Informacje o usługach Ge Ahh10ap

Ge Ahh10ap jest usługą oferowaną przez firmę Ge Ahh10ap, która ma na celu zapewnienie klientom dostępu do zaawansowanych informacji dotyczących technologii i usług w zakresie cyfrowej transformacji. Dzięki tej usłudze klienci mogą uzyskać dostęp do wysokiej jakości informacji technicznych i danych dotyczących zasad zarządzania i wdrażania nowych technologii. Ge Ahh10ap oferuje również wsparcie w zakresie szkoleń i porad dotyczących wdrażania nowych technologii w organizacji. Usługa ta pomaga klientom w pełni wykorzystywać potencjał nowych technologii, zwiększać efektywność i zmniejszać koszty. Ge Ahh10ap tworzy przestrzeń do szybkiego i nowoczesnego rozwoju, dzięki czemu organizacje mogą skorzystać z wielu możliwości cyfrowej transformacji.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o usługach Ge Ahh10ap

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi usługami rynku pracy są: 

  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo zawodowe;organizacja szkoleń.
Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie przez powiatowe urzędy pracy.

Powiatowy urząd pracy przyjmuje od pracodawców oferty pracy i udostępnia je osobom zainteresowanym, poprzez umieszczenie informacji o ofercie w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie oraz internetowej bazie ofert pracy.

Bezrobotni mogą uzyskać od pośredników pracy: 

informacje o ofertach pracy, pomoc w znalezieniu właściwych dla siebie ofert, skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy, informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.
Pracodawcy mogą uzyskać od pośredników pracy pomoc: 

we właściwym przygotowaniu ofert pracy, w upowszechnieniu ofert pracy, w doborze kandydatów odpowiadających oczekiwaniom zawartym w ofertach, Pośrednictwo pracy w kraju w ramach publicznych służb zatrudnienia prowadzą powiatowe urzędy pracy.

Pośrednictwo pracy na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii (UE/EOG) prowadzone jest przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) w ramach sieci EURES. Pośrednictwo pracy w ramach tej sieci będą mogły prowadzić również podmioty posiadające stosowną akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pośrednictwo pracy na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców w ramach sieci EURES obejmuje:

pośrednictwo pracy na terenie państw członkowskich UE/EOG, doradztwo z zakresu mobilności na europejskim rynku pracy, informację o warunkach życia i pracy w UE/EOG. W celu skorzystania pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES należy zwrócić się do doradcy EURES lub asystenta EURES w wojewódzkim urzędzie pracy, wojewódzkiej komendzie OHP, centrum edukacji i pracy młodzieży OHP albo do powiatowego urzędu pracy. 

Pośrednictwo pracy realizowane przez publiczne instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy) wykonywane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności

Pośrednictwo pracy - w kraju i za granicę - może być prowadzone również przez agencje zatrudnienia posiadające wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz przez inne podmioty uprawnione na mocy krajowych przepisów prawnych do prowadzenia pośrednictwa pracy bez posiadania wpisu do powyższego rejestru. 

Pośrednictwo pracy realizowane przez agencje zatrudnienia wykonywane nieodpłatnie dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz odpłatnie dla pracodawców. 

Więcej informacji na stronach: www. pl,

Organizacja szkoleń

Organizacja szkoleń przez służby zatrudnienia wynika z zapisów art. 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm. ) Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia mają zwiększyć szanse uczestnika na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (i niektóre osoby spośród poszukujących pracy) mogą wziąć udział w szkoleniu:

grupowym kontraktowanym przez urząd pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy, indywidualnym – z wybranej przez bezrobotnego oferty rynkowej, na podstawie bonu szkoleniowego; bon może otrzymać bezrobotny do 30 r. ż. i przysługuje mu wówczas limitowane sfinansowanie kosztów szkolenia, badań lekarskich/ psychologicznych oraz ryczałt na dojazdy/ zakwaterowanie;w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową; w umowach pracodawca zobowiązuje się zatrudnić bezrobotnego po odbytym szkoleniu na okres 6 miesięcy, a instytucja szkoleniowa dostosowuje program kształcenia do potrzeb pracodawcy. Koszty szkolenia opłacane są z Funduszu Pracy, a bezrobotny w okresie szkolenia otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku.

Ponadto urząd pracy na wniosek bezrobotnego (i niektórych osób poszukujących pracy) może:

sfinansować koszty studiów podyplomowych, udzielić nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych/ licencji. Skierowanie na szkolenie urząd pracy wydaje po ustaleniu profilu pomocy dla bezrobotnego i określeniu indywidualnego planu działania

Więcej informacji na: , 

Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej

Informujemy, że Grupa Energia GE Sp. z o. o. (dawniej Grupa Energia GE Sp. Sp. k. ) od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty
elektronicznej bok@grupa-energia. pl.
Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.  Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych na bieżąco udziela nasze biuro (dane kontaktowe w zakładce Kontakt).

Informacja o wdrożeniu opłaty mocowej
od 1 stycznia 2021 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. Grupa Energia GE Sp. ), jako operator systemu dystrybucyjnego, zobowiązany jest do pobierania opłaty mocowej
i przekazywania jej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami).

Oznacza to, że na Państwa fakturach za usługi dystrybucji pojawi się dodatkowy składnik „opłata mocowa„, uzależniony od rodzaju odbiorcy energii (gospodarstwa domowe lub pozostali odbiorcy).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, którego celem jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Opłata mocowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymywanie niezbędnych rezerw mocy w systemie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem:
bok@grupa-energia. pl.

Struktura paliw oraz informacja o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku przez Grupa Energia GE Sp. oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Struktura paliw

Środki poprawy efektywności energetycznej:

-Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

-Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

-Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

-Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. z 2014 r. 712 oraz z 2016 r. 615);

-Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22. 12. 2009, str. 1, z późn. zm. ), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art.

Zakres informacji przekazywanych odbiorcom.

Informacja o możliwości instalacji licznika ze zdalnym odczytem

Nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. z 2021 r. 716 z późn. ), umożliwia odbiorcy końcowemu w grupie taryfowej C11, przyłączonemu do sieci Grupa Energia GE Sp. wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Zgodnie z limitem określonym w Prawie Energetycznym, Grupa Energia GE Sp. może zainstalować w danym roku kalendarzowym liczniki zdalnego odczytu na pisemny wniosek odbiorców, w nie więcej niż 0, 1% punktów poboru energii przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
Koszt instalacji licznika zdalnego odczytu wynosi: 2 500 zł netto
Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi 4 miesiące od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Wniosek należy przesłać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www. pl

Galaxy Z Fold3 5G

Nie musisz rezygnować z gier i filmów w miejscach, w których nie ma Wi‑Fi. W jednej chwili możesz pobrać cały sezon ulubionego programu.

  • *Obraz symulowany.
  • **Sieć 5G nie jest jeszcze dostępna powszechnie w Polsce. Faktyczna prędkość może się różnić w zależności od kraju, operatora i środowiska użytkownika.

Galxy Z Flip3 5G

Po co czekać na ulubione programy czy zdjęcia z ostatniej imprezy? Udostępniaj zdjęcia i filmy w mgnieniu oka dzięki hiperszybkiej sieci 5G.

Galaxy S21 Ultra 5G

Poznaj Galaxy S21 Ultra 5G. Gotowy na sieć 5G, umożliwiając jej jeszcze szybsze działanie dzięki naszemu czołowemu w branży precesorowi. Jednocześnie jest to model który rewolucjonizuje fotografię — umożliwiając kręcenie wideo w kinowej jakości 8K i robienie niesamowitych zdjęć w wysokiej rozdzielczości za jednym razem.

*Wymaga optymalnego połączenia 5G. Faktyczna prędkość może różnić się w zależności od kraju, operatora i środowiska użytkownika. Sieć 5G nie jest jeszcze powszechnie dostępna w Polsce. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/P3_5g-products_pc_708x589. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/P3_5g-products_mo_708x630. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Galaxy S21 Ultra 5G w kolorze Phantom Black widziany z tyłu i skupiony na czterech aparatach. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Galaxy S21 Ultra 5G w kolorze Phantom Black widziany z tyłu i skupiony na czterech aparatach. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

Galaxy S21 | S21+ 5G

Poznaj Galaxy S21 5G oraz Galaxy S21+ 5G. W pełni gotowe na hiperszybką sieć 5G, umożliwiając jej jeszcze szybsze działanie dzięki naszemu czołowemu w branży precesorowi. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/T2_5g-products_pc_708x589. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/T2_5g-products_mo_708x630. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Galaxy S21 Plus 5G w kolorze fioletowym widziany z tyłu, przed Galaxy S21 5G w kolorze różowym widziany z przodu. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Galaxy S21 Plus 5G w kolorze fioletowym widziany z tyłu, przed Galaxy S21 5G w kolorze różowym widziany z przodu. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G

To nie jest smartfon, jaki do tej pory znałeś. To komputer, który mieści się w Twojej kieszeni, pozwalający nagrywać profesjonalne materiały wideo w rozdzielczości 8K, który obsługiwać będziesz najpotężniejszym z dotychczasowych rysików S Pen. Oto nowy, potężny telefon: Galaxy Note20 i 20 Ultra 5G. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/3P-PC_Note20_20plus. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/3P-MO_Note20_20plus. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Galaxy Note20 Ultra 5G w kolorze Mystic Bronze i Galaxy Note20 5G w kolorze Mystic Green, oba widziane od tyłu. Dedykowany rysik S Pen opiera się o każdy z telefonów. jpg? $FB_TYPE_A_JPG$" data-mobile-src="//images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Galaxy Note20 Ultra 5G w kolorze Mystic Bronze i Galaxy Note20 5G w kolorze Mystic Green, oba widziane od tyłu. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold2 to najnowocześniejszy smartfon z 6. 2-calowym ekranem, który po rozłożeniu odsłania 7. 6-calowy wyświetlacz podobny do tabletu. Imponująca wydajność, ekran wykonany ze szkła Samsung Ultra Thin Glass oraz podwójna bateria wystarczająca na cały dzień w Twojej dłoni.
Przyszłość urządzeń mobilnych zmienia formę i jest nią Z Fold 2 5G. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/3P-PC_Z_Fold_2. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/3P-MO_Z_Fold_2. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Lekko rozłożony Galaxy Z Fold2 w kolorze Mystic Bronze widziany od tyłu, by zaprezentować zawias Hideaway Hinge i z wyświetlonym obrazem motyla na tapecie mniejszego ekranu" role="img" src="https://images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Lekko rozłożony Galaxy Z Fold2 w kolorze Mystic Bronze widziany od tyłu, by zaprezentować zawias Hideaway Hinge i z wyświetlonym obrazem motyla na tapecie mniejszego ekranu" role="img" src="https://images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

Galaxy Tab S7+ 5G

Pracuj, graj i oglądaj ulubione treści na niezwykle płynnym wyświetlaczu 120 Hz, zasilanym przez nasz najmocniejszy chipset z gotowością na sieć 5G. Pracuj jak na komputerze PC z dodatkową klawiaturą lub użyj rysika S Pen, aby notować płynnie jak nigdy dotąd. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/1440x618_przezroczystosc. png? $LazyLoad_Home_PNG$" data-mobile-src="//images. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/720x520_przezroczystosc. png? $LazyLoad_Home_PNG$" alt="Galaxy Tab S7+ 5G" role="img" src="https://images. png? $LazyLoad_Home_PNG$"/>

Galaxy Z Flip 5G

Wyświetlacz, który dzięki zastosowaniu rewolucyjnego elastycznego szkła można złożyć i swobodnie umieścić w kieszeni, aparat działający jak statyw, bateria wystarczająca na cały dzień.
Poznaj telefon, który zmienia kształt przyszłości. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/3P-PC_Z_Flip. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/3P-MO_Z_Flip. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Rozłożony Galaxy Z Flip 5G widoczny od przodu, odchylony do tyłu. Po obu stronach telefonu widnieje napis 5G, a na ekranie i w tle widoczne są smugi światła pokazujące prędkość HyperFast 5G. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Rozłożony Galaxy Z Flip 5G widoczny od przodu, odchylony do tyłu. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

Galaxy S20 Ultra 5G

Oto telefon, który zmieni fotografię mobilę dzięki rewolucyjnej możliwości wycinania zdjęć z wideo 8K, rozdzielczości 108MP i funkcji 100x Space Zoom. Obsługiwany przez niego standard sieci 5G pozwoli być gotowym na przyszłość już dziś! Do tego inteligentna bateria, potężny procesor i ogromna ilość pamięci... Galaxy S20 Ultra 5G to zupełnie nowa mobilna rzeczywistość. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/pc_31_5g_ultra_big_banner. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/products/mo_31_5g_ultra_big_banner. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Dowiedz się więcej na temat smartfonów 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać tę hiperszybką łączność bezprzewodową" role="img" src="https://images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Dowiedz się więcej na temat smartfonów 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać tę hiperszybką łączność bezprzewodową" role="img" src="https://images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

*Wychwytywanie zdjęć z wideo 8K umożliwia rejestrację fotografii w rozdzielczości 33MP bezpośrednio z nagrań 8K.
*Na 100X Space Zoom składają się 10x hybrydowy zoom optyczny i 100x zoom Super Resolution. Zoom Super Resolution obejmuje zoom cyfrowy, który może spowodować pogorszenie obrazu.
*Sieć 5G nie jest jeszcze powszechnie dostępna w Polsce.

Galaxy S20+ 5G

Zrewolucjonizuj wszystko co znasz, za sprawą Galaxy S20+ 5G. Dzięki wychwytywaniu zdjęć z wideo 8K, rozdzielczości 64MP i 30x Space Zoom zarejestrujesz wyjatkowe chwile w formie zdjęć i wideo jak nigdy przedtem. A sieć 5G umożliwi Ci udostępnianie ich w mgnieniu oka. Do tego działająca cały dzień bateria i ogromna ilość pamięci... Efekt? Doświadczenie korzystania z Galaxy, o jakim Ci się nie śniło. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/pc1_szara. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/mobile1_szara. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Sprawdź nowoczesne smartfony Samsung Galaxy S20 5G, które nie tylko obsługują łączność 5G, ale posiadają także zaawansowane aparaty, rozbudowaną pamięć i możliwość nagrywania wideo 8K" role="img" src="https://images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Sprawdź nowoczesne smartfony Samsung Galaxy S20 5G, które nie tylko obsługują łączność 5G, ale posiadają także zaawansowane aparaty, rozbudowaną pamięć i możliwość nagrywania wideo 8K" role="img" src="https://images.
*Na 30X Space Zoom składają się 10x hybrydowy zoom optyczny i 30x zoom Super Resolution.

Galaxy A51 5G

Bądź gotowy na nowe wyzwania z Galaxy A51 5G. Z imponującym wyświetlaczem 6, 5-cala, wydajnym procesorem, baterią 4, 500 mAh i łącznością 5G możesz bez przeszkód grać, oglądać, surfować po sieci i wykonywać kilka zadań jednocześnie. Skorzystaj też z poczwórnego aparatu i dziel się świetnej jakości zdjęciami w mgnieniu oka. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/v2-1440x618-desktop. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_gstatic/galaxy-5g/v2-720x510-mobile. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Poznaj smartfony Galaxy A51 5G, z dużym wyświetlaczem, pojemna baterią 4500 mAh oraz łącznością 5G, które pozwalają na płynną grę, korzystanie z internetu i robienie zdjęć wysokiej jakości" role="img" src="https://images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Poznaj smartfony Galaxy A51 5G, z dużym wyświetlaczem, pojemna baterią 4500 mAh oraz łącznością 5G, które pozwalają na płynną grę, korzystanie z internetu i robienie zdjęć wysokiej jakości" role="img" src="https://images. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

Galaxy A42 5G

Zaawansowany poczwórny aparat o wyjątkowych możliwościach. Moc, której wystarczy na cały dzień. Nowy poziom prędkości 5G. Wybierz Galaxy A42 5G i ciesz się zawrotną szybkością. com/is/image/samsung/assets/pl/galaxy-5g/products/pc. com/is/image/samsung/assets/pl/galaxy-5g/products/mobile. jpg? $LazyLoad_Home_JPG$" alt="Two Galaxy A425G phones in Prism DotGray, one seen from the rear and one seen from. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$" alt="Two Galaxy A425G phones in Prism DotGray, one seen from the rear and one seen from. jpg? $FB_TYPE_B_JPG$"/>

*Sieć 5G nie jest jeszcze powszechnie dostępna w Polsce.

Bądź gotowy na sieć 5G dzięki tym ofertom na smartfony, których nie możesz przegapić

Poznaj nasze najlepsze oferty na smartfony i urządzenia z obsługą sieci 5G.

Informacje o usługach Ge Ahh10ap

Bezpośredni link do pobrania Informacje o usługach Ge Ahh10ap

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o usługach Ge Ahh10ap