Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Haier Hr 166

Przed użyciem wyświetlacza Haier HR 166 należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem wyświetlacza, upewnij się, że jest on w pełni wyłączony. Używaj wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów i zasilaczy. Nie odłączaj wyświetlacza, dopóki nie jest całkowicie wyłączony. Upewnij się, że wyświetlacz jest umieszczony w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym otoczeniu. Ułóż również wyświetlacz w pozycji pionowej. Unikaj używania wyświetlacza w wilgotnych i kurzowych pomieszczeniach. Upewnij się, że wszystkie połączenia zasilania są prawidłowo podłączone. Aby uniknąć uszkodzenia wyświetlacza, nie należy go przenosić lub wstrząsać w trakcie używania.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Haier Hr 166

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

  • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

1. Sekwencja przełączania:

Włączony: najpierw włącz zasilanie, a następnie włącz ekran.

Wyłączone: najpierw wyłącz ekran, a następnie wyłącz.

(Najpierw wyłącz komputer bez wyłączania ekranu, co spowoduje jasne plamy na obudowie ekranu, a diody LED spalą lampy, co spowoduje poważne konsekwencje. )

2. Odstęp czasu pomiędzy włączeniem i wyłączeniem ekranu powinien wynosić więcej niż 5 minut.

3. Po wejściu komputera do oprogramowania sterującego inżynierią można włączyć ekran.

4. Unikaj otwierania ekranu w stanie całkowicie białym, ponieważ prąd rozruchowy systemu jest obecnie największy.

5. Unikaj otwierania ekranu w stanie poza kontrolą, ponieważ prąd rozruchowy systemu jest obecnie największy.

(1) Komputer nie wchodzi do oprogramowania sterującego i innych programów.

(2) Komputer nie jest zasilany.

(3) Zasilanie sekcji sterowania nie jest włączone.

6. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub warunki rozpraszania ciepła nie są dobre, oświetlenie led powinno uważać, aby nie otwierać ekranu przez długi czas.

7. Gdy część ekranu elektronicznego wyświetlacza jest bardzo jasna, należy zwrócić uwagę na zamknięcie ekranu na czas. W tym stanie nie jest odpowiednie otwieranie ekranu przez długi czas.

8. Wyłącznik zasilania ekranu wyświetlacza często się wyłącza, a korpus ekranu powinien zostać sprawdzony lub wyłącznik zasilania powinien zostać wymieniony na czas.

9. Regularnie sprawdzaj stabilność połączenia. W przypadku jakichkolwiek luzów należy zwrócić uwagę na terminową regulację, ponowne wzmocnienie lub aktualizację wieszaka.

10. Zgodnie ze środowiskiem ekranu z dużym ekranem i częścią kontrolną unikaj ukąszeń owadów i w razie potrzeby umieść lek przeciw szczurom.

 Środki ostrożności 

Cauti o ns

Przed pierwszym użyciem urządzenia 

Zastosowanie zamierzone: urządzenie to służy wyłącznie do użytku w suchym wnętrzu gospodarstw 

domowych. Każde inne użycie jest niewłaściwe i może doprowadzić do obrażeń, w takim przypadku 

producent nie bierze za nie odpowiedzialności. 

Należy... 

Upewnić się, że wtyczka nie jest przygnieciona lodówką. 

Uważać, aby nie zawinąć przewodu lub nie uszkodzić go 

podczas przesuwania lodówki od ściany.

Uważać, aby nie uszkodzić wtyczki, a jeśli tak się stanie, 

należy wyłączyć źródło zasilania i ostrożnie wyjąć ją z 

gniazdka oraz skontaktować się z autoryzowanym 

serwisem w celu jej wymiany. 

Upewnić się, że w pobliżu lodówki nie ma wycieku 

gazu lub innej łatwopalnej substancji. W razie 

wystąpienia wycieku, należy wyłączyć zawór gazu; 

otworzyć drzwi i okna, ale nie podłączać ani nie 

rozłączać przewodu zasilającego lodówki ani żadnego 

innego urządzenia. 

W przypadku czyszczenia i wymiany lampki należy wyjąć wtyczkę. 

Otwierać drzwi lodówki przy użyciu uchwytu; ponieważ szczelina pomiędzy drzwiami może być 

bardzo wąska, należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców. 

Podczas wyciągania wtyczki zostaw lodówkę na przynajmniej 5 minut zanim ją zrestartujesz; zbyt 

szybkie restartowanie może uszkodzić kompresor. 

Otwory wentylacyjnie nie powinny być zasłonięte 

Przytrzymaj wtyczkę, nie kabel podczas odłączania lodówki. 

Podczas odłączania lodówki, w celu uniknięcia przypadkowych zabaw dzieci, usuń drzwi lodówki, 

uszczelki drzwi i półki, a następnie odłóż je w odpowiednie miejsce. 

Lodówkę należy ustawić w dobrze wentylowanym miejscu niezbyt daleko od źródła wody. Upewnij 

się, że przestrzeń dokoła lodówki wynosi przynajmniej 20 cm od górnej części i 10 cm dokoła 

lodówki.

Urządzenie należy wypozycjonować tak, by zapewnić dostęp do wtyczki. 

Nie należy... 

Lodówka działa z mocą zasilającą 220‐240 VAC/50 Hz. Podłączenie lodówki pod nieprawidłowe 

napięcie i wahania napięcia mogą spowodować brak możliwości uruchomienia urządzenia, 

3

Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Haier Hr 166

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Haier Hr 166

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Haier Hr 166