Korzystanie z instrukcji Emerson Cf760aw00

Emerson CF760AW00 to wytrzymała lodówka, która jest wyposażona w innowacyjne funkcje, które zapewniają wygodne i wydajne korzystanie z urządzenia. Przy jej użyciu można zarządzać temperaturą i środowiskiem w lodówce, aby zapewnić optymalny komfort i świeżość produktów. Instrukcja Emerson CF760AW00 zawiera wszystkie informacje dotyczące jego obsługi i funkcji, w tym opisanych w niej czynności obsługi, przechowywania produktów, regulacji temperatury i innych ustawień. Instrukcja ta jest niezbędna, aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Emerson Cf760aw00

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Innowacje i wydajność na rzecz poprawy stanu środowiska

Marka Dixell jest liderem na rynku elektronicznych urządzeń sterujących i regulacyjnych do zastosowań w chłodnictwie, klimatyzacji, ogrzewaniu i handlu detalicznym. Projektując nasze energooszczędne rozwiązania, skupiamy się na innowacjach technologicznych i zwiększaniu wydajności. Sterowniki parametryczne, falowniki i sterowniki prędkości obrotowej wentylatora, sterowniki do sprężarek, sterowniki EEV, czujniki i systemy monitorowania Dixell są stosowane na całym świecie. Te przemysłowe i komercyjne produkty zapewniają wygodę obsługi i bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu chłodniczym.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Innowacje i wydajność na rzecz poprawy stanu środowiska

Zaawansowane rozwiązanie z zakresu łączności

Zbliżeniowy system komunikacji bezprzewodowej umożliwia sterowanie szafami chłodniczymi, chłodniami, ladami chłodniczymi i nie tylko. W czasie rzeczywistym. 

iPro: nowe podejście do tworzenia aplikacji

iProAcademy to centrum doskonałości, które wykorzystuje dostępne możliwości technologiczne, aby na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowanie rynku na innowacje, a tym samym stale rozwijać platformę iPro.

WsteczDalej

Zasoby i narzędzia firmy Dixell

Kategorie produktów

Sterowniki do chłodnictwa

Wydajne sterowniki do zastosowań w chłodnictwie z algorytmami zapewniającymi oszczędność energii. 


Sterowniki do klimatyzacji

Szeroka gama sterowników do zastosowań HVAC w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. 

Systemy sterowania i monitoringu

Innowacyjne systemy zaprojektowane tak, aby spełniały wszystkie wymagania dotyczące jakości, prostoty użytkowania i wydajności we wszystkich zastosowaniach HVACR.

Sterowniki programowalne

Sterowniki programowalne z zaawansowanymi funkcjami łączności przeznaczone zarówno do urządzeń HVAC, jak i do celów ogólnych oraz do zastosowań w chłodnictwie.

Czujniki

Czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia i wycieku gazu wyróżniające się doskonałą dokładnością i szybkością działania w każdym zastosowaniu

Przewody i akcesoria

Gama przydatnych akcesoriów takich jak przewody, zestawy do programowania itp., które ułatwiają i usprawniają korzystanie z urządzeń w każdej sytuacji.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Installation & User Manual
Ed 19UK
June 2013

MAS2600
Tank Contents Transmitter

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Table of contents Description and Operation............................................................................................. 3 MAS2600 Tank Contents Transmitter.............................................................................................. 3 Application......................................................................................................................................... 3 Intrinsically Safe

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK Description and Operation MAS2600 Tank Contents Transmitter The MAS2600 is a 2-wire 4-20 mA level • Differential version: For measuring of transmitter consisting of a transducer and an both pressure and vacuum measuring. amplifier interconnected by a 6-core vented cable. The amplifier is housed in a sea water resistant polyester casing (IP56). Transducer: The transducer is a pressure sensitive silicon Application mi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Technical Specifications Output Current: 4-20 mA DC, loop powered 2-wire system. Transducer Ranges: Current Limiting: Gauge: 0-3. 5 / 0-7 / 0-16 / 0-35 m H O. 2 Max: 25 mA Absolute: 0-20. 394 / 0-35. 690 m H O. 2 Sensor Materials: Programmable Measuring Ranges: Housing: Titanium Grade 2 Each transducer range is programmable in 8 Diaphragm: Titanium Grade 4 steps. Operating Temperature Ranges: Accuracy: Transdu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK MAS2600 Ordering Information Type A absolute transducer G gauge transducer H high temperature gauge transducer Transducer Ranges 1 3, 5 mH O gauge or high temp. 2 2 7, 0 mH O gauge or high temp. 2 3 16, 0 mH O gauge or high temp. 2 4 35, 0 mH O gauge or 0, 8 – 3, 5 bar absolute 2 7 0, 8 – 2, 0 bar absolute Temperature Sensor 0 without 1 Built-in Pt100 (Not available for IS installations) Cable Max. 300 meters –
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Type MAS2600-XXX-XX-X/XX A: Absolute Transducer. The absolute transducer has no breather pipe, because it refers to absolute vacuum. An atmospheric pressure sensor is used to compensate for the atmospheric pressure. The absolute transducer is especially suitable for open deck applications, where the amplifier box may be exposed to flooding. G: Gauge Transducer. The gauge transducer is fitted with a breather pipe at the back of the di
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK Absolute Transmitter: The MAS2600 Absolute Transmitter is available in two ranges. The output signals are calibrated as follows: Transducer type 4: 0. 8 - 3. 5 bar abs Transducer type 7: 0. 8 - 2. 0 bar abs Selecting the Measuring Range: When selecting the measuring range it is important to consider the tank height, vent pipe height, the tank type and the specific gravity (SG) of the tank contents. The transducer measures
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Absolute Transducers: The Absolute Transmitter is typically used if the amplifier is exposed to water, e. g. on open deck. The Absolute Transmitter is available in 2 ranges: 0-20 and 0-35 mH O. In practice this means 10 2 mH O less than the nominal range because of the atmospheric pressure which must be taken into 2 consideration when choosing the transducer. A transducer with an effective range larger than the tank height should
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK Draft: Vent pipe min. 1” MAS2600 amplifier box 2600 SERIES 4-20 mA TWO WIRE TRANSMITTER x a 2600 EEX i CT5 S/N: CERTIFICATE REF. : 90-C. 95948Tamb. : -40 to +85 °C Lint = 20 uH Cint = 10 nF Umax = 33 V I 45 m K= < A MARINE AUTOMATION DENMARK Weather deck Min. draft Sensor pos. above Ships hull Class approved Sea valve Ships hull Transducer measuring range > max. draft minus sensor position.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Brackets for Internal Mounting - drawing no. G022P010: 2600 SERIES 4-20 mA TWO WIRE TRANSMITTER x a 2600 EEX i CT5 S/N: CERTIFICATE REF. : -40 to +85 °C Lint = 20 uH Cint = 10 nF Umax = 33 V I K = < 45 mA MARINE AUTOMATION DENMARK Tank top Bulkhead 125. 0 45. 0 160. 0 Tank bottom The brackets are U-shaped and manufactured of 2 mm SS 316L plated steel. Diameter of mounting holes: 11. 5 mm. The transducer is secured by m
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK 1” Pipe End Mounting - drawing no. G022P015: 2600 SERIES 4-20 mA TWO WIRE TRANSMITTER x 2600 EEX ia CT5 S/N: CERTIFICATE REF. : -40 to +85 °C Lint = 20 uH Cint = 10 nF Umax = 33 V I 45 K= < mA MARINE AUTOMATION DENMARK 80, 0 55, 0 24. 0 25, 0 Tank top Bulkhead Tank bottom The thread collar and the nut are manufactured of SS 316L steel. The gaskets are made of nitrile rubber. Note: Max torque
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Flexible rubber tube mounting 80 ºC - drawing no. G022P001: 2600 SERIES 4-20 mA TWO WIRE TRANSMITTER x EEX ia CT5 S/N: 2600 CERTIFICATE REF. : -40 to +85 °C Lint = 20 uH Cint = 10 nF Umax = 33 V I K < = 45 mA MARINE AUTOMATION DENMARK Tank top H Bulkhead Tank bottom A top flange made of SS 316L connected to rubber tube by a tightening clip using a special tool. The opposite hose end covers the tran
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK DN25 flange with 1” ball valve – drawing no. G022P019: 2600 SERIES 4-20 mA TWO WIRE TRANSMITTER x a 2600 EEX i CT5 S/N: CERTIFICATE REF. : -40 to +85 °C Lint = 20 uH Cint = 10 nF Umax = 33 V I K < = 45 mA MARINE AUTOMATION DENMARK Tank top Bulkhead Tank bottom Flange, valve and nut are manufactured of SS 316L steel. Note: Max torque 20 Nm (slightly
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Amplifier Box MAS2600-XXX-XX-X/XX The MAS2600 amplifier box is manufactured in polyester, which has the strength and stability of aluminium, insulation and resistance properties of plastics. Colour code RAL 7000. The amplifier box is protected to the level of IP 56 and must be mounted outside the tank, e. in the engine room or other dry areas. The amplifier box is available with a PG9 hole for silicone gel filling to protect t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK Amplifier PCB MAS2600-XXX-XX-X/XX The PCB is available in different types for the different transducers, with or without terminals for Pt100 temperature sensor. 0: Without amplifier PCB. P or S: Programmable output range. The amplifier can be calibrated to 4-20 mA output in whatever range wanted within the transducer range. Calibration is made by means of dip switches and potentiometers. D or M: Differential output range. The
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Handling The MAS2600 transducer is a highly sensitive electronic piece of equipment and proper handling is most important. To avoid damaging the transducers: • NEVER lift by the cable if transducer is mounted with fittings. • NEVER remove the protection cap in front of the diaphragm before installation. • NEVER knock the transducer. • NEVER apply pressure to the diaphragm in any way whatsoever, whether using fingers, tools
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK Installation Prior to installation please check that: • the serial numbers on the transducer, amplifier and lid of amplifier box agree. The serial numbers are to be found on the inside of the lid of the amplifier box on the bottom line - amplifier S/N and transducer S/N on the range label. • the transducer is fitted in the correct tank. • the transducer is correctly connected to the amplifier. NOTE: The white and brown wires i
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 If the amplifier box is installed in an area with over pressure or negative pressure in relation to the atmospheric pressure in the tank, the breather tube must be directed to an area with atmospheric pressure equalling the pressure inside the tank. This applies to gauge transmitters only. For absolute transmitters this has no affect, due to the reference to absolute vacuum and not atmospheric pressure. This is also the reason why no breath
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Installation & User Manual June 2013 Ed 19UK Intrinsically Safe Installation The MAS2600 is designed for use in an approved intrinsically safe installation. The amplifier is fitted with a label describing the IS category: S/N: XXXXXX-YYYY DEMKO 11 ATEX 146506X IECEx ULD 10. 0013X Ui: 29V Ii: 93 mA Li: 20µH Ci: 60 nF Pi: 0. 68 W II 2(1) G Ex ia IIC T4 Tamb. : -20 to +80 °C Damcos A/S, Aaderupvej 41, DK-4700, Naestved Where S/N: serial number – production y
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Installation & User Manual Ed 19UK June 2013 Before installing intrinsically safe units within an approved installation, it is essential to ensure that there are no deviations from the conditions of the order or the requirements of the approved block schematic diagram and the following related instructions: 1. No circuits other than those shown on the drawing are permitted. There must be no interconnection to any other circuits. 2. The intrinsically safe cabling must not be conne

Korzystanie z instrukcji Emerson Cf760aw00

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Emerson Cf760aw00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Emerson Cf760aw00