Deklaracja zgodności Cisco 1760 10 100 Modular Router

Cisco 1760 10 100 Modular Router jest wytrzymałym i wydajnym routerem, który jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. Posiada wszystkie niezbędne funkcje do wykonywania zadań sieciowych i zapewnia zgodność z wieloma protokołami i standardami sieciowymi. Router jest wyposażony w moduł WAN, który umożliwia łatwe i szybkie połączenie z Internetem. Router może również współpracować z wieloma technologiami sieciowymi, takimi jak VPN, VoIP, QoS i innymi. Router wykorzystuje najnowszą technologię bezpieczeństwa i jest zgodny z kryteriami ochrony danych i ochrony przed wirusami. Cisco 1760 10 100 Modular Router ma deklarację zgodności, która zapewnia, że produkt spełnia wymagania zgodności z wszystkimi obowiązującymi normami.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Cisco 1760 10 100 Modular Router

Deklaracja zgodności - (potocznie błędnie nazywana Certyfikatem CE) dokument związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które mówią o oznakowaniu CE (w przypadku niektórych wyrobów budowlanych mówiący o znaku B . - znak krajowy). Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

 • deklaracja zgodności WE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych - więcej kliknij >>
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - więcej kliknij >>
 • krajowa deklaracja zgodności (dokument obecnie nie obowiązujący) - więcej kliknij >> 
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych - więcej kliknij >>
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • deklaracja zgodności WE - wystawiana jest np, dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE, dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywy hałasowej 2000/14/WE – szczegóły menu DYREKTYWY)
 • deklaracja zgodności UE - wystawiana np. dla dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE, dyrektywy radiowej 2014/53/UE, dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE, rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej ŚOI 2016/425, dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE, dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE, dyrektywy wind/dźwigów 2014/33/UE, rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426, dyrektywy urządzeń ważących 2014/31/UE, dyrektywy fajerwerków 2013/29/UE, dyrektywy środków wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych jest specjalnym rodzajem deklaracji zgodności UE - wystawiana dla wyrobów podlegających rozporządzeniu 2017/745 i 2017 /746 – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - wystawiana dla wyrobów budowlanych znakowanych znakiem CE podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wyrobów budowlanych – CPR – 305/2011– szczegóły menu DYREKTYWY
 • krajowa deklaracja zgodności - wystawiana dla wyrobów podlegających starym przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym B)
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych(wystawiana dla wyrobów podlegających pod znakowanie B zgodnie z Dz. U. 16. 1966 oraz Dz. 18. 1233– szczegóły menu DYREKTYWY)
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • W wyżej wymienionych dokumentach producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdzają zgodność z wyrobu z wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia - więcej kliknij) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane - więcej kliknij).

  Każda dyrektywa określa treść deklaracji zgodności. Standardowe elementy to:

 • pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
 • dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model... )
 • odniesienie do przepisów zasadniczych
 • odniesienie do przepisów szczegółowych
 • oświadczenie zgodności
 • podpis osoby upoważnionej (z reguły właściciel lub osoby odpowiedzialne za reprezentacje)
 • Niektóre dyrektywy wymagają dodatkowych zapisów (sprawdź w załącznikach do dyrektyw).

  Wystawienie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych jest zadaniem nie łatwym. Prócz dokonania odpowiedniego wyboru przepisów zasadniczych czyli dyrektyw Nowego Podejścia lub odpowiednich Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, należy dokonać niezwykle żmudnego i trudnego wyboru przepisów szczegółowych czyli aktualnych norm zharmonizowanych. Wszystkie informacje należy zawrzeć w dokumencie „deklaracji” pamiętając o zastosowaniu wszystkich reguł zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia i w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (nie zapominając również o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG).

  Należy także pamiętać, że przy korzystaniu z kilku przepisów zasadniczych wystawia się jeden dokument deklaracji, zawierający postanowienia wszystkich dyrektyw. Najtrudniejsze jest to w przypadku wystawiania deklaracji dla maszyn, ponieważ starą dyrektywę 2006/42/WE, łączymy z młodszymi dyrektywami takimi jak niskonapięciowa 2014/35/UE lub kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.

  W żadnym wypadku jednak nie wolno nam rozszerzać deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych o inne dyrektywy Nowego Podejścia. Najlepszym przykładem wyrobu, na który należy wystawić deklarację zgodności WE / UE oraz deklarację właściwości użytkowych jest brama garażowa. W związku, że brama jest wyrobem budowlanym wystawiamy na nią deklarację właściwości użytkowych. W związku, że brama zasilana jest prądem, ma elektronikę, mechanikę, sterownie radiowe, pozostałe dyrektywy (2014/30/UE. 2014/35/UE, 2006/42/WE, 2014/53/UE, 2011/65/UE) umieszczamy w dokumencie deklaracji zgodności WE/UE.


 • Potrzebujesz dodatkowych informacji skorzystaj z naszych SZKOLEŃ.
 • Możesz też zamówić wykonanie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz etykiet i tabliczek znamionowych - zadzwoń +48 61 830 81 81.
 • Jak nadać znak CE – KROK 10/10 „Wystawienie deklaracji zgodności”

  1. Ostatnim elementem procesu oceny zgodności z przepisami przewidującymi nadanie znaku CE jest wystawienie deklaracji zgodności.

  2. Deklaracja zgodności (j. ang. „declaration of conformity”) jest jedynym dokumentem świadczącym o tym, że wyrób spełnia wymagania znaku CE oraz dyrektyw / rozporządzeń europejskich. Wszelkie „certyfikaty CE”, „świadectwa zgodności”, „certyfikaty zgodności” nie są wystarczające do posiadania znaku CE. Najważniejszym i jedynym dokumentem wskazującym o zgodności z oznaczeniem CE jest właśnie deklaracja zgodności.

  3. Deklarację zgodności może stworzyć i wydać tylko i wyłącznie jeden z dwóch podmiotów gospodarczych:

  - PRODUCENT – w standardowej większości przypadków,
  - UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL producenta – w sytuacjach, kiedy producent znajduje się poza terenem EOG.

  4. Deklaracja zgodności jest tworzona w języku kraju, w którym wyrób będzie wprowadzany do obrotu. Jeżeli planujemy sprzedawać nasze produktu na terenie Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej, to jako producenci przygotujemy dla jednego wyrobu deklaracje w 3 językach – polskim, słowackim i czeskim.

  5. Przechowywanie deklaracji zgodności odbywa się tak samo jak w przypadku dokumentacji technicznej – 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu ostatniej sztuki danego produktu.

  6. Poprzez podpisanie deklaracji zgodności producent deklaruje na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób wskazany na deklaracji zgodności spełnia wymagania wskazanych na tym dokumencie dyrektyw / rozporządzeń europejskich oraz norm zharmonizowanych. Formalnie podpisać deklarację zgodności powinna osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu całej spółki, a więc osoby występujące w zarządzie. Mogą one także scedować ten obowiązek na pracowników spółki, aczkolwiek w takiej sytuacji pracownik powinien posiadać stosowne oświadczenie od osób z zarządu upoważniające go do wystawiana deklaracji zgodności, bądź mieć to wpisane w swój zakres obowiązków.

  7. Zawartość deklaracji zgodności jest każdorazowo określona w załącznikach do danej dyrektywy / rozporządzenia europejskiego. Pewnymi standardowymi jej elementami będą:

  - NAZWA HANDLOWA + MODEL – nazwa musi być bardzo konkretna, abyśmy na podstawie deklaracji wiedzieli, który dokładnie produkt podlega pod daną deklarację zgodności,
  - NAZWA I ADRES PRODUCENTA – jeżeli producent znajduje się poza terenem EOG na deklaracji zgodności powinno się także dodać nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli takowy był powoływany.
  - DYREKTYWY / ROZPORZĄDZENIA europejskie jakie wyrób spełnia
  - NORMY ZHARMONIZOWANE, które produkt spełnia
  - STWIERDZENIE, że niniejsza deklaracja zgodności zostaje wystawiona na wyłączoną odpowiedzialność producenta.
  - MIEJSCE I DATA WYDANIA
  - IMIĘ, NAZWISKO, STANOWISKO I PODPIS osoby upoważnionej do podpisania deklaracji zgodności.

  8. Powyższe wymagania odnośnie zawartości należy uzupełnić o informacje zawarte w poszczególnych dyrektywach. Dla przykładu dyrektywa maszynowa 2006/42/WE wymagana podania danych osoby upoważnionych do skompletowania dokumentacji technicznej, a rozporządzenie 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej wymagana podania na deklaracji zgodności kategorii danego środka ochrony osobistej.

  9. Deklaracja zgodności jest ostatnim elementem, jaki musi zostać wykonany przez producenta na etapie nadawania oznaczenia CE na wyroby. Wystawienie deklaracji zgodności umożliwia producentowi wprowadzenie wyrobu do obrotu (sprzedaż), czy oddanie do użytkowania (na własne potrzeby).

  Ciekawe linki dotyczące deklaracji zgodności:
  - CO TO JEST DEKLARACJA ZGODNOŚCI?
  - KTO WYSTAWIA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI?
  - W JAKIM JĘZYKU PISZEMY DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI?

  KONIEC PRZEWODNIKA CERTIOS DOTYCZĄCEGO PROCEDURY NADANIA OZANCZENIA CE W 10 KROKACH.

  PRZEJDŹ DO POPRZEDNIEJ CZĘŚCI – KROK 9/10 „Oznakowanie produktu tabliczką znamionową CE”


  Najbliższe szkolenia - samodzielne nadanie znaku CE (990PLN netto/os):
  - Dyrektywa maszynowa MD 2006/42/WE - ON-LINE – 7. 02. 2023
  - Dyrektywy elektryczne LVD EMC RoHS II - ON-LINE – 8. 2023
  - Dyrektyw zabawkowa TOYS - ON-LINE – 9. 2023
  KURSY ON-LINE, Kraków oraz Warszawa - SZCZEGÓŁY

  The <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong>/<strong>1760</strong> Cryptographic Module VIC) itself. In other words, the cryptographic boundary encompasses all hardware components within the case of the device except any installed modular WICs (or VICs). All of the functionality discussed in this document is provided by components within this cryptographic boundary. The <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> <strong>1760</strong> routers incorporate the MOD1700-VPN cryptographic accelerator card. The MOD1700-VPN is located inside the module chassis, <strong>and</strong> is installed directly on the motherboard. The <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong> requires that a special opacity shield be installed over the side air vents in order to operate in FIPS-approved mode. The shield decreases the effective size of the vent holes, reducing visibility within the cryptographic boundary to FIPS-approved specifications. The shield is self-adhering to the side of the chassis. To install the shield, remove it from its paper backing <strong>and</strong> apply the shield to the chassis, aligning the holes on the shield with the vent-holes on the side of the chassis. Figure 2 demonstrates the proper application of the shield. Module Interfaces The interfaces for the router are located on the rear panel of the <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> the front panel of the <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong> as shown in Figure 2. Figure 2 <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong> Physical Interfaces Kensington-compatible locking socket WIC 0 slot Console port WIC 1 slot Power switch CONSOLE TD RD LP AL CD SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION DSU 56K Model <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> WIC 0 OK FDX 100 LINK 10/100 ETHERNET AUX MOD OK WIC 1 OK +5, +12, -12 VDC 65524 WIC 0 OK LED FDX/100/ LINK LEDs 10/100-Mbps Ethernet port Auxiliary port MOD OK LED WIC 1 OK LED Power socket WIC/VIC Slot 0 WIC/VIC Slot 1 Console port VIC Slot 2 VIC Slot 3 CONSOLE THESE SLOTS ACCEPT ONLY VOICE INTERFACE CARDS <strong>Cisco</strong> 1700 Series PWR OK PVDM 0 PVDM 1 MOD OK OK OK SLOT 0 OK 0 1 SLOT 1 OK 10/100 ETHERNET AUX ACT COL FDX 100 LINK 0 1 SLOT 2 OK 0 1 SLOT 3 OK 0 1 Power LED Router OK MOD OK LED PVDM 0/1 OK LEDs Slot 0 LEDs Slot 1 LEDs Ethernet LEDs Ethernet port Auxiliary port Slot 2 LEDs Slot 3 LEDs 99391 The <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> <strong>1760</strong> routers feature console <strong>and</strong> auxiliary ports, single fixed LAN interfaces, two <strong>Cisco</strong> WAN interface card (WIC) slots on the <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong>, <strong>and</strong> two WIC slots <strong>and</strong> two Voice interface card (VIC) slots on the <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong>. WAN interface cards support a variety of serial, ISDN BRI, <strong>and</strong> 4 <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong> <strong>Modular</strong> <strong>Access</strong> Routers with MOD1700-VPN FIPS 140-2 Non-Proprietary Security Policy 78-xxxxx-xx

  The <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong>/<strong>1760</strong> Cryptographic Module integrated CSU/DSU options for primary <strong>and</strong> backup WAN connectivity. All <strong>Cisco</strong> 1700 series routers include an auxiliary port supporting 115Kbps Dial-On-Dem<strong>and</strong> Routing, ideal for back-up WAN connectivity. A WIC is inserted into one of the WIC slots, which are located on the back panel of the <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> the front panel of the <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong>. WICs interface directly with the processor, <strong>and</strong> cannot perform cryptographic functions; they only serve as a data input <strong>and</strong> data output physical interface. The physical interfaces include a power plug for the power supply <strong>and</strong> a power switch. The router has one Fast Ethernet (10/100 RJ-45) connector for data transfers in <strong>and</strong> out. The module also has two other RJ-45 connectors on the back panel for a console terminal for local system access <strong>and</strong> an auxiliary port for remote system access or dial backup using a modem. The 10/100Base-T LAN port has Link/Activity, 10/100Mbps, <strong>and</strong> half/full duplex LEDs. Figure 3 shows the LEDs located on the rear panel of the <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> with descriptions detailed in Table 1: Figure 3 <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> Rear Panel LEDs CONSOLE TD RD LP AL CD SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION DSU 56K Model <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> WIC 0 OK FDX 100 LINK 10/100 ETHERNET AUX MOD OK WIC 1 OK +5, +12, -12 VDC 99392 WIC 0 OK LED FDX/100/ LINK LEDs MOD OK LED WIC 1 OK LED Table 1 <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> Rear Panel LEDs <strong>and</strong> Descriptions LED Indication Description WIC 0 OK Green A WIC is correctly inserted in the card slot Off No WIC present / WIC incorrectly inserted in the card slot WIC 1 OK Green A WIC is correctly inserted in the card slot Off No WIC present / WIC incorrectly inserted in the card slot FDX Green The interface is transmitting data in full-duplex mode Off When off, the interface is transmitting data in half-duplex mode 100 Mbps Green The speed of the interface is 100 Mbps Off The speed of the interface is 10 Mbps or no link is established LINK Green An Ethernet link has been established Off No Ethernet link established MOD OK Green VPN hardware encryption module is installed <strong>and</strong> recognized by <strong>Cisco</strong> IOS Off VPN hardware encryption module not installed / not recognized by <strong>Cisco</strong> IOS Figure 4 shows the front panel LEDs of the <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> <strong>1760</strong>, which provide overall status of the router's operation. The front panel of the <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> displays whether or not the router is booted, overall activity/link status, <strong>and</strong> collision information. The front panel of the <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong> displays whether or not the router is booted, overall activity/link status, collision information, <strong>and</strong> specific information for each installed interface. 78-xxxxx-xx <strong>Cisco</strong> <strong>1721</strong> <strong>and</strong> <strong>Cisco</strong> <strong>1760</strong> <strong>Modular</strong> <strong>Access</strong> Routers with MOD1700-VPN FIPS 140-2 Non-Proprietary Security Policy 5

  Deklaracja zgodności Cisco 1760 10 100 Modular Router

  Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Cisco 1760 10 100 Modular Router

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Cisco 1760 10 100 Modular Router