Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Cabasse Stream Source

Produkt Cabasse Stream Source zapewnia wysokiej jakości dźwięk, ale również gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Wszystkie produkty są wyposażone w instrukcje obsługi, które pomogą Ci poznać wszystkie funkcje urządzenia i zapewnią bezpieczeństwo. Cabasse Stream Source posiada również długoterminową gwarancję, która zapewnia Ci spokój ducha, że urządzenie będzie działało nienagannie przez długi czas. Dzięki obecności wszystkich tych aktywności, Cabasse Stream Source zapewnia Ci bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, abyś mógł cieszyć się najlepszą jakością dźwięku.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Cabasse Stream Source

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Radio samochodowe CD/MP3/WMA

3

UWAGA:

W urządzeniu zastosowano system laserowy.

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, proszę dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość w razie konieczności
kontaktu z serwisem (patrz procedura serwisowa). Użycie elementów sterowania,
regulacji, itp. producentów innych od podanych może spowodować powstanie niebez-
piecznego promieniowania. Aby zabezpieczyć się przed bezpośrednim promieniowaniem
laserowym, nie wolno próbować otwierać obudowy. Otwarta obudowa odsł ania widoczne
promieniowanie laserowe. NIE WOLNO PATRZEĆ NA PROMIEŃ.

Utylizacja starych urządzeń

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol pojemni-

ka na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane

niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.

3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec negaty-

wnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.

4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń,

należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmują-
cym się
utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

Uwaga

Jeżeli urządzenie jest nieprawidłowo podłączone, pojawiają się następujące
komunikaty:

-

Zwarcie gniazda anteny

: “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”

Po ponownym podłączeniu, uruchomić urządzenie jeszcze raz (restart).

Podczas formatowania płyt wielokrotnego zapisu, należy ustawić format na
[Mastered], tak aby płyta była kompatybilna z odtwarzaczami LG. Jeżeli
wybrana zostanie opcja ‘Live File System’, nie będzie można jej używać w odt-
warzaczach LG. (Mastered/Live File System: System formatu płyty dla Win-
dows Vista)

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Symbol pioruna ze strzałką wewnątrz trójkąta ma na celu ostrzeżenie
użytkownika przed obecnością nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia
wewnątrz obudowy urządzenia, które może być powodem porażenia prądem.

Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi użytkown-
ika na obecność ważnych użytkowych i konserwacyjnych (serwisowych)
wskazówek zawartych w dokumentacji urządzenia.

Zawsze należy prowadzić pojazd w bezpieczny sposób. Nie wolno być roz-
targnionym podczas prowadzenia pojazdu, zawsze należy zwracać uwagę na
sytuację panującą na drodze. Nie zmieniać ustawień lub funkcji.
Przed przystąpieniem do tych czynności należy zjechać na pobocze w bez-
pieczny i zgodny z przepisami sposób.

Nie wolno używać przez wiele godzin w bardzo wysokich lub niskich
temperaturach. (-10~60

°C)

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy ani tylnej
części urządzenia. Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby
naprawiać własnoręcznie. Wezwać wykwalifikowany personel serwisowy.

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wystawiać
urządzenia na działanie wody w postaci kropel, rozprysków, deszczu lub
wilgoci.

Z powodu wysokiej temperatury wytwarzającej się na obudowie urządzenia,
prosimy używać go tylko po zainstalowaniu w samochodzie.

W urządzeniu nie można odtwarzać płyt 8cm (tylko 12cm).

UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI OBUDOWY TYLNIEJ).
WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI SERWISOWANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. NAPRAWĘ URZĄDZENIA NALEŻY POZOSTAWIĆ
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA

PRĄDEM NIE OTWIERAĆ

8 cm

Instrukcje bezpieczeństwa

Podczas obsługi pojemników z tuszem należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dotykając zużytych pojemników z tuszem, należy zachować ostrożność, ponieważ wokół portu dostarczania tuszu może znajdować się niewielka ilość tuszu.
Jeśli tusz dostanie się na skórę, należy go dokładnie zmyć mydłem i spłukać wodą.
Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli atrament dostanie się do ust, należy go natychmiast wypluć i od razu skontaktować się z lekarzem.

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu.

Nie należy zdejmować przezroczystego uszczelnienia znajdującego się u dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się bezużyteczny. com/onlineguides/pl/xp102_xp103/html/images/ha5570014h. gif"/>

Nie należy demontować lub zmieniać pojemnika z tuszem, bo może to uniemożliwić normalne drukowanie.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego lub okienka na boku pojemnika. Może to uniemożliwić normalne działanie i drukowanie. com/onlineguides/pl/xp102_xp103/html/images/hc3150023u. gif"/>

Nie zostawiać drukarki z wyciągniętymi wkładami atramentowymi ani nie wyłączać drukarki w trakcie wymiany wkładów. W przeciwnym razie resztki atramentu pozostające w końcówkach wylotowych głowicy drukującej będą wysychać i nie będzie można drukować.

Środki ostrożności dotyczące wymiany pojemników z tuszem

Przed rozpoczęciem wymiany pojemników z tuszem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi w tej sekcji.

Firma Epson zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy Epson. Firma Epson nie gwarantuje jakości lub niezawodności nieoryginalnego tuszu. Użycie nieoryginalnego tuszu może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki. Informacje na temat poziomu atramentu mogą nie zostać wyświetlone.

W przypadku nowych pojemników z tuszem o numerze 18/18XL, 17/17XL lub 176/177/178 należy potrząsnąć pojemnikiem z czarnym tuszem cztery lub pięć razy przed otwarciem opakowania. Pojemniki z tuszem kolorowym nie wymagają potrząsania.

W przypadku nowych pojemników z tuszem o numerze 200/200XL lub 190/190XL należy potrząsnąć każdym pojemnikiem cztery lub pięć razy przed otwarciem opakowania.

Nie należy zbyt energicznie potrząsać pojemnikami z tuszem, aby nie spowodować wycieku tuszu.

Ta drukarka wykorzystuje wkłady atramentowe wyposażone w układ scalony, który monitoruje informacje takie jak ilość pozostałego atramentu w każdym wkładzie. To oznacza, że nawet jeśli wkład zostanie wyjęty z drukarki zanim się wyczerpie, można go będzie wciąż używać po ponownym założeniu do drukarki. Jednak po ponownym założeniu wkładu pewna ilość atramentu może zostać zużyta, by zagwarantować dobrą pracę drukarki.

Aby zachować głowicę drukującą w optymalnym stanie, trochę atramentu z każdego wkładu zostanie zużyte nie tylko w trakcie drukowania, lecz również podczas operacji konserwacji, takich jak wymiana wkładu atramentowego i czyszczenie głowicy drukującej.

Jeśli konieczne jest czasowe wyjęcie pojemnika z tuszem, należy sprawdzić, czy obszar dostarczania tuszu został zabezpieczony przed kurzem i brudem. Pojemnik z tuszem należy przechowywać w tych samych warunkach co drukarkę. Pojemniki z tuszem należy przechowywać tak, aby etykieta określająca kolor pojemnika z tuszem była skierowana w górę. Nie należy przechowywać pojemników z tuszem do góry nogami.

Port dostarczania tuszu został wyposażony w zawór zapobiegający wylaniu się nadmiarowego tuszu, więc nie ma potrzeby montowania własnych osłon czy zatyczek. Zaleca się jednak ostrożne postępowanie z pojemnikiem. Nie należy dotykać portu dostarczania tuszu ani otaczającego go obszaru.

Aby osiągnąć maksymalną wydajność, pojemnik z tuszem należy usuwać wyłącznie, gdy jest się przygotowanym do jego wymiany. Pojemniki, w których jest niewiele tuszu, mogą nie funkcjonować po ponownym włożeniu.

Nie należy otwierać opakowania z pojemnikiem dopóki nie zaistnieje potrzeba jego instalacji. Pojemnik z tuszem jest pakowany próżniowo, aby zachował swoją niezawodność. Jeśli rozpakowany pojemnik pozostanie przez długi czas niezainstalowany, normalne drukowanie może nie być możliwe.

Zainstalować wszystkie wkłady atramentowe; w przeciwnym razie nie będzie można drukować.

Jeżeli tusz w pojemniku się kończy, należy przygotować nowy pojemnik.

Podczas rozpakowywania pojemnika z tuszem należy uważać, aby nie złamać haczyków znajdujących się na jego bokach.

Żółtą taśmę należy usunąć z pojemnika z tuszem przed zainstalowaniem go w drukarce. W przeciwnym razie jakość druku będzie niższa lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeżeli pojemnik z tuszem był przechowywany w niskiej temperaturze, przed użyciem należy go umieścić w temperaturze pokojowej na co najmniej trzy godziny.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Pojemniki z tuszem należy przechowywać tak, aby ich etykiety były skierowane w górę. Nie należy przechowywać pojemników odwróconych do góry nogami.

Do wymiany nie można użyć pojemników z tuszem dostarczonych z drukarką.

Dane techniczne pojemników z tuszem

Firma Epson zaleca wykorzystanie pojemnika z tuszem przed upływem terminu wydrukowanego na opakowaniu.

Pojemniki na tusz dołączone do drukarki są częściowo zużywane podczas pierwszej instalacji. Aby uzyskać wydruki wysokiej jakości, głowica drukująca drukarki zostanie w całości napełniona tuszem. W tym jednorazowym procesie jest zużywana pewna ilość tuszu, w związku z czym za pomocą fabrycznych pojemników można wydrukować mniejszą liczbę stron niż za pomocą kolejnych pojemników.

Podana wydajność może się różnić w zależności od rodzaju drukowanych obrazów, używanego papieru, częstotliwości drukowania i parametrów środowiskowych, np. temperatury.

Aby zagwarantować uzyskanie najwyższej jakości druku i chronić głowicę drukującą, w pojemniku zostaje różnej wielkości rezerwa bezpieczeństwa tuszu, kiedy pojawia się informacja o konieczności wymiany pojemnika. Podana wydajność nie obejmuje tej rezerwy.

Choć pojemniki z tuszem mogą zawierać materiały ponownie przetworzone, nie ma to wpływu na funkcjonowanie czy wydajność produktu.

Jeżeli drukuje się w trybie monochromatycznym lub w skali szarości, można użyć atramentu kolorowego zamiast czarnego, w zależności od ustawień typu papieru lub jakości wydruku. Jest tak dzięki zastosowaniu mieszaniny atramentów kolorowych do utworzenia czerni.

Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Cabasse Stream Source

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Cabasse Stream Source

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Cabasse Stream Source