Informacje dotyczące użytkowania Frigidaire 318203624

Używanie lodówki Frigidaire 318203624 jest łatwe i wygodne. Posiada ona wbudowany, programowalny termostat, który pozwala na precyzyjne ustalenie temperatury, aby utrzymać produkty świeże i pełne smaku. Posiada ona również szufladę na warzywa i owoce, która zapewnia dodatkowe przechowywanie świeżych produktów. Ponadto lodówka Frigidaire 318203624 jest wyposażona w wyświetlacz LED, który umożliwia obserwowanie temperatury bez otwierania drzwi. Oprócz tego, posiada ona również system kontroli wilgotności, który pomaga w utrzymaniu świeżości produktów.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące użytkowania Frigidaire 318203624

Przed przystąpieniem do użytkowania

Aby móc w pełni skorzystać z tego materiału, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi uwagami, pamiętając, że mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia.

czerwiec 2013

Zalecane środowisko systemowe

Do wyświetlenia niniejszego materiału wskazane jest następujące środowisko systemowe. W przypadku innego środowiska systemowego mogą wystąpić problemy z wyświetleniem tego materiału.

 • Wyświetlanie na komputerze

  Zalecana przeglądarka

 • W przypadku systemu Microsoft Windows

 • Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy
 • Mozilla Firefox: najnowsza wersja
 • Google Chrome™: najnowsza wersja
 • W przypadku systemu Apple Mac OS

 • Apple Safari wer. 5 lub nowsza
 • Google Chrome: najnowsza wersja
 • Wyświetlanie na smartfonie lub tablecie

  Podstawowe operacje sprawdzono w oparciu o standardowe przeglądarki dla podanych urządzeń pracujących pod kontrolą poniższych systemów operacyjnych.

 • System Android™ 2. 3 lub nowszy: smartfony serii Xperia, odtwarzacze Walkman z systemem Android
 • System iOS 4 lub nowszy: iPhone, iPod touch, iPad
 • JavaScript

  Z uwagi na wygodę wyświetlania, w przypadku tego materiału wykorzystywana jest funkcja JavaScript. Jeżeli w ustawieniach posiadanej przeglądarki internetowej funkcja JavaScript jest wyłączona, materiał ten może działać nieprawidłowo, albo może być niepoprawnie wyświetlany.

 • Arkusze stylów

  Przy projektowaniu tego materiału wykorzystano kaskadowe arkusze stylów. Układ strony może odbiegać od oczekiwań, jeżeli materiał ten będzie wyświetlany przy wyłączonych arkuszach stylów lub w przeglądarce internetowej, która nie jest zgodna z arkuszami stylów. Nie będzie to jednak miało wpływu na działanie.

 • Pliki cookie

  Ten materiał wykorzystuje pliki cookie. Aby móc korzystać z usług wykorzystujących pliki cookie, należy w przeglądarce zezwolić na pliki cookie.

  Postępowanie z danymi osobowymi uzyskanymi z witryn internetowych

  Firma Sony może wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory internetowe lub podobne techniki do analizy statystycznej korzystania z tego materiału przez klientów z zachowaniem anonimowości.

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy przekształceniowej z 2018 r.

  1. Jakie grunty podlegają przekształceniu

  Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe spełniające następujące warunki:

   • są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych,
   • są zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
  1. Przekształceniu nie podlegają:
  2. grunty zabudowane na cele mieszkaniowe położone na terenie portów i przystani morskich,
  3. grunty oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  4. w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (np. : magazyny, pawilony handlowe, kioski trwale z gruntem związane) (uwaga: pkt 3 lit. b),
  5. w przypadku gdy cudzoziemiec będący użytkownikiem wieczystym gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) nie wystąpi albo nie uzyska pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości (uwaga: pkt 3 lit. a).
   1. Kiedy następuje przekształcenie
   2. Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019r. z poniższymi wyjątkami:

   3. w przypadku, gdy użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej), przekształcenie następuje z dniem gdy zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości stało się ostateczne,
   4. w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształcenie następuje po wydzieleniu z nieruchomości gruntu spełniającego wymogi gruntu zabudowanego wyłącznie na cele mieszkaniowe z dniem założenia odrębnej księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo wyłączenia z dotychczasowej księgi wieczystej gruntu nie spełniającego wymogów gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe,
   5. jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zostanie oddany do użytkowania budynek mieszkalny, przekształcenie następuje z dniem oddania budynku do użytkowania,
   6. w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania sądowego o rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe gdzie wydano orzeczenie skutkujące przywróceniem użytkowania wieczystego, przekształcenie następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia,
   7. w przypadku gdy przed dniem 1 stycznia 2019r. zawarto umowę o ustanowieniu użytkowania wieczystego lub umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, a wniosek o wpis w księdze wieczystej nie został złożony przed tym dniem przekształcenie następuje z dniem wpisu do księgi wieczystej.
    1. Dokument potwierdzający przekształcenie:
    2. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia termin ten wynosi 4 miesiące od dnia złożenia wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł);
    3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo wniosku właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu termin wydania zaświadczenia wynosi 30 dni od dnia otrzymania wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł);
    4. Jeżeli użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) zaświadczenie jest wydawane w terminie 4 miesięcy od przedstawienia przez cudzoziemca ostatecznego zezwolenia na nabycie nieruchomości;
    5. Zaświadczenie zawiera:
    6. oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,
    7. jeżeli było to wymagane to także oznaczenie i datę wydania zezwolenia dla cudzoziemca na nabycie nieruchomości,
    8. informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty i możliwości uiszczenia opłaty jednorazowo;
    9. Zaświadczenia doręcza się dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adres wskazany w ewidencji gruntów lub inny adres, na który przed przekształceniem doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie na taki adres zaświadczenia uznaje się za dokonane;
    10. Zaświadczenie doręczane jest również do sądu prowadzącego księgę wieczystą. Sąd w oparciu o otrzymane zaświadczenie dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz o obowiązku wnoszenia opłat za przekształcenie.
    11. 5. Opłaty za przekształcenie

    12. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela (gminy lub Skarbu Państwa) opłatę która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jeżeli opata roczna z tytułu użytkowania wieczystego została rozłożona na trzy lata to wysokość opłaty przekształceniowej odpowiada wysokości opłaty w trzecim roku po aktualizacji;
    13. Opłatę wnosi się przez okres 20 lat w terminie do 31 marca każdego roku.
    14. Właściciel gruntu (były użytkownik wieczysty lub jego następca prawny) może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić do Prezydenta Miasta Gdańska zamiar wniesienia jej jednorazowo w wysokości odpowiadającej sumie wszystkich pozostałych do zapłaty opłat rocznych. Prezydent Miasta Gdańska informuje w terminie 14 dni na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej. 
    15. Do pobrania druki wniosków:

     Wniosek o jednorazową opłatę za przekształcenie - grunty Gminy (288. 24 KB)

     Wniosek o jednorazową opłatę za przeksztacenie - grunty SP -lokal mieszk... (439. 53 KB)

     Wniosek o jednorazową opłatę za przeksztacenie - grunty SP -hala garażow... (426. 21 KB)

     Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

    16. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%
    17. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%
    18. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%
    19. w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%

     Przy takim sposobie wnoszenia opłat nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej (uwaga pkt 6);

    20. W sytuacji wskazanej w pkt 5 lit. d) właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w każdym czasie wnoszenia opłaty może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty w sposób określony w pkt 5 lit. a) z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat. Będą wówczas miały zastosowanie przepisy o pomocy publicznej (uwaga pkt 6);
    21. Jeżeli właściciel gruntu nie zgadza się z wysokością lub okresem wnoszenia opłaty w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia lub informacji o opłacie jednorazowej, może złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość lub okres wnoszenia opłaty, oplata roczna wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Po zakończeniu postępowania administracyjnego w zależności od rozstrzygnięcia zalicza się na poczet przyszłych opłat nadwyżki lub zawiadamia o dopłacie;
    22. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości może wystąpić do Prezydenta Miasta Gdańska o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Jeżeli nabywca nie zgadza się z zawarta w zaświadczeniu informacja o wysokości i okresie wnoszenia opłaty może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji;
    23. Opłata może podlegać waloryzacji z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości nie częściej niż raz na 3 lata w oparciu o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściciel nieruchomości (były użytkownik wieczysty lub jego następca prawny) zawiadamiany jest na piśmie;
    24. Opłat nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe gdy:

     Wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego

     Użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

     Po wniesieniu wszystkich opłat lub uiszczeniu opłaty jednorazowej Prezydent Miasta Gdańska wydaje z urzędu w terminie 30 dni zaświadczenie o wniesieniu opłat które jest podstawą do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu obowiązku wnoszenia opłaty.

     1. Pomoc publiczna
     2. Przepisy dotyczące przekształcenia stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych). Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.
     3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy: 
     4. wniosku o udzielenie pomocy, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm. ),
     5. wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
     6. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (sprawozdanie finansowe lub też rozliczenia roczne PIT) za okres 3 ostatnich lat obrotowych (rok bieżący oraz dwa go poprzedzające), sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
     7. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis wynoszącego 200. 000 EURO, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej;
     8. W przypadku wnoszenia opłaty w sposób określony w pkt 5 lit d) przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.
      1. Bonifikaty od opłat
      2. Grunty będące własnością Skarbu Państwa

       W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej przewidziana jest zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego NSP – II. 7582. 7. 1. 2019 z dnia 28 marca 2019 r. bonifikata w wysokości 95% dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym pod poniższymi warunkami:

      3. Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa w stosunku do gruntu objętego przekształceniem:
      4. z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
      5. z tytułu opłaty wnoszonej każdego roku za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w latach poprzedzających zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
      6. Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska w stosunku do gruntu objętego przekształceniem:
      7. z tytułu podatku od nieruchomości,
      8. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      9. Pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy wnieść w terminie 1-31 stycznia danego roku. A w przypadku roku 2019 termin ten obejmuje rok 2019 do 31 stycznia 2020 r.
      10. Uiszczenie opłaty jednorazowej nastąpi w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji przez Urząd Miejski w Gdańsku
       Ponadto w przypadku nieruchomości podlegających przekształceniu, których właścicielem jest Skarb Państwa za stanowiska postojowe i garaże przewidziane są ustawowe bonifikaty dla osób fizycznych i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej w wysokości:
      11. 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
      12. 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
      13. 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
      14. 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
      15. 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
      16. 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
      17. Grunty będące własnością Gminy Gdańsk

       W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest gmina, od opłaty jednorazowej Prezydent Miasta Gdańska dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wyodrębnionych lokali mieszkalnych może udzielić bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska

       Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018r. została udzielona bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości 95% pod poniższymi warunkami:

       Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska w stosunku do gruntu objętego przekształceniem:

      18. z tytułu opłaty wnoszonej każdego roku za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w latach poprzedzających zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej,
      19. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
      20. Pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej należy wnieść w terminie od 1 do 31 stycznia danego roku.

       Uiszczenie opłaty jednorazowej nastąpi w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji przez Urząd Miejski w Gdańsku.

       8. Dodatkowa informacja telefoniczna 

       Gdańskie Centrum Kontaktu: (58) 524 45 00

       Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

       (58) 323 6228; -528, -230, -530, -8168 (grunty Gminy Miasta Gdańska)

       (58) 323 6895; -617, -275, -664 (grunty Skarbu Państwa)

       (58) 326 66 63 (Spółdzielnie Mieszkaniowe)

       Podstawa prawna:

      21. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (U. 2022. 1495 t. j. z dnia 2022. 07. 15).
      22. Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.
      23. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej[1][2].

       Dane osobowe w Polsce[edytuj | edytuj kod]

       W prawie polskim termin ten został zdefiniowany w ustawie o ochronie danych osobowych[3]. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważano wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania była osoba, której tożsamość można było określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważano za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

       Danymi osobowymi nie były zatem pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy, numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta stanowiła dane osobowe wówczas, gdy została zestawiona z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem, czy numerem PESEL, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby. Danymi osobowymi nie były również informacje o osobach zmarłych[4].

       Nad kontrolą i ochroną prawną czuwał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych[5].

       25 maja 2018 r. weszło w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpiło polską ustawę o ochronie danych osobowych[1]. 10 maja 2018 r. Sejm RP VIII kadencji uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych, która zastąpiła ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r. i zapewnia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych[6].

       Przykłady danych osobowych[4][edytuj | edytuj kod]

       • Przykładem pojedynczej informacji stanowiącej dane osobowe jest numer PESEL. Zgodnie z obowiązującym do 1 marca 2015 roku art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych[7], jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), cztery kolejne – liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego. PESEL, występujący nawet bez innych informacji o osobie, stanowi dane osobowe, a jego przetwarzanie podlega wszelkim rygorom przewidzianym w ustawie o danych osobowych.
       • Innym przykładem informacji stanowiącej dane osobowe może być adres poczty elektronicznej, jednak tylko wtedy, gdy na podstawie jego treści, bez nadmiernych kosztów, czasu, czy działań można określić tożsamość jego właściciela. Dzieje się tak w momencie, gdy elementem treści adresu jest np. imię i nazwisko jego właściciela.

       Dane szczególnie chronione[edytuj | edytuj kod]

       Według art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych[3] zabraniano przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Są to dane zwane danymi wrażliwymi.

       Przetwarzanie tych danych było jednak dopuszczalne w kilku przypadkach, m. in. jeżeli[3].

       • osoba, której dotyczą, wyrazi na to pisemną zgodę;
       • przetwarzanie takich danych było niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą;
       • było to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych;
       • przetwarzanie dotyczyło danych, które były niezbędne do dochodzenia praw przed sądem;
       • przetwarzanie było niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób;
       • przetwarzanie było prowadzone w celu ochrony zdrowia;
       • przetwarzanie dotyczyło danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dotyczyły.

       Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)[edytuj | edytuj kod]

       Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kontrolował zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydawał decyzje administracyjne i rozpatrywał skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadził rejestr zbiorów danych, opiniował akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjował i podejmował przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczył w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych[5].

       Od 22 kwietnia 2015 roku Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych była Edyta Bielak-Jomaa[8], a zastępcą od 17 stycznia 2018 roku Mirosław Sanek[9].

       Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)[edytuj | edytuj kod]

       Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – rozporządzenie unijne, wchodzące w życie z dniem 25 maja 2018 roku[1], którego celem jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa materialnego w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych[10]. Stosowanie rozporządzenia na terytorium Polski ma zapewnić uchwalona przez Sejm VIII kadencji ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych[6][11].

       Urząd GIODO został zlikwidowany, a w jego miejsce powstał Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), na czele którego stoi Prezes wybierany na 4 letnią kadencję. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

       Nowe rozporządzenie wprowadza wiele zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Najważniejsze z nich to[1][12]:

       • poszerzenie zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE;
       • rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia);
       • pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
       • obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych;
       • podejścia opartego na ryzyku -im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane;
       • obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
       • prawa do „bycia zapomnianym”;
       • uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych;
       • doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane;
       • prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami;
       • ochrony prywatności w fazie projektowania.

       Za naruszenie postanowień RODO organ nadzorczy jest uprawniony do nakładania na przedsiębiorstwo wysokich kar pieniężnych. W zależności od okoliczności naruszenia, do których należą m. : charakter, czas i waga naruszenia, umyślność lub nieumyślność podmiotu, wdrożone u administratora środki organizacyjne oraz techniczne, czy też sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, a w szczególności, czy i w jakim zakresie przedsiębiorca zgłosił naruszenie, kara pieniężna może wynieść do 10 000 000 EUR, w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego lub w przypadku większych naruszeń nawet do 20 000 000 EUR, w przypadku przedsiębiorstwa – do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego[13].

       Przypisy[edytuj | edytuj kod]

       1. a b c d Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).
       2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (CELEX: 32016L0680).
       3. a b c Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
       4. a b Portal informacyjno-edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych. [dostęp 2018-02-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-11)].
       5. a b Strona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – giodo. pl.
       6. a b Druk nr 2410. pl. [dostęp 2018-05-16].
       7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. z 1974 r. nr 14, poz. 85).
       8. Generalny Inspektor.
       9. Z-ca Generalnego Inspektora.
       10. Informacje ogólne.
       11. Dz. z 2019 r. poz. 1781.
       12. Co to jest RODO? . adaptiverodo.
       13. RODO: Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. IKA Legal, 2017-10-24.

 • Informacje dotyczące użytkowania Frigidaire 318203624

  Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące użytkowania Frigidaire 318203624

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące użytkowania Frigidaire 318203624