Biuletyn Informacji Serwisowej Craftsman 315 228410

Biuletyn Informacji Serwisowej Craftsman 315 228410 to aplikacja internetowa, która dostarcza informacji technicznych i instrukcji obsługi dla narzędzi Craftsman 315 228410. Użytkownicy mogą znaleźć informacje dotyczące instalacji, konserwacji, naprawy i obsługi narzędzi. Aplikacja zawiera szczegółowe diagramy części, opisy i instrukcje, które pomogą użytkownikom w uzyskaniu pełnego wykorzystania narzędzi Craftsman 315 228410. Biuletyn Informacji Serwisowej Craftsman 315 228410 jest dostępny dla wersji online i drukowanej, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z niego w dowolnym miejscu i czasie.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Informacji Serwisowej Craftsman 315 228410

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

1. 3. ) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1. 4. ) Adres zamawiającego:

1. ) Ulica: W. K. Roentgena 5

1. 2. ) Miejscowość: Warszawa

1. ) Kod pocztowy: 02-781

1. ) Województwo: mazowieckie

1. 5. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1. 7. ) Numer telefonu: 22/57 09 466

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: dorota. wolosiak@pib-nio. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. pib-nio. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298587

2. ) Data ogłoszenia: 2022-08-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3. ) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00289870/01

3. ) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3. ) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3. ) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-11 10:00

Po zmianie:
2022-08-18 10:00

3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-11 10:30

Po zmianie:
2022-08-18 10:30

3. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-09

Po zmianie:
2022-09-16

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: W. K. Roentgena 5

1. ) Miejscowość: Warszawa

1. 3. ) Kod pocztowy: 02-781

1. 4. ) Województwo: mazowieckie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1. 7. ) Numer telefonu: 22/57 09 466

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: dorota. wolosiak@pib-nio. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www. pib-nio. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania dla modułu „Eskulap Apteka". TP-163/22/DW

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-249e4e28-0988-11ed-9a86-f6f4c648a056

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289870

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal. smartpzp. pl/coi. warszawa

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal. warszawa

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ: Rozdz. XVIII SWZ, Rozdz. XX SWZ.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdz. XXXV SWZ - Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: TP-163/22/DW

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług:
1) świadczenie usługi opieki serwisowej dla modułu „Eskulap Apteka” systemu informatycznego „Eskulap System Informatyczny Szpitala” użytkowanego przez Zamawiającego;
2) udostępnienie nowych wersji oprogramowania dla modułu „Eskulap Apteka”;
3) świadczenie usług rozwojowych w maksymalnym wymiarze 100 roboczogodzin dla modułu „Eskulap Apteka”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4. ) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4. 9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji będzie obejmować zakres i wartość opisane Załączniku 3 do SWZ w „Formularzu cenowym”.

W ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) świadczenia usługi opieki serwisowej dla modułu „Eskulap Apteka” systemu informatycznego „Eskulap System Informatyczny Szpitala”;
2) udostępnienia nowych wersji oprogramowania dla modułu „Eskulap Apteka”;
3) świadczenia usług rozwojowych w wymiarze 50 roboczogodzin dla modułu „Eskulap Apteka”
przez okres 6 miesięcy liczony od daty zawarcia umowy.
W ramach zamówienia w prawie opcji Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) świadczenia usługi opieki serwisowej dla modułu „Eskulap Apteka” systemu informatycznego „Eskulap System Informatyczny Szpitala”;
2) udostępnienia nowych wersji oprogramowania dla modułu „Eskulap Apteka”;
3) świadczenia usług rozwojowych w wymiarze 50 roboczogodzin dla modułu „Eskulap Apteka”
przez okres 6 miesięcy liczony od ostatniego dnia świadczenia usług w ramach zamówienia podstawowego.

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis oceny ofert zawiera Rozdz. XXVII Kryteria oceny ofert.

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 100, 00

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Za usługi rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługi spełniające poniższy warunek:
każda usługa polegała na wykonywaniu usług serwisowych oraz usług rozwojowych wraz z dostawą nowych wersji oprogramowania w zakresie programów (systemów) informatycznych do obsługi apteki szpitala w okresie co najmniej 12 miesięcy, a wartość wykonanej każdej usługi wynosiła nie mniej niż 80 000, 00 brutto PLN.

b) przedstawi, że podczas realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował: min. 1 osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług serwisowych programów (systemów) aptecznych szpitala, która przez okres min. 6 miesięcy realizowała lub nadal realizuje, samodzielnie lub będąc członkiem zespołu, usługę opieki serwisowej programu (systemu) aptecznego szpitala.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki dowodowe, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wymagany podmiotowy środek dowodowy:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

2) Wymagany podmiotowy środek dowodowy:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykaz osób – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;

5. ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami rozdz. XX pkt. 29-33 SWZ.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2022-08-11 10:00

8. ) Miejsce składania ofert: Platforma/System: https://portal. warszawa

8. ) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 10:30

8. ) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia wraz z ofertą został wskazany w Rozdziale XIII SWZ.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Biuletyn Informacji Serwisowej Craftsman 315 228410

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Informacji Serwisowej Craftsman 315 228410

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Informacji Serwisowej Craftsman 315 228410