Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Brother Ke 434c X1

Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Brother Ke 434c X1 to formalny zestaw instrukcji, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do projektowania, montażu i serwisowania urządzenia. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące wymagań i procedur dotyczących produktu, a także szczegółowych wytycznych dotyczących instalacji i konserwacji. Instrukcje te są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność urządzenia Brother Ke 434c X1. Instrukcje te zawierają też informacje o konfiguracji i testowaniu nowych funkcji. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu zaleca się przestrzeganie wszystkich instrukcji projektowania, montażu i serwisowania, które są dostarczane wraz z produktem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Brother Ke 434c X1

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EEA22100L. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 32. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 53. OPIS PRODUKTU.............................................................................................. 74. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 75. WYBÓR PROGRAMU........................................................................................ 86. USTAWIENIA PODSTAWOWE....................................................................... 107. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...................................................................... 148. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 169. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 1710. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 1911. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW...................................................................... 2312. DANE TECHNICZNE...................................................................................... 28Z MYŚLĄ O TOBIEDziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięciolecidoświadczeń i innowacji. To przydatne i stylowe urządzenie zostałozaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewnośćuzyskania doskonałych efektów.Witamy w świecie marki Electrolux!Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc wrozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. electrolux. com/supportZarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:www. registerelectrolux. comNabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne dourządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTA I SERWISZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotowaćponiższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwaOgólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.www. com2

Strona: 2

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciemeksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się zdołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiadaza obrażenia ciała ani szkody spowodowanenieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym iłatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania wprzyszłości.1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonychzdolnościach ruchowych, sensorycznych lubumysłowych• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych, a także nieposiadające odpowiedniejwiedzy lub doświadczenia, jeśli będą onenadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznymstopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać sięurządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałymnadzorem.• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.• Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się dourządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.• Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem anikonserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.POLSKI 3

Strona: 3

1. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym oraz do podobnychzastosowań w takich miejscach, jak:– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektachsklepowych, biurowych oraz innych placówkachpracowniczych;– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,obiektach noclegowych i innych obiektachmieszkalnych.• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)musi mieścić się w granicach 0. 5 (0. 05) / 8 (0. 8) bar(MPa)• Maksymalna liczba kompletów naczyń wynosi 9.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zewzględów bezpieczeństwa musi go wymienićproducent, autoryzowane centrum serwisowe lub innawykwalifikowana osoba.• Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymizakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić jepoziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziamiskierowanymi w dół.• Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami,aby zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyćurządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda.• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wodypod ciśnieniem ani pary wodnej.• Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otworywentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.• Urządzenie należy podłączyć do instalacjiwodociągowej za pomocą nowego zestawu wężydostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolnoużywać starego zestawu węży.4

Strona: 4

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA2. 1 InstalacjaOSTRZEŻENIE!Urządzenie możezainstalować wyłącznie• Usunąć wszystkie elementyopakowania.• Nie instalować ani nie używaćuszkodzonego urządzenia.• Ze względów bezpieczeństwa nienależy uruchamiać urządzenia przedzainstalowaniem go w zabudowie.• Należy postępować zgodnie zinstrukcją instalacji dołączoną dourządzenia.• Zachować ostrożność podczasprzenoszenia urządzenia, ponieważjest ono ciężkie. Należy zawszestosować rękawice ochronne i miećna stopach pełne obuwie.urządzenia w miejscach, w którychpanuje temperatura poniżej 0°C.• Zainstalować urządzenie wodpowiednim i bezpiecznym miejscu,które spełnia wymagania instalacyjne.2. 2 Podłączenie do siecielektrycznejZagrożenie pożarem iporażeniem prądemelektrycznym.• Urządzenie musi być uziemione.• Upewnić się, że parametry natabliczce znamionowej odpowiadająparametrom znamionowym źródłazasilania.• Należy używać wyłącznie prawidłowozamontowanego gniazdaelektrycznego z uziemieniem.• Nie stosować rozgałęźników aniprzedłużaczy.• Należy zwrócić uwagę, aby nieuszkodzić wtyczki ani przewoduzasilającego. Wymiany przewoduzasilającego można dokonaćwyłącznie w naszym autoryzowanymcentrum serwisowym.• Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego dopiero pozakończeniu instalacji. Należy zadbaćo to, aby po zakończeniu instalacjiurządzenia wtyczka przewoduzasilającego była łatwo dostępna.• Odłączając urządzenie, nie należyciągnąć za przewód zasilający.Należy zawsze ciągnąć za wtyczkęsieciową.• Urządzenie wyposażono we wtyczkęzasilającą z bezpiecznikiem 13 A.Jeśli konieczna jest wymianabezpiecznika we wtyczce zasilającej,należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA(BS 1362) (dotyczy tylko WielkiejBrytanii i Irlandii).2. 3 Podłączenie do sieciwodociągowej• Uważać, aby nie uszkodzić wężywodnych.• Przed podłączeniem urządzenia donowej instalacji wodociągowej lubinstalacji, z której nie korzystanoprzez dłuższy czas lub która byłanaprawiana lub do której podłączononowe urządzenia (liczniki wody itp. ),należy umożliwić wypływ wody, ażbędzie ona czysta.• Podczas pierwszego użyciaurządzenia i bezpośrednio po nimnależy upewnić się, że nie mawidocznych wycieków wody.• Wąż dopływowy wyposażono w zawórbezpieczeństwa i ścianki zwewnętrznym przewodemzasilającym.POLSKI 5

Strona: 5

OSTRZEŻENIE!Niebezpieczne napięcie.• W razie uszkodzenia wężadopływowego należy natychmiastzamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkęz gniazda elektrycznego. Należyskontaktować się z autoryzowanymcentrum serwisowym w celu wymianywęża dopływowego.2. 4 Użytkowanie• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnychsubstancji ani przedmiotównasączonych łatwopalnymisubstancjami.• Detergenty do zmywarki sąniebezpieczne. Należy przestrzegaćwskazówek dotyczącychbezpieczeństwa podanych naopakowaniu detergentu.• Nie pić wody z urządzenia ani niewykorzystywać jej do zabawy.• Nie wyjmować naczyń z urządzeniaprzed zakończeniem programu. Nanaczyniach mogą pozostać resztkidetergentu.• Nie kłaść żadnych przedmiotów aninie wywierać nacisku na otworzonedrzwi urządzenia.• Po otworzeniu drzwi w czasie pracyurządzenia może dojść do uwolnieniagorącej pary.2. 5 Serwis• Aby naprawić urządzenie, należycentrum serwisowym. Należystosować wyłącznie oryginalne częścizamienne.• Samodzielna lub nieprofesjonalnanaprawa może mieć negatywnywpływ na bezpieczeństwo ispowodować utratę gwarancji.• Następujące części zamienne będądostępne przez 7 lat po zakończeniuprodukcji modelu: silnik, pompaobiegu i pompa opróżniająca, grzałki ielementy grzejne, w tym pompyciepła, przewody i powiązaneelementy, takie jak węże, zawory,filtry i elementy układu Aqua Stop,elementy konstrukcyjne i wewnętrznezwiązane z zespołem drzwi, układyelektroniczne, wyświetlaczeelektroniczne, przełącznikiciśnieniowe, termostaty i czujniki,oprogramowanie i oprogramowanieukładowe, w tym oprogramowanieresetujące. Niektóre z tych częścizamiennych będą dostępne wyłączniedla profesjonalnych punktówserwisowych i nie wszystkie częścizamienne są odpowiednie dowszystkich modeli.dostępne przez 10 lat po zakończeniuprodukcji modelu: zawias i uszczelkidrzwi, inne uszczelki, ramionaspryskujące, filtry odpływowe,wewnętrzne kosze i plastikoweelementy wyposażenia, takie jakkosze i pokrywy.2. 6 UtylizacjaWystępuje zagrożenieodniesieniem obrażeń ciałalub uduszeniem.• Odłączyć urządzenie od źródła• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.• Wymontować zatrzask drzwi, abyuniemożliwić zamknięcie się dzieci lubzwierząt w urządzeniu.6

Strona: 6

3. OPIS PRODUKTURysunek poniżejprzedstawia tylko ogólnywygląd urządzenia. Więcejszczegółowych informacjimożna znaleźć w innychrozdziałach lubdokumentach dostarczonychwraz z urządzeniem.4 37810 9 5111 21 Górne ramiona spryskujące2 Dolne ramię spryskujące3 Filtry4 Tabliczka znamionowa5 Zbiornik soli6 Otwór wentylacyjny7 Dozownik płynu nabłyszczającego8 Dozownik detergentu9 Kosz na sztućce10 Dolny kosz11 Górny kosz4. PANEL STEROWANIA1 3 4 52 61 Przycisk Wł. /Wył.2 Przycisk Delay Start3 Wskaźniki4 Pasek wyboru MY TIMEPOLSKI 7

Strona: 7

5 Przycisk ExtraPower 6 Przycisk AUTO Sense4. 1 WskaźnikiWskaźnik OpisWskaźnik programu ECO. Wskazuje najbardziej przyjazny środowi‐sku wybór programu dla średnio zabrudzonych naczyń. Patrz „Wybórprogramu”.Wskaźnik poziomu płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy dozow‐nik płynu nabłyszczającego wymaga uzupełnienia. Patrz rozdział„Przed pierwszym użyciem”.Wskaźnik poziomu soli. Włącza się, gdy zbiornik soli wymaga napeł‐nienia. Patrz rozdział „Przed pierwszym użyciem”.Wskaźnik funkcji Machine Care. Włącza się, gdy niezbędne jest wy‐czyszczenie wnętrza urządzenia przy użyciu programu Machine Care.Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.Wskaźnik fazy suszenia. Świeci się, jeśli wybrano program z fazą su‐szenia. Miga podczas fazy suszenia. Patrz „Wybór programu”.5. WYBÓR PROGRAMU5. 1 MY TIMEKorzystając z paska wyboru MY TIME,można wybrać odpowiedni cyklzmywania w oparciu o czas trwaniaprogramu (od 30 minut do 4 godzin).BA CA. • 30min to najkrótszy program,przeznaczony do zmywaniaświeżo i lekko zabrudzonychnaczyń.• Płukanie wstępne (15min) toprogram przeznaczony dospłukiwania pozostałości potraw znaczyń. Zapobiega onpowstawaniu nieprzyjemnegozapachu w urządzeniu. W tymprogramie nie należy stosowaćB. 90min to program przeznaczony dozmywania i suszenia średniozabrudzonych naczyń.C. ECO to najdłuższy program (4h),zapewniający największąefektywność zużycia wody i energiielektrycznej podczas zmywaniaśrednio zabrudzonych naczyń isztućców. Jest to standardowyprogram dla ośrodkówprzeprowadzających testy. 1)5. 2 ExtraPowerOpcja ExtraPower zapewnia lepszeefekty zmywania w ramach wybranegoprogramu. Opcja ta powodujepodniesienie temperatury i wydłużenieczasu zmywania.Opcja ExtraPower działa znastępującymi programami: 30min,90min i ECO.1) Program ten służy do oceny zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) w sprawieekoprojektu 2019/2022.

Strona: 8

5. 3 AUTO SenseProgram AUTO Sense automatyczniedostosowuje cykl zmywania do rodzajuładunku.Urządzenie rozpoznaje stopieńzabrudzenia oraz ilość naczyńznajdujących się w koszach. Następniedostosowuje temperaturę i ilość wodyoraz czas trwania programu.5. 4 Przegląd programówProgram Rodzaj załadunku Stopień zabrudze‐niaFazy programu30min • Naczynia• Sztućce• Świeże • Zmywanie 50°C• Płukanie pośred‐nie• Płukanie końco‐we 45°C• AirDryPłukanie wstępne• Dowolny ładu‐nek• Dowolny stopieńzabrudzenia• Zmywaniewstępne90min • Naczynia• Garnki• Patelnie• Średnie• Lekko zaschnię‐te• Zmywanie 60°Cwe 55°C• SuszenieECO • Naczynia• Zmywanie 50°CAUTO Sense • NaczyniaProgram dostoso‐wuje się do stopniazabrudzenia.50-60°Cwe 60°CPOLSKI 9

Strona: 9

Program Rodzaj załadunku Stopień zabrudze‐Machine Care • Bez ładunku Program przezna‐czony do czyszcze‐nia wnętrza urzą‐dzenia.• Zmywanie 70°CweParametry eksploatacyjneProgram 1) Zużycie wody (l) Zużycie energii(kWh)Czas (min)30min 7. 9 -9. 7 0. 543 - 0. 664 30Płukanie wstępne 2. 8 - 3. 4 0. 011 - 0. 014 1590min 8. 5 - 10. 743 - 0. 909 90ECO 9. 9 0. 7782)/0. 7793) 240AUTO Sense 8. 0 - 10. 683 - 1. 047 120 - 170Machine Care 7. 4 - 8. 396 - 0. 484 601) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperaturywody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.2) Zgodnie z rozporządzeniem 1016/20103) Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2022Informacje dla ośrodkówprzeprowadzających testyAby uzyskać potrzebne informacjedotyczące przeprowadzania testówwydajności (np. zgodnie z normąEN60436), należy przesłać wiadomośće-mail na adres:info. test@dishwasher-production. comW wiadomości należy podać numerproduktu (PNC), który znajduje się natabliczce znamionowej urządzenia.Więcej informacji na temat zmywarkiznajduje się w instrukcji obsługidołączonej do urządzenia.6. USTAWIENIA PODSTAWOWEZależnie od potrzeb możnaskonfigurować urządzenie, zmieniającustawienia podstawowe.Numer Ustawienia Wartości Opis1)1 Twardość wo‐dyPoziomy od 1do 10 (wartośćdomyślna: 5)Regulacja poziomu zmiękczania wodyzależnie od twardości wody w danym re‐jonie.10

Strona: 10

Numer Ustawienia Wartości Opis1)2 Dawka płynunabłyszczają‐cegoPoziomy od 0do 8 (wartośćRegulacja dozowania płynu nabłyszcza‐jącego zależnie od potrzeb.3 Dźwięk zakoń‐czeniaWł.Wył. (domyśl‐nie)Włączenie lub wyłączenie sygnałudźwiękowego zakończenia programu.4 AutomatyczneotwieraniedrzwiWł. (domyśl‐Wył.Włączenie lub wyłączenie funkcji AirDry.5 Dźwięki przy‐ciskówWłączenie lub wyłączenie dźwięku towa‐rzyszącego naciskaniu przycisków.1) Więcej szczegółowych informacji zawarto w tym rozdziale.Ustawienia podstawowe można zmieniaćw trybie ustawiania.Gdy urządzenie jest w trybie ustawiania,wskaźniki na panelu sterowaniaodpowiadają dostępnym ustawieniom.Dla każdego z ustawień migaodpowiedni wskaźnik:1 3 24 56. 1 Zmiękczanie wodyZmiękczacz wody usuwa z wodysubstancje mineralne, które mogą miećnegatywny wpływ na efekty zmywanialub na pracę urządzenia.Im wyższa zawartość substancjimineralnych, tym twardsza jest woda.Twardość wody jest mierzonaw równoważnych skalach.Zmiękczanie powinno być dostosowanedo stopnia twardości wodydoprowadzonej do urządzenia. Wlokalnym zakładzie wodociągowymmożna uzyskać informację na temattwardości wody. Istotne jest ustawieniewłaściwego poziomu zmiękczania wody,aby zapewnić dobre efekty zmywania.Twardość wodyStopnie nie‐mieckie (°dH)Stopnie fran‐cuskie (°fH)mmol/l StopnieClarkaPoziom zmięk‐czania wody47 - 50 84 - 90 8. 4 - 9. 0 58 - 63 1043 - 46 76 - 83 7. 6 - 8. 3 53 - 57 937 - 42 65 - 75 6. 5 - 7. 5 46 - 52 829 - 36 51 - 64 5. 1 - 6. 4 36 - 45 7POLSKI 11

Strona: 11

Stopnie nie‐23 - 28 40 - 50 4. 0 - 5. 0 28 - 35 619 - 22 33 - 39 3. 3 - 3. 9 23 - 27 5 1)15 - 18 26 - 32 2. 6 - 3. 2 18 - 22 411 - 14 19 - 25 1. 9 - 2. 5 13 - 17 34 - 10 7 - 18 0. 7 - 1. 8 5 - 12 2<4 <7 <0. 7 < 5 1 2)1) Ustawienie fabryczne.2) Przy tym poziomie nie stosować soli.Niezależnie od rodzaju stosowanegodetergentu należy ustawić prawidłowypoziom twardości wody, aby wskaźnikpoziomu soli był włączony.Tabletki wieloskładnikowezawierające sól nie sąwystarczająco skuteczne,aby zmiękczyć twardą wodę.Proces regeneracjiAby zapewnić prawidłowe działaniezmiękczacza wody, niezbędna jestregularna regeneracja żywicy w układziezmiękczającym. Proces ten przebiegaautomatycznie i jest częścią normalnejpracy zmywarki.Po zużyciu określonej ilości wody odczasu poprzedniego procesu regeneracjimiędzy ostatnim płukaniem a końcemprogramu zostaje zainicjowany nowyproces regeneracji.Ilość wody (l)1 2502 1003 624 475 256 177 108 59 310 3W przypadku ustawienia wysokiegopoziomu zmiękczania wody może miećmiejsce także w środku programu, przedpłukaniem (dwukrotnie podczasprogramu). Rozpoczęcie regeneracji niema wpływu na czas trwania cyklu, chybaże nastąpi w środku programu lub nakońcu programu z krótką fazą suszenia.W takich przypadkach regeneracjawydłuża całkowity czas trwania programuo dodatkowe 5 minut.Następnie, w tym samym cyklu lub napoczątku następnego programu, możerozpocząć się przepłukiwaniezmiękczacza wody, które trwa 5 minut.Czynność ta zwiększa całkowite zużyciewody w programie o dodatkowe 4 litryoraz całkowite zużycie energii ododatkowe 2 Wh. Przepłukiwaniezmiękczacza kończy się całkowitymodpompowaniem wody.Każde przepłukiwanie zmiękczacza(możliwe jest więcej niż jedno w tymsamym cyklu) może wydłużyć czastrwania programu o kolejne 5 minut, jeśli12

Strona: 12

nastąpi na początku lub w środkuprogramu.Wszystkie wartości zużyciapodane w tym rozdzialezostały określone zgodnie zaktualnie obowiązującąnormą, w warunkachlaboratoryjnych, przytwardości wody 2, 5 mmol/l,zgodnie z rozporządzeniem2019/2022 (ustawieniezmiękczania wody: poziom3).Ciśnienie i temperaturawody, a także zmianyparametrów zasilaniasieciowego, mogąspowodować zmianęwartości.6. 2 Dozowanie płynunabłyszczającegoPłyn nabłyszczający umożliwiawysuszenie naczyń bez smug i plam.Jest on automatycznie podawanypodczas fazy płukania gorącą wodą.Można ustawić ilość podawanego płynunabłyszczającego.Gdy komora na płyn nabłyszczający jestpusta, włącza się wskaźnik płynunabłyszczającego, informując okonieczności uzupełnienia płynu. Jeślipodczas stosowania wyłącznie tabletekwieloskładnikowych efekty suszenia sązadowalające, można wyłączyć dozowniki wskaźnik. Jednak aby zapewnićnajlepsze efekty suszenia, należyzawsze używać płynu nabłyszczającego ipozostawić włączony wskaźnik płynuAby wyłączyć dozownik i wskaźnik płynunabłyszczającego, należy ustawićdozowanie na wartość 0.6. 3 Dźwięk zakończeniaMożna włączyć lub wyłączyć sygnałdźwiękowy, który jest emitowany pozakończeniu programu.Sygnały dźwiękowesygnalizują równieżnieprawidłowe działanieurządzenia. Tych sygnałówdźwiękowych nie możnawyłączyć.6. 4 AirDryFunkcja AirDry poprawia skutecznośćsuszenia. Podczas fazy suszenia drzwiotwierają się automatycznie i pozostająotworzone.Funkcja AirDry włącza się automatyczniewe wszystkich programach z wyjątkiemprogramu Płukanie wstępne.UWAGA!Nie należy zamykać drzwiurządzenia w ciągu 2 minutod ich automatycznegootworzenia. Może tospowodować uszkodzenieJeśli do urządzenia majądostęp dzieci, zaleca sięwyłączenie funkcji AirDry.Samoczynne otworzenie siędrzwi może być dla nichniebezpieczne.6. 5 Dźwięki przyciskówNaciskaniu przycisków na panelusterowania towarzyszy dźwięk klikania.Dźwięk ten można włączyć.6. 6 Tryb ustawianiaPOLSKI 13

Strona: 13

Uruchamianie trybu ustawianiaPrzed uruchomieniem programu możnaprzejść do trybu ustawiania. Jest toniemożliwe podczas trwania programu.Aby przejść do trybu ustawiania, należynacisnąć jednocześnie i przytrzymaći przez ok. 3 sekundy.• Zacznie migać kontrolka opcji iwskaźnik.• Zaświecą się wskaźniki,,i.• Zaświecą się kontrolki paskawyboru MY TIME.Nawigacja w trybie ustawianiaDo nawigacji w trybie ustawiania służypasek wyboru MY TIME.A. Przycisk WsteczB. Przycisk OKC. Przycisk DalejPrzyciski Wstecz i Dalej umożliwiająprzełączanie między ustawieniamipodstawowymi i zmianę ich wartości.Przycisk OK umożliwia wybór wybranegoustawienia i potwierdzenie zmiany jegoZmiana ustawieniaUpewnić się, że urządzenie jest w trybieustawiania.1. Naciskać przycisk Wstecz lub Dalej,aż zacznie migać wskaźnikodpowiadający żądanemuustawieniu.Kontrolka opcji pokazuje aktualneustawienie:• W przypadku ustawień, któremają dwie wartości („włączone”lub „wyłączone”) kontrolka świecisię (= „włączone”) lub nie (=„wyłączone”).• W przypadku ustawień o wieluwartościach (poziomach)kontrolka miga. Liczba mignięćoznacza aktualną wartośćustawienia (np. 5 mignięć + pauza+ 5 mignięć... = poziom 5).2. Nacisnąć OK, aby przejść doustawienia.• Zaświeci się wskaźnik danego• Pozostałe wskaźniki zgasną.• Kontrolka pokazuje aktualnąwartość ustawienia.3. Nacisnąć Wstecz lub Dalej, abyzmienić wartość.4. Nacisnąć OK, aby potwierdzićustawienie.• Nowe ustawienie zostaniezapisane.• Urządzenie powróci do trybuwyboru ustawień.5. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymaći przez ok. 3 sekundy,aby wyjść z trybu ustawiania.Urządzenie powróci do trybu wyboruprogramów.Zapisane ustawienia pozostaną wpamięci do czasu ich ponownej zmiany.7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM1. Sprawdzić, czy bieżący poziomzmiękczania wody odpowiadatwardości wody doprowadzanej dourządzenia. Jeśli nie, dostosowaćpoziom zmiękczania wody.2. Napełnić zbiornik soli.3. Napełnić dozownik płynu4. Odkręcić zawór wody.14

Strona: 14

5. Uruchomić program 30min, abyusunąć wszelkie zanieczyszczenia ipozostałości z procesuprodukcyjnego. Nie stosowaćdetergentu ani nie umieszczaćnaczyń w koszach.Po uruchomieniu programu urządzeniezacznie aktywować żywicę wzmiękczaczu wody – może to potrwać do5 minut. Faza zmywania rozpocznie siędopiero po zakończeniu tego procesu.Procedura jest powtarzana okresowo.7. 1 Zbiornik soliStosować wyłącznie grubąsól przeznaczoną dozmywarek. Sóldrobnoziarnista zwiększaryzyko korozji.Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczuwody oraz zapewnia dobre efektyzmywania podczas codziennejeksploatacji.Napełnianie zbiornika soli1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli wlewo i ją zdjąć.2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli(tylko za pierwszym razem).3. Napełnić zbiornik soli 1 kg soli (dopełna).4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,trzymając go za uchwyt, aby opróżnićgo ze wszystkich granulek.5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworuzbiornika soli.6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli wprawo, aby zamknąć zbiornik soli.Podczas napełnianiazbiornika soli może się zniego wydostawać woda isól. Dlatego po napełnieniuzbiornika soli należyniezwłocznie uruchomićprogram zmywania, abyzapobiec korozji.7. 2 Napełnianie dozownikapłynu nabłyszczającegoCANależy stosować wyłączniepłyn nabłyszczającyprzeznaczony do zmywarek.1. Nacisnąć element zwalniający (A),aby otworzyć pokrywę (B).2. Wlać płyn nabłyszczający dodozownika (C), aż osiągnie poziomoznaczenia FILL.3. Rozlany płyn nabłyszczający należyzetrzeć chłonną szmatką, abyzapobiec powstaniu zbyt dużej ilościpiany.4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, żepokrywa jest zablokowana.POLSKI 15

Strona: 15

8. CODZIENNA EKSPLOATACJA1. Odkręcić zawór wody.2. Nacisnąć i przytrzymać, ażurządzenie się włączy.3. Napełnić zbiornik soli, jeśli jest pusty.4. Napełnić dozownik płynunabłyszczającego, jeśli jest pusty.5. Załadować kosze.6. Dodać detergent.7. Wybrać i uruchomić program.8. Po zakończeniu programu zamknąćzawór wody.8. 1 Stosowanie detergentuStosować wyłączniedetergent przeznaczony dozmywarek.1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),aby otworzyć pokrywę (C).2. Umieścić detergent w przegródce(A). Można używać detergentu wtabletkach, w proszku lub w żelu.3. Jeśli program przewiduje fazęzmywania wstępnego, umieścićniewielką ilość detergentu nawewnętrznej stronie drzwi8. 2 Wybór i uruchamianieprogramu przy użyciu paskawyboru MY TIME1. Nacisnąć przycisk odpowiadającywybranemu programowi.Zaświeci się kontrolka przycisku.2. W razie potrzeby włączyć opcjęExtraPower.3. Zamknąć drzwi urządzenia, abyuruchomić program.8. 3 Wybór i uruchamianieprogramu Płukanie wstępne1. Aby wybrać Płukanie wstępne,należy nacisnąć iprzytrzymać przez 3 sekundy.Zacznie migać kontrolka przycisku.2. Zamknąć drzwi urządzenia, aby8. 4 Włączanie opcji ExtraPower1. Wybrać program, używając paska2. Nacisnąć.Opcja ExtraPower nie jestwłączona na stałe i w raziepotrzeby należy ją włączyćprzed uruchomieniemOpcji ExtraPower nie możnawłączyć ani wyłączyćw trakcie programu.Włączenie opcji ExtraPowerpowoduje zwiększeniezużycia wody i energii orazwydłużenie czasu trwania8. 5 Uruchamianie programuAUTO Sense1. Nacisnąć.W tym programie nie możnawłączyć opcji MY TIME iUrządzenie wykryje rodzaj ładunku iodpowiednio dostosuje cykl zmywania.16

Strona: 16

8. 6 Opóźnienie rozpoczęciaprogramuMożliwe jest ustawienie opóźnieniarozpoczęcia programu o 3 godziny.1. Wybrać program.uruchomić odliczanie.Podczas odliczania nie można zmienićwybranego programu.Po zakończeniu odliczania nastąpiuruchomienie programu.8. 7 Anulowanie opóźnieniarozpoczęcia programu w trakcieodliczaniaNacisnąć i przytrzymać przez około 3sekundy.Po anulowaniu opóźnieniarozpoczęcia programunależy ponownie wybraćprogram.8. 8 Anulowanie trwającegoPrzed uruchomieniemnowego programu należyupewnić się, że w dozownikuznajduje się detergent.8. 9 Otwieranie drzwi w trakciepracy urządzeniaOtworzenie drzwi w trakcie działaniaprogramu powoduje zatrzymanieurządzenia. Może mieć to wpływ nazużycie energii i czas trwania programu.Po zamknięciu drzwi urządzeniekontynuuje pracę od momentu jejprzerwania.Po otworzeniu drzwi nadłużej niż 30 sekundpodczas fazy suszeniabieżący program zostaniezakończony. Nie dotyczy tootworzenia drzwi przezfunkcję AirDry.8. 10 Funkcja Auto OffFunkcja ta oszczędza energię,wyłączając urządzenie, gdy nie jest onoużywane.Funkcja uruchamia się automatycznie:• Po zakończeniu programu.• Po upływie 5 minut, jeśli nieuruchomiono programu.8. 11 Zakończenie programuPo zakończeniu programu funkcja AutoOff automatycznie wyłącza urządzenie.Wszystkie przyciski są nieaktywne zwyjątkiem przycisku wł. /wył.9. WSKAZÓWKI I PORADY9. 1 Ogólne wskazówkiStosowanie się do poniższychwskazówek pozwoli zapewnić optymalneefekty zmywania i suszenia w codziennejeksploatacji oraz przyczyni się doochrony środowiska.• Mycie naczyń w zmywarce zgodnie zinstrukcją obsługi zwykle wiąże się zmniejszym zużyciem wody i energiiniż ręczne mycie naczyń.• Aby oszczędzać wodę i energięnależy ładować zmywarkę do pełna.Aby uzyskać najlepsze efektyzmywania, należy układać przedmiotyw koszach zgodnie z instrukcjąobsługi i nie przeciążać koszy.POLSKI 17

Strona: 17

• Nie spłukiwać naczyń ręcznie.Zwiększa to zużycie wody i energii. Wrazie potrzeby wybrać program z fazązmywania wstępnego.• Przed umieszczeniem naczyń wurządzeniu usunąć z nich większeresztki potraw oraz opróżnić kubki iszklanki.• Namoczyć naczynia z resztkamiprzypalonych potraw (lub lekkozeskrobać resztki) przed ich umyciemw urządzeniu.• Upewnić się, że przedmioty wkoszach nie stykają się ze sobą anisię nie zasłaniają. Tylko wtedy wodabędzie mogła dotrzeć do wszystkich• Można osobno stosować detergent,płyn nabłyszczający i sól dozmywarek lub tabletkiwieloskładnikowe (np. typu „Wszystkow jednym”). Postępować zgodnie zewskazówkami na opakowaniu.• Ustawić odpowiedni program dlaokreślonego rodzaju naczyń i stopniaich zabrudzenia. ECO zapewnianajwiększą efektywność zużycia wodyi energii.• Aby zapobiec osadzaniu się kamieniawewnątrz urządzenia:– W razie potrzeby napełniaćzbiornik soli.– Używać zalecanych dawekdetergentu i płynu– Sprawdzić, czy bieżący poziomtwardości wody doprowadzanejdo urządzenia.– Postępować zgodnie zewskazówkami zawartymi wrozdziale „Konserwacja iczyszczenie”.9. 2 Stosowanie soli, płynunabłyszczającego i detergentu• Należy stosować wyłącznie sól, płynnabłyszczający i detergent dozmywarek. Inne produkty mogąuszkodzić urządzenie.• Aby zapewnić optymalne efektyzmywania i suszenia, do twardej ibardzo twardej wody zaleca sięstosowanie zwykłego detergentu dozmywarek (proszku, żelu lub tabletekbez dodatkowych składników), płynunabłyszczającego i soli.• Detergent w tabletkach nierozpuszcza się całkowicie w trakciekrótkich programów. Zaleca sięstosowanie tabletek przy długichprogramach, aby zapobiec osadzaniusię detergentu na naczyniach.• Zawsze używać odpowiedniej ilościdetergentu. Użycie niewystarczającejilości detergentu może skutkowaćniezadowalającymi efektamizmywania i obecnością osadu lubplam na naczyniach w związkuwysoką twardością wody. Użycie zbytdużej ilości detergentu przy miękkiejlub zmiękczonej wodzie skutkujepozostaniem resztek detergentu nanaczyniach. Dostosować ilośćdetergentu do twardości wody.Postępować zgodnie zewskazówkami podanymi napłynu nabłyszczającego.Niewystarczająca ilość płynunabłyszczającego powodujepogorszenie efektów suszenia. Użyciezbyt dużej ilości płynupowstanie niebieskawego nalotu nanaczyniach.• Sprawdzić, czy poziom zmiękczaniawody jest prawidłowy. Jeśli poziomjest zbyt wysoki, zwiększona ilość soliw wodzie może spowodowaćrdzewienie sztućców.9. 3 Postępowanie w przypadkuzaprzestania korzystaniaz tabletek wieloskładnikowychPrzed rozpoczęciem stosowaniaoddzielnie dozowanego detergentu, soli ipłynu nabłyszczającego należy wykonaćponiższe czynności:1. Ustawić najwyższy poziomzmiękczania wody.2. Upewnić się, że zbiornik soli orazdozownik płynu nabłyszczającego sąpełne.18

Strona: 18

3. Uruchomić program 30min. Niedodawać detergentu ani nieumieszczać naczyń w koszach.4. Po zakończeniu programu ustawićstopień zmiękczania wodyodpowiednio do twardości wodydoprowadzanej do urządzenia.5. Wyregulować dozowanie płynu9. 4 Przed rozpoczęciemPrzed rozpoczęciem programu upewnićsię, że:• filtry są czyste i prawidłowo założone;• pokrywka zbiornika soli nie jestpoluzowana;• ramiona spryskujące nie są zatkane;• w zmywarce znajduje się sól dozmywarek i płyn nabłyszczający(chyba że stosowane sąwieloskładnikowe tabletki zdetergentem);• ułożenie naczyń i przyborówkuchennych w koszach jestprawidłowe;• program jest odpowiedni do danegorodzaju załadunku i stopniazabrudzenia;• użyto prawidłowej ilości detergentu.9. 5 Ładowanie koszy• Należy zawsze wykorzystywać całąpojemność koszy.• W urządzeniu należy zmywaćwyłącznie przedmioty przystosowanedo mycia w zmywarce.• Nie myć w urządzeniu przedmiotówwykonanych z drewna, rogu,aluminium, cyny ani miedzi, ponieważmogą one popękać, odkształcić się,odbarwić lub ulec innemuuszkodzeniu.• Nie myć w urządzeniu przedmiotów,które mogą pochłaniać wodę (gąbki,ściereczki).• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki imiski) układać dnem do góry.• Upewnić się, że szklanki nie stykająsię ze sobą.• Lekkie elementy umieścić w górnymkoszu. Upewnić się, że naczynia nieprzemieszczają się swobodnie.• Sztućce oraz małe przedmiotyumieścić w koszu na sztućce.• Przed uruchomieniem programuupewnić się, że ramiona spryskująceswobodnie się obracają.9. 6 Opróżnianie koszy1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarkipoczekać, aż wystygną. Gorącenaczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.2. Najpierw wyjmować naczynia zdolnego kosza, a potem z górnego.Po zakończeniu programuna wewnętrznychpowierzchniach urządzeniaciągle może pozostawaćwoda.10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIEPrzed przystąpieniem dokonserwacji bez użyciaprogramu Machine Carenależy wyłączyć urządzenie iwyjąć wtyczkę przewoduzasilającego z gniazdaelektrycznego.Brudne filtry i zapchaneramiona spryskującepogarszają efekt zmywania.Należy regularnie sprawdzaćte elementy i w raziepotrzeby je czyścić.10. 1 Machine CareMachine Care to program, któryzapewnia optymalne efekty czyszczeniaPOLSKI 19

Strona: 19

wnętrza urządzenia. Usuwa osady zkamienia i tłuszczu.Gdy urządzenie wykryje potrzebęczyszczenia, zaświeci się wskaźnik.Uruchomić program Machine Care, abywyczyścić wnętrze urządzenia.Uruchamianie programuMachine Carenależy oczyścić filtry iramiona spryskujące.1. Użyć preparatu odkamieniającegolub czyszczącego przeznaczonegospecjalnie do zmywarek. Postępowaćzgodnie ze wskazówkami naopakowaniu. Nie umieszczać naczyńw koszach.2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymaćZaczną migać wskaźniki i.Po zakończeniu programu wskaźnikzgaśnie10. 2 Czyszczenie wnętrza• Urządzenie, w tym gumową uszczelkędrzwi, należy czyścić miękką wilgotnąszmatką.• Nie używać produktów ściernych,myjek do szorowania, ostrychnarzędzi, silnych środkówchemicznych, szorstkich myjek anirozpuszczalników.• Aby zapewnić wydajność urządzenia,należy co najmniej raz na dwamiesiące stosować środki czyszcząceprzeznaczone specjalnie dozmywarek. Należy ściśle przestrzegaćwskazówek umieszczonych naopakowaniu produktu.• W celu zapewnienia optymalnychefektów czyszczenia należyuruchomić program Machine Care.10. 3 Usuwanie ciał obcychPo każdym użyciu zmywarki należysprawdzić filtry i osadnik. Ciała obce (np.kawałki szkła, plastiku, kości lubwykałaczki itp. ) powodują zmniejszenieskuteczności zmywania i mogąspowodować uszkodzenie pompyopróżniającej.1. Rozmontować zespół filtrów zgodnieze wskazówkami zawartymi w tymrozdziale.2. Usunąć ręką wszystkie ciała obce.Jeśli nie można ichusunąć, należyskontaktować się zautoryzowanym centrumserwisowym.3. Zmontować filtry zgodnie zewskazówkami zawartymi w tym10. 4 Czyszczenie obudowy• Czyścić urządzenie za pomocąwilgotnej szmatki.• Używać wyłącznie neutralnychdetergentów.myjek do szorowania ani10. 5 Czyszczenie filtrówSystem filtrów składa się z 3 części.1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchuwskazówek zegara i go wyjąć.20

Strona: 20

2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).3. Wyjąć filtr płaski (A).4. Umyć filtry.5. Upewnić się, że wokół krawędziosadnika nie znajdują się resztkiżywności ani zanieczyszczenia.6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnićsię, że jest prawidłowo umieszczonypod 2 prowadnicami.7. Włożyć filtry (B) i (C).8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).Obrócić zgodnie z ruchemwskazówek zegara, aż się zablokuje.Nieprawidłoweumiejscowienie filtrów możeskutkowaćzmywania i uszkodzeniem10. 6 Czyszczenie dolnegoramienia spryskującegoZaleca się regularne czyszczeniedolnego ramienia spryskującego, abyzapobiec zatkaniu znajdujących się wnim otworów.Zatkanie otworów może być przyczynąniezadowalających efektów zmywania.1. Aby wyjąć dolne ramię spryskujące,pociągnąć je do góry.POLSKI 21

Strona: 21

2. Umyć ramię spryskujące pod bieżącąwodą. Za pomocą spiczastegoprzedmiotu, np. wykałaczki, usunąćzabrudzenia z otworów.3. Aby z powrotem zamontować ramięspryskujące, wcisnąć je do dołu.10. 7 Czyszczenie górnychramion spryskującychgórnych ramion spryskujących, abynich otworów. Niedrożność otworówmoże być przyczyną niezadowalającychefektów zmywania.Górne ramiona spryskujące sąumieszczone pod górnym koszem.Ramiona spryskujące (B) sązamocowane w kanale (A) za pomocąelementów mocujących (C).1. Całkowicie wysunąć górny kosz.2. Aby odłączyć ramię spryskujące,należy obróć element mocującyzgodnie z ruchem wskazówekzegara.3. Umyć ramię spryskujące pod bieżącą4. Aby z powrotem zainstalować ramięspryskujące, należy umieścićelement mocujący w ramieniuspryskującym i zamocować go wkanale, obracając przeciwnie doruchu wskazówek zegara. Upewnić22

Strona: 22

się, że element mocujący zatrzasnąłsię we właściwym miejscu.11. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓWNieprawidłowa naprawaurządzenia może stanowićzagrożenie dla użytkownika.Wszystkie naprawy powinnywykonywać odpowiedniowykwalifikowane osoby.Większość występujących problemówmożna rozwiązać bez potrzebykontaktowania się z autoryzowanymW poniższej tabeli zawarto informacje natemat możliwych problemów.Przy niektórych usterkach migają wsposób przerywany kontrolki paskawyboru MY TIME, sygnalizując problem ikod alarmowy.Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUrządzenie nie włącza się. • Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego wło‐żono do gniazdka.• Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐ków jest sprawny.Program nie uruchamiasię.• Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.• Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐leży je anulować lub poczekać do końca odliczaniaczasu.• Urządzenie regeneruje żywicę wewnątrz zmiękcza‐cza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5minut.Urządzenie nie napełniasię wodą.• Co pewien czas migająjednokrotnie kontrolkipaska wyboru MY TI‐ME.• Co pewien czas urzą‐dzenie emituje sygnałdźwiękowy.• Upewnić się, że zawór wody jest otworzony.• Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie.W tym celu należy skontaktować się z miejscowymzakładem wodociągowym.• Upewnić się, że zawór wody jest drożny.• Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest droż‐ny.• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty aniprzygnieciony.POLSKI 23

Strona: 23

Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUrządzenie nie wypompo‐wuje wody.dwukrotnie kontrolki• Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.• Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jestdrożny.• Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty aniWłączyło się zabezpiecze‐nie przed zalaniem.trzykrotnie kontrolki• Zakręcić zawór wody.• Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainsta‐lowane.• Upewnić się, że kosze są załadowane zgodnie z in‐strukcją obsługi.Usterka czujnika wykrywa‐nia poziomu wody.czterokrotnie kontrolki• Sprawdzić, czy filtry są czyste.• Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.Usterka pompy myjącej lubpompy opróżniającej.pięciokrotnie kontrolkiTemperatura wody w urzą‐dzeniu jest zbyt wysokalub wystąpiła usterka czuj‐nika temperatury.sześciokrotnie kontrolki• Upewnić się, że temperatura doprowadzanej wodynie przekracza 60°C.24

Strona: 24

Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUsterka techniczna urzą‐dwunastokrotnie kon‐trolki paska wyboruMY TIME.Poziom wody w urządze‐niu jest zbyt wysoki.piętnastokrotnie kontrol‐ki paska wyboru MY TI‐• Upewnić się, że wąż spustowy jest zainstalowany naodpowiedniej wysokości nad podłogą. Zapoznać sięz instrukcją instalacji.Urządzenie wielokrotnieprzerywa i wznawia pracę.• Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalneefekty zmywania i oszczędność energii.Program trwa za długo. • Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia progra‐mu, należy ją anulować lub poczekać do końca odli‐czania czasu.• Włączenie funkcji ExtraPower powoduje wydłużenieczasu trwania programu.Niewielki wyciek z drzwi• Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo‐wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).• Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względemkomory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).Występują problemy z za‐mknięciem drzwi urządze‐nia.• Naczynia wystają z koszy.Grzechotanie lub stukaniedochodzące z wnętrza• Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach.Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą załadun‐ku koszy.• Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają sięswobodnie.Urządzenie wyzwala auto‐matyczny wyłącznik.• Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczającado jednoczesnego zasilania wszystkich włączonychurządzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania wgniazdku oraz wartość graniczną prądu automatycz‐nego wyłącznika lub wyłączyć jedno z urządzeń.• Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządze‐nia. Skontaktować się z autoryzowanym centrumPOLSKI 25

Strona: 25

Po sprawdzeniu urządzenia należy jewyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpiponownie, należy skontaktować się zautoryzowanym centrum serwisowym.Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty wtabeli, należy skontaktować się zNie zaleca się używaniaurządzenia do czasucałkowitego rozwiązaniaproblemu. Odłączyćurządzenie od zasilania i niepodłączać go ponownie doczasu upewnienia się, żedziała poprawnie.11. 1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalająceProblem Możliwa przyczyna i rozwiązanieNiezadowalające efektyzmywania.• Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wska‐zówki i porady” oraz broszura dotycząca załadun‐• Użyć programu zapewniającego bardziej intensyw‐ny cykl zmywania.• Włączyć opcję ExtraPower, aby zapewnić lepszeefekty zmywania w ramach wybranego programu.• Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konser‐wacja i czyszczenie”.Niezadowalające efekty su‐szenia.• Naczynia pozostawały za długo w zamkniętymurządzeniu. Włączyć opcję AirDry, która powodujeautomatyczne otwarcie drzwi i zapewnia lepszeefekty suszenia.• Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jestjego niewystarczająca ilość. Napełnić dozownikpłynu nabłyszczającego lub ustawić wyższy poziomdozowania.• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐go.• Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczające‐go, także w połączeniu z tabletkami wieloskładniko‐wymi.• Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wyma‐gać wytarcia ściereczką.• Program nie obejmuje fazy suszenia. Patrz „Prze‐gląd programów”.Białawe smugi lub niebie‐skawy nalot na szklankach i• Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozo‐wanie płynu nabłyszczającego.• Użyto za dużo detergentu.Plamy i ślady po odparowa‐nych kroplach wody naszklankach i naczyniach.• Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozo‐Wnętrze urządzenia jestmokre.• To nie jest usterka. Wilgotne powietrze skrapla sięna ścianach urządzenia.26

Strona: 26

Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanieNadmiar piany podczas• Stosować detergent przeznaczony do zmywarek.• Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczają‐cego. Skontaktować się z autoryzowanym centrumŚlady rdzy na sztućcach. • W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.Patrz „Zmiękczacz wody”.• Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nie‐rdzewnej. Nie umieszczać blisko siebie sztućcówze srebra i stali nierdzewnej.Po zakończeniu programu wdozowniku znajdują się po‐zostałości detergentu.• Tabletka z detergentem zablokowała się w dozow‐niku i woda nie wypłukała jej całkowicie.• Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Nale‐ży sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą sięobracać i są drożne.• Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemoż‐liwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.Nieprzyjemny zapach wurządzeniu.• Patrz „Czyszczenie wnętrza”.• Uruchomić program Machine Care ze środkiem od‐kamieniającym lub produktem do czyszczenia zmy‐warek.Osad z kamienia na naczy‐niach, w komorze zmywarki ipo wewnętrznej stronie jejdrzwi.• Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomusoli.• Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.• Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda.• Użyć soli i ustawić regenerację zmiękczacza wodytakże w przypadku stosowania tabletek wieloskład‐nikowych. Patrz „Zmiękczacz wody”.kamieniającym do zmywarek.• Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należyoczyścić urządzenie odpowiednimi środkami czy‐szczącymi.• Spróbować użyć innego detergentu.• Skontaktować się z producentem detergentu.Matowe, odbarwione lub wy‐szczerbione naczynia.• Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylkoprzedmioty, które można myć w zmywarce.• Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy.Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐dunku koszy.• Delikatne naczynia należy umieszczać w górnymkoszu.POLSKI 27

Strona: 27

Patrz „Przed pierwszymużyciem”, „Codziennaeksploatacja” lub„Wskazówki i porady”, abyznaleźć inne możliweprzyczyny.12. DANE TECHNICZNEWymiary Szerokość / wysokość /głębokość (mm)446 / 818 - 898 / 550Podłączenie do sieci elek‐trycznej 1)Napięcie (V) 220 - 240Częstotliwość (Hz) 50Ciśnienie doprowadzanejwodyMin. /maks. bar (MPa) 0. 8)Dopływ wody Zimna lub ciepła woda 2) maks. 60°CPojemność Liczba kompletów naczyń 9Pobór mocy Tryb czuwania (W) 5. 0Tryb wyłączenia (W) 0. 501) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecz‐nych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.12. 1 Łącze do bazy danych UEEPRELKod QR znajdujący się na etykiecie zoznaczeniem klasy energetycznej, którądołączono do urządzenia, zawiera łączedo strony internetowej umożliwiającejrejestrację urządzenia w bazie danychEU EPREL. Należy zachować etykietę zoznaczeniem klasy energetycznej wrazinstrukcją obsługi i innymi dokumentamidostarczonymi wraz z urządzeniem wcelu ewentualnego wykorzystania wInformacje o wydajności urządzeniamożna znaleźć w bazie danych UEEPREL, korzystając z łącza https://eprel. ec. europa. eu i podając nazwęmodelu oraz numer produktu, któremożna znaleźć na tabliczceznamionowej urządzenia. Patrz rozdział„Opis urządzenia”.Więcej szczegółowych informacji natemat etykiety z oznaczeniem klasyenergetycznej można znaleźć na stroniewww. theenergylabel. eu.13. OCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolemnależy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu. Należy zadbać o ponowneprzetwarzanie odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych, abychronić środowisko naturalne orazludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucaćurządzeń oznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.28

 • Zmywarka Electrolux ESF8585ROX - nie grzeje wody

  Witam,moja zmywarka Electrolux ESF8585ROX niestety nie grzeje wody. Na wtyczce zasilania grzałki mam 58-59V. Grzałka ma 25Ω i po podłączeniu bezpośrednio napięcia grzałka grzeje. Wymieniłem profilaktycznie na module sterującym obydwa przekaźniki, warystor sprawdzony, wszystkie programy zmywarki...

  AGD Początkujący 25 Mar 2020 14:12Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2496

 • Zmywarka electrolux ESL 499 /czy ktos wie?

  Witam!Dorzucam w starym temacie, żeby nie zaśmiecać forum kolejnym.Również posiadam zmywarkę electrolux ESL 499. Pracowała bardzo głośno (podczas płukania), więc wziąłem się do jej czyszczenia zgodnie ze wskazówkami - nie wyciągałem jednak na razie zmywarki, zająłem się tylko tym, co było dostępne...

  10 Paź 2011 09:08Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5494

  Zmywarka Electrolux ESL 499 Migająca dioda zasilania??

  WitamChciałbym dołączyć i potrzymać temat mam, walczę z tym samym problemem w takowej zmywarce. przeprowadziłem w niej wszelkiemożliwe przeczyszczanie, kanalików, wężyków itp sprawdziłem stycznik zamka drzwiczek i nic. Sytuacja wygląda tak że zmywarka potrafi skutecznie działać dwa lub trzy raz...

  07 Sty 2010 19:31Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 8750

  zmywarka Electrolux ESL65070R - Wartość rezystora w programatorze.

  Posiadam zmywarkę Electrolux ESL650070R. Nagle nie dała się włączyć. W poszukiwaniu elektronów pokonałem drogę od gniazdka do programatora. Niestety po rozebraniu obudowy okazało się, że na płytce jest spalony rezystor. Nie można odczytać wartości. Moje pytanie. Czy Ktoś ma taki programator lub...

  06 Lip 2016 08:24Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7203

  Zmywarka Electrolux ESL5310LO - zmywarka wykonuje zmywanie bez grzania wody

  Cześć,Mam problem ze zmywarką polegającym na tym, że czasem nie grzeje wody do mycia. Normalnie 3-4 razy zmywa działa normalnie, po czym 5-te mycie jest bez grzania wody. Sprawdziłem wszystko co się dało od strony hydraulicznej, tzn. wyczyściłem wszystkie czujniki i rurki. Wszystko wygląda ok.Czy...

  AGD Użytkowy 14 Mar 2018 15:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3390

  Zmywarka Electrolux ESL499

  Poszukuję schematu, lub serwisówki do zmywarki Electrolux ESL499.Ewentualnie linku do pobrania.

  AGD Szukam 05 Cze 2007 16:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1483

  Zmywarka Electrolux ESL67070R nie grzeje wody

  Mam do Was prośbę, niestety na forum nie znalazłem podobnego tematu dla modelu zmywarki jaki posiadam.Standardowo gwarancja skończyła się 5 miesięcy temu i zmywarka oszalała i nie grzeje wody.Objaw jest taki, że zmywarka pracuje i przechodzi płynnie cały zadany program lecz czasami grzanie...

  09 Paź 2012 11:42Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2697

  Zmywarka Electrolux ESL65070R - nie pobiera wody, cały czas wypompowuje wodę

  Witam może ktoś naprowadzi mnie na właściwy kierunek. Mam tę zmywarkę już kilka lat, chodziła z małymi przerwami teraz jednak nie mam pomysłu co dalej, był nawet "fachowiec" ze 2 razy z ubezpieczalni od napraw sprzętu agd i sugerował wymianę modułu albo pompy itp. w zasadzie chyba sam nie wiedział co...

  30 Maj 2020 09:18Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 10188

  Zmywarka Electrolux ESL66020 cieknąca woda.

  Sprawdziłem na schemacie jak masz zbudowaną zmywarkę i komora hydrostatu odpada bo jej nie ma w tej zmywarce i nic nie trzeba czyścić. Zacznijmy od początku odkręć obudowę boku prawego i będziesz miał oto taką rurkę górna część tej rurki ma gwint, który przykręcony jest nakrętką plastikową wewnątrz...

  24 Wrz 2021 20:57Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2583

  Zmywarka Electrolux ESF 65010 - nie podaje wody

  W ogóle szukałem jakiś schematów lub spisu części zamiennych do tego modelu zmywarki i nie nie znalazłem. Za to mam coś co jest oznaczane jako "ESL4143" ale pod tą nazwą nie wyskakuje w google żadna grafika, jednak wstępnie wygląd części zgadza się z moim modelem.Jeżeli chodzi o ten pływak - najpierw...

  25 Lis 2019 17:15Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1167

  Zmywarka Electrolux ESF 6140 Nie włącza się.

  Witam.Nie będę zakładał nowego wątku.Również posiadam podobny problem co kolega DieseL123. Po zamknięciu zmywarki i włączeniu jej przyciskiem ON nie ma żadnej reakcji na programatorze.Na programator dochodzi zasilanie oraz sygnał info o zamknięciu drzwi zmywarki. Czy posiada ktoś schemat elektryczny...

  23 Maj 2012 20:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6272

  Zmywarka Electrolux AEG 65410M - nie grzeje i nie suszy

  1. Dokonałem odpowiednich pomiarów, ale rezystancja grzałki to nie jest poprawna diagnoza. Czasem rezystancja jest w porządku a po nagrzaniu coś pęka i grzałka grzeje na 10% mocy. Juz miałem takie przypadki.Czujnika temperatury nie tak łatwo sprawdzić bo do tego potrzebny jest cały schemat...

  AGD Zmywarki 06 Paź 2012 20:17Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 14046

  Zmywarka Electrolux ESL67070R - symbol triaka TYACS2 w sterowniku zmywarki

  Mam prośbę o podanie symbolu triaka TYACS2 w sterowniku zmywarki ESL67070R Electroluxa (niestety wypalona dziura uniemożliwia odczyt). Czy to taki sam typ jak TYACS5 i TYACS7? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. A może ktoś posiada schemat takiego programatora?

  12 Wrz 2018 11:10Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4485

  Zmywarka Electrolux ESL65070R - nie pobiera wody po uruchomieniu

  Filtry i wężyki sprawdziłem... czysto. Teraz ostatnia nadzieja na napięcie na kostce łączącej kabelek elektro-zaworu z kabelkami zmywarki...Jest może na schemat tej zmywarki?

  30 Sie 2018 21:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6297

  Zmywarka Electrolux WT 30

  Poszukuję instrukcji obsługi i jeśli możliwe schematu do wymienionej zmywarki. PNC 97305025009. Za każdą pomoc dziękuję. Pozdrawiam dobromir.Przeniosłem z: "AGD i Systemy Grzewcze".

  31 Gru 2005 23:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4881

  Zmywarka Electrolux ESF-6120 nie grzeje wody

  Mam taki problem. Zmywarka przestała grzać wodę, ale cały program przebiega do końca t. j. cały cykl zmywania naczyń przebiega od początku do końca, tylko, że na zimno. Co to może być, grzałka, termostat czy jakiś czujnik temperatury.W tej chwili nie mam żadnego schematu w/w urządzenia, a wstępne...

  21 Gru 2007 22:47Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 17052

  zmywarka Electrolux ESL 67040R nie wypompowuje wody

  Witam serdecznie mam problem z w/w zmywarką ponieważ po upływie 2 lat gdzie skończyła się gwarancja powstała usterka, ponieważ nie chce wypompowywać wody. Niestety w instrukcji nie ma żadnych schematów informacji jak dla dziecka co robić w takiej sytuacji bardzo proszę o pomoc co można wymienić podejrzewam...

  09 Sty 2015 19:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2751

  Zmywarka electrolux ESL4131 nie grzeje wody, nie suszy

  Poszukuję pomocy na temat zmywarki ESL4131 zmywarka nei grzeje wody. Grzałka raczej jest sprawna ma rezystancję 29ohm. Napięcie dochodzące do grzałki ma dwa poziomy ok. 30V i drugi 80V Podejrzewam sterownik.Sprawdzałem przewody doprowadzające napięcie do grzałki jeden dochodzi do sterownika...

  29 Maj 2015 10:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3420

  Zmywarka Electrolux ESF 2435 - leci woda drzwiami - przelewa wodę

  Cześć wszystkim.Mam następujący problem ze zmywarką: przelewa wodę przednimi drzwiczkami. Niestety nie wiem, czy brakuje jakiejś uszczelki na dole drzwiczek (na pewno nic nie ma, jest jedynie uszczelka po bokach i u góry), czy problemem jest jakiś czujnik poziomu wody. Czy dysponuje ktoś jakimiś...

  22 Lis 2017 07:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3276

  Zmywarka Electrolux ESI 65010x - Spalony przekaźnik na płycie głównej

  Problem ze zmywarką zaczął się jakieś dwa tygodnie temu. Diagnoza pompa myjąca ( urwany wirnik). Po wymianie pompa chodziła kilka godzin i niestety źle założony wąż puścił i woda poleciała na elektronikę, co spowodowało, że urządzenie nie pobiera wody. Wyrzuciło zabezpieczenie i było czuć lekki...

  15 Maj 2019 19:09Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 1782

  Zmywarka Electrolux ESF 4150 podłączenie hydrostatu?

  Czujnik "A" to na schemacie PR (lub RL), czujnik "B" to PA. Na każdym z nich są opisane konektory 1, 2 i 3, tak jak na schemacie. Nie wiem jakie kolory kabli są u Ciebie ale wg schematu na czujnik "A" wchodzą: Brązowy+Niebieski z Brązowym, a na "B": Niebieski+Niebieski.Czarna magia...To po co...

  02 Lip 2019 16:59Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1509

  Zmywarka Electrolux ESF6162 - nie kończy cyklu mycia zgłaszając błąd i20

  Witam, zmywarka jak w temacie, nie kończy mycia tylko zwraca błąd i20. Po wystąpieniu błędu, po otwarciu drzwi i wyjęciu filtra widzę, że ta misa do której wchodzi filtr jest pełna wody. Zakładam więc, że problem leży po stronie pompy, bo wody tam chyba nie powinno być. Chciałbym prosić o jakiś schemat...

  27 Gru 2019 15:08Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1038

  Zmywarka Electrolux ESL 46010 nie działa, zero reakcji

  Na tej stronie::arrow: [url=]Linksą instrukcje serwisowe ze schematami połączeń elektrycznych w Twojej zmywarce.

  07 Wrz 2020 10:13Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 909

  Zmywarka Electrolux 4310 OLO - nie grzeje, dawno wałkowany temat... a jednak nie

  Przekaźniki wymienione, sprawdzone, nie dostaje napięcia. Czarno tę zmywarkę widzę. Co może blokować impuls na cewkę przekaźnika? Brak schematu utrudnia mi naprawę. Dziękuję, pozdrawiam. wb

  21 Lut 2021 13:03Odpowiedzi: 58 Wyświetleń: 3204

  Zmywarka Electrolux ESF 45010 - Nie grzeje wody

  W końcu znalazłem trochę czasu na to, aby zajrzeć do zmywarki.Przede wszystkim musisz pomierzyć rezystancję grzałki i dopiero wtedy będziesz wiedział czy szukać przyczyny dalej czy po prostu grzałka dokonała żywota. Pomierzyłem i wyszło 25Ω więc to chyba nie to. Jeżeli grzałka będzie sprawna...

  12 Lis 2021 23:42Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 960

  Zmywarka Electrolux ESL6392RA - nie działa

  Czy znajdę gdzieś cały schemat ideowy elektroniki dla tej zmywarki?Wysoce wątpliwe, wg producentów w AGD moduł elektroniczny jest czescią jednolitą, nienaprawialną i wymienialną w całości, więc schematów nie ma. Z rzadka kiedy idzie coś drapnąć z schematów płyt. Trzeba polegać na sobie i swojej...

  02 Lip 2021 15:39Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 219

  Zmywarka Electrolux ESF-610 - nie wylewa wody

  Jaki może być koszt takiej turbiny i czy osoba raczej wprawnie posługująca się wkrętakiem poradzi sobie z wymianą? Czy mogę prosić o schemat montażowy? Dziękuję i pozdrawiam.

  26 Mar 2010 12:38Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 14215

  Zmywarka Electrolux ESF4150 - brak grzania wody

  Już sprawdziłem i to, a ze nie znam parametrów to porównałem z podobnym, nie wiem jak wprowadzić ją w ustawienia serwisowe. Jednak nie znam kombinacji, jeśli ktoś posiada schemat czy opis kombinacji to bym był bardzo wdzięczny.

  15 Gru 2008 10:03Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4473

  Zmywarka Electrolux ESF 2435

  Dziękuje za szybką odpowiedź,czy chodzi o te oznaczone literkami K i M??Dźwięk który się "wydobywa" z panela to cykanie...ale nie jestem fachowcemjak znajdę jakiś schemat to odczytam ich parametry i spróbuję je wymienićpozdrawiam

  02 Lut 2011 23:50Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 13501

  Serwisówka zmywarki Electrolux ESI 6302 - poszukuję.

  Serwisówkę już mam. Wrzucę ją do bazy schematów.

  29 Mar 2011 16:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2102

  zmywarka electrolux esf 472 podłączenie silnika pompy myjącej

  Podaję schemat.

  08 Sty 2012 08:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2197

  Zmywarka Electrolux ESL46010 nie grzeje - przekaźnik sprawny

  Mam problem który nie był opisywany na elce. A mianowicie przestała grzać, ale przekaźnik sprawny ( nawet podmieniony na odpowiednik). Sprawdzone hydrostaty i grzałka. Ma może ktoś schemat, lub jakąś serwisówkę jak sprawdzić jaką temperaturę sterownik odczytuje z czujnika?Napięcie na jedną...

  11 Lip 2016 16:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1815

  ROLD SZE002 Q - Włącznik SZE002Q zmywarka Electrolux jak złożyć?

  niestety podczas czyszczenia styków wyskoczyła mi sprężynka i widoczny za zdjęciu element i nie bardzo wiem, jak go poskładać. Włącznik nie blokuje się w pozycji ON. Nigdzie nie mogę znaleźć żadnego schematu, może ktoś będzie w stanie pomóc?PozdrawiamMarcin

  01 Sty 2019 13:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1623

  Zmywarka Electrolux ESL65070R - nie włącza się

  Prosiłbym o pomoc w diagnozie zmywarki.Przestała działać mi zmywarka Electrolux - ESL65070R. Nie reaguje na przycisk uruchamiania. Zero reakcji na cokolwiek. Udało mi się dostać do programatora. Sprawdziłem że do dużego złącza 4 pinowego (dochodzą dwa grube kable niebieskie i dwa grube brązowe)...

  30 Sty 2020 23:25Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 9453

  Zmywarka Electrolux ESL5340LO - nie grzeje wody

  Przekaźniki sprawdzone, dalej lipa. Patrząc na schemat nie bardzo rozumiem co może być nie tak i skąd te 40V?

  09 Maj 2018 19:28Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 2898

  Zmywarka Electrolux esl66010, nie włącza się grzałka

  Sprawdziłem grzałkę, wymieniłem przekaźnik na płytce, czujnik NTC, a po włączeniu brak jest podgrzewania wody. Proszę o schematy elektryczne lub dokumentację serwisową AGD.

  19 Lis 2018 13:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 498

  Zmywarka Electrolux ESF6550 - uszkodzone ścieżki przy wylutowaniu LNK364GN

  Podaj model zmywarki to po schemacie można szybko dojść do połączeń.Ze zdjęcia jakie wysłałeś z tego co widzę wyrwał Ci się tylko jeden pin, jest to płytka jednowarstwowa więc myślę nawet bez schematu można sobie poradzić. Czerwony punkt to wyrwany pin w białym kółku to jest przelotka na...

  01 Lip 2019 12:55Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1026

  Zmywarka Electrolux ESL47020 - brak grzania podczas pracy

  Witam Wszystkich!Proszę o pomoc jak w temacie.Gdzieś przy innej zmywarce była wspomniana cewka. Może? Tylko gdzie się znajduje.Może jakiś schemat z podzespołami lub częściami zamiennymi?Dzięki za rzetelną informację.Pozdrawiam, D

  04 Gru 2019 19:33Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 1014

  Zmywarka Electrolux ESL 8336RO - uszkodzony zasilacz

  Niestety schematu nikt nie posiada. Po wylutowaniu diody brak jest zawarcia na płytce. Dioda zwarta nadal, do wyrzucenia. Jeśli jest to dioda prostownicza (nie zenerka) to zastąpię ją inną: szybka na 400V. Wylutowałem układ scalony TNY278GN. Był pęknięty (temperatura). Nie wiem co z procesorem. Na razie...

  30 Lis 2019 19:02Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1581

  Zmywarka Electrolux ESL620 naprawa programatora

  Kecajk49 dzięki za sugestie.Wiązkę przewodów na dole drzwi sprawdziłem - nic tam na zewnątrz niepokojącego nie widać ale sprawdzę jeszcze każdy przewód na dzwonienie. Zdziwiło mnie że na przewodach odłączonych od programatora było napięcie 12V AC to pewnie z tego trafo o którym nie miałem pojęcia.Przydałby...

  18 Mar 2022 09:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 291

  Zmywarka Electrolux model ESL 65070R potrzebny schemat

  Marka: ElectroluxModel:ESL65070RPotrzebny schemat elektroniki

  13 Lip 2014 09:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2637

  Zmywarka Electrolux ESF 4126 - schemat

  Bardzo dziękuję za schemat o to mi chodziło, zmywarka dzieła

  05 Paź 2014 20:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3225

  Zmywarka Electrolux ESI47020X - błąd 0, brak oznak życia, potrzebny schemat.

  Zmywarka została sprzedana jako uszkodzona, temat można zamknąć lub usunąć.

  21 Paź 2014 11:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4098

  Zmywarka electrolux WT30 - potrzebny schemat

  Schematu nie było w środku.Dzięki.

  Urządzenia przemysłowe 04 Maj 2016 20:36Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4038

  Electrolux ESL46010 - Uszkodzony moduł sterujący

  Dzień dobry, Zmywarka Electroluxa ESL46010 padła po jakichś 10 latach użytkowania. Po włączeniu nie ma żadnej reakcji, nie świeci się panel sterowania w ogóle.Dane z modułu:AKO 711168-03TYPE EE228EHP 111594271SW DMA24_FR/MR230V/50Hz/T65PGP 111 500 800W załączeniu zdjęcie płytki,...

  12 Mar 2019 06:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3759

  Electrolux ESF-222 - Potrzebny schemat płytki

  Witam serdecznie.Posiadam zmywarkę Electrolux ESF-222.Przyznam się, że kupiłem ją na tzw lyrach tzn na wystawkach, cena była kusząca a jak to zawsze bywa sprzedawcy tam prawdy nie mówią tyle tylko, że sprzęt nie sprawdzony i puścili za niską kaskę ok 40zł.Po podłączeniu światełka świeciły...

  30 Maj 2010 00:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4811

  Electrolux ESL65070R DZ2 - Moduł sterujący jaka dioda Zenera DZ2

  Cześć. Pełen nadziei po przestudiowaniu forum wymieniłem rezystor R70 oraz układ scalony LNK364GN na module sterującym swojej zmywarki Electrolux. Niestety zmywarka nie wystartowała. Po dodatkowych pomiarach wyszło że do wymiany jest jeszcze dioda Zenera DZ2 - niestety nie jestem w stanie ustalić jej...

  23 Lip 2022 07:08Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 246

  ZMYWARKA ZANUSSI-ZB4520G nie kończy programu

  niestety muszę Cię zmartwić, Electrolux nie podaje, ani schematu programatora ani schematu zmywarki,jak kończy na suszeniu to żadne czujniki nie mają związku, na suszeniu zmywarka ma określony czas i musi sama skończyć,jeżeli staje w nieoczekiwanym miejscu to prawdopodobnie programator

  13 Sty 2006 23:40Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6872

  Zmywarka Elektrolux ESI6150 - Czy możliwa jest praca bez włącznika ON/OFF

  Nie łączyłbym ich razem. Nowy włącznik tutaj [url=]Link za 66 zł + przesyłka. W lokalnym sklepie z częściami do AGD może być trochę taniej.Żeby zrobić, to co proponujesz, potrzebny jest schemat elektryczny zmywarki, żeby połączyć odpowiednie obwody. Z drugiej strony, skąd pewność, że włącznik jest...

  06 Maj 2017 10:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 456

  Electrolux ESF65010 - nie grzeje wody na wszystkich programach

  Jak w temacie mam taki problem ze zmywarką Electrolux ESF65010. Ma ona 4 programy gdzie powinna myć z temperaturą, ale niestety grzeje tylko na Quick czyli mycie szybkie. Czytałem posty z podobnym problemem, też stawiałem na przekaźnik, dlatego go wymieniłem. Przewody są w porządku, bo gdy otwiera...

  08 Kwi 2017 14:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1200

  Electrolux - ESL65070R - Nie uruchamia się

  Witam, nie uruchamia się zmywarka Electrolux ESL65070R. Sprawdziłem bezpieczniki w domu, gniazdko jest pod napięciem. Nie reaguje na przycisk uruchamiania.Proszę o rady, pomoc, ewentualne schematy itp? Cokolwiek co może rozwiązać problem.Dziękuję.

  31 Gru 2016 17:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4644

  Electrolux ESL 48900 - potrzebuję tylko zrobić reset błędu i30

  Witam serdecznie,potrzebuję pilnie zrobić reset błędu w zmywarce Electrolux model ESL 48900. Wie może ktoś jak to zrobić. Schemat przycisków podaję:1 - przycisk wl. /wył.2 - wyswietlacz3 - pole dotykowe opóźnienia rozpoczęcia programu4 - pole dotykowe wyboru programów w5 - pole dotykowe...

  27 Kwi 2017 20:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 27648

  Privileg 485W Type: 911N71-8F - schemat elektryczny lub serwisówka (service manu

  Zobacz na stronie Elektrotanya zmywarkę Electroluxa ESF4159, przecież to żywcem ten model pod handlową nazwą Privileg, a czego poszukujesz że aż schemat Ci potrzebny bo tam schematu elektroniki to raczej nie znajdziesz.Ta o której napisałem to prawie lustro tej, której szukasz.

  03 Mar 2021 21:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 315

  Electrolux ESL66010 - zmywarka nie grzeje wody

  Prześwietliłem połączenia w mojej zmywarce i mam pytanie.W jakim celu stosuje się przeróbkę instalacji grzałki zmywarki omijając hydrostat. Grzałka zasilana jest przez diodę prostowniczą, a dodatkowo wpięta jest przez przekaźnik z kondensatorem, rezystorem i diodą. Cewka przekaźnika zasilana...

  18 Lut 2017 09:59Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4752

  ESL 65070 - Electrolux AquaSave XXL, dioda świeci na czerwono i pika

  Witam wszystkich podłącze się do tematu, mam identyczny problem tj. zmywarka staje dioda u dolu drzwii miga cały czas a ta na panelu ze znakiem koniec miga dwa razy i powtarza dwa sygnały dźwiękowe.Zmywarkę przejrzałem wszysko jest drożne i bez problemu odpompowuje wodę. Obstawiam jakis czujnik poziomu...

  19 Sie 2016 20:14Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 12723

  Electrolux ESL7510RO - Nie startuje błąd i50.

  Mam problem ze zmywarką nie startuje. Po wybraniu programu cykają jakieś przekaźniki kilkanaście razy po czy wyrzuca na wyświetlaczu błąd i50 oraz 5 sygnałów dźwiękowych. W menu serwisowym błędy i5E, i60, iF0.Rozebrałem zmywarkę w środku raczej wszystko wygląda OK. Nic mokrego nie było,...

  02 Paź 2019 19:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3924

  Zmywarka AEG Electrolux Favorit 86010 - kod błędu i60

  Dowiedziałem się, że ten model ma jeszcze jeden moduł elektryczny. Niestety nie wiem w jakim rejonie zmywarki należy go szukać. Z pewnością nie występuje w drzwiach zmywarki. Nie chciałbym rozbierać zbyt wiele w sprzęcie. Czy ktoś ma jakieś sugestie? Załączam prosty schemat gdzie pozycje 14A i 587 to...

  01 Kwi 2015 22:21Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2478

  Electrolux ESL 75330LO - Brak grzania wody

  Po dwóch latach i jednym miesiącu, zmywarka jak w tytule przestała grzać wodę. Żaden program jej nie włącza. Zmywarka przechodzi całe programy bez problemu, bez żadnego błędu, ale wody nie grzeje.Co sprawdziłem:1. Rezystancja grzałki (omomierzem) - brak przejścia (przy pomiarze zachowuje...

  06 Lut 2019 10:32Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 375

  Electrolux ESL66010 - Zmywarka myje ale nie grzeje wody.

  Czołgista, dzieki za schematy.Sprawdziłem błędy i wyskoczyło id0. Miernik do łapki i sprawdzam opór na tacho- nie ma przejścia. Drugi silnik miał więc go założyłem.Włączyłem zmywarke na 30 min i grzeje. Skończyła cykl, puściłem jeszcze raz i nie grzeje. znowu pomiar tacho i zonk - brak przejśćia...

  15 Sty 2022 18:14Odpowiedzi: 62 Wyświetleń: 83148

  Electrolux AEG Favorit 55402 - poszukuję instrukcji serwisowej

  zmywarka wyświetliła kod błędu i30 - uruchomione zabezpieczenie antyzalaniowe. Faktycznie, po odkręceniu blaszanych paneli bocznych na dnie znalazłem warstewkę wody. Chciałem zobaczyć skąd się leje woda, więc osuszyłem dno, zresetowałem program i uruchomiłem od nowa. Wodę zmywarka pobrała bez...

  26 Sty 2014 16:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3228

  ESF 65710 Electrolux - Zmywarka pobiera i wypuszcza wodę. Komunikat o błędzie.

  a gdzie tego szukać?dysponujesz może schematem tego modelu?pytam jako amator. chciałbym ocenić czy jest to coś błahego co mogę sam naprawić czy musze wieźć maszynę gdzieś do serwisu.

  02 Gru 2015 21:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2193

  Electrolux ESI 64030 X - Zmywarka nie włącza się, uszkodzony moduł.

  Właśnie tak. Popatrz na schemat aplikacyjny w nocie. Noga druga to S a trzecia to BP, do nich dołączony jest kondensator.

  20 Lut 2019 12:57Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3129

  Electrolux ESL4310LO - po detergencie powstało dużo piany, wyciek, późn

  Nic nie usunąłeś. Nie czytasz co napisałem. I zakręć nakrętkę na zbiornik soli. Niestety nie znam budowy zmywarki i nie wiem do końca czego szukam. Obecnie jestem na etapie poszukiwań jakichś schematów żebym wiedział gdzie interesujaca część zmywarki z wodą się znajduje. Zaznaczyłem śrubki na zielono...

  20 Gru 2019 20:51Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 900

  Electrolux ESL43020 - jest zasilanie, ale brak reakcji, nie świeci panel

  Wyjąłem płytę modułu elektroniki z tej zmywarki. Do modułu dochodzi zasilanie, przechodzi przez włącznik zmywarki. Znalazłem przerwę w postaci rezystora R45 - na zdjęciach zaznaczony czerwoną strzałką, zielony rezystor, ma dwa czarne paski (normalnie to bym uznał za 10Ω, jakieś 2-3 waty,...

  03 Mar 2020 11:03Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1512

  Electrolux ESL4500LO - Zmywarka nie załącza grzałki.

  Ciężko będzie, że schematem trzeba się cofać od strony sterowania grzałki w stronę procesora co tam masz jako element wykonawczy mocy, przekaźnik, trak???

  05 Sty 2021 09:49Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1353

  Potrzebny schemat Electrolux esl 66010 do wymiany sprężyny w drzwiach

  lepiej pewnie tak, ale jak zmywarka kosztuje 800 nowa a serwis za dojazd z wymiana krzyczy 200-250 to sobie sam odpowiedź, dlaczego zadałem pytanie na elektorda. plZa chwilę nowa zmywarka nie będzie kosztować 800 zeta, tylko 1600 zeta. Wiąże się to z pewną ustawą, która wejdzie w życie od 1 stycznia...

  31 Maj 2014 23:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1860

  Electrolux ESF 4100 - po wyrzuceniu "tabletki" zatrzymuje pracę

  4) Po wyciągnięciu czujnika (jest połączony z grzałką metalowy krążek) problem znika, programator rusza, a czujnik można włożyć z powrotem. Piszę czujnik, bo niestety nie mam schematu tego sprzętu.Ad 4. Niemożliwe:! :Przy odłączaniu termostatu (ta czynność wymaga przechylenia zmywarki- no chyba,...

  23 Sty 2007 21:48Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 5726

  ESF 2435 Electrolux - Podłączenie pompy Hanning UP30

  Cześć, wpadłem w posiadanie pompy z zmywarki jak w tyt. Chciałbym uruchomić tą pompę ale nie znam podłączenia.Z pompy wystają 3 przewody brązowy, niebieski, czarny. Podłączałem bez kondensatora pod brąz i niebieski i cisza, gdy podłączyłem dając jedną fazę i drugą przez kondensator pod czarny...

  02 Lip 2013 16:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1308

  Electrolux EDW503 - podłączenie modułu sterującego

  Mam następujący problem: przy rozkręcaniu drzwi zmywarki wysunęła mi się wtyczka z modułu sterującego, która odpowiada za otwieranie pojemniczka z tabletką piorącą. Możliwe podłaczenie to gniazdo E lub F na module.Ktoś może mi wskazać prawidłową odpowiedź? Lub ewentualnie dysponuje schematem tej zmywarki?Z...

  23 Paź 2017 16:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1632

  Electrolux ESF76511LX - wymiana hydrostatu

  Dziękuję ślicznie.Zamówiłem nowy hydrostat, wtyk złożyłem zgodnie z schematem podanym przez kolegę i zmywarka śmiga aż miło. Temat zamykam

  23 Kwi 2018 22:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1392

  Electrolux ESL 47700R - Nie włącza się, zatrzymała wodę.

  LNK364GN nie można wlutować odwrotnie, opornika też nie, luty oglądałem przez wielką lupę i są ok nie ma zwarć. Więcej nic nie robiłem. Diody D10, D11 ok. Zasilanie 230V na płytę dochodzi, przycisk załączenia działa. Ma ktoś może schemat to tego modelu zmywarki?

  26 Sie 2020 19:48Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1005

  Electrolux ESL46010 - Nie grzeje wody

  Zobacz tu jest instrukcja serwisowa ze schematami::arrow: B to grzałka, wymień przekaźnik do którego idą ścieżki z pinów "B"Nie wprowadzaj w błąd Kolego.

  23 Gru 2021 23:13Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 387

  Electrolux ESL67040R - nie włącza się po wymianie LNK304GN oraz rezystora 47R

  Czy zmywarka pokazuje na ekranie np. błąd F5 czy po prostu nie można włączyć. Jeśli na jednym wejściu pokazuje 7V to jest dobrze, ale jeśli na drugim wejściu zamiast 12VDC pokazuje np. w Ohmach albo 0, 5V to może być uszkodzony transformator wraz z układem od str. wtórnej. Gdybym miał zdjęcie układu lub...

  06 Mar 2022 23:01Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 789

  Electrolux ESL75330LO - brak grzania wody - nie załącza grzałki

  Zmywarka nie załącza grzania wody. Grzałka już raz była wymieniona, gdyż była przerwa na grzałce (2 lata temu).Teraz ponownie nie grzeje wody, błędu nie pokazuje, kontynuuje wszystkie programy. Sprawdziłem grzałkę i ma rezystancję 25, 5 Ω, czyli prawidłowo. Na złączu grzałki jest ciągłe...

  04 Sty 2023 11:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 96

  Electrolux ESF4660ROW - niestyk lub zwarcie na zasilaniu

  Poszukuję schematu lub porady.Electrolux ESF4660ROW PNC: 911 056 019 00.Zmywarka działa, ale często gasną diody i wyświetlacz oraz słychać piszczenie.Czasami migoczą. Podczas usterki przy zgaszonym wyświetlaczu, potrafi opłukiwać naczynia jakby była zawieszona w kroku. Po kilku puknięciach w drzwi,...

  15 Sty 2023 13:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 186

  Zmywarka Zanussi NUC3DP (Electrolux) schemat elektryczny, instrukcja

  Poszukuję schematu lub instrukcji do zmywarki Zanussi NUC3DP.Podobno pod nazwą Electrolux był sprzedawany ten sam model.

  08 Mar 2012 18:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2447

  Electrolux ESF66070WR - potrzebuję schematu do zmywarki

  Potrzebuję schematu do zmywarki Electrolux ESF66070WR. Z góry dziękuję za zainteresowanie.

  14 Cze 2017 14:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1299

  Potrzebny schemat elektryczny do zmywarki kapturowej electrolux model WD60

  Potrzebny schemat elektryczny do zmywarki kapturowej Electrolux WD60Podzielimy się tym co posiadamyZ góry dziękuję CEZARY

  24 Wrz 2019 09:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 225

  Prawidłowo zatytułowany temat w dziale AGD szukam!

  Pralka EWF810 Electrolux schemat lub serwisówkalubLodówka ACZ3103 Amica - instrukcja obsługi Zmywarka ADP4510 Whirlpool serwisówkaDział "AGD Szukam" służy pomocą użytkownikom w odnalezieniu różnych poszukiwanych materiałów. Nie należy opisywać w nim problemu, usterek ani...

  AGD Bazar 27 Kwi 2008 05:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 41825

Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Brother Ke 434c X1

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Brother Ke 434c X1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Brother Ke 434c X1