Dane dotyczące usług Hitachi Cp Rx82

Hitachi CP-RX82 to innowacyjne i przystępne cenowo rozwiązanie do wizualizacji i współpracy, które dostarcza wyższych poziomów wydajności i wsparcia w zarządzaniu. CP-RX82 oferuje szeroką gamę funkcji i opcji, w tym wielu funkcji wizualizacji, takich jak wyświetlanie obrazów, wideo i gier. Oferta obejmuje również wsparcie dla wielu urządzeń, w tym projektorów, wyświetlaczy LCD, interaktywnych tablic oraz systemów audio-wideo. CP-RX82 jest skonfigurowany jako serwer wizualizacji, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo przesyłać i wyświetlać materiały wizualne z dowolnego miejsca. System ten zapewnia również wsparcie dla współpracy, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować razem, nawet jeśli nie są w tym samym miejscu.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług Hitachi Cp Rx82

Wybierz zakres

Wybierz pytanie

Wypełnianie JPK_VAT z deklaracją

 1. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu tzw. ulgi na złe długi trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wewnętrzny „WEW”?

  W przypadku korekt, które wynikają z tzw. ulgi za złe długi, należy wprowadzać poszczególne faktury - na podstawie których podatnik wykonuje korekty - z uwzględnieniem danych kontrahenta i kwot. Dlatego do korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie wierzyciela i dłużnika nie stosuje się oznaczenia „WEW”.

 2. Jaki dokument należy wykazać w ewidencji sprzedaży w przypadku dokonania korekty zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

  W przypadku korekty, zgodnej z art. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencji sprzedaży wprowadza się dane z faktury i kwoty ujemne lub dodatnie w odpowiednich dla stawek pozycjach. Ponadto podaje się wartość „1” w polu „KorektaPodstawyOpodt”.

  W jaki sposób wypełnić część deklaracyjną, aby skorzystać z przeksięgowania zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych?

  Aby zaliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (względnie części zwrotu) na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy w pozycji P_54 wskazać część lub całość kwoty wykazanej w pozycji P_53. W jednym z pól P_55 – P_58 należy wybrać przysługujący termin zwrotu (nawet jeśli całość zwrotu zaliczana jest na poczet innych zobowiązań podatkowych) przez wpisanie wartości „1”. W polu P_59 należy podać wartość „1”, w P_60 podać wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Następnie w P_61 opisać rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego. Pole P_62, czyli wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, jest opisana jako różnica między polami P_53 i P_54. Zatem kwota w P_60 zawiera się w kwocie P_54.

  Pola P_59, P_60 i P_61 nie dotyczą przypadków zaliczenia z urzędu zwrotu podatku na zaległość podatkową.

  W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

  Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.

  Czy w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo, która nie jest rejestrowana na kasie fiskalnej, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników wystarczy ujmowanie zbiorcze, niezależnie od tego, czy dla danej transakcji wystawiono ostatecznie fakturę (późniejsze wystawienie faktury mogłoby się wiązać z koniecznością korygowania już złożonych plików JPK)?

  W nowym JPK_VAT z deklaracją w przypadku sprzedaży zwolnionej wystarcza jej ujęcie zapisem zbiorczym. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czy na rzecz podatników, z oznaczeniem „WEW”.

  Czy podatnik powinien wykazać fakturę wystawioną do paragonu, który dokumentuje sprzedaż zwolnioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub podatników w ewidencji nowego JPK_VAT z deklaracją? Czy faktury dotyczące takiej sprzedaży podlegają wykazaniu z oznaczeniem „FP”?

  W nowym JPK_VAT z deklaracją wystarczy - w przypadku sprzedaży zwolnionej, zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej – ująć ją zapisem zbiorczym, z oznaczeniem „RO”. Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czy na rzecz podatników.

  Jednak jeśli transakcja taka zostanie udokumentowana fakturą wystawioną do paragonu, to taką fakturę należy dodatkowo wykazać w okresie, w którym została wystawiona, ze znacznikiem „FP”.

  Jak ująć fakturę, którą wystawiono na żądanie nabywcy towaru lub usługi, po upływie np. 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty? Chodzi o sytuację, kiedy nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej), a sprzedaż nie została potwierdzona paragonem fiskalnym, ponieważ podatnik nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”?

  Sprzedaż na rzecz konsumenta (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej), która nie została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, powinna być ujęta w ewidencji na podstawie dokumentu zbiorczego w nowym JPK_VAT z deklaracją. Natomiast, jeśli została wystawiona faktura do tej sprzedaży na żądanie nabywcy po upływie np. 2 miesięcy od dnia sprzedaży, takiej faktury nie należy ujmować w nowym JPK_VAT z deklaracją. Oznaczenie „FP” nie ma zastosowania do faktur, które nie dotyczą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej. 

  Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do korekty wykonanej zgodnie z art. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

  W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

  Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

  Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

  Jak prawidłowo raportować w nowym JPK_VAT z deklaracją transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, które nie są dokumentowane fakturą (np. składka ubezpieczeniowa ujmowana na podstawie umowy polisy ubezpieczeniowej)?

  Transakcje dotyczące świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT, które nie są dokumentowane fakturą ujmuje się w pliku na podstawie dokumentu wewnętrznego. W składanym pliku w polach,, NrKontrahenta”,,, NazwaKontrahenta'' można wpisać słowo,, Brak''. W polu "DowodSprzedazy" można wpisać nr dokumentu wewnętrznego, zaś w polu "TypDokumentu" należy wpisać „WEW”.

  Czy korekty o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w nowym JPK_VAT z deklaracją, wykazuje się w ewidencji zakupu zbiorczo czy na podstawie danych z faktur?

  W nowym JPK_VAT z deklaracją korekty wynikające z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług wykazuje się zbiorczo z oznaczeniem „WEW”.

  W jaki sposób wykazywać skonto przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w przypadku braku dodatkowego dokumentu ze strony sprzedawcy dotyczącego tego skonta?

  W przypadku gdy po rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spełniono warunki do skonta, ale nie otrzymano faktury korygującej dotyczącej skonta, należy wykazać skonto na podstawie faktury pierwotnej, z której te warunki wynikają. Zapis nie podlega oznaczeniu „WEW”.

  Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?

  W ewidencji sprzedaży taką transakcję należy oznaczyć „TP”. W ewidencji zakupu należy wskazać natomiast oznaczenie „IMP”.

  W jaki sposób wykazywać import usług?

  Transakcje, które dotyczą importu usług, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli został on wystawiony. Jeśli podatnik nie otrzyma faktury dokumentującej wpłatę zaliczki lub nabycie usługi, wówczas import usług z tego tytułu może wykazać na podstawie wystawionego dowodu wewnętrznego (oznaczonego „WEW”).

  Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać udzielenie rabatu pośredniego, czyli czynności, dla której nie jest wystawiana faktura?

  Podstawą ujęcia w ewidencji rabatu pośredniego jest dowód wewnętrzny lub nota. Dokument ten należy oznaczyć jako „WEW".

  W jaki sposób wykazywać transakcje objęte odwrotnym obciążeniem na podstawie uchylonych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy obowiązek podatkowy lub obowiązek wykazania korekty tej transakcji powstaje w okresie obowiązywania JPK_VAT z deklaracją?

  Aby wykazać podstawę opodatkowania lub jej korektę:

  • sprzedawca wykorzystuje pola K_10 i P_10,
  • nabywca wykorzystuje pola K_31, P_31 i odpowiednio kwoty podatku pola K_32 i P_32. W zakresie podatku naliczonego stosuje się ogólne zasady prezentowania odliczenia.

  W jaki sposób prezentować i oznaczać zwroty do paragonów fiskalnych?

  Zwroty do paragonów fiskalnych, potwierdzone dokumentem zwrotu do paragonu fiskalnego, należy w nowym JPK_VAT z deklaracją prezentować jednym zbiorczym zapisem z raportem fiskalnym. Polega to na uwzględnieniu kwoty udokumentowanych zwrotów do paragonów z danego okresu w raporcie fiskalnym za ten okres. Kwota ta pomniejszy prezentowaną wartość zapisu, który obejmuje okresowy raport fiskalny (oznaczony jako RO).

  Jak w nowym JPK_VAT z deklaracją wykazywać sprzedaż pacjentom leków refundowanych przez NFZ?

  W części płaconej przez pacjenta:

  Jednym zbiorczym zapisem za okres, w którym nastąpiła sprzedaż, na podstawie raportu okresowego - bez uwzględnienia części refundowanej.

  W części refundowanej – w okresie w którym otrzymano refundację z NFZ:

  Należy wykonać zbiorczy zapis dotyczący wartości otrzymanych refundacji i podatku należnego z podziałem na stawki podatku, w okresie otrzymania refundacji.

  Natomiast w przypadku wprowadzania odrębnego zapisu dotyczącego refundacji, oprócz pól dotyczących wartości netto i podatku, należy wypełnić również następujące pola:

 3. NrKontrahenta - wpisać „BRAK”,
 4. NazwaKontrahenta - wpisać „BRAK”,
 5. DowodSprzedazy – jeśli refundacja nie jest ujmowana na podstawie dokumentu o nadanym numerze - wpisać „BRAK”.
 6. W jednym z ww. pól zamiast „BRAK” można zawrzeć zwięzłe określenie czynności, np. „Refundacja NFZ”.

  W jaki sposób ująć fakturę wystawioną do paragonu, który obejmuje sprzedaż leków refundowanych?

  Taka faktura powinna zawierać oznaczenie „FP” w pełnych wartościach (zarówno części refundowanej jak i płaconej przez nabywcę).

  W jaki sposób ujmować fakturę wystawioną do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej)? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”?

  Takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.

  Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.

  Jak w nowej strukturze wykazać faktury do paragonu na rzecz rolników ryczałtowych? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”?

  Faktury wystawione do paragonów na rzecz rolników ryczałtowych należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione.

  Faktury (z oznaczeniem „FP”) wystawione na rzecz rolników ryczałtowych są objęte zakresem art.

  Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „FP”, także podlegają temu oznaczeniu?

  Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich faktur, które zapewniają zapisy prawidłowe pod względem technicznym i wnoszą do pliku kompletne dane analityczne, tj. :

 7. prezentowanie faktury korygującej ze znacznikiem „FP”. Należy pamiętać, że faktury oznaczane „FP” nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) musi być uwzględniana, np. w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej - odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym. W przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku,
 8. prezentowanie faktury korygującej bez znacznika „FP”. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w innym wierszu, np. dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany. Sposób ten jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione.
 9. Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją wykazuje się numer kontrahenta łącznie z przedrostkiem kraju, np. w przypadku Niemiec „DE”?

  Nie. W JPK_VAT z deklaracją podaje się numer za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej - bez literowego kodu kraju, który będzie wyodrębniony w osobnym polu przeznaczonym na ten kod, tj. „KodKrajuNadaniaTIN”.

  Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny? Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w pozycjach K_40-K_43 w JPK_VAT z deklaracją jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta)?

  Przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT z deklaracją należy wykazać numer dokumentu celnego i dane kontrahenta (nadawcy lub eksportera), natomiast w polu NrDostawcy wpisać jego nr - jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy „brak”. Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN należy uzupełnić, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste.

  Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP.

  Jakie dane należy wskazać w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencji zakupu, po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy podawać dane sprzedawcy?

  Po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT od importu towarów, w JPK_VAT z deklaracją należy wskazać numer decyzji i dane sprzedawcy (nadawcy lub eksportera) - w polu NrDostawcy wpisać jego nr, jeżeli jest, a gdy nie ma, wpisać „brak”. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju, pole może pozostać puste.

  Dokument należy dodatkowo oznaczyć dedykowanym polem IMP

  W jaki sposób prezentować zapisy dotyczące usług turystyki, opodatkowanych jednocześnie - częściowo w procedurze marży i częściowo na zasadach ogólnych?

  Część opodatkowaną w procedurze marży i część opodatkowaną na zasadach ogólnych (usługi własne) mimo udokumentowania jednym dowodem sprzedaży, np. fakturą, należy w JPK_VAT z deklaracją ująć odrębnie.

  Dowód sprzedaży należy ująć w dwóch wierszach:

 10. pierwszy dotyczący części usługi turystyki opodatkowanej w procedurze VAT marża,
 11. drugi dotyczący części opodatkowanej na ogólnych zasadach jest prezentowany w ewidencji według ogólnych zasad ujmowania transakcji w pliku JPK_VAT z deklaracją.
 12. W takim przypadku wykazywana kwota należności brutto w polu SprzedazVAT_Marza to wyłącznie kwota, która przypada na część opodatkowaną w procedurze marży.

  Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy refaktura - przez pracodawcę na rzecz pracownika - kosztów prywatnych rozmów telefonicznych podlega również oznaczeniu EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych usług jest terytorium innego państwa?

  Oznaczenie EE dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, do których ma zastosowanie art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług, a więc świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem to oznaczenie będzie mieć zastosowanie do refaktury przez pracodawcę na pracownika kosztów prywatnych rozmów - także w przypadku świadczenia tych usług na terytorium Polski.

  W jaki sposób prezentować nabycie kilku usług, uwzględnianych w kalkulacji marży?

  Jeśli dany zakup dla bezpośredniej korzyści turysty - uwzględniany w marży - dotyczy kilku świadczonych usług, których podstawy opodatkowania są wykazywane w rożnych okresach, to należy dany zakup dzielić proporcjonalnie i prezentować w różnych okresach, odpowiednio jak wykazywane są usługi związane z tym zakupem.

  W jaki sposób robi się korekty błędnych oznaczeń GTU, gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji?

  Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt:

 13. całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
 14. pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj. : pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.
 15. W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd.

  W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

  W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

  Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:

 16. w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna - zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednych stawek VAT - wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj. : marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0, 00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza,
 17. w części ewidencji dotyczącej zakupu - wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,
 18. w części deklaracji - wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0, 00 zł. Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać „1” w polu P_64.
 19. Chodzi o dostawy towarów, opodatkowanych na zasadach marży, gdzie marża ustalana jest jednostkowo dla każdej transakcji. Jak prezentować przypadek zwrotu towaru, gdy wcześniej przy sprzedaży tego towaru wykazano dodatnią podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny i wartość podatku brutto, jaką zapłacił nabywca oraz kwotę, za jaką nabyto wcześniej ten towar używany od innego podmiotu?

  W okresie, w którym doszło do zwrotu towaru, należy wprowadzić w ewidencji sprzedaży ujemne zapisy związane ze zwrotem towaru - w odpowiednich polach „K” (właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku) dotyczących podstawy opodatkowania, podatku i wartości brutto opłaconej przez nabywcę w polu SprzedazVAT_Marza. Następnie w ewidencji zakupu w polu ZakupVAT_Marza także należy wprowadzić ujemny zapis dot. wartości, za jaką wcześniej nabyto sprzedawany towar, tak by w tym polu wykazać ponownie wartość dodatnią w okresie, kiedy ostatecznie dojdzie do sprzedaży obecnie zwróconego towaru.

  Jak wypełnia się pola NrKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN w nowym pliku JPK_VAT z deklaracją?

  Zasady wypełniania pól NrKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN w przypadku transakcji:

 20. krajowej - należy wypełnić NrKontrahenta i NrDostawcy. Natomiast umieszczanie kodu „PL” w polu KodKrajuNadaniaTIN nie jest obligatoryjne – zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego. Oznacza to, że jeśli faktura będzie zawierać takie dane, podatnik może, lecz nie musi wpisać kod „PL”,
 21. unijnej - w przypadkach gdy przepisy ustawy o VAT i regulacje prawne dot. podatku od wartości dodanej w kraju kontrahenta/dostawcy nakładają obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, który jest poprzedzony kodem literowym kraju nadania tego numeru, należy wypełnić pola NrKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz odpowiednio NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN. W pozostałych przypadkach należy wypełnić pole NrKontrahenta lub NrDostawcy (nie ma obowiązku wypełniania pola KodKrajuNadaniaTIN w przypadku braku takich danych). Natomiast jeśli z danych zgromadzonych przez podatnika można określić ten kraj – to kod należy podać,
 22. poza UE - należy wypełnić NrKontrahenta i NrDostawcy wyłącznie w sytuacji, gdy kontrahent podał ten numer. Jeżeli nie podał – należy wpisać „Brak”. Natomiast pole KodKrajuNadaniaTIN uzupełnia się, jeżeli dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola.

Wróć do wyboru zakresu

Wysyłanie JPK_VAT z deklaracją

Jak wypełnić plik JPK_VAT z deklaracją, gdy ewidencja i deklaracja nie zawiera w danym okresie żadnych wpisów?

Jeżeli podatnik w danym okresie nie dokonał żadnej transakcji, która miała wpływ na ewidencję, a tym samym na deklarację, należy wówczas złożyć tzw. „zerowy” JPK_VAT.

W elemencie Deklaracja należy wypełnić pola P_38 oraz P_51 wartością „0”. Ponadto w polach LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wpisać wartość „0” a w polach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać wartość „0. 00”.

Kiedy należy wypełnić w elemencie „Naglowek” pozycję „CelZlozenia” wartość „1”, a kiedy wartość „2”

W przypadku przesłania pliku pierwotnego należy wypełnić wartość „1”. Natomiast wartość „2” należy wypełnić w przypadku przesyłania korekty dotychczas złożonego pliku, niezależnie czy korekta dotyczy deklaracji, ewidencji czy deklaracji z ewidencją. Każdy przesyłany plik będący korektą powinien przyjmować w polu „CelZlozenia”: wartość „2” – korekta.

W grudniu 2020 r. u podatnika pojawiła się konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020 r. Jaką strukturę JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020 r.?

Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT korygujemy przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Dlatego składając w grudniu 2020 r. korektę JPK_VAT za luty 2020 r. należy użyć JPK_VAT(3).

Czy regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (art. 3f-3h ustawy o VAT) od 1 października 2020 r. będą odnosić się również do okresów przed 1 października? Inaczej mówiąc, czy naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę pieniężną za błędy w ewidencji VAT (JPK_VAT) przesłanej za okresy przed 1 października?

Nie. Regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy niepoprawiony błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, nie będą odnosić się do ewidencji VAT przesłanej za okresy przed 1 października 2020r.

Obowiązek JPK_VAT z deklaracją

Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12 ma obowiązek składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z tym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać 0?

Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT, które obecnie składa się na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosić się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Podatnicy, którzy rozliczają VAT na tych deklaracjach, w tym na skróconej deklaracji VAT-12, nie będą mieć obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją.

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT z deklaracją?

Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia ewidencję VAT i wysyła JPK_VAT z deklaracją.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalności gospodarczej nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Uwaga na wyjątki: zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy (art. 7b ustawy o VAT):

 • podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników, którzy importują usługi lub kupują towary – w zakresie których są podatnikami,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.
 • W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć w ewidencji VAT czynności lub zdarzenia, które wystąpiły - i złożyć JPK_VAT z deklaracją.

  W okresie zawieszenia działalności gospodarczej (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik wykonał usługę przedmiotowo zwolnioną. Czy ma on obowiązek wysłania JPK_VAT z deklaracją?

  Jeżeli w okresie zawieszenia wystąpiły czynności zwolnione z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik nie ma obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją za ten okres. Tę sprzedaż wykaże w pierwszym pliku JPK_VAT z deklaracją, który składa po odwieszeniu działalności.

  Czy w okresie zawieszenia (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik, który zrobił zakupy, ma obowiązek wysyłania pliku JPK_VAT z deklaracją za poszczególne miesiące?

  Nie, w takiej sytuacji podatnik może wykonać odliczenie w JPK_VAT z deklaracją, który składa za pierwszy okres rozliczeniowy po odwieszeniu.

  Czy jeżeli podatnik - który zawiesił działalność gospodarczą, a rozlicza się kwartalnie - odwiesił prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu kwartału, wykonał sprzedaż i w tym samym miesiącu ponownie zawiesił prowadzenie działalności, ma obowiązek wysłania JPK_VAT z deklaracją z ewidencją za dwa pozostałe miesiące kwartału?

  Nie, w takiej sytuacji podatnik nie ma takiego obowiązku. Natomiast powinien złożyć plik z wypełnioną częścią deklaracyjną do 25. dnia miesiąca, następującego po zakończonym kwartale.

  Podatnik, który wykonuje tylko czynności zwolnione z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Czy ma obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją? Co w sytuacji, gdy wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca?

  Tak, taki podatnik ma obowiązek złożenia JPK_VAT z deklaracją. Jeśli wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tak samo, gdy skorzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i organ rejestruje go jako tzw. „podatnika VAT zwolnionego".

  Jeśli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego albo wykonywał wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 1 ustawy o VAT i chce rozpocząć wykonywanie czynności innych niż zwolnione, ma obowiązek w odpowiednim terminie zgłosić to do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć wniosek VAT-R (albo aktualizację VAT-R), jako zwolniony z VAT. W tym terminie ma też obowiązek składać JPK_VAT z deklaracją. Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT, nie rejestruje się jako podatnik VAT czynny. Jeśli podatnik wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca, JPK_VAT z deklaracją składa także za ten miesiąc, w którym doszło do wyrejestrowania

  Mechanizm podzielonej płatności (MPP), a JPK_VAT z deklaracją

  Jeżeli w okresie obowiązywania nowego JPK_VAT z deklaracją otrzymam fakturę zakupu, na której będą towary z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, łączna wartość faktury powyżej 15000 zł brutto, więc podlega pod obowiązkowy MPP, ale na fakturze brak jest adnotacji MPP, to czy fakturę tę mam zaprezentować w pliku ze stosownym oznaczeniem?

  Tak. W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do niej oznaczenie MPP.

  Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z powodu np. powstania obowiązku - wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?

  Tak. Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych, które zostały wystawione przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

  Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?

  Tak. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

  Czy noty księgowe dotyczące rabatów pośrednich podlegają oznaczeniu MPP?

  Nie, takie noty nie są oznaczane MPP w pliku JPK_VAT z deklaracją.

  Czy w przypadku gdy na fakturze zamieszczona jest adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, mimo braku takiego obowiązku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług to należy ją oznaczyć MPP?

  Nie. Oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Powyższe dotyczy faktur sprzedażowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezależnie od tego czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze.

  W treści faktury pierwotnej znajduje się zapis „mechanizm podzielonej płatności”. Faktura korygująca powoduje, że ostatecznie płatność za towar/usługę nie przekracza 15000 zł brutto. Płatność nie została jeszcze zrealizowana. Czy faktura pierwotna powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją? Czy faktura korygująca „in minus” powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją?

  Obowiązek zawierania na fakturach korygujących wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” obejmuje transakcje dotyczące pozycji z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy kwota faktury pierwotnej po uwzględnieniu faktury korygującej nadal opiewa na kwotę brutto wyższą niż 15. 000 zł.

  Natomiast obowiązek stosowania w JPK_VAT z deklaracją oznaczenia MPP dotyczy transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

  Zatem w przedstawionej sytuacji faktura korygująca nie powinna być oznaczona w pliku jako MPP. Oznaczeniu temu podlega jedynie faktura pierwotna, przy czym w przypadku kiedy na moment przesyłania pliku pierwotnego za dany miesiąc podatnik wie, że ostatecznie transakcja nie podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności (np. jak w przedstawionej sytuacji na skutek korekty powodującej, że ostatecznie wartość transakcji jest poniżej 15 tys. zł), możliwe jest wykazanie także faktury pierwotnej bez oznaczenia MPP. Bez znaczenia pozostaje przy tym, kiedy dokonywana jest płatność.

  Czy obowiązek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również faktur korygujących na plus (faktura pierwotna poniżej 15 000 zł brutto, po korekcie powyżej 15 000 zł brutto)?

  Obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów: „mechanizm podzielonej płatności” odnosi się również do faktur korygujących dotyczących pozycji z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, opiewających na kwotę wyższą niż 15. 000 zł brutto (tj. faktur, na których kwota po korekcie jest wyższa niż 15. 000 zł brutto), w przypadku gdy korygowana faktura pierwotna opiewała na kwotę niższą niż 15. 000 zł brutto. W tej sytuacji faktura pierwotna i faktura korygująca dokumentują jednorazową dostawę towaru/wykonanie usługi z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług o wartości powyżej 15.

  Bez znaczenia pozostaje natomiast przyczyna wystawienia faktury korygującej (tj. czy to była pomyłka i faktura pierwotna powinna od początku być wystawiona na kwotę wyższą niż 15. 000 zł, brutto czy też podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na fakturze korygującej nastąpiło wskutek wystąpienia nowych okoliczności).

  Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

  Czy w związku z wdrożeniem nowego JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU_01-13 należy umieszczać także na wystawianych fakturach?

  Nie ma obowiązku aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

  Czy możliwe jest stosowanie kilku oznaczeń GTU dla jednej faktury, np. w sytuacjach gdy na fakturze występuje kilka towarów, z których każdy kwalifikuje się do innego GTU lub jeden towar kwalifikuje się do kilku GTU?

  Tak. Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

  Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenia GTU mają zastosowanie również do faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników?

  Tak. Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”.

  Czy faktury zaliczkowe należy oznaczać GTU?

  Tak. Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.

  Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do korekty wykonanej zgodnie z art. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

  Czy GTU należy oznaczać także sprzedaż używanych towarów co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów?

  Tak. Oznaczenia mają również zastosowanie do towarów używanych.

  Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU?

  Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

  Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?

  Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?

  Tak. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

  Czy refakturowanie usług, do których zastosowanie miałoby oznaczenie GTU gdyby usługi świadczyć samodzielnie, także podlega oznaczaniu odpowiednimi GTU?

  W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.

  Czy GTU służą do oznaczania nieodpłatnego przekazania towarów z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

  Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (także w sytuacji gdy w danym okresie wystąpiło tylko jedno takie przekazanie). 

  Czy oznaczenie GTU_01 dotyczy także alkoholu wydawanego w ramach usługi gastronomicznej?

  Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

  Czy dla dostaw oleju opałowego należy stosować jednocześnie oznaczenie GTU_02 i GTU_03?

  Tak. Olej opałowy jest wymieniony w katalogach towarów obu oznaczeń, a struktura nowego pliku JPK_VAT z deklaracją przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

  Czy dostawa alkoholu etylowego całkowicie skażonego o kodzie CN 2207 20 00, który nie jest paliwem, podlega oznaczeniu GTU_02?

  W nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenie GTU_02 stosuje się do dostaw towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy VAT. W pkt 2) wymieniono benzyny silnikowe o kodzie CN 2207 20 00. Wynika z tego, że oznaczenia GTU_02 stosuje się do dostaw tego rodzaju towarów, jeżeli są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych (w tym jako składnik lub surowiec do produkcji paliwa). W pozostałych przypadkach dostawa alkoholu etylowego skażonego, zaliczonego do grupowania, nie będzie podlegała oznaczeniu GTU_02.

  Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją wyroby węglowe o kodzie CN ex 2701 podlegają oznaczeniu GTU_02?

  Nie. GTU_02 dotyczy dostawy towarów, o których mowa w art. 5aa ustawy VAT, tj. m. in. paliw silnikowych, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 tej ustawy. Węgiel jest co prawda w tym załączniku wymieniony, ale nie jest paliwem silnikowym, zatem nie podlega oznaczeniu.

  Kiedy stosować oznaczenie GTU_03 w przypadku oleju opałowego? Czy chodzi o olej sprzedawany końcowemu nabywcy, który zużywa go na cele opałowe?

  Oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

  Jak rozumieć złożony przepis dotyczący GTU_03? Co mieści się w pojęciu smarów plastycznych (pozycja CN 3403), ponieważ w ramach tej pozycji klasyfikacja nie używa takiego określenia?

  Oznaczenie GTU_03 należy rozumieć jako dotyczące dostawy:

 • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, olejów smarowych oraz pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
 • olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,
 • preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • Smary plastyczne zostały wyodrębnione, aby wyłączyć wyroby, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Smary plastyczne to wyroby, które mieszczą się w pozycji CN 3403, a nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

  Czy sprzedając wyłącznie folie stretch (nie mam nic wspólnego z urządzeniami elektronicznymi) powinienem taką fakturę oznaczać symbolem GTU_06?

  Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.

  Czy usługi budowlane, remonty przebudowy budynków podlegają pod oznaczenie GTU_10, tj. budynki, budowle i grunty?

  Nie. Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

  Czy oznaczenie GTU_10 należy stosować również do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów?

  Tak. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

  Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu należy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczać GTU_10?

  Tak. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.

  Czy w przypadku świadczenia usługi najmu, dzierżawy lub innej usługi o podobnym charakterze dotyczącej budynków, budowli i gruntów, zwolnionej od podatku VAT lub podlegającej opodatkowaniu stawką VAT – 8% lub 23% oraz udokumentowanej fakturą, podatnik (wynajmujący) musi w nowym JPK_VAT z deklaracją zastosować oznaczenie GTU_10?

  Oznaczenie GTU_10 będzie miało zastosowanie tylko do takiej usługi najmu, dzierżawy (lub inna usługa o podobnym charakterze) budynków, budowli i gruntów – w wyniku której finalnie przewidziane jest przeniesienie własności na nabywcę (najemcę itp. ). W takim przypadku nastąpi bowiem dostawa budynku, budowli i gruntu.

  Natomiast, najem, dzierżawa itp. gdzie nie zakłada się przeniesienia własności budynku, budowli i gruntu, ale po umownym okresie najmu, dzierżawy przedmiot najmu jest zwracany do wynajmującego, jest usługą i nie podlega oznaczeniu GTU_10.

  Czy dla oznaczenia GTU_02 towarów wymienionych w art. 5aa istotne jest to, czy transakcja odbywa się między podmiotami krajowymi czy z podmiotem zagranicznym?

  Nie. Dla oznaczenia GTU_02 istotne jest samo wymienienie towaru w at. 103 ust 5aa ustawy o podatku od towarów i usług.

  Gdzie szukać definicji pojęć na potrzeby oznaczenia GTU_12 w przypadku usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych?

  W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62. 02. 1, 62. 2, 66. 19. 91, 69. 10. 11, 69. 12, 69. 13, 69. 14, 69. 20. 3, 70. 22. 11, 70. 12, 70. 13, 70. 14, 70. 15, 70. 16, 70. 3, 71. 11. 24, 71. 42, 71. 12. 11, 71. 31, 74. 90. 13, 74. 15, 74. 19,
 • księgowe: 69. 2
 • prawne: 69. 1
 • zarządcze: 62. 03. 11, 62. 12, 63. 12, 66. 19, 66. 30. 11, 66. 12, 68. 32. 11, 68. 4, 70. 17, 70. 2, 90. 1
 • marketingowe: 73. 12
 • firm centralnych: 70. 1
 • reklamowych: 73. 1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73. 2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.
 • Faktura została wystawiona przed dostawą leków. W terminie wystawienia faktury leki nie były wymienione na liście produktów zagrożonych niedoborem. W dacie dostawy leki są na liście produktów zagrożonych niedoborem. Czy w JPK_VAT z deklaracją oznaczając faktury GTU_09, należy kierować się datą wystawienia faktury czy datą dostawy?

  Oznaczenie GTU_09 dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.

  Zatem jeżeli konkretne towary będące przedmiotem dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu wyżej powołanego przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

  Czy transakcję dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce, należy oznaczyć GTU_13?

  Nie. W przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

  Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?

  Tak. Przykład:

  Faktura dokumentuje dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego (art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W ewidencji fakturę taką należy oznaczyć: wpisując wartość „1” w polach: GTU_01 oraz TP.

  Nie mogą natomiast jednocześnie dla danego wpisu wystąpić oznaczenia „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.

  Jak należy interpretować zakres kodów CN podany jako warunek stosowania oznaczenia dokumentów GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10?

  Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.

  Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego?

  Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy import usług).

  Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

  Czy w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, np. paliw, będzie obowiązek stosowania kodów GTU?

  Nie, podatnik będzie stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów, dokonanych przez siebie (zgodnie z par. 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

  Czy w przypadku importu usług, np. niematerialnych, będzie obowiązek stosowania kodów GTU?

  Nie, podatnik będzie stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i transgranicznych usług, świadczonych przez siebie (zgodnie z par.

  W jaki sposób robi się korekty błędnych oznaczeń GTU, gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji?

  Jaki jest zakres oznaczania GTU_13, czyli usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWIU 2015 symbol ex 49. 4, ex 52. 1? W jaki sposób oznaczenie "ex" ogranicza kategorię usług transportowych i gospodarki magazynowej, które podlegają oznaczeniu?

  Przez „ex” rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony – odpowiednio – w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

  Zatem ze wszystkich usług mieszczących się w Sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49. 4 i 52. 1, oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej.

  Czy stosować oznaczenie GTU_13 dla kompleksowych usług spedycji?

  Nie, kompleksowa usługa spedycji (usługa złożona) nie podlega oznaczeniu GTU_13, mimo że jej składową jest usługa magazynowania, względnie usługa transportowa.

  Oznaczenia procedur

  Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?

  Do jakich rodzajów dokumentów należy stosować oznaczenia procedur (określone w paragrafie 10 ust. 4 rozporządzenia)?

  Oznaczenia procedur należy stosować do faktur i innych dokumentów, w tym dokumentów wewnętrznych. Oznaczenia te wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Natomiast takim oznaczeniom nie podlega dokument zbiorczy wewnętrzny, który zawiera sprzedaż z kas rejestrujących, oznaczany „RO”.

  Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?

  W jakich przypadkach należy stosować oznaczenie SW?

  Oznaczenie SW dotyczy dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, tj. zarówno opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystarczy ujmowanie tej sprzedaży na podstawie dokumentu zbiorczego.

  Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?

  Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?

  Jaki moment jest istotny dla oceny występowania powiązań między kontrahentami oznaczanych w ewidencji znacznikiem TP?

  Taka ocena ma się odbywać każdorazowo na moment dostawy towarów lub wykonania usługi, względnie otrzymania zaliczki bądź przedpłaty w przypadku tzw. faktur zaliczkowych.

  Jakie są ogólne zasady stosowania oznaczenia TP?

  Oznaczenie TP dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług (o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy VAT). Należy je stosować dla transakcji ujmowanej w ewidencji sprzedaży, która zawiera co najmniej dane dotyczące podstawy opodatkowania - jeżeli takie powiązania występują.

  Wskazany przepis ustawy VAT odnosi się również do powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy CIT.

  Ocena występowania powiązań, które wymagają stosowania znacznika TP, powinna odbywać się każdorazowo w momencie dostawy towarów lub wykonania usługi, względnie w przypadku zaliczki - na moment jej otrzymania (zapłaty).

  TP może dotyczyć np. :

 • dokumentu zbiorczego, oznaczanego dodatkowo „WEW”, który obejmuje transakcje zwolnione przedmiotowo, dla których nie ma obowiązku wystawiania faktur, lub
 • nieodpłatnego przekazania towarów, lub
 • nieodpłatnego świadczenia usług zrównanych na potrzeby VAT z odpłatną dostawą/odpłatnym świadczeniem usług.
 • Jeśli dokument zawiera zarówno transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i transakcje z innymi podmiotami, wystarczy oznaczyć cały dokument znacznikiem TP.

  Czy należy stosować oznaczenie „TP” dla nietransakcyjnego przemieszczenia własnego towaru na teren Polski, wcześniej zaimportowanego na teren innego kraju UE?

  Nie, takie przemieszczenie nie podlega oznaczeniu „TP”. Chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, o którym mowa w art. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy następuje po imporcie tego towaru na teren innego kraju UE. Jest ono prezentowane w pliku JPK_VAT przez podanie własnych danych podatnika, który przemieszcza towary wraz numerem rejestracji dla celów VAT-UE w kraju wysyłki lub danych własnego przedstawiciela podatkowego w tym kraju (zgodność z danymi prezentowanymi w informacji podsumowującej VAT-UE).

  Czy dla stosowania oznaczenia „TP” konieczne jest wystąpienie sytuacji wymienionych w punktach 1-3 ust. 1 art. 32 ustawy o VAT, np. bezzasadne nierynkowe zaniżenie podstawy opodatkowania, czy też wystarczy samo wystąpienie powiązań między dostawcą a nabywcą?

  Oznaczenie „TP” odnosi się wyłącznie do wystąpienia powiązań między dostawcą a nabywcą, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Samo wystąpienie powiązań powoduje obowiązek stosowania takiego oznaczenia. Nie bierze się pod uwagę, czy doszło do sytuacji wymienionych w poszczególnych punktach ustępu 1 artykułu 32 ustawy o VAT.

  Czy do korekt podatku należnego i podatku naliczonego, wykonywanych odpowiednio na podstawie art. 1 i 4 ustawy o VAT oraz art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o VAT, należy stosować oznaczenia procedur i oznaczenia dokumentów?

  Nie, do takich korekt nie stosuje się oznaczeń procedur i oznaczeń dokumentów (np. oznaczenia „WEW”, TP czy EE).

  W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

  Czy oznaczenia procedur (określone w paragrafie 10 ust. 4 rozporządzenia) dotyczą (podobnie jak oznaczenie GTU) wyłącznie transakcji sprzedażowych, czy mogą dotyczyć także transakcji zakupowych, które powodują wykazanie podstawy opodatkowania w ewidencji sprzedaży?

  Oznaczenia procedur mogą również dotyczyć transakcji zakupowych, które powodują zapisy w ewidencji sprzedaży. Będą to oznaczenia:

 • TT_WNT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 – zatem dotyczące wyłącznie transakcji zakupowej, wykazywanej w polu K_23 (K_24 - wartość zerowa),
 • TP w przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy – czyli takich, które mogą dotyczyć także zakupu.
 • Oznaczenia procedur, podobnie jak oznaczenia GTU, są stosowane do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim transakcji.

  Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny? Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w pozycjach K_40-K_43 w JPK_VAT z deklaracją jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta)?

  Jakie dane należy wskazać w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencji zakupu, po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy podawać dane sprzedawcy?

  Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy refaktura - przez pracodawcę na rzecz pracownika - kosztów prywatnych rozmów telefonicznych podlega również oznaczeniu EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych usług jest terytorium innego państwa?

  W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

  Oznaczenia dokumentów

  Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?

  Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?

  Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją korektę z tytułu tzw. ulgi na złe długi trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wewnętrzny „WEW”?

  Czy do korekt podatku należnego i podatku naliczonego, wykonywanych odpowiednio na podstawie art. 1 i 4 ustawy o VAT, należy stosować oznaczenia procedur i oznaczenia dokumentów?

  Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczenia GTU mają zastosowanie również do faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników?

  W jaki sposób stosować oznaczenie „RO”? Czy w nowym JPK_VAT z deklaracją możliwe jest wykazywanie każdego paragonu z osobna w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

  Sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, należy wykazać na podstawie dokumentu zbiorczego.

  Podatnik może wykonywać wpisy w ewidencji, oznaczone tym znacznikiem, na podstawie zbiorczych zestawień dobowych lub zbiorczych zestawień miesięcznych (w przypadku użytkowania kilku kas można jednym zapisem wprowadzać sprzedaż z kilku kas).

  W jaki sposób prezentować i oznaczać zwroty do paragonów fiskalnych?

  Jak wykazywać sprzedaż z tzw. „obcej” kasy rejestrującej, na której jest ewidencjonowana sprzedaż prowadzona przez agenta lub pośrednika na rzecz lub w imieniu podatnika?

  Obrót z oznaczeniem „RO” wykazuje wyłącznie podmiot będący faktycznym sprzedawcą (podatnik), a nie podmiot ewidencjonujący tę sprzedaż (agent lub pośrednik). Agent lub pośrednik w swojej ewidencji nie wykazuje sprzedaży prowadzonej w imieniu innego podmiotu.

  Do jakich rodzajów dokumentów należy stosować oznaczenia procedur (określone w paragrafie 10 ust. 4 rozporządzenia)?

  Czy korekty o których mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w nowym JPK_VAT z deklaracją, wykazuje się w ewidencji zakupu zbiorczo czy na podstawie danych z faktur?

  W jaki sposób wykazywać import usług?

  Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. Natomiast w ewidencji zakupu należy wskazać oznaczenie „IMP”.

  Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać udzielenie rabatu pośredniego, czyli czynności, dla której nie jest wystawiana faktura?

  Czy do grupy dokumentów sprzedaży „WEW” należy zaliczyć dokumenty wewnętrzne wystawiane w celu naliczenia podatku należnego z tytułu importu usług oraz z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

  Oznaczenie „WEW" dotyczy m. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Oznaczenie „WEW" dotyczy np. :

 • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
 • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
 • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
 • sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).
 • Natomiast transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został wystawiony.
 • W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

  Czy w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo, która nie jest rejestrowana na kasie fiskalnej, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub podatników wystarczy ujmowanie zbiorcze, niezależnie od tego, czy dla danej transakcji wystawiono ostatecznie fakturę (późniejsze wystawienie faktury mogłoby się wiązać z koniecznością korygowania już złożonych plików JPK)?

  Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „FP”, także podlegają temu oznaczeniu?

  W jaki sposób ujmować fakturę wystawioną do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej)? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”?

  Jak w nowej strukturze wykazać faktury do paragonu na rzecz rolników ryczałtowych? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”?

  Czy podatnik powinien wykazać fakturę wystawioną do paragonu, który dokumentuje sprzedaż zwolnioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub podatników w ewidencji nowego JPK_VAT z deklaracją? Czy faktury dotyczące takiej sprzedaży podlegają wykazaniu z oznaczeniem „FP”?

  Jak ująć fakturę, którą wystawiono na żądanie nabywcy towaru lub usługi, po upływie np. Oznaczenie „FP” nie ma zastosowania do faktur, które nie dotyczą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej.

  W jaki sposób ująć fakturę wystawioną do paragonu, który obejmuje sprzedaż leków refundowanych?

  W jaki sposób stosować oznaczenie „FP” dla poszczególnych rodzajów faktur?

  Oznaczeniu „FP” podlegają faktury, o których mowa w art. 3d ustawy o VAT, czyli faktury, do których mają zastosowanie przepisy art. 106h ust. 1-3 ustawy o VAT, tj. :

 • faktury wystawione odrębnie do paragonu fiskalnego,
 • faktury, o których mowa w art. 2 ustawy, emitowane bezpośrednio z kasy fiskalnej, ujęte w raporcie dobowym sprzedaży z kasy fiskalnej, do których nie jest drukowany paragon,
 • faktury w formie elektronicznej, dotyczące sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.
 • Zbiorczy raport okresowy, który jest podstawą zapisu w ewidencji VAT, oznaczony RO”, nie podlega pomniejszeniu o takie faktury.

  Oznaczeniu „FP” nie podlegają paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, czyli dokumentujące transakcję do kwoty 450 zł brutto (100 euro) i zawierające NIP nabywcy. Przejściowo, do czasu wejścia w życie odrębnych regulacji dotyczących tej kwestii, dokumenty takie powinny być ewidencjonowane na podstawie zbiorczego raportu okresowego oznaczonego „RO”, bez konieczności odrębnego ujmowanie w ewidencji tzw. faktur uproszczonych.

  Faktury korygujące

  Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji „FP”, także podlegają temu oznaczeniu?

  Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU?

  Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?

  W jaki sposób wykazywać transakcje objęte odwrotnym obciążeniem na podstawie uchylonych przepisów art. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy obowiązek podatkowy lub obowiązek wykazania korekty tej transakcji powstaje w okresie obowiązywania JPK_VAT z deklaracją?

  W treści faktury pierwotnej znajduje się zapis „mechanizm podzielonej płatności”. Czy faktura pierwotna powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją? Czy faktura korygująca „in minus” powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją?

  Czy obowiązek, o którym mowa w art. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również faktur korygujących na plus (faktura pierwotna poniżej 15 000 zł brutto, po korekcie powyżej 15 000 zł brutto)?

  Marża a JPK_VAT z deklaracją

  W jaki sposób prezentować transakcje sprzedaży opodatkowane w procedurze VAT marża, w sytuacji gdy marża rozliczana jest zbiorczo (art. 120 ust. 5 ustawy o VAT)?

  Jeśli marża ustalana jest jako różnica między łączną wartością dostaw, a łączną wartością nabyć uzyskanych w danym okresie, to zgodnie z art. 5 ustawy VAT podstawę opodatkowania (marża netto) i podatek należny (od marży netto) wykazuje się na podstawie zbiorczego dokumentu wewnętrznego oznaczanego „WEW”, wpisując te dane w odpowiednich dla stawek polach „K”. Natomiast, w polu SprzedazVAT_Marza prezentowane są zapisy, które obejmują pełne kwoty należności, wynikające z poszczególnych faktur vat-marża, a w przypadku sprzedaży w systemie VAT-marża zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej - jeden zapis zbiorczy, który zawiera wszystkie tego typu transakcje.

  Jak prezentować w JPK_VAT sprzedaż usług turystycznych rozliczanych na zasadzie VAT-marży a zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej?

  W przypadku sprzedaży usług w procedurze VAT-Marża sam okresowy raport fiskalny nie zawiera informacji ani o podstawie opodatkowania, ani o kwocie podatku należnego. Informację o takiej sprzedaży można wprowadzić do ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego, który będzie zawierać dane zarówno o podstawie opodatkowania (kwota marży pomniejszona o podatek należny) i kwocie podatku należnego oraz poszczególne kwoty należności, jakie płacą nabywcy, w polu SprzedazVAT_Marza. Jeżeli wśród sprzedaży podatnika ewidencjonowanej na kasie rejestrującej wystąpią także towary lub usługi nierozliczane na zasadzie VAT-Marża, wówczas powinny być ujęte odrębnie na podstawie dowodu „RO”.

  Czy do faktur VAT-marża stosujemy oznaczenia GTU?

  Do zapisów jednostkowych wykonanych na podstawie faktury VAT-marża stosuje się oznaczenia GTU, jeśli wystąpią.

  Czy w przypadku procedury marży ma zastosowania oznaczenie „RO”?

  W przypadku procedury marży nie ma zastosowania oznaczenie „RO”, gdyż zapis dotyczący podstawy opodatkowania i podatku nie jest dokonywany na podstawie raportu z kasy rejestrującej.

  W jakich okresach należy prezentować nabycia uwzględniane w wyliczeniu marży w usługach turystyki?

  W przypadku zapisów w polu ”ZakupVAT_Marza” rozwiązaniem jest wpis w chwili wykonania usługi, czyli w momencie w którym powinno nastąpić ostateczne rozliczenie marży. W przypadku otrzymania 100% przedpłaty i nabycia do tego momentu wszystkich niezbędnych towarów lub usług dla bezpośredniej korzyści turysty, możliwe jest zrobienie wszelkich zapisów, które dotyczą podstawy opodatkowania i zakupów związanych z kalkulacją marży, w okresie rozliczeniowym otrzymania przedpłaty. W tym przypadku nie możemy mówić o prognozie, którą należałoby rozliczyć w momencie wykonania usługi.

  Jak należy rozliczyć marżę od wykonanej usługi turystycznej w przypadku otrzymania faktury korekty zakupowej po okresie, w którym wyświadczono usługę?

  W przypadku otrzymania faktury korygującej zakup uwzględniony w kalkulacji marży, po miesiącu wykonania usługi, podatnik powinien uwzględnić różnicę, która wynika z korekty marży w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. W tym okresie należy wykazać również w polu ZakupVAT_Marza otrzymaną fakturę korygującą.

  W jakich okresach należy prezentować nabycia towarów używanych, których sprzedaż rozliczana jest w procedurze VAT-marża?

  W przypadku zapisów w polu ”ZakupVAT_Marza” rozwiązaniem jest wpis w okresie sprzedaży towaru używanego, czyli w momencie w którym następuje rozliczenie marży. Wówczas pojawiają się zapisy dotyczące podstawy opodatkowania (marża netto) i podatek należny (od marży netto) w polach np. K_19 i K_20 oraz kwota sprzedaży towaru używanego w polu SprzedazVAT_Marza.

  W jaki sposób prezentować zapisy dotyczące usług turystyki, opodatkowanych jednocześnie - częściowo w procedurze marży i częściowo na zasadach ogólnych?

  W jaki sposób prezentować nabycie kilku usług, uwzględnianych w kalkulacji marży?

  W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

  Zajmuję się handlem towarami używanymi, które nabywam od osób fizycznych w oparciu o zawierane umowy sprzedaży. Jak w nowym JPK_VAT z deklaracją mam prawidłowo wykazać sprzedaż towaru używanego, dokonaną w procedurze VAT marża (zgodnie z art. 4 ustawo o VAT), w sytuacji gdy sprzedaż została ujęta na kasie rejestrującej według stawki 0% - zero techniczne oraz w tym samym okresie rozliczeniowym do tej sprzedaży została wystawiona faktura VAT marża. Czy w tym przypadku będzie miało zastosowanie oznaczenie FP do wystawionych faktur?

  W przypadku sprzedaży towarów używanych, gdzie marża jest ustalana jednostkowo (zgodnie z art. 4 ustawo o VAT), w JPK_VAT z deklaracją należy dokonać odrębnych zapisów dla sprzedaży każdego towaru używanego.

  W sytuacji gdy dana sprzedaż towaru używanego została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej oraz w tym samym okresie rozliczeniowym do tej sprzedaży została wystawiona faktura VAT marża, zalecanym sposobem prezentowania danych dla tak udokumentowanej sprzedaży jest dokonanie dwóch zapisów. Pierwszego zapisu należy dokonać w oparciu o dokument wewnętrzny, gdzie podstawą zapisu będą dane wynikające z wstawionego paragonu fiskalnego. Zapis ten zawiera podstawę opodatkowania (marżę pomniejszoną o podatek należny) i podatek należny, wykazane w polach właściwych dla sprzedaży według stawek podatkowych oraz w polu SprzedazVAT_Marza wartość sprzedaży brutto tego towaru używanego. Drugim zapisem, informacyjnym należy wykazać wystawioną do tej sprzedaży fakturę i oznaczyć ją znacznikiem FP. Zapis ten prezentuje wyłącznie wartość sprzedaży brutto tego towaru używanego, wykazaną w polu SprzedazVAT_Marza.

  Dopuszczalne jest również krótsze rozwiązanie, opierające się na jednym zapisie. W tym przypadku zapisu należy dokonać w oparciu o wystawioną fakturę VAT-marża, uzupełniając zapis o dane obejmujące podstawę opodatkowania (marżę pomniejszoną o należny podatek) i podatek należny od sprzedaży, wykazane w polach właściwych dla sprzedaży według stawek podatkowych. Ponadto w polu SprzedazVAT_Marza należy wykazać całkowitą kwotę wynikającą z wystawionej faktury VAT Marża. W tym przypadku nie ma potrzeby oznaczać tej faktury znacznikiem „FP” oraz dodatkowo prezentować zapisów z kasy rejestrującej, dotyczących tej transakcji.

  Dodatkowo w JPK_VAT z deklaracją dla każdego ze wskazanych zapisów dotyczących sprzedaży należy zastosować oznaczenie „MR_UZ” oraz właściwych procedur, ponadto dla zapisów odnoszących się do faktur VAT marża, właściwe oznaczenia GTU, jeżeli wystąpią.

  Chodzi o dostawy towarów, opodatkowanych na zasadach marży, gdzie marża ustalana jest jednostkowo dla każdej transakcji. wartość marży pomniejszoną o podatek należny i wartość podatku brutto, jaką zapłacił nabywca oraz kwotę, za jaką nabyto wcześniej ten towar używany od innego podmiotu?

  Pozycja UE w kontekście światowego handlu

  Jeśli chodzi o handel światowy, Unia jest na uprzywilejowanej pozycji. Dzięki otwartości uzgodnień handlowych jest największym graczem na światowej scenie handlowej i pozostaje postrzegana przez firmy jako atrakcyjny region.

  Każdego dnia UE eksportuje i importuje towary warte setki milionów euro. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem eksportowym dla około 80 krajów.

  Wszystkie kraje UE łącznie odpowiadają za 16 proc. światowego importu i eksportu.

  Wymiana handlowa w obrębie UE i z udziałem UE

  Sprzedaż towarów i usług w UE

  Informacje na temat zamówień publicznych, sprzedaży towarów i usług oraz konkurencji między przedsiębiorstwami

  Eksport z UE

  Procedury i zasady dotyczące eksportu towarów z UE, w tym informacje na temat ceł i podatków, barier w handlu, usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dane dotyczące wymiany handlowej według kraju

  Import do Unii Europejskiej

  Zasady i podatki dotyczące importu na rynek unijny, w tym informacje na temat wymogów, podatków związanych z importem, reguł pochodzenia, VAT-u, akcyzy i podatku obrotowego

  Unijna baza klasyfikacji taryfowej (TARIC)

  Dostęp do bazy TARIC (Zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej) – wielojęzycznej bazy danych zawierającej wszystkie środki związane z unijną taryfą celną oraz prawodawstwem handlowym i rolnym.

  Dane dotyczące usług Hitachi Cp Rx82

  Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług Hitachi Cp Rx82

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług Hitachi Cp Rx82