Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 21st Century Toys Hmmwvm1045a2 Tow Missile Carrier

Instrukcja montażu i obsługi 21st Century Toys Hmmwvm1045a2 Tow Missile Carrier to źródło wiedzy na temat tego wyjątkowego produktu. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji produktu. Instrukcja zawiera również informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu, wskazówki dotyczące eksploatacji, informacje o częściach zamiennych lub naprawach oraz wskazówki dotyczące mycia. Przestrzeganie instrukcji montażu i obsługi pozwala na długotrwałą wydajność produktu i zapewnia bezpieczne użytkowanie. Ważne jest, aby czytać i postępować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi przed użyciem produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 21st Century Toys Hmmwvm1045a2 Tow Missile Carrier

1 HT EKO GL Q EKO GL węgiel INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR) MONTAŻ, UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja KARTA GWARANCYJNA

2 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., o mocy od 15 do 40 kw Dyrektywa 2006/42/WE - Maszyny Dyrektywa 2006/95/WE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Dyrektywa 2004/108/WE - Kompatybilności elektromagnetycznej spełnia wymagania art. 3 pkt. 3: Dyrektywy 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe w oparciu o przyjęte do oceny następujące normy: PN-EN 303-5, PN-91/B-02413; PN-EN ISO; PN-EN ISO; PN-EN ISO Potwierdzeniem tego jest znak umieszczony na urządzeniu Ponadto kotły spełniają kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane kotłom niskotemperaturowym małej mocy na paliwo stałe. Zdzisław Kulpan Prezes Zarządu Skarszewy

3 3 SPIS TREŚCI Wstęp Zalecenia Zastosowanie kotłów Paliwo Dobór kotła do instalacji Charakterystyka kotłów Kocioł Q EKO GL Podstawowe wymiary i dane techniczne kotła Q EKO GL Kocioł HT EKO GL Podstawowe wymiary i dane techniczne kotła HT EKO GL Kompletacja kotła Transport kotła Umiejscowienie kotła Montaż regulatora pracy kotła, wentylatora, podajnika i zbiornika Podłączenie do sieci prądu elektrycznego Podłączenie kotła do komina Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania Montaż kotła w układzie otwartym Montaż kotła w układzie zamkniętym Uruchomienie kotła Obsługa kotła Nastawy sugerowane Ochrona temperaturowa Konserwacja kotła Wymiana sznura uszczelniającego w drzwiczkach Warunki bezpieczeństwa p. poż. Ochrona środowiska Hałas Uwagi końcowe Ryzyko szczątkowe Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów Przykładowe schematy obrazujące możliwości automatyk Gwarancja Problemy i ich rozwiązywanie WARUNKI GWARANCJI KARTA NAPRAW SERWISOWYCH KARTA GWARANCYJNA

4 4 Wstęp Firma dziękuje i gratuluje Państwu dokonanego wyboru zakupu naszego urządzenia grzewczego. Wielofunkcyjne kotły serii, przeznaczone są do spalania: WĘGLA EKOGROSZKU. Dzięki nowatorskiej konstrukcji wymiennika, oraz zastosowania w procesie produkcyjnym najnowszych osiągnięć w dziedzinie obróbki stali stworzyliśmy urządzenie stanowiące tanie ródło energii dla Państwa domów, zakładów i obiektów gospodarczych o powierzchni do 400 m². Projektując serię kotłów Q i HT chcieliśmy wyjść naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Opierając się na wieloletnich obserwacjach i opiniach użytkowników stworzyliśmy nowoczesną serię kotłów o wysokiej sprawności i jakości spalania. Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia dotyczące właściwego montażu, użytkowania i prawidłowej eksploatacji kotła. Przed przystąpieniem do instalowania oraz rozpoczęciem eksploatacji prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Gwarancją prawidłowej i długoletniej pracy urządzenia jest przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecenia Czynności wstępne Należy sprawdzić kompletność dostawy, stan przesyłki (sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu) oraz porównać dane z tabliczki znamionowej z kartą gwarancyjną. Przed instalacją kotła należy dokładnie zapoznać się z niniejszą DTR. W przypadku problemów z kotłem należy kontaktować się z serwisem technicznym: Poniedziałek - Piątek 8:00-17:00 Tel. : Tel. : UWAGI! Podczas transportu należy dbać o ochronę kotła i jego podzespołów przed uszkodzeniem mechanicznym. Kocioł do czasu montażu powinien być przechowywany w suchym miejscu. Podłączenie kotła do prądu elektrycznego, instalacji wodnej i komina musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcją obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem urządzenia. W przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem lub z instalatorem, który montował kocioł. Niefachowa interwencja może spowodować uszkodzenie kotła. Podczas napraw należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Gwarancja na korpus kotła zostaje udzielona na okres do 60 miesięcy (w przypadku spełnienia warunków z karty gwarancyjnej). Na sterownik, układ podawania paliwa i wentylator udzielamy dwuletniej gwarancji. ekrany stalowe paleniska, przegrody paleniska, sznur izolacyjny, maty izolacyjne drzwi, rączki i ich zaczepy, śruby, deflektor palnika, tuleja kolana Gwarancja ta nie obejmuje części eksploatacyjnych zużywających się takich jak: żeliwnego palnika, kondensator silnika podajnika, uszczelnienia, czujniki, zabezpieczenia termiczne i napięciowe. Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji załączona jest do niniejszej instrukcji. 4

5 5 Zakłócenia i nieprawidłowości w pracy kotła powstałe w wyniku nieznajomości DTR nie podlegają reklamacji w szczególności: Niewłaściwe podłączenie kotła (np. brak zabezpieczenia temperatury powrotu) Stosowanie niewłaściwego paliwa (rodzaj, wartość opałowa, wilgotność) Zabezpieczenie kotła niezgodne z PN-91/B (układy otwarte) lub PN-EN (układy zamknięte) Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami Brak regularnego czyszczenia i konserwacji kotła Uszkodzenia mechaniczne Nieprawidłowa wentylacja kotłowni Brak lub nieprawidłowe napowietrzenie kotłowni Nieprawidłowo ustawiony proces spalania na palniku Kotły spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu co jest potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem CE. Integralną częścią niniejszej instrukcji obsługi (DTR) jest deklaracja zgodności. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w kotle jest zabronione pod rygorem utraty gwarnacji. Odpowiedzialność instalatora: Instalator jest zobowiązany do prawidłowego zainstalowania urządzenia oraz przestrzegania następujących zaleceń: Wykonać montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Zweryfikować poprawność wykonania kotłowni w szczególności: wartość ciągu kominowego, napowietrzenie, wentylacja. Sprawdzić podłączenia urządzeń kotłowni (pompy, siłowniki, itp. ) i kotła (wentylator, czujniki, podajnik) do sterownika lub zlecić tę czynność specjalistycznej firmie. Przeprowadzić pierwsze uruchomienie kotła, kotłowni i instalacji lub zlecić tą czynność specjalistycznej firmie. Przeprowadzić szkolenie dla użytkownika z zakresu obsługi kotła, kotłowni i instalacji lub zlecić szkolenie specjalistycznej firmie. Zwrócić uwagę użytkownika na obowiązek regularnej kontroli i konserwacji urządzenia. Wręczyć użytkownikowi instrukcje obsługi. Wpisać w karcie gwarancyjnej daty uruchomienia kotłowni oraz wypełnić Protokół uruchomienia kotłowni. Obowiązki użytkownika: Dla zapewnienia optymalnej pracy urządzenia, użytkownik musi przestrzegać następujących zaleceń: Przeczytać i przestrzegać zalecenia podane w instrukcjach obsługi. Zlecić uprawnionemu instalatorowi instalację kotła. Poprosić instalatora o przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi kotła, kotłowni i instalacji lub zlecić szkolenie specjalistycznej firmie. Ustawiać parametry pracy sterownika w zależności od jakości paliwa lub zlecić tę czynność specjalistycznej firmie. Regularnie czyścić wymiennik kotła z osadu (częstotliwość uzależniona jest od jakości paliwa i ustawienia regulatora) lub zlecić tę czynność specjalistycznej firmie. Okresowo czyścić wentylator, podajnik oraz automatykę (według instrukcji obsługi tych urządzeń) z zanieczyszczeń (częstotliwość uzależniona jest od stopnia zabrudzenia) lub zlecić tę czynność specjalistycznej firmie. 5

6 6 Zastosowanie kotłów Q EKO GL oraz HT EKO GL jest stalowym, niskotemperaturowym kotłem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciepła w granicach od 5 40 kw oraz do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody użytkowej. Spalanie paliw odbywa się z wykorzystaniem podajnika, palnika retortowego oraz wentylatora nadmuchowego. Całość regulowana jest za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Kotły wyposażone są w palnik obrotowy DUO. UWAGA! Kotły mogą pracować zarówno w otwartym jak i zamkniętym systemie grzewczym. Montaż kotła w układzie zamkniętym jest możliwy tylko i wyłącznie z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przegrzanie kotła. Możliwości zabezpieczania kotła ujęte są w normach PN-EN oraz PN-EN Paliwo Kotły z podajnikiem wyposażone w palnik DUO do spalania ekogroszku. Paliwem dla tego palnika jest węgiel ekogroszek o maksymalnym rozmiarze ziaren do 25mm, wilgotności do 10%, ograniczonej zawartości miału maksymalnie do 20% oraz wysokiej temperaturze stapiania się popiołu (pow oC). Zaleca się stosowanie paliw o maksymalnej wartości opałowej 28 MJ. Dobór kotła do instalacji W celu prawidłowego doboru kotła należy uwzględnić zapotrzebowanie ciepła wynikające z ogrzewania obiektu oraz podgrzewania CWU. W przypadku ogrzewania zespołu obiektów straty wynikające z przesyłu ciepła. Właściwy dobór wielkości kotła decyduje o jego ekonomice i sprawności. Podstawą doboru kotła jest bilans cieplny ogrzewanego obiektu sporządzony zgodnie z PN-B-03406:

7 7 Charakterystyka kotłów 1. Kotły wykonane są z wysokiej jakości, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z blachy pokrytej warstwą farby proszkowej. 2. Budowa Kotły serii, zbudowane są z dwóch części czynnych przedzielonych przegrodą wodną. W dolnej części korpusu znajduje się komora paleniskowa, w której zamontowany jest palnik retortowy, zaś w górnej części korpusu kotła znajduje się część grzewcza, w skład której wchodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wewnętrzny płaszcz wodny i płomienica przechodząca w czopuch. Komora paleniskowa wyłożona została ekranami stalowymi. W dolnej części komory paleniskowej znajdują się przegrody ukierunkowujące przepływ spalin. W górnej części kotła znajduje się część wymiennikowa z płomienicami wyposażonymi w zawirowywacze spalin. W kotłach, spalanie odbywa się w palniku retortowym do którego dostarczanie paliwa odbywa się poprzez podajnik ślimakowy łączący zbiornik na paliwo z palnikiem. Zasyp paliwa następuje przez klapę zasypową zbiornika, zamykaną na zatrzask (UWAGA: Zbiornik musi być zawsze szczelnie zamknięty). Za pomocą ślimaka, napędzanego przez silnik elektryczny połączony z reduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. W palniku paliwo wypychane jest w kierunku pionowym do góry tworząc na górze kopiec. Spalanie następuje dzięki powietrzu dostarczanemu przez wentylator. Powietrze to dyszami palnika przedostaje się do rozżarzonych cząstek węgla inicjując spalanie. 3. Dopływ i odpływ wody grzewczej z kotła jest wykonany z rur G 1 ½ zakończonych gwintem zewnętrznym. 4. Do napełniania lub spuszczania wody z kotła przeznaczony jest króciec ¾ znajdujący się w tylnej, dolnej części kotła. KOLUMNA WODNA ZAWIROWYWACZE SPALIN CZOPUCH PÓŁKI WODNE PŁASZCZ WODNY EKRAN PŁASZCZA WODNEGO PRZEGRODY KOMORY PALENISKOWEJ EKRAN PŁASZCZA WODNEGO PALENISKO PALNIKA DEFLEKTOR MATY IZOLACYJNE DRZWI (NA WSZYSTKICH DRZWIACH) IZOLACJA PODŁOGI 7

8 8 Kocioł Q EKO GL 8

9 9 B - Szerokość zbior. C - Głębokość korp. D - Wysokość korp. E - Wys. kr. zasil. F - Wys. do śr. kom. G - Wys. pow / / / Max. temperatura pracy 15 o C Objętość zasobnika / Pa Masa kotła cm m2 Przyłącze komina cm kw Przyłącze instalacji cm kw Pojemność wodna cm Min. ciąg kominowy cm Powierzchnia ogrzewana cm Zakres mocy cm Moc znamionowa A - Szerokość kotła Q EKO GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne L mm kg dm 3 Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej. W celu ulepszania produktów zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. 9

10 10 Kocioł HT EKO GL 10

11 G - Wys. pow. 30 F - Wys. kom E - Wys. zasil D - Wysokość korp. 20 C - Głębokość korp. 15 B - Szerokość zbior A - Szerokość kotła 5-15 C Objętość zasobnika 15 o Masa kotła Pa Przyłącze komina Min. ciąg kominowy m2 Przyłącze instalacji Powierzchnia ogrzewana kw Pojemność wodna Zakres mocy kw Max. temperatura pracy Moc znamionowa HT EKO GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne L mm kg dm3 cm cm cm cm cm cm cm / / / / Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. 11

12 12 Kompletacja kotłów 1. - Kocioł Q EKO oraz HT EKO instrukcje obsługi kotła, palnika i automatyki wraz z kartą gwarancyjną, korpus kotła, zbiornik paliwa, podajnik paliwa wraz z palnikiem retortowym DUO, deflektorem oraz motoreduktorem z silnikiem elektrycznym, wentylator, przedłużka kominowa automatyka kotła ekrany stalowe komory paleniskowej przegrody komory paleniskowej skrobak, czyszczak, szuflada popielnika. Kotły dostarczane są na platformie transportowej. Zaleca się aby w takim stanie opakowania kocioł przetransportować jak najbliżej miejsca montażu, co zminimalizuje możliwość uszkodzenia obudowy kotła. Wszystkie pozostałości opakowania należy usunąć tak, aby nie powodowały zagrożenia dla ludzi i zwierząt. W zakres dostawy mogą również wchodzić różnego rodzaju elementy sterujące lub inne automatyki w zależności od przeznaczenia urządzenia i od intencji użytkownika. Transport kotła Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników mechanicznych z wykorzystaniem do tego celu oprzyrządowań transportowych. Przy przewożeniu kotła należy zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu, za pomocą pasów, klinów lub klocków drewnianych. Kocioł należy transportować w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku może ulec uszkodzeniu stalowy płaszcz izolacji kotła. Umiejscowienie kotła Po dostarczeniu kotła na miejsce przeznaczenia należy sprawdzić kompletność dostawy, a elementy dostarczone osobno podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi (podajnik, zasobnik, wentylator, sterownik). Kocioł powinien być zainstalowany w warunkach odpowiadających obowiązującym normom. Najmniejsza odległość od ścian w obrysie kotła powinna wynosić 200 mm. Kotły powyżej 20 kw 300 mm. Minimalna odległośc z przodu kotła od strony drzwiczek wynosi 1000 mm. Należy również zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych, oraz instalacji elektrycznej i gazowej. Zalecane jest aby kocioł był postawiony na cokole wykonanym z materiałów niepalnych, którego szerokość w obrysie jest o 100 mm większa a z przodu kotła o 300 mm. Wysokość cokołu powinna wynosić ok mm. Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotła na mokrym lub wilgotnym podłożu lub w miejscu w którym następuje napływ wód gruntowych (np. wiosną podczas roztopów). Kotłownia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-87/B i posiadać wentylację grawitacyjną, należy bezwzględnie zapewnić dopływ świeżego powietrza w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu danego kotła. Pomieszczenie, w którym będzie ustawiony kocioł powinno posiadać dwa otwory wentylacyjne z których jeden (nawiewowy) powinien znajdować się 150 mm nad posadzką o powierzchni przekroju co najmniej 200 cm2, natomiast drugi, wyciągowy o przekroju również nie mniejszym jak 200 cm2 umieszczone w górnej części kotłowni. Warunek ten jest niezbędny do prawidłowej eksploatacji kotła, oraz warunków bezpieczeństwa. 12

13 13 UWAGA! Zabrania się stosowania w pomieszczeniu kotłowni mechanicznej wentylacji wyciągowej. W szczególnych przypadkach oraz dla kotłów o większej mocy układ wentylacji powinien być zaprojektowany przez uprawnioną do tego osobę. Montaż automatyki, wentylatora, podajnika i zbiornika Najczęściej kocioł dostarczany jest w sposób całkowicie zmontowany, z koniecznością wykonania tylko podłączeń elektrycznych. Jednakże, gdyby było inaczej to najpierw należy zamontować podajnik poprzez wprowadzenie palnika przez otwór montażowy do wnętrza kotła, a następnie przykręcić korpus palnika śrubami do korpusu kotła. Należy pamiętać o uszczelnieniu połączenia kołnierza montażowego palnika z korpusem kotła, najlepiej uszczelką ceramiczną. Po zamontowaniu podajnika montujemy zbiornik paliwa za pomocą połączenia kołnierzowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej. Przed zamontowaniem zbiornika należy sprawdzić osiowość ustawienia elementów podajnika, (patrz instrukcja obsługi palnika). Wentylator, automatyka kotła wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami producenta dostarczane są jako integralna część kotła lub w osobnych opakowaniach. Montaż ich powinien przeprowadzić uprawniony instalator. Szczegółowe informacje dotyczące nastaw automatyki i wentylatora zamieszczone są w załączonej instrukcji kotła na stronie 22 oraz na stronie internetowej w dziale SERWIS. UWAGA! Podajnik paliwa musi być zamontowany i obsługiwany zgodnie z Instrukcją eksploatacji i obsługi podajnika. Przed przystąpieniem do uruchomienia kotła należy wyregulować stopkę podajnika. Podajnik wraz z przykręconym zbiornikiem (bez paliwa) podparty jest stopką. Należy ją częściowo wkręcić, aby nie dotykała posadzki. Stopkę odkręcamy, aż dotknie stabilnego podłoża i przekręcamy jeszcze o pół obrotu, aby podajnik delikatnie się naprężył w stosunku do posadzki. Podłączenie do sieci prądu elektrycznego Automatyka oraz wszystkie urządzenia elektryczne kotłowni powinny być podłączone do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kocioł należy podłączyć przewodem z wtyczką do gniazda wyposażonego w bolec zerujący. Gniazdo powinno być bezpośrednio w zasięgu ręki na wypadek konieczności błyskawicznego odłączenia kotła. Podłączenie kotła do instalacji poprzez przedłużacze, instalacje tymczasowe i prowizorki jest zagrożeniem bezpieczeństwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie urządzenia, dlatego jest powodem pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej. Automatykę kotła należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi automatyki dostarczonej wraz z urządzeniem. Podłączenie kotła do komina Kotły w systemie centralnego ogrzewania muszą być podłączone do samodzielnego przewodu kominowego. Przyłączenie do przewodu kominowego musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, wykonane przez uprawnioną firmę. Istotny wpływ na pracę kotła lub zespołu kotłów ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego dobrane odpowiednio do mocy kotła. Gwarantuje to bezpieczną eksploatację i wysoką sprawność kotła. Niewłaściwe wymiary przewodu kominowego mogą być przyczyną zaburzeń w pracy kotła powodujące wydobywanie się dymu do pomieszczeń kotłowni. Wymagany ciąg kominowy zależny od średnicy komina podano w tabeli dla każdej wielkości kotła. Przewód kominowy powinien być zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kotła. Rura powinna być osadzona pewnie i szczelnie, aby nie doszło do niekontrolowanego wypływu spalin. Czopuch nie powinien być dłuższy niż 1, 5 m. Zalecane jest izolowanie rury łączącej kocioł z kominem. 13

14 14 W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna być powiększona o 20%. Komin powinien być wyprowadzony min. 60 cm ponad najwyższą krawęd dachu. Przewód kominowy powinien być wolny od innych podłączeń. Ściany kanału kominowego powinny być gładkie, szczelne oraz bez przewężeń i załamań. Izolacja termiczna układu odprowadzenia spalin poprawia ciąg kominowy. Nowy komin ceramiczny powinien być osuszony przed rozpaleniem kotła. Wszystkie części kanałów spalinowych muszą być wykonane z materiałów niepalnych. UWAGA! Producent kotła nie bierze odpowiedzialności za dobór i prawidłowe działanie komina, dlatego w celu sprawdzenia stanu technicznego i parametrów komina w każdym przypadku należy wezwać kominiarza celem dokonania ekspertyzy kominiarskiej. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zamontowanie w kotłowni czujnika dymu i czadu. Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania Montaż kotła w układzie otwartym Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-91/B dotyczących zabezpieczenia urządzeń grzewczych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych. Kotły przystosowane są do pracy przy ciśnieniu roboczym do 2 barów. Maksymalna dopuszczalna wysokość słupa wody nie może przekroczyć 20 m. Kocioł powinna montować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji CO. Kocioł można montować tylko w pomieszczeniu o warunkach odpowiadających przepisom kotłowni. Króćce zasilania i powrotu zaopatrzone są w gwint zewnętrzny G 1 1/2. Zasilanie instalacji grzewczej należy podłączyć do króćca znajdującego się w górnej części korpusu kotła. Powrót wody z instalacji należy podłączyć do króćca znajdującego się w tylnej, dolnej części korpusu kotła. Do króćca, G 3/4 w tylnej części korpusu kotła należy zamontować zawór umożliwiający spuszczenie wody z kotła. Kocioł należy podłączyć do instalacji przy pomocy elementów montażowych, w sposób rozłączny. Należy wykonać następujące czynności: Podłączyć króciec zasilania kotła z instalacją CO w miejscu do tego przeznaczonym. Podłączyć króciec powrotu kotła z instalacją CO w miejscu do tego przeznaczonym. Podłączyć rury układu bezpieczeństwa zgodnie z PN-91/B Napełnić instalację CO wodą aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu z rury sygnalizacyjnej. Podłączyć urządzenie sterujące i sprawdzić prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej. Warunkiem uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest zabezpieczenie powrotu przed wpłynięciem czynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 55 oc. Warunkiem uzyskania 36 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu jest zabezpieczenie powrotu przed wpłynięciem czynnika o temperaturze niższej niż 45 oc. 14

15 15 Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających to: Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności zgodnie z PN-91/B Rura bezpieczeństwa o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła W przypadku montażu do istniejącej instalacji c. o. należy sprawdzić jej stan techniczny. Wielkości rur zabezpieczających kocioł w układzie otwartym wg PN-91/B Moc kotła [kw] od do Rura wzbiorcza [mm] Rura bezpieczeństwa [mm] Średnica nominalna Średnica wewnętrzna Średnica nominalna 25 27, 2 25 Średnica wewnętrzna 27, 2 Montaż kotła w układzie zamkniętym Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 56 poz. 461 z 2009 a w szczególności 133 ust. 7 zezwala się na zastosowanie układów zamkniętych z naczyniami przeponowymi do zabezpieczenia kotłów wodnych niskotemperaturowych na paliwa stałe o mocy cieplnej do 300 kw. Zgodnie z rozporządzeniem MG, PiPS z dn Dz. nr 135 poz. 1269 kotły tego typu podlegają formie uproszczonego lub ograniczonego dozoru technicznego. Kotły o mocy większej niż 70 kw przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik zobowiązany jest pisemnie zgłosić do właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji. Kotły przystosowane są do zabezpieczenia w układach zamkniętych z naczyniami przeponowymi. Kocioł należy wyposażyć w urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy lub awarii oraz bezwzględnie zamontować zawór bezpieczeństwa. Eksploatacja kotła bez zaworu bezpieczeństwa lub z niewłaściwym i niesprawnym zaworem bezpieczeństwa jest niedozwolona, gdyż grozi awarią i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Należy ściśle przestrzegać wymagań podanych w instrukcji montażu i obsługi zaworu bezpieczeństwa. Warunkiem prawidłowego działania układu schładzającego jest zapewnienie wymaganego przepływu wody chłodzącej przez wymiennik z sieci wodociągowej, dlatego należy sprawdzić czy ciśnienie wody zapewni taki przepływ. Wężownice schładzające 3/4 Wymagany przepływ Moc kotła kg/s m3/h 15 0, 07 0,, 08 0,, 9 0,, 913 0, 468 15

16 16 Zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego działania wymaga podłączenia do pewnego ujęcia wody chłodzącej. Podłączenie do ujęcia wody z hydroforu jest ZABRONIONE. Czujnik zaworu termostatycznego należy umieścić w króćcu na kotle, natomiast zawór termostatyczny należy zamontować na dopływie wody chłodzącej. Na rurociągach łączących wymiennik z dopływem i odpływem wody chłodzącej zabrania się instalować zaworów zaporowych oraz innych urządzeń i osprzętu. Dla kotłów instalowanych w układach zamkniętych należy zastosować wymagania norm PN-EN 12828, PNEN oraz obowiązujących wymagań. Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowiązującymi przepisami przez uprawnioną do tego firmę instalacyjną. Rozruch kotła musi być przeprowadzony przez uprawnioną firmę instalacyjną. Jakakolwiek ingerencja i manipulacja w układ zabezpieczenia i sterowania pracą kotła lub podłączenie dodatkowych nie ujętych niniejszą instrukcją urządzeń sterujących grozi niebezpieczeństwem i utratą gwarancji. Naprawy i remont kotła może przeprowadzić tylko przeszkolona przez producenta firma instalacyjno-serwisowa. Uruchomienie kotła Kocioł może obsługiwać tylko osoba dorosła, zaznajomiona z funkcją kotła i jego obsługą. Osoba obsługująca kocioł musi kierować się instrukcją obsługi, nastawiać zadaną temperaturę wody grzewczej, zatrzymywać czynność kotła i kontrolować jego pracę. Instalator, serwis akredytowany lub serwis fabryczny po zamontowaniu kotła i włączeniu go do eksploatacji musi dokonać przeszkolenia osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi kotła, automatyki oraz podajnika paliwa. Obecność dzieci w pobliżu kotła podczas jego pracy jest niedozwolona. Ingerencja w pracę kotła, która mogłaby zagrozić zdrowiu lub życiu obsługi lub innych osób jest surowo wzbroniona. Uruchomienie kotła może przeprowadzić instalator bąd odpłatnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej lub serwis fabryczny. Nieprawidłowe wyregulowanie palnika grozi jego zniszczeniem nie objętym naprawą gwarancyjną. W przypadku problemów z kotłem należy kontaktować się z serwisem technicznym: Poniedziałek - Piątek 8:00-17: Czynności konieczne do wykonania przed pierwszym uruchomieniem: Zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi kotła. Sprawdzić czy instalacja grzewcza oraz urządzenia są zainstalowane zgodnie z projektem. Sprawdzić czy system grzewczy razem z kotłem jest szczelny oraz napełniony wodą i odpowietrzony. Sprawdzić ciąg kominowy. Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi automatyki. Wprowadzić do automatyki nastawy eksploatacyjne kotła. Wyregulować spalanie na palniku. Ustawić na automatyce parametry sterowania urządzeniami kotłowni (zawory, termostaty, pompy i inne w zależności od typu automatyki i wyposażenia). Zapoznać użytkownika z bezpieczną i ekonomiczną eksploatacją kotła. Zapisać datę pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej. Wypełnić Protokół uruchomienia kotłowni i odesłać jeden egzemplarz do firmy w celu uzyskania wydłużonej gwarancji. 16

17 17 Obsługa kotła Rozpalanie kotła w palenisku retortowym Proszę otworzyć klapę załadunkową zbiornika, wsypać do niego minimum 50 kg paliwa następnie zamknąć szczelnie klapę. Za pomocą ślimaka (w trybie ręcznym patrz instrukcja obsługi automatyki) podać paliwo do wnętrza palnika do momentu, aż powierzchnia węgla wyrówna się z powierzchnią żeliwnego kręgu palnika. Na węgiel kładziemy papier i suche rozdrobnione drewno (może też być rozpałka) i podpalamy. Po rozpaleniu się drewna kładziemy na nie kilka kawałków węgla i włączamy wentylator kotła. Po rozpaleniu węgla przechodzimy w automatyczny tryb pracy. Palenie w trybie automatycznym Automatykę sterującą pracą kotła należy odpowiednio zaprogramować. Programowanie pracy automatyki polega na wprowadzeniu odpowiednich nastaw pracy kotła. Odpowiednimi nastawami są te, przy których podajnik da nam taką ilość paliwa, która odpowiadała będzie zapotrzebowaniu ciepła a moc wentylatora sprawi, że paliwo zostanie spalone w sposób odpowiedni tak, że kolor płomienia będzie jasnożółty, a utworzony kopczyk żaru na palniku będzie wypukły (około mm powyżej poziomu paleniska). Dla poszczególnych rodzajów automatyki oraz mocy kotłów nastawy początkowe (sugerowane) znajdują się na stronie 18 lub stronie internetowej w dziale SERWIS. Nastawy automatyki należy korygować w zależności od jakości paliwa oraz zapotrzebowania obiektu na ciepło w taki sposób, aby paliwo uległo całkowitemu spaleniu. Nieprawidłowe ustawienie parametrów spalania powoduje obniżenie sprawności pracy kotła, a także doprowadza do uszkodzeń palnika oraz ślimaka podajnika, co w tym przypadku nie jest objęte gwarancją. ŹLE DOBRZE ŹLE Regulacja mocy kotła Regulacja mocy kotła polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu dawki paliwa (parametr: Czas pauzy podajnika) oraz dopasowaniu odpowiedniej ilości powietrza (parametr: Obroty dmuchawy) wystarczającej do całkowitego jej spalenia. W celu samodzielnych zmian parametrów pracy kotła koniecznie należy zapoznać się z instrukcją obsługi automatyki. Sugerowane nastawy kotłów zamieszczone są na stronie 18 oraz na stronie internetowej w zakładce SERWIS. Ustawienie parametrów zbyt małego podawania paliwa oraz zbyt dużej ilości powietrza powoduje wypalenie paliwa w palniku oraz cofanie się żaru poniżej poziomu palnika do kolana podającego paliwo. Jest to przyczyną uszkodzenia palnika nieobjętego w takim przypadku gwarancją. Paliwo należy dosypywać okresowo napełniając cały zasobnik. Po napełnieniu zbiornika paliwem zbiornik należy szczelnie zamknąć. Należy sprawdzić czy w masie paliwa nie znajdują się kamienie, kawałki drewna, sznurki i inne niepożądane przedmioty. W zbiorniku należy magazynować wyłącznie właściwe paliwo. Wykorzystanie zbiornika do innych celów jest surowo zabronione. 17

18 18 Usuwanie popiołu Popiół usuwany jest w zależności od jakości stosowanego paliwa z różną częstotliwością, ale na tyle często, aby popiół nie przesłaniał górnej części palnika. Zalecamy usuwanie popiołu każdorazowo przy dosypywaniu paliwa. Uzupełnianie paliwa w zbiorniku Zasobnik paliwa należy uzupełniać zawsze, gdy warstwa węgla w zbiorniku osiągnie wysokość nie mniejszą niż 30 cm od dna zbiornika. W przypadku niższego poziomu węgla może nastąpić dymienie ze zbiornika. W tym celu należy dopilnować aby zasobnik był zawsze napełniony powyżej minimum co zagwarantuje ciągłą pracę kotła i uniemożliwi wygaszenie paleniska. W czasie pracy kotła zbiornik paliwa należy szczelnie zamknąć. Nastawy sugerowane Nastawy sugerowane kotła z dmuchawą WPA 07 Symbol 15 kw 20 kw 30 kw 40 kw HT 5xx HT 8xx HT 5xx HT 8xx HT 5xx HT 8xx HT 5xx HT 8xx Czas pauzy podawania Czas dmuchawy podt Krotność podawania Czas oczekiwania%% 2-6 Obroty dmuchawy podt Obroty dmuchawy wzrost Obroty dmuchawy%%

19 19 Ochrona temperaturowa W celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernej ilości kondensatu ze spalin a tym samym przedłużenia żywotności kotła zaleca się utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niż 650C. Kocioł musi być wyposażony w system zabezpieczający temperaturę powrotu na poziomie 550C. Zaleca się zastosowanie np. : pompy kotła lub zaworu mieszającego termostatycznego z zabezpieczeniem powrotu. Jako medium cieplne zaleca się stosowanie czystej, miękkiej wody, najlepiej destylowanej, uzdatnionej lub przegotowanej. Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie C. oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niż 55 oc. Korozja niskotemperaturowa Podczas eksploatacji kotła przy temperaturze czynnika grzewczego poniżej 55 oc para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na ściankach kotła i w powiązaniu ze związkami chemicznymi zawartymi w produktach spalania tworzy substancje żrące. Dłuższe użytkowanie w niższych temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła. Kocioł powinien być eksploatowany w temperaturze nie niższej niż 65 0C. Schemat podłączenia zabezpieczenia temperaturowego - warunek uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu. Temperatura kotła: minimalna 65 0C Temperatura kotła: minimalna 65 0C Temperatura powrotu: minimalna 55 0C Ochrona powrotu zaworem termostatycznym Temperatura powrotu: minimalna 55 0C Termiczne zabezpieczenie temperatury powrotu kotła poprzez wykorzystanie pompy kotła 19

20 20 Konserwacja kotła Okresowo należy czyścić wentylator i sterownik kotła nie dopuszczając do gromadzenia się nadmiernych osadów. Po zakończonym sezonie grzewczym należy dokładnie oczyścić: palenisko, układ podawania paliwa, ruszt (jeżeli występuje), kanały spalinowe, drzwi, czopuch oraz dokonać przeglądu i konserwacji podajnika, wentylatora i sterownika wg DTR tych urządzeń. Nie należy spuszczać wody z kotła. W okresie letnim należy zamknąć wszystkie drzwi kotła, przysłonę na dmuchawie oraz otworzyć wyczystkę komina. W kotłowni należy stworzyć warunki, aby nie występowało wykraplanie się wody na zimnych ściankach kotła. Zaleca się aby raz na 14 dni przeprowadzić kontrolę stanu wody grzewczej w kotle i w całym systemie grzewczym. Przy niedostatecznym stanie wody w systemie grzewczym należy ją uzupełnić. Po ukończeniu okresu grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyścić, a uszkodzone części wymienić. Jeżeli dojdzie do odgniecenia sznura uszczelniającego i sznur przestanie pełnić swoją funkcję, możemy dokonać regulacji na zamknięciu i zawiasie. W przypadku gdy regulacja jest nieskuteczna należy wyjąć sznur z rowka drzwiczek i obrócić go o 90 i powtórnie włożyć do rowka drzwiczek. Jest to tylko tymczasowe rozwiązanie, dlatego musimy liczyć się z wymianą sznura uszczelniającego. Minimalnie dwa razy w roku należy zdemontować wentylator i wyczyścić łopatki wirnika. Po każdym sezonie grzewczym należy dokonać gruntownego czyszczenia kotła. Ilość sadzy i popiołu lotnego zależy od jakości paliwa z jakiego korzystamy i warunków eksploatacyjnych. Jeżeli moc kotła jest większa niż potrzebna, lub kocioł jest eksploatowany przy zbyt niskich temperaturach, dochodzi do większego osadzania się sadzy i popiołu lotnego. Wymiana sznura uszczelniającego w drzwiczkach Należy wyjąć stary sznur uszczelniający z rowka drzwiczek za pomocą śrubokręta i wyczyścić rowek, w który sznur był wsunięty. W wyczyszczony rowek należy wsunąć nowy sznur uszczelniający. Początek sznura wsuniemy do rowka w drzwiczkach w części poziomej. Ręką lub łagodnym poklepaniem małym młotkiem wciśniemy sznur do rowka na obwodzie drzwiczek. Następnie przymkniemy drzwiczki i pchnięciem staramy się dopchnąć sznur do rowka tak, aby można była zamknąć drzwi. Usuwanie popiołu Popiół usuwany jest w zależności od stosowanego paliwa z różną częstotliwością, ale na tyle często aby jego nadmiar nie zasypywał komory powietrznej palnika. Sugeruje się aby popiół wysypywać przy każdorazowym uzupełnianiu zasobnika paliwa. Brak usuwania popiołu, w którym mogą znajdować się drobiny żarzącego się węgla może skutkować przepaleniem się blachy komory powietrznej palnika. Czyszczenie kotła Dla prawidłowej pracy kotła jest wymagane, aby na wewnętrznych ściankach kotła nie występował popiół, sadza lub smoła. Okresowo należy dokonać czyszczenia kotła załączonym do niego skrobakiem i szczotką czyszczącą. Każdorazowo przed rozpaleniem należy wnętrze kotła oczyścić z osadów. Raz do roku należy dokonać konserwacji i czyszczenia układu podawania paliwa. Należy wysypać pozostałe w zbiorniku i rurze podajnika paliwo, wyciągnąć ślimak, odkręcić wentylator i oczyścić cały układ. W przypadku stwierdzenia nadmiernego luzu pomiędzy elementami ruchomymi należy przeprowadzić niezwłoczną wymianę części - zaleca się, aby weryfikacji dokonał instalator bąd serwis fabryczny. Okresowo należy opróżnić komorę powietrzną palnika z popiołu i drobin paliwa. Warunki bezpieczeństwa p. poż Kocioł wykonany jest z materiałów niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami. Bezwzględnie zabrania się eksploatacji kotła z otwartymi drzwiczkami. W bezpośredniej bliskości kotła nie magazynować paliwa i materiałów palnych zachować bezpieczne odległości min. -1. 5m. W razie konieczności należy wykonać wygrodzenia lub osłony z materiałów niepalnych. Kotłownia musi być wyposażona w gaśnicę oraz łatwy dostęp do ujęcia wody. Co 2-3 miesiące należy zlecić kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usunięcia sadzy i wyeliminowanie zagrożenia zapalenia. 20

21 21 Ochrona środowiska Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją. Hałas Ze względu na przeznaczenie i specyfikację pracy podajnika wyeliminowanie hałasu w samym ródle jest niemożliwe, jednak ze względu na krótką i cykliczną pracę podajnika generalnie tego rodzaju hałas nie stwarza zagrożenia. Uwagi końcowe Instalację kotła może wykonać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do montażu kotła. Podłączenie kotła do instalacji CO oraz kominowej, elektrycznej musi być zgodne z Instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami. W interesie użytkownika, a przede wszystkim bezpieczeństwa jest zlecenie montażu oraz wykonanie instalacji w firmie instalacyjnej, która wykona czynności zgodnie z prawem budowlanym, a także udzieli gwarancji na prawidłową i dobrą jakość wykonanych prac. Powinno to być potwierdzone pieczęcią i podpisem na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę kotła spowodowaną wadliwą i niezgodną z wymaganiami instalację: CO, wentylacyjną, spalinową, elektryczną oraz dobór kotła i stan techniczny komina. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przeglądy okresowe może dokonywać tylko serwis producenta lub wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa. Ryzyko szczątkowe Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szczątkowego kocioł traktuje się jako urządzenie, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki zgodnie z uznaną praktyką inżynierską. Ryzyko szczątkowe nie jest związane z konstrukcją lub wadliwym wykonaniem kotła lecz wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego kocioł i istnieje w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i warunków bezpiecznej eksploatacji kotłów. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B02413 (układ otwarty) lub PN-EN (układ zamknięty). Kocioł może obsługiwać tylko osoba dorosła, a kotły powyżej 50 kw osoby posiadające ważne uprawnienia do obsługi kotłów grzewczych. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. z 2003 r. nr 89 poz. 828). Zabrania się używania kotła do innych celów niż opisane w DTR oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody w instalacji. 21

22 22 W czasie eksploatacji zabrania się wkładania rąk w niebezpieczne i zabronione miejsca przede wszystkim podajnik, zasobnik, palnik, popielnik itp. Zakazuje się eksploatacji kotła przy otwartych drzwiczkach. W sytuacjach koniecznych przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost otworu lecz z boku i zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Nie należy zbliżać się z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie postoju wentylatora lub tuż po jego włączeniu się, gdyż nie spalony gaz może grozić wybuchem. Utrzymywać porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów. Przy obsłudze kotła w zakresie czyszczenia i konserwacji używać oświetlenia o napięciu nie większym niż 24V. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji CO, a w szczególności o szczelność drzwiczek. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać. Po przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdzić skuteczność zerowania gniazd i urządzeń elektrycznych zamontowanych na kotle. W okresie zimowym nie stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie grone, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji CO, może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń. Sprawdzić zawartość paliwa i usunąć niepożądane przedmioty takie jak: kamienie, kawałki drewna, sznurki itp. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonywane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania. Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji CO, a w szczególności układzie bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu. W przypadku braku drożności, rozpalanie kotła jest zabronione. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu środków łatwopalnych i wybuchowych. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia pożarem obiektu wezwać straż pożarną (np. zapłon magazynu paliwa lub sadzy w kominie). Zakazuje się dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej. Obsługę instalacji elektrycznej może wykonać uprawniony elektryk. Zabrania się zalewania paleniska wodą. Zabrania się wykorzystywania zbiornika paliwa do innych celów niż magazynowanie właściwego paliwa i umieszczania w nim odpadów i niepożądanych przedmiotów. 22

23 23 Przykładowe schematy obrazujące możliwości automatyk Regulator HT-tronic 500B + zawór mieszający czterodrogowy z nastawą ręczną Regulator HT-tronic 500/520 23

24 24 Regulator HT-tronic zawór mieszający trzydrogowy z nastawą ręczną Regulator HT-tronic zawór mieszający trzydrogowy z nastawą ręczną 24

25 25 Gwarancja Producent udziela gwarancji na kocioł zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją montażu. Informujemy odbiorców, iż wprowadzenie do eksploatacji i serwis wszystkich kotłów firmy HEIZTECHNIK powinien przeprowadzać instalator z odpowiednimi kwalifikacjami lub autoryzowana firma. W przypadku montażu niezgodnego z niniejszą instrukcją gwarancja nie zostanie przyznana jak również nie będzie akceptowana żadna reklamacja gwarancyjna. Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszystkich zmian w ramach usprawnienia technicznego produktu. Każda reklamacja musi być zgłoszona natychmiast po stwierdzeniu usterki. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie pisemnej: em - serwis@heiztechnik. pl, faxem, listownie, osobiście w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stronie (dostępny dla zalogowanych użytkowników). PRODUCENT SERWIS TECHNICZNY PRODUCENTA P. P. Sp. z o. k. ul. drogowców Skarszewy P. Drogowców Skarszewy fax tel biuro@heiztechnik. pl fax tel Poniedziałek - Piątek 8:00-16:00 serwis@heiztechnik. pl Poniedziałek - Piątek 8:00-17:00 25

26 26 Problemy i ich rozwiązywanie Rodzaj usterki Możliwa przyczyna awarii Sugerowana naprawa Nieprawidłowe ustawienia parametrów automatyki Odpowiednio ustawić proces spalania posiłkując się instrukcjami obsługi Zła jakość paliwa Odpowiednio wyregulować proces spalania Zanieczyszczony kocioł Wyczyścić kocioł Nieodpowiedni dobór urządzenia do wielkości ogrzewanego budynku Dobór odpowiednich parametrów, ewentualny kontakt z serwisem Niedrożny komin lub kanał doprowadzający świeże powietrze do kotłowni Sprawdzić komin oraz kanał napowietrzający Wyeksploatowane uszczelki drzwi Wymienić sznur uszczelniający Zbyt słaby ciąg kominowy Zmodernizować komin Zanieczyszczony kocioł Wyczyścić kocioł Złe ustawienia parametrów automatyki Wyregulować ustawienia automatyki Słaby ciąg kominowy lub nieprawidłowo wykonany kanał napowietrzający Sprawdzić działanie komina i kanału napowietrzającego Nieprawidłowo ustawione parametry spalania Wyregulować parametry spalania Zła jakość paliwa Zmienić paliwo Nieodpowiedni dobór kotła do wielkości ogrzewanego budynku Dobór odpowiednich parametrów automatyki, ewentualny kontakt z serwisem Nieodpowiedni dobór ilości powietrza do ilości paliwa Wyregulować parametry automatyki Niskiej jakości paliwo Zmienić paliwo Nieprawidłowe ustawienia automatyki Wyregulować nastawy automatyki Zbyt duży ciąg kominowy Zamontować regulator ciągu kominowego Nieodpowiednie podłączenie urządzeń do automatyki Sprawdzić podłączenie urządzeń Prawdopodobne uszkodzenie sterownika Skontaktować się z serwisem technicznym Zużyty kondensator silnika Wymienić kondensator Zbyt małe napięcie w sieci Sprawdzić napięcie w sieci Zatrzymanie mechaniczne Wyczyścić układ podawania Zerwana zawleczka między motoreduktorem a ślimakiem Wymienić zawleczkę (śruba M5x60 z niepełnym gwintem tw. 8. 8 Problemy z uzyskaniem zadanej temperatury Dymienie z drzwiczek Dymienie ze zbiornika paliwa Zbyt duże zużycie paliwa Złe spalanie paliwa (szlakowanie, niedopalanie) Znaczny wzrost temperatury powyżej nastawy Ciągła praca urządzeń podłączonych do automatyki pomimo wyłączonej kontrolki na pulpicie Silnik podajnika buczy, nie obraca się Silnik motoreduktora pracuje a podajnik nie podaje węgla 26

27 27 Rodzaj usterki Częste zrywanie zawleczek Wyciek oleju z motoreduktora Korona paleniska nie obraca się (palnik obrotowy) Możliwa przyczyna awarii Sugerowana naprawa Zła jakość paliwa Zmienić paliwo Zbyt nisko schodzący żar w palenisku spowodowany zbyt długim czasem pauzy podajnika, wysokimi obrotami dmuchawy Wyregulować parametry automatyki Zanieczyszczone kolano żeliwne palnika Wyczyścić kolano żeliwne palnika Nieszczelność połączeń Dokręcić śruby motoreduktora, skontaktować się z serwisem Prawdopodobnie urwana końcówka ślimaka spowodowana przegrzaniem przez nisko schodzący żar Skontaktować się z serwisem technicznym Zanieczyszczona komora powietrzna palnika Wysypać popiół z komory powietrznej palnika Zbyt nisko ustawiona temperatura pracy kotła Podnieść temperaturę pracy kotła (do 65oC) Nieszczelność wymiennika Skontaktować się z serwisem technicznym Pojawienie się wody na ściankach kotła 27

28 28 Notatki 28

29 29 Notatki 29

30 30 WARUNKI GWARANCJI Producent Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. udziela kupującemu i użytkownikowi gwarancji za zakupiony produkt. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu. Do producenta należy prawo wyboru, czy usunąć wadę czy dostarczyć urządzenie wolne od wad. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna. Gwarancją są objęte tylko urządzenia zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi, warunkami gwarancji i obowiązującymi przepisami. Okres gwarancyjny wynosi 36 lub 60 miesięcy na korpus kotła (ale nie dłużej jak 42 lub 66 miesięcy od daty produkcji), 24 miesiące na elementy sterujące, układ podawania paliwa oraz układ nadmuchu (ale nie dłużej jak 30 miesięcy od daty produkcji). Warunkiem uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest montaż zabezpieczenia chroniącego kocioł przed wpłynięciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 55 oc oraz wykonanie odpłatnego przeglądu kotła między drugim a trzecim rokiem eksploatacji. Warunkiem uzyskania 36 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest montaż zabezpieczenia chroniącego kocioł przed wpłynięciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 45 oc. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych - naturalnie zużywających się takich jak: ekrany stalowe paleniska, przegrody paleniska, rączki i ich zaczepy, śruby, łączniki elastyczne, uszczelki, sznury izolacyjne, maty izolacyjne drzwi wraz z blachami osłonowymi, czujniki oraz zabezpieczenia termiczne i napięciowe. Wydłużona gwarancja ważna jest tylko w przypadku potwierdzenia montażu urządzenia Protokołem uruchomienia kotłowni. W celu uruchomienia ochrony gwarancyjnej należy wysłać kompletnie wypełniony Protokół uruchomienia kotłowni na adres firmy. Wpłynięcie dokumentu zostanie potwierdzone przez pracownika firmy. Brak protokołu skutkuje skróceniem okresu gwarancyjnego na korpus kotła do 36 miesięcy (ale nie dłużej jak 42 miesiące od daty produkcji). Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie pisemnej: - serwis@heiztechnik. pl, faxem:, pocztą, osobiście w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stronie (dostępny dla zalogowanych użytkowników). Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia przeróbek lub stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia, że kocioł jest zamontowany w układzie zamkniętym (ciśnieniowym) bez obowiązujących zgodnie z prawem zabezpieczeń. Gwarancja wygasa w przypadku montażu kotła niezgodnie z przepisami. Za uszkodzenia mechaniczne lub związane z czynnikami eksploatacyjnymi producent nie odpowiada. W sprawach nie przewidzianych zastosowane zostanie postępowanie wg Kodeksu Cywilnego. Wyżej wymienione warunki gwarancji dotyczą wyrobów firmy zamontowanych i eksploatowanych na terenie Polski. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient ponosi wszelkie koszty związane z przyjazdem serwisanta oraz za wykonanie ewentualnej usługi. 30

Wymiana układu hydraulicznego

Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Element przyłączeniowy kotłaInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN System spalin 7 60/100, 7 80/125 i 7 80/80 dla kotła Vitopend Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i montażu

Symbolem wg wytycznej dot. urządz. ciśn. (podkega obowiązkowi oznaczenie od DN32) 1. 0 Ogólne uwagi do instrukcji obsługi... 2 2. 0 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 1 Znaczenie symboli... 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu423 / 463 1. 2 Pojęcia istotne ze względu na bezpieczeństwo... 2 3. 0 Składowanie i transport...

Trójdrożne zawory nastawcze typoszeregu - STEVI 450 / 451 Symbolem wg wytycznej dot. (podkega obowiązkowi oznaczenie od DN32) BR 450 BR 451 1. 0

Zawór zamykający do rur pionowych Symbolem wg wytycznej dot. pl/142683877-Instrukcja-obslugi-i-montazu. pl/thumbs/99/142683877. jpg"/>Zawór regulacyjny do rur pionowych Symbolem wg wytycznej dot. (podkega obowiązkowi oznaczenie od DN32) DN 15-80 DN 100-200 DN 250-400 Spis treści 1. pl/152504467-Instrukcja-obslugi-i-montazu. pl/thumbs/102/152504467. jpg"/>Armatura odcinająca z uszczelnieniem dławnicowym 1. 2

Instrukcja montażu i obsługiZawór odcinający z uszczelnieniem mieszkowym 1. pl/142683964-Instrukcja-obslugi-i-montazu. pl/thumbs/99/142683964. jpg"/>Klapy zamykające Symbolem wg wytycznej dot. (podkega obowiązkowi oznaczenie od DN32) BR 012 - ZESA BR 013 - GESA BR 014 - ZIVA -Z 1. 0 Wskazówki

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKAZETKAMA Sp. z o. o. ul. 3 Maja 12 Pl 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ZWROTNY PŁYTKOWY zche INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 275 Edycja:1/2016 Data: 01. 07. 2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania dla personelu

Instrukcja montażu i eksploatacji. - Zawory zaporowe PN Kat. Nr 218, 222, 412, 422, Zawory zwrotne PN Kat. Nr 292, 293, 464, 564Strona: 1 Instrukcja montażu i eksploatacji Temat: - Zawory zaporowe PN 40 0 Kat. Nr 218, 222, 4, 422, 530 - Zawory zaporowe z mieszkiem PN 40 Kat. Nr 218M - Zawory zwrotne PN 40 0 Kat. Nr 292, 293, 464,

Zawór upustowy typ 620AGRU-FRANK Polska Sp. * ul. Bukowskiego 53 * 5-18 Wrocław Tel. /Fax: +8 71 36 3 71 * www. agru-frank. pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ 60 Materiał obudowy Materiał gniazda i grzybka

zawór przeciwzwrotny (blokada odpływowa) 1. 0 Ogólne informacje na temat instrukcji obsługi... 14-2 2. 0 Wskazówki dotyczące zagrożeń... 2 Objaśnienia dotyczące wskazówek

Przepustnica typ 57 L

Zawór klapowy zwrotny typ 33

PVC-U PP PP / PVDF 2)

ZATKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 Pl 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY PŁYTKOWY Fig. 275 Edycja:1/2017 Data: 30. 08. 2017 SPIS TREŚCI 1. Wymagania od personelu

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 275, 277, 287, 288, 302, 402ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 275, 277, 287, 288, 302, 402 Edycja: 1/2012 Data: 28. 03. 2012 SPIS TREŚCI 1. Wymagania

DEKLARACJA ZGODNOŚCIDEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

DP30 DP32 DP33 DP34 1. 14-2 3. pl/68912046-Instrukcja-uzytkownika. pl/thumbs/73/68912046. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FILTR Fig. 823 Edycja: 2/2016 Data: 1. Wymagania od personelu obsługującego 3. pl/42365073-Instrukcja-uzytkownika. pl/thumbs/58/42365073. 821 Edycja: 2/2016 Data: 1. pl/114705793-Wymiana-ukladu-hydraulicznego. html">Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Przepustnica typ 56 i typ 75

Klapy odcinające PN6, PN10, PN164 131 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF41.. Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Do montażu pomiędzy kołnierzami PN6, PN10, PN16 wg ISO 7005 Metaliczne szczelne zamknięcie

Zawory regulacyjne HAWIDOZawory regulacyjne HAWIDO Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji OGRANICZNIK STOPNIA OTWARCIA NR KAT 1951 DN40-DN250 Wskazówka: Zalecamy Państwu przechowywanie niniejszej instrukcji przy zaworze, bądź

Materiał: Stal nierdzewnaZakres średnic: Przyłącza: Min Temperatura: Max Temperatura: DN 1/4" do 3" gwint wewnętrzny BSP - 20 C + 200 C Max Ciśnienie: 63 Barów Specyfikacje: PTFE+FKM uszczelki na trzpieniu Gniazdo z wypełnieniem

3/2-drogowy zawór kulowy typ 23

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIAINSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Filtrów siatkowych Nr kat. 7110 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 01-2019 1/6 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE... 3 2. OPIS TECHNICZNY... 3 3. ZNAKOWANIE PRODUKTU... 3 4. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT... pl/142264591-Ogolne-wytyczne-magazynowania-transportu-montazu-i-eksploatacji-zasuw-hawle. html">OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE. OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE. Wytyczne dotyczą zasuw z miękkim uszczelnieniem klina, typu E i E2 o nr kat. 4010, 4710, 4480, 4150, 4100, 4140, 4027, 4050, 4051,

VM PVDF. Zawór membranowyZawór membranowy Zawór membranowy Zawór membranowy typu VM jest zaworem ręcznym wyposażonym w niewznoszące pokrętło. Oznacza to, że podczas obracania nie zmienia się jego wysokość. Metalowe wrzeciono i

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 21st Century Toys Hmmwvm1045a2 Tow Missile Carrier

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 21st Century Toys Hmmwvm1045a2 Tow Missile Carrier

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia 21st Century Toys Hmmwvm1045a2 Tow Missile Carrier