Dokument dotyczący oczekiwań klienta Frigidaire Ffgc3025lba

Dokument dotyczący oczekiwań klienta Frigidaire Ffgc3025lba jest dokumentem zawierającym wszystkie wymagania klienta dotyczące produktu Frigidaire Ffgc3025lba. Dokument ten został stworzony w celu pomocy w wyjaśnieniu, jakie specyfikacje i funkcje są niezbędne dla klienta, aby produkt mógł spełnić jego oczekiwania. Dokument powinien zawierać szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących wyglądu, wydajności, wymiarów, funkcji i innych aspektów produktu. Dokument powinien również zawierać informacje dotyczące oczekiwań dotyczących czasu, kosztów i jakości.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący oczekiwań klienta Frigidaire Ffgc3025lba

Aby efektywnie rozpocząć pracę z modułem finansowo – księgowym, należy na początku zdefiniować lub wybrać rok obrotowy, kasę i rachunek bankowy. Polecenia z tym związane znajdują się w dolnym menu programu.

Nie mniej ważne jest dostosowanie do swoich potrzeb i standardów planu kont oraz dzienników dokumentów.

Cele:

 • założenie roku obrotowego,
 • nauczenie się zakładania oraz wyboru kas i rachunków bankowych,
 • opanowanie definiowania dzienników,
 • zapoznanie się z planem kont.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma.

Krok 1: Zakładanie roku obrotowego

W tym kroku: Utworzymy i wybierzemy rok obrotowy, co jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia pracy w module Finanse i Księgowość.

Aby założyć rok obrotowy:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Finanse i Księgowość, a następnie . Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie programu pojawi się okno wyboru firmy (tylko w przypadku, jeśli założono więcej niż jedną), a następnie roku obrotowego.

Informacja: Jeśli nie jest to pierwsze uruchomienie programu i okno Wyboru roku obrotowego nie pojawiło się automatycznie, oznacza to, że został już wcześniej założony i wybrany rok obrotowy. Aby uruchomić okno Wyboru roku obrotowego w takiej sytuacji, należy kliknąć w dolnej części ekranu w pole Rok:numer roku.

 1. W oknie Wybór roku obrotowego kliknij przycisk Rok obrotowy. W polu Typ są do wyboru trzy opcje: RyczałtKsięga przychodów i rozchodów i Księga handlowa. Wybierz opcję Księga handlowa.
 2. W polu Rok wpisz numer bieżącego roku. Program automatycznie podpowiada początek i koniec roku zgodnie z rokiem kalendarzowym.

Wskazówka: Jeżeli w danej firmie statut określa inne daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego, to można je ustawić w tym miejscu. Należy pamiętać, że poza szczególnymi przypadkami, rok obrotowy powinien trwać pełne 12 miesięcy.

Uwaga: Ponieważ zmiana dat rozpoczęcia i zakończenia roku wiąże się z modyfikacjami w bazach danych, zaleca się uważne wpisywanie dat, tak aby uniknąć ich późniejszego poprawiania.

 1. Jeżeli w programie są założone inne firmy lub zdefiniowane inne lata obrotowe, można zaimportować z nich dane zgodnie z opcjami dostępnymi w panelu Import. Na potrzeby tego ćwiczenia, zaznacz opcję Załóż wzorcowy plan kont. Plan kont można potem dowolnie dostosować do własnych potrzeb.
 2. W panelu Domyślny kod dokumentu dostępna jest opcja Utwórz kod dokumentu. Zaznacz tę opcję. W polu Symbol kodu wpisz DK, a w Nazwa kodu dokumentu – Dokument księgowy.
 3.   wprowadzone dane. Program zacznie tworzyć Rok obrotowy, co może chwilę potrwać.
 4. Zdefiniowany rok obrotowy pojawi się w oknie Wybór roku obrotowego. z listy nowo utworzony rok. Uruchomi się okno główne programu RAKSSQL.

Krok 2: Ustawienie kasy

W tym kroku: Dodamy kasę, która umożliwia śledzenie stanu zasobów finansowych dostępnych w formie gotówki. W jednej firmie może być wiele kas, na przykład przypisanych do różnych oddziałów.

Aby dodać kasę:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Kasy z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Kasy z listą kas zdefiniowanych w programie. O ile wcześniej nie dodano żadnych kas, lista powinna zawierać tylko Kasę domyślną. W dolnym menu kliknij
 3. Uzupełnij pola w definicji kasy zgodnie z poniższym rysunkiem.
 1. W panelu Waluty kliknij w przycisk Waluty z predefiniowanymi walutami.
 1. Kliknij dwukrotnie na EURWaluta zostaje dodana do listy walut w oknie Kasa. Zwróć uwagę, że program ustawił EUR jako walutę domyślną.
 2. W kolumnie Bilans otwarcia wpisz jakąś wartość na potrzeby ćwiczenia np. 143. Jest to kwota reprezentująca stan kasy w momencie otwarcia. W późniejszej pracy należy w tym miejscu wprowadzić rzeczywisty stan kasy.
 1. Ponownie w panelu Waluty kliknij
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz PLN i z rozwijanego menu wybierz Domyślna. W ten sposób obecnie domyślną walutą jest PLN.
 1. W kolumnie Bilans otwarcia wpisz bilans otwarcia dla kasy w złotówkach (2 015 zł).
 2. Kliknij , a następnie w oknie Kasy kliknij w

 Uwaga: Po wprowadzeniu jakiegokolwiek dokumentu kasowego nie ma już możliwości wprowadzenia bilansu otwarcia kasy, dlatego należy o tym pamiętać konfigurując program.

Aby wybrać kasę:

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz Kasa:Kasa. Pojawi się okno Kasy.
 2. Zaznacz Kasa Warszawa i kliknij 

Aby sprawdzić stan kasy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Finanse, a następnie Stan kasy z rozwijanego menu.
 2. W wyświetlonym oknie można wyświetlić Aktualny stan kasy lub Stan kasy z konkretnego dnia. Aktualizuje się on w zależności od wprowadzanych dokumentów kasowych.

Krok 3: Ustawienie rachunku bankowego

W tym kroku: Zdefiniujemy rachunek bankowy. W programie RAKSSQL można zdefiniować wiele rachunków, co skraca czas potrzebny na wielokrotne wprowadzanie tych samych danych równocześnie zmniejszając ryzyko popełnienia błędów oraz umożliwia prowadzenie za pomocą programu rozliczeń z bankiem (polecenia przelewu, homebanking i import wyciągów bankowych).

Aby założyć rachunek bankowy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Rachunki bankowe z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Rachunki bankowe z listą istniejących rachunków. O ile nie dodano wcześniej żadnego rachunku, lista powinna być pusta. Kliknij na dole okna.
 3. Pojawi się okno Rachunek bankowy. W panelu Informacje o rachunku wypełnij dane rachunku.

Informacja: We wszystkich oknach programu należy wypełnić te pola, które są zaznaczone ciemniejszą ramką. Brak danych w tych polach uniemożliwi zapisanie zmian. Wypełnienie pól z jasną ramką nie jest wymagane.

Informacja: Program rozpoznaje rachunki bankowe. Jeśli wprowadzony numer będzie zawierał poprawnie zakodowany numer banku, to program uzupełni jego dane. Dodatkowo, jeśli pomimo rozpoznania banku wprowadzony numer będzie nieprawidłowy, program wyświetli przy zapisie stosowny komunikat.

Informacja: Jeśli masz w programie zdefiniowane rachunki bankowe, których już nie używasz, możesz je oznaczyć jako archiwalne. Nie będą one zaciemniały widoku okna wyboru rachunków bankowych, a nadal będą widoczne w tych miejscach w programie, w których zostały użyte, np. na wydrukach dokumentów handlowych.

 1. W panelu Eksport poleceń przelewu do pliku homebanking wskaż format pliku dla eksportu VideoTEL Corporate Banking. Na dysku C stwórz katalog Polecenia przelewu i wskaż go w polu Katalog za pomocą przycisku 

Wskazówka: Aby poprawnie działał eksport, należy dowiedzieć się w jakim formacie bank, w którym posiadamy konto, przyjmuje pliki i wybrać odpowiedni format z listy.

 1. W panelu Opcje eksportu zaznacz obie opcje automatycznego poprawiania nazw i znaków. Uchroni to przed błędami w eksportowanym pliku.
 2. W panelu Import wyciągów bankowych wybierz format pliku PKO BP SA.
 1. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknij Rachunki bankowe. png" alt=""/> okno.

Informacja: Program weryfikuje poprawność danych i jeżeli wykryje błędy (np. nieprawidłowy NIP), wyświetli stosowny komunikat. Jeśli wprowadzone dane mają służyć tylko nauce, należy kliknąć i pozwolić zapisać dane mimo błędów. Nie wpłynie to na dalszą pracę programu.

Aby wybrać Rachunek bankowy:

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz . Pojawi się okno Wybór rachunku bankowego.
 2. Zaznacz Rachunek podstawowy i kliknij

Krok 4: Definiowanie kodów dokumentów

W tym kroku: Założymy przykładowy kod dokumentu dla faktury zakupu. Kody dokumentów umożliwiają utrzymanie porządku we wprowadzanych dokumentach księgowych i ułatwiają ich wyszukiwanie.

Aby dodać kod dokumentu:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Słowniki, a następnie Kody dokumentów z rozwijanego menu.
 2. Pojawi się okno Kody dokumentów. Po lewej stronie okna w panelu Kategorie dokumentów należy wybrać moduł, dla którego będziemy tworzyć Kody dokumentów. Wybierz Księgowość.
 3. W oknie poniżej pojawiają się kategorie dokumentów dostępne w tym module. Wybierz Dokumenty księgowe. W panelu Kody dokumentów po prawej stronie znajduje się lista obecnie zdefiniowanych kodów, na której powinien znajdować się Dokument księgowy, założony podczas definiowania roku obrotowego.
 1. Kliknij w dolnej części okna. Pojawi się okno Kod dokumentu.
 2. W zakładce Dane podstawowe wypełnij pola zgodnie z poniższym rysunkiem.
 • Opcja numeracji z podziałem na lata obrotowe umożliwia po zakończeniu roku obrotowego wprowadzenie zmian w numeracji. Opcję tę należy rozważyć w przypadku rozwijającej się firmy, o której nie wiemy, ile dokumentów będzie wystawiać za rok (ma to wpływ na format maski).
 • Maska umożliwia za pomocą znaków specjalnych stworzyć szablon numeracji dokumentów. Dzięki temu wszystkie dokumenty tego typu będą numerowane automatycznie w jednolity sposób.
  % – dzień
  @ – miesiąc
  $ – rok
  # – numer porządkowy
 • Numeracja miesięczna oznacza, że po rozpoczęciu każdego nowego miesiąca, program zaczyna numerować dokumenty od 1.
 1. Przejdź do zakładki Dane dodatkowe w górnej części okna. Ustawione tu parametry mają za zadanie automatyczne uzupełnianie części informacji dotyczących wprowadzanego dokumentu księgowego. Jednak niezależnie od ustawionych tu parametrów, podczas tworzenia dokumentu istnieje możliwość ich zmiany.
 2. Wypełnij pola zgodnie z poniższym przykładem.
 1. Kliknij 

Wskazówka: Skorzystaj z opcji powielania kodu dokumentów, aby dodać kod podobny do już istniejącego. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wierszu z kodem do powielenia i z rozwijanego menu wybierz Powiel. Program otworzy okno Kod dokumentu, w którym wszystkie pola będą powielały ustawienia z kodu pierwotnego. Należy uzupełnić puste pole Kod, które musi mieć wpisaną wartość unikatową.

Krok 5: Plan kont

W tym kroku: Oswoimy się z planem kont. Poniżej znajdziecie opis jak sprawnie poruszać się po planie kont, stworzyć nowe konto, jak powiązać je z tabelą bilansu w przypadku kont bilansowych oraz rachunkiem zysków i strat w przypadku kont wynikowych, a także jak wprowadzić bilans otwarcia.

W tym ćwiczeniu omówimy:

 • dodawanie konta
 • powiązanie konta z tabelą bilansu
 • bilans otwarcia.

Na początek kilka ogólnych uwag dotyczących efektywnego poruszania się po planie kont.

Rozwiń: Nawigacja po planie kont

Aby przejść do planu kont:

W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont z rozwijanego menu. W oknie głównym zostanie wyświetlona lista z Kontami księgowymi.

Sposoby wyszukiwania kont:

 1. Wpisując tekst w kolumnie:
  Kliknij na kolumnę Numer i zacznij wpisywać numer konta, którego szukasz, np. 223. Program z każdą kolejną wpisywaną liczbą pozycjonuje nas w odpowiednim wierszu. Tak samo można wyszukiwać wpisując początek nazwy w kolumnie NazwaWalutaSaldo i Rodzaj.
 2. Za pomocą pola Wyszukiwanie:
  Obok pola Wyszukiwanie w górnej części okna znajduje się ikona przedstawiająca lupę . Naciśnij tę ikonę, aby rozwinąć menu wyszukiwania.
  • Pierwsze cztery opcje dotyczą wyszukiwania określonego parametru konta, czyli numeru, nazwy, waluty lub opisu. W zależności od wybranej opcji program będzie przeszukiwał odpowiednią kolumnę planu kont.
  • Opcja ignorowania wielkości liter umożliwia wyszukiwanie tekstu bez zastanawiania się nad oryginalnym formatowaniem tekstu. Opcję tę zawsze warto mieć zaznaczoną.
  • Ostatnia opcja służy wyszukiwania po fragmencie tekstu. Jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, program będzie szukał fraz zaczynających się od wpisanego tekstu/liczby. W przeciwnym przypadku będzie wyszukiwać wszystkie konta, które zawierają dany tekst/liczbę (patrz rysunek poniżej). png"/>
  • Wskazówka: Aby program ponownie pokazał pełen plan kont, należy wykasować frazę wpisaną w oknie Wyszukiwanie i wcisnąć Enter.

  • Za pomocą filtrów:
   Każda kolumna ma w nagłówku ikonę do rozwijanego menu

Dodanie konta

Aby dodać konto:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Plan kont z rozwijanego menu.
 2. Kliknij w przycisk Konto księgowe.
 3. W polu Numer wpisz 226.

Uwaga: Numer konta jest pozycją nieedytowalną. Oznacza to, że po stworzeniu konta o określonym numerze, nie ma możliwości późniejszej zmiany tego numeru. Jeżeli numer zostanie błędnie podany, to jedyną możliwością naprawy jest usunięcie takiego konta i utworzenie nowego z poprawnym numerem.

 1. W polu Nazwa wpisz Rozrachunki z ZUS.
 2. Pozostałe ustawienia zostaw bez zmian. Kliknij przycisk
 3. Konto zostało dodane do planu kont w odpowiednim miejscu.

Powiązanie konta z tabelą bilansu

Konta bilansowe, które będą miały wpływ na pozycje w tabeli bilansu, należy z nimi powiązać. Dzięki temu salda konta będą się automatycznie aktualizowały w tabeli bilansu. W tym ćwiczeniu przypiszemy do konta 226 odpowiednią pozycję w zestawieniu bilansowym.

Aby przypisać zestawienie do konta:

 1. Zaznacz konto 226 i kliknij Konto księgowe umożliwiające edycję konta.
 2. W dolnej części okna w zakładce Przypisania znajdują się dwa pola. Kliknij w przycisk z wielokropkiem przy polu Konto WN Pozycje Tabeli Bilansu.
 3. Zaznacz na liście pozycję 54 (b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń). Kliknij w

Wskazówka: Aby szybko wyszukać pozycję 54, tak samo jak przy wyszukiwaniu kont na planie kont, kliknij w kolumnę z liczbą porządkową i wpisz na klawiaturze 54. Program odnajdzie odpowiednią pozycję

 1. Kliknij w przycisk z wielokropkiem przy polu Konto MA Pozycje Tabeli Bilansu wybierz pozycję 116 (g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń).

Uwaga: Konto syntetyczne i analityczne nie może być powiązane z tą samą pozycją w bilansie, ponieważ spowoduje to zdublowanie zapisów. Należy albo przypisać konto syntetyczne, jeśli wszystkie wpisy na kontach analitycznych mają wpływać na pozycję w bilansie, albo każde z kont analitycznych przypisać osobno do odpowiedniej pozycji bilansowej.

 1. Kliknij w oknie Konto księgowe.

Bilans otwarcia

Aby wprowadzić bilans otwarcia:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Bilans otwarcia z rozwijanego menu. Pojawia się okno Bilans otwarcia kont księgowych, które wygląda bardzo podobnie do okna Planu kont.
 2. Znajdź konto 101 Kasa krajowych środków pieniężnych i dwukrotnie kliknij na nie. Pojawi się okno Salda.
 1. Po stronie WN wpisz kwotę otwarcia, np. 46 258, 00 i
 1. Uzupełnij bilans otwarcia zgodnie z poniższą tabelą. Aby bilans się zgadzał, sumy po stronie WN i po stronie MA muszą się zgadzać.
Nr kontaNazwa kontaSaldo WNSaldo MA
101Kasa46 258, 00131Bieżące rachunki bankowe39 000, 00331Towary23 500, 98801Kapitał podstawowy50 000, 00860 Wynik finansowy58 758, 98RAZEM108 758, 98

Wskazówka: Bilans będzie widoczny w planie kont i w innych zestawieniach dopiero po zatwierdzeniu. Przed zatwierdzeniem można go wielokrotnie zamykać i otwierać, wprowadzone wcześniej dane zostają zapisane. Również po zatwierdzeniu bilansu można go w razie potrzeby odblokować, wprowadzić zmiany i zatwierdzić ponownie.

 1. Jeśli sumy po stronie WN i MA na kontach bilansowych się zgadzają, zatwierdź bilans otwarcia klikając w  i z rozwijanego menu.

12 stycznia 2018 r.

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący wybranych oczekiwań nadzorczych w odniesieniu do okresu przejściowego związanego z implementacją Dyrektywy PSD2

W dniu 13 stycznia 2016 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (dalej: PSD21), która powinna zostać implementowana do polskiego porządku prawnego do dnia 13 stycznia 2018 r. Aktualnie w Polsce trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: UUP) dotyczące implementacji PSD2, lecz nie zostaną one zakończone w powyższym terminie. Zakłada się, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie w II kw. 2018 r.

Kluczowym aktem prawnym uzupełniającym wymogi PSD2 jest Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej: RTS), które jest obecnie procedowane na poziomie organów Unii Europejskiej. Przewiduje się, że RTS zostaną opublikowane w marcu 2018 r. i zaczną być stosowane we września 2019 r. Oznacza to, że dostawcy usług płatniczych będą mieli 18 miesięcy na wdrożenie wymagań RTS od daty ich wejścia w życie.

Biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy datą implementacji PSD2 a datą stosowania RTS, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) przedstawia w niniejszym komunikacie oczekiwania nadzorcze w odniesieniu do zasad działania dostawców usług płatniczych w okresie przejściowym, w ramach którego należy wyróżnić:

a)

okres przejściowy I (tj. od dnia 13 stycznia 2018 r. do daty implementacji PSD2 w Polsce: przewidywany II kw. ),

b)

okres przejściowy II (tj. od daty implementacji PSD2 w Polsce do daty stosowania RTS).

W okresie przejściowym I przepisy aktów prawa polskiego, w szczególności UUP i wynikające z niej akty wykonawcze, powinny być nadal w Polsce stosowane, o ile nie będą sprzeczne z bezpośrednio skutecznymi przepisami aktów unijnych (PSD2, rozporządzenia delegowane i wykonawcze Komisji (UE)).

Rozważając zakres stosowania prawa wspólnotowego i zależności pomiędzy prawem wspólnotowym a prawem krajowym po 13 stycznia 2018 r., UKNF będzie kierować się następującymi zasadami wyznaczającymi ogólny kierunek stosowania prawa wspólnotowego.

1 http://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32015L2366&from=PL 2 * Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza zapewnienie wszystkim normom prawa wspólnotowego przewagi w razie konfliktu z jakąkolwiek wcześniejszą lub późniejszą normą krajową w każdym państwie członkowskim. Zatem w sytuacji, gdy przepisy prawa państwa członkowskiego są sprzeczne z bezpośrednio skutecznymi przepisami prawa wspólnotowego, wówczas sądy i organy krajowe mają obowiązek stosować prawo wspólnotowe.

* Bezpośrednia skuteczność przepisów dyrektywy

Zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw została ukształtowana w licznym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). W odniesieniu do dyrektyw ETS uznał, że uprawnienia przyznane jednostkom przez prawo wspólnotowe mogą być powoływane przed organami krajowymi bezpośrednio w celu ich wykonania, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

przepisy danej dyrektywy są precyzyjne i bezwarunkowe,

b)

z norm dyrektywy wynikają prawa jednostek wobec państwa,

c)

upłynął termin implementacji dyrektywy przez dane państwo członkowskie, a jej normy nie zostały implementowane, albo implementacja jest nieprawidłowa.

* Pośredni skutek dyrektyw

Zasada skutku pośredniego jest generalną dyrektywą interpretacyjną, zgodnie z którą na krajowych organach sądowych i administracyjnych ciąży obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym.

Implementacja PSD2 będzie implikowała istotne zmiany legislacyjne na rynku usług płatniczych, ponieważ niepodlegające dotychczas nadzorowi ostrożnościowemu podmioty trzecie (z ang. Third Party Providers - TPP), po spełnieniu wymogów prawnych, będą mogły w imieniu użytkownika usług płatniczych uzyskać dostęp do informacji o jego rachunku lub zlecać realizację płatności.

PSD2 reguluje trzy nowe usługi oparte na dostępie do rachunku płatniczego:

Ř usługi inicjowania płatności (PIS), o których mowa w art. 66 PSD2,

Ř usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), o których mowa w art. 67 PSD2,

Ř usługi potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF), o których mowa w art. 65 PSD2.

Szczegółowe zasady prowadzenia działalności przez podmioty świadczące powyższe usługi, w tym ich prawa i obowiązki, będą stosowane w Polsce dopiero od dnia wejścia w życie przepisów implementujących PSD2.

Wymogi dotyczące zasad komunikacji pomiędzy dostawcami usług płatniczych w zakresie świadczenia usług dostępu do rachunku zostaną określone w RTS. Wymogi będą dotyczyć zarówno dostawców prowadzących rachunki (m. in. banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK)), jak również dostawców świadczących usługi oparte na dostępie do rachunku (TPP).

Należy wskazać, że zgodnie z projektem RTS2 opublikowanym przez Komisję Europejską w dniu 27 listopada 2017 r. każdy dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek dostępny za pośrednictwem Internetu (z ang. Account Servicing Payment Service Provider - ASPSP, np. bank) zobowiązany będzie zapewnić co najmniej jeden interfejs komunikacji z TPP. Udostępniony interfejs powinien pozwalać TPP na wzajemną identyfikację z dostawcą prowadzącym rachunek przed rozpoczęciem świadczenia usługi na zlecenie użytkownika. Dostawcy prowadzący rachunek mogą zapewnić interfejs komunikacji z TPP poprzez:

a)

utworzenie dedykowanego interfejsu komunikacji (tzw. API), który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje i funkcje dla podmiotów świadczących usługi dostępu do rachunku, lub

b)

modyfikację dotychczasowego systemu bankowości internetowej (niezbędne byłoby rozszerzenie funkcjonalności systemu w zakresie możliwości identyfikowania się TPP względem dostawcy prowadzącego rachunek).

W opinii UKNF bezpieczniejszym rozwiązaniem, z punktu widzenia zapewnienia efektywnej kontroli nad zakresem danych udostępnianych podmiotom trzecim, jest utworzenie dedykowanego interfejsu komunikacji z TPP.

W polskim sektorze bankowym, pod auspicjami Związku Banków Polskich, prowadzone są obecnie prace nad stworzeniem standardu komunikacji z TPP w ramach projektu Polish API. UKNF kierunkowo popiera stworzenie krajowego standardu API w zakresie komunikacji z TPP, co mogłoby zagwarantować ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu TPP do rachunków płatniczych.

Kwestia określenia zasad działania dostawców usług płatniczych w okresie przejściowym w związku z PSD2/RTS została przedstawiona w opublikowanej opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie okresu przejściowego PSD1- PSD23. Biorąc po uwagę powyższe w okresie przejściowym I, jak i II, o których mowa w niniejszym komunikacie, dostawcy prowadzący rachunki płatnicze stosują regulacje w zakresie bezpieczeństwa płatności, które obowiązywały przed datą wejścia w życie PSD2 (tj. przed 12 stycznia 2016 r. ).

Zgodnie z opinią EBA w sprawie okresu przejściowego wcześniejsze spełnienie wymogów RTS pozwoliłoby zapewnić zgodność z przepisami PSD2, np. w zakresie obowiązku TPP odnośnie wykorzystywania tylko tych danych i informacji, które są niezbędne do wykonania usługi zgodnie z dyspozycją użytkownika. Dodatkowo EBA podkreśla, że wdrożenie wymogów bezpieczeństwa zawartych w PSD2 i RTS ułatwiłoby dostawcom usług płatniczych zapewnienie zgodności ich działalności z tzw. RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)4, np. w zakresie wymogów bezpieczeństwa określonych w art. 32 RODO5.

2http://ec. pdf

3http://www. pdf

4http://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32016R0679&from=PL

5RODO będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

W związku z powyższym UKNF, popierając jednocześnie opinię EBA, oczekuje posiadania przez dostawców prowadzących rachunek dedykowanego interfejsu komunikacji z TPP, spełniającego wymogi przewidziane w RTS, w możliwie najszybszym terminie. Zdaniem UKNF takie podejście pozwoli zabezpieczyć dane uwierzytelniające klientów oraz zapewnić TPP możliwość wcześniejszego przetestowania funkcjonalności interfejsu komunikacji na potrzeby świadczenia usług dostępu do rachunku.

UKNF informuje, że proces dostosowywania działalności podmiotów nadzorowanych do obowiązków wynikających z PSD2 będzie przedmiotem analiz i weryfikacji w trakcie działań nadzorczych.

W eBOK dowiesz się wszystkiego

Aplikacja eBOK umożliwia m. in. sprawdzenie salda, pobranie oraz opłacanie faktur, a także zawarcie umowy produktowej.

Większość spraw w eBOK załatwisz wygodnie,

bez wychodzenia z domu czy dzwonienia na infolinię.

Dokument dotyczący oczekiwań klienta Frigidaire Ffgc3025lba

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący oczekiwań klienta Frigidaire Ffgc3025lba

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący oczekiwań klienta Frigidaire Ffgc3025lba