Instalacja, uruchomienie i obsługa Epson Workforce 320

Instalacja, uruchomienie i obsługa Epson Workforce 320 jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je zainstalować i skonfigurować. Instalacja polega na podłączeniu drukarki do komputera i uruchomieniu programu instalacyjnego. Następnie należy wybrać wersję językową i akceptować warunki licencji. Po zakończeniu instalacji można wykonać test drukowania, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Użytkownik może również skonfigurować opcje drukowania, takie jak jakość wydruku, wielkość papieru, tryb oszczędzania tuszu itp. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień można używać drukarki Epson Workforce 320.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, uruchomienie i obsługa Epson Workforce 320

GALAXY
8/18/60/128/504/512

Instrukcja Administratora
( dla wersji oprogramowania V4. 50 i wyższych)

TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o. o.
Os. Armii Krajowej 125
61-381 Poznań
tel. 061/8767088, fax. 061/8750303
http://www. tap. com. pl
e-mail: tap@tap. pl
Nr kat. : L021

Poznań, sierpień 2004

SPIS TREŚCI

Rozdział 1: Wstęp.
Rozdział 2: Klawiatura Galaxy.
Klawisze numeryczne.
Klawisze przeglądania
Klawisz ENTER
Klawisz ESCAPE
Klawisz #
Klawisz *
Sygnalizacja stanu zasilania
Komunikat zgłoszenia systemu.

Moduł KeyProx - CP028

Rozdział 3: Kontrola dostępu ( Moduły MAX I MicroMax)
Moduł MAX.
Moduł MicroMax.
Działanie czytnika MAX/MicroMax.

Rozdział 4: Działanie systemu.
Opcje Menu
Wprowadzenie
Menu Pełne
Szybkie Menu
Dostęp do Menu.
Bezpośredni wybór opcji
Wybór opcji za pomocą systemu menu
Automatyczne wyłączenie menu
Dostęp wielu użytkowników.

4. 1 Opcje załączania.
Załączanie systemu.
Pełne załączenie
Częściowe załączenie.
Przerwanie procedury załączenia.
Wyłączanie systemu.
Wyłączenie systemu przez inżyniera (tylko Galaxy 8, 16, 60, 128 i 504).
Opcje załączania przy pomocy linii typu Klucz.
Załączanie systemu przez linię typu Klucz.
Wyłączanie systemu przez linię typu Klucz.
Opcje załączanie poprzez modułu MAX/Micromax.
Kasowanie alarmów.
Załączanie
Stan załączenia grup.
Czas wyjścia.
Zerowanie czasu wyjścia (Galaxy 8, 18, 60, 128 i 504)
Zerowanie czasu wyjścia (Galaxy 512)
Omijanie linii.
Ostrzeżenie o załączeniu.
Sygnalizacja załączenia.
Logiczny warunek załączania grup.
Czas wejścia.

1
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19

Przekroczenie czasu i drogi wejścia.
Czas rezygnacji.
Błąd załączenia.
Awaria zasilania podczas załączania.

Opcje załączania 11 - 19
Opcja 11 -- Omiń Linie (Szybkie Menu Opcja 0)
Ręczne włączenie ominiętych linii do systemu.
Załączanie systemu z ominiętymi liniami.
Opcja 12 -- Załączenie czasowe.
Opcja 13 -- Załączenie części.
Opcja 14 -- Załączenie wymuszone (Szybkie Menu - Opcja 1)
Opcja 15 -- GONG (Szybkie Menu - Opcja 2)
Opcja 16 -- Załączenie szybkie.
Opcja 17 -- Załączenie części szybkie.
Opcja 18 -- Załączenie " Dom ".
Opcja 19 -- Załączenie całości (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)

4. 2 Opcje informacyjne.
Opcja 21 -- Wyświetl linie (Szybkie Menu - Opcja 3)
Opcja 22 -- Wyświetl rejestr (Szybkie Menu - Opcja 4)
Opcja 23 -- System (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
Opcja 24 -- Drukuj (Szybkie Menu - Opcja 4)
Opcja 25 -- Rejestr MAX
Adres
Opis.
Rejestr zdarzeń MAX/MicroMax. 3 Testowanie systemu.
Opcja 31 -- Test chodzony (Szybkie Menu - Opcja 6)
Zakończenie Testu chodzonego.
Opcja 32 -- Wyjścia
Użytkownicy. 4 Opcje modyfikacji.
Opcja 41 -- Czas/Data (Szybkie Menu - Opcja 7)
Modyfikacja Czasu i Daty systemowej.
Dostrojenie prędkości zegara.
Opcja 42 -- Kody (Szybkie Menu - Opcja 8)
Kody zaprogramowane fabrycznie.
Kod inżyniera.
Wyłączenie autoryzacji administratora dla inżyniera (Galaxy 512).
Wyjście z Trybu Inżyniera.
Kod Administratora.
Programowanie kodów.
1 = Kody użytkowników
2 = Ostrzeganie (Galaxy 128, 504, 512)
Opcja 43 -- Czas letni (Szybkie Menu - Opcja 9)
Opcja 44 -- Śledzenie (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
Tryb Grup.
Opcja 45 -- Sprawdzenie Zegara (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
1 = Przeglądanie (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
2 = Święta (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
3 = Zegary (Galaxy 18, 60, 128, 504)
4 = Wczesne wyłączenie
5 = Praca po godzinach (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
6 = Praca w Weekend (Galaxy 504 & 512)
Opcja 46 -- Omiń Grupę (Galaxy 18, 60 128 & 504)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
37
38
39
40
41

Galaxy 18, 60, 128 & 504
Opcja 47 -- Dostęp Zdalny
Opcja 48 -- Dostęp Inżyniera (Galaxy 512)
Opcja 49 -- Blokada Czasowa (Galaxy 512)

Dodatek A: BIBLIOTEKA
Dodatek B: Komunikaty rejestru zdarzeń

41
42
43
45
49

01-08-2004

Galaxy V4. 5 Instrukcja Administratora

Rozdział 1: Wstęp
Rodzina central alarmowych Galaxy została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technik
komputerowych zarówno pod względem architektury, jak i oprogramowania. Jest to system spełniający
najostrzejsze wymogi stawiane przy zabezpieczaniu obiektów o dużej i średniej skali wielkości oraz tzw. dużym
stopniu ryzyka, system charakteryzujący się dużą niezawodnością i pewnością działania.
Podstawową częścią systemu jest jednostka centralna, która decyduje o jego możliwościach sprzętowych i
programowych. Każda jednostka centralna posiada, w zależności od wersji, od 1 do 4 magistral transmisyjnych
RS485, do których dołączane są moduły systemu w ilości niezbędnej do realizacji danego projektu. Dzięki
przyjętemu sposobowi komunikacji poszczególne moduły systemu mogą być oddalone od centrali do 1 km.
Najprostszy system alarmowy Galaxy nadzoruje do 8 linii dozorowych, najbardziej rozbudowany może
nadzorować 512.
Galaxy posiada otwartą architekturę sprzętową i programową, co pozwala na rozwijanie systemu w miarę
zmieniających się potrzeb użytkownika bez konieczności wymiany całego sprzętu. Rodzina urządzeń Galaxy
została tak zaprojektowana, aby wszystkie oferowane elementy zewnętrzne współpracowały z dowolnie
wybraną jednostką centralną. System Galaxy jest ciągle rozwijany programowo i sprzętowo z zachowaniem
pełnej kompatybilności urządzeń i oprogramowania.
Istotną zaletą systemu Galaxy jest funkcja samo-konfiguracji -- automatyczne rozpoznanie modułów
przyłączonych do magistrali RS485 oraz przyjęcie tzw. standardowych parametrów po włączeniu urządzenia do
sieci zasilającej. Oprócz funkcji i parametrów standardowych dostępny jest szeroki wachlarz możliwości, które
pozwalają zaspokoić potrzeby najbardziej wymagającego inwestora.
Funkcje linii dozorowych oraz wyjść wykonawczych są realizowane w systemie przez podcentrale
(koncentratory). Każda podcentrala posiada 8 linii dozorowych parametryzowanych, przy czym system
rozpoznaje w sposób ciągły 6 stanów rezystancji linii dozorowej (sabotaż-zwarcie, stan niskiej rezystancji, stan
normalny zamknięty, stan alarmu, stan wysokiej rezystancji oraz sabotaż-rozwarcie). Ponadto każda
podcentrala posiada 4 wyjścia tranzystorowe programowalne typu otwarty-kolektor o wydajności prądowej 400
mA służące do wysterowania sygnalizatorów optyczno-akustycznych oraz innych elementów wykonawczych.
Podcentrale mogą występować w systemie w wersji samodzielnej (RIO) lub w wersji z własnym zasilaczem
(SMART PSU). Stosowanie podcentral z własnym zasilaniem (tzw. rozproszone zasilanie) jest szczególnie
uzasadnione w przypadku znacznego rozproszenia modułów w obiekcie. Ma ono na celu wyeliminowanie
spadków napięć zasilających poszczególne urządzenia przy dużym poborze prądu oraz zapewnia dużą
pojemność baterii układu podtrzymania awaryjnego.
Inną zaletą stosowania podcentrali typu SMART PSU jest ciągłe monitorowanie przez system obecności
napięcia zasilającego 220 V oraz stanu naładowania akumulatora służącego do awaryjnego podtrzymania.
Komunikacja użytkownika z systemem odbywa się za pośrednictwem klawiatury Mk7 z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym o pojemności 2 lini po 16 znaków. Wszystkie komunikaty systemu wyświetlane są na
klawiaturach w języku polskim w niezwykle czytelny sposób, co znacznie ułatwia użytkowanie systemu osobom
o słabym przygotowaniu technicznym. System Galaxy posiada tzw. wielodostęp użytkowników, co oznacza, że
istnieje możliwość jednoczesnego operowania na 16 klawiaturach spośród wszystkich zainstalowanych w
systemie.
Kolejnym modułem systemu Galaxy jest moduł interfejsu RS232, który umożliwia dwukierunkową (full-duplex)
komunikację szeregową wg standardu RS232 pomiędzy jednostką centralną Galaxy a komputerem PC lub
drukarką. Moduł ten pełni trzy główne funkcje:
kopiowanie i zapis konfiguracji jednostki centralnej Galaxy,
połączenie z komputerem PC,
połączenie z drukarką.

1

Rozdział 1: Wstęp

01-08-2004

Jednostka centralna Galaxy może zostać podłączona do komputera PC poprzez moduł RS232 w tzw. trybie
bezpośrednim (za pomocą kabla RS232) lub poprzez modem. Zainstalowany na komputerze PC program
Galaxy Gold posiada możliwość zdalnego serwisowania centrali, tzn. programowanie konfiguracji centrali,
modyfikację jej parametrów, odczyt rejestru zdarzeń oraz możliwość załączania i wyłączania dozoru w sposób
identyczny, jak operowanie na rzeczywistej klawiaturze systemu.
Śledzenie i rejestrację alarmów generowanych przez system umożliwia program Alarm Monitoring, pracujący
podobnie jak program Galaxy Gold w środowisku Windows.
W przypadku, gdy monitorowanie systemu lub zdalne serwisowanie odbywa się za pośrednictwem linii
telefonicznej możemy zastosować w systemie Galaxy moduł Telekom lub ISDN.
Monitorowanie oraz zdalne serwisowanie systemu może być również realizowane za pośrednictwem sieci LAN
lub WAN z wykorzystaniem protokołu TCP lub UDP. W tym przypadku należy wyposażyć centralę w moduł
Ethernet - E080.
Producent systemu Galaxy, firma Ademco Microtech, oferuje ponadto samodzielny moduł interfejsu drukarki,
za pomocą którego możemy podłączyć do systemu drukarkę z wejściem szeregowym i skojarzyć ją z rejestrem
zdarzeń lub wydrukować szczegóły zaprogramowania systemu.
Drukowanie może odbywać się w trybie off-line -- tzn. wydruk poszczególnych elementów konfiguracji na
żądanie, lub w trybie on-line -- automatyczny wydruk rejestru zdarzeń z możliwością założenia programowych
filtrów na konkretne typy zdarzeń (alarmy, załączenia i wyłączenia systemu, rejestr związany z kontrolą
dostępu).

Kontrola dostępu
Cechą wyróżniającą system Galaxy spośród wielu systemów alarmowych jest zintegrowany z systemem
sygnalizacji napadu i włamania system kontroli dostępu. Kontrola dostępu realizowana jest za pośrednictwem
czytników zbliżeniowych MAX i MicroMax oraz kart lub breloków. Moduł kontroli dostępu MAX/MicroMax
stanowi połączenie czytnika kart zbliżeniowych, sterownika służącego do komunikacji z jednostką centralną
Galaxy oraz elementu wykonawczego służącego do zwalniania rygla kontrolowanych drzwi. Każdy moduł
MAX/MicroMax może pracować w dwóch trybach: autonomicznym i pod kontrolą systemu Galaxy. W trybie
pracy autonomicznej czytnik nie jest skojarzony z systemem i służy wyłącznie do wysterowania rygla drzwi. Do
każdego czytnika MAX pracującego w trybie autonomicznym można przypisać 475 kart użytkowników oraz
2000 kart do czytnika MicroMax.
W trybie pracy pod kontrolą systemu Galaxy prócz funkcji wykonawczej można uzyskać informacje dotyczące
daty, czasu zdarzenia oraz numeru i nazwy użytkownika poruszającego się w obszarze kontrolowanym przez
moduł MAX/MicroMax. Stan otwarcia drzwi kontrolowany jest w sposób ciągły za pośrednictwem czujnika
magnetycznego zainstalowanego na drzwiach, przyłączonego do wejścia CONTACT czytnika. Każde
nieautoryzowane naruszenie drzwi dostępu i uaktywnienie wejścia CONTACT, bez uprzedniej prezentacji
ważnej karty, powoduje wygenerowanie alarmu w systemie. Czytnik MAX/MicroMax posiada ponadto wejście
oznaczone jako EGRESS służące do podłączenia przycisku wyjścia. Podanie sygnału OV na wejście EGRESS
powoduje taki sam efekt jak zaprezentowanie ważnej karty.
Moduły MAX/MicroMax mogą być wykorzystywane również do załączania i wyłączania systemu bez
konieczności korzystania z klawiatury numerycznej oraz do kasowania alarmów. Każdej karcie zbliżeniowej
można przypisać tzw. funkcję MAX, która może być dowolną pozycją z menu programowania centrali (np.
załączenie czasowe systemu, wydruk rejestru zdarzeń, wydruk kodów użytkowników, itd. ). W miejscach gdzie
wymagany jest dostęp dualny można zastosować moduł KeyProx - klawiaturę ze zintegrowanym czytnikiem
kart zbliżeniowych.
Zdarzenia związane z kontrolą dostępu są zapisywane w podręcznym rejestrze zdarzeń MAX o maksymalnej
pojemności do 1000 zdarzeń lub mogą być drukowane w trybie on-line.

2

Możliwości programowe systemu Galaxy
System Galaxy oferuje obsłudze technicznej bardzo bogate narzędzia programowe oraz funkcje diagnostyczne.
Jedną z opcji systemu jest możliwość pomiaru rezystancji linii dozorowej, napięcia na wyjściach zasilających
poszczególne moduły systemu, pomiar poboru prądu z poszczególnych zasilaczy typu SMART PSU oraz
możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji pomiędzy jednostką centralną a modułami systemu.
Wszystkie informacje na ten temat mogą być wyświetlone na klawiaturze lub na ekranie komputera.
System alarmowy Galaxy może być podzielony na 32 niezależne podsystemy nazywane grupami. Do grup
możemy przypisać poszczególne linie dozorowe, wyjścia programowalne, klawiatury, czytniki kontroli dostępu,
a następnie przy programowaniu kodów użytkowników określamy, do których podsystemów użytkownik ma
dostęp.
Galaxy wyróżnia się rozbudowanym zestawem kodów dostępu, pozwalającym na stosowanie kodów 4-, 5-, 6cyfrowych oraz przypisywanie poszczególnym kodom tzw. stref czasowych. Operowanie na systemie może
odbywać się w takim przypadku tylko w ściśle określonym przedziale czasowym. W systemie można
zaprogramować tzw. kody tymczasowe, które tracą ważność po upływie określonego czasu, oraz tzw. kody
dualne. W przypadku kodu dualnego dostęp do systemu uzyskujemy po wprowadzeniu dwóch kodów dualnych
w ściśle określonym czasie. Każdemu z kodów można przypisać jeden z siedmiu poziomów autoryzacji,
określając w ten sposób, do których funkcji i parametrów systemu użytkownik będzie miał dostęp (np.
użytkownik o poziomie,, 0" może tylko zarejestrować się w systemie, a użytkownik o poziomie,, 1" może
załączać system, itd. W systemie Galaxy można zaprogramować maksymalnie 999 użytkowników, przy czym
każdy użytkownik może mieć przypisany kod PIN oraz kartę kontroli dostępu.
W systemie Galaxy można zaprogramować 45 funkcji linii dozorowych, w zależności od zastosowanego
czujnika, np. : przycisk napadowy, detektor ruchu PIR, czujnik przeciwpożarowy, czujnik gazu, magnetyczny
czujnik otwarcia itd. Poza standardowymi funkcjami linii dozorowych użytkownik może zdefiniować w systemie
dwie funkcje linii wg własnych wymagań. Zdefiniowanie nowej funkcji linii dozorowej polega na określeniu
statusu linii (przy jakich warunkach załączenia systemu linia działa), określeniu wpływu linii na rozpoczęcie
procedury załączania systemu oraz typu wyjścia współpracującego z linią.
Bogata oferta funkcji linii dozorowych oraz wyjść programowalnych pozwala na włączenie do systemu
rozmaitych urządzeń (np. : sterowania kamerami telewizji przemysłowej, sterowania urządzenia oddymiającymi
systemu przeciwpożarowego itd.
System sygnalizacji napadu i włamania oraz kontroli dostępu Galaxy, dzięki swojej architekturze i
możliwościom programowym, znalazł zastosowanie w szerokiej gamie obiektów, do których zaliczyć można
obiekty bankowe, obiekty o charakterze strategicznym i militarnym oraz obiekty charakteryzujące się znacznym
rozproszeniem na dużym obszarze, np. lotniska.
W celu wizualizacji zdarzeń alarmowych w systemie można zastosować również tablicę synoptyczną Galaxy,
której sterownik może obsługiwać maksymalnie 640 punktów, rozmieszczonych na planie chronionego obiektu.
Reasumując można stwierdzić, iż system Galaxy należy obecnie do jednych z najbardziej zaawansowanych
pod względem architektury oraz oprogramowania. Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM
zakwalifikował go do grupy urządzeń klasy,, S" ( system do zastosowań specjalnych -- świadectwo nr 01/03).

3

4

Klawiatura Galaxy Mk7 LCD posiada wyświetlacz o pojemności 2 linii po 16 znaków.

GALAXY 512 V4. 50
08:58 WTO 22 LIS

A

5

6

B

7

8

9

en t

0

#

es c

Klawiatura LCD MK7 (Nr kat. CP027)

Rysunek 2-1. Klawiatura Galaxy.

Używanie klawiatury.
Klawisze numeryczne używane są do wprowadzenia osobistego numeru identyfikacyjnego użytkownika - kodu
PIN, który służy do identyfikacji użytkowników w systemie i nadaniu im stosownych praw dostępu do funkcji
systemu. Kod PIN jest czterocyfrową liczbą całkowitą zapisaną w systemie dziesiętnym.

Rozdział 2: Klawiatura Galaxy

Domyślne kod PIN
Inżynier
Użytkownik zdalny
Manager

112233
543210
1234

Tabela 2-1. Domyślne kody PIN.
Klawisze numeryczne używane są również w trakcie obsługi opcji systemu do wprowadzania i modyfikacji
danych oraz dokonywania wyboru.

A
& gt;

B
& lt;

Klawisze te używane są do załączania systemu Galaxy.
Naciskając klawisz A lub B natychmiast po wprowadzeniu kodu
PIN można uruchomić jedną z dwóch procedur załączania
systemu. Klawisz A inicjuje pełne załączenie systemu Galaxy, zaś klawisz B powoduje częściowe załączenie.
Po poprawnym załączeniu systemu, klawisz A używany jest do poruszania się po menu systemu,, do przodu", a
klawisz B,, wstecz".

ent

Klawisz ent jest używany do:
wybrania wskazanej opcji z menu;
zatwierdzenia wprowadzonych danych.

esc

Klawisz esc pozwala na opuszczenie wybranej opcji bez zapisania wprowadzonych zmian. Kolejno
następujące po sobie naciśnięcia tego klawisz powodują,, wyjście" poziom wyżej w menu systemu, aż do
uzyskania na wyświetlaczu komunikatu zgłoszenia systemu.
Klawisz esc pozwala również na przerwanie procedury załączania systemu, jeżeli zostanie naciśnięty w trakcie
odliczania czasu wyjścia.

#
Klawisz # jest używany:
o

do wyboru statusu, gdy opcja wymaga ustawienia statusu ze ściśle określonej przez system listy
(aktywna, nieaktywna),

aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opcji; na przykład naciśnięcie klawisza # w opcji
22=WYŚWIETL REJESTR pokazuje szczegóły dotyczące zarejestrowanych alarmów oraz numer
użytkownika i klawiatury, za pomocą których skasowany został alarm lub wyłączony system,

do wyłączenia systemu pod przymusem; należy wprowadzić kod użytkownika, a następnie nacisnąć
dwa razy klawisz # i klawisz ent; spowoduje to uaktywnienie wyjścia typu Przymus.

*
Klawisz * używany jest do:
modyfikacji lub usuwania kodów PIN w opcji KODY oraz symboli alfanumerycznych w opisach,

uruchamiania wydruku rejestru zdarzeń podczas przeglądania w opcji 22 = WYŚWIETL REJESTR oraz
25 = Rejestr MAX.

wyświetlania statusu grup; kiedy aktywna jest opcja Pokaż status (szczegóły w opisie opcji
58. 6=KLAWIATURA=Pokaż status), jednoczesne naciśnięcie klawiszy * i #, podczas gdy na
wyświetlaczu pokazany jest komunikat zgłoszenia systemu, powoduje wyświetlenie stanu załączenia
grup:

W = wyłączona ( wszystkie linie w grupie są zamknięte)
O = wyłączona ( przynajmniej jedna linia w grupie otwarta)
Z = załączona,
C = częściowo załączona
B = zablokowana,
- = grupa nie przyporządkowana do tej klawiatury;
UWAGA: Opcja Pokaż status pokazuje stan załączenia grup, podczas gdy system jest załączony
(wyświetlacz pusty) lub wyłączony (na wyświetlaczu zgłoszenie systemu); opcja ta nie działa w
Trybie Inżyniera.
Ponowne naciśnięcie klawiszy * i # powoduje pokazanie stanu załączenia grup indywidualnie. Aby zmienić
aktualnie pokazywaną grupę należy nacisnąć klawisze * i A jednocześnie (następna) lub klawisze * i B
(poprzednia).
Jednoczesne naciśnięcie klawiszy * i # w stanie przeglądania stanu załączenia grup, powoduje powrót systemu
do stanu początkowego, na wyświetlaczu pojawia się zgłoszenie systemu.

Galaxy 504 i 512
Centrale Galaxy 504 oraz 512 posiadają 32 grupy; pokazywane są one na wyświetlaczu w czterech blokach po
8 grup - A, B, C i D. Poszczególne bloki można wybrać do przeglądania przez naciśnięcie klawiszy * i A lub * i
B.

Zielona dioda LED informuje o stanie zasilania głównego oraz stanie akumulatora.

Dioda LED
Świeci
Powolne miganie
Szybkie miganie

Stan zasilania
sieciowego
obecne
awaria zasilania
awaria zasilania

Stan
akumulatora
dobry
rozładowany

bezpiecznika
uszkodzony

Tabela 4-5. Stan zasilania głównego i akumulatora.
UWAGA: Należy zwrócić uwagę, aby zainstalowany akumulator był naładowany
oraz miał odpowiednią pojemność.
Centrala nie jest fabrycznie wyposażona w akumulator.

Komunikat zgłoszenia systemu.
12:26 PIA 30 MAR
Zgłoszenie w trybie
podstawowym
TRYB INŻYNIERA
Zgłoszenie w Trybie
Inżyniera

Komunikat zgłoszenia systemu jest informacją, jaka pojawia się na wyświetlaczu klawiatury podczas, gdy
system jest w stanie wyłączonym. Oznacza on gotowość systemu do przyjęcia z klawiatury sekwencji
sterujących lub programujących.
Możliwe są dwa rodzaje komunikatów zgłoszenia systemu:
zgłoszenie w trybie podstawowym - system pokazuje model Galaxy, wersję oprogramowania, a w drugiej
linii bieżący czas i datę;
zgłoszenie w Trybie Inżyniera - system pokazuje model Galaxy, wersję oprogramowania, a w drugiej linii
napis: TRYB INŻYNIERA.

Galaxy KeyProx (CP028)
Wstęp
Galaxy KeyProx stanowi połączenie standardowej klawiatury Galaxy MK7 oraz czytnika kart zbliżeniowych w
jednej obudowie. Czytnik kart zbliżeniowych jest umiejscowiony w dolnej części obudowy klawiatury. Pozwala to
na realizację dualnego dostępu do chronionej strefy, bez potrzeby używania odrębnego czytnika. Zastosowanie
modułu jest szczególnie wygodne, gdy wymagane jest załączenie/wyłączenie systemu alarmowego przy
pomocy PINu i karty. Moduł Keyprox może być używany z centralami Galaxy 8, 18, 60, 128, 504 oraz 512.
Centrala Galaxy musi posiadać wersję oprogramowania 1. 18 lub wyższą.

Działanie
Działanie modułu KeyProx jest identyczne jak klawiatury MK7. Czytnik umieszczony w klawiaturze widziany jest
przez centralę jako czytnik MAX pracujący w trybie on-line. Programowanie czytnika odbywa się identycznie jak
w przypadku standardowego modułu MAX, z wyjątkiem wyboru adresu ( ustawianego mechanicznie). Moduł
przewidziany jest głównie do pracy z funkcyjną kartą MAX i nie posiada wbudowanego przekaźnika do
sterowania ryglem drzwi. Funkcje związane z kontrolą przejścia mogą być zrealizowane z wykorzystaniem linii
dozorowych, wyjść oraz połączeń programowych centrali Galaxy.

Typy kart
Moduł dostępny jest w dwóch wersjach: z czytnikiem akceptującym karty pracujące w formacie ASK (CP028)
lub karty w formacie ASK i HID 26, 34 i 37 bitów ( CP028-H).
Obie wersje współpracują również z dotychczasowymi kartami MAX, jednakże przy stosowaniu w systemie
kombinacji czytników MAX i KeyProx, wymagane jest przypisanie karty MAX do dwóch niezależnych
użytkowników.

Procedura automatycznego wczytywania karty
Ponieważ nie wszystkie karty zbliżeniowe i breloki posiadają nadrukowany na nich numer identyfikacyjny, w
module KeyProx wprowadzono opcję automatycznego wczytywania karty. Opcja ta znacznie skraca czas
wprowadzania nowych użytkowników do systemu, eliminując konieczność wpisywania długiego numeru karty z
klawiatury lub za pomocą komputera PC.

Uwaga: Procedura automatycznego wczytywania karty powinna być używana tylko po wybraniu opcji menu
służącej do programowania kart ( 42. 1. 7)
Procedura wczytywania karty jest następująca:
1. Przy pomocy modułu KeyProx wybierz opcję menu 42. Wybierz numer użytkownika, któremu chcesz
przypisać kartę. W menu użytkownika wybierz opcję 7= Numer MAX.
2. Wybierz tryb automatycznego wczytywania karty przez jednoczesne naciśnięcie klawiszy A oraz 1.
Klawiatura wyemituje podwójny sygnał dźwiękowy informujący o wejściu do trybu wczytywania karty.
3. W ciągu trzech sekund od sygnału dźwiękowego przyłóż do modułu KeyProx kartę, którą chcesz
przypisać użytkownikowi.
4. Numer karty pojawi się na wyświetlaczu klawiatury.
5. Naciśnij ENT, aby wprowadzić kartę do pamięci.
6. W celu wprowadzenia większej liczby kart powtórz powyższą procedurę dla kolejnych użytkowników.

10

Rozdział 3: Kontrola dostępu (Moduły MAX i MicroMax)
Moduł MAX

LED 1 (green)
door strike open

LED 2 (red)
door closed

LED 6 (red)
programming

LED 3 (red)
add mode

mode

MAX

LED 4 (red)
void mode

LED 5 (red)
Nightlock mode

Rysunek 3-1. Diody LED modułu MAX.
Moduł MicroMAX
Czytnik MicroMax wykonany jest w małej, hermetycznej obudowie ( IP67),
z zabezpieczeniem sabotażowym ( typu infra-red). Zakres odczytu karty dla czytnika MicroMax został
zwiększony do 90 mm.

Diody LED

1 = Obecność karty (żółta)
2 = Drzwi otwarte (zielona)
3 = Drzwi zamknięte (czerwona)
4 = Tryb nocny (czerwona)
5 = Tryb dodawania użytkownika (czerwona)
6 = Tryb odejmowania użytkownika (czerwona)
7 = Tryb programowania
MicroMAX

Rysunek 3-2. Diody czytnika MicroMax.

11

Rozdział 3: Kontrola dostępu

Działanie czytnika MAX/MicroMax.
Uaktywnienie czytnika MAX/MicroMax może być dokonane za pomocą ważnej karty. Otwarcie drzwi podczas,
gdy dioda LED 2 świeci powoduje powstanie alarmu. Czytnik wydaje sygnał dźwiękowy, a dioda LED 1 miga, aż
do momentu zamknięcia drzwi.
Po aktywacji przycisku wyjścia, drzwi mogą być otwarte bez uruchomienia alarmu.

Otwarcie drzwi przez czytnik MAX/MicroMax.
1. Upewnij się, czy dioda LED 2 świeci a pozostałe są wygaszone. Przesuń przed czytnikiem kartę (standardową lub kartę nocnego dostępu). Dioda LED 2 gaśnie a dioda
LED 1 zapala się na czas określony parametrem Czas wejścia.

3. Otwórz drzwi. (tylko gdy dioda LED 1 jest zapalona)
4. Zamknij drzwi; dioda LED 1 gaśnie a dioda LED 2 zapala się. Drzwi należy zamknąć w nieprzekraczalnym
czasie określonym przez parametr systemu Czas otwarcia, w przeciwnym przypadku zostanie
uaktywniony alarm.

Dostęp nocny (tylko w trybie autonomicznym).
Czytnik, który znajduje się w stanie blokady nocnej może być otwarty tylko przy użyciu karty, którą
zaprogramowano na dostęp nocny. Procedura otwarcia jest identyczna, jak przy normalnym otwarciu czytnika.

UWAGA: W stanie blokady nocnej czytnika standardowa karta użytkownika nie działa.

Karta funkcyjna (tylko w trybie On-Line).
Do karty MAX można przyporządkować pojedynczą opcję z menu systemu (zobacz opis opcji 42. 8 = KODY.
Kody użytkowników. Funkcja MAX). Aby uaktywnić funkcję przyporządkowaną do karty MAX należy
przytrzymać kartę przez trzy sekundy przed czytnikiem; wszystkie diody LED zapalą się. Jeżeli z czytnikiem
MAX/MicroMax skojarzona jest klawiatura, na wyświetlaczu pojawią się szczegóły dotyczące tej opcji. Jeżeli
nie, to można skorzystać z dowolnej klawiatury w grupie; naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje
wyświetlenie powyższej informacji.

Załączanie systemu kartą funkcyjną.
Jeżeli karta jest przyporządkowana do jednej z opcji załączania systemu (opcje 12, 13, 14 oraz od 16 do 19), to
karta ta uruchamia procedurę załączenia systemu dla grup przyporządkowanych do tej karty.

UWAGA: Jeżeli zaprogramowana jest Restrykcja grup, to załączone zostaną tylko te grupy, które są
wspólne dla czytnika i karty.

Aby wyłączyć system za pomocą czytnika MAX/MicroMax należy przesunąć kartę przed czytnikiem. Czytnik
wyda sygnał dźwiękowy oraz zapali się dioda LED 2. Wszystkie grupy przyporządkowane do czytnika zostaną
wyłączone.

12

System Galaxy posiada szeroką gamę opcji menu, które służą do zaprogramowania jego działania.
Dostępne są dwa rodzaje menu:

1. Menu Pełne - pełen zestaw opcji systemu Galaxy. Dostępne ( fabrycznie) jedynie dla Administratora oraz
dla Inżyniera systemu.

UWAGA: W dalszej części tekstu Menu Pełne będzie określane jako Menu.

2. Szybkie Menu - zawiera tylko część opcji systemu. Menu szybkie jest domyślnie przypisane

użytkownikom systemu i osiągalne jest po wpisaniu kodu użytkownika (poziom 3 i wyższy). W przypadku
central Galaxy 8 i 18 menu to jest przypisane domyślne również dla Administratora.

Opcje w Menu Pełnym zorganizowane są w wielopoziomową strukturę hierarchiczną. Każdy poziom struktury
dostępny jest dla użytkownika z odpowiednio wyższym poziomem autoryzacji.

Szybkie Menu

Pełne Menu

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Poziom 6

0 = Omiń Linie

10 = Załączenie

20 = Wyświetlenie

30 = Test

40 = Zmiany

1 = Zał. Wymusz.

11 = Omiń Linie

21 = Wyśw. Linie

31 = Test Chodz 41 = Czas/Data

2 = Gong

12 = Zał. Czasowe

22 = Wyśw. Rejestr

32 = Wyjścia

3 = Wyśw. Linie

13 = Zał. Części

23 = System

43 = Czas Letni

4 = Wyśw. Rejestr

14 = Zał.

24 = Drukuj

44 = Śledzenie

5 = Drukuj

15 = Gong

25 = Rejestr MAX

45 = Ster. Zegara

6 = Test Chodz.

16 = Zał. Szybkie

46 = Omiń Grupę

7 = Czas/Data

17 = Szybk. Część

47 = Dostęp Zdalny

8 = Kody

18 = Zał. " DOM "

48 = Dostęp Inż.

9 = Czas Letni

19 = Zał. Całości

49 = Blokada Czas.

42 = Kody

Szybkie Menu pozwala użytkownikom, którym przypisano poziom 3 i wyższy, na szybki (jednym klawiszem)
wybór maksymalnie 10 opcji, ponumerowanych od 0 do 9. Zestaw opcji dostępnych w menu szybkim może być
programowany za pomocą opcji 59 = SZYBKIE MENU.

13

Rozdział 4: Działanie systemu

Jedynie ważne kody użytkowników (poziom 3 i wyższe) posiadają dostęp do opcji menu Galaxy. Dostęp do
poszczególnych opcji programowany jest przez Inżyniera (szczegóły w opisie opcji 42 = KODY). Użytkownicy
nie mają dostępu do opcji, które nie zostały im przypisane przez Inżyniera (również do opcji wpisanych do
szybkiego menu).
Możliwe są dwa sposoby wyboru opcji menu:

1. Bezpośrednio, podając numer opcji: Kod użytkownika + ent + numer opcji + ent. Wybór za pomocą przewijania opcji menu:
Kod użytkownika + ent + A (aby wybrać poziom menu) + ent;
klawisz A (aby wybrać opcję) + ent.

Bezpośredni wybór opcji menu
Bezpośredni wybór opcji polega na podaniu jej numeru, po czym o ile numer jest poprawny (tzn. istnieje opcja o
tym numerze) zostaje ona wybrana.
Numer wpisanej opcji musi być ważny dla aktualnie wybieranego poziomu menu.

Sekwencyjny wybór opcji menu
System menu pozwala na wybór opcji poprzez sekwencyjne przemieszczenie się po strukturze menu (za
pomocą klawiszy A oraz B). Naciśnięcie klawisza ent spowoduje wybranie aktualnie wskazywanej przez
system menu opcji.

Jeżeli w trakcie obsługi systemu przez dwie minuty nie zostanie zarejestrowane żadne naciśnięcie klawisza,
system automatycznie kończy sesję dostępu do menu; na wyświetlaczu pojawia się zgłoszenie systemu.

UWAGA:

W przypadku uruchomienia opcji Test Chodzony powyższa funkcja nie działa. Jeżeli jednak
przez 20 minut nie będą testowane żadne linie dozorowe oraz nie zostanie naciśnięty w tym
czasie żaden klawisz, system automatycznie powróci do stanu zgłoszenia.

Dostęp wielu użytkowników.
Centrale Galaxy 60, 128, 504 i 512 pozwalają na dostęp do opcji systemu jednocześnie wielu użytkownikom.
Odpowiednio 4, 8, 16 i 16 użytkowników może jednocześnie operować w systemie.
Modele Galaxy 8 i 18 pozwalają na dostęp jednego użytkownika (jednocześnie tylko jeden użytkownik może
operować w systemie).

14

Wprowadź: KOD + A
Jeżeli grupy w systemie są odblokowane oraz kod użytkownika został autoryzowany do wyboru grupy,
klawiatura pokazuje status dostępnych grup:
ZAŁĄCZ A12345678
Grupy ZW ----W

Naciskając klawisz odpowiadający grupie przełączamy jej status z Z na W (lub odwrotnie).
ZAŁACZ A12345678
Grupy
ZZ-W
----

Wciśnięcie klawisza ent spowoduje zatwierdzenie wprowadzonych zmian. Wybrane grupy zostają załączone.
Jeżeli grupy są nieaktywne lub użytkownik nie posiada autoryzacji do wyboru grup, wprowadzając kod
użytkownika, a następnie naciskając klawisz A powodujemy natychmiastowe uruchomienie procedury
załączenia systemu.

C S
ZA

060

Klawiatura pokazuje czas odliczanie czasu wyjścia. Po upłynięciu tego czasu lub gdy załączenie systemu
zostało zakończone przez linie dozorowe typu Ostatnie WE/WY lub PRZYCISK, po upływie czterech sekund
klawiatura oraz Sygnalizatory WE/WY emitują dwa długie dźwięki, jako potwierdzenie załączenia. Na
wyświetlaczu klawiatury pojawia się komunikat: SYSTEM ZAŁĄCZONY, po czym wyświetlacz pozostaje pusty.

Procedura ta jest podobna do pełnego załączenia systemu, za wyjątkiem końcowego komunikatu systemu o
załączeniu. Częściowe załączenie systemu dotyczy tylko tych linii dozorowych, które mają odblokowany atrybut
Częściowego załączenia (zobacz opis opcji 52. 5 = PROGRAMOWANIE LINII. Częściowe).

Wprowadź: KOD + B

CZESC. ZAŁĄCZ. 060

Pełne i częściowe załączenie systemu może być przerwane przez naciśnięcie klawisza esc (na klawiaturze
użytej do uruchomienia procedury załączenia).

15

Aktywacja linii dozorowej typu Ostatnie WE/WY lub Wejście podczas, gdy grupa, do której należą jest
załączona oraz wpisanie kodu użytkownika zakończone naciśnięciem klawisza A powoduje wyłączenie
systemu.
o Jeżeli użytkownik nie posiada autoryzacji do wyboru grup, wszystkie grupy przypisane do kodu
użytkownika zostaną wyłączone.
o Jeżeli użytkownik posiada autoryzację do wyboru grup, użycie linii dozorowej typu Ostatnie WE/WY lub
Wejście spowoduje wyłączenie tylko tej grupy, do której przypisana jest linia, pozostałe grupy
pozostają załączone. System pokazuje status grup. Aby wyłączyć pozostałe grupy należy podać numer
grupy i nacisnąć klawisz ent.

Wyłączenie systemu przez Inżyniera (Galaxy 8, 18, 60, 128 i 504).
Inżynier może wyłączyć system tylko wtedy, gdy został on załączony przy użyciu kodu Inżyniera. System nie
może być wyłączony przez Inżyniera, jeżeli był wcześniej załączony przez innego użytkownika.

Opcje załączania przy pomocy linii typu KLUCZ.
Linie dozorowe zaprogramowane jako KLUCZ mogą być używane do pełnego, częściowego załączania lub
wyłączania systemu.

Załączanie systemu przez linię typu KLUCZ.
Linia typu KLUCZ uruchamia procedurę załączania systemu dla każdej grupy przypisanej do tej linii. Na końcu
czasu wyjścia lub gdy procedura załączania jest zakończona przez zamknięcie linii typu Ostatnie WE/WY lub
Przycisk, po upływie ok. 4 sekund pojawiają się dwa długie sygnały dźwiękowe Sygnalizatora WE/WY oraz
brzęczyka klawiatury. Oznacza to załączenie systemu.

UWAGA: Jeżeli linia typu KLUCZ posiada odblokowany atrybut częściowego załączenia, to użycie tej linii
powoduje załączenie częściowe systemu.

Wyłączanie systemu przez linię typu KLUCZ.
Aktywacja linii typu KLUCZ podczas gdy grupa, do której jest przypisana linia, jest załączona powoduje
wyłączenie tej grupy. Wszystkie inne grupy, które zostały przypisane do tej linii zostaną również wyłączone.

Opcje załączania przy pomocy modułu MAX/MicroMax.
Załączanie systemu za pomocą kart MAX.
Karty użytkowników MAX mogą być użyte do załączania i wyłączania systemu. Aby karta MAX (lub brelok)
mogła pełnić rolę,, klucza" załączającego/wyłączającego system, musi być ona skojarzona z jedną z opcji
załączania (szczegóły w opisie opcji 42. Kody użytkowników, Funkcja MAX). Przyłożenie karty
do czytnika MAX na okres dłuższy niż 3 sekundy powoduje aktywację funkcji przypisanej do karty MAX..
Wyłączanie systemu za pomocą kart MAX.
Jeżeli jakakolwiek grupa przyporządkowana do modułu MAX jest załączona, użycie karty MAX wyłącza ją ( oraz
wszystkie inne załączone grupy, które skojarzone są z czytnikiem i kartą).

Moduł MAX i karta MAX muszą posiadać wspólne grupy, aby wykonanie procedury wyłączenia
systemu było możliwe.

Każdy wygenerowany przez system Galaxy alarm powinien być skasowany, a system powinien być
zresetowany (Reset systemu). Kasowanie alarmu polega na wprowadzeniu dowolnego (poprawnego) kodu
użytkownika (poziom 2 i wyżej), przypisanego do grupy, w której powstał alarm. Sygnał dźwiękowy zostanie
wyłączony, a na klawiaturze pojawi się informacja, która linia dozorowa wygenerowała alarm.

16

Jeżeli wprowadzony kod użytkownika posiada niedostateczny poziom uprawnień do resetu systemu, klawiatura
pokaże komunikat WEZWIJ MANAGERA - WYMAGANY RESET lub WEZWIJ INŻYNIERA -WYMAGANY
RESET, w zależności od typu alarmu i wymaganego poziomu uprawnień.
System Galaxy jest resetowany przez wprowadzenie poprawnego kodu użytkownika przyporządkowanego do
grupy, która wygenerowała alarm. Użytkownik powinien posiadać poziom uprawnień odpowiedni do poziomu
wymaganego przez typ powstałego alarmu - Włamanie, Sabotaż lub Napad. Na klawiaturze pojawi się
informacja o linii dozorowej, która wywołała alarm.

UWAGA: W przypadku powstania alarmu sabotażowego (na linii lub w module) reset systemu nie będzie
możliwy, aż do momentu usunięcia przyczyny alarmu.

Galaxy 8, 18, 60, 128 & 504
Ponowne załączenie systemu będzie niemożliwe, aż do momentu, gdy wszystkie linie, które były otwarte
podczas ostatniego alarmu nie zostaną zamknięte. Adresy linii, które zostały otwarte (wygenerowały alarm)
pokazane są na wyświetlaczu klawiatury, przy czym nie pojawiają się żadne sygnały dźwiękowe. Zamknięcie
wszystkich linii umożliwi ponowne załączenie systemu.
Kasowanie alarmu za pomocą karty MAX.
Możliwe jest skasowanie alarmu i wykonanie resetu systemu za pomocą karty MAX, pod warunkiem, że
użytkownik karty posiada odpowiedni poziom autoryzacji do przeprowadzenia tej procedury. Po przyłożeniu
karty, alarm zostaje skasowany, a klawiatura pokazuje szczegóły dotyczące zdarzenia. Informacja ta jest
wyświetlana przez 2 minuty, a następnie przy powrocie do komunikatu zgłoszenia systemu wykonywana jest
procedura resetu systemu.

Skasowanie alarmu za pomocą karty MAX jest możliwe tylko wtedy, gdy karta posiada
przypisaną jedną z opcji załączania systemu ( szczegóły w opisie opcji 42=KODY. Kody
użytkowników.

Centrale Galaxy dostarczają użytkownikowi szereg informacji i wsparcia w trakcie wykonywania procedury
załączania lub wyłączania systemu. Pozwala to na minimalizację możliwości popełnienia błędu przez
użytkownika systemu.

Stan załączenia grup ( Status).
Jeżeli parametr Pokaż status jest odblokowany, jednoczesne naciśnięcie klawiszy * i # na klawiaturze
(podczas komunikatu zgłoszenia systemu) pokazuje stan załączenia grup.

STATUS 12345678
Grupy AWZZOBC-Grupy - blok A

Z
W
O
C
-

- grupa załączona
- grupa wyłączona (wszystkie linie w grupie zamknięte)
- grupa wyłączona (przynajmniej jedna linia w grupie otwarta)
- grupa częściowo załączona
- grupa zablokowana czasowo
- grupa nie przypisana do klawiatury

17

UWAGA: Wyświetlenie stanu załączenia grup działa zarówno, gdy system jest załączony jak i wyłączony.
Wyświetlenie stanu załączenia grup w Trybie Inżyniera jest niemożliwe.

Ponowne naciśnięcie klawiszy * i # powoduje przejście do przeglądania stanu załączenia grup osobno.
Pomiędzy grupami przemieszczamy się za pomocą jednocześnie naciskanych klawiszy * i A oraz * i B.
08:58 WTO 22 LIS
A1W ARCHIWUM
Grupa A1 jest wyłączona

Ponowne naciśnięcie klawiszy * i # powoduje zakończenie przeglądania stanu załączenia grup, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat zgłoszenia systemu.

Centrale Galaxy 504 i 512 posiadają 32 grupy. Wyświetlanie ich stanu odbywa się w blokach oznaczonych
kolejno A, B, C oraz D, po 8 grup. Naciśnięcie jednocześnie * i A oraz * i B pokazuje kolejno poszczególne
bloki.

W momencie rozpoczęcia procedury załączania system emituje sygnał dźwiękowy. Klawiatura użyta do
załączania pokazuje czas jaki pozostał do zakończenia procedury.

Zerowanie czasu wyjścia (Galaxy 8, 18, 60, 128 & 504)
Jeżeli w trakcie załączania systemu zostanie otwarta jakakolwiek linia dozorowa, pojawia się szybki przerywany
sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu klawiatury, z której zainicjowano procedurę załączenia systemu można
sprawdzić, która linia została otwarta. Za pomocą klawiszy A i B można przeglądać listę otwartych linii, ich
funkcje i adresy. Zamknięcie linii powoduje, że procedura załączenia rozpoczynana jest od początku, a
odliczony wcześniej czas wyjścia jest zerowany.

Jeżeli parametr Alarm wyjścia jest odblokowany (ustawienie fabryczne), otwarcie jakiejkolwiek linii dozorowej
(za wyjątkiem linii typu Ostatnie We/Wy, Wyjście, Wejście, Przycisk, Bezpieczeństwa/Ostatnie We/Wy lub
Częściowe/Ostatnie We/Wy, gdy działa jako Ostatnie We/Wy) podczas załączania systemu pojawia się
szybki przerywany sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu klawiatury z której zainicjowano procedurę załączenia
systemu można sprawdzić, która linia została otwarta.
Dla linii typu Ostatnie We/Wy, Wyjście, Wejście, Przycisk, Bezpieczeństwa/Ostatnie We/Wy lub
Częściowe/Ostatnie We/Wy, gdy działa jako Ostatnie We/Wy otwarcie generuje wolny przerywany sygnał
dźwiękowy, a klawiatura nie pokazuje linii, które zostały otwarte.

Jeżeli w trakcie załączania systemu jakiekolwiek linie zostały ominięte, to na klawiaturze można sprawdzić ich
liczbę.

Przez ostatnie 25% zaprogramowanego czasu wyjścia system generuje przerywany sygnał dźwiękowy
informujący użytkownika, że system zostanie za chwilę załączony.

18

Po upłynięciu czasu wyjścia system nie wydaje sygnału dźwiękowego przez cztery sekundy. Pozwala to na
zablokowanie drzwi oraz ustabilizowanie pracy czujników przed ostatecznym załączeniem systemu. Załączenie
systemu sygnalizowane jest dwoma długimi dźwiękami. Klawiatura pokazuje komunikat SYSTEM
ZAŁĄCZONY.

Jeżeli dla danej grupy zaprogramowana została opcja Ustawienie logiki, stan załączenia grup musi
odpowiadać warunkom określonym w tej opcji, aby możliwe było jej załączenie. Jeżeli warunki te nie są
spełnione, załączenie grupy jest niemożliwe. Jeżeli załączamy jednocześnie kilka grup, a jedna z nich
(zdefiniowana jak powyżej) nie spełnia warunków określonych przez Ustawienie logiki, to wszystkie grupy za
wyjątkiem tej jednej zostaną załączone. System nie ostrzega użytkownika o tym fakcie.
Jeżeli żadna z grup nie może być załączona na skutek niespełnienia warunków logicznych, system pokazuje
ostrzeżenie jak poniżej. Komunikat ten nie pojawi się, jeżeli jakakolwiek grupa zostanie załączona.

2 Grupy nie zał.
[ & lt;][ & gt;] przegląd.

Czas wejścia.
Procedura wyłączenia systemu rozpoczyna się po aktywacji linii Ostatnie We/Wy lub Wejście. Pojawia się
pulsujący sygnał dźwiękowy oznaczający, że trwa odliczanie czasu wejścia. Użytkownik musi powinien
natychmiast podejść do klawiatury i wyłączyć system, zanim upłynie czas wejścia. Po odliczeniu 75% czasu
wejścia sygnał dźwiękowy zaczyna szybko pulsować, co oznacza, że czas wejścia dobiega końca.

Przekroczenie czasu i drogi wejścia.
Jeżeli użytkownik nie wprowadzi poprawnego kodu przed upłynięciem czasu wejścia system generuje alarm.
Zapisywane jest to w rejestrze zdarzeń systemu jako Koniec czasu wejścia.
Jeżeli podczas wejścia użytkownik zboczy z ustalonej drogi wejścia i uaktywni linię w obszarze chronionym
system generuje pełen alarm.

Transmisja alarmu do stacji monitorującej podczas błędnej procedury wejścia i wyłączenia może być
opóźniona, tak aby dać użytkownikowi czas na jej odwołanie.
Parametr Czas rezygnacji może być również tak zaprogramowany, aby alarm typu Napad był uruchamiany
natychmiast po upłynięciu czasu wejścia lub aktywacji dowolnej linii dozorowej. Jednakże wprowadzenie
poprawnego kodu użytkownika powoduje odwołanie alarmu oraz dezaktywuje wyjścia typu Włamanie bez
potrzeby przeprowadzania procedury resetu systemu.

System Galaxy posiada możliwość zaprogramowania wyjścia sygnalizującego błąd załączenia. Wyjście to jest
aktywowane, gdy procedura pełnego załączenia systemu nie zostanie zakończona w czasie określonym przez
parametr 35 -- Błąd załączenia. Parametr ten jest programowany dla central Galaxy 60, 128, 504 i 512 oraz
ustawiony na stałe ( 360 sekund) dla central Galaxy 8 i 18.

Awaria zasilania, podczas gdy system jest załączony.
W przypadku pełnego zaniku zasilania ( sieciowego i awaryjnego), po jego przywróceniu system powraca do
stanu załączenia, jaki miał miejsce przed wystąpieniem awarii, rozpoczynając ponowne załączenie. Jeżeli
wszystkie linie dozorowe są zamknięte, to po upływie zaprogramowanego czasu wyjścia odpowiednie grupy
zostają załączone w pełni lub częściowo.

Opcja 11 -- Omiń linie (Szybkie Menu Opcja 0)
Kod + ent + 11 + ent + A lub B aby wybrać linię + # +
A lub B, aby wybrać linię + # +..........
ent (załączenie) lub esc (wybór innej opcji)
Opcja ta pozwala na tymczasowe zablokowanie linii dozorowych w systemie( ominięcie). Aktywacja takiej linii
nie powoduje alarmu (również sabotażowego). Linie ominięte stają się ponownie aktywne w systemie
automatycznie po wyłączeniu systemu lub po wybraniu tej opcji i dezaktywacji omijania linii.
Po wybraniu opcji Omiń linie, na wyświetlaczu pojawia się pierwsza linia, która znajduje się na liście linii
możliwych do ominięcia. Jeżeli lista linii możliwych do ominięcia jest pusta, pojawia się komunikat BRAK
DANYCH.
Klawisze A i B umożliwiają przeglądanie listy linii, które można ominąć. Klawisz # pozwala zaznaczyć bieżącą
linię do ominięcia.

UWAGA: Linia jest omijana w systemie tak długo, jak to jest zaznaczone w konfiguracji.
Proces zaznaczania omijanych linii kontynuowany jest tak długo, aż wszystkie żądane linie nie zostaną
ominięte:
o
naciśnięcie klawisza ent uruchamia procedurę odliczania czasu do załączenia systemu; liczba linii
ominiętych przez system pokazana jest podczas odliczania czasu;
naciśnięcie klawisza esc powoduje powrót do zgłoszenia opcji 11 = OMIŃ LINIE bez inicjacji procedury
załączania systemu.

Po powrocie do komunikatu zgłoszenia systemu, klawiatura wyświetla komunikat: LINIE OMINIĘTE. Linie
pozostają ominięte tylko na czas jednego cyklu załączenia systemu lub do momentu ręcznego odznaczenia
omijania linii.

Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512
Wyjścia, które zostały zaprogramowane jako Linie ominięte (typ zaprogramowany jako reflex) są aktywowane
w momencie ominięcia linii i pozostają aktywne do momentu ponownego włączenia linii do systemu
(odznaczenia omijania). Jeżeli wyjście posiada zaprogramowany typ - bufor, to aktywowane jest w momencie
załączenia systemu (gdy są omijane linie) i pozostaje aktywne do momentu jego wyłączenia.

20

Galaxy 512
Kod + ent + 11 + ent + A lub B, aby wybrać linię + # + ent (załączenie) lub esc rezygnacja i wybór
innej opcji)
Opcja Omiń linie pozwala wyłączyć z systemu pojedynczą linię dozorową. Po ominięciu wybranej linii
dozorowej nie ma możliwości przeglądania w systemie pozostałych linii, dla których została dokonana podobna
czynność, aż do ponownego włączenia danej linii do systemu (ręcznie lub automatycznie).
Istnieje pięć typów linii dozorowych, dla których operacja omijania jest różna od standardowej:

Linia wibracyjna - jeżeli omijana jest linia tego typu, to wszystkie linie (we wszystkich grupach) tego typu
zostają ominięte. Linie tego typu mogą być ponownie włączone do systemu tylko ręcznie;
Linie ATM1/2/3/4 - pojedyncza linia typu ATM może być ominięta na czas określony przez parametr Czas
wyjścia ATM (opcja 51. 39). Parametr Opóźnienie ATM określa opóźnienie ominięcia linii ATM po
wprowadzeniu jednego z kodów ATM (użytkownicy 987 - 996). Wprowadzenie tego kodu pozwala ominąć
użytkownikowi jedną z linii ATM. Zablokowana w ten sposób linia zostaje po pewnym czasie ponownie
włączona do systemu, a klawiatura pokazuje czas, jaki pozostał do ponownego włączenia linii do systemu.
Pięć minut przed ponownym włączeniem linii do systemu, system generuje ostrzeżenie. Czas omijania linii
może być przedłużony przez ponowne wprowadzenie kodu ATM. Wyjścia zaprogramowane jako
ATM1/2/3/4 pozostają aktywne, podczas gdy odpowiadająca im linia pozostaje ominięta, aż do ponownego
włączenia linii do systemu.

Aby ponownie włączyć ominięte linie do systemu należy:
wybrać opcję OMIŃ LINIE;
używając klawiszy A lub B wybrać linię, którą chcemy ponownie włączyć;
nacisnąć klawisz #, aby odznaczyć omijanie wybranej linii.
Na wyświetlaczu pokazany zostanie nowy status omijania linii.

Uruchom procedurę załączania (pełnego lub częściowego) systemu. W trakcie załączania na wyświetlaczu
pojawi się komunikat o liniach, które zostały ominięte. Linie pozostają zablokowane, aż do momentu wyłączenia
systemu (nie dotyczy to linii Wibracyjnych oraz ATM w Galaxy 512).

21

Wybranie tej opcji uruchamia procedurę załączenia systemu. System emituje sygnał dźwiękowy ostrzegający o
zbliżającym się załączeniu systemu. Załączenie następuje po zaprogramowanym czasie wyjścia (od 0 do 300
sekund). System jest załączany po upłynięciu tego czasu lub wcześniej, jeżeli linia typu Ostatnie we/wy została
otwarta i zamknięta, klawisz 0 został naciśnięty (jeżeli został zaprogramowany do natychmiastowego
załączenia) lub została aktywowana linia typu Przycisk. Na klawiaturze pokazywany jest aktualny czas jaki
pozostał do załączenia systemu lub jeżeli jest to niemożliwe, liczba linii blokujących załączenie systemu.
Otwarcie linii podczas procedury wyjścia, powoduje rozpoczęcie odliczania czasu wyjścia od początku.
Naciśnięcie klawisza esc podczas odliczania czasu odwołuje załączenie systemu.

Fabryczne ustawienia systemu pozwalają na rozpoczęcie procedury załączenia czasowego po
wprowadzeniu kodu użytkownika, którego poziom autoryzacji wynosi 3 i wyżej oraz naciśnięciu
klawisza A. Klawisz A może być zaprogramowany przez inżyniera tak, aby rozpoczynał
procedurę załączenia bez konieczności wprowadzenia kodu użytkownika.

Opcja ta działa podobnie jak załączenie czasowe. Działanie jej dotyczy tylko tych linii dozorowych, które
posiadają odblokowany atrybut częściowego załączenia. Fabrycznie wszystkie linie posiadają ten atrybut
odblokowany, dlatego też systemu działanie w tym stanie jest identyczne jak w opcji 12.

Fabryczne ustawienia systemu pozwalają na rozpoczęcie procedury częściowego załączenia po
klawisza B. Klawisz B może być zaprogramowany przez inżyniera tak, aby rozpoczynał
procedurę załączenia częściowego bez konieczności wprowadzenia kodu użytkownika.

Załączenie wymuszone pozwala uruchomić procedurę załączenia czasowego systemu, mimo istnienia
otwartych linii dozorowych (w takiej sytuacji opcja 12 nie pozwala na załączenie systemu). Linie, które są w tym
momencie otwarte powinny posiadać odblokowany atrybut omijania. Uruchomienie tej opcji jest możliwe tylko
wtedy, gdy parametr Wymuszone jest odblokowany, w przeciwnym przypadku na klawiaturze pojawi się
komunikat: Opcja jest niedostępna.
Po uruchomieniu opcji wymuszonego załączania systemu na klawiaturze pojawia się informacja o liczbie linii
ominiętych (osobno ręcznie za pomocą opcji 11 oraz automatycznie przez procedurę wymuszonego
załączenia) i procedura załączenia zostaje rozpoczęta. Jeżeli występują jakiekolwiek otwarte linie, które nie
mogą być ominięte, to procedura załączenia zostaje zatrzymana, a klawiatura pokazuje ich listę. Aby możliwe
było załączenie systemu linie te muszą zostać bezwzględnie zamknięte.

Opcja 15 -- Gong (Szybkie Menu - Opcja 2)
Opcja Gong umożliwia użytkownikowi włączanie i wyłączanie funkcji gongu. Linie, które posiadają odblokowany
atrybut gongu aktywują w momencie otwarcia wyjścia typu Sygnalizator We/Wy (dwa długie tony).

Opcja ta powoduje natychmiastowe załączenie systemu lub grupy, bez sygnalizacji dźwiękowej i odliczania
czasu wyjścia.

22

Wszystkie linie muszą być zamknięte. Jeżeli jakakolwiek linia będzie otwarta, to procedura
załączenia zostanie wstrzymana, aż do momentu zamknięcia linii.

Opcja 17 -- Załączenie części-szybkie.
Opcja ta powoduje natychmiastowe załączenie częściowe systemu lub grupy, bez sygnalizacji dźwiękowej i
Opcja 18 -- Załączenie,, Dom".
Opcja ta umożliwia załączenie zarówno pełne jak i częściowe systemu, przy czym:
pełne załączenie następuje po ręcznej aktywacji linii typu Ostatnie We/Wy lub Przycisk,
częściowe załączenie następuje, jeżeli upłynie czas wyjścia.

Opcja 19 -- Załączenie całości (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
Uruchomienie tej opcji umożliwia załączenie (z czasem wyjścia) wszystkich grup przyporządkowanych do kodu
użytkownika bez możliwości ich wyboru. Załączane grupy muszą również spełniać warunki określone przez
restrykcję grup, przy czym jeżeli:
nie ma restrykcji grup, to wszystkie grupy przypisane do kodu użytkownika są załączane
jest zaprogramowana restrykcja grup, to załączane są tylko grupy wspólne dla kodu użytkownika oraz
klawiatury, z której opcja ta została uruchomiona;

Opcja ta umożliwia przeglądanie w systemie linii dozorowych. Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu klawiatury
pozywana jest pierwsza linia. Wyświetlenie innych linii możliwe jest przy użyciu klawiszy A lub B (następna lub
poprzednia) lub przez bezpośrednie wpisanie numeru linii. Na wyświetlaczu pokazywane są następujące
informacje:
adres linii,
zaprogramowana funkcja linii zamiennie z jej stanem (otwarta, zamknięta, wysoka rezystancja, niska
rezystancja, sabotaż -zwarcie lub rozwarcie),
przyporządkowanie do grupy - jeżeli grupy są odblokowane. Wyświetlane są tylko linie przyporządkowane
do grupy użytkownika.
Dolna linia wyświetlacza pokazuje:
opis linii,
po naciśnięciu klawisza # pokazywana jest rezystancja linii dozorowej i napięcie zasilania koncentratora
RIO, do którego należy linia. Ponowne naciśnięcie klawisza # wyświetla opis linii.
Naciśnięcie klawisza * umożliwia wydruk powyższych informacji dla wszystkich linii zdefiniowanych w systemie.
Klawisz esc przerywa wydruk.

UWAGA: Aby wydrukować informację na temat linii należy podłączyć do systemu drukarkę za pomocą
modułu drukarki lub interfejsu RS232.

23

Opcja ta umożliwia przeglądanie rejestru zdarzeń systemu Galaxy. Centrale Galaxy w zależności od modelu
mają możliwość zarejestrowania:
Galaxy 8
- 250 zdarzeń,
Galaxy 18
- 500 zdarzeń,
Galaxy 60
Galaxy 128
Galaxy 504
- 1000 zdarzeń,
- 1000 zdarzeń.
Jeżeli zostały odblokowane w systemie grupy oraz kod użytkownika posiada autoryzację do wyboru grup
(szczegóły w opisie opcji 42 = KODY), to istnieje możliwość wybrania grup, dla których będzie wyświetlony
rejestr zdarzeń. Wybranie grup polega na wpisaniu numerów grup, dla których będzie przeglądany rejestr
zdarzeń. Po naciśnięciu klawisza ent system udostępnia rejestr zdarzeń dla wybranych grup.
Rejestr zdarzeń uporządkowany jest wg daty i czasu w kolejności malejącej tj. jako pierwsze dostępne są
ostatnie zdarzenia. Przeglądanie rejestru odbywa się za pomocą klawiszy A i B, które przesuwają listę do
przodu lub do tyłu. Po osiągnięciu początku lub końca rejestru na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
komunikat. Przeglądanie rejestru odbywa się w pętli - po osiągnięciu ostatniego zapisu system wyświetla
komunikat o końcu zbioru i przechodzi do początku (lub odwrotnie).
W rejestrze zdarzeń systemu dostępne są następujące informacje:
czas
- czas zdarzenia;
data
- data zdarzenia;
opis
- informacja o typie zdarzenia; niektóre zdarzenia pokazywane są ze znakiem +, który oznacza
aktywację lub ze znakiem -, który oznacza dezaktywację;
użytkownik- zamiennie numer lub nazwa użytkownika, który zainicjował zdarzenie, o ile fakt jego
wystąpienia tego wymagał;
Naciskając klawisz # podczas przeglądania rejestru można uzyskać dodatkowe informacje na temat
poszczególnych typów zdarzeń:
poziom użytkownika, grupa użytkownika oraz użyta klawiatura;
opis linii w przypadku alarmów;

UWAGI:
1. Jeżeli w tej samej sekundzie pojawią się w systemie dwa identyczne zdarzenia system zarejestruje tylko
jedno z nich. Zdarzenia typu wysoka lub niska rezystancja linii rejestrowane są tylko raz dziennie.
Naciśnięcie podczas przeglądania klawisza * umożliwia wydruk rejestru zdarzeń w kolejności od ostatniego do
najstarszego. Klawisz esc przerywa wydruk.

UWAGA: Aby wydrukować rejestr zdarzeń należy podłączyć do systemu drukarkę za pomocą modułu
drukarki lub interfejsu RS232.

24

Opcja 23 -- System (Galaxy 8, 18, 60, 128, 504 & 512)
Opcja ta umożliwia szybkie przeglądanie konfiguracji systemu. Informacje na temat konfiguracji przedstawione
są w dwóch liniach wyświetlacza, a klawisze A i B umożliwiają przewijanie tej listy:
Status Grup

klawisze A i B umożliwiają przewijanie listy grup A1-8, B1-8, C1-8 i D1-8;
W= Wyłączona (wszystkie linie w grupie zamknięte),
O= Wyłączona (przynajmniej jedna linia w grupie otwarta),
Z= Załączona, C= Częściowo załączona B= Zablokowana;

UWAGA: Uaktywnienie opcji Pokaż status (szczegóły w opisie opcji 58 = KLAWIATURA) umożliwia

przeglądanie stanu załączenia grup systemu w normalnym trybie pracy systemu (załączony lub
wyłączony) po jednoczesnym naciśnięciu klawiszy * i #.

Typ
Wersja
RIO zainstalowane
Kody użyte
Klawiatury
Moduły komunik.
Drukarka
Miejsce centrali

Galaxy 8, 18, 60, 128, 504 lub 512;
wersja oprogramowania centrali (np. V4. 00);
liczba zainstalowanych koncentratorów RIO;
liczba zaprogramowanych kodów użytkowników w systemie uwzględniając
administratora, inżyniera i użytkownika zdalnego;
liczba klawiatur 1 do 16 (Galaxy 8, 18, 60, 128), 1 do 32 (Galaxy 504 i 512);
Liczba modułów od 0 do 4 (moduł Telekom, RS232, ISDN i Ethernet);
liczba modułów od 0 do 1;
maks. 16 znaków wprowadzonych w parametrze Opis systemu (opcja 51. 15. 1).

UWAGA: Opcja ta wymaga podłączenia do systemu drukarki za pomocą modułu drukarki lub interfejsu
RS232.

Opcja ta pozwala na wydruk jednej z czterech opisanych poniżej opcji. Drukowane są informacje dotyczące
tylko tych grup, dla których użytkownik posiada autoryzację:

1. Kody

numer użytkownika, poziom autoryzacji i przyporządkowane grupy;
UWAGA: tylko administrator może wydrukować kody PIN użytkowników; parametr Drukuj
kody powinien być odblokowany (opcja 51. 23). Linie

adres, funkcja linii dozorowej oraz grupa, stan i identyfikator, stan gongu, atrybut omijania
linii, napięcie koncentratora oraz rezystancja linii;

3. Rejestr 4. Wszystko -

wszystkie zdarzenia z rejestru poczynając od ostatniego;
kody, linie oraz rejestr zdarzeń.

Opcja ta wymaga naciśnięcia odpowiedniego klawisza od 1 do 4. Drukowanie rozpoczyna się natychmiast po
naciśnięciu klawisza.

25

Jeżeli tryb MAX nie został odblokowany (szczegóły w opisie opcji 63. 2 = OPCJE. MAX) po
wybraniu tej opcji pojawi się komunikat Brak danych.

Jeżeli w systemie odblokowany jest tryb MAX i podłączone są moduły MAX/MicroMax, to po wybraniu tej opcji
pokazywany jest pierwszy moduł MAX/MicroMax z listy dostępnych w systemie. Klawisze A lub B umożliwiają
wybranie pozostałych. Na wyświetlaczu pokazane są szczegóły dotyczące modułów MAX.

Pokazywana jest dwucyfrowa liczba oznaczająca kompletny adres modułu w systemie. Pierwsza cyfra oznacza
magistralę komunikacyjną, do której podłączono moduł ( magistrala 1 w Galaxy 8, 18 i 60, magistrale 1 i 2 w
Galaxy 128 oraz magistrale 1 - 4 w Galaxy 504 i 512). Druga cyfra oznacza fizyczny adres modułu na tej
magistrali. Na przykład adres 25 oznacza, że moduł MAX podłączony jest do magistrali nr 2, i posiada
zaprogramowany fizyczny adres 5.
Naciśnięcie klawisza # wyświetla graficzną reprezentację adresu MAX/MicroMax w formacie binarnym
(szczegóły w opisie opcji 63=OPCJE. MAX. Adres Max).

Opis
Opis może składać się z maksymalnie 9 znaków, przypisanych do modułu za pomocą opcji Parametry MAX
(opcja 63. 2. 3).

Tryb inżyniera
Po uruchomieniu opcji Rejestr MAX w Trybie Inżyniera, każdy moduł MAX pracujący on-line pokazuje swój
adres fizyczny za pomocą diod LED (binarnie). Pozwala to inżynierowi zidentyfikować, gdzie zainstalowany jest
moduł (przez porównanie z graficznie przedstawionym adresem na wyświetlaczu).

Rejestr zdarzeń MAX/MicroMax.
Aby przeglądać rejestr zdarzeń związany z wybranym modułem MAX/MicroMax należy wybrać z listy żądany
adres modułu (klawiszami A lub B) i nacisnąć klawisz ent. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy zapis z
rejestru (o numerze 001). Przeglądanie zawartości rejestru możliwe jest przy użyciu klawiszy A i B. Klawisz esc
kończy przeglądanie rejestru i system wraca do wyboru adresu modułu MAX/MicroMax. W tym momencie
można wybrać inny moduł do przeglądania jego rejestru lub zakończyć działanie opcji przez naciśnięcie
klawisza esc.

0 2: 2 8 NI E 1 4 LUT
U Z Y 0 3 5 Wa z n a
Naciśnięcie klawisz *, podczas przeglądania rejestru MAX spowoduje jego wydruk ( pod warunkiem, że
drukarka jest podłączona do systemu). Format wydruku jest następujący:
GG:MM_XXXXXXXXXX_UZY_NNN_UUUUUU_MYY_--_ ( łącznie 39 znaków), gdzie:
GG:MM = czas w godzinach i minutach (5 znaków)
XXXXXXXXXX = typ zdarzenia (10 znaków) - Ważna, Nieważna karta, Odrzucenie karty
UZY = użytkownik (3 znaki)
NNN = numer użytkownika, który posiada kartę MAX (3 znaki)
UUUUUU = nazwa użytkownika (6 znaków)
M = oznaczenie adresu czytnika MAX (1 znak)
YY = adres czytnika MAX ( 2 znaki)
- - = wolne miejsce ( 2 znaki)
Przykładowy wydruk zdarzenia MAX po przyłożeniu do czytnika o adresie 30 karty użytkownika o numerze 020 i
nazwie Zimny, będzie następujący:
13:48 Wazna

26

UZY 020 Zimny M30 -

Opcja Test chodzony pozwala na testowanie działania linii dozorowych na dwa sposoby:

1. Test wszystkich linii: testowanie dotyczy wszystkich linii dozorowych zdefiniowanych w systemie, które
mają odblokowany atrybut omijania. Uruchomienie opcji rozpoczyna natychmiast procedurę testu. Jeżeli
brak jest linii z odblokowanym atrybutem omijania pojawia się komunikat: Brak danych. Linie z
zablokowanym atrybutem omijania pozostają aktywne przez cały czas trwania testu. Wybrane linie: pozwala na testowanie dowolnych linii dozorowych bez względu na ich funkcję. Przed

rozpoczęciem testu należy ustalić listę linii dozorowych. Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się
pierwsza linia zdefiniowana w systemie. Przeglądanie linii dozorowych systemu możliwe jest za pomocą
klawiszy A i B lub przez bezpośrednie wprowadzenie adresu żądanej linii. Klawisz # zaznacza linię do
testowania, a przy opisie linii pojawia się napis TEST. Jeżeli linia była wcześniej zaznaczona ponowne
naciśnięcie tego klawisza odwołuje testowanie tej linii. Testowanie wybranych w taki sposób linii
rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza ent.

Naciśnięcie klawisza * powoduje zaznaczenie wszystkich linii do testowania. Klawisz # może być użyty do
wyłączenia poszczególnych linii z testu.

UWAGA: Linie typu NAPAD i Pożar nie zostaną zaznaczone do testowania po naciśnięciu klawisza *.
Czas reakcji linii dozorowej zostaje skrócony do 60 milisekund.
Po uaktywnieniu testu chodzonego otwarcie jakiejkolwiek linii powodować będzie aktywację wyjścia
zaprogramowanego jako Sygnalizator We/Wy. Jeżeli pojedyncza linia zostanie otwarta, klawiatura pokazuje jej
adres oraz funkcję. Jeżeli w jednym momencie otwartych zostanie więcej linii, klawiatura pokazuje liczbę
otwartych linii, a za pomocą klawiszy A i B można przeglądać ich listę.

Opcja Test chodzony nie pokazuje statusu linii. Otwarcie testowanej linii uaktywnia sygnał
dźwiękowy i dopiero zamknięcie linii wyłącza ten sygnał.

Podczas testu na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat: AKTYWNY TEST CHODZONY/ESC koniec.
Klawisz # pozwala przeglądać listę linii już przetestowanych. Powrót do testowania następuje po ponownym
naciśnięciu klawisza #.

Aby zakończyć test należy nacisnąć klawisz esc. Jeżeli przez 20 minut żadna z testowanych linii nie zostanie
otwarta test kończony jest automatycznie.
Wyniki testu mogą być przeglądane w rejestrze zdarzeń systemu (szczegóły w opisie opcji 22 = Wyświetl
rejestr). Początek testu zaznaczony jest zapisem TEST CHODZONY+ a koniec TEST CHODZONY-. Pomiędzy
tymi zapisami znajduje się raport z testowania linii, przy czym testowanie wybranej linii dozorowej rejestrowane
jest tylko raz, nawet jeżeli linia była otwarta kilka razy.

Wyjścia testowane są wg zaprogramowanej funkcję wyjścia: na przykład, wybranie 01 = SYRENA powoduje
uaktywnienie wszystkich wyjść zaprogramowanych jako Syrena. Szczegóły w opisie opcji 53 =
PROGRAMOWANIE WYJŚĆ.
Funkcja wyjścia, wg której wyjścia będą testowane, może być ustalona za pomocą klawiszy A i B. Możliwe jest
również bezpośrednie wprowadzenie numeru funkcji wyjścia. Po wybraniu wybranej funkcji wyjścia należy
nacisnąć klawisz ent. Powoduje to zaznaczenie wyjścia do testowania. Ponowne naciśnięcie klawisza ent
kasuje zaznaczenie funkcji wyjścia do testowania. Aby zakończyć działanie opcji należy nacisnąć klawisz esc.

Użytkownicy.
Użytkownicy mają możliwość testowania jedynie wyjść o funkcji 01 = SYRENA oraz 02 = FLESZ. Do
pozostałych funkcji dostęp posiada tylko inżynier.

27

Opcja ta jest dostępna dla wszystkich autoryzowanych użytkowników Galaxy, inżyniera i zdalnego użytkownika.
Opcja Czas/Data może być wybrana przez wszystkich użytkowników systemu jednak modyfikacja jest możliwa
tylko przez inżyniera lub zdalnego użytkownika. Pozostali użytkownicy mają możliwość przeglądania. Jeżeli
jakakolwiek grupa została zablokowana (szczegóły w opisie opcji 49 = BLOKADA CZASOWA), modyfikacja
czasu i daty nie może być dokonana.

Modyfikacja Czasu i Daty systemu.
Opcja ta daje możliwość ustawienia daty i czasu systemu. Po wybraniu opcji mamy możliwość modyfikacji:
A = CZAS, B = DATA. Naciśnięcie klawisza A spowoduje przejście do ustawienia czasu; B do ustawienia daty.
Wprowadzony czas powinien być liczbą czterocyfrową w układzie 24 godzinnym (format hh:mm). Data powinna
być sześciocyfrową liczbą o formacie dd/mm/rr. Data i czas powinny być poprawne. Wprowadzenie poprawnej
daty lub czasu powoduje natychmiastowe zapisanie zmian i powrót do menu systemu.

Czas i data nie mogą być ustawione podczas, gdy grupy są załączone.

Pewne niedokładności pracy wewnętrznego zegara systemu mogą być skompensowane przez naciśnięcie
klawisza # podczas, gdy na wyświetlaczu pokazane jest A = CZAS B = DATA. Po ukazaniu się komunikatu
Korekta / tydzień wprowadzamy liczbę sekund o jaką zegar się spieszy lub spóźnia w okresie 1 tygodnia ( od
0 do 120 sek. Jeżeli zegar systemowy się spóźnia, wprowadzamy liczbę sekund korekty; jeżeli się spieszy,
wprowadzamy liczbę sekund korekty i naciskamy klawisz *.

Opcja Kody służy do tworzenia nowych, modyfikacji oraz usuwania kodów dostępu do systemu dla
użytkowników. Opcja ta podzielona jest na dwa podmenu:
1. Kody użytkowników - podzielone dalej na dziesięć podmenu ( w zależności od typu systemu oraz czy
grupy i kontrola dostępu MAX są uaktywnione w systemie), za pomocą których uzyskujemy dostęp do
wszelkich informacji dla użytkowników, którzy wymagają wprowadzania kodu PIN. Opcja ta umożliwia
również przyporządkowanie użytkownikom numerów kart MAX stosowanych w kontroli dostępu. Ostrzeganie (Galaxy 128, 504, 512) - pozwala na ustalenie okresu ostrzegania użytkownika, że
system będzie żądał zmiany kodu PIN użytkownika (szczegóły w opisie opcji 51. 42 = PARAMETRY.
Zmiana kodu), przy czym zmiana jest wymuszana po upłynięciu czasu określonego w parametrze
Zmiana kodu od ostatniej zmiany.

28

01-08-2004
Poziom 1
1 = Kody użytk.

(jeżeli grupy są
aktywne)

Galaxy V4. 5 Instrukcja Administratora
Poziom 2

Programowanie
Specjalne właściwości
Galaxy 8, 18, 60, 128, 504, 512
1=Zmiana kodu
4, 5 or 6 cyfr. PIN
* - usuń ostatnią cyfrę (*).
# - Kod inżyniera (G512): wymagana
autoryzacja przez managera.
2=Zmiana poziomu 1 - 6
* - dostęp do pełnego menu (tak/nie).
# - kod pod przymusem (włącz/wył).
3=Zmiana nazwy
6 alfanumerycznych * - usuń ostatnią cyfrę (*).
znaków
# - zmienia duże litery na małe i odwrotnie
4=Strefa czasowa
0 = wył.
1 = ZEGAR A
2 = ZEGAR B
3 = ZEGAR A+B
5=Kod tymczasowy 00-99 dni
* - wymuszenie zmiany kodu.
(Galaxy 128, 504 & 512)
Galaxy 18, 60, 128, 504, 512
6=Zmiana grupy
G18: 1-3
* - wybór grupy (zaznaczanie).
G60: 1-4
A/B - (G504, G512) zmiana bloku grup: A1-
G128: 1-8
8, B1-8, C1-8, D1-8.
G504: 1-32
G512: 1-32

(jeżeli tryb MAX 7 = Numer MAX
jest aktywny)
8 = Funkcja MAX

10 cyfrowy numer
karty lub breloka MAX
numer opcji z menu

9 = Klawiatura MAX
10 = Skasowanie
Anti-passback
2 = Ostrzeganie

adres klawiatury
skojarzonej z MAX
Usuwa restrykcje
związane z funkcją
1-28 dni

System Galaxy posiada fabrycznie zaprogramowane trzy kody: administratora systemu (managera), inżyniera
oraz zdalnego użytkownika.
Centrala
Galaxy

Liczba
Kodów

Administrator
PIN (fabr. )

60
128
504
512

50
100
200
250
999
999

1234
Inżynier

Nr użytk. PIN (fabr. )
48
98
198
248
997
997

#112233

Użytkownik zdalny

49
99
199
249
998
998

543210

Nr użytk.
Tabela 4-1. Kody zaprogramowane fabrycznie.

29

Kod inżyniera może być zmieniony przez inżyniera lub użytkownika zdalnego; wszystkie inne opcje menu
Kody są niedostępne dla inżyniera;
Inżynier nie może dopisać, zmieniać ani usuwać kodów administratora i użytkowników;
w Trybie Inżyniera grupy, które są załączone pozostają niedostępne; Załączenie grup nie może być
przyporządkowane dla linii dozorowych, wyjść ani żadnych innych funkcji zezwalających na przydział grup.
UWAGA: Jeżeli system Galaxy 8 jest załączony wejście do Trybu Inżyniera jest niemożliwe.
W Trybie Inżyniera wszystkie alarmy sabotażowe są blokowane za wyjątkiem linii typu Napad, 24 godz,
Bezpieczeństwa, Pożar;
Po ustawieniu Trybu Inżyniera wszystkie klawiatury pokazują komunikat zgłoszenia systemu w Trybie
Inżyniera - TRYB INŻYNIERA;

(Galaxy 8, 18, 60, 128 & 504)
Pierwsze wprowadzenie kodu inżyniera powoduje wygenerowanie alarmu sabotażowego. Drugie wprowadzenie
tego kodu kasuje alarm i wprowadza system w Tryb Inżyniera.

Dwukrotne wprowadzenie kodu inżyniera wprowadza system w Tryb Inżyniera tylko w
przypadku, gdy do kodu inżyniera nie został przypisany znak #.

Galaxy 60, 128, 504 & 512
W centrali Galaxy 512 kod inżyniera posiada fabrycznie przypisany znak #. Po naciśnięciu klawisza # dalsze
wprowadzenie kodu inżyniera musi być autoryzowane każdorazowo przez administratora systemu (szczegóły
w opisie opcji 48 = DOSTĘP INŻ. Kod inżyniera musi być wprowadzony w ciągu pięciu minut od autoryzacji.
Pojedyncze wprowadzenie kodu powoduje natychmiastowe wejście do Trybu Inżyniera bez aktywacji alarmu
sabotażowego. Na klawiaturze pojawia się komunikat zgłoszenia systemu w Trybie Inżyniera.
Jeżeli kod inżyniera zostanie wprowadzony po czasie dłuższym niż pięć minut, zostanie odrzucony, a na
wyświetlaczu klawiatury pojawi się komunikat: Niedostateczny poziom dostępu. Po ustawieniu Trybu
Inżyniera nie ma limitu czasu ograniczającego działanie systemu w tym trybie.

Użytkownik zdalny (999) może usunąć znak # z kodu inżyniera. Usunięcie tego znaku pozwala na wejście do
Trybu Inżyniera w sposób analogiczny jak w modelach Galaxy 8, 18, 60, 128 i 504; kod inżyniera musi być
wprowadzony dwa razy kolejno po sobie.

Inżynier lub użytkownik zdalny może przypisać atrybut # do kodu inżyniera; usunięcie znaku #
możliwe jest tylko z poziomu zdalnego użytkownika.

Aby zakończyć działanie systemu w Trybie Inżyniera należy wprowadzić kod inżyniera i nacisnąć klawisz esc.
System rozpoczyna procedurę kontroli integralności i bezpieczeństwa systemu:

SPRAWDZANIE SYSTEMU -- jeżeli podłączony jest do systemu zasilacz typu SmartPSU, moduł sterujący
sprawdza, czy czas podtrzymania pracy przy zasilaniu z akumulatora jest wystarczający (zgodnie z czasem
zaprogramowanym w parametrze Czas podtrzymania -- szczegóły w opisie opcji 51. 37). System
sprawdza stan układów antysabotażowych we wszystkich podłączonych modułach i liniach dozorowych.
MODUŁY SYSTEMU -- kontrola liczby podłączonych do systemu modułów:
Jeżeli nie dodano do systemu żadnych nowych modułów, na klawiaturze pojawi się komunikat:
MODUŁY NIEDODANE, ESC- Kontynuacja. Po naciśnięciu klawisza esc system wraca do normalnego
stanu zgłoszenia.
Jeżeli usunięto jakieś moduły, system wykazuje ich brak i pokazuje ich listę do przeglądania. W tym
momencie inżynier ma możliwość usunięcia brakujących modułów z systemu przez naciśnięcie klawisza *;
przed ostatecznym usunięciem modułu system prosi o potwierdzenie operacji usunięcia modułu. Naciśnięcie
klawisza ent ostatecznie usuwa modułu z systemu. Po usunięciu z konfiguracji wszystkich brakujących
modułów system pokazuje całkowitą liczbę zainstalowanych modułów przed usunięciem oraz liczbę
modułów aktualnie podłączonych do systemu, a następnie wyświetla normalny komunikat zgłoszenia.
Jeżeli dodano moduły, system pokazuje liczbę zainstalowanych modułów przed dodaniem oraz bieżącą
liczbę modułów.

30

Naciśnięcie esc w dowolnym momencie powoduje przerwanie procedury wyjścia z Trybu Inżyniera. Operacja
przerwania procedury wyjścia może potrwać kilka sekund.

Wyjście z Trybu Inżyniera nie jest możliwe, jeżeli jakakolwiek linia typu Napad jest otwarta.
Administrator systemu autoryzowany jest do:
programowania kodów użytkowników;
przydziału użytkownikom poziomu autoryzacji;
nadania poziomu 6 innemu użytkownikowi (poziom administratora);
modyfikacji kodu PIN Administratora - kod ten nie może być usunięty - oraz programowania numerów kart
MAX dla użytkowników systemu kontroli dostępu.

UWAGA: Galaxy 8, 18, 60, 128 & 504 - Kod administratora może być skasowany do jego wartości

domyślnej (fabrycznie ustawionej na 1234). Operacja ta może być wykonana przez inżyniera lub
zdalnego użytkownika za pomocą opcji Reset Mgr (szczegóły w opisie opcji 51. 21). W centrali
Galaxy 512 opcja ta jest dostępna tylko z poziomu zdalnego użytkownika (999).

Kod administratora posiada domyślnie ustawiony wybór grup (o ile grupy są odblokowane w systemie).
Administrator może klawiszem * włączać i wyłączać wybór grup.

Galaxy 8 & 18
Kod administratora domyślnie posiada dostęp do szybkiego menu (opcje 0 - 9). Aby uzyskać dostęp do
pełnego menu należy przypisać * administratorowi w opcji Zmiana Poziomu.
Kod administratora domyślnie posiada dostęp do pełnego menu (opcje 11 - 68). Aby uzyskać dostęp do
szybkiego menu należy skasować * administratorowi w opcji Zmiana Poziomu.

1 = Kody Użytkowników
Wybierz opcję Kody; na wyświetlaczu pojawia się 1=Kody Użytkowników. Naciśnięcie klawisza ent pokazuje
pierwszego użytkownika w systemie (o numerze 001). Listę użytkowników można przeglądać za pomocą
klawiszy A i B lub wpisując numer użytkownika z klawiatury. Po wybraniu odpowiedniego kodu naciśnij klawisz
ent; system przejdzie do modyfikacji jego parametrów. Na wyświetlaczu pojawia się pierwsza opcja 1=Zmiana
kodu. Poszczególne opcje modyfikacji parametrów użytkownika osiągalne są przy użyciu klawiszy A i B;
klawisz ent uaktywnia aktualnie pokazywaną opcję.

1 = Zmiana kodu
Kod PIN służy do autoryzacji dostępu użytkowników do systemu Galaxy.
Opcja ta pozwala dopisać nowy kod PIN dla użytkownika lub modyfikować istniejący. Kod PIN składa się z
czterech, pięciu lub sześciu cyfr tworzących liczbę, która powinna być unikalna w systemie. Próba przydzielenia
użytkownikowi kodu PIN, który już występuje w systemie kończy się niepowodzeniem i wyświetlany jest
komunikat: Niewłaściwy wybór. Ten kod został już przypisany. Każda wprowadzona cyfra kodu PIN
wyświetlana jest w dolnej linii wyświetlacza klawiatury. Naciśnięcie klawisza * kasuje ostatnią cyfrę. Po
wprowadzeniu kodu PIN klawisz ent akceptuje kod i (o ile jest on poprawny) powraca do menu.
Jeżeli użytkownik posiada przyporządkowany w systemie kod PIN, to w trakcie przeglądania listy użytkowników
w górnej linii pojawia się znak -.

Usuwanie kodu PIN.
Jeżeli użytkownik posiada przypisany kod PIN (znak w górnej linii) naciśnięcie klawisza * w trakcie
przeglądania listy użytkowników powoduje skasowanie kodu PIN dla tego użytkownika.

31

Programowanie kodów dualnych.
Aby zaprogramować kod użytkownika jako Kod Dualny naciśnij klawisz # podczas modyfikacji kodu PIN. Na
początku kodu PIN pojawi się znak # (np. #1314). Jeżeli kod PIN przypisany użytkownikowi posiada ten atrybut
w górnej linii opisu użytkownika pojawia się
.

Działanie kodów dualnych.
Pojedyncze wprowadzenie kodu PIN nie daje dostępu do systemu oraz opcji menu. Na klawiaturze pokazywany
jest komunikat: Brak dostępu - dodatkowy kod. Dostęp do systemu możliwy jest po wprowadzeniu drugiego
kodu dualnego w ciągu 60 sekund.
Pojedyncze wprowadzenie kodu dualnego bez dodatkowego kodu w czasie 60 sekund zapisywane jest w
rejestrze zdarzeń jako Kod zabroniony; wszystkie wyjścia mające zaprogramowaną reakcję na te zdarzenie
są aktywowane.

2 = Zmiana poziomu
Każdy użytkownik posiada poziom autoryzacji, od którego zależy do jakich opcji menu ma on dostęp. Poziomy
od 0 do 6 przydzielane są użytkownikom, poziom 7 zarezerwowany jest dla inżyniera. Zdalny użytkownik
posiada na stałe przypisany poziom 8. Poziom 7 i 8 są niedostępne dla zwykłych użytkowników systemu.
Po wybraniu tej opcji wprowadź poziom jaki chcesz nadać danemu użytkownikowi i naciśnij klawisz ent.

Poziom
Zakres uprawnień
0+ Strażnik
Rejestrowany w rej. Zdarzeń - brak dostępu do opcji
1+ Sprzątaczka Tylko załączanie systemu
2+ Dozorca
Załączanie i wyłączanie systemu
3
Użytkownicy Opcje menu 11 - 19
4
Użytkownicy Opcje menu 11 - 29
Użytkownicy Opcje menu 11 - 39
6? Administrator Opcje menu 11 - 49
7? Inżynier
Opcje menu 11 - 68
8? Użytk. Zdalny Opcje menu 11 - 68
+
Brak dostępu do funkcji menu
?
Administrator, inżynier i zdalny użytkownik posiadają stały i niezmienny
poziom autoryzacji w systemie.

Tabela 4-2. Poziomy autoryzacji - zakres uprawnień.
Kod pod przymusem
Jeżeli w trakcie modyfikacji poziomu autoryzacji użytkownika naciśnięty zostanie klawisz #, to kod użytkownika
zostanie zaprogramowany jako Kod pod przymusem. Wprowadzenie takiego kodu z klawiatury powoduje
aktywację wyjść zaprogramowanych na reakcję na takie kody (szczegóły w opisie opcji 53 =WYJŚCIA). Nie
ma ograniczenia dla liczby kodów tego typu w systemie.
Szybkie Menu.
Wszyscy użytkownicy w systemie posiadają domyślny dostęp do szybkiego menu. Szybkie menu jest zbiorem
dziesięciu opcji (od 0 do 9), do których przypisane są wybrane opcje z pełnego menu. Dostęp do szybkiego
menu sterowany jest przez kod użytkownika. Aby użytkownik miał dostęp do pełnego menu należy w trakcie
modyfikacji poziomu jego uprawnień nacisnąć klawisz *. Przykładowo użytkownik posiadający poziom
uprawnień *5 będzie miał dostęp do pełnego menu (opcje 11-39). Użytkownik nie może posiadać jednocześnie
dostępu do szybkiego i pełnego menu.
Inżynier posiada możliwość zaprogramowania zawartości szybkiego menu (szczegóły w opisie opcji 59 =
SZYBKIE MENU).

32

Kod administratora posiada domyślnie ustawiony dostęp do szybkiego menu w systemach
Galaxy 8 i 18, a w systemach 60, 128, 504 i 512 dostęp do pełnego menu.

Inżynier może ustalić poziom dostępu do opcji menu (szczegóły w opisie opcji 68 = DOSTĘP D/MENU);
pozwala to użytkownikom o niższym poziomie uprawnień na dostęp do opcji menu, do których normalnie
wymagany jest wyższy poziom.

Użytkownicy nie mogą programować poziomu wyższego od tego, który sami posiadają, tzn.
użytkownik o poziomie autoryzacji 4 nie może ustawić poziomu dostępu do menu 5.

3 = Zmiana nazwy
Opcja ta pozwala na wpisanie i modyfikację nazwy (maks. 6 znaków) użytkownika. Każdy kod użytkownika w
systemie posiada fabrycznie ustawioną nazwę UŻYTK.. Nazwy użytkowników uprzywilejowanych jak inżynier,
administrator nie mogą być zmieniane (INŻ i MGR).
Po wybraniu tej opcji w górnej linii znajduje się lista znaków alfanumerycznych jakie mogą zostać użyte do
wpisania nazwy, a w dolnej linii wyświetlacza pojawia się bieżąca nazwa użytkownika w systemie. Kursor miga
na literze L. Naciśnij klawisz * aby wykasować całą nazwę użytkownika. Używając klawiszy A i B ustaw kursor
na pierwszym znaku nazwy i naciśnij klawisz ent. Wskazany znak pojawi się w dolnej linii. Powyższą czynność
należy powtórzyć, aż do wpisania żądanej nazwy użytkownika.
Klawisz # służy do przełączania pomiędzy dużymi, małymi literami lub biblioteką systemu. Znaki
alfanumeryczne lub słowa z biblioteki systemu mogą być wybrane bezpośrednio przez podanie numeru z
klawiatury (szczegóły w Dodatku A -- Biblioteka), lub przez naciśnięcie klawisza A lub B.
Po wpisaniu nazwy użytkownika naciśnij klawisz esc. Powoduje to akceptację wprowadzonych zmian i powrót
do menu.

4 = Strefa Czasowa (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
Opcja ta pozwala ograniczyć dostęp użytkownika do opcji systemu na czas określony parametrami Zegar A
i/lub Zegar B (szczegóły w opisie opcji 65 = ZEGARY).
Po wybraniu tej opcji wybierz typ (0-3) strefy czasowej, która ma być przypisana użytkownikowi i naciśnij
klawisz ent.

Wybór
0
Zegar
Wył. (ust. fabr. )
Zegar A
Zegar B
Zegar A+B

Ograniczenie czasowe działania kodu
Bez ograniczeń.
Kod nie działa w czasie pomiędzy włączeniem i wyłączeniem Zegara A.
Kod nie działa w czasie pomiędzy włączeniem i wyłączeniem Zegara B.
Kod nie działa w czasie pomiędzy włączeniem i wyłączeniem Zegara A i B.

Tabela 4-3. Strefy czasowe dla kodów użytkowników
Kody PIN oraz karty MAX zaprogramowane dla danego użytkownika nie działają w czasie przypisanym do
strefy (od włączenia do wyłączenia). Zaprogramowane czasy dla Zegarów A i B mogą być przeglądane przy
użyciu opcji 45. 3 = SPRAWDZENIE ZEGARA. Przegląd.
Jeżeli kod użytkownika, któremu został przypisany Zegara A, B lub A+B został wprowadzony w czasie trwania
strefy czasowej, system generuje komunikat Kod zabroniony, zapisywany również w rejestrze zdarzeń.
Wyjścia, które są zaprogramowane jako Kod zabroniony są aktywowane.

33

Galaxy 18, 60, 128 & 504
Procedura Auto-załączenia (szczegóły w opisie opcji 65. 3 = ZEGARY. Auto-załączenie) wykorzystuje Zegar
B do automatycznego załączenia i wyłączenia systemu. Użytkownik, który ma przypisaną strefę czasową 2 lub
3 (Zegar B lub A+B) nie może wyłączyć systemu podczas trwania auto-załączenia.

5 = Kod tymczasowy
Kody tymczasowe pozwalają na dostęp do opcji menu użytkownikom, którzy tymczasowo przebywają na
danym obiekcie. Po wybraniu tej opcji należy podać okres, przez który dany kod PIN będzie aktywny(od 0 do
99 dni). System proponuje wartość 0, co oznacza, że kod jest stały. Po upłynięciu zadanego okresu czasu kod
traci ważność i jest automatycznie usuwany z systemu o północy ostatniego dnia.
Jeżeli użytkownik posiada kod tymczasowy to pomiędzy jego numerem i nazwą pokazany jest znak ^ - na
przykład: 001^UŻYTK..

Administrator, inżynier lub zdalny użytkownik nie może mieć ustawionego atrybutu kodu
tymczasowego.

Zmiana kodu PIN (Galaxy 128, 504 & 512).
Jeżeli użytkownik posiada przypisany atrybut Zmiana kodu w opcji Kod tymczasowy, to musi dokonywać
okresowej zmiany kodu PIN - szczegóły w opisie opcji 51. Zmiana kodu.
Aby zaprogramować kod użytkownika z funkcją zmiany kodu PIN, wybierz opcję Kod tymczasowy i naciśnij
klawisz *, zamiast wprowadzania liczby dni dla kodu tymczasowego; naciśnij klawisz ent, aby zaakceptować
zmiany. Kod, któremu ustawiono zmianę PIN oznaczony będzie znakiem * pomiędzy numerem i nazwą
użytkownika - 001*UŻYTK.. Parametr zmiany kodów PIN nie może być ustawiony dla administratora, inżyniera
Jeżeli wartość parametru Zmiana kodu jest równa 0, to kod PIN jest przypisany użytkownikowi na stałe, bez
konieczności jego zmiany i nie traci ważności po czasie. Jeżeli wartość ta znajduje się w przedziale od 1 do 12,
to wprowadzona liczba oznacza liczbę miesięcy, po których kod musi być zmieniony lub wygasa.

Kod PIN traci ważność pierwszego dnia następnego miesiąca.

Informacja, że będzie wymagana zmiana kodu PIN może być wymuszona przez zaprogramowanie parametru
Ostrzeganie (szczegóły w opisie opcji 42. 2); powoduje to, że system będzie każdorazowo ostrzegał
użytkownika o konieczności zmiany kodu PIN, po użyciu kodu, którego termin ważności jest krótszy niż liczba
dni określona w parametrze Ostrzeganie. Nowy kod PIN musi być sześciocyfrowy i nie może pokrywać się z
żadnym istniejącym kodem w systemie. Po wpisaniu nowego kodu PIN system wymusza ponowne
wprowadzenie nowego kodu PIN, aby możliwy był powrót do menu. Jeżeli zostanie naciśnięty klawisz esc lub
wprowadzony (nowy) kod PIN będzie niepoprawny, to użytkownik będzie mógł normalnie kontynuować pracę w
systemie. Przy ponownym zgłoszeniu się w systemie użytkownik musiał zmienić kod PIN.

Jeżeli użytkownik nie zmieni kodu PIN w czasie określonym przez parametr Ostrzeganie,
jego kod PIN zostanie usunięty przy pierwszym wyłączeniu systemu.

6 = Zmiana grupy (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512)
Opcja ta pozwala ustalić do jakich grup w systemie użytkownik będzie miał dostęp. Opcja ta jest dostępna tylko
wtedy, gdy tryb grup został wcześniej odblokowany (szczegóły w opisie opcji 63. 1 = OPCJE. Grupy); Opcja
podziału systemu na grupy jest fabrycznie zablokowana.
Po wybraniu tej opcji pokazane są grupy, które są przydzielone danemu użytkownikowi. Domyślną grupą dla
wszystkich użytkowników jest grupa 1. Aby przypisać grupę do użytkownika należy nacisnąć klawisz z
odpowiadającym jej numerem. Jeżeli grupa zastała przydzielona użytkownikowi ponowne wybranie z klawiatury
jej numeru spowoduje, skasowanie jej z listy dostępnych grup dla użytkownika. Aby użytkownik miał możliwość
wyboru grup należy nacisnąć klawisz *. Po ustaleniu właściwej dla użytkownika listy grup należy nacisnąć
klawisz ent, aby zaakceptować wprowadzone ustawienia.

34

Galaxy 504 & 512
Centrale Galaxy 504 oraz 512 posiadają 32 grupy, które dostępne są w czterech blokach (A, B, C i D) po osiem
grup w bloku. Grupy w bloku wybierane są w sposób opisany jak powyżej. Aktywny blok grup wybieramy za
pomocą klawiszy A lub B.

Blok grup
A1-8
B1-8
C1-8
D1-8

Numer grupy
1-8
9-16
17-24
25-32

Opcje Grup.
Pojedyncza grupa.
Użytkownik może być przypisany do dowolnej pojedynczej grupy. W tym przypadku może on załączać lub
wyłączać tylko tę grupę.

Wiele grup.
Użytkownik może posiadać dostęp do większej liczby grup. W tym przypadku dostęp do tych grup jest
jednoczesny bez możliwości wybrania mniejszej listy, niż to wynika z posiadanych praw dostępu.

Wybór grup.
Naciśnięcie klawisza * w trakcie procedury przydzielenia użytkownikowi dostępu do wielu grup uaktywnia
możliwość wyboru grup, których dotyczyć będą operacje załączania lub wyłączania systemu.

1. Administrator, inżynier i zdalny użytkownik posiadają na stałe przydzielony dostęp do wszystkich grup,
który nie może być zmieniony. Administrator, inżynier i zdalny użytkownik posiadają na stałe możliwość wyboru grup, która nie może być
zablokowana. Użytkownicy posiadający autoryzację dostępu do opcji 42 = KODY, mogą operować na grupach, do

których sami mają dostęp; np. jeżeli użytkownik nie ma dostępu do grupy 4 nie może nadać praw dostępu
do tej grupy innemu użytkownikowi.

7 = Numer MAX
Opcja ta pozwala na przypisanie użytkownikowi karty MAX używanej do kontroli dostępu. Karta MAX może być
przypisana zarówno użytkownikowi, któremu zaprogramowano wcześniej kod PIN, jak również użytkownikowi
nie posiadającemu kodu PIN. Przypisanie użytkownikowi karty MAX sygnalizowane jest na klawiaturze
pojawieniem się w górnej linii opisu użytkownika litery - m. Każda karta MAX posiada unikalny 10 cyfrowy
numer. Nadajniki bezprzewodowe posiadają numer MAX, który jest generowany przez moduł RF RIO.
Przypisanie karty MAX (lub nadajnika) polega na wpisaniu jej numeru.

35

Programowanie dualnej karty MAX
Każda karta MAX może zostać zaprogramowana jako karta dualna, zarówno w odniesieniu do realizacji funkcji
MAX, jak i kontroli dostępu - otwierania drzwi.
W celu zaprogramowania dualnej karty MAX służącej do aktywowania funkcji MAX należy podczas wpisywania
jej numeru wcisnąć klawisz #.
Dualna karta MAX może działać w połączeniu z inną dualną kartą MAX, jak również z dualnym kodem PIN
użytkownika ( można używać dualny kod PIN w połączeniu z dualną kartą MAX dla jednego użytkownika).
W celu zaprogramowania dualnej karty MAX w odniesieniu do kontroli dostępu należy podczas wpisywania jej
numeru wcisnąć klawisz *.
8 = Funkcja MAX
Każdej karcie MAX można przypisać jedną z opcji menu systemu Galaxy. Użytkownik musi posiadać poziom
autoryzacji gwarantujący dostęp do tej opcji. Fabrycznie system posiada tę opcję nie wykorzystaną ( **). Opcję
menu wybieramy za pomocą klawiszy A lub B lub wprowadzamy numer opcji bezpośrednio z klawiatury.
Klawisz ent akceptuje wybór.
Działanie opcji przypisanej do karty MAX może być ograniczone do wybranej klawiatury. Po wybraniu opcji
Klawiatura MAX system pokazuje na wyświetlaczu **, co oznacza, że z kartą MAX nie skojarzono żadnej
klawiatury Galaxy. Aby wpisać numer klawiatury należy nacisnąć klawisz #. Na wyświetlaczu pojawia się numer
pierwszej klawiaturze z listy konfiguracji systemu. Używając klawiszy A lub B należy wybrać klawiaturę i
nacisnąć klawisz ent, aby potwierdzić wybór.

Adres klawiatury, który był dotąd przypisany do karty MAX, w trakcie przeglądania listy adresów
klawiatur będzie zaznaczony migającym kursorem na pierwszym znaku adresu.

Działanie karty MAX.
Karta MAX, której przypisano funkcję MAX może być używana zarówno do kontroli dostępu ( otwierania drzwi),
jak również do aktywowania zaprogramowanej funkcji MAX. Standardowe przyłożenie karty do czytnika
powoduje zwalnianie rygla i otwieranie drzwi w systemie kontroli dostępu. Aby zrealizować funkcję MAX
przypisaną do karty należy przytrzymać ją przy czytniku przez ok. 3 sekundy. Realizacja funkcji sygnalizowana
jest zapaleniem się wszystkich diod LED na czytniku. Jeżeli karta MAX i kod PIN zostały zaprogramowane jako
dualne, to aby zrealizować funkcję MAX należy najpierw wprowadzić kod PIN z klawiatury, a po pojawieniu się
komunikatu: Brak dostępu, dodatkowy kod, przyłożyć na 3 sekundy kartę MAX do czytnika.
Czytnik MAX musi być przypisany do tej samej grupy, co kod użytkownika. Klawiatura określona w opcji
9 = Klawiatura MAX pokazuje funkcję przypisaną do karty.

Jeżeli klawiatura ta jest aktualnie w użyciu przez system opcja nie zostanie wyświetlona; jeżeli
przypisana opcja nie wymaga dalszej interwencji użytkownika z klawiatury (np. pełne
załączenie systemu), jest ona wykonywana.

W przypadku gdy nie wyspecyfikowano żadnej klawiatury (**) opcja przypisana do karty MAX będzie działać na
wszystkich klawiaturach przypisanych do tych samych grup co karta i użytkownik. Na wszystkich dostępnych w
tym momencie klawiaturach pojawi się komunikat: Naciśnij dowolny klawisz. Jeżeli przez pięć sekund nie
zostanie naciśnięty żaden klawisz na dowolnej klawiaturze, opcja zostanie uruchomiona na wszystkich
klawiaturach.

10 = Skasowanie Anti-passback
Opcja ta pozwala na skasowanie wszystkich restrykcji wynikających z funkcji Anti-passback dla danego
użytkownika.
Funkcja Anti-passback zapobiega ponownemu użyciu karty MAX przez tego samego użytkownika w
zaprogramowanym okresie czasu.

36

System Galaxy posiada grupę użytkowników zdefiniowanych jako użytkownicy Anti-passback:

Użytkownicy Anti-passback
47 - 48
96 - 98
194 - 198
244 - 248
988 - 997
988 - 997

Tabela 4-4. Użytkownicy Anti-passback
Zaprezentowanie karty należącej do jednego z wymienionych wyżej użytkowników powoduje skasowanie
restrykcji związanych z funkcją Anti-passback dla danego czytnika.
Administrator systemu może skasować restrykcje związane z funkcją Anti-passback dla danego użytkownika
przez wybranie opcji 42. 10.
Inżynier może skasować restrykcje dla danego czytnika MAX przez wybranie opcji 63. 3. 6.

2 = Ostrzeganie (Galaxy 128, 504 & 512)
Opcja ta umożliwia zaprogramowanie momentu, kiedy system zaczyna sygnalizować użytkownikowi
konieczność zmiany kodu PIN. Termin ważności kodu określony jest w parametrze Zmiana kodu. Parametr
Ostrzeganie określa liczbę dni przed terminem utraty ważności kodu PIN. Od tego momentu system będzie
przypominał o konieczności jego zmiany. Fabryczne ustawienie parametru wynosi 28 dni; możliwe ustawienia
to od 1 do 28 dni. Jeżeli kod PIN nie zostanie zmieniony w tym czasie, to stary kod zostanie usunięty przy
pierwszym wyłączeniu systemu.

Jeżeli koniec okresu Ostrzeganie kończy się ostatniego dnia miesiąca, ważność kodu PIN
wygasa pierwszego dnia następnego miesiąca.

37

Każdego roku dokonywane są dwie urzędowe zmiany czasu. Na przełomie marca i kwietnia z czasu zimowego
na czas letni i na przełomie września i października z czasu letniego na zimowy.
Fabrycznie zmiana czasu z zimowego na letni jest zaprogramowana na ostatnią niedzielę marca, kiedy zegar
zostanie przesunięty z godziny 02:00 na 03:00, a zmiana czasu letniego na zimowy na ostatnią niedzielę
października, kiedy zegar systemowy zostanie przesunięty z godziny 03:00 na godzinę 02:00.
Daty Start i Koniec czasu letniego mogą być programowane tylko przez autoryzowanych użytkowników.
Naciśnięcie klawisza A umożliwia modyfikację daty Start, a B modyfikację daty Koniec. Nowa data powinna
być czterocyfrową liczbą oznaczającą kolejno dzień i miesiąc - dd mm.

Opcja czas letni może być tylko modyfikowana przez inżyniera lub zdalnego użytkownika.

Opcja ta daje dostęp do dodatkowego rejestru zdarzeń systemu. W rejestrze tym zapisywane są informacje o
załączaniu i wyłączaniu systemu, powstałe w systemie alarmy oraz pięć pierwszych zdarzeń pojawiających się
po aktywacji alarmu. Dane są przechowywane w rejestrze, aż do następnej aktywacji alarmu. Po wybraniu tej
opcji klawisze A i B pozwalają przemieszczać się po rejestrze (co siedem zapisów). Naciśnięcie klawisza # daje
szczegółowe informacje o wybranym zapisie.
Zawartość rejestru można wydrukować przez naciśnięcie klawisza * w trakcie przeglądania rejestru, klawisz
esc przerywa wydruk.

Należy podłączyć drukarkę do systemu za pomocą interfejsu drukarki lub modułu RS232.

Jeżeli grupy w systemie są odblokowane (szczegóły w opisie opcji 63 = OPCJE), opcja Śledzenie umożliwia
przeglądanie zdarzeń osobno dla każdej grupy. Po wybraniu tej opcji użytkownik, który posiada autoryzację do
wyboru grup (szczegóły w opisie opcji 42 = KODY) może przeglądać rejestr dla wybranych grup. Aby wybrać
grupę należy nacisnąć klawisz z jej numerem. Przy opisie grupy pojawi się znak T oznaczający, że grupa
została wybrana; jeżeli grupa została już wybrana, ponowne naciśnięcie klawisza z jej numerem anuluje wybór.
Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć klawisz ent.
Jeżeli wybrana została więcej niż jedna grupa lub użytkownik nie posiada możliwości wyboru grup pokazywany
jest ostatni zapis w rejestrze dotyczący wszystkich wybranych grup.

38

Opcja ta umożliwia administratorowi systemu modyfikowanie ustawień związanych z zegarem A oraz B.

Opcja ta pozwala na przeglądanie zaprogramowanych czasów dla:

1. Zegar A;
2. Zegar B;
3. Auto-załączenia (Galaxy 18, 60, 128, 504 & 512);
4. Blokady czasowej (Galaxy 512).
Używając klawiszy A i B mamy możliwość przeglądania zaprogramowanych czasów.

Czasy nie mogą być tutaj zmieniane.

Wydruk zaprogramowanych czasów można wykonać za pomocą opcji 57. 11=DRUKOWANIE PARAMETROW
SYSTEMU. Zegary.

Opcja ta pozwala na zaprogramowanie maksymalnie 10 okresów, kiedy będą miały miejsce święta. Dla
każdego święta określana jest data początku i końca za pomocą opcji 1=Zmiana daty, każdemu świętu można
przyporządkować grupy (opcja 2 = Przypisanie grup), dla których dane święto będzie ważne. Działanie
wszystkich zegarów w czasie trwania święta jest zawieszone. Operacja rozpoczęta przez zegar przed czasem
początku święta zostanie zakończona po zakończeniu święta.

1 = Zmiana daty
Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pokazane są daty początku i końca pierwszego święta na liście (numer
1). Znak & gt; wskazuje datę początku święta; jeżeli daty dla tej pozycji są nieokreślone, system pokazuje w ich
miejscu TT/TT. Aby zmienić datę należy nacisnąć klawisz ent; w miejscu daty początku pojawia się & gt; DD/MM & lt;;
w tym momencie należy wprowadzić właściwą datę i następnie nacisnąć ponownie ent, akceptując
wprowadzone dane. Wprowadzenie roku w dacie nie jest konieczne.
Aby przejść do wprowadzania daty zakończenia święta należy nacisnąć klawisz #. System ustawi znak & gt; na
dacie końca święta. Wprowadzenie tej daty będzie możliwe w sposób analogiczny jak opisano powyżej.
Aby usunąć datę należy nacisnąć klawisz *. Po usunięciu daty system pokaże TT/TT, co oznacza jej brak.
Wybór święta możliwy jest przy użyciu klawiszy A lub B oraz przez bezpośrednie wpisanie numeru święta. (110).

Święta mogą być programowane przez wszystkich użytkowników mających uprawnienia do wybrania tej opcji.
Święta mogą być programowane tylko przez inżyniera. Użytkownicy mogą wybrać tę opcję tylko do
przeglądania.
2 = Przypisanie grup
Za pomocą tej opcji można określić jakich grup dotyczyć będą zarejestrowane w systemie święta.
Po wybraniu tej opcji pojawia się lista grup w systemie. Grupy przypisane do tego święta zaznaczone literą Y,
pozostałe literą N. Przy wprowadzaniu nowego święta wszystkie grupy zaznaczone są jako N. Aby zaznaczyć
grupę należy nacisnąć klawisz odpowiadający jej numerowi w systemie. Jeżeli grupa posiadała status Y,
spowoduje to zmianę na N - wyłączenie tej grupy ze święta. Aby zakończyć działanie opcji i zachować
wprowadzone zmiany należy nacisnąć klawisz ent.

39

Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć działanie Zegara A lub Zegara B. Opcja ta nie może być użyta do
zmiany zaprogramowanych czasów. Fabrycznie oba zegary są wyłączone, tzn. posiadają status 0=Wył. ; Aby
włączyć wybrany zegar należy wybrać go i nacisnąć klawisz 1=Zał..

Opcja jest niedostępna

4 = Wczesne wyłączenie (Galaxy 512)
Opcja ta pozwala na wcześniejsze wyłączenie blokady czasowej systemu. Określenie okresu wczesnego
wyłączenia blokady możliwe jest w opcji 51. 44 (od 0 do 240 minut). Umożliwia to na ręczne wyłączenie systemu
wcześniej niż zaprogramowano.

1 = Czas wczesnego wyłączenia
Opcja ta pokazuje godzinę, o której system będzie mógł być wyłączony następnego dnia. Jest to czas końca
blokady czasowej systemu pomniejszony o okres wczesnego wyłączenia.
Jeżeli grupy są aktywne w systemie, to czas przypisany każdej grupie z osobna można przeglądać używając
klawiszy A lub B.
Opcja ta pokazuje czas tylko wtedy, gdy opcja Wczesne wyłączenie jest odblokowana; w przeciwnym
przypadku wyświetlany jest komunikat: Brak Danych.

2 = Wczesne wyłączenie
Użytkownicy z poziomem autoryzacji 6 oraz Inżynier, gdy grupy są zablokowane.
Jeżeli grupy są zablokowane, programowanie opcji Wczesne wyłączenie jest identyczne dla użytkowników z
poziomem 6 oraz dla inżyniera; opcja ta pozwala na włączenie lub wyłączenie jej działania:
0 = Wyłączenie (domyślnie)
1 = Włączenie

-- wczesne wyłączenie zabronione;
-- wczesne wyłączenie dozwolone.

Wybierz żądany status opcji i naciśnij klawisz ent.

Tryb Inżyniera z odblokowanymi grupami.
Jeżeli grupy w systemie są odblokowane (opcja 63 = OPCJE. Grupy), mogą mieć osobno ustalony atrybut
wczesnego wyłączenia.
Po wybraniu tej opcji pojawia się lista grup. Grupy, dla których opcja jest aktywna oznaczone są znakiem T
pozostałe znakiem N. Domyślnie wszystkie grupy są ustawione na N.

Tylko inżynier może uaktywnić tę opcję dla poszczególnych grup.

W przypadku zaprogramowania procedury automatycznego załączania (szczegóły w opisie opcji 65. 3 =
ZEGARY. Auto-załączenie), opcja ta pozwala na wcześniejsze ostrzeżenie osób przybywających w strefach
chronionych przed zbliżającym się załączeniem systemu.

Opcja ta pozwala użytkownikom systemu na jego wyłączenie w okresie trwania weekendu. Jeżeli parametr
Tryb-weekend jest różny od 0=WYŁ (ustawienie domyślne), to wystąpienie dnia zaprogramowanego jako
weekend spowoduje użycie zaprogramowanych zegarów na dzień zwykły (roboczy). Na przykład możliwe jest
użycie w niedzielę zegarów auto-załączenia i blokady czasowej dotyczących poniedziałku.

40

Parametr 41 = Tryb- weekend musi być odblokowany (domyślnie zablokowany), aby możliwe
było zaprogramowanie opcji Dzień Zwykły przez inżyniera oraz wybranie opcji Dzień
weekendu przez użytkownika.

Po wybraniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się:

1 = Programowanie Dni. Naciśnij klawisz ent; na wyświetlaczu pojawi się napis:
1 = Dzień Weekendu
Po wybraniu tej opcji zaprogramowany dzień weekendu zostanie wyświetlony na klawiaturze. Domyślna
wartość jest równa 0. Używając klawiszy A lub B wybierz dzień (lub dni), a następnie naciśnij klawisz ent,
aby zapisać wprowadzone zmiany. Możliwe ustawienia to:
0 = WYŁ
(brak)
1 = SOB
(sobota)
2 = NIE
(niedziela)
3 = OBA
(sobota i niedziela)
Wybrany dzień pozostaje aktywny tylko jednorazowo. Po pierwszym wystąpieniu zaprogramowanego dnia
weekendu wartość tej opcji wraca do ustawienia domyślnego - 0.
2 = Dzień zwykły
Opcja ta jest dostępna tylko dla inżyniera systemu. Opcja ta określa, które programatory (zegary) zostaną
użyte po wybraniu przez użytkownika opcji weekend. Operacje i czasy związane z tymi zegarami stają się
aktywne w określonym dniu weekendu.
Po wybraniu opcji pokazane jest jej bieżące ustawienie; domyślnie system przyjmuje jako dzień wzorcowy
poniedziałek - 1 = PON. Za pomocą klawiszy A lub B wybierz dzień (lub dni) i naciśnij klawisz ent, aby
zaakceptować wprowadzone zmiany. Możliwy wybór to:

2
=
=

PON
WTO
SRO

4 = CZW
5 = PIA

Opcja 46 -- Omiń Grupę (Galaxy 18, 60, 128 & 504)
Opcja ta pozwala użytkownikowi systemu z poziomem autoryzacji 6, na blokowe omijanie wszystkich linii
dozorowych w grupie (z możliwych do wyłączenia). Ominięcie linii możliwe jest tylko wtedy, gdy posiada ona
uaktywniony atrybut omijania (szczegóły w opisie opcji 52. 4 = PROGRAMOWANIE LINII. Ominięcie). Grupy
mogą być omijane lub ponownie włączone do systemu bez konieczności wyłączania i ponownego załączania
Po wybraniu tej opcji system pokazuje przypisane użytkownikowi grupy oraz status omijania dla każdej z nich (T
oznacza grupę omijaną). Aby zmienić stan omijania grupy należy podać z klawiatury jej numer; stan grupy
zmieni się na przeciwny (z T na N lub odwrotnie).

UWAGA: Linie dozorowe w wybranych grupach są omijane przez system tak długo, jak grupa jest wybrana.
Po zakończeniu działania opcji system pokazuje przez chwilę komunikat LINIE OMINIĘTE. Raz ustawione
omijanie linii jest aktywne tak długo, jak system pozostaje załączony. Wyłączenie i ponowne załączenie kasuje
omijanie linii.

Wyjścia zaprogramowane jako Linie ominięte (typ zaprogramowany jako Reflex) są aktywowane natychmiast
po włączeniu omijania linii i pozostają aktywne, aż do wyłączenia omijania linii. Jeżeli wyjście zostanie
zaprogramowane jako bufor, wtedy pozostaje ono aktywne, aż do wyłączenia systemu.

1 = Serwis
Opcja ta pozwala użytkownikom z poziomem autoryzacji 6 kontrolować zdalne serwisowanie centrali za
oprogramowania Galaxy Gold.

UWAGA: Opcja ta dostępna jest dopiero po odblokowaniu parametru Autoryzacja Mgr (szczegóły w
opisie opcji 56 = KOMUNIKACJA). W przeciwnym przypadku na wyświetlaczu pojawi się
komunikat BRAK DOSTĘPU - OPCJA ZABLOKOWANA.
Po wybraniu tej opcji dostępne są trzy warianty:

0 = TELEKOM
0 = Dostęp bezpośredni: Po wybraniu tej opcji system Galaxy zostaje odblokowany dla zdalnego
serwisowania na czas 40 minut. Bezpośredni dostęp do systemu możliwy za pomocą programu Galaxy
Gold. Po ustanowieniu połączenia, może ono być utrzymywane bez ograniczeń czasowych. Po
zakończeniu sesji zdalnego połączenia system pozostaje jeszcze w trybie odblokowania na zdalne
połączenie przez 15 minut.
1 - 5 = Połączenie zwrotne 1 - 5: Inżynier posiada możliwość zaprogramowania pięciu numerów
telefonicznych, na które system będzie automatycznie,, oddzwaniał" po inicjacji zdalnego połączenia. Po
wybraniu jednego z numerów (od 1 do 5) i naciśnięciu klawisza ent, system wybierze wpisany w tym
miejscu numer telefonu, aby połączyć się ze zdalnym komputerem.
Jeżeli wybrany numer nie posiada przypisanego numeru telefonu, system zaproponuje jego wprowadzenie.
Wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz ent. System wybierze żądany numer telefonu.

Numer telefonu, który zostanie wybrany przez system musi być numerem, pod który
podłączony jest modem komputera PC, na którym zainstalowano program Galaxy Gold.
Program Galaxy Gold powinien być w tym momencie ustawiony w trybie oczekiwania na
połączenie. Szczegóły w instrukcji programu Galaxy Gold (L057).

1 = ISDN
0 = Dostęp bezpośredni
1 - 5 = Połączenie zwrotne 1 - 5
2 = ETHERNET
1 = IP Połączenia zwrotnego

2 = Wyślij alarmy ( Opcja jest niedostępna).
3 = Połączenie z Galaxy ( Opcja jest niedostępna).

42

Kod inżyniera posiada fabrycznie przypisany do kodu PIN znak #. Dostęp do Trybu Inżyniera wymaga
autoryzacji przez użytkownika z poziomem 4, 5 lub 6, który powinien wybrać opcję Dostęp Inżyniera i
odblokować ją. Wprowadzenie po odblokowaniu tej opcji w ciągu pięciu minut ważnego kodu inżyniera
wprowadzi system do Trybu Inżyniera, nie powodując przy tym alarmu sabotażowego. Po wybraniu Trybu
Inżyniera nie ma limitu czasowego działania systemu w tym trybie.
Po upływie pięciu minut dostęp inżyniera zostanie automatycznie zablokowany. Przy próbie wprowadzenia kodu
inżyniera pojawi się komunikat: NIEDOSTATECZNY POZIOM DOSTĘPU.
Jeżeli znak # zostanie usunięty z kodu PIN inżyniera, to dostęp do Trybu Inżyniera jest realizowany przez
dwukrotne wprowadzenie kodu inżyniera, bez konieczności autoryzacji dostępu za pomocą opcji 48=Dostęp
Inżyniera. Pierwsze wprowadzenie kodu aktywuje alarm sabotażowy, który jest kasowany po drugim
poprawnym wprowadzeniu kodu.

UWAGA: Tylko zdalny użytkownik może usunąć znak # z kodu PIN inżyniera.

Opcja 49 -- Blokada Czasowa (Galaxy 512)
Opcja ta pozwala na załączenie systemu i zablokowanie możliwości jego wyłączenia, aż do określonej daty i
czasu. Opcja ta jest dostępna dla użytkowników posiadających poziom autoryzacji 6. Wybranie tej opcji jest
możliwe tylko wtedy, jeżeli opcja 40 - Blokada czasowa została odblokowana.

UWAGA: Poziom dostępu do tej opcji nie może być zmieniany za pomocą opcji 68 = Dostęp do Menu.
Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić datę (dzień, miesiąc i rok) oraz czas (godzina i minuta) do kiedy
system zostanie zablokowany. Wprowadzona data i czas muszą być poprawne.
Po wpisaniu daty i czasu należy wprowadzić inny ważny kod użytkownika (poziom 3 i wyższy). Aby
zaakceptować wprowadzone dane należy użyć klawisza A. Klawisz B powoduje odrzucenie wprowadzonych
danych. Naciśnięcie klawisza esc w dowolnym momencie powoduje wyjście z opcji.
Po potwierdzeniu wprowadzonej daty i czasu przez drugiego użytkownika system natychmiast rozpoczyna
procedurę załączenia. Jeżeli parametr 66. 4 = Test Wstępny. Test wymuszony jest włączony, wszystkie linie
dozorowe systemu zostają sprawdzone przez zamknięcie i otwarcie linii. Powoduje to również uruchomienie
wyjść Test wibracyjny, celu sprawdzenia działania linii wibracyjnych. Po zakończeniu procedury załączenia
systemu, zostaje on zablokowany do daty i czasu określonego wcześniej. Wszystkie wyjścia zaprogramowane
jako Blokada zostają uaktywnione. Po upłynięciu czasu blokady kody użytkowników stają się ponownie
aktywne i mogą zostać użyte do wyłączenia systemu. System może być wyłączony w tym stanie jedynie po
użyciu dwóch kodów.
Podczas blokady system automatycznie załącza się po każdym alarmie. Jeżeli jakakolwiek linia jest otwarta
podczas procedury samo-załączenia lub spowodowała dwukrotnie alarm, zostaje ominięta (jeżeli atrybut
omijania linii jest uaktywniony).
Jeżeli powstanie alarm, gdy parametr Blokada czasowa jest zaprogramowany na 2, wprowadzenie dwóch
kodów mających dostęp do wszystkich grup spowoduje wyłączenie systemu mimo załączonej blokady
czasowej.

UWAGA: Po,, gorącym starcie" system kasuje zapisane i niezrealizowane blokady czasowe.

43

44

Dodatek A: BIBLIOTEKA

ZNAKI ALFANUMERYCZNE
Kod

Znak

spacja

G

O

40 X

11

?

H

P

41 Y

Ä

I

Q

42 Z

J

R

43 0

AE

K

S

44,

L

T

45 /

C

M

U

46 -

D

N

Ü

47 +

E

28

?

V

48 &

F

Ö

W

49 (
50

)

45

BIBLIOTEKA
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055

46

ADMIN.
ADMINISTR.
ADRES
AGREGAT
AKTYWNY
AKUMULATOR
ALARM
ALERT
ANEKS
ANTENA
APARTAMENT
APTEKA
ARCHIWUM
ARENA
ARESZT
ASYSTENT
ATAK
AUTO
AUTOMAT
AWARIA
AWARYJNE
BAGAZ
BAGAZOWNIA
BALKON
BANK
BANKOMAT
BAR
BARIERA
BASEN
BATERIA
BAZA
BAZOWY
BEZPIECZNIK
BEZPOSREDNI
BIBLIOTEKA
BIURO
BLOKADA
BOCZNIKOWANY
BOCZNY
BOK
BOKS
BRAK
BRAMA
BRAMA GARAZ.
BRAMKA
BRELOK
BRON
BRZECZYK
BUDYNEK
BUNKIER
CARGO
CELA
CELNIK
CENTRALA
CENTRALA TEL

056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

CENTRUM
CICHA KONTR.
CICHY
CIEMNIA
CZ. OST. BANKN
CZEKI
CZUJKA
CZUJNIK
CZYTELNIA
CZYTNIK
DACH
DAMSKI
DANE
DATA
DEP. FINANS.
DEP. INFORM. KREDYT.
DEPARTAMENT
DETEKTOR
DIALER
DOBRY
DOL
DOLNY
DOM
DOSTEP
DOZOR
DOZORCA
DRABINA
DROGA
DROGA EWAK.
DRUGI
DRUKARKA
DRUT
DRZWI
DRZWI SEJFU
DRZWI WEJSC.
DUALNY
DYM
DYREKTOR
DYSTANS
DYZURKA
DYZURNY
DZ. HANDLOWY
DZ. TECHNICZN
DZIEN
DZWIEK
EKONOMIA
ELEKTRYCZNY
ENERGETYKA
ENERGIA
EWAKUACJA
EWAKUACYJNE
FAKS
FAZA
FIRMA

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

FOLIA
FORMAT
GABINET
GALERIA
GARAZ
GASNICA
GASZENIE
GAZ
GENERATOR
GL. KSIEGOWY
GLOS
GLOSNA
GLOSNIK
GLOWICA
GLOWNY
GNIAZDO
GODZINA
GORA
GORACY
GORNY
GOSCINNY
GRUNT
GRUPA
GRUPOWY
GRZEJNIK
HOL
INFORMACJA
INFORMATYK
INSTALATOR
INSTRUKTOR
INTERFEJS
INTRUZ
INZYNIER
IZOLACJA
IZOLATOR
JADALNIA
JEDNOSTKA
JESIEN
JUBILER
KABEL
KADRY
KAMERA
KANAL
KANCELARIA
KANTOR
KARTA
KASA
KASA WALUTA
KASA ZLOTOWA
KASETA
KASJER
KIEROWNIK
KLAWIATURA
KLAWISZ
KLIENT

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

KLUCZ
KOD
KOLEJNY
KOLEKCJA
KOLO
KOMENDANT
KOMORA
KOMPUTER
KOMUNIKATOR
KONCENTRATOR
KONFERENCJA
KONTAKT
KONTAKTRON
KONTENER
KONTROLA
KONTROLNY
KONTUAR
KONWOJENT
KORYTARZ
KOTLOWNIA
KRATA
KREDYT
KSERO
KSIEGOWOSC
KUCHNIA
KURTYNA
LACZNIK
LAMPA
LATO
LAZIENKA
LED
LEWA
LEWY
LICZNIK
LINIA
LINIA DOZOR.
LINIE
LOGISTYKA
LOKATY
LOTNISKO
LUDZIE
LUSTRO
MAG. AMUNICJI
MAG. BRONI
MAGAZYN
MAGAZYNIER
MAGISTRALA
MAGNES
MAGNETOWID
MAGNETYCZNY
MAKSIMUM
MANAGER
MANIPULATOR
MASA
MASTER

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

MASZYNA
MASZYNOWNIA
MEDYK
MESKI
METAL
MIESZKANIE
MIKROFALE
MINIMUM
MINUS
MISTRZ
MOBILNY
MODEL
MODEM
MODUL
MONITOR
MONITORING
MONITOROWANY
MOTOR
MULTIPLEKSER
MUR
NACZELNIK
NADAJNIK
NAPAD
NAPIECIE
NAROZNY
NEUTRALNY
NIEBEZPIECZ.
NIEWAZNA
NISKI
NOC
NOCNY TREZOR
NOWY
OBCY
OBLODZENIE
OBOK
OBSZAR
OBUDOWA
OCHRONA
OCZEKIWANIE
ODDZIAL
OFICER
OFICER DYZUR
OGROD
OGRODZENIE
OK.
OKIENNICA
OKNO
OPERATOR
OPOZNIENIE
OSLONA
OSTRY
OSTRZEGACZ
OSTRZEGANIE
OTWARTA
PAKAMERA

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

PALARNIA
PALIWO
PANCERZ
PANEL
PANIKA
PAPIER
PARA
PARK
PARKING
PARTYCJA
PAS
PASYWNY
PATROL
PERSONALNY
PERSONEL
PIEC
PIEKARNIA
PIENIADZE
PIERWSZY
PIETRO
PILOT
PIR
PISK
PIWNICA
PLAC
PLAN
PLUS
POCZEKALNIA
POD
PODCENTRALA
PODCZERWIEN
PODDASZE
PODGRUPA
PODJAZD
PODLOGA
PODSTAWA
POGODA
POGOTOWIE
POKOJ
POKOJ GOSC.
POLACZENIE
POLE
POLICJA
POLNOC
POLSKA
POLUDNIE
POMOC
POMOCNICZA
POMOCNICZY
PORA
PORTIER
PORWANIE
POSREDNI
POSTERUNEK
POWIETRZE

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

POWYZEJ
POZAR
POZAROWA
POZIOM
POZYCJA
PRACOWNIA
PRAWA
PRAWY
PROCES
PROGRAM
PROMIEN
PROTOKOL
PRZCH. BAGAZU
PRZECIAZENIE
PRZEDSKARB.
PRZEKAZNIK
PRZELACZNIK
PRZEMYSL.
PRZYCHODNIA
PRZYCISK
PRZYCISK WYJ
PRZYLACZE
PUDELKO
PUNKT
RACHUBA
RACHUBA PLAC
RADIO
RADIOLINIA
RAMA
RAMPA
RATUNEK
REAKCJA
RECEPCJA
REFLEKTOR
REGULATOR
REJESTR
REJESTRACJA
REKORD
RESET
REZERWA
REZYSTOR
ROG
ROK
RONDO
ROZBROJONY
RUCH
RYGIEL
RYZYKO
SAB. SYRENY
SABOTAZ
SALA
SALA OPERAC.
SALON
SCENA
SCHODY

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

SCHOWEK
SCIANA
SEJF
SEJSMICZNA
SEKRETARIAT
SEKRETARZ
SENSOR
SERWER
SERWIS
SIEC
SKALA
SKARBIEC
SKLAD
SKLAD CELNY
SKLEP
SLABY
SLUP
SLUZA
SLUZBA
SOCJALNY
SORTOWNIA
SPALINY
SPRZATACZKA
SPRZEDAZ
SRODEK
SRODKOWY
STABILNY
STACJA
STACJA PALIW
STALOWY
STANOWISKO
START
STARY
STEROWNIK
STLUCZENIE
STOL
STOLOWKA
STOP
STRAZ POZAR.
STRAZNICA
STRAZNIK
STREFA
STREFOWY
STRONA
STRUMIEN
STRYCH
STUDIO
SUFIT
SWIATLO
SWIETO
SWOJ
SYGNAL
SYGNALIZATOR
SYPIALNIA
SYRENA

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495

SYSTEM
SZATNIA
SZEF STRAZY
SZKLARNIA
SZKLO
SZPITAL
SZYB
SZYFR
TAB. SYNOPT.
TABLICA
TARAS
TECHNICZNA
TECHNICZNY
TECHNIKA
TEL.
TELEFON
TELEWIZJA
TERMINAL
TESTER
TOALETA
TOWAR
TRANSFORMAT.
TRANSPORT
TRASA
TREZOR
TRZECI
TUNEL
TYP
UCIECZKA
ULTRADZWIEK
UPRAWNIONY
URLOP
USZKODZENIE
UTRATA
UWAGA
UZBROJONY
UZYTKOWNIK
W OKOLO
W SRODKU
W. C.
WALUTA
WARSZTAT
WARTOWNICY
WARTOWNIK
WAZNY
WEEKEND
WEJ. GLOWNE
WEJSCIE
WENTYLATOR
WERANDA
WERSJA
WEWNATRZ
WEZEL
WEZLOWY
WIDOK

496
497
498
499
500
501
502
503
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

WINDA
WIOSNA
WIZJA
WLACZNIK
WLAMANIE
WODA
WRZUTNIA
WSCHOD
WSKAZNIK
WYBUCH
WYDZIAL
WYJSCIE
WYKRYCIE
WYLACZENIE
WYLACZNIK
WYMIANA
WYMUSZENIE
WYSOKI
ZACHOD
ZAGROZENIE
ZAJETOSC
ZAKLAD
ZALACZENIE
ZALANIE
ZAMKNIETY
ZAPIS
ZAPLECZE
ZASILANIE
ZASUWA
ZATRUDNIENIE
ZEGAR
ZERO
ZESPOL
ZEWNATRZ
ZIMA
ZIMNY
ZLY
ZMIANA
ZONA
ZRASZACZ
ZRODLO
ZWIERZETA
ZWORA

47

48

Dodatek B: Komunikaty rejestru zdarzeń
0001 + CA-AKUM
0001 - CA-AKUM
0002 + CA-ZASIL.
0002 - CA-ZASIL.
0003 + SAB. OBUD.
0003 - SAB.
0004 + SAB. ZEWN.
0004 - SAB.
24 GODZ
AL.. C/OP
ALARM OP
ALARM ROZ.
ALARM WEW.
ATM-1
ATM-2
ATM-3
ATM-4
AUTOTEST
AUTOZEGAR AUTOZEGAR +
+ AWAR. AKUM
- AWAR. AKUM
AWAR. KOM.
- AWAR. ZAS.
+ AWAR.
AWARIA LINII AWARIA LINII +
BEZP. AKUM
- BEZP/OST
+ BEZP/OST
- BEZPIECZ
+ BEZPIECZ
BLAD. ZAL

[Uszkodzenie bloku akumulatora (napięcie na akumulatorze
poniżej 10, 5 V)]
[Przywrócenie sprawności bloku akumulatora (napięcie na
akumulatorze powyżej 10, 5 V)]
[Uszkodzenie bloku zasilania - zanik 220 V AC]
[Przywrócenie sprawności bloku zasilania - przywrócenie 220 V
AC]
[Sabotaż obudowy centrali]
[Usunięcie sabotażu obudowy centrali]
[Sabotaż zewnętrzny na płycie centrali]
[Usunięcie sabotażu zewnętrznego na płycie centrali]
[Aktywacja linii typu 24 GODZINY]
[Aktywacja linii Cichy/Opóźniony Napad]
[Aktywacja linii Opóźniony Napad]
[Aktywacja linii typu ALARM ROZSZERZONY]
[Alarm po upływie czasu opóźnienia pochodzący z linii typu
OPÓŹNIONE WŁAMANIE]
[Aktywacja linii ATM-1]
[Aktywacja linii ATM-2]
[Aktywacja linii ATM-3]
[Aktywacja linii ATM-4]
[Wysłanie testu przez moduł Telekom, ISDN lub Ethernet]
[Dezaktywacja zegara auto-załączania]
[Aktywacja zegara auto-załączenia]
[Aktywacja awarii akumulatora w zasilaczu SMART PSU 3A]
[Dezaktywacja awarii akumulatora w zasilaczu SMART PSU 3A]
[Awaria modułu Telekom, ISDN lub Ethernet]
[Dezaktywacja linii typu AWARIA 220V lub awaria zas. 220V
centrali]
[Aktywacja linii typu AWARIA 220V lub awaria zas. 220V
Koniec awarii linii modułu Telekom, ISDN, Ethernet lub
dezaktywacja linii typu AWARIA LINII]
[Awaria linii moduł Telekom, ISDN, Ethernet lub aktywacja linii
typu AWARIA LINII]
[Uszkodzenie bezpiecznika w obwodzie akumulatora zasilacza
SMART]
[Dezaktywacja linii typu BEZPIECZ. |OST WE/WY]
[Aktywacja linii typu BEZPIECZ. |OST WE/WY]
[Dezaktywacja linii typu BEZPIECZ]
[Aktywacja linii typu BEZPIECZ]
[Przekroczenie czasu podczas załączania systemu lub grupy]
BRAK BRAK +
CA-BEZP +
CA-BEZP C NAPAD
- CZESC/OST
+ CZESC/OST
- CZESC/WEJ
+ CZESC/WEJ
DODANY
DRUKUJ OC
DRUKUJ OL
DUALNA
INZ. DIAG.
INZ. DIGI
INZ. DRUK
INZ. GRUPY
INZ. KLAW
INZ. LINIE
INZ. OBSER
INZ. PARAM
INZ. POLAC
INZ. SZYBK
INZ. SABOT
INZ. PROGR
INZ. TEST
INZ. WYJSC
INZ. ZEGAR
INZYNIER INZYNIER +
K. CZ. WLAM.
KAS. KLUCZ
KL. CZ/ZAL
KLUCZ RST
KOD ZABR.
KON. CZASU
KOPIOWAN.
- MASKOWANA
+ MASKOWANA
MAX ALARM
50

[Przywrócenie komunikacji RS485 modułu]
[Utrata komunikacji RS485 przez moduł]
[Uszkodzony bezpiecznik w bloku zasilania centrali (tylko
Galaxy 8)]
[Wymieniony bezpiecznik w bloku zasilania centrali (tylko
[Aktywacja linii typu CICHY NAPAD]
[Dezaktywacja linii typu CZĘŚĆ/OST. WE/WY]
[Aktywacja linii typu CZĘŚĆ/OST. WE/WY]
[Dezaktywacja linii typu CZĘŚĆ/WEJŚCIE]
[Aktywacja linii typu CZĘŚĆ/WEJŚCIE]
[Dodanie modułu do systemu przez Inżyniera]
[Drukowanie na żądanie - off-line
[Automatyczne drukowanie rejestru zdarzeń - on-line]
[Aktywacja linii dualnej]
[Wybranie opcji 61 w menu inżyniera - DIAGNOSTYKA]
[Wybranie opcji 56 w menu inżyniera - KOMUNIKACJA]
[Wybranie opcji 57 w menu inżyniera - DRUKUJ]
[Wybranie opcji 63 w menu inżyniera - GRUPY]
[Wybranie opcji 58 w menu inżyniera - KLAWIATURA]
[Wybranie opcji 52 w menu inżyniera - PROGR. LINII]
[Wybranie opcji 55 w menu inżyniera - OBSERWACJA]
[Wybranie opcji 51 w menu inżyniera - PARAMETRY]
[Wybranie opcji 54 w menu inżyniera - POŁĄCZENIA]
[Wybranie opcji 59 w menu inżyniera - SZYBKIE MENU]
[Sabotaż przy wejściu do trybu inżyniera]
[Wybranie opcji 64 w menu inżyniera - ZDEF. LINII]
[Wybranie opcji 66 w menu inżyniera - TEST WSTĘPNY]
[Wybranie opcji 53 w menu inżyniera - PROGR. WYJSC]
[Wybranie opcji 65 w menu inżyniera - ZEGARY]
[Wyjście z trybu inżyniera]
[Wejście do trybu inżyniera]
[Alarm po upływie czasu wejścia]
[Skasowanie alarmu przy pomocy KLUCZA]
[Częściowe załączenie systemu lub grup przy pomocy
KLUCZA]
[Aktywacja linii typu KLUCZ]
[Reset systemu po alarmie przy pomocy KLUCZA]
[Przekroczenie czasu 60 s dla kodu dualnego lub odrzucenie
kodu podczas blokady czasowej]
[Przekroczenie czasu wejścia]
[Kopiowanie programu centrali przez program Galaxy Gold lub
moduł RS232]
[Dezaktywacja linii typu MASKOWANA]
[Aktywacja linii typu MASKOWANA]
[Alarm z czytnika MAX - nieuprawniony dostęp]

NAP. OP/C.
NAR. DRZWI
- NISKA REZ
+ NISKA REZ
NOWY C/D
OBS. TEST
ODLACZONY
ODROCZENIE
ODRZ. BREL
OM. GRUPY OM. GRUPY +
OMIN ATM-1
OMIN ATM-2
OMIN ATM-3
OMIN ATM-4
OMIN LINIE
OMIN WIBR
OMINIETO
OP NAPAD
OP. WLAMAN
- OST WE/WY
+ OST WE/WY
OST ZAL.
PAMIEC OK.
PAROWANA
PELNE ZALACZ
PILNA
PLNY TEST
- POLACZ
+POLACZ
PROGR. -A
PROGR. -B
PRZYMUS
REJ. OPOZN
REJ. ZAL.
- REJESTR
+ REJESTR
RESET PAM
RESET SYS.

[Aktywacja linii typu NAPAD OPÓŹNIONY/CICHY]
[Aktywacja linii typu NAPAD]
[Alarm z czytnika MAX - sforsowanie drzwi]
[Powrót ze stanu niskiej rezystancji linii dozorowej 900-1200
Ohm]
[Stan niskiej rezystancji linii dozorowej 800-900 Ohm]
[Nowy czas/data po modyfikacji]
[Aktywacja linii w trakcie TESTU OBSER. przy załączonym
systemie - opcja menu 56]
[Usunięcie modułu z systemu przez inżyniera]
[System lub grupy w trybie odroczenia auto-załączenia]
[Odrzucenie breloka bezprzewodowego przez moduł RF RIO]
[Koniec omijania grup w systemie]
[Ominięcie grupy w systemie]
[Ominięcie wszystkich linii typu ATM-1]
[Ominięcie wszystkich linii typu ATM-2]
[Ominięcie wszystkich linii typu ATM-3]
[Ominięcie wszystkich linii typu ATM-4]
[Ominięcie linii - opcja menu 11]
[Ominięcie linii typu WIBRACYJNA]
[Potwierdzenie ominięcia linii]
[Aktywacja linii typu OPÓŹNIONY NAPAD]
[Aktywacja linii typu OPÓŹNIONE WLAMANIE]
[Dezaktywacja linii OST WE/WY]
[Aktywacja linii OST WE/WY]
[Alarm w ciągu 5 min od załączenia systemu lub grupy
[Restart systemu z odtworzeniem konfiguracji - " Gorący start "]
[Aktywacja linii typu PAROWANA]
[Pełne załączenie systemu lub grup - opcja menu 12]
[Aktywacja linii typu PILNA]
[Pełny test systemu - opcja menu 62]
[Dezaktywacja linii typu Połączenie]
[Aktywacja linii typu Połączenie]
[Aktywacja linii typu POŻAR]
[Aktywacja linii PROGR. -A]
[Aktywacja linii PROGR. -B]
[Aktywacja linii typu Przycisk]
[Wprowadzanie kodu pod przymusem]
[Aktywacja linii typu REJESTR OPÓŹNIONY przez czas
dłuższy niż opóźnienie Alarmu]
[Aktywacja linii typu - REJESTR/ZAŁĄCZ]
[Dezaktywacja linii typu REJESTR]
[Aktywacja linii typu REJESTR]
[Reset pamięci do nastaw fabrycznych - " Zimny start "]
[Reset systemu po alarmie]
51

RF-BLOKAD
RF-KONTROLA
RF-PAMIEC
RF-SL. BAT
+ SAB. MAX
- SAB. MAX
- SAB ROZW.
+ SAB ROZW.
- SAB. SYREN
+ SAB. SYREN
- SAB. ZWAR.
+ SAB. ZWAR
SAB. NAP/S
- SABOTAZ
+ SABOTAZ
SAMOZAL.
SKASOWANO
ST. NISKI
TEST CHOD TEST CHOD +
TEST INZ.
TEST WYJ.
VIDEO
VIDEO/WYJ
WAZNY KOD
WCZ. OSTRZ.
- WEJSCIE
+ WEJSCIE
WIBRAC.
WLAMANIE W/O DZWIE
WYJ. BEZP
- WYJSCIE
+ WYJSCIE
WYL. KLUCZ
WYL. NAPAD
WYL. WCZES.
WYLACZONE
WYS. REZYS WYS. REZYS +
52

[Blokada elementu bezprzewodowego RF RIO]
[Niepoprawny test elementu bezprzewodowego RF RIO]
[Uszkodzenie pamięci modułu RF RIO]
[Rozładowana bateria w elemencie bezprzewodowym RF RIO]
[Sabotaż czytnika MAX lub MicroMax
[Koniec sabotażu czytnika MAX lub MicroMax
[Koniec sabotażu linii - rozwarcie]
[Sabotaż linii - rozwarcie]
[Dezaktywacja linii SAB. SYREN]
[Aktywacja linii SAB. SYREN]
[Koniec sabotażu linii - zwarcie]
[Sabotaż linii - zwarcie]
[Sabotaż napięcia stałego linii dozorowej w koncentratorze RIO]
[Koniec sabotaż modułu przyłączonego do magistrali RS485]
[Sabotaż modułu przyłączonego do magistrali RS485]
[Samo-załączenie systemu po alarmie]
[Skasowanie alarmu przy użyciu poprawnego kodu]
[Zbyt krótki czas podtrzymania na zasilaniu z akumulatora]
[Koniec Testu Chodzonego]
[Uaktywnienie Testu Chodzonego]
[Wysłanie Testu inżyniera przez moduł Telekom, ISDN lub
Ethernet]
[TEST WYJŚĆ - opcja menu 32]
[Aktywacja linii typu VIDEO]
[Aktywacja linii typu VIDEO WYJŚCIE]
[Wprowadzanie kodu o poziomie 0 lub poprawnego kodu
użytkownika po kodzie inżyniera, gdy system lub grupy są
załączone]
[Wczesne ostrzeganie przed auto-załączeniem systemu lub
grup]
[Dezaktywacja linii typu WEJŚCIE]
[Aktywacja linii typu WEJŚCIE]
[Aktywacja linii typu WIBRACYJNA]
[Aktywacja linii typu WLAMANIE]
[Dezaktywacja linii typu WLAMANIE]
[ Wstępne ostrzeganie dźwiękowe o słabej baterii elementu RF
RIO]
[Aktywacja linii typu WYJ. BEZP. ]
[Dezaktywacja linii typu WYJŚCIE]
[Aktywacja linii typu WYJŚCIE]
[Wyłączenie systemu lub grup KLUCZEM]
[Aktywacja linii typu - WYŁ. NAPAD]
[Wczesne wyłączenie systemu lub grup]
[Wyłączenie systemu lub grup]
[Powrót rezystancji linii do stanu normalnego 900 - 1200 Ohm]
[Stan wysokiej rezystancji linii dozorowej 1200 - 1300 Ohm]

ZAL. CZESCI
ZAL. ODROCZ.
ZAL. PRZER+
ZAL. WYM. KLUCZ
ZAPISANIE
ZD MODUL
ZD. DOSTEP
ZD. KOPIOW.
ZD. POLACZ ZD. POLACZ +
ZD. ZAPIS
ZEGAR AZEGAR A+
ZEGAR BZEGAR B+
ZEGAR BL. ZEGAR BL. +
ZLY KOD
ZM. CZAS L
ZMIEN C/D
ZMIEN KOD
ZMIEN ZEG

[Załączenie częściowe systemu lub grup]
[Odroczenie auto-załączenia grup lub systemu]
[Przerwanie procedury załączenia systemu lub grup]
[Załączenie wymuszone - opcja 14]
[Pełne załączenie przy pomocy KLUCZA]
[Zdalne zaprogramowanie centrali przez moduł RS232 lub
program GALAXY GOLD]
[Wybranie opcji menu z Galaxy Gold]
[Aktywacja linii typu ZDALNY DOSTĘP]
[Zdalne kopiowanie przez SIA]
[Zakończenie zdalnego połączenia]
[Inicjacja zdalnego połączenia]
[Zdalny zapis przez SIA]
[Wyłączenie zegara A]
[Załączenie zegara A]
[Wyłączenie zegara B]
[Załączenie zegara B]
[Dezaktywacja zegara blokady czasowej]
[Aktywacja zegara blokady czasowej]
[Alarm po wprowadzeniu 6 błędnych kodów. Wymagany Reset
systemu]
[Zmień czas letni - opcja menu 43]
[Zmień Czas/Datę - opcja menu 41]
[Zmień kody - opcja menu 42]
[Zmień sterowanie zegarem - opcja menu 45]

53

W tej sekcji widzisz oferty promowane, których widoczność została opłacona przez kontrahenta.

  • System operacyjny:Android
  • Przekątna ekranu:6, 5 calaWbudowany aparat cyfrowy:64 MpixPamięć wewnętrzna:128 GB

6, 1 cala50 Mpix

6, 4 cala12 Mpix

48 Mpix

6, 8 cala108 Mpix

6, 6 cala

Apple iOS

6, 53 cala

6, 67 cala

6, 7 cala

5, 4 cala

6, 3 cala

Ding. pl to serwis internetowy prezentujący gazetki promocyjne oraz katalogi sklepów i dużych sieci handlowych. Dzięki geolokalizacji otrzymasz przede wszystkim oferty sklepów, z Twojego bliskiego otoczenia. Dodatkowo na stronie znajdziesz adresy sklepów, więc w trakcie podróży bez problemu trafisz do ulubionego sklepu.

Na naszym serwisie znajdziesz najlepsze promocje i oferty z całej Polski. Dzięki Ding. pl w prosty sposób porównasz ceny z różnych sklepów i rozsądnie zaplanujecie zakupy. Chcesz tanio kupić cukier lub panele podłogowe. Kupić rower na prezent? Spróbować piwa w okazyjnej cenie? Z Ding. pl jest to bardzo proste! U nas dostaniesz nową gazetkę promocyjną sklepu: Lidl, Biedronka, IKEA, Media Markt czy Leroy Merlin.

Nie interesują cię wszystkie promocyjne produkty? Chcesz dostawać powiadomienia tylko od wybranych sieci? Wypatrujesz jakiegoś produktu w najniższej cenie? W Ding. pl zakupy są proste i przyjemne! W naszym serwisie możesz włączyć powiadomienia do ulubionych produktów i sieci sklepów, dzięki czemu nigdy nie przegapisz najlepszych ofert. Dodatkowo z Ding. pl możesz stworzyć listę zakupową, którą zabierzesz ze sobą!

Ding. pl jest wszędzie tam, gdzie najlepsze promocje i okazje! Z nami nigdy nie przegapisz nowych promocji sklepów Pepco, Jysk, Dino, RTV EURO AGD czy Rossmann!

Ding. pl jest dostępne również w formie aplikacji mobilnej. Możecie ją pobrać za darmo z naszej strony internetowej.

Instalacja, uruchomienie i obsługa Epson Workforce 320

Bezpośredni link do pobrania Instalacja, uruchomienie i obsługa Epson Workforce 320

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja, uruchomienie i obsługa Epson Workforce 320