują
się obrazy. Włóż nową kartę pamięci lub sformatuj kartę pamięci (E107).

Foldery do przechowywania plików

Zdjęcia i filmy zarejestrowane aparatem są zapisywane w folderach na karcie pamięci.
o Do nazw folderów są dodawane kolejne numery w kolejności rosnącej, rozpoczynając od,, 100",
a kończąc na,, 999" (nazwy folderów nie są wyświetlane w aparacie).
o Nowy folder jest tworzony w następujących sytuacjach:
- Kiedy liczba plików w folderze osiągnie 200
- Kiedy numeracja plików w folderze osiągnie wartość,, 9999"
- Po użyciu funkcji Reset numer. plików
o Nowy folder jest tworzony w przypadku wykonania serii zdjęć za pomocą funkcji fotografowania
z interwalometrem. Zdjęcia są zapisywane w tym folderze, a numer pliku rozpoczyna się od,, 0001".

Podkreśl krawędzie
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Podkreśl krawędzie M przycisk k
W przypadku używania trybu E (ręczne ustawianie ostrości) ustawianie
ostrości jest wspomagane przez wyróżnianie na biało obszarów ostrości
na zdjęciach wyświetlanych na monitorze (A42, 43).

Funkcja podkreślania krawędzi jest wyłączona.

Resetuj wszystko
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Resetuj wszystko M przycisk k
Po wybraniu opcji Resetuj zostaną przywrócone domyślne ustawienia aparatu.
o Niektóre ustawienia, takie jak Strefa czasowa i data lub Język/Language nie zostaną
przywrócone do wartości domyślnych.
o Ustawienia Ust. user settings pokrętła trybu pracy zapisane w trybie M nie zostaną zresetowane.
Aby zresetować te ustawienia, należy wybrać funkcję Reset ust. user settings (A35).

Resetowanie numerowania plików

Aby zresetować numerowanie plików do wartości,, 0001", usuń wszystkie zdjęcia zapisane na karcie
pamięci, a następnie wybierz polecenie Resetuj wszystko. Reset numer. plików również umożliwia
zresetowanie numerowania do wartości,, 0001" (E109).
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Wersja oprogramow. M przycisk k
Umożliwia wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania aparatu.

Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie zapoznaj się z informacjami w poniższej tabeli.
Wyświetlany komunikat
Temperatura baterii jest
podwyższona. Aparat
wyłączy się.
Aparat wyłączy się, aby nie
doszło do przegrzania.
Karta pamięci jest
zabezpieczona przed
zapisem.
Nie można użyć tej karty.
Nie można odczytać tej
karty.

Przyczyna/rozwiązanie

Aparat wyłącza się automatycznie. Poczekaj na ostygnięcie
akumulatora przed dalszym użytkowaniem.

Przełącznik ochrony przed zapisem jest ustawiony w pozycji
blokady (,, lock").
Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem do pozycji
zapisu (,, write").

Podczas uzyskiwania dostępu do karty pamięci wystąpił
błąd.
o Użyj karty pamięci zatwierdzonej przez firmę Nikon.
o Sprawdź, czy styki są czyste.
o Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona.

10,
F20

Brak wolnej pamięci.

Usuń zdjęcia lub włóż nową kartę pamięci.

10, 23

Podczas zapisywania zdjęcia wystąpił błąd.
Włóż nową kartę pamięci lub sformatuj kartę pamięci.

Brak dostępnych numerów plików.
Nie można zmodyfikować
obrazu.

Sprawdź, czy zdjęcia można edytować.

E26,
F13

Nie można zarejestrować
filmu.

Podczas zapisywania filmu na karcie pamięci wystąpił błąd
przekroczenia limitu czasu.
Wybierz kartę pamięci o wyższej prędkości zapisu.

Nie można zapisać zdjęcia.

Karta nie jest
sformatowana.
Sformatować?

Karta pamięci nie została sformatowana do użytku w tym
aparacie.
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych
zapisanych na karcie pamięci. Jeżeli chcesz zachować kopie
10, F5
zdjęć, przed sformatowaniem karty pamięci wybierz opcję
Nie i zapisz kopie na komputerze lub na innym nośniku. Aby
sformatować kartę pamięci, wybierz opcję Tak i naciśnij
E111

Wyświetlany komunikat

Nie można zresetować
numeracji plików.

Nie można zresetować numerowania plików, ponieważ
kolejny numer folderu osiągnął górny limit.
W pamięci nie ma
zapisanych żadnych zdjęć.

Włóż kartę pamięci, która zawiera zdjęcia.

Plik nie zawiera żadnych
danych o zdjęciu.

Plik nie został utworzony ani edytowany za pomocą tego
Nie można wyświetlić pliku na tym aparacie.
Wyświetl plik na komputerze lub urządzeniu użytym do
utworzenia lub edycji tego pliku.

o Brak dostępnych zdjęć do pokazu slajdów itp.
Wszystkie zdjęcia są ukryte. o Brak zdjęć dostępnych do wyświetlenia na ekranie
wyboru zdjęć do usunięcia.

Nie można usunąć tego
Zdjęcie jest zabezpieczone.
Wyłącz zabezpieczenie.

Podnieś lampę błyskową.

E4
o Jeśli wybrano program tematyczny
Automatycz. prog., można wykonać zdjęcie nawet
przy zamkniętej lampie błyskowej, jednakże w takiej
sytuacji błysk nie zostanie wyemitowany.
o Jeśli wybrano program tematyczny Portret nocny lub E3,
E7
Zdjęcia pod światło, a w opcji HDR wybrano
ustawienie Wyłączony, w celu wykonania zdjęcia należy
podnieść lampę błyskową.

Nie udało się użyć satelity
do ustawienia zegara.

Zegar aparatu nie został prawidłowo ustawiony. Zmień
pozycję lub godzinę, a następnie ponownie określ pozycję.

Na karcie pamięci nie znaleziono pliku A-GPS, który można
zaktualizować.
Sprawdź poniższe.
Nie znaleziono pliku A-GPS o Czy karta pamięci jest włożona?
o Czy na karcie pamięci został zapisany plik A-GPS?
na karcie.
o Czy plik A-GPS zapisany na karcie pamięci jest nowszy niż
plik A-GPS zapisany w aparacie?
o Czy plik A-GPS jest nadal aktualny?
Aktualizacja nie powiodła
się.

E112

Nie można zaktualizować pliku A-GPS.
Plik A-GPS może być uszkodzony. Pobierz ponownie plik z
witryny internetowej.

Przyczyna/rozwiązanie
Karta pamięci nie jest włożona.
Włóż kartę pamięci.

Maksymalnie można zapisać 36 zdarzeń danych rejestru
dziennie.
Nie można zapisać na kartę. Nie uzyskano rejestru.
Na jednej karcie pamięci można zapisać maksymalnie
100 zdarzeń danych rejestru.
Wymień kartę pamięci na inną lub usuń zbędne dane
rejestru z karty pamięci.

E43
Brak dostępu.

Aparat nie może odebrać sygnału komunikacji z urządzenia
inteligentnego. Ponownie połącz bezprzewodowo aparat z
urządzeniem inteligentnym.
E45,
o Naciśnij przycisk q.
o Dotknij aparatu urządzeniem inteligentnym z funkcją
E92
NFC.
o Wybierz pozycję Połącz z urz. w menu opcji
Wi-Fi.

Połączenie nieudane.

Aparat nie nawiązał połączenia podczas odbierania
sygnałów komunikacji z urządzenia inteligentnego. Wybierz E45,
inny kanał w opcji Kanał w obszarze Opcje w menu opcji E92
Wi-Fi i nawiąż ponownie połączenie bezprzewodowe.

Połączenie Wi-Fi
Połączenie Wi-Fi zostaje przerwane w następujących
sytuacjach:
o Niska jakość połączenia
o Niski poziom naładowania akumulatora
o Włożono lub wyciągnięto kabel albo kartę pamięci
Należy użyć w pełni naładowanego akumulatora, odłączyć
aparat od telewizora, komputera i drukarki, a następnie
spróbować ponownie nawiązać połączenie
bezprzewodowe.

Błąd obiektywu. Spróbuj
ponownie po wyłączeniu
i włączeniu aparatu.

Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą
F7
lub z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

Błąd komunikacji

Podczas komunikacji z drukarką wystąpił błąd.
Wyłącz aparat i ponownie podłącz kabel USB.

Błąd systemowy

Wystąpił błąd w wewnętrznych obwodach aparatu.
Wyłącz aparat, wyjmij i włóż akumulator, a następnie włącz
aparat. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

F7

E113

Błąd drukarki: sprawdź stan Po rozwiązaniu problemu wybierz pozycję Wznów i naciśnij
przycisk k, aby wznowić drukowanie. *
drukarki.

Błąd drukarki: sprawdź
papier.

Załaduj papier o określonym rozmiarze, wybierz pozycję
Wznów i naciśnij przycisk k, aby wznowić drukowanie. *

Błąd drukarki: blokada
papieru.

Wyjmij zablokowany papier, wybierz pozycję Wznów
i naciśnij przycisk k, aby wznowić drukowanie. *

Błąd drukarki: brak papieru.

Problem dotyczy tuszu drukarki.
Błąd drukarki: sprawdź tusz. Sprawdź poziom tuszu, wybierz pozycję Wznów i naciśnij
przycisk k, aby wznowić drukowanie. *

Błąd drukarki: brak tuszu.

Wymień kasetę z tuszem, wybierz pozycję Wznów i naciśnij
Błąd drukarki: plik
uszkodzony.

Problem dotyczy pliku zdjęcia, które ma zostać
wydrukowane.
Wybierz pozycję Anuluj i następnie naciśnij przycisk k,
aby anulować drukowanie.

* Dodatkowe wskazówki i informacje można znaleźć w dokumentacji drukarki.

E114

Nazwy plików
Zdjęciom i filmom są przypisywane nazwy plików składające się z poniższych części.

Nazwa pliku: DSCN0001. JPG
(1)

(2)

(3)

(1) Identyfikator

Nie widać na ekranie aparatu.
o DSCN: oryginalne zdjęcia, filmy, zdjęcia utworzone za pomocą funkcji
edycji filmów
o SSCN: kopie miniatur zdjęć
o RSCN: przycięte kopie
o FSCN: zdjęcia utworzone za pomocą funkcji edycji zdjęć innych niż
przycinanie i miniatury zdjęć; filmy utworzone za pomocą funkcji edycji
filmów

(2) Numer pliku

Przypisywany w kolejności rosnącej od,, 0001" do,, 9999".
o Nowy folder jest tworzony w przypadku wykonania serii zdjęć za pomocą
funkcji fotografowania z interwalometrem. Zdjęcia są zapisywane w tym
folderze, a numer pliku rozpoczyna się od,, 0001".

(3) Rozszerzenie

Oznacza format pliku.
o. JPG: zdjęcia
o. MOV: filmy

Dane rejestru zapisane na karcie pamięci

Dane rejestru są zapisywane w folderze,, NCFL".
o Nazwy plików składają się z litery,, N", daty (ostatnie dwie cyfry roku, miesiąc i dzień w formacie
RRMMDD), numeru identyfikacyjnego (od 0 do 9 i od A do Z) oraz rozszerzenia (. log).
Przykład: plik pierwszego rejestru danych pozycji zapisanego 15 listopada 2015 ma nazwę N1511150. log
o Każdego dnia można zapisać do 36 plików. Łącznie na karcie pamięci można zapisać 100 plików.

E115

Akcesoria opcjonalne
Ładowarka

Ładowarka MH-67P
Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora trwa około
3 godzin 20 minut.
Zasilacz sieciowy EH-67A
(podłącz, jak pokazano)

Zasilacz sieciowy
Przed zamknięciem pokrywy komory akumulatora/karty pamięci należy
całkowicie włożyć kabel złącza zasilania do gniazda w komorze
akumulatora. Pokrywa lub kabel mogą ulec uszkodzeniu, jeśli fragment
kabla będzie wystawać podczas zamykania pokrywy.
Zdalne sterowanie*

Zdalne sterowanie ML-L3

Filtr

Nakręcany filtr 67 mm (produkt firmy Nikon)

* Korzystając z funkcji zdalnego sterowania, zalecamy ustawienie dłuższego Autowyłączanie czasu
(E107).

Dostępność zależy od kraju lub regionu.
Najnowsze informacje są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w broszurach.

E116

Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem ML-L3
Użyj pilota zdalnego sterowania ML-L3 (dostępny osobno) (E116), aby zwolnić migawkę.
Podczas używania statywu w celu stabilizacji aparatu ustaw dla funkcji Redukcja drgań (E104)
w menu ustawień wartość Wyłączona.

Wybierz tryb zdalnego sterowania,
o Z: naciśnij przycisk nadawania na pilocie, aby
natychmiast wykonać zdjęcie (natychmiastowe zdalne
fotografowanie).
o Z 10s (10 sekund) i Z 2s (2 sekundy): naciśnij przycisk
nadawania na pilocie zdalnego sterowania, aby
wykonać zdjęcie z wybranym opóźnieniem
w sekundach (zdalne sterowanie samowyzwalaczem).
o Jeśli przycisk k nie zostanie naciśnięty w ciągu kilku sekund, wybór zostanie anulowany.

Wykadruj zdjęcie.

E117

Skieruj nadajnik na
odbiornik podczerwieni
z przodu aparatu (A1)
i naciśnij przycisk
nadawania.
o Naciśnij przycisk nadawania
z odległości maksymalnie 5 m.
o W trybie natychmiastowego
zdalnego fotografowania
migawka jest zwalniana natychmiast po ustawieniu ostrości na fotografowanym obiekcie.
o Jeśli czas samowyzwalacza jest ustawiony na Z 10s (10 sekund) lub Z 2s (2 sekundy), lampa
samowyzwalacza błyska, sygnalizując ustawienie ostrości, a około 1 sekundę przed zwolnieniem
migawki zapala się na stałe. Aby zatrzymać samowyzwalacz przed wykonaniem zdjęcia, naciśnij
ponownie przycisk nadawania.
o W trybie samowyzwalacza tryb zdalnego sterowania jest ustawiany na Z (natychmiastowe
zdalne fotografowanie) po zwolnieniu migawki.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania ML-L3 (bateria litowa 3 V
CR2025)

o Wymieniając baterię pilota zdalnego sterowania, należy się upewnić, że bieguny dodatni (+)
i ujemny (-) są ustawione prawidłowo.
o Należy zapoznać się i przestrzegać ostrzeżeń zamieszczonych w części,, Zasady bezpieczeństwa"
(Avi).

Uwagi dotyczące zdalnego sterowania

o Zdalne sterowanie może nie działać nawet z odległości mniejszej niż 5 m w przypadku fotografowania
pod światło.
o Ustawienia nie można zmienić w przypadku używania niektórych ustawień innych funkcji.

E118

Główne funkcje elementów sterujących
Element sterujący

Główna funkcja

Zmiana trybu fotografowania.

Pokrętło trybu pracy

Dźwignia zoomu

Przesunięcie dźwigni zoomu w kierunku g (i)
(teleobiektyw) powoduje przybliżenie obiektu, natomiast
przesunięcie w kierunku f (h) (szerokokątny) powoduje
oddalenie obiektu i objęcie większego obszaru.

Tymczasowe zwiększenie kąta widzenia.

Przycisk zoomu krokowego

Boczna dźwignia zoomu

25
o Podczas wyświetlania ekranu fotografowania:
w celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu ustawień
należy nacisnąć następujące przyciski:
- W górę (H): m (tryb lampy błyskowej)
- W lewo (J): n (samowyzwalacz/zdalne
sterowanie/wyzwalanie uśmiechem)
- W dół (I): p (tryb ustawiania ostrości)
- W prawo (K): o (kompensacja ekspozycji)
o W trybie fotografowania l lub m:
30, 32
obrót wybieraka wielofunkcyjnego powoduje zmianę
wartości przysłony.
o Podczas wyświetlania ekranu ustawień:
50
naciśnięcie przycisków HIJK lub obrót wybieraka
wielofunkcyjnego powoduje wybór elementu.
Naciśnięcie przycisku k powoduje zatwierdzenie
wyboru.

Wybierak wielofunkcyjny

Użycie funkcji przypisanej w opcji Funkc.
zooma.
o Zoom: Przesunięcie dźwigni zoomu w kierunku g (i) 20, 57
przesunięcie w kierunku f (h) (szerokokątny)
powoduje oddalenie obiektu i objęcie większego
o Ręczne ustawianie ostrości: ustawianie ostrości po
41, 42
wybraniu trybu E (ręczne ustawianie ostrości).

E119

Element sterujący

Główna funkcja
o W trybie fotografowania j:
ustawienie fleksji programu.
o W trybie fotografowania k lub m:
ustawienie czasu otwarcia migawki.

30, 32

Pokrętło sterowania

Wyświetlanie i ukrywanie menu.

49, 51,
54, 55,
Po naciśnięciu do połowy (z zatrzymaniem palca po
wyczuciu delikatnego oporu): ustawienie ostrości
i parametrów ekspozycji.
Po naciśnięciu do końca (tj. po całkowitym naciśnięciu
spustu): zwolnienie migawki.

17, 21

Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania filmu.

Przycisk d (menu)

Przycisk b (e nagrywania
filmu)

Przycisk w (funkcji)

W trybie fotografowania j, k, l, m lub M:
wyświetlenie lub ukrycie menu ustawień, takich jak Zdjęcia 45
seryjne lub Redukcja drgań.

Przełączanie między monitorem a wizjerem.

Zmiana informacji wyświetlanych na monitorze.

Włączanie funkcji Wi-Fi i nawiązywanie połączenia między
aparatem a urządzeniem inteligentnym.

60,
Przycisk x (monitor)

Przycisk s (wyświetlania)

Przycisk q (Wi-Fi)

E120

Odtwarzanie zdjęć.

Usuwanie ostatniego zapisanego zdjęcia.

Przycisk c (odtwarzania)

Przycisk usuwania l

o Gdy aparat jest wyłączony, naciśnięcie i przytrzymanie
tego przycisku powoduje włączenie aparatu w trybie
o Powrót do trybu fotografowania.

o Przesunięcie dźwigni zoomu w kierunku g (i)
powoduje przybliżenie zdjęcia, natomiast przesunięcie
w kierunku f (h) powoduje wyświetlenie zdjęć w
postaci miniatur lub kalendarza.
o Regulacja głośności podczas odtwarzania filmów.

E23,
o Podczas wyświetlania ekranu odtwarzania: wyświetlane 22
zdjęcie można zmienić, naciskając przyciski w górę (H),
w lewo (J), w dół (I) i w prawo (K), lub obracając
o Podczas wyświetlania ekranu ustawień: element można 50
wybrać za pomocą przycisków HIJK lub
obracając wybierak wielofunkcyjny.
o Podczas wyświetlania powiększonego zdjęcia:
E23
przesunięcie wyświetlanego obszaru.

E121

Główna funkcja

o Wyświetlanie pojedynczych zdjęć w sekwencji w trybie
o Przewijanie zdjęcia zarejestrowanego za pomocą funkcji
Łatwa panorama.
o Odtwarzanie filmów.
o Przełączanie widoku miniatur lub widoku powiększenia
do widoku pełnoekranowego.
o Zatwierdzenie wyboru na ekranie ustawień.

56,
E25
Zmiana współczynnika powiększenia zdjęcia.

49, 55

Usuwanie zdjęć.

Przycisk zatwierdzania
wyboru k

E32
E24
E122

Spust migawki
Powrót do trybu fotografowania.

E123

E124

Uwagi techniczne i
indeks
Konserwacja produktu....................................................... F2
Aparat..................................................................................................................................... F2
Akumulator.......................................................................................................................... F3
Ładowarka............................................................................................................................ F4
Karty pamięci....................................................................................................................... F5

Czyszczenie i przechowywanie.......................................... F6
Czyszczenie.......................................................................................................................... F6
Przechowywanie................................................................................................................ F6

Rozwiązywanie problemów............................................... F7
Dane techniczne................................................................ F16
Zatwierdzone karty pamięci........................................................................................ F20

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM DOTYCZĄCA
DANYCH NAZW POZYCJI.................................................. F22
Indeks................................................................................ F28

Konserwacja produktu
Podczas użytkowania i przechowywania urządzenia należy przestrzegać zaleceń oraz ostrzeżeń
podanych w części,, Zasady bezpieczeństwa" (Avi-viii).

Aparat
Należy chronić aparat przed silnymi uderzeniami
Aparat może działać nieprawidłowo w wyniku uderzenia lub narażenia na drgania. Ponadto, obsługując
obiektyw i osłonę obiektywu, nie należy ich dotykać lub używać nadmiernej siły.

Chroń przed wilgocią
Duża wilgotność powietrza lub przeniknięcie wody do wnętrza aparatu może spowodować jego
uszkodzenie.

Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku w chłodny
dzień mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec skraplaniu, włóż
aparat do futerału lub plastikowej torby przed wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.

Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie
elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to prowadzić do utraty danych lub
usterki aparatu.

Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła

F2

Przy użytkowaniu i przechowywaniu aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy czas na
słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować pogorszenie jakości matrycy,
dając na zdjęciach efekt poruszenia w postaci białego rozmazania obrazu.

Przed wyłączeniem lub odłączeniem zasilania, a także przed wyjęciem
karty pamięci aparat należy wyłączyć
Nie należy wyjmować akumulatora z aparatu, gdy jest on włączony albo trwa zapisywanie lub usuwanie
zdjęć. Nagłe odcięcie zasilania w tych okolicznościach może spowodować utratę danych albo uszkodzenie
pamięci lub wewnętrznych obwodów aparatu.

Uwagi dotyczące monitora
o Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Co najmniej 99, 99%
pikseli działa, a nie więcej niż 0, 01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że te wyświetlacze
mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub zielono) lub nigdy nie
świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane urządzeniem.
o Zdjęcia na monitorze mogą być źle widoczne w jasnym świetle.
o Nie należy naciskać na monitor, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub usterkę. W razie
stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia kawałkami
potłuczonego szkła oraz zapobiegnie narażeniu skóry na działanie ciekłego kryształu z monitora oraz
przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.

Nie należy mocować do obiektywów żadnych, dostępnych w sprzedaży,
pierścieni zwiększających średnicę itp.
Mocowanie akcesoriów innych niż dostarczona pokrywa obiektywu lub nakręcany filtr 67 mm może
spowodować usterkę.

Akumulator
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
o Należy pamiętać, że akumulator może być gorący po użyciu.
o Nie należy używać akumulatora, jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 0°C lub powyżej 40°C,
ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia lub usterki.
o W razie zauważenia nieprawidłowości, takich jak nadmierne nagrzewanie się, emitowanie dymu lub
nietypowego zapachu wydobywającego się z akumulatora, należy natychmiast zaprzestać użytkowania
produktu i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
o Po wyjęciu akumulatora z aparatu lub opcjonalnej ładowarki należy go włożyć do torebki foliowej.

Ładowanie akumulatora

Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany, i naładować go, jeżeli
jest to konieczne.
o Przed użyciem akumulator należy naładować. Ładowanie powinno odbywać się w pomieszczeniu
zamkniętym w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
o Wysoka temperatura może uniemożliwić prawidłowe i całkowite naładowanie akumulatora i ma
negatywny wpływ na czas jego pracy. Należy pamiętać, że podczas użytkowania aparatu akumulator
może się nagrzewać. W takiej sytuacji przed naładowaniem akumulatora należy poczekać na jego
ostygnięcie.
Podczas ładowania akumulatora włożonego do tego aparatu przy użyciu ładowarki lub komputera,
akumulator nie jest ładowany, jeśli temperatura akumulatora spadnie poniżej 0°C lub wzrośnie powyżej
50°C.
o Nie należy kontynuować ładowania, jeśli akumulator jest w pełni naładowany, gdyż może to skrócić czas
jego pracy.
o Temperatura akumulatora może wzrosnąć podczas ładowania. Jednak nie jest to usterka.

Noszenie zapasowych akumulatorów
Podczas fotografowania ważnych uroczystości należy w miarę możliwości mieć przy sobie dodatkowe w
pełni naładowane akumulatory.

F3

Używanie akumulatora przy niskich temperaturach
W chłodne dni żywotność akumulatorów zwykle spada. Próba włączenia aparatu przy rozładowanym
akumulatorze i niskiej temperaturze może zakończyć się niepowodzeniem. W ciepłym miejscu należy mieć
przygotowane zapasowe akumulatory, aby w razie potrzeby włożyć je do aparatu. Zimne akumulatory
mogą odzyskać część energii po ich ogrzaniu.

Styki akumulatora
Zabrudzenie styków akumulatora może uniemożliwić poprawne działanie aparatu. W przypadku
zabrudzenia styków akumulatora należy je przed użyciem wytrzeć czystą, suchą ściereczką.

Ładowanie rozładowanego akumulatora
Włączenie lub wyłączenie aparatu, gdy włożony jest rozładowany akumulator może skrócić czas jego
działania. Naładować rozładowany akumulator przed użyciem.

Przechowywanie akumulatora
o Zawsze należy wyjąć akumulator z aparatu lub opcjonalnej ładowarki, gdy nie jest on używany.
Umieszczenie akumulatora w aparacie powoduje jego stopniowe powolne rozładowywanie, nawet jeśli
aparat nie jest używany. Może to spowodować nadmierne rozładowanie akumulatora i całkowitą utratę
jego funkcji.
o Co najmniej raz na sześć miesięcy akumulator należy naładować i całkowicie rozładować przed dalszym
przechowywaniem.
o Akumulator należy włożyć do torebki foliowej i przechowywać w chłodnym miejscu. Akumulator należy
przechowywać w suchym miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Nie przechowywać
akumulatora w miejscach podatnych na wysokie lub bardzo niskie temperatury.

Czas działania akumulatora
Znaczne skrócenie czasu, przez jaki akumulator utrzymuje prawidłowy stan naładowania podczas
eksploatacji w temperaturze pokojowej, oznacza konieczność jego wymiany. Należy zakupić nowy
akumulator.

Utylizacja zużytych akumulatorów
F4

Gdy czas działania akumulatora znacznie się skróci, należy go wymienić. Zużyte akumulatory są
wartościowym materiałem. Należy oddawać je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

o Ładowarka EH-71P jest przeznaczona wyłącznie do użytku z kompatybilnymi urządzeniami. Nie należy
jej używać z innymi typami lub modelami urządzeń.
o W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu lub
innej marki niż ładowarka EH-71P. Nie wolno też używać dostępnych w handlu adapterów USB-AC ani
przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
o Ładowarka EH-71P działa z gniazdkami na prąd przemienny o napięciu 100-240 V i częstotliwości
50/60 Hz. W przypadku używania w innych krajach należy w razie potrzeby użyć adaptera wtyczki
(dostępnego w handlu). Więcej informacji o adapterach można uzyskać w biurze podróży.

Karty pamięci
o Należy używać wyłącznie kart pamięci SD (Secure Digital). Zalecane karty pamięci wymieniono w części
,, Zatwierdzone karty pamięci" (F20).
o Należy przestrzegać środków ostrożności opisanych w dokumentacji dołączonej do karty pamięci.
o Nie należy umieszczać etykiet lub naklejek na kartach pamięci.

Formatowanie
o Nie należy formatować karty pamięci za pomocą komputera.
o Karta pamięci, która była używana w innych urządzeniach i została włożona po raz pierwszy do tego
aparatu, musi zostać sformatowana za jego pomocą. Zalecamy sformatowanie nowych kart pamięci
przy użyciu tego aparatu.
o Należy pamiętać, że formatowanie powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć i innych
danych zapisanych na karcie pamięci. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem karty pamięci
skopiować zdjęcia, które chcesz zachować.
o Jeśli po włączeniu aparatu zostanie wyświetlony komunikat Karta nie jest sformatowana.
Sformatować?, należy sformatować kartę pamięci. Jeśli na karcie są dane, których nie chcesz usuwać,
wybierz Nie. Skopiuj wybrane dane do komputera. Jeśli chcesz sformatować kartę pamięci, wybierz
Tak. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Aby rozpocząć formatowanie, naciśnij przycisk k.
o Nie należy rozpoczynać formatowania, jeśli dane są zapisywane na karcie pamięci lub z niej usuwane,
albo gdy dane są przesyłane do komputera. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może
spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu bądź karty pamięci:
- Otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci, aby wyjąć/włożyć akumulator lub kartę
- Wyłącz aparat.
- Odłącz zasilacz sieciowy.
F5

Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
Nie używać alkoholu, rozcieńczalników lub innych agresywnych substancji chemicznych.

Obiektyw/
wizjer

Należy unikać dotykania szklanych elementów palcami. Kurz i pyłki należy usuwać
gruszką (jest to niewielkie urządzenie z gumowym zbiornikiem, którego naciśnięcie
powoduje wytworzenie strumienia powietrza). Aby usunąć ślady palców lub inne
zaplamienia, których nie można usunąć gruszką, należy wytrzeć obiektyw miękką
szmatką, wykonując ruch spiralny od środka obiektywu w kierunku jego brzegów. Jeśli
ta czynność nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy przetrzeć obiektyw szmatką
zwilżoną dostępnym w sklepach środkiem do czyszczenia soczewek.

Monitor

Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców lub inne zaplamienia,
monitor należy wytrzeć miękką, suchą szmatką, nie naciskając go przy tym.

Korpus

Gruszką należy usunąć kurz, zanieczyszczenia lub piasek, a następnie delikatnie wytrzeć
korpus miękką, suchą szmatką. Po zakończeniu użytkowania aparatu na plaży lub w
innych miejscach, w których może być narażony na działanie piasku lub pyłu, należy
usunąć piasek, pył lub sól szmatką delikatnie zwilżoną czystą wodą, a następnie
dokładnie wysuszyć aparat. Należy pamiętać, że zanieczyszczenia w aparacie
mogą spowodować uszkodzenia, których naprawa nie jest objęta gwarancją.

Przechowywanie

F6

Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Aby zapobiec
narastaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć z miejsca, w którym jest
przechowywany.
Następnie należy go włączyć, zwolnić kilka razy migawkę, po czym ponownie schować. Nie należy
przechowywać aparatu w miejscach, które:
o są słabo wentylowane lub zawilgocone (wilgotność względna przekraczająca 60%),
o są narażone na działanie temperatury poniżej -10°C lub powyżej 50°C,
o sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne, np. odbiornikami
telewizyjnymi lub radiowymi.
Informacje o przechowywaniu akumulatora znajdują się w części,, Akumulator" (F3) w rozdziale
,, Konserwacja produktu" (F2).

Rozwiązywanie problemów
Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub
z autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy zapoznać się z poniższą listą typowych problemów.

Problemy związane z zasilaniem, wyświetlaczem i ustawieniami
Problem

o Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
o Jeśli problem nadal występuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij i włóż akumulator lub
Aparat jest włączony,
akumulatory, a w przypadku używania zasilacza sieciowego -
ale nie reaguje.
odłącz i podłącz go ponownie.
Zwróć uwagę, że mimo tego, że aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie ma
wpływu na dane, które już zostały zapisane.

Nie można włączyć
Akumulator jest wyczerpany.

Aparat wyłącza się
bez ostrzeżenia.

o Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii
(funkcja autowyłączania).
o Aparat i akumulator mogą nie działać prawidłowo w niskich
F3
temperaturach.
o Wnętrze aparatu rozgrzało się do wysokiej temperatury. Pozostaw
aparat wyłączony, aż jego wnętrze ostygnie, a następnie spróbuj
włączyć go ponownie.

Brak obrazu na
monitorze lub
o Aparat jest wyłączony.
o Akumulator jest wyczerpany.
o Nie można włączyć jednocześnie monitora i wizjera. Przełączenie
między monitorem a wizjerem może chwilę potrwać.
o Aparat jest podłączony do telewizora lub komputera.
o Trwa fotografowanie z interwalometrem lub w trybie filmów
poklatkowych.
o Aparat i urządzenie inteligentne są połączone przez sieć Wi-Fi,
a aparat jest obsługiwany za pomocą pilota zdalnego sterowania.

10, 11,
E13,
E69
A

Aparat może się nagrzać w przypadku użytkowania go przez dłuższy
Aparat nagrzewa się. czas np. do nagrywania filmów lub pracy w otoczeniu o wysokiej
temperaturze. Nie jest to usterka.

Nie można
naładować
akumulatora
włożonego do
o Sprawdź wszystkie połączenia.
o Po podłączeniu do komputera nie można naładować akumulatora
aparatu z przyczyn wymienionych poniżej.
49, 58
- W menu ustawień wybrano w opcji Ładow. z komputera
ustawienie Wyłączone.
- Wyłączenie aparatu powoduje przerwanie ładowania
- Nie można ładować akumulatora, jeśli w aparacie nie ustawiono 14, 15
języka oraz daty i czasu, lub jeśli data i czas zostały wyzerowane
po rozładowaniu się akumulatora zegara aparatu. Naładuj
akumulator przy użyciu ładowarki.
- Gdy komputer przechodzi w tryb uśpienia, ładowanie
akumulatora może zostać przerwane.
- W zależności od danych technicznych, ustawień i stanu
komputera ładowanie akumulatora może być niemożliwe.

Obraz na monitorze
jest niewyraźny.
Jasność otoczenia jest zbyt duża. Przejdź do ciemniejszego miejsca 19
lub użyj wizjera.
Ustaw jasność monitora.
49, 57
Monitor jest zabrudzony. Wyczyść monitor.
Obraz w wizjerze jest
Ustaw wizjer za pomocą pokrętła korekcji dioptrażu.
niewyraźny.

o Jeśli zegar aparatu nie został ustawiony, na ekranie fotografowania
miga symbol O, a zdjęcia i filmy zapisane przed ustawieniem
zegara są oznaczone odpowiednio,, 00/00/0000 00:00" i
,, 01/01/2015 00:00". Ustaw prawidłową godzinę i datę z poziomu
5, 57
opcji Strefa czasowa i data w menu ustawień.
o Zegar aparatu nie jest tak dokładny jak standardowe zegarki.
Data i czas zapisu są
Co pewien czas porównuj godzinę na zegarze aparatu
nieprawidłowe.
z dokładnym zegarkiem i zmieniaj odpowiednio ustawienia.

Symbol O miga
ekranie.
F8

Brak informacji na
monitorze.

Informacje o fotografowaniu i o zdjęciu mogą być ukryte. Naciskaj
przycisk s aż informacje zostaną wyświetlone.

Datownik jest
Strefa czasowa i data nie została ustawiona w menu ustawień.

49, 57

Problem
Data nie jest
nanoszona na
zdjęcia pomimo
włączonej opcji
Datownik.
Po włączeniu
aparatu jest
wyświetlany ekran
ustawień strefy
czasowej i daty.

o Bieżący tryb fotografowania nie obsługuje opcji Datownik.
o Włączono funkcję, która ogranicza działanie funkcji Datownik.

o Daty nie można nanosić na filmy.

Akumulator zegara jest rozładowany. Wszystkie ustawienia zostały
przywrócone do wartości domyślnych.

15,
Ustawienia aparatu
zostają przywrócone.
Reset numer.
plików jest
niedostępne.

Jeśli mimo utworzenia nowego folderu na karcie pamięci przez
resetowanie numerowania plików kolejny numer nazwy folderu
49, 58,
(niewyświetlany w aparacie) osiągnie górny limit (,, 999"), resetowanie E109
jest niemożliwe. Zmień kartę pamięci lub sformatuj kartę pamięci.

Aparat emituje
dźwięki.

Aparat może emitować słyszalny dźwięk ustawiania ostrości, jeśli w
opcji Tryb AF wybrano ustawienie Ciągły AF, a także w niektórych
trybach fotografowania.

24, 49,
52, 54

Problemy związane z fotografowaniem
Problem
trybu
Odłącz kabel HDMI lub kabel USB.

o Włóż kartę pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca.

1, 22
18,
E3,
36
o W trybie odtwarzania naciśnij przycisk c, spust migawki lub
przycisk b (e).
o Podczas wyświetlania menu naciśnij przycisk d.
o Jeśli został wybrany program tematyczny Portret nocny lub
Nie może robić zdjęć
Zdjęcia pod światło, a dla ustawienia HDR wybrano wartość
lub nagrywać
Wyłączony, podnieś lampę błyskową.
filmów.
o Podczas ładowania lampy błyskowej miga symbol q.

F9

Problem

Aparat nie może
ustawić ostrości.

o Obiekt jest zbyt blisko. Spróbuj fotografować, używając programu 24, 25,
40,
tematycznego Automatycz. lub Makro albo trybu
E4,
ustawiania ostrości makro.
E5
o Nieprawidłowe ustawienie trybu ustawiania ostrości. Sprawdź lub 40, 41
zmień ustawienie.
o Ustawienie ostrości na obiekt jest utrudnione.
E20
o W menu ustawień wybierz w opcji Wspomaganie AF ustawienie 49, 57
Automatyczne.
o Obiekt nie znajduje się w polu ostrości po naciśnięciu spustu
17, 49,
migawki do połowy.
52
o Wybrano tryb ustawiania ostrości E (ręczne ustawianie ostrości). 40, 42
o Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
Podczas
fotografowania na
monitorze pojawiają
się kolorowe pasy.

Kolorowe pasy mogą pojawić się podczas fotografowania obiektów z
powtarzalnymi wzorami (np. żaluzje w oknie).
Kolorowe pasy nie będą widoczne na zarejestrowanych zdjęciach lub
filmach. Jednakże w przypadku wybrania ustawienia Szybkie:
120 klatek/sek. lub HS 480/4× kolorowe pasy mogą być widoczne
na zarejestrowanych zdjęciach i filmach.

Zdjęcia są nieostre.

18, 36
o Użyj lampy błyskowej.
o Włącz funkcję redukcji drgań.
o Użyj funkcji D (najlepsze zdjęcie BSS) w trybie Zdjęcia seryjne. 49, 52,
E6
o Użyj statywu, aby ustabilizować aparat (użycie go razem
z samowyzwalaczem pozwala uzyskać jeszcze lepsze rezultaty).

Na zdjęciach
Światło błysku lampy odbija się od cząsteczek zawieszonych
wykonanych z lampą
w powietrzu. Opuść lampę błyskową i ustaw tryb lampy błyskowej
błyskową widać
W (wyłączona).
jasne plamki.

o Wybrano tryb fotografowania, w którym lampa błyskowa nie jest
używana.
o Włączono funkcję ograniczającą użycie lampy błyskowej.

Nie można użyć
zoomu cyfrowego.

o Zoom cyfrowy wybrano ustawienie Wyłączone w menu
ustawień.
o Zoomu cyfrowego nie można używać w niektórych trybach
fotografowania lub używając niektórych ustawień w przypadku
innych funkcji.

F10

Lampa błyskowa nie
działa.

46
o Włączono funkcję ograniczającą użycie opcji Rozmiar zdjęcia.
o Jeśli ustawiono program tematyczny Łatwa panorama, wielkość E10
zdjęcia jest stała.

48, 57

Wyłączony wybrano ustawienie Dźwięk migawki w obszarze
Brak dźwięku
Ustaw. dźwięków w menu ustawień. Dźwięk nie jest emitowany w
wyzwalania migawki. niektórych trybach fotografowania i w przypadku niektórych
ustawień, nawet po wybraniu opcji Włączony.

46, 49,
Dioda
wspomagająca AF
nie świeci.

Wyłączone zostało wybrane w opcji Wspomaganie AF w menu
ustawień. Dioda wspomagająca AF może nie świecić w zależności od
położenia pola ostrości lub bieżącego programu tematycznego,
nawet po wybraniu ustawienia Automatyczne.

Na zdjęciach są
widoczne smugi.

Obiektyw jest zabrudzony. Wyczyść obiektyw.

Kolory wyglądają
nienaturalnie.

Nieprawidłowe ustawienie balansu bieli lub odcienia.

Na zdjęciu są
widoczne losowo
rozmieszczone jasne
piksele (,, szumy").

Obiekt jest niedostatecznie oświetlony, a czas otwarcia migawki jest
zbyt długi lub czułość ISO jest zbyt wysoka. Szumy można ograniczyć:
o używając lampy błyskowej,
o określając niższe ustawienie czułości ISO.
49, 52

widoczne jasne
plamy.

Podczas fotografowania z długim czasem otwarcia migawki w trybie
wielokrotnej ekspozycji na zapisywanych zdjęciach mogą pojawić się
szumy (jasne plamy).

Zdjęcia są zbyt
ciemne
(niedoświetlone).

Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte.
Obiekt jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
Dostosuj kompensację ekspozycji.
Zwiększ czułość ISO.
Obiekt jest fotografowany pod światło. Podnieś lampę błyskową
lub wybierz program tematyczny Zdjęcia pod światło i ustaw w
opcji HDR wartość Wyłączony.

F17
44
49, 52
Nieoczekiwane
rezultaty po
ustawieniu trybu
lampy błyskowej
V (automatyka
z redukcją efektu
czerwonych oczu).

36,
Użyj dowolnego programu tematycznego oprócz Portret nocny,
zmień ustawienie trybu lampy błyskowej na inne niż V
(automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu/redukcja efektu
czerwonych oczu), a następnie wykonaj zdjęcie ponownie.

o W niektórych warunkach fotografowania odcienie skóry twarzy
mogą nie zostać zmiękczone.
Odcienie skóry nie są
zmiękczone.
o W przypadku zdjęć zawierających co najmniej 4 twarze spróbuj
użyć opcji Miękki odcień skóry w menu odtwarzania.

Zdjęcia są zbyt jasne
(prześwietlone).

F11

Zapisywanie zdjęć
trwa dłuższy czas.
Na monitorze lub
zdjęciach są
widoczne pierścień
lub paski w kolorach
tęczy.

Czas zapisu zdjęcia może się wydłużyć w poniższych sytuacjach:
o Funkcja redukcji szumów jest włączona
o Ustawiono tryb lampy błyskowej V (automatyka z redukcją
efektu czerwonych oczu/redukcja efektu czerwonych oczu)
o Podczas fotografowania w następujących programach
tematycznych:.
- Z ręki w opcji Krajobraz nocny
- Red. zdjęć w opcji Krajobraz lub Makro
- Zdjęcia pod światło (gdy w opcji HDR wybrano ustawienie
Włączony)
- Łatwa panorama
Zdjęcia seryjne w menu fotografowania wybrano ustawienie
Szybkie: 120 klatek/sek.
W przypadku używania podczas fotografowania funkcji
wyzwalania uśmiechem
W przypadku fotografowania z użyciem Akt. D-Lighting
wielokrotnej ekspozycji

W przypadku wykonywania zdjęć pod światło lub oświetlenia kadru
bardzo silnym źródłem światła (na przykład światłem słonecznym)
mogą pojawić się pierścień lub paski w kolorach tęczy (refleks).
Zmień położenie źródła światła lub wykadruj zdjęcie tak, aby źródło
światła nie znajdowało się w kadrze i spróbuj ponownie.

E3
E10
39
Nie można wybrać o W zależności od trybu fotografowania niektóre elementy menu są 49
niedostępne. Elementy menu, których nie można wybrać, są
ustawienia/wybrane
wyświetlane w kolorze szarym.
ustawienie jest
o Funkcja ograniczająca działanie wybranej funkcji jest włączona.
wyłączone.
F12

Problemy związane z odtwarzaniem
odtworzyć pliku.

powiększyć zdjęcia.

o Ten aparat może nie odtworzyć zdjęć wykonanych za pomocą
innego modelu lub marki aparatu cyfrowego.
o Ten aparat może nie odtworzyć danych, których edycję
przeprowadzono na komputerze.
o Nie można odtworzyć pliku podczas fotografowania z
interwalometrem.
o Funkcji powiększenia w trybie odtwarzania nie można użyć do
o Ten aparat może nie powiększyć zdjęć wykonanych za pomocą
o Podczas powiększania małego zdjęcia współczynnik powiększenia
przedstawiony na ekranie może różnić się od rzeczywistego
współczynnika powiększenia zdjęcia.

o Edycja niektórych zdjęć jest niemożliwa. Nie można edytować
ponownie zdjęć, które poddano już edycji.
Nie można edytować o Na karcie pamięci jest za mało wolnego miejsca.
o Ten aparat nie umożliwia edycji zdjęć wykonanych za pomocą
innych aparatów.
o Funkcje edycji używane dla zdjęć są niedostępne dla filmów.
Nie można obrócić Aparat nie może obracać zdjęć wykonanych za pomocą innego
modelu lub marki aparatu cyfrowego.
Zdjęcia nie są
o Aparat jest podłączony do komputera lub drukarki.
wyświetlane na
o Karta pamięci nie zawiera zdjęć.

Po podłączeniu
aparatu do drukarki
ekran funkcji
PictBridge nie jest
wyświetlany.

E12,
E26
61
61,
E53
W przypadku niektórych drukarek zgodnych ze standardem
PictBridge ekran startowy funkcji PictBridge może się nie wyświetlać,
a drukowanie zdjęć może być niemożliwe po wybraniu ustawienia
Automatyczne opcji Ładow. z komputera w menu ustawień.
Wybierz w opcji Ładow. z komputera ustawienie Wyłączone
i podłącz ponownie aparat do drukarki.

Program Nikon
o Kabel USB jest podłączony nieprawidłowo.
Transfer 2 nie
uruchamia się po
podłączeniu aparatu o Komputer nie wykrywa aparatu.
o Na komputerze nie włączono automatycznego uruchamiania
do komputera.
programu Nikon Transfer 2. Szczegółowe informacje dotyczące
korzystania z programu Nikon Transfer 2 można znaleźć w pomocy
programu ViewNX-i.

Zdjęcia do
wydrukowania nie są Karta pamięci nie zawiera zdjęć.
wyświetlane.
W aparacie nie
można wybrać
rozmiaru strony.

W poniższych sytuacjach w aparacie nie można wybrać rozmiaru
strony, nawet w przypadku drukowania za pomocą drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge. Wybierz rozmiar strony za pomocą
drukarki.
o Drukarka nie obsługuje rozmiarów strony określonych w aparacie.
o Drukarka automatycznie wybiera rozmiar strony.

o W zależności od miejsca fotografowania ustalenie pozycji przez
E40
aparat może być niemożliwe. Aby skorzystać z funkcji danych
pozycji, należy w miarę możliwości używać aparatu na otwartej
Ustalenie pozycji jest
przestrzeni.
niemożliwe lub trwa
o Jeśli pozycjonowanie jest wykonywane po raz pierwszy lub jeśli od E40
bardzo długo.
około dwóch godzin nie można było przeprowadzić
pozycjonowania, uzyskanie danych pozycji może potrwać kilka
minut.

Nie można zapisać
danych pozycji na
wykonywanych
zdjęciach.

F14

Jeśli na ekranie fotografowania jest wyświetlany symbol z lub y,
dane pozycji nie są zapisywane. Przed rozpoczęciem fotografowania
sprawdź jakość odbioru danych pozycji.

Różnica między
rzeczywistą pozycją
fotografowania
a zapisanymi danymi
pozycji.

Uzyskane dane pozycji mogą być nieprecyzyjne w niektórych
sytuacjach. W przypadku znacznych różnic w sygnałach odbieranych
z satelitów pozycjonujących odchylenie może wynosić nawet kilkaset
metrów.

Zapisana nazwa
pozycji jest inna niż
pożądana lub nie
jest wyświetlana.

Nazwa żądanego punktu orientacyjnego nie została zapisana lub
zapisano nazwę innego punktu.

zaktualizować pliku
A-GPS.

Nie można wybrać
Nie ustawiono zegara.
opcji Utwórz
Ustaw datę i godzinę.
rejestr w menu
opcji Rejestruj.

danych rejestru.

o Sprawdź poniższe.
- Czy karta pamięci jest włożona?
- Czy na karcie pamięci został zapisany plik A-GPS?
- Czy plik A-GPS zapisany na karcie pamięci jest nowszy niż plik
A-GPS zapisany w aparacie?
- Czy plik A-GPS jest nadal aktualny?
o Plik A-GPS może być uszkodzony. Pobierz ponownie plik z witryny E95
internetowej.

o Zapis danych pozycji w menu opcji danych pozycji wybrano
ustawienie Wyłączony.
o Aparat zapisuje dane rejestru. Aby zapisać nowy rejestr, wybierz
opcję Zakończ rejestrację, a następnie zakończ aktualnie
zapisywany rejestr.
Upewnij się, że karta pamięci jest włożona do aparatu.
Każdego dnia można zapisać do 36 zdarzeń danych rejestru.
Nie uzyskano rejestru.
Na jednej karcie pamięci można łącznie zapisać 100 zdarzeń
danych rejestru. Usuń zbędne dane rejestru z karty pamięci lub
wymień kartę pamięci na inną.

E39
49,
E44
F15

Dane techniczne
Aparat cyfrowy Nikon COOLPIX P900
Typ

F16

Kompaktowy aparat cyfrowy
16, 0 mln (przetwarzanie zdjęcia może zmniejszyć liczbę efektywnych
Liczba efektywnych pikseli
pikseli).
Matryca
1/2, 3 cala typu CMOS; całkowita liczba pikseli: około 16, 76 mln
Obiektyw
Obiektyw NIKKOR z zoomem optycznym 83×
4, 3-357 mm (kąt widzenia odpowiadający obiektywowi 24-2000 mm
Ogniskowa
formatu małoobrazkowego (35 mm) [135])
Liczba przysłony
f/2, 8-6, 5
16 soczewek w 12 grupach (5 soczewki typu ED i 1 soczewka typu
Budowa
super ED)
Powiększenie zoomu
Do 4× (kąt widzenia odpowiadający obiektywowi około 8000 mm
cyfrowego
Przesunięcie obiektywu (zdjęcia)
Połączenie przesunięcia obiektywu i elektronicznej redukcji drgań
(filmy)
Autofokus (AF)
AF z detekcją kontrastu
o [W]: około 50 cm-?,
[T]: około 5, 0 m-?
Zakres ustawiania ostrości o Tryb makro: około 1 cm-? (pozycja szerokokątna)
(Wszystkie odległości mierzone od środka przedniej powierzchni
obiektywu)
AF z wyszukiwaniem celu, priorytet twarzy, wybór ręczny (punktowy),
Wybór pola ostrości
wybór ręczny (zwykłe), wybór ręczny (szerokie), śledzenie obiektów w
ruchu
Wizjer elektroniczny LCD o przekątnej 0, 5 cm (0, 2 cala), rozdzielczość
około 921 000 punktów, funkcja korekcji dioptrażu
(od -3 do +1 m-1)
Pokrycie kadru (tryb
Około 100% w poziomie i w pionie (w stosunku do rzeczywistego
obrazu)
odtwarzania)
Monitor LCD TFT o szerokim kącie widzenia i z możliwością
odchylania, przekątna 7, 5 cm (3 cale), rozdzielczość około
Monitor
921 000 punktów (RGBW), powłoka przeciwodblaskowa
i 6 poziomów regulacji jasności
obrazu)

Przechowywanie
Nośnik
System plików
Formaty plików

Wielkość zdjęcia (w pikselach)

Czułość ISO (czułość
standardowa)
Ekspozycja
Tryb pomiaru ekspozycji
Ustalenie ekspozycji
Migawka
Prędkość

16 M
8M
4M
2M
VGA
16:9 12 M
16:9 2 M
3:2 14 M
1:1 12 M

4608×3456
3264×2448
2272×1704
1600×1200
4608×2592
1920×1080
4608×3072
o ISO 100-1600
o ISO 3200, 6400 (dostępne w trybach j, k, l oraz m)
o Hi 1 (odpowiednik ISO 12 800) (dostępne po wybraniu opcji
Mono z wysokim ISO w trybie efektów specjalnych)
Matrycowy, centralnie ważony, punktowy
Automatyka programowa ekspozycji z fleksją programu, automatyka
z preselekcją czasu, automatyka z preselekcją przysłony, pomiar
manualny, braketing ekspozycji, kompensacja ekspozycji (od -2, 0 do
+2, 0 EV w krokach co 1/3 EV)
Migawka mechaniczna i elektroniczna CMOS
o 1/4000*-1 s
o 1/4000*-15 s (jeśli została wybrana czułość ISO 100 w trybie m)
* Jeśli ustawiono wartość przysłony f/8 (minimalna ogniskowa)
Elektronicznie sterowana 6-lamelkowa przysłona irysowa
10 kroków co 1/3 EV (W) (tryb l, m)
Dostępne ustawienia: 10 s i 2 s
[W]: około 0, 5-11, 5 m
[T]: około 5, 0-7, 0 m
Błysk automatyczny TTL z przedbłyskami monitorującymi
W krokach co 1/3 EV, w zakresie od -2 do +2 EV

Przysłona
Zakres
Lampa błyskowa
Zakres (ok. )
(Czułość ISO: automatyka)
Sterowanie błyskiem
Karta pamięci SD/SDHC/SDXC
Standard DCF i zgodny z Exif 2. 3
Zdjęcia: JPEG
Filmy: MOV (wideo: H. 264/MPEG-4 AVC, audio: stereo LPCM)

F17

Interfejs
Złącze USB
Złącze wyjścia HDMI
Bezprzewodowa sieć LAN
Standardy
Zasięg (w linii prostej)
Częstotliwość robocza
Uwierzytelnianie
Protokoły dostępu

Dane pozycji

Obsługiwane języki

Źródła zasilania
Czas ładowania

F18

Złącze micro USB (nie należy używać kabla USB innego niż UC-E21),
USB Hi-Speed
o Obsługuje funkcję wydruku bezpośredniego (PictBridge)
IEEE 802. 11b/g/n (standardowy protokół bezprzewodowej sieci LAN)
Około 10 m
2412-2462 MHz (kanały 1-11)
System otwarty, WPA2-PSK
Infrastruktura
o GPS
Częstotliwość odbioru: 1575, 42 MHz
System geodezyjny: WGS 84
o GLONASS
Częstotliwość odbioru: 1598, 0625 MHz-1605, 3750 MHz
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (odmiana uproszczona
i tradycyjna), czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hindi, hiszpański,
holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, marathi, niemiecki,
norweski, perski, polski, portugalski (europejski i brazylijski), rosyjski,
rumuński, serbski, szwedzki, tajski, tamilski, telugu, turecki, ukraiński,
węgierski, wietnamski, włoski
Jeden Akumulator jonowo-litowy EN-EL23 (w zestawie)
Zasilacz sieciowy EH-67A (dostępny oddzielnie)
Około 3 godz. i 40 min (w przypadku używania ładowarki EH-71P i
przy całkowicie rozładowanym akumulatorze)

Czas działania akumulatora1
Zdjęcia
Około 360 zdjęć w przypadku używania EN-EL23
(rzeczywisty czas działania
Około 1 godz. i 20 min w przypadku używania EN-EL23
akumulatora podczas
nagrywania)2
Gniazdo mocowania statywu 1/4 (ISO 1222)

Wymiary
(szer. × wys. × głęb. )
Masa
Środowisko pracy
Temperatura
Wilgotność

Około 139, 5 × 103, 2 × 137, 4 mm (bez elementów wystających)
Około 899 g (z akumulatorem i kartą pamięci)
0-40°C
Do 85% (bez skraplania pary wodnej)

o Jeśli nie podano inaczej, wszystkie wartości dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym
akumulatorem pracującego w temperaturze otoczenia 23? 3°C, jak to zostało określone przez
Camera and Imaging Products Association (Stowarzyszenie producentów aparatów
fotograficznych i urządzeń do obrazowania).
Czas działania akumulatora zależy od warunków użytkowania, takich jak długość przerw między
ujęciami lub czas wyświetlania menu i zdjęć.
Pojedyncze pliki filmów nie mogą przekroczyć rozmiaru 4 GB i czasu 29 minut. W przypadku wzrostu
temperatury aparatu rejestrowanie może zakończyć się przed osiągnięciem tego limitu.

Akumulator jonowo-litowy EN-EL23
Akumulator jonowo-litowy

Pojemność nominalna

Napięcie stałe 3, 8 V, 1850 mAh

Temperatura pracy

0-40°C

Wymiary (szer. )

Około 34, 9 × 47 × 10, 5 mm

Masa

Około 34 g

Ładowarka EH-71P
Napięcie zmienne 100-240 V, 50/60 Hz, MAX 0. 2 A

Nominalne parametry wyjściowe

Napięcie stałe 5, 0 V, 1, 0 A

Około 55 × 22 × 54 mm (bez adaptera wtyczki)

Około 48 g (bez adaptera wtyczki)

o Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które może zawierać niniejsza
instrukcja.
o Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nominalne parametry wejściowe

F19

Zatwierdzone karty pamięci
Wymienione poniżej karty pamięci SD (Secure Digital) zostały przetestowane i zatwierdzone do
używania z tym modelem aparatu.
o Do nagrywania filmów zaleca się używanie kart pamięci SD o klasie prędkości 6 lub szybszych.
W przypadku używania karty pamięci o niższej klasie prędkości nagrywanie filmów może zostać
nieoczekiwanie przerwane.
Karta pamięci SD

Panasonic
Lexar

Karta pamięci SDXC

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB, 128 GB

TOSHIBA

Karta pamięci SDHC

SanDisk

64 GB

8 GB, 16 GB, 32 GB

2 GB
o Szczegółowe informacje dotyczące powyższych kart można uzyskać od producenta. Nie
możemy zagwarantować prawidłowej pracy aparatu w przypadku używania kart pamięci
innych producentów.
o W przypadku używania czytnika kart, należy upewnić się, że jest zgodny z posiadaną kartą
Informacje dotyczące znaków towarowych
o Windowsjest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
o Adobe, logo Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
o Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

o PictBridge jest znakiem towarowym.
o HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC.
o Wi-Fi oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
o Android i Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Google,
Inc.
o Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym NFC Forum, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
o Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji lub w innych dokumentach
dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki
towarowe odpowiednich podmiotów.

AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i niekomercyjne
wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo zgodnie ze standardem
AVC (,, obraz wideo AVC") oraz/lub (ii) dekodowania obrazu wideo AVC, który został zakodowany
przez użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne oraz/lub został uzyskany od dostawcy
obrazu wideo, który posiada licencję umożliwiającą udostępnianie obrazu wideo AVC. Nie udziela się
licencji wyraźnej ani dorozumianej na jakiekolwiek inne formy użytkowania. Dodatkowych
informacji udziela MPEG LA, L. L. C.
Patrz http://www. mpegla. com

Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi (C) 2012 The FreeType Project
(http://www. freetype. org). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi (C) 2015 The HarfBuzz Project
(http://www. freedesktop. org/wiki/Software/HarfBuzz).

F21

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM
DOTYCZĄCA DANYCH NAZW POZYCJI
Dane nazw pozycji, które są przechowywane w niniejszym aparacie cyfrowym (,, Dane"), dostarczane są
wyłącznie do osobistych, wewnętrznych celów użytkownika i nie są przeznaczone do ponownej
sprzedaży. Są one chronione przez prawa autorskie i podlegają poniższym warunkom, na które wyraża
zgodę z jednej strony użytkownik, zaś z drugiej - firma Nikon Corporation (,, Nikon") i jej licencjodawcy
(w tym ich licencjodawcy i dostawcy).
Warunki
Wyłącznie użytek osobisty. Użytkownik zgadza się korzystać z Danych łącznie z niniejszym aparatem
cyfrowym i danymi obrazu zarejestrowanymi przez aparat do celów wyłącznie osobistych oraz
niekomercyjnych, na które udzielana jest licencja, nie zaś na użytek biurowy, współdzielony lub do
podobnych celów.
Co więcej, za wyjątkiem restrykcji zawartych w poniższych paragrafach, użytkownik zgadza się nie
wykonywać w żaden sposób reprodukcji, kopii, modyfikacji, dekompilacji, demontażu lub inżynierii
wstecznej wobec dowolnego fragmentu Danych. Użytkownik nie może również transferować lub
dystrybuować Danych w dowolnej formie, dla jakichkolwiek celów, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych
przepisami prawa.
Restrykcje. Za wyjątkiem otrzymania konkretnej licencji od firmy Nikon i nie ograniczając poprzedzającego
paragrafu, użytkownikowi nie wolno (a) korzystać z tych Danych z innymi produktami, systemami lub
aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób połączonymi do lub z pojazdami, umożliwiającymi
nawigowanie pojazdem, pozycjonowanie, wysyłanie, wyznaczanie trasy w czasie rzeczywistym,
zarządzanie flotą bądź podobnymi aplikacjami; lub (b) w komunikacji z dowolnymi urządzeniami
pozycjonującymi bądź urządzeniami przenośnymi, podłączonymi bezprzewodowo, lub komputerami,
w tym bez ograniczenia z telefonami komórkowymi, palmtopami i komputerami przenośnymi, pagerami
i osobistymi asystentami (PDA).
Ostrzeżenie. Dane mogą zawierać informacje nieprecyzyjne lub niekompletne z powodu upływu czasu,
zmiennych okoliczności, użytych źródeł i właściwości zbieranych globalnych danych geograficznych, które
mogą powodować powstanie nieprawidłowych rezultatów.
Brak gwarancji. Niniejsze Dane są dostarczane w bieżącym stanie, zaś użytkownik zgadza się korzystać
z nich na własne ryzyko. Nikon i jej licencjodawcy (oraz ich licencjodawcy i dostawcy) nie składają
gwarancji żadnego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z prawa lub w inny sposób,
włączając w to bez ograniczeń zawartość, jakość, dokładność, kompletność, efektywność, niezawodność,
przydatność do określonego celu, wykorzystanie lub rezultaty uzyskane z wykorzystaniem tych Danych,
a także, iż Dane lub serwer będą pracować nieprzerwanie lub bez błędów.
Zrzeczenie się gwarancji: FIRMA NIKON I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY I DOSTAWCY)
ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI,
WYDAJNOŚCI, POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW.
Niektóre Stany, Terytoria i Kraje nie zezwalają na pewnie wyłączenia gwarancji, dlatego zakres powyższych
wykluczeń może nie stosować się do niektórych użytkowników.

F22

Zrzeczenie się odpowiedzialności: FIRMA NIKON I JEJ LICENCJODAWCY (W TYM ICH LICENCJODAWCY
I DOSTAWCY) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA: W PRZYPADKU DOWOLNYCH
ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB CZYNNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB
CZYNNOŚCI ODNOŚNIE JAKICHKOLWIEK STRAT LUB OBRAŻEŃ, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ W WYNIKU KORZYSTANIA LUB POSIADANIA INFORMACJI, LUB ZA UTRATĘ ZYSKÓW,
PRZYCHODÓW, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, LUB INNYCH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH,
PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB WYNIKOWYCH STRAT WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ
UŻYTKOWNIKA LUB NIEUMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI, Z USZKODZEŃ
INFORMACJI LUB ZŁAMANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W WYNIKU CZYNNOŚCI Z TYTUŁU
ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ LUB OPARTEJ NA GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON
LUB JEJ LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT.
Niektóre Stany, Terytoria i Kraje nie zezwalają na pewnie wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia
szkód, dlatego zakres powyższego może nie stosować się do niektórych użytkowników.
Kontrola eksportu. Użytkownik zgadza się nie eksportować z dowolnego miejsca jakiejkolwiek części
Danych lub żadnego bezpośredniego ich produktu, za wyjątkiem sytuacji zgodnych z, oraz ze wszystkimi
licencjami i zgodami wymaganymi w ramach stosownych praw eksportowych, zasad i regulacji, włącznie
z przepisami prawa, zasadami i regulacjami stosowanymi przez biuro OFAC (Office of Foreign Assets
Control) i BIS (Bureau of Industry and Security) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. W zakresie
dozwolonym przez prawo eksportowe lub inne przepisy firma Nikon oraz jej licencjodawcy nie
odpowiadają za tego typu awarie i nie stanowi to naruszenia warunków niniejszej umowy.
Całość umowy. Niniejsze warunki stanowią całość umowy między firmą Nikon (i jej licencjodawcami,
w tym ich licencjodawcami i dostawcami) a użytkownikiem w zakresie poruszanej w niniejszym
dokumencie tematyki i są nadrzędne w całości wobec wszelkich pisemnych oraz ustnych umów
istniejących wcześniej między stronami w zakresie poruszanej tematyki.

Prawo właściwe. Powyższe warunki objęte są przepisami prawa Japonii bez uwzględnienia (i) norm
kolizyjnych lub (ii) postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów, które zostają wyraźnie wykluczone; w przypadku, gdy przepisy prawa Japonii zostaną
uznane za niestosowne wobec niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny, w kraju, gdzie pozyskano
Dane, niniejsza Umowa objęta będzie przepisami prawa kraju, gdzie pozyskano Dane. Użytkownik zgadza
się podporządkować jurysdykcji Japonii w przypadku jakichkolwiek sporów, roszczeń i czynności
wynikających z lub w połączeniu z Danymi przekazanymi użytkownikowi w myśl wyrażonych w tym
dokumencie postanowień.

F23

Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United States
government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the
United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C. F. R. ("FAR") 2. 101,
is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, and each copy of
the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the
following "Notice of Use, " and shall be treated in accordance with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2. 101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
(C) 2014 HERE - All rights reserved.
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend
provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify
HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

F24

Uwagi dotyczące właścicieli praw autorskich licencjonowanego
oprogramowania
o Dane nazw pozycji dla Japonii
(C) 2013 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Usługa ta korzysta z danych punktów POI firmy ZENRIN CO., LTD.
"ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.

o Dane nazw pozycji z wyjątkiem Japonii

(C) 1987-2014 HERE
All rights reserved.

Austria:? Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:? - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:? EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of Use available at
(http://www. maanmittauslaitos. fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www. itella. fi/liitteet/
palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use. pdf). Retrieved
by HERE 09/2013
France: source:? IGN 2009 - BD TOPO?
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of,, BayrischeVermessungsverwaltung - (www. geodaten. bayern. de", licensed in accordance with (http://
creativecommons. org/licenses/by/3. 0/legalcode)
Contains content of "LGL, (www. lgl-bw. de", licensed in accordance with http://creativecommons,. 0/
legalcode)
Contains content of "Stadt Köln - offenedaten-koeln. de", licensed in accordance with http://creativecommons. org/licenses/
by/3. 0/legalcode)
Contains Content of "Geoportal Berlin / ATKIS? Basis-DLM", licensed in accordance with http://
www. stadtentwicklung. berlin. de/geoinformation/download/nutzIII. pdf)
Contains Content of "Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)", licensed in accordance with (http://
Great Britain: Contains Ordnance Survey data? Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data? Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana? stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e
fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S. p. A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons. 0/legalcode and
updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons. 0/legalcode and
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www. formez. it/iodl/ and updated by
licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www. dati. gov. it/iodl/2. 0/) and updated by licensee September 1, 2013.

F25

Uwagi techniczne i indeks

Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons. 0/legalcode.
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons. org/licenses/by/2. 5/it/legalcode) and
updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the "Comunit? Montana della Carnia", licensed under (http://www. 0/) and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of "Agenzia per la mobilit? " licensed under (http://creativecommons. 0/legalcode) and
updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www. 0/) and updated by licensee May 1,
2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons. 5/legalcode).
Norway: Copyright? 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://data. norge. no/nlod/en/
1. 0)
Contains information copyrighted by? Kartverket, made available in accordance with (http://creativecommons. org/
licenses/by/3. 0/no/).
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian Public Roads
Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE - Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the terms available at
(http://www. gencat. cat/web/eng/avis_legal. htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica - Malaga, licensed in accordance with (http://creativecommons. org/
licenses/by /3. 0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance with (http://
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons. 0/es/legalcode. es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons. org/licences/by/3. 0/legalcode), updated 4/
2013
Sweden: Based upon electronic data? National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1. 0, available at (http://data. goteborg. se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201. pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:? Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1. 0 (see for the
license (http://www. nationalarchives. uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v. 1. 0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including (C) Her Majesty,
? Queen's Printer for Ontario,? Canada Post, GeoBase?,? Department of Natural Resources Canada.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. )
United States: (C)United States Postal Service? 2013. Prices are not established, controlled or approved by the United
States Postal Service?. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service,
USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U. S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www. psma. com. au).
Product incorporates data which is? 2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and HERE International
LLC.
Nepal: Copyright? Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri Lanka
? 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:? Survey of Israel data source
Jordan:? Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta? 2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.

F26

Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki River)
corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:? IGN 2009 - BD TOPO?
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:? IGN 2009 - BD TOPO?
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:? IGN 2009 - BD TOPO?
Martinique: source:? IGN 2009 - BD TOPO?

F27

Indeks
Symbole

A Tryb automatyczny.......................... 16, 26
y Program tematyczny................... 27
l Tryb automatyki z preselekcją przysłony
............................................................................... 30, 32
k Tryb automatyki z preselekcją czasu
............................................................................... 30, 32
u Tryb Efekty specjalne.................. 28
c Tryb Krajobraz.............................. 24, E4
A Tryb automatyki programowej
............................................................................... 30, 32
m Tryb manualny..................................... 30, 32
s Tryb Portret nocny..................... 24, E3
X Tryb Krajobraz nocny............... 24, E3
M Tryb (Ust. user settings)............................... 34
i Powiększenie w trybie odtwarzania
.................................................................... 22, E23
f (Szerokokątny)................................................. 20
h Widok miniatur...................... 22, E24
g (Teleobiektyw)................................................... 20
q Przycisk Wi-Fi
................................... 2, 60, E45, E47
k Przycisk zatwierdzania wyboru
..................................................................... 2, E122
c Przycisk odtwarzania........ 22, E121
l Przycisk usuwania.................... 23, E26
b Przycisk (e nagrywania filmu)
..................................................................... 21, E32
s Przycisk wyświetlania.............................. 3
w Przycisk funkcji................... 45, E120
m Przycisk podnoszenia lampy błyskowej
........................................................................................... 36
d Przycisk menu
.......................................... 49, 51, 54, 55, 57

F28

x Przycisk monitora........................................ 19
n Samowyzwalacz/zdalne sterowanie/
wyzwalanie uśmiechem............ 25, 38, 39
p Tryb ustawiania ostrości................ 25, 40
m Tryb lampy błyskowej....................... 25, 36
o Kompensacja ekspozycji............. 25, 44
Z Znak N....................................................... E46

AF z wyszukiw. celu............. E18, E74
Akcesoria opcjonalne............................. E116
Akt. D-Lighting...................... 52, E77
Akumulator.................................. 10, 11, F18
Akumulator jonowo-litowy.......... 10, F19
Antena pozycjonowania........................................ 2
Aut. oczu.......................... 37
Autofokus.................. 41, 52, 54, E20,
E76, E85
Autom. przełączanie na EVF
................................................................. 57, E103
Automatycz. x....... 24, E4
Automatyka................................................................ 37
Autowyłączanie................. 18, 57, E107

B
Balans bieli................................ 45, 51, E63
Bezprzewodowa sieć LAN................................ 60
Bl. przy braku karty.......... 57, E100
Blokada ostrości............................................. E21
Błysk wypełniający.................................................. 37
Boczna dźwignia zoomu........... 17, E119
Braketing ekspozycji....................... 52, E72
Bufor zdj. wstępnych......... E67, E69

C
Ciągły AF........... 52, 54, E76, E85
COOLPIX Picture Control
........................................................ 45, 51, E58
Czas letni............................................... 14, E99
Czas otwarcia migawki................. 30, E22
Czujnik zbliżenia oka.................................... 2, 19
Czułość ISO.............................. 45, 52, E71

Data i czas................................ 14, 57, E98
Datownik........................................... 57, E103
Dioda ładowania............................................... 1, 11
Dioda samowyzwalacza........................ 39, 40
Dioda zasilania................................................... 1, 18
D-Lighting............................................ 55, E27
Drukarka................................................ 61, E49
Drukowanie....... E49, E50, E51
Dynamic Fine Zoom............................................. 20
Dźwięk migawki........................................ E106
Dźwięk przycisków.................................. E106
Dźwignia zoomu........................... 20, E121

F
Film HS....................................... E83, E84
Film poklatkowy i................................... E13
Filmy w przyśpieszonym tempie
........................................................ E83, E84
Filmy w zwolnionym tempie
........................................................ E83, E84

G
Głośność............................................................ E36

HDR........................................................................... E7
High key........................................................................ 28
Histogram.................... 8, 44, 57, E101

Identyfikator................................................. E115
Ind. COOLPIX Picture Control
..................................................................... 51, E62
Ind. Picture Control................ 51, E62
Informacje o poziomie odcienia.............. 3, 8
Informacje zdjęciowe............................................... 3
Interes. miejsca (POI)..................... 59, E96

J
Jakość zdjęcia......................... 45, 51, E56
Jasność................................................ 57, E101
Język/Language............................ 58, E107

K

Edycja filmów................................................. E37
Edycja zdjęć.................................................... E26
Efekty filtra................... 55, E29, E60
Ekran wyboru zdjęć............................................... 56
Elektronicz. drgań
.......................................................... 4, 54, E86

Filtr redukcji szumów.................... 52, E77
Formatowanie........................................................... 10
Formatowanie kart pamięci
..................................................... 10, 58, E107
Formatuj............................................ 58, E107
Fotografowanie................................ 24, E32
Fotografowanie z interwalometrem
......................................................... E68, E69
Funkc. zoomu....... 57, E106
Funkcje, których nie można używać
jednocześnie............................................................. 46

Kabel USB........... 11, 62, E49, E53
Karta pamięci....................... 10, F5, F20
Kolor selektywny..................................................... 28
Kompensacja błysku..................... 52, E76

F29

Kompensacja ekspozycji....................... 25, 44
Komputer............................................. 62, E53
Kontrast............................................................. E60
Kopia czarno-biała n...................... 27, E6
Krosowanie................................................................. 29
Księżyc g............................................... 27, E9

L
Lampa błyskowa..................................................... 36
Liczba klatek na sekundę........... 54, E87
Liczba pozostałych zdjęć............ 16, E56
Low key......................................................................... 28

Ł
Ładow. z komputera.................. 58, E108
Ładowarka........... 11, 12, E116, F19
Łatwa panorama p..................... 27, E10

Makro k................................................. 27, E5
Menu filmowania........................... 54, E82
Menu fotografowania
.............................................. 51, E56, E58
Menu odtwarzania................................................. 55
Menu opcji Wi-Fi............................. 49, E92
Menu ustawień................................. 57, E98
Miękki odcień skóry
............................................. 55, E20, E28
Miniatury zdjęć.................................. 55, E30
Monitor................................................ 3, 13, F6
Mono z wysokim ISO............................................ 28
Monochromatyczny wysoki kontrast......... 28
Muzeum l........................................... 27, E6

Nagrywanie filmów......................... 21, E32
Najkrótszy czas otwarcia migawki...... E71
Najlepsze zdjęcie BSS............. E6, E68

F30

Nasycenie.......................................................... E60
Nazwa pliku.................................................. E115
Nieskończoność....................................................... 41
Nostalgiczna sepia................................................. 28

Obiektyw............................................ F6, F16
Obrotowy wybierak wielofunkcyjny
........................................ 25, E119, E121
Obróć zdjęcie.................................... 55, E90
Obserwacja ptaków L................. 27, E9
Odbiornik podczerwieni................................. 1, 2
Odtwarzanie........................................ 22, E32
Odtwarzanie filmów....................... 22, E32
Ogniskowa...................... 53, E80, F16
Opcje danych pozycji
............................................ 49, E39, E94
Opcje EVF....................................................... E101
Opcje filmów..................................... 54, E82
Opcje monitora.......................................... E101
Opcje Wi-Fi.......................................... 60, E92
Opcje wyświetl. sekwencji......... 56, E91

P
Pamięć zoomu.................................. 53, E80
PictBridge............................................. 62, E49
Picture Control....................... 45, 51, E58
Początkowa poz. zoomu............. 53, E81
Podkreśl krawędzie...................... 58, E110
Pojedynczy AF
................................ 52, 54, E76, E85
Pojemność pamięci........................ 16, E32
Pokaz slajdów.................................... 55, E89
Pokaż rejestr................................................... E44
Pokrętło korekcji dioptrażu............................... 19
Pokrętło sterowania
...................................... 30, E120, E122

Pokrętło trybu pracy................................. 16, 24
Pokrywka gniazda................................ 1, 11, 61
Pokrywka obiektywu................................................ 9
Pole ostrości
.................. 6, 17, E8, E18, E73
Pomiar manualny........................................ E65
Pomiar światła...................... 45, 52, E66
Portret zwierzaka O........................ 27, E8
Powiększenie w trybie odtwarzania
.................................................................... 22, E23
Poziom odcienia......................................................... 8
Pozostały czas nagrywania filmów
......................................................... E32, E33
Priorytet twarzy............................................. E73
Program tematyczny............................................ 27
Prześlij z aparatu.................... E47, E92
Przycinanie................................. E23, E31
Przycisk Wi-Fi.................. 2, E45, E47
Przycisk zoomu krokowego...................... 2, 21
Przyjęcie/wnętrza f....................... 27, E5

S
Samowyzwalacz.......................................... 25, 38
Sekwencja..................... 23, E23, E25
Seria 16 zdjęć................................................. E68

Ś
Śledz. w ruchu............... E74, E75
Śnieg z...................................................................... 27

T
Teleobiektyw............................................................. 20
Telewizor.............................................. 61, E48
Temperatura barwowa............................ E64
Tryb AF............... 52, 54, E76, E85
Tryb automatyki programowej......... 30, 32
Tryb automatyki z preselekcją czasu
............................................................................... 30, 32
Tryb automatyki z preselekcją przysłony
............................................................................... 30, 32
Tryb Efekty specjalne............................................ 28
Tryb ekspozycji......................................................... 30
Tryb fotografowania................................ 24, 54
Tryb Krajobraz nocny..................................... E3
Tryb krajobraz nocny............................................ 27
Tryb lampy błyskowej............................. 25, 36
Tryb M, pod. ekspozycji................ 53, E81
Tryb makro.................................................................. 41
Tryb manualny............................................. 30, 32
Tryb odtwarzania.................................................... 22

Redukcja drgań................ 45, 57, E104
Redukcja efektu czerwonych oczu.............. 37
Redukcja szumu wiatru.............. 54, E86
Reset numer. plików.................. 58, E109
Resetowanie ustawień użytkownika.......... 35
Resetuj wszystko........................... 58, E110
Ręczne ustawianie ostrości.................. 41, 42
Rozmiar strony........................ E50, E51
Rozszerzenie................................................. E115
Różnice czasu................................................. E99

Sport d.................................................... 27, E5
Spust migawki
............................ 17, 21, E120, E123
Standardowy błysk................................................. 37
Strefa czasowa.................................. 14, E98
Strefa czasowa i data........ 14, 57, E98
Syn. migawki............................... 37
Synchr. czasami eksp.................................. 37
Szerokokątny............................................................. 20
Sztuczne ognie m............................ 27, E6
Szybka korekta............................................... E60
Szybki retusz........................................ 55, E27

F31

Tryb Portret nocny.............................. 27, E3
Tryb pól AF............................. 45, 52, E73
Tryb ustawiania ostrości........................ 25, 40
Tryb ustawień użytkownika............................. 34

U
Ustaw. dźwięków......................... 57, E106
Ustaw. monitora............................ 57, E101
Ustawianie ostrości........................ 17, E18,
E33, E73, E76, E85
Ustawienie przycisku Fn..................................... 45
Usuń......................................................... 23, E26
Utwórz rejestr.................................... 59, E42
Użyj satel. zeg................................ E97

V
ViewNX-i................................................ 62, E53

Wartość przysłony.................................................. 30
Wciśnięcie do połowy.... 17, 21, E120
Wersja oprogramow................... 58, E110
Widok kalendarza........................................ E24
Widok miniatur................................ 22, E24
Widok pełnoekranowy
.................................... 7, 22, E23, E24
Wielkość zdjęcia................... 45, 51, E57
Wielokrotna ekspozycja............... 52, E78
Wirtualny horyzont
.......................................... 6, E101, E102
Wizjer............................................................. 19, F6
Włącznik zasilania............................................ 1, 14
Wskaźnik gotowości.................................... 4, 36
Wskaźnik ostrości............................................ 4, 17
Wskaźnik stanu akumulatora............................ 16
Wspomaganie AF......................... 57, E105
Wybierak wielofunkcyjny
........................................ 25, E119, E121

F32

Wybieranie zdjęć..................................................... 56
Wybierz kluczowe zdjęcie.......... 56, E91
Wydruk bezpośredni..................... 62, E49
Wykrywanie twarzy..................................... E19
Wyodrębnianie zdjęć................................. E38
Wyostrzanie zdjęć........................................ E60
Wyśw. linie kadr....................... 6, E101
Wyzw. uśmiechem................................................. 39
Wyzwalanie uśmiechem.................................... 25

Z
Zabarwienie..................................................... E61
Zabezpiecz.......................................... 55, E90
Zachód słońca h................................................. 27
Zaczep paska................................................................. 9
Zapisywanie ustawień użytkownika........... 35
Zasilacz sieciowy........................... 61, E116
Zasilanie........................................................................ 14
Zaz. przez Wi-Fi
............................................. 55, E47, E88
Zdalne sterowanie........... 25, 38, E117
Zdjęcia................................................................ E67
Zdjęcia pod światło o................... 27, E7
Zdjęcia seryjne...................... 45, 52, E67
Zdjęcia seryjne szybkie............................. E67
Zdjęcie pojedyncze....................... 52, E67
Złącze micro HDMI..................................... E48
Złącze micro USB
................................... 11, 61, E49, E53
Zmiana wyboru Av/Tv.............. 58, E109
Zmiękczenie............................................................... 28
Znak N................................................................ E46
Zoom.............................................................................. 20
Zoom cyfrowy.................... 20, 57, E105
Zoom mikrofonu............................. 54, E87
Zoom optyczny........................................................ 20

Ż
Żywność u............................................. 27, E6

F33

Powielanie niniejszej instrukcji lub jej części (z wyjątkiem
krótkich cytatów w artykułach krytycznych i recenzjach) w
dowolnej formie jest zabronione bez pisemnej zgody firmy
NIKON CORPORATION.

FX5B01(1K)

(C) 2015 Nikon Corporation

6MN4941K-01

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Gas R Gas Range ange
Gas R Gas R Gas Range ange ange
Slide-in Models
Welcome.................................. 2
Important Safety Instructions.. 3-6
Features at a Glance............. 7
Setting Surface Controls.... 8-9
Before Setting
Oven Controls...................... 10
Setting Oven Controls......... 10
Setting Warm & Serve Drawer Control. 11
Cooking Informations..... 12-13
Care & Cleaning.............. 14-19
Adjusting Your
Oven Temperature................ 19
Before You Call
Solutions to
Co

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Welcome & Congratulations Congratulations on your purchase of a new appliance! At Electrolux Home Products, we are very proud of our product and are completely committed to Questions? providing you with the best service possible. Your satisfaction is our number one priority. 1-800-944-9044 We know you’ll enjoy your new appliance and Thank Y ou for choosing our product. (United States) We hope you consider us for future purchases. 1-866-294-9911 PLEASE CAREFULLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS (
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Important Safety Instructions Read all instructions before using this appliance. Save these instructions for future reference. This manual contains important safety symbols and instructions. Please pay attention to these symbols and follow all instructions given. This symbol will help alert you to situations that may cause serious bodily harm, death or property damage. This symbol will help alert you to situations that may cause bodily injury or property damage. If the information in this m
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Important Safety Instructions � Storage in or on Appliance—Flammable materials resumes, the oven may begin to operate again. Once the should not be stored in an oven, near surface burners power resumes, reset the clock and oven function. or in the drawer (if equipped). This includes paper, plastic and cloth items, such as cookbooks, plasticware Electronic controllers can be damaged and towels, as well as flammable liquids. Do not store by cold temperatures. When you use your appliance explosive
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Important Safety Instructions � Never leave surface burners unattended at high heat sensitive items on or near the oven vent. These items settings—Boilovers cause smoking and greasy could melt or ignite. spillovers that may ignite, or a pan that has boiled dry may melt. NEVER cover any slots, holes or passages in the oven bottom or cover an entire rack with materials � Protective liners—Do not use aluminum foil to line such as aluminum foil. Doing so blocks air flow through the surface burner p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Important Safety Instructions essential for a good seal. Care should be taken not to The health of some birds is rub, damage or move the gasket. extremely sensitive to the fumes given off during the self-cleaning cycle of the range. Move the birds � Remove oven racks. Oven racks color will change if left to another well ventilated room. in the oven during a self-cleaning cycle. SAVE THESE INSTRUCTIONS Grounding type Grounding Instructions Do not, under any wall receptacle circumstances, For per
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Features At A Glance Electronic Oven Controls Surface Burner Control Knobs with Clock and Kitchen Timer (Styles and color will vary by (Styles and color will vary by model) Removable Cast Iron model) Grates (Styles and color will vary by model) Self-Cleaning Oven Oven Light (2) Adjustable Oven Racks One Piece Door Handle Glass Front Oven Door with Large Window Opening Warm & Serve or Storage Drawer (depending on model) Oven Vent Oven Vent 9, 500 BTU 5, 000 BTU 14, 000 BTU 5, 000 BTU Sealed Burner Se
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Setting Surface Controls Assembly of the Surface Burner Heads, Burner Caps and Burner Grates It is very important to make sure that all of the Surface Burner Heads, Surface Burner Caps and Surface Burner Grates are installed correctly and at the correct locations. Oven Vent 1. Remove all packing tape from cooktop area. Remove all Burner Caps and Burner Heads. 2. Discard all packing material located under Burner Heads (if applicable). 9. 5K or 3. To replace the Burner Heads & Caps, match the lette
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Setting Surface Controls Operating the Gas Surface Controls: 1. Place cooking utensil on surface burner. Push the surface control knob down and turn counterclockwise out of the OFF position. 3. Release the knob and rotate to the LITE position (see figure 1). Note: All four electronic surface ignitors will spark at the same time. However, only the burner you are turning on will ignite. 4. Visually check that the burner has a flame. 5. Turn the control knob counterclockwise to the desired flame
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Before Setting Oven Controls Air Circulation in the Oven For best air circulation and baking results allow 2-4" (5-10 cm) around the cookware for proper air circulation and be sure pans and cookware do not touch each other, the oven door, sides or back of the oven cavity. The hot air must 1 Oven Rack circulate around the pans and cookware in the oven for even heat to reach around the food. Some models are equipped with a blower which runs in baking and self-cleaning mode to keep all internal
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Setting Warm & Serve Drawer Control (If Equipped) Arranging Warm & Serve Drawer Rack Positions The rack can be used in 2 ways: � In the upright position to allow low profile food items to be placed both under and on top of the rack (for example, rolls or biscuits on top of the rack and a casserole dish underneath). � In the downward position to allow you to place light weight food items and empty dishware (for example, rolls or pastries and dinner plates) on the rack. Warm & Serve Set the Warm &
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Cooking Informations Oven Baking For best cooking results, heat the oven before baking cookies, breads, cakes, pies or pastries, etc... There is no need to preheat the oven for roasting meat or baking casseroles. The cooking times and temperatures needed to bake a product may vary slightly from your previously owned appliance. Baking Problems and Solutions Chart Baking Causes Corrections Problems Cookies and bis- � Cookies and biscuits put into � Allow oven to preheat to the selected temperatur
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Cooking Informations Broiling Broiling is a method of cooking tender cuts of meat by direct heat under the broil element of the oven. Preheating Preheating is suggested when searing rare steaks. (Remove all utensils before preheating the oven). Foods will stick if placed on hot metal. ) To preheat, set the control(s) to BROIL as instructed in the Owner's Guide. Wait for the element to become red- hot, usually about 2 minutes. Preheating is not necessary when broiling meats well-done. To Broil Bro
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Care & Cleaning Self-Cleaning Oven Self-Cleaning A Self-Cleaning oven cleans itself with high temperatures (well above cooking During the Self-Cleaning temperatures) which eliminate soils completely or reduces them to a fine cycle, the outside of the range can become powdered ash you can wipe away with a damp cloth. very hot to the touch. DO NOT leave small children unattended near the appliance. Adhere to the following cleaning precautions: � DO NOT use oven cleaners or oven protective coating
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Care & Cleaning (Cleaning Chart) How to Clean Surfaces Use hot, soapy water and a cloth. Dry with a clean cloth. Aluminum (trim pieces) & Vinyl Using a soft cloth, clean with mild dish detergent and water or a 50/50 solution of vinegar Glass, Painted and Plastic and water. Follow by rinsing the area with clean water; dry and polish with a soft cloth. Glass Body Parts, Control Knobs & cleaners may be used if sprayed on a soft cloth first. DO NOT spray liquids directly on the Decorative Trim Piec
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Care & Cleaning Cleaning the Cooktop, Burner Heads, Caps & Grates The cooktop is designed to make cleaning easier. Because the gas Burners are sealed, cleanups are easy when spillovers are cleaned up immediately. The cooktop, Burner Heads and Caps should be routinely cleaned. Keeping the Burner Head Ports clean will prevent improper ignition and an uneven flame. Refer to the following instructions: THE COOKTOP IS NOT REMOVABLE. Do not attempt to remove or lift the cooktop. THE FIXED OVEN VENT IS
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Care & Cleaning Care and Cleaning of Stainless Steel (Stainless Steel models only) Some models are equipped with stainless steel exterior parts. Special care and cleaning are required for maintaining the appearance of stainless parts. Please refer to the table provided at the beginning of the General Care & Cleaning section in this Use & Care Guide. Removing and Replacing the Oven Door The door is heavy. For safe, temporary storage, lay the door flat with the inside of the door facing down. Loc
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Care & Cleaning To Remove and Replace Warm & Serve Drawer (some models) To remove Warm & Serve Drawer: 1. Turn power off before removing the Warm & Serve drawer. Open the drawer to the fully opened position. Latch 3. Locate the latches on both sides of the Warm & Serve drawer. Pull up latch 4. Pull up on the left glide latch and push down on the right glide latch. Left Glide with finger 5. Pull the drawer away from the range. 6. To clean Warm & Serve drawer, gently scour with a soapy scouring
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Care & Cleaning Changing Oven Light Be sure the oven is unplugged and all parts are COOL before replacing the oven light bulb. Do not turn the oven light on during a self-cleaning cycle. High temperature will reduce lamp life. On some models an interior oven light will turn on automatically when the oven is opened. The oven light may be turned on when the door is closed by using the oven light switch located on the Electronic Oven control. The oven light bulb is covered with a glass shield held
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Before you call Solutions to Common Problems OCCURRENCE POSSIBLE CAUSE/SOLUTION Range is not level. Poor installation. Place oven rack in center of oven. Place a level on the oven rack. Adjust leveling legs at base of range until the rack is level. When range is level, cooktop may appear out of alignment if countertop is not level. Weak, unstable floor. Be sure floor is level and can adequately support range. If floor is sagging or slopping, contact a carpenter to correct the situation. Kitchen

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Korzystanie z instrukcji Frigidaire 318203860

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Frigidaire 318203860

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Frigidaire 318203860