Instrukcja instalacji i aktualizacji 1 By One Md950

Instrukcja instalacji i aktualizacji 1 By One MD950 jest bardzo prosta i można ją wykonać za pomocą kilku kroków. Początkowo należy zainstalować oprogramowanie 1 By One MD950 na komputerze, a następnie pobrać i zainstalować aktualizacje, jeśli są dostępne. Następnie należy podłączyć urządzenie do komputera i uruchomić oprogramowanie. Połączenie jest ważne, aby umożliwić komputerowi wykrycie i zsynchronizowanie danych z urządzenia. Po zakończeniu synchronizacji można korzystać z wszystkich funkcji i aplikacji. Instrukcja instalacji i aktualizacji 1 By One MD950 zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby zainstalować i zaktualizować urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i aktualizacji 1 By One Md950

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Program Priorytetowy Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023

Finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Działanie 11. 1 - Program Mój Prąd

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW,  służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000 zł

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1. 07. 2021 r.  do 22. 12.  lub do wyczerpania alokacji środków

Uwagi

 • NFOŚiGW będzie Beneficjentem (Grantobiorcą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Do celowo Wnioskodawca / Beneficjent programu Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 będzie Beneficjentem ostatecznym (Grantobiorcą końcowym) środków przeznaczonych na dofinansowanie w programie.
 • W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Kontakt

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne. pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

 - informacja o złożonych wnioskach w II naborze (rok 2020) i uzupełnienia dokumentów

 - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

UWAGA!  W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze III (rok 2021 r. ) zaloguj się do systemu https://gwd. pl/ i sprawdź status swojego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia otrzymasz powiadomienie na adres e-mail wskazany we wniosku. Powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW - 2021 r.

Etapy rozpatrywania wniosku:

 1. Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW–Komunikat Systemowy informujący o zarejestrowaniu wniosku oraz jego numerze.
 2. Ocena wniosku wg kryteriów dostępu wskazanych w Programie.
 3. W przypadku wniosku niezgodnego z Programem odrzucenie go z dalszego postępowania–Komunikat Systemowy o odrzuceniu wniosku bez możliwości uzupełnienia.
 4. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu–sposób uzupełnienia wskazany jest winstrukcji wypełniania i składania wniosków, dostępnej na stronie www. mojprad. pl–Komunikat Systemowy;
 5. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu–po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 6. Ocena wniosku wg kryteriów jakościowych wskazanych w Programie.
 7. Jeżeli to konieczne wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych –sposób uzupełnienia wskazany jest w instrukcji wypełniania i składania wniosków dostępnej na stronie www. pl-Komunikat Systemowy.
 8. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów jakościowych –po uzupełnieniu wymaganych informacji/ dokumentów.
 9. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych.
 10. Poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku–Komunikat Systemowy.
 11. Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia.
 12. Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji z jednoczesnym poinformowaniem Wnioskodawcy, że zgodnie z oświadczeniem woli zawartym w złożonym wniosku o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca wyraził zgodę na poświadczenie przez NFOŚiGW zawarcia umowy drogą mailową-Komunikat Systemowy.
 13. Wypłata dofinansowania.
 14. Zawiadomienie Wnioskodawcy o wypłacie dofinansowania na rachunek bankowy wskazany we wniosku -Komunikat Systemowy.

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW - 2020 r.

 • Wpłynięcie wniosku do NFOŚiGW nie jest równoznaczne z rejestracją wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”. Za rejestrację wniosku w ramach II naboru programu „Mój Prąd” uważa się nadanie mu numeru w aplikacji „Mój Prąd” służącej do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Numer nadany wnioskowi stanowi również numer późniejszej umowy o dofinansowanie.
 • Pierwszeństwo w obsłudze mają wnioski prawidłowe a więc kompletne zawierające wszystkie wymagane załączniki. Takie wnioski od momentu rozpoczęcia ich oceny przechodzą kolejne etapy akceptacji, do momentu wypłaty dofinansowania
 • Wniosek niekompletny i wymagający uzupełnienia otrzymuje status „do wyjaśnienia” i skierowany jest do tzw. poczekalni gdzie oczekuje na uzupełnienie i przywrócenie do dalszego procedowania.
 • Do Wnioskodawców, którzy złożyli niekompletne wnioski wysyłanie jest mailowo zawiadomienie o konieczności uzupełnienia ale nie robi tego automat, tylko osoby oceniające, które takich wniosków do uzupełnienia mają obecnie średnio 1000 na jedną osobę oceniającą. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu do uzupełnienia, Wnioskowana nie prześle wymaganych dokumentów, wniosek jest odrzucany z procedowania zgodnie z zapisami Regulaminu.
 • UWAGA! Im więcej wniosków wymagających oceny tym dłuższy czas oczekiwania na kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia wniosku.

  Porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania Programu Mój Prąd

  Informujemy, iż podmioty świadczące usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych w naborze wniosków o dofinansowanie w roku 2021 w programie Mój Prąd NIE MOGĄ zawrzeć z NFOŚiGW porozumienia regulującego sposób współpracy w zakresie realizacji programu Mój Prąd.

  NFOŚiGW wprowadził możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez Pełnomocnika.

  System Center 2012 R2 System Center 2012 R2 Data Protection Manager System Center 2012 R2 Operations Manager Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Więcej... Mniej

  Wprowadzenie

  Jest to artykuł podsumowujący zawierający szczegółowe informacje o składnikach, które zostały zaktualizowane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla microsoft System Center 2012 R2. Ponadto ten artykuł zawiera linki do pobierania i linki do artykułów składników. Artykuły składników zawierają instrukcje instalacji i szczegółowe informacje o problemach, które zostały rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym. Przed zainstalowaniem każdego składnika należy zapoznać się z instrukcjami instalacji.

  Aby pobrać i zainstalować pakiety aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla System Center 2012, zobacz sekcję "Pobieranie i instrukcje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji System Center 2012 R2 1".

  Składniki naprawione w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

  W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji nie ma żadnych aktualizacji tego składnika.

  W pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla System Center 2012 R2 rozwiązano trzy problemy z Menedżerem ochrony danych (DPM). Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2904687, aby uzyskać instrukcje instalacji i więcej informacji na temat tych poprawek.

  Pakiet aktualizacji jest dostępny w usłudze Microsoft Update. Zobacz sekcję "Pobieranie i instrukcje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji System Center 2012 R2 1", aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania pakietu z usługi Microsoft Update lub ręcznego pobierania pakietu.

  W pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla System Center 2012 R2 rozwiązano 10 problemów z menedżerem operacji. com/help/2904678" target="_blank">artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2904678, aby uzyskać instrukcje instalacji i więcej informacji na temat tych poprawek.

  Istnieje siedem problemów z programem Operations Manager — system UNIX i pakietem zarządzania monitorowaniem systemu Linux rozwiązano w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla System Center 2012 R2. com/help/2904678" target="_blank">2904678 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać instrukcje instalacji i więcej informacji na temat tych poprawek.

  Pięć problemów z programem Service Provider Foundation rozwiązano w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla System Center 2012 R2. com/help/2920521" target="_blank">artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2920521, aby uzyskać instrukcje instalacji i więcej informacji na temat tych poprawek.

  W pakiecie zbiorczym aktualizacji 1 dla System Center 2012 R2 rozwiązano 13 ​Virtual Machine Manager problemów. Istnieje pakiet pobierania dla konsoli VMM i osobny pakiet pobierania dla VMM Server. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2904712, aby uzyskać więcej informacji na temat tych poprawek i ważnych instrukcji instalacji.

  Instrukcje pobierania i instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla System Center 2012 R2 Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z instrukcjami instalacji dla każdego składnika przed jego zainstalowaniem.

  Uwaga Aktualizacja pakietu monitorowania systemu system UNIX i systemu Linux dla programu Operations Manager jest dostępna w następującej witrynie internetowej Centrum pobierania Microsoft:

  System Center 2012 Monitoring Pack dla systemów operacyjnych system UNIX i Linux

  Pakiety Microsoft UpdateUpdate dla kontrolera aplikacji, menedżera ochrony danych, menedżera operacji, programu Service Provider Foundation i ​Virtual Machine Manager są dostępne w usłudze Microsoft Update.

  Aby uzyskać i zainstalować pakiet aktualizacji z usługi Microsoft Update, wykonaj następujące czynności na komputerze z zainstalowanym składnikiem System Center 2012 R2:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panel sterowania kliknij dwukrotnie Windows Update.

   W oknie Windows Update kliknij pozycję Sprawdź online, aby uzyskać aktualizacje z usługi Microsoft Update.

   Kliknij pozycję Dostępne są ważne aktualizacje.

   Wybierz pakiety zbiorcze aktualizacji 1, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

   Kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje , aby zainstalować wybrane pakiety aktualizacji.

  Pobierz pakiety aktualizacji Aby ręcznie pobrać pakiety aktualizacji z wykazu usługi Microsoft Update, przejdź do następującej witryny internetowej pobierania, stosownie do potrzeb.

  Menedżer ochrony danych (2904687 KB)

  Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

  Operations Manager (kb 2904678)

  Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

  Service Provider Foundation (KB 2920521)

  Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

  ​Virtual Machine Manager (2919248 KB — konsola, 2904712 KB — serwer VMM)

  Zainstaluj pakiety aktualizacji Aby ręcznie zainstalować pakiety aktualizacji, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

  msiexec. exe /update packagename
  Aby na przykład zainstalować aktualizację ​Virtual Machine Manager Server Update (KB 2904712), uruchom następujące polecenie:

  msiexec. exe /update KB2904712-AMD64-Server. msp

  Program dla praktyki lekarskiej

  Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o. o. 2011 Spis treści Pobranie... 3 Instalacja... 4

  Bardziej szczegółowo

  CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA!!! UWAGA Program Do windykacji naleŝności WINDYKATOR naleŝy instalować wyłącznie poprzez załączony Instalator programu, co zapewni prawidłową pracę. INSTALOWANIE RĘCZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA np.. MS

  Problemy techniczne SQL ServerProblemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

  UNIFON podręcznik użytkownikaUNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon... 2 Instalacja aplikacji Unifon... 3 Korzystanie z aplikacji Unifon... 6 Test zakończony sukcesem... 9 Test zakończony niepowodzeniem... 14

  SERWER AKTUALIZACJI UpServWersja 1. 12 upserv_pl 11/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 www. satel. pl SATEL

  upserv_pl 02/14 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 20; 604 166 075 info@satel. pl www. pl/113199724-Serwer-aktualizacji-upserv. pl/thumbs/93/113199724. 11 upserv_pl 06/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. pl/52782282-1-instalacja-systemu-integra-7. html">1. Instalacja systemu Integra 71. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

  Kancelaria Prawna. WEB - POMOCKancelaria Prawna. WEB - POMOC I Kancelaria Prawna. WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP. WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

  enova Instalacja wersji demoenova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Instalacja enova demo na Windows XP... 4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej... 14 4. Blokada bazy danych.... 17 Strona 2 z

  9. 1. 2. Ustawienia personalne9. Ustawienia personalne 9. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

  Dokumentacja technicznaTyp dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1. 1 Instalacja Ekspresowa 4 1. 1 Instalacja na jednym

  INSTALACJA PROGRAMU KS-ASWKancelaria instalacja programuKancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

  ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZAELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S. A. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax. 0-52 / 370-57-77

  DESlock+ szybki startDESlock+ szybki start Wersja centralnie zarządzana Wersja bez centralnej administracji standalone WAŻNE! Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z centralnego zarządzania koniecznie zacznij od instalacji serwera

  Instalacja programu drerykProgram dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk. pl +48-42-2912121 www. dreryk. pl Copyright Ericpol Telecom sp. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. 1 System

  Rozdział 8. Sieci lokalneRozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

  Instrukcja InstalacjiGenerator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

  Instalacja protokołu PPPoEInstalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

  Tomasz Greszata - KoszalinT: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołów HTTP oraz HTTPS i oprogramowania IIS (ang. Internet Information Services). pl/8333228-Rysunek-1-okno-z-lista. html">Rysunek 1: Okno z lista1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

  INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓWINSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

  Instrukcja instalacji systemuInstrukcja obsługi System do obsługi windykacji Instrukcja instalacji systemu (rev 1. 0) ANT. COM Andrzej Tomaszewski www. antcom. pl System do obsługi windykacji instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy

  Instalacja serwera FirebirdInstalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

  InstrukcjaaktualizacjiInstrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH... 3 1. AUTOMATYCZNA... RĘCZNA... pl/1349355-Przygotowanie-urzadzenia. html">Przygotowanie urządzenia:Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

  Instrukcja instalacji i aktualizacji 1 By One Md950

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i aktualizacji 1 By One Md950

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i aktualizacji 1 By One Md950