Dane dotyczące usług podstawowych Honeywell Miller 1032395

Honeywell Miller 1032395 to zaawansowane technologicznie urządzenie do usług podstawowych, które pozwala na wykonywanie szczegółowych i precyzyjnych czynności w zakresie naprawy i diagnostyki. Urządzenie oferuje szeroką gamę funkcji, w tym automatyczne wykrywanie i wyświetlanie danych, wyświetlanie odczytów w postaci wykresów, szczegółowe raporty diagnostyczne, szczegółowe raporty o zdarzeniach oraz zarządzanie zaawansowanymi opcjami. Urządzenie oferuje również szeroką gamę zabezpieczeń, w tym zabezpieczenie hasłem i bezpieczne połączenie sieciowe. Wszystkie te funkcje zapewniają bezpieczne i wydajne działanie systemu.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych Honeywell Miller 1032395

Dane osobowe to w ostatnich czasach nośny temat. Rozszerza się zakres ich ochrony, powstało też rozróżnienie na dane osobowe zwykłe i wrażliwe (szczególnie chronione). Pojęcia te mogą się wydawać niejasne, jednak na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, a także dzięki praktyce stosowania takiej ochrony, łatwo można wskazać różnice między nimi.

Dane osobowe zwykłe

Definicję danych osobowych można znaleźć w tzw. rozporządzeniu RODO. Artykuł 4 tego aktu prawnego najpełniej ujmuje to pojęcie:

dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej)

Identyfikacja osoby fizycznej może odbyć się za pomocą najbardziej podstawowych danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru PESEL, NIP czy numeru telefonu, czy numeru IP. Rozporządzenie nie wymienia ich wprost, jednak ze względu na fakt, że właśnie te informacje najdokładniej określają konkretną osobę i są podawane najczęściej, funkcjonują jako dane osobowe zwykłe. Za takim ich zaklasyfikowaniem przemawia też fakt, że ich zdobycie nie wymaga nadzwyczajnych nakładów czasu, środków ani kosztów (na przykład są zbyt ogólnikowe - zidentyfikowanie na ich podstawie konkretnego człowieka byłoby niezwykle trudne), nie stanowią informacji niejawnych, a sami właściciele podają je przy różnych okazjach stosunkowo często.

Ochrona takich danych osobowych polega na określonych w przepisach ograniczeniach, dotyczących przetwarzania danych i uprawnieniach osoby, której one dotyczą.

Dane osobowe wrażliwe

RODO nie definiuje wprost pojęcia wrażliwych (sensytywnych) danych osobowych, jednak w przepisach, dotyczących zasad przetwarzania danych, znaleźć można art. 9, w którym wymieniono informacje podlegające szczególnej ochronie i określono zasady tej ochrony.

Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Informacje wymienione w przytoczonym przepisie odnoszą się do innej dziedziny życia niż zwykłe dane osobowe. Ich przetwarzanie mogłoby w znacznym stopniu naruszyć intymność ich właściciela, narazić go na dyskryminację lub ośmieszyć ze względu na sfery życia, których dotyczą. Sama idea wyodrębnienia takiej kategorii danych wywodzi się bezpośrednio z prawa każdego człowieka do prywatności

W odniesieniu do sensytywnych danych osobowych zasadą jest ich nieprzetwarzanie. Jest szereg sytuacji, w których można tego dokonać, lecz żeby przetworzenie nie naruszało interesów osoby, której dotyczą dane, należy spełnić pewne warunki: 

Przetwarzanie danych, o których mowa wyżej jest dopuszczalne, jeżeli m. in:

  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
  • przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
  • j) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Ochrona danych wrażliwych polega na umożliwieniu przetwarzania ich tylko w uzasadnionych przypadkach, wymienionych enumeratywnie w przepisach prawa. 

L. p. Symbol Producent / dystrybutor Typ Opis Dokumentacja1F70C-AA HONEYWELLFiltr mechaniczny do wody, typ F 70C z dok�adno�ci� filtracji A czyli 100 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym. Wycofany z produkcji.  brak dokumentacji2F74CFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 74C z dok�adno�ci� filtracji A czyli 100 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego. ")" onmouseout="javascript:ViewInStatus("")">3F74C-AA4F74C-ACFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 74C z dok�adno�ci� filtracji C czyli 50 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego. ")" onmouseout="javascript:ViewInStatus("")">5F74C-ADFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 74C z dok�adno�ci� filtracji D czyli 200 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego. 6F74CSFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 74CS, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z74S-AN.  dokumentacja »7F74CS-AAFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 74CS z dok�adno�ci� filtracji A czyli 100 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z74S-AN. dokumentacja »8F74CS-ACFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 74CS z dok�adno�ci� filtracji C czyli 50 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z74S-AN. htm? symbol=F74CS-AC">dokumentacja »9F74CS-ADFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 74CS z dok�adno�ci� filtracji D czyli 200 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z74S-AN. htm? symbol=F74CS-AD">dokumentacja »10F74CS-LFAAFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, z ��cznikiem obrotowym, typ F 74CS-LFAA, wielko�� siatki 100 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z74S-AN, Z11S-A, Z11S-B. htm? symbol=F74CS-LFAA">dokumentacja »11F74CS-LFACFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, z ��cznikiem obrotowym, typ F 74CS-LFAC, wielko�� siatki 50 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z74S-AN, Z11S-A, Z11S-B. htm? symbol=F74CS-LFAC">dokumentacja »12F74CS-LFADFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, z ��cznikiem obrotowym, typ F 74CS-LFAD, wielko�� siatki 200 mikrometr�w, mo�liwo�� monta�u na rurze pionowej i poziomej, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z74S-AN, Z11S-A, Z11S-B. htm? symbol=F74CS-LFAD">dokumentacja »13F76FFiltr do wody z p�ukaniem wstecznym, ko�nierzowy, typ F 76S-F, obudowa z �eliwa, monta� na rurze poziomej, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z11AS oraz prze��cznikiem ci�nienia r�nicowego DDS76-1. htm? symbol=F76F">dokumentacja »14F76SFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 76S z dok�adno�ci� filtracji A czyli 100 mikrometr�w, monta� na rurze poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z11S i prze��cznikiem ci�nienia r�nicowego DDS76. htm? symbol=F76S">dokumentacja »15F76S-AAdokumentacja »16F76S-AAMFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 76S, temp. wody do 70 0C, z dok�adno�ci� filtracji A czyli 100 mikrometr�w, obudowa z mosi�dzu, monta� na rurze poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z11S i prze��cznikiem ci�nienia r�nicowego DDS76. htm? symbol=F76S-AAM">dokumentacja »17F76S-ABFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 76S z dok�adno�ci� filtracji B czyli 20 mikrometr�w, monta� na rurze poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z11S i prze��cznikiem ci�nienia r�nicowego DDS76. htm? symbol=F76S-AB">dokumentacja »18F76S-ACFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 76S z dok�adno�ci� filtracji C czyli 50 mikrometr�w, monta� na rurze poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z11S i prze��cznikiem ci�nienia r�nicowego DDS76. htm? symbol=F76S-AC">dokumentacja »19F76S-ACMFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 76S, temp. wody do 70 0C, z dok�adno�ci� filtracji C czyli 50 mikrometr�w, obudowa z mosi�dzu, monta� na rurze poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego Z11S i prze��cznikiem ci�nienia r�nicowego DDS76. htm? symbol=F76S-ACM">dokumentacja »20F76S-ADFiltr mechaniczny do wody z p�ukaniem wstecznym, typ F 76S z dok�adno�ci� filtracji AD czyli 200 nanometr�w, monta� na rurze poziomej, kr��ce z gwintem zewn�trznym, mo�e wsp�pracowa� z automatem czasowym do p�ukania wstecznego i prze��cznikie Z11S i prze��cznikiem ci�nienia r�nicowego DDS76. htm? symbol=F76S-AD">dokumentacja »

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2021. 1341

Akt obowiązujący

Wersja od: 22 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. 922) zarządza się, co następuje:

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. 1718).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. 352), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 782).

Dane dotyczące usług podstawowych Honeywell Miller 1032395

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych Honeywell Miller 1032395

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych Honeywell Miller 1032395